Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift saknas} Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare Kunskap & Kompetens i Sverige AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Adress: Box 112 Postnr/ort Umeå Besöksadress Organisation: Adress: Postnr/ort Kunskap & Kompetens i Sverige AB Sjögatan 6B Örnsköldsvik Webbadress och telefonnummer Telefon , Hemsida Sida 1 (22)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Företagssäljare Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Säljare, tjänster Produktchef, försäljning Projektledare, affärsutveckling Internationell säljare Säljansvarig Marknadsförare, säljare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Efter genomgången utbildning ska den studerande kunskaps- och erfarenhetsmässigt kunna möta det behov av Företagssäljare med som finns och därigenom kunna försörja sig, antingen som anställd eller som egen företagare. Vidare skall den studerande efter avslutad utbildning besitta den teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskapen som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter inom yrket. Studenten ska efter avslutad utbildning besitta kunskaper inom: Affärsekonomi Behovsanalys, Crossculture Communication Engelsk affärskommunikation Sida 2 (22)

4 Exportlagstiftning Förhandlingsteknik Försäljning grund och fortsättning Internationell handel Introduktionskurs Marknadslagstiftning Marknadsundersökningar/Business intelligence Omvärldsbevakning Produkt och tjänsteförsäljning Projektmetodik Retorik/Presentationsteknik LIA 1 LIA 2 Vetenskaplig metod och examensarbete Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Den studerande skall efter avslutad utbildning ha färdigheter i försäljning av varor och tjänster, författa offerter, göra sammanställningar och kalkyler, förhandla om pris och leveransvillkor, genomföra marknadsundersökningar, leda projekt, fatta beslut och skriva kontrakt. Den studerande skall besitta en förmåga att genom både teoretiska och praktiska kunskaper kunna lösa uppgifter och problem inom försäljning. Utbildningen skall ge studerna möjlighet att utveckla och förbättra sitt logiska och kreativa tänkande genom ett problembaserat arbetssätt (PBI) som genomsyrar samtliga kurser på utbildningen. Vidare skall studerandegruppen få de praktiska verktyg (metoder, programvaror, system m.m.) som behövs i yrket. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Efter genomgången utbildning ska den studerande kunskaps- och erfarenhetsmässigt vara väl förberedd till ett arbete som företagssäljare. Vidare skall den studerande besitta de kompetenser som behövs för att kunna försörja sig som företagssäljare, antingen som anställd eller som egen företagare. De studerande skall besitta erforderliga kompetenser för att självständigt eller i samarbete med andra ansvara för en uppgift, från början till slut. Studenterna skall efter utbildningen kunna använda sig av de kunskaper och färdigheter som inhämtats och på egen hand klara av att värdera och omsätta dessa i arbetsrelaterade situationer. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska Yrket Företagssäljare innebär i många fall internationella kontakter. Inom fler av kursmomenten används engelsk terminologi vilka är vedertagna och används internationellt. Denna teminologi kommer att användas under utbildningen. Under vissa kursmoment förekommer kurslitteratur eller arbetsmaterial på engelska. Efter genomgången kurs, i momentet "Affärsengelska" skall de studerande kunna behärska språket, både skriftligen och muntligen. Den studerande skall kunna kommunicera på engelska vid affärsförhandlingar, producera affärsbrev, protokoll och rapporter, genomföra muntliga presentationer, skriva enklare avtal, närvara vid möten och kunna behärska engelsk affärsterminologi. Därför genomförs kursmomentet uteslutande på engelska. Sida 3 (22)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Affärsekonomi (20 poäng) 20 Behovsanalys 10 poäng) 10 Crossculture Communication (20 poäng) 20 Engelsk affärskommunikation (20 poäng) 20 Exportlagstiftning (15 poäng) 15 Förhandlingsteknik (15 poäng) 15 Försäljning grund och fortsättning (30 poä Internationell handel (20 poäng) 20 Introduktionskurs (10 poäng) 10 Lärande i Arbete 1 (55 poäng) 55 Lärande i Arbete 2 (70 poäng) 70 Marknadslagstiftning (15 poäng) 15 Marknadsundersökningar/Business intelligen Omvärldsbevakning (10 poäng) 10 Produkt och tjänsteförsäljning (20 poäng) 20 Projektmetodik (10 poäng)) 10 Retorik/Presentationsteknik (15 poäng) 15 Vetenskaplig metod och examensarbete (25 p Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 18 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Affärsekonomi (20 poäng) Yh-poäng: 20 Kursen affärsekonomiekonomi syftar till att deltagarna förvärvar kunskap och förståelse för de, för yrkesrollen, centrala ekonomiska delar. Det för att kunna föra diskussioner och skapa strategier med inköpare och andra kunder på ledande befattningar inom och utanför den egna organisationen. -Ekonomiska grundbegrepp -Ekonomiska samband -Ekonomiska rapporter, förstå och tolka -Budget Sida 4 (22)

6 -Kalkylering -Finansiering Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Behovsanalys 10 poäng) Yh-poäng: 10 Efter genomgången kurs skall den studerande ha erhållit en metod så att en fullständig analys av kundens behov och efterfrågan kan färdigställas utifrån olika frågeställningar såsom situationsfrågor, problemfrågor, inverkansfrågor och nyttofrågor. Kursen inleds med ett teoretiskt grundmoment. Fokus läggs behovsanalysen och dess beståndsdelar. Därefter omsätts de teoretiska kunskaperna i praktiskta övningar där studenterna planerar och genomför behovsanalyser som alla relaterar till. Det praktiska momentet baseras på rubrikerna: Behovsanalysens beståndsdelar Nulägesrelaterade frågeställningar Utmaningsrelaterade frågeställningar Inverkansrelaterade frågeställningar Möjlighetsrelaterade frågeställningar Kursens namn: Crossculture Communication (20 poäng) Yh-poäng: 20 Syftet är att kursen skall bidra till en helhetsförståelse för organisationers kommunikationsprocesser och relationer med olika intressenter samt att genom kunskap och konkreta arbetsmetoder erbjuda ett kommunikativt verktyg för att bli bättre på att nå, förstå och samarbeta med människor med en annan kulturell bakgrund än sin egen. Kursen behandlar hur organisationer är uppbyggda och vilken roll som kommunikationen spelar för dagens organisationer. Kursen behandlar nyckelbegrepp som gruppdynamik, organisationskultur och förändringsprocesser men även renodlade kommunikationstillämpningar som internkommunikation, intressentrelationer och interkulturell kommunikation. Genom teoretiska översikter och grupparbeten behandlas grundläggande kunskaper inom de olika fälten. Sida 5 (22)

7 Kursen diskuterar såväl kommunikationens roll i organisationen som den enskildes roll i kommunikation med andra. Kursens namn: Engelsk affärskommunikation (20 poäng) Yh-poäng: 20 Efter genomgången kurs skall de studerande kunna behärska affärsengelska, både skriftligen och muntligen. Den studerande skall kunna kommunicera på engelska vid affärsförhandlingar, producera affärsbrev, protokoll och rapporter, genomföra muntliga presentationer, skriva enklare avtal, närvara vid möten och kunna behärska engelsk affärsterminologi. Kursen genomförs på engelska. Kursens namn: Exportlagstiftning (15 poäng) Yh-poäng: 15 Beskrivning: Efter genomgången kurs ska den studerande vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr försäljningsverksamheten vid export. Den studerande ska även ha kännedom om vilka dokument, certifikat och blanketter som behövs för handel med vissa länder. Kursens namn: Förhandlingsteknik (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i och erfarenhet av förhandlingsprocessen och dess olika verktyg och metoder för att nå goda resultat i förhandlingar. De studerande skall få kunskaper, tekniker och praktiska verktyg för att kunna bli en skicklig företagssäljare genom att ha redskap för en väl utarbetad förhandlingsteknik. Den studerande skall få förståelse för den psykologi och de olika processteg som sker i förberedelserna inför en förhandling. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar. Under kursen varvas teori med praktiskt genomförande av förhandlingar. Kursens namn: Försäljning grund och fortsättning (30 poäng) Yh-poäng: 30 Efter slutförda kurser skall deltagarna besitta goda kunskaper i- och erfarenhet av Sida 6 (22)

8 försäljningens historia, försäljningens betydelse för organisationen, framgångsfaktorer försäljningens olika logiker, nykundsbearbetning och merförsäljning, Fokus läggs på personliga framgångsfaktorer, entreprenörskap, mötesmetodik, struktur och de arbetsmetoder som används i säljprocessens beståndsdelar Kursinnehåll Försäljningens historia. Personliga framgångsfaktorer för högpresterande säljare. Köpbeteenden och olika beslutsprocesser. Traditionell och komplex försäljning. Effektiv säljstruktur. Prospektering. Mötestruktur kundbesök Kundvård. Identifiering av köpsignaler. Olika kunders köpstrategier. Offertförfarande. Uppföljning & utvärdering. Merförsäljning. Kursens namn: Internationell handel (20 poäng) Yh-poäng: 20 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i att genomföra försäljningsarbete på den internationella marknaden. Deltagarna skall också vara medvetna om de kulturella skillnader som finns och vad som är kutym vid affärer med olika länder och kulturer. Internationell juridik och avtalsrätti Internationella affärsförhållanden, Internationell marknadsföring Affärsutveckling Internationella handelsorganisationer Globala sälj- och logistikverksamheter Kursens namn: Introduktionskurs (10 poäng) Yh-poäng: 10 Ge förutsättningar för god samhörighetskänsla och därmed skapa ett bra samarbetsklimat i gruppen. Förmedla/säkerställa kunskaper inom Officepaketet samt matematik för de senare kommande kursmomenten. Förmedla/säkerställa kompetens och synsätt gällande vikten av entreprenörskap/intraprenörskap inom ramen för yrket. Synssättet löper sedan som en röd tråd genom samtliga Sida 7 (22)

9 kursmoment. Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser.teambuilding och grupputveckling, Officepaketet,Förberedande matematik, Entreprenörskap/intraprenörskap. Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Lärande i Arbete 1 (55 poäng) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 55 Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för inköp och logistik. Studenten skall vara förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständig sätt kunna utföra dessa. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk. En handlingsplan innehållande arbetsbeskrivning och mål för LIA 1 skapas av studenten, skolan och LIA-företaget. Löpande återkoppling med delmålsavstämning sker. Väl ute på plats arbetar de studerande utifrån sin handlingsplan. LIA 1 Handlingsplanen baseras på följande: - Arbetsuppgifter - Mål med LIA - Befogenheter/eget ansvar - Mandat till beslutsfattande - Fysisk arbetsplats Examination sker av Norrlands Yrkeshögskola utifrån ett samtal med LIA-platsen, bedömningsunderlag som handledaren fyller i samt en översyn av studentens loggbok. Kursens namn: Lärande i Arbete 2 (70 poäng) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 70 Beskrivning: LIA 2 Kursmål: Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för inköp och logistik. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständig sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk. Sida 8 (22)

10 En handlingsplan innehållande arbetsbeskrivning och mål för LIA 2 skapas av studenten, skolan och LIA-företaget. Löpande återkoppling med delmålsavstämning sker. LIA 2 Handlingsplanen baseras på följande: - Arbetsuppgifter - Mål med LIA - Befogenheter/eget ansvar - Mandat till beslutsfattande - Fysisk arbetsplats Examination sker av Norrlands Yrkeshögskola utifrån ett samtal med LIA-platsen, bedömningsunderlag som handledaren fyller i samt en översyn av studentens loggbok. Kursens namn: Marknadslagstiftning (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått en fördjupad förståelse för den marknadsrättsliga juridik som styr företagens kommersiella agerande på marknaden, både på svensk- och gemenskapsrättslig nivå. Även rättsekonomiska aspekter berörs. Kursmomentet grundas på problembaserad inlärning (PBI). Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser. Tyngdpunkten ligger på den svenska och europeiska konkurrensrätten, varumärkesrätten och patenträtten, men även reglerna om offentlig upphandling uppmärksammas. Reglerna sätts även i ett vidare sammanhang genom att belysa dess betydelse för företagens val av strategier m.m. Kursens namn: Marknadsundersökningar/Business intelligence (20 poäng) Yh-poäng: 20 Deltagarna ska besitta goda grundläggande kunskaper att självständigt kunna genomföra såväl kvalitativ- som kvantitativ marknadsundersökning, från problemformulering till rapportering och presentation. Besitta kunskaper att vara en god kravställare av inköp av en marknadsundersökning via en extern part. Förstå vikten av marknadsundersökningsproblem, beskriva, motivera och förklara dessa samt behärska strukturen i marknadsundersökningsmetodik. Vidare kunna presentera och dra slutsatser samt ge rekommendationer till såväl en intern som en Sida 9 (22)

11 extern uppdragsgivare. Kvalitativa och kvantitativa undersökningar praktiseras, där man på ett systematiskt sätt utgår från den externa/interna beställarens uppdrag, behovet. Identifiera och fastställa vilket/vilka undersökningsproblem som finns på nationell och internationell nivå, insamling av data/information fram till avrapportering av marknadsundersökningen till uppdragsgivaren. Kursens namn: Omvärldsbevakning (10 poäng) Yh-poäng: 10 Efter genomgången kurs skall den studerande ha kunskap om hur man införskaffar kunskaper om omvärlden via olika kanaler, allt i syfte att positionera organisationen, gentemot konkurrenter och marknader. Den studerande skall genom momentet kunna analysera konkurrenter och marknadsförändringar via olika kanaler genom omvärldsbevakning. Kunna finna alternativa lösningar via entreprenöriellt synsätt. Förmedla kännedom om olika kanaler, allt i syfte att positionera organisationen, gentemot konkurrenter och marknader. Analys av konkurrenter och marknadsförändringar Entreprenörskap Omvärldsbevakning. Kursens namn: Produkt och tjänsteförsäljning (20 poäng) Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursmål och kursinnehåll: Efter kursgenomgången skall den studerande ha god kännedom om hur processen av produktförsäljningen sker eftersom den innebär försäljningen av en materiell produkt/vara. Studentens skall även ha god kännedom om att denna form av försäljning karaktäriseras av att produkten har unika egenskaper som ska framhållas. Efter genomgången kurs angående tjänsteförsäljning skall den studerande ha god kännedom om hur försäljning av en kommersiell produkt som inte är fysisk, genomförs. Studentens ska ha grundläggande kännedom om tjänsteförsäljningens karaktärer, utifrån regeln att det finns ett behov som kan tillgodoses och att begrepp som trygghet, kvalitet och ledtider, har stor betydelse för kund. Kursens namn: Projektmetodik (10 poäng)) Yh-poäng: 10 Sida 10 (22)

12 Ge de studerande god kunskap i projektarbete så att de sedan vidare under utbildningen samt i sin senare yrkesroll kan lägga upp insatser/uppdrag i projektform. Se vikten av att arbeta med ständiga förbättringar; entreprenörskap. Kursmomentet grundas på problembaserad inlärning (PBI). Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser. Definition av projekt Definition av entreprenörskap Projektförloppet Projektorganisation och rollfördelning Projektbeskrivning Projektrapportering och projektavslut Utvärdering och eftergranskning Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Retorik/Presentationsteknik (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i och erfarenhet av att använda retorik som grund för en väl fungerande presentationsteknik avseende både sig själv i rollen som företagssäljare och olika varor och tjänster. De studerande skall få kunskaper, tekniker och praktiska verktyg för att kunna bli en skicklig förhandlare genom att ha redskap för en väl utarbetad presentationsteknik. Den studerande skall få förståelse för den psykologi och de olika processteg som sker i förberedelserna och under en säljpresentation. Fördjupningar kommer att ske inom följande delmoment: Retorik och argumentationsteknik som grundläggande verktyg Presentationsteknik och personligt framträdande i praktiska övningar Träning som förberedelse och analys och återkoppling i praktiska övningar Val av hjälpmedel, och hur dessa används på rätt sätt Kursens namn: Vetenskaplig metod och examensarbete (25 poäng) Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 25 Kursen ska ge praktiska kunskaper och färdigheter av ett större utredande arbete inom inköp och logistiksområdet. Arbetet skall vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget. Sida 11 (22)

13 - Ge de studerande kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete. - Ge de studerande handledning, i form av råd, stöd och återkoppling under processen med examensarbetet så att det genomförs det inom ramen för målformulerad inriktning. - Klargöra vetenskapliga inriktningar - Analysera innehållet där olika teser sammankopplas med tidigare behandlade teorier. - Förmedla underlag till kritisk granskning och kunskapshämtningens utgångsläge, förfaringssätt och resultat. - Ge lösnings- och utvecklingsförslag på problemformuleringen Examination sker genom presentation och opponering. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande En studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller praktiska kunskaper. Ett tillgodoräknande kan göras på hel eller delar av kurs. Processen för ett ev. tillgodoräknande inleds med en validering. Validering innebär att man gör en kartläggning och bedömning av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor och dokumenterar dessa. Metod och process för tillgodoräknande. En individ kan ansöka om att för en del av utbildningen kunna tillgodräkna sig annan genomgången utbildning eller beprövade praktiska kunskaper. Studenten uppmanas först att studera kursmål samt litteraturförteckningen för den aktuella kursen. Därefter beskriver studenten sin färdighet/kompetens i förhållande till kursmålen i ett dokument som (tillsammans med andra dokument, t.ex. CV, personligt brev, meriter, omdömen, utbildningar, intyg m.m.) skickas in till Norrlands Yrkeshögskola. Erfarenheter och utbildningar som åberopas bör vara relativt färsk. Ansvarig kurslärare gör en bedömning av kunskaperna i förhållande till kursmål och kursinnehåll och skriver ett utlåtande. I de fall det behövs anlitas en specialist i området samt rektor. Vid bedömning av utländsk utbildning tar skolan hjälp av de ansvariga myndigheter som genomför denna. Resultatet av valideringen dokumenteras i form av ett yttrande som utgör underlag för beslut av ledningsgruppen. Yttrandet redovisas för ledningsgruppen som också fattar ett beslut gällande tillgodoräknande. Det av studenten inskickade materialet sparas som bilaga till yttrandet. I de fall valideringen ligger till grund för ett beslut om tillgodoräknande skall yttrandet dokumenteras tillsammans med protokoll på ledningsgruppens beslut. Ett skriftligt beslut inklusive en motivering delges därefter sökande. På den studerandes examens-/utbildningsbevis ska framgå vilka kurser som har tillgodoräknats. Sida 12 (22)

14 Undervisning i svenska med yrkesinriktning Kommer inte att erbjuda undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan anges i 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Alla behörighetspunkter i 1 är likvärdiga och samtliga kan var och en för sig ge tillträde till yrkeshögskolan. Redogör för hur ni fastställer reell kompetens i de fall där det saknas skriftlig dokumentation Om en studerande åberopar reell kompetens genomför skolan (i samarbete med bransch, arbetsförmedling eller syv) en kompetenskartläggning samt en kompetensbedömning. En kompetenskartläggning sker genom ex samtal, intervju, genomgång av befintliga dokument, självskattning, teoretiska tester och praktiska demonstrationer. Ett utlåtande samt en ev. rekommendation skapas. Därefter genomförs en kompetensbedömning som ska visa på individens kompetens, vad individen kan. En teoretisk och praktisk avstämning mot yrket, kompetenskrav eller utbildningsmål. Ev. kunskapsluckor i förhållande till syftet dokumenteras i ett kompletteringsutlåtande. Den person som ansvarar för valideringen vid skolan har lärarbehörighet eller är utsedd yrkesbedömare i en bransch. När kompetenskraven är uppfyllda skapas ett kompetensbedömningsbevis, Bedömning sker mot erkända kompetenskrav genom exempelvis teoretiska och praktiska prov av utsedda bedömare. Underlagen presenteras för ledningsgrupp för ev. beslut. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Kunskaper från kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper i kurserna: Svenska B, betyg minst Godkänd Engelska A, betyg minst Godkänd Matematik A, betyg minst Godkänd Särskilda förkunskaper - motivering Svenska B: Vid utbildningen används kurslitteratur som till största del är formulerad på svenska. Undervisningen sker också till största del på svenska. För den aktuella yrkesgruppen är det även av stor vikt att kunna behärska svenska till tal och skrift i en omfattning som innebär förhandlingssituationer, utformning av offerter, skapande- och tolkning av avtal m.m. Engelska A: Vid utbildningen används kurslitteratur som till viss del är formulerad på engelska. Sida 13 (22)

15 Undervisningen sker också till viss del på engelska. För den aktuella yrkesgruppen är det av stor vikt att kunna behärska engelska till tal och skrift i en omfattning som innebär förhandlingssituationer, utformning av offerter, skapande- och tolkning av avtal m.m. Matematik A: En "Företagssäljare" kommer i sin yrkesroll att göra beräkningar i form av att t ex offerering, nyckeltalsanalyser, andra tolkningar av ekonomiska rapporter samt beräkning av priser och eventuella rabatter. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg Norrlands Yrkeshögskola använder betyg som en del i urvalsprocessen. Betygen värderas enligt följande ämnen och poängbedömning: Matematik, engelska och svenska poängsätts enligt följande skala: IG = 1, G = 4, VG = 6 och MVG = 8 eller enligt den äldre sifferbetygsskalan (1-5) 1 = 1, 2 = 3, 3 = 4, 4 = 6 och slutligen 5 = 8. Medelvärde beräknas för de tre betygen. Maxvärde = 8 poäng. Särskilt prov Norrlands Yrkeshögskola använder intervjuer som särskilt prov. Samtliga behöriga sökanden kallas på intervju. Intervjuerna kommer att poängsättas på skalan 1-5. Det genomsnittliga resultat som intervjun ger förs vidare till den slutgiltiga bedömningen under särskilt prov. Nedan angivna punkter kommer att poängsättas i intervjun: Motivation/engagemang (1 5 poäng) Social kompetens (1 5 poäng) Maxvärde = 10 poäng Yrkeserfarenhet Vid Norrlands Yrkeshögskola kan högst 40 månaders meriter för yrkeserfarenhet tillgodoräknas. För varje månad får tillgodoräknas 0,1 poäng. Vid relevant yrkeserfarenhet (från yrket Företagssäljare) får 0,2 poäng per månad tillgodoräknas. Maxvärde = 8 poäng. Det sammanlagda värdet av betyg, arbetsmeriter och det särskilda provet, intervjun, utgör det jämförelsetal (maximalt 26 poäng) efter vilket de sökande kommer att rangordnas. Sida 14 (22)

16 Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser görs ett urval. Processen och urvalet dokumenteras och arkiveras. De nedan angivna urvalsgrunderna uppfyller kraven att vara relevanta för utbildningens innehåll och inriktning, att inte vara diskriminerade, göra bedömningar som har saklig grund och är objektiva samt ha urvalsverktyg som mäter det som är avsatt att mäta. Verktyg och processen Antagningsprocessen påbörjas med att Norrlands Yrkeshögskola tillsätter en antagningsnämnd. Antagningsnämnden är utsedd av ledningsgruppen och är representativ ur den gruppen. Antagningsnämnd består således av personer med relevant kompetens och erfarenhet. Antagningsprocessen 1. Urval 1, Ansökan 2. Urval 2, Meritering 3. Urval 3, Intervju 4. Urval 4, Slutgiltig bedömning 5. Antagningsbeslut Urval Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan består av ansökningsblankett, personligt brev, CV, betyg samt meriter. I det personliga brevet beskriver den sökande varför vederbörande vill delta vid utbildningen. Enligt ovan är det första urvalskriteriet grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Obehöriga sökanden kommer att sållas bort alt. valideras in. Efter det att behörigheten för yrkeshögskolestudier har kontrollerats via dokumentgranskning värderas betyg, arbetsmeriter och resultatet av det särskilda provet, intervjun. Det sammanlagda värdet av betyg, arbetsmeriter samt intervju vägs samman och en rangordning av sökande skapas. Det jämförelsetal som räknas ut med en maximal poäng på 26 utgör det data ur vilket de sökande kommer att rangordnas. Dokumentation av urvalsprocessen Antagningsnämnden skapar ett beslutsunderlag och rekommendation utifrån den slutliga bedömningen till ledningsgruppen över vilka sökande som ska antas samt vilka som föreslås stå som reserver och dess plats på reservlistan. Ledningsgruppen beslutar och fastställer vilka som ska antas till utbildningen. Beslutet fattas vid ett möte med ledningsgruppen och protokollförs. Hela urvalsprocessen dokumenteras och dokumenten sparas så länge utbildningen pågår. Ett skriftligt besked huruvida man antagits eller inte samt vilken plats man står på reservlistan skickas ut i två omgångar, ett i mitten av juni och det andra i början av augusti månad. Följande dokumentation kommer att upprättas under antagningsfasen: - Dokumentation över samtliga sökande - Dokumentation över alla som intervjuats med redovisade resultat gällande meritering, betyg samt intervjun. - Beslutsunderlag samt rekommendation över antagna och reservplacerade sökanden från antagningsnämnden - Dokumentation över de som antagits samt reserver - Det protokollförda beslutet - Ev underlag för prövning och beslut av validerad person Sida 15 (22)

17 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Norrlands Yrkeshögskola verkar för att skapa en utbildning för alla, vare sig bakgrund och livssituation. Genom erfarenhet från utbildning i olika former vet Norrlands Yrkeshögskola vikten av att hela tiden koppla teori till praktik. Vi kommer under utbildningen att aktivt verka för att få in synpunkter från såväl privat som offentliga sektor och myndigheter för att hela tiden ligga i nivå med de förväntningar som faktiskt ställs på en företagssäljare. I de olika utbildningsmomenten kommer teori att varvas med praktiska fall från t ex näringslivet; så kallat problembaserat inlärning. Problembaserad inlärning är en metod som genomsyrar hela utbildningen. Denna metod är förmedlad och används av samtliga lärare på utbildningen. Som ovan text beskriver varvar utbildningen kontinuerligt teoretiska moment med praktiska inslag. Föreläsningar sker i genomsnitt tre dagar i veckan medan de övriga två dagarna tillägnas inläsning, självstudier, grupparbeten m.m. En dag med föreläsningar pågår mellan 09:00-16:00, dvs. sex undervisningstimmar/dag. Under de dagar som det ges föreläsningar får studenterna även arbeta med projektarbeten, grupparbeten, pratiska fallstudier, seminarier, lyssna på externa föreläsare m.m. Veckans övriga två dagar tillägnas inläsning, studiebesök, grupparbeten, PM m.m. samt åka ut på studiebesök. Grupparbeten och uppgifter kopplade mot skarpa och verkliga fall är mycket vanligt förekommande under föreläsningarna. Metodbeskrivning: - Föreläsningar inom respektive teoriområde - Seminarier med t ex representanter från näringslivet där praktisk teori vävs samman med till detta kopplade övningsuppgifter som gör att utbildningen får en tydlig anknytning till den kommande yrkesrollen - Kunskap om projekt som arbetsmetod kommer tidigt att förmedlas för att sedan användas vid bl. a anskaffning av LiA - Löpande avstämning med representanter från näringsliv och andra aktörer för att säkerställa att utbildningen förmedlar kunskap som efterfrågas i arbetslivet. Norrlands Yrkeshögskola ställer höga krav på anlitade konsulter gällande pedagogisk förmåga, yrkeserfarenhet samt förmågan att ge praktisk såväl teoretiska kunskaper i respektive område. Samtliga lärare skall ha dokumenterad erfarenhet av utbildningssituationen samt dokumenterad ämneskompetens. Skolan tar alltid referenser från tidigare uppdrag. Kompetenskrav för undervisande och handledande personal: - Krav på genomgången relevant utbildning inom ämnesområdet - Krav på yrkeserfarenhet i resp. undervisningsområde - Dokumenterad erfarenhet av utbildningsuppdrag av eftergymnasial utbildning - Pedagogiska utbildning eller god pedagogisk förmåga - God kommunkationsförmåga/god social kompetens I de fall personen i fråga inte tidigare anlitats för skolan genomgår de ett klassiskt Sida 16 (22)

18 anställningsförande med CV, intervju samt granskning av tidigare referenser/uppdrag. I de fall en konsult tidigare anlitats granskas utvärderingsresultat. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Om en student vid utbildningen behöver särskilt pedagogiskt stöd skall studenten inkomma med ett dokument som styrker behovet av stöd till skolan. Därefter ansvarar skolan för att en utredning om vilka stödåtgärder den studerande behöver genomförs. Detta ser givetvis olika ut beroende på varje individs specifika behov. Ansvarig för utredningen är en av skolan utsedd person. Vid behov ansöker skolan till Myndigheten för Yrkeshögskolanom gällande särskilt pedagogiskt stöd. Norrlands Yrkeshögskola har idag ett antal pedagogiska hjälpmedel i form av diktafoner samt scanner. Andra exempel på pedagogiskt stöd som Norrlands Yrkeshögskola kan erbjuda vid behov är: - Alternativ examinationsform. Tex enskild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen och vice versa, - förlängd tentamenstid - litteratur på anpassat medium genom dator och scanner - Visst datorstöd - Extra handledning - Rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp - Teckenspråkstolkning Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Arbetslivet är till hög grad delaktig i utbildningens planering, upplägg samt genomförande genom att den hela tiden är med och påverkar utbildningens utformning och upplägg avseende de teoretiska momenten. Detta gäller såväl representanter i ledningsgruppen, externa konsulter/lärare och samarbetande företag. Norrlands Yrkeshögskola har dessutom ett mycket bra samarbete med lokala och regionala nätverk. Arbetslivet är en ständigt pågående samarbetspartner och en förutsättning för en högkvalitativ utbildning. Arbetslivet medverkar kontinuerligt i utbildningen genom ledningsgruppsmöten, externa föreläsningar, nätverk samt studiebesök. Norrlands Yrkeshögskola har genomfört egna men också deltagit i ett antal regionala och nationella seminarier/föreläsningar inom yrkesområdet. Att skapa möten med befintliga företagssäljare öppnar upp för ett nätverksbygge inför framtiden samtidigt som företagen får möjligheter till förkovring. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Norrlands yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med studenterna, processen att identifiera LiAplatser. Detta sker genom ett projektarbete där studenterna i grupp kontaktar arbetslivet för att kommunicera LIA-plats. Arbetet omsätts i enskilda handlingsplaner med delmål som kontinuerligt och individuellt följs upp av skolan. Vidare stöd sker genom utbildning i CV-skrivning, intervjusituationen, samtal, diskussioner m.m. av praktiserande jobbcoacher. Vid behov följer skolan med studenter ut på företag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden. Att den studerande är delaktig och aktiv i LIA- processen borgar för bra platser. Studenterna uppmanas att själva identifiera intressanta platser eftersom det ger större förutsättningar till såväl nöjda företag som studenter. Vissa studenter kommer att genomföra denna process i stort sett på egen hand och andra kommer att behöva mer hjälp och stöd. Skolan ansvarar för att alla studenter får en kvalitiativ LIA- period. Sida 17 (22)

19 Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Norrlands Yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med studenterna, processen att identifiera LiAplatser. Vid momentet Projektmetodik får de studerande i uppdrag att kontakta arbetslivet och därigenom kolla möjligheterna till LIA plats. Arbetet omsätts i enskilda handlingsplaner med delmål som kontinuerligt och individuellt följs upp av skolan. Vidare stöd sker genom utbildning i CV-skrivning, intervjusituationen, samtal, diskussioner m.m. av praktiserande jobbcoacher. Vid behov följer skolan med studenter ut på företag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden. Att den studerande är delaktig och aktiv i LIAprocessen borgar för bra platser. Studenterna uppmanas att själva identifiera intressanta platser eftersom det ger större förutsättningar till såväl nöjda företag som studenter. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektivt till att i god tid identifiera sin LIA och få en kvalitativ och relevant handledning. När en potentiell LiA-plats identifieras, för respektive studerande, analyseras platsens relevans med fokus på de kurser den studerande genomfört inom ramen för utbildningen. Utbildningens kursplan nyttjas i kommunikationen med tilltänkt LiA-handledare vid LiA-företaget/organisationen. Fokus läggs på att matcha de tilltänkta arbetsuppgifterna med kursplanen. Det innebär att relevanta arbetsuppgifter inom ramen för LiA kommer att tilldelas den studerande. I de fall relevanta arbetsuppgifter ej finns kommer platsen ej att accepteras av skolan. Metoder för kunskapskontroll Den vanligaste formen för kunskapskontroll är skriftlig tentamen. Hemtentamen, muntliga redovisningar, PM och projekt/grupparbeten är i vissa kurser också en del av kunskapskontrollen. Även praktiska prov förekommer, tex i kursen data. I de fall en person har dokumenterad dyslexi sker en särskild prövning och kunskapskontrollen anpassas efter studentens behov, tex genom muntlig tentamen, längre tid o.s.v. Den kursplan som ledningsgruppen fattat beslut om är det styrande dokument som aktuell lärare baserar sin undervisning och examination på. Utbildningsanordnarens ansvarar för att så sker. Detta sker genom att anordnaren inför varje kursmoment granskar utbildningsupplägg och tentamen för att försäkra sig om att innehållet överensstämmer med uppsatta mål samt genom en dialog med studerandegruppen. Omprövning sker 3 veckor efter första tentamenstillfället. Om en student inte lyckas bli godkänd sker en andra omtentamen före varje terminsstart (uppsamlingstentamen). Betygskriterier och betygskrav Betygskriterierna och betygskraven på respektive kursmoment utvärderas och analyseras för att kontrollera att utbildning bedrivs på rätt nivå. Underlaget används därefter som presentations, diskussions- och beslutsunderlag på ledningsgruppens möten. Betygssättningen och bedömning av deltagarnas presentationer kvalitetssäkras genom kontroll av den skriftliga dokumentationen som den ansvariga läraren/handledaren efterlämnar. Samtliga handledare och lärare på utbildningen informeras dessutom av utbildningsanordnaren om de betygskriterier som gäller samt hur de skall hantera dessa. Detta sker vid handledarutbildning samt vid ett uppstartsmöte för lärarstaben. Betygskriterierna för utbildningen är IG, G samt VG. Norrlands Yrkeshögskola strävar att i största möjliga mån använda sig av en likvärdig bedömning av studenternas prestation. Studenterna skall i varje enskild kurs av ansvarig lärare få en redogörelse för betygskriterierna och vad som krävs för att uppnå dessa. Sida 18 (22)

20 Denna information finns också tillgänglig för studenterna i de detaljerade kursplanerna som är publicerade på utbildningens intranät. Betygskriterierna är detsamma oavsett examinationsform, dvs gäller vid tentamen, hemtentamen, grupparbeten, PM m.m. Betygen sätts av för kursen ansvarig lärare. Har den studerande ett resultat motsvarande 80 % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget VG. Har den studerande ett resultat motsvarande % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget G. Har den studerande ett resultat motsvarande 0-49 % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget IG. I vissa moment kan det vara svårt att genomföra tentamen. Då kommer istället PM, inlämningsuppgifter eller presentation att krävas. När det är motiverat gäller också närvarokrav, vid t.ex. grupparbeten. Studieresultaten återkopplas till studenterna via anslagstavla och utbildningens intranät. Entreprenörskap i utbildningen Genom hela utbildningen, i samtliga kursmoment, kommer entreprenörskap/intraprenörskap att löpa som en röd tråd. För att tydliggöra entreprenörskapet och för att studenterna redan från start skall ha med sig dessa kunskaper i bakhuvudet finns detta moment med som en del under första veckan. Här definieras begreppet entreprenör/intraprenör genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. En företagssäljare är företrädelsevis anställd och fungerar generellt inte som egen företagare. Dock är inte detta en omöjlighet då en företagssäljare skulle kunna starta eget företag och sälja sina tjänster för uppdrag på konsultbasis. Norrlands Yrkeshögskola arbetar såväl med entreprenörskap och intraprenörskap som en viktig del i utbildningen. - Att belysa förmåga att kunna gå från idé till verklighet - Att fokusera på vikt och initiativförmåga - Att belysa ett entreprenört och intreprenört förhållningssätt - Att uppmuntra och belysa förmåga att ta egna intiativ och ha en helhetssyn Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 20 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar 10 tim/vecka per studerande Sida 19 (22)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer