Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift saknas} Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare Kunskap & Kompetens i Sverige AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Adress: Box 112 Postnr/ort Umeå Besöksadress Organisation: Adress: Postnr/ort Kunskap & Kompetens i Sverige AB Sjögatan 6B Örnsköldsvik Webbadress och telefonnummer Telefon , Hemsida Sida 1 (22)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Företagssäljare Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Säljare, tjänster Produktchef, försäljning Projektledare, affärsutveckling Internationell säljare Säljansvarig Marknadsförare, säljare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Efter genomgången utbildning ska den studerande kunskaps- och erfarenhetsmässigt kunna möta det behov av Företagssäljare med som finns och därigenom kunna försörja sig, antingen som anställd eller som egen företagare. Vidare skall den studerande efter avslutad utbildning besitta den teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskapen som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter inom yrket. Studenten ska efter avslutad utbildning besitta kunskaper inom: Affärsekonomi Behovsanalys, Crossculture Communication Engelsk affärskommunikation Sida 2 (22)

4 Exportlagstiftning Förhandlingsteknik Försäljning grund och fortsättning Internationell handel Introduktionskurs Marknadslagstiftning Marknadsundersökningar/Business intelligence Omvärldsbevakning Produkt och tjänsteförsäljning Projektmetodik Retorik/Presentationsteknik LIA 1 LIA 2 Vetenskaplig metod och examensarbete Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Den studerande skall efter avslutad utbildning ha färdigheter i försäljning av varor och tjänster, författa offerter, göra sammanställningar och kalkyler, förhandla om pris och leveransvillkor, genomföra marknadsundersökningar, leda projekt, fatta beslut och skriva kontrakt. Den studerande skall besitta en förmåga att genom både teoretiska och praktiska kunskaper kunna lösa uppgifter och problem inom försäljning. Utbildningen skall ge studerna möjlighet att utveckla och förbättra sitt logiska och kreativa tänkande genom ett problembaserat arbetssätt (PBI) som genomsyrar samtliga kurser på utbildningen. Vidare skall studerandegruppen få de praktiska verktyg (metoder, programvaror, system m.m.) som behövs i yrket. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Efter genomgången utbildning ska den studerande kunskaps- och erfarenhetsmässigt vara väl förberedd till ett arbete som företagssäljare. Vidare skall den studerande besitta de kompetenser som behövs för att kunna försörja sig som företagssäljare, antingen som anställd eller som egen företagare. De studerande skall besitta erforderliga kompetenser för att självständigt eller i samarbete med andra ansvara för en uppgift, från början till slut. Studenterna skall efter utbildningen kunna använda sig av de kunskaper och färdigheter som inhämtats och på egen hand klara av att värdera och omsätta dessa i arbetsrelaterade situationer. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska Yrket Företagssäljare innebär i många fall internationella kontakter. Inom fler av kursmomenten används engelsk terminologi vilka är vedertagna och används internationellt. Denna teminologi kommer att användas under utbildningen. Under vissa kursmoment förekommer kurslitteratur eller arbetsmaterial på engelska. Efter genomgången kurs, i momentet "Affärsengelska" skall de studerande kunna behärska språket, både skriftligen och muntligen. Den studerande skall kunna kommunicera på engelska vid affärsförhandlingar, producera affärsbrev, protokoll och rapporter, genomföra muntliga presentationer, skriva enklare avtal, närvara vid möten och kunna behärska engelsk affärsterminologi. Därför genomförs kursmomentet uteslutande på engelska. Sida 3 (22)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Affärsekonomi (20 poäng) 20 Behovsanalys 10 poäng) 10 Crossculture Communication (20 poäng) 20 Engelsk affärskommunikation (20 poäng) 20 Exportlagstiftning (15 poäng) 15 Förhandlingsteknik (15 poäng) 15 Försäljning grund och fortsättning (30 poä Internationell handel (20 poäng) 20 Introduktionskurs (10 poäng) 10 Lärande i Arbete 1 (55 poäng) 55 Lärande i Arbete 2 (70 poäng) 70 Marknadslagstiftning (15 poäng) 15 Marknadsundersökningar/Business intelligen Omvärldsbevakning (10 poäng) 10 Produkt och tjänsteförsäljning (20 poäng) 20 Projektmetodik (10 poäng)) 10 Retorik/Presentationsteknik (15 poäng) 15 Vetenskaplig metod och examensarbete (25 p Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 18 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Affärsekonomi (20 poäng) Yh-poäng: 20 Kursen affärsekonomiekonomi syftar till att deltagarna förvärvar kunskap och förståelse för de, för yrkesrollen, centrala ekonomiska delar. Det för att kunna föra diskussioner och skapa strategier med inköpare och andra kunder på ledande befattningar inom och utanför den egna organisationen. -Ekonomiska grundbegrepp -Ekonomiska samband -Ekonomiska rapporter, förstå och tolka -Budget Sida 4 (22)

6 -Kalkylering -Finansiering Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Behovsanalys 10 poäng) Yh-poäng: 10 Efter genomgången kurs skall den studerande ha erhållit en metod så att en fullständig analys av kundens behov och efterfrågan kan färdigställas utifrån olika frågeställningar såsom situationsfrågor, problemfrågor, inverkansfrågor och nyttofrågor. Kursen inleds med ett teoretiskt grundmoment. Fokus läggs behovsanalysen och dess beståndsdelar. Därefter omsätts de teoretiska kunskaperna i praktiskta övningar där studenterna planerar och genomför behovsanalyser som alla relaterar till. Det praktiska momentet baseras på rubrikerna: Behovsanalysens beståndsdelar Nulägesrelaterade frågeställningar Utmaningsrelaterade frågeställningar Inverkansrelaterade frågeställningar Möjlighetsrelaterade frågeställningar Kursens namn: Crossculture Communication (20 poäng) Yh-poäng: 20 Syftet är att kursen skall bidra till en helhetsförståelse för organisationers kommunikationsprocesser och relationer med olika intressenter samt att genom kunskap och konkreta arbetsmetoder erbjuda ett kommunikativt verktyg för att bli bättre på att nå, förstå och samarbeta med människor med en annan kulturell bakgrund än sin egen. Kursen behandlar hur organisationer är uppbyggda och vilken roll som kommunikationen spelar för dagens organisationer. Kursen behandlar nyckelbegrepp som gruppdynamik, organisationskultur och förändringsprocesser men även renodlade kommunikationstillämpningar som internkommunikation, intressentrelationer och interkulturell kommunikation. Genom teoretiska översikter och grupparbeten behandlas grundläggande kunskaper inom de olika fälten. Sida 5 (22)

7 Kursen diskuterar såväl kommunikationens roll i organisationen som den enskildes roll i kommunikation med andra. Kursens namn: Engelsk affärskommunikation (20 poäng) Yh-poäng: 20 Efter genomgången kurs skall de studerande kunna behärska affärsengelska, både skriftligen och muntligen. Den studerande skall kunna kommunicera på engelska vid affärsförhandlingar, producera affärsbrev, protokoll och rapporter, genomföra muntliga presentationer, skriva enklare avtal, närvara vid möten och kunna behärska engelsk affärsterminologi. Kursen genomförs på engelska. Kursens namn: Exportlagstiftning (15 poäng) Yh-poäng: 15 Beskrivning: Efter genomgången kurs ska den studerande vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr försäljningsverksamheten vid export. Den studerande ska även ha kännedom om vilka dokument, certifikat och blanketter som behövs för handel med vissa länder. Kursens namn: Förhandlingsteknik (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i och erfarenhet av förhandlingsprocessen och dess olika verktyg och metoder för att nå goda resultat i förhandlingar. De studerande skall få kunskaper, tekniker och praktiska verktyg för att kunna bli en skicklig företagssäljare genom att ha redskap för en väl utarbetad förhandlingsteknik. Den studerande skall få förståelse för den psykologi och de olika processteg som sker i förberedelserna inför en förhandling. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar. Under kursen varvas teori med praktiskt genomförande av förhandlingar. Kursens namn: Försäljning grund och fortsättning (30 poäng) Yh-poäng: 30 Efter slutförda kurser skall deltagarna besitta goda kunskaper i- och erfarenhet av Sida 6 (22)

8 försäljningens historia, försäljningens betydelse för organisationen, framgångsfaktorer försäljningens olika logiker, nykundsbearbetning och merförsäljning, Fokus läggs på personliga framgångsfaktorer, entreprenörskap, mötesmetodik, struktur och de arbetsmetoder som används i säljprocessens beståndsdelar Kursinnehåll Försäljningens historia. Personliga framgångsfaktorer för högpresterande säljare. Köpbeteenden och olika beslutsprocesser. Traditionell och komplex försäljning. Effektiv säljstruktur. Prospektering. Mötestruktur kundbesök Kundvård. Identifiering av köpsignaler. Olika kunders köpstrategier. Offertförfarande. Uppföljning & utvärdering. Merförsäljning. Kursens namn: Internationell handel (20 poäng) Yh-poäng: 20 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i att genomföra försäljningsarbete på den internationella marknaden. Deltagarna skall också vara medvetna om de kulturella skillnader som finns och vad som är kutym vid affärer med olika länder och kulturer. Internationell juridik och avtalsrätti Internationella affärsförhållanden, Internationell marknadsföring Affärsutveckling Internationella handelsorganisationer Globala sälj- och logistikverksamheter Kursens namn: Introduktionskurs (10 poäng) Yh-poäng: 10 Ge förutsättningar för god samhörighetskänsla och därmed skapa ett bra samarbetsklimat i gruppen. Förmedla/säkerställa kunskaper inom Officepaketet samt matematik för de senare kommande kursmomenten. Förmedla/säkerställa kompetens och synsätt gällande vikten av entreprenörskap/intraprenörskap inom ramen för yrket. Synssättet löper sedan som en röd tråd genom samtliga Sida 7 (22)

9 kursmoment. Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser.teambuilding och grupputveckling, Officepaketet,Förberedande matematik, Entreprenörskap/intraprenörskap. Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Lärande i Arbete 1 (55 poäng) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 55 Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för inköp och logistik. Studenten skall vara förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständig sätt kunna utföra dessa. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk. En handlingsplan innehållande arbetsbeskrivning och mål för LIA 1 skapas av studenten, skolan och LIA-företaget. Löpande återkoppling med delmålsavstämning sker. Väl ute på plats arbetar de studerande utifrån sin handlingsplan. LIA 1 Handlingsplanen baseras på följande: - Arbetsuppgifter - Mål med LIA - Befogenheter/eget ansvar - Mandat till beslutsfattande - Fysisk arbetsplats Examination sker av Norrlands Yrkeshögskola utifrån ett samtal med LIA-platsen, bedömningsunderlag som handledaren fyller i samt en översyn av studentens loggbok. Kursens namn: Lärande i Arbete 2 (70 poäng) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 70 Beskrivning: LIA 2 Kursmål: Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för inköp och logistik. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständig sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk. Sida 8 (22)

10 En handlingsplan innehållande arbetsbeskrivning och mål för LIA 2 skapas av studenten, skolan och LIA-företaget. Löpande återkoppling med delmålsavstämning sker. LIA 2 Handlingsplanen baseras på följande: - Arbetsuppgifter - Mål med LIA - Befogenheter/eget ansvar - Mandat till beslutsfattande - Fysisk arbetsplats Examination sker av Norrlands Yrkeshögskola utifrån ett samtal med LIA-platsen, bedömningsunderlag som handledaren fyller i samt en översyn av studentens loggbok. Kursens namn: Marknadslagstiftning (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått en fördjupad förståelse för den marknadsrättsliga juridik som styr företagens kommersiella agerande på marknaden, både på svensk- och gemenskapsrättslig nivå. Även rättsekonomiska aspekter berörs. Kursmomentet grundas på problembaserad inlärning (PBI). Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser. Tyngdpunkten ligger på den svenska och europeiska konkurrensrätten, varumärkesrätten och patenträtten, men även reglerna om offentlig upphandling uppmärksammas. Reglerna sätts även i ett vidare sammanhang genom att belysa dess betydelse för företagens val av strategier m.m. Kursens namn: Marknadsundersökningar/Business intelligence (20 poäng) Yh-poäng: 20 Deltagarna ska besitta goda grundläggande kunskaper att självständigt kunna genomföra såväl kvalitativ- som kvantitativ marknadsundersökning, från problemformulering till rapportering och presentation. Besitta kunskaper att vara en god kravställare av inköp av en marknadsundersökning via en extern part. Förstå vikten av marknadsundersökningsproblem, beskriva, motivera och förklara dessa samt behärska strukturen i marknadsundersökningsmetodik. Vidare kunna presentera och dra slutsatser samt ge rekommendationer till såväl en intern som en Sida 9 (22)

11 extern uppdragsgivare. Kvalitativa och kvantitativa undersökningar praktiseras, där man på ett systematiskt sätt utgår från den externa/interna beställarens uppdrag, behovet. Identifiera och fastställa vilket/vilka undersökningsproblem som finns på nationell och internationell nivå, insamling av data/information fram till avrapportering av marknadsundersökningen till uppdragsgivaren. Kursens namn: Omvärldsbevakning (10 poäng) Yh-poäng: 10 Efter genomgången kurs skall den studerande ha kunskap om hur man införskaffar kunskaper om omvärlden via olika kanaler, allt i syfte att positionera organisationen, gentemot konkurrenter och marknader. Den studerande skall genom momentet kunna analysera konkurrenter och marknadsförändringar via olika kanaler genom omvärldsbevakning. Kunna finna alternativa lösningar via entreprenöriellt synsätt. Förmedla kännedom om olika kanaler, allt i syfte att positionera organisationen, gentemot konkurrenter och marknader. Analys av konkurrenter och marknadsförändringar Entreprenörskap Omvärldsbevakning. Kursens namn: Produkt och tjänsteförsäljning (20 poäng) Yh-poäng: 20 Beskrivning: Kursmål och kursinnehåll: Efter kursgenomgången skall den studerande ha god kännedom om hur processen av produktförsäljningen sker eftersom den innebär försäljningen av en materiell produkt/vara. Studentens skall även ha god kännedom om att denna form av försäljning karaktäriseras av att produkten har unika egenskaper som ska framhållas. Efter genomgången kurs angående tjänsteförsäljning skall den studerande ha god kännedom om hur försäljning av en kommersiell produkt som inte är fysisk, genomförs. Studentens ska ha grundläggande kännedom om tjänsteförsäljningens karaktärer, utifrån regeln att det finns ett behov som kan tillgodoses och att begrepp som trygghet, kvalitet och ledtider, har stor betydelse för kund. Kursens namn: Projektmetodik (10 poäng)) Yh-poäng: 10 Sida 10 (22)

12 Ge de studerande god kunskap i projektarbete så att de sedan vidare under utbildningen samt i sin senare yrkesroll kan lägga upp insatser/uppdrag i projektform. Se vikten av att arbeta med ständiga förbättringar; entreprenörskap. Kursmomentet grundas på problembaserad inlärning (PBI). Här varvas teoretiska genomgångar med att omsätta dessa i praktiskt arbete via såväl grupparbeten som individuella insatser. Definition av projekt Definition av entreprenörskap Projektförloppet Projektorganisation och rollfördelning Projektbeskrivning Projektrapportering och projektavslut Utvärdering och eftergranskning Betygskriterier:Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl godkänd (VG)Betygssättning:Sker genom skriftliga prov (tentamen, duggor och inlämningsuppgifter) eller av kursläraren genomförd muntlig test eller av vederbörande bedömt grupparbete. Examination kan även bestå av en mix av ovan nämnda examinationsformer. Kursens namn: Retorik/Presentationsteknik (15 poäng) Yh-poäng: 15 Efter slutförd kurs skall deltagarna besitta goda kunskaper i och erfarenhet av att använda retorik som grund för en väl fungerande presentationsteknik avseende både sig själv i rollen som företagssäljare och olika varor och tjänster. De studerande skall få kunskaper, tekniker och praktiska verktyg för att kunna bli en skicklig förhandlare genom att ha redskap för en väl utarbetad presentationsteknik. Den studerande skall få förståelse för den psykologi och de olika processteg som sker i förberedelserna och under en säljpresentation. Fördjupningar kommer att ske inom följande delmoment: Retorik och argumentationsteknik som grundläggande verktyg Presentationsteknik och personligt framträdande i praktiska övningar Träning som förberedelse och analys och återkoppling i praktiska övningar Val av hjälpmedel, och hur dessa används på rätt sätt Kursens namn: Vetenskaplig metod och examensarbete (25 poäng) Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 25 Kursen ska ge praktiska kunskaper och färdigheter av ett större utredande arbete inom inköp och logistiksområdet. Arbetet skall vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget. Sida 11 (22)

13 - Ge de studerande kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete. - Ge de studerande handledning, i form av råd, stöd och återkoppling under processen med examensarbetet så att det genomförs det inom ramen för målformulerad inriktning. - Klargöra vetenskapliga inriktningar - Analysera innehållet där olika teser sammankopplas med tidigare behandlade teorier. - Förmedla underlag till kritisk granskning och kunskapshämtningens utgångsläge, förfaringssätt och resultat. - Ge lösnings- och utvecklingsförslag på problemformuleringen Examination sker genom presentation och opponering. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande En studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller praktiska kunskaper. Ett tillgodoräknande kan göras på hel eller delar av kurs. Processen för ett ev. tillgodoräknande inleds med en validering. Validering innebär att man gör en kartläggning och bedömning av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor och dokumenterar dessa. Metod och process för tillgodoräknande. En individ kan ansöka om att för en del av utbildningen kunna tillgodräkna sig annan genomgången utbildning eller beprövade praktiska kunskaper. Studenten uppmanas först att studera kursmål samt litteraturförteckningen för den aktuella kursen. Därefter beskriver studenten sin färdighet/kompetens i förhållande till kursmålen i ett dokument som (tillsammans med andra dokument, t.ex. CV, personligt brev, meriter, omdömen, utbildningar, intyg m.m.) skickas in till Norrlands Yrkeshögskola. Erfarenheter och utbildningar som åberopas bör vara relativt färsk. Ansvarig kurslärare gör en bedömning av kunskaperna i förhållande till kursmål och kursinnehåll och skriver ett utlåtande. I de fall det behövs anlitas en specialist i området samt rektor. Vid bedömning av utländsk utbildning tar skolan hjälp av de ansvariga myndigheter som genomför denna. Resultatet av valideringen dokumenteras i form av ett yttrande som utgör underlag för beslut av ledningsgruppen. Yttrandet redovisas för ledningsgruppen som också fattar ett beslut gällande tillgodoräknande. Det av studenten inskickade materialet sparas som bilaga till yttrandet. I de fall valideringen ligger till grund för ett beslut om tillgodoräknande skall yttrandet dokumenteras tillsammans med protokoll på ledningsgruppens beslut. Ett skriftligt beslut inklusive en motivering delges därefter sökande. På den studerandes examens-/utbildningsbevis ska framgå vilka kurser som har tillgodoräknats. Sida 12 (22)

14 Undervisning i svenska med yrkesinriktning Kommer inte att erbjuda undervisning i svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan anges i 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Alla behörighetspunkter i 1 är likvärdiga och samtliga kan var och en för sig ge tillträde till yrkeshögskolan. Redogör för hur ni fastställer reell kompetens i de fall där det saknas skriftlig dokumentation Om en studerande åberopar reell kompetens genomför skolan (i samarbete med bransch, arbetsförmedling eller syv) en kompetenskartläggning samt en kompetensbedömning. En kompetenskartläggning sker genom ex samtal, intervju, genomgång av befintliga dokument, självskattning, teoretiska tester och praktiska demonstrationer. Ett utlåtande samt en ev. rekommendation skapas. Därefter genomförs en kompetensbedömning som ska visa på individens kompetens, vad individen kan. En teoretisk och praktisk avstämning mot yrket, kompetenskrav eller utbildningsmål. Ev. kunskapsluckor i förhållande till syftet dokumenteras i ett kompletteringsutlåtande. Den person som ansvarar för valideringen vid skolan har lärarbehörighet eller är utsedd yrkesbedömare i en bransch. När kompetenskraven är uppfyllda skapas ett kompetensbedömningsbevis, Bedömning sker mot erkända kompetenskrav genom exempelvis teoretiska och praktiska prov av utsedda bedömare. Underlagen presenteras för ledningsgrupp för ev. beslut. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Kunskaper från kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper i kurserna: Svenska B, betyg minst Godkänd Engelska A, betyg minst Godkänd Matematik A, betyg minst Godkänd Särskilda förkunskaper - motivering Svenska B: Vid utbildningen används kurslitteratur som till största del är formulerad på svenska. Undervisningen sker också till största del på svenska. För den aktuella yrkesgruppen är det även av stor vikt att kunna behärska svenska till tal och skrift i en omfattning som innebär förhandlingssituationer, utformning av offerter, skapande- och tolkning av avtal m.m. Engelska A: Vid utbildningen används kurslitteratur som till viss del är formulerad på engelska. Sida 13 (22)

15 Undervisningen sker också till viss del på engelska. För den aktuella yrkesgruppen är det av stor vikt att kunna behärska engelska till tal och skrift i en omfattning som innebär förhandlingssituationer, utformning av offerter, skapande- och tolkning av avtal m.m. Matematik A: En "Företagssäljare" kommer i sin yrkesroll att göra beräkningar i form av att t ex offerering, nyckeltalsanalyser, andra tolkningar av ekonomiska rapporter samt beräkning av priser och eventuella rabatter. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg Norrlands Yrkeshögskola använder betyg som en del i urvalsprocessen. Betygen värderas enligt följande ämnen och poängbedömning: Matematik, engelska och svenska poängsätts enligt följande skala: IG = 1, G = 4, VG = 6 och MVG = 8 eller enligt den äldre sifferbetygsskalan (1-5) 1 = 1, 2 = 3, 3 = 4, 4 = 6 och slutligen 5 = 8. Medelvärde beräknas för de tre betygen. Maxvärde = 8 poäng. Särskilt prov Norrlands Yrkeshögskola använder intervjuer som särskilt prov. Samtliga behöriga sökanden kallas på intervju. Intervjuerna kommer att poängsättas på skalan 1-5. Det genomsnittliga resultat som intervjun ger förs vidare till den slutgiltiga bedömningen under särskilt prov. Nedan angivna punkter kommer att poängsättas i intervjun: Motivation/engagemang (1 5 poäng) Social kompetens (1 5 poäng) Maxvärde = 10 poäng Yrkeserfarenhet Vid Norrlands Yrkeshögskola kan högst 40 månaders meriter för yrkeserfarenhet tillgodoräknas. För varje månad får tillgodoräknas 0,1 poäng. Vid relevant yrkeserfarenhet (från yrket Företagssäljare) får 0,2 poäng per månad tillgodoräknas. Maxvärde = 8 poäng. Det sammanlagda värdet av betyg, arbetsmeriter och det särskilda provet, intervjun, utgör det jämförelsetal (maximalt 26 poäng) efter vilket de sökande kommer att rangordnas. Sida 14 (22)

16 Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser görs ett urval. Processen och urvalet dokumenteras och arkiveras. De nedan angivna urvalsgrunderna uppfyller kraven att vara relevanta för utbildningens innehåll och inriktning, att inte vara diskriminerade, göra bedömningar som har saklig grund och är objektiva samt ha urvalsverktyg som mäter det som är avsatt att mäta. Verktyg och processen Antagningsprocessen påbörjas med att Norrlands Yrkeshögskola tillsätter en antagningsnämnd. Antagningsnämnden är utsedd av ledningsgruppen och är representativ ur den gruppen. Antagningsnämnd består således av personer med relevant kompetens och erfarenhet. Antagningsprocessen 1. Urval 1, Ansökan 2. Urval 2, Meritering 3. Urval 3, Intervju 4. Urval 4, Slutgiltig bedömning 5. Antagningsbeslut Urval Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan består av ansökningsblankett, personligt brev, CV, betyg samt meriter. I det personliga brevet beskriver den sökande varför vederbörande vill delta vid utbildningen. Enligt ovan är det första urvalskriteriet grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Obehöriga sökanden kommer att sållas bort alt. valideras in. Efter det att behörigheten för yrkeshögskolestudier har kontrollerats via dokumentgranskning värderas betyg, arbetsmeriter och resultatet av det särskilda provet, intervjun. Det sammanlagda värdet av betyg, arbetsmeriter samt intervju vägs samman och en rangordning av sökande skapas. Det jämförelsetal som räknas ut med en maximal poäng på 26 utgör det data ur vilket de sökande kommer att rangordnas. Dokumentation av urvalsprocessen Antagningsnämnden skapar ett beslutsunderlag och rekommendation utifrån den slutliga bedömningen till ledningsgruppen över vilka sökande som ska antas samt vilka som föreslås stå som reserver och dess plats på reservlistan. Ledningsgruppen beslutar och fastställer vilka som ska antas till utbildningen. Beslutet fattas vid ett möte med ledningsgruppen och protokollförs. Hela urvalsprocessen dokumenteras och dokumenten sparas så länge utbildningen pågår. Ett skriftligt besked huruvida man antagits eller inte samt vilken plats man står på reservlistan skickas ut i två omgångar, ett i mitten av juni och det andra i början av augusti månad. Följande dokumentation kommer att upprättas under antagningsfasen: - Dokumentation över samtliga sökande - Dokumentation över alla som intervjuats med redovisade resultat gällande meritering, betyg samt intervjun. - Beslutsunderlag samt rekommendation över antagna och reservplacerade sökanden från antagningsnämnden - Dokumentation över de som antagits samt reserver - Det protokollförda beslutet - Ev underlag för prövning och beslut av validerad person Sida 15 (22)

17 Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Norrlands Yrkeshögskola verkar för att skapa en utbildning för alla, vare sig bakgrund och livssituation. Genom erfarenhet från utbildning i olika former vet Norrlands Yrkeshögskola vikten av att hela tiden koppla teori till praktik. Vi kommer under utbildningen att aktivt verka för att få in synpunkter från såväl privat som offentliga sektor och myndigheter för att hela tiden ligga i nivå med de förväntningar som faktiskt ställs på en företagssäljare. I de olika utbildningsmomenten kommer teori att varvas med praktiska fall från t ex näringslivet; så kallat problembaserat inlärning. Problembaserad inlärning är en metod som genomsyrar hela utbildningen. Denna metod är förmedlad och används av samtliga lärare på utbildningen. Som ovan text beskriver varvar utbildningen kontinuerligt teoretiska moment med praktiska inslag. Föreläsningar sker i genomsnitt tre dagar i veckan medan de övriga två dagarna tillägnas inläsning, självstudier, grupparbeten m.m. En dag med föreläsningar pågår mellan 09:00-16:00, dvs. sex undervisningstimmar/dag. Under de dagar som det ges föreläsningar får studenterna även arbeta med projektarbeten, grupparbeten, pratiska fallstudier, seminarier, lyssna på externa föreläsare m.m. Veckans övriga två dagar tillägnas inläsning, studiebesök, grupparbeten, PM m.m. samt åka ut på studiebesök. Grupparbeten och uppgifter kopplade mot skarpa och verkliga fall är mycket vanligt förekommande under föreläsningarna. Metodbeskrivning: - Föreläsningar inom respektive teoriområde - Seminarier med t ex representanter från näringslivet där praktisk teori vävs samman med till detta kopplade övningsuppgifter som gör att utbildningen får en tydlig anknytning till den kommande yrkesrollen - Kunskap om projekt som arbetsmetod kommer tidigt att förmedlas för att sedan användas vid bl. a anskaffning av LiA - Löpande avstämning med representanter från näringsliv och andra aktörer för att säkerställa att utbildningen förmedlar kunskap som efterfrågas i arbetslivet. Norrlands Yrkeshögskola ställer höga krav på anlitade konsulter gällande pedagogisk förmåga, yrkeserfarenhet samt förmågan att ge praktisk såväl teoretiska kunskaper i respektive område. Samtliga lärare skall ha dokumenterad erfarenhet av utbildningssituationen samt dokumenterad ämneskompetens. Skolan tar alltid referenser från tidigare uppdrag. Kompetenskrav för undervisande och handledande personal: - Krav på genomgången relevant utbildning inom ämnesområdet - Krav på yrkeserfarenhet i resp. undervisningsområde - Dokumenterad erfarenhet av utbildningsuppdrag av eftergymnasial utbildning - Pedagogiska utbildning eller god pedagogisk förmåga - God kommunkationsförmåga/god social kompetens I de fall personen i fråga inte tidigare anlitats för skolan genomgår de ett klassiskt Sida 16 (22)

18 anställningsförande med CV, intervju samt granskning av tidigare referenser/uppdrag. I de fall en konsult tidigare anlitats granskas utvärderingsresultat. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Om en student vid utbildningen behöver särskilt pedagogiskt stöd skall studenten inkomma med ett dokument som styrker behovet av stöd till skolan. Därefter ansvarar skolan för att en utredning om vilka stödåtgärder den studerande behöver genomförs. Detta ser givetvis olika ut beroende på varje individs specifika behov. Ansvarig för utredningen är en av skolan utsedd person. Vid behov ansöker skolan till Myndigheten för Yrkeshögskolanom gällande särskilt pedagogiskt stöd. Norrlands Yrkeshögskola har idag ett antal pedagogiska hjälpmedel i form av diktafoner samt scanner. Andra exempel på pedagogiskt stöd som Norrlands Yrkeshögskola kan erbjuda vid behov är: - Alternativ examinationsform. Tex enskild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen och vice versa, - förlängd tentamenstid - litteratur på anpassat medium genom dator och scanner - Visst datorstöd - Extra handledning - Rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp - Teckenspråkstolkning Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Arbetslivet är till hög grad delaktig i utbildningens planering, upplägg samt genomförande genom att den hela tiden är med och påverkar utbildningens utformning och upplägg avseende de teoretiska momenten. Detta gäller såväl representanter i ledningsgruppen, externa konsulter/lärare och samarbetande företag. Norrlands Yrkeshögskola har dessutom ett mycket bra samarbete med lokala och regionala nätverk. Arbetslivet är en ständigt pågående samarbetspartner och en förutsättning för en högkvalitativ utbildning. Arbetslivet medverkar kontinuerligt i utbildningen genom ledningsgruppsmöten, externa föreläsningar, nätverk samt studiebesök. Norrlands Yrkeshögskola har genomfört egna men också deltagit i ett antal regionala och nationella seminarier/föreläsningar inom yrkesområdet. Att skapa möten med befintliga företagssäljare öppnar upp för ett nätverksbygge inför framtiden samtidigt som företagen får möjligheter till förkovring. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Norrlands yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med studenterna, processen att identifiera LiAplatser. Detta sker genom ett projektarbete där studenterna i grupp kontaktar arbetslivet för att kommunicera LIA-plats. Arbetet omsätts i enskilda handlingsplaner med delmål som kontinuerligt och individuellt följs upp av skolan. Vidare stöd sker genom utbildning i CV-skrivning, intervjusituationen, samtal, diskussioner m.m. av praktiserande jobbcoacher. Vid behov följer skolan med studenter ut på företag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden. Att den studerande är delaktig och aktiv i LIA- processen borgar för bra platser. Studenterna uppmanas att själva identifiera intressanta platser eftersom det ger större förutsättningar till såväl nöjda företag som studenter. Vissa studenter kommer att genomföra denna process i stort sett på egen hand och andra kommer att behöva mer hjälp och stöd. Skolan ansvarar för att alla studenter får en kvalitiativ LIA- period. Sida 17 (22)

19 Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Norrlands Yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med studenterna, processen att identifiera LiAplatser. Vid momentet Projektmetodik får de studerande i uppdrag att kontakta arbetslivet och därigenom kolla möjligheterna till LIA plats. Arbetet omsätts i enskilda handlingsplaner med delmål som kontinuerligt och individuellt följs upp av skolan. Vidare stöd sker genom utbildning i CV-skrivning, intervjusituationen, samtal, diskussioner m.m. av praktiserande jobbcoacher. Vid behov följer skolan med studenter ut på företag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden. Att den studerande är delaktig och aktiv i LIAprocessen borgar för bra platser. Studenterna uppmanas att själva identifiera intressanta platser eftersom det ger större förutsättningar till såväl nöjda företag som studenter. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektivt till att i god tid identifiera sin LIA och få en kvalitativ och relevant handledning. När en potentiell LiA-plats identifieras, för respektive studerande, analyseras platsens relevans med fokus på de kurser den studerande genomfört inom ramen för utbildningen. Utbildningens kursplan nyttjas i kommunikationen med tilltänkt LiA-handledare vid LiA-företaget/organisationen. Fokus läggs på att matcha de tilltänkta arbetsuppgifterna med kursplanen. Det innebär att relevanta arbetsuppgifter inom ramen för LiA kommer att tilldelas den studerande. I de fall relevanta arbetsuppgifter ej finns kommer platsen ej att accepteras av skolan. Metoder för kunskapskontroll Den vanligaste formen för kunskapskontroll är skriftlig tentamen. Hemtentamen, muntliga redovisningar, PM och projekt/grupparbeten är i vissa kurser också en del av kunskapskontrollen. Även praktiska prov förekommer, tex i kursen data. I de fall en person har dokumenterad dyslexi sker en särskild prövning och kunskapskontrollen anpassas efter studentens behov, tex genom muntlig tentamen, längre tid o.s.v. Den kursplan som ledningsgruppen fattat beslut om är det styrande dokument som aktuell lärare baserar sin undervisning och examination på. Utbildningsanordnarens ansvarar för att så sker. Detta sker genom att anordnaren inför varje kursmoment granskar utbildningsupplägg och tentamen för att försäkra sig om att innehållet överensstämmer med uppsatta mål samt genom en dialog med studerandegruppen. Omprövning sker 3 veckor efter första tentamenstillfället. Om en student inte lyckas bli godkänd sker en andra omtentamen före varje terminsstart (uppsamlingstentamen). Betygskriterier och betygskrav Betygskriterierna och betygskraven på respektive kursmoment utvärderas och analyseras för att kontrollera att utbildning bedrivs på rätt nivå. Underlaget används därefter som presentations, diskussions- och beslutsunderlag på ledningsgruppens möten. Betygssättningen och bedömning av deltagarnas presentationer kvalitetssäkras genom kontroll av den skriftliga dokumentationen som den ansvariga läraren/handledaren efterlämnar. Samtliga handledare och lärare på utbildningen informeras dessutom av utbildningsanordnaren om de betygskriterier som gäller samt hur de skall hantera dessa. Detta sker vid handledarutbildning samt vid ett uppstartsmöte för lärarstaben. Betygskriterierna för utbildningen är IG, G samt VG. Norrlands Yrkeshögskola strävar att i största möjliga mån använda sig av en likvärdig bedömning av studenternas prestation. Studenterna skall i varje enskild kurs av ansvarig lärare få en redogörelse för betygskriterierna och vad som krävs för att uppnå dessa. Sida 18 (22)

20 Denna information finns också tillgänglig för studenterna i de detaljerade kursplanerna som är publicerade på utbildningens intranät. Betygskriterierna är detsamma oavsett examinationsform, dvs gäller vid tentamen, hemtentamen, grupparbeten, PM m.m. Betygen sätts av för kursen ansvarig lärare. Har den studerande ett resultat motsvarande 80 % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget VG. Har den studerande ett resultat motsvarande % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget G. Har den studerande ett resultat motsvarande 0-49 % av det underlag som examinationen omfattar tilldelas betyget IG. I vissa moment kan det vara svårt att genomföra tentamen. Då kommer istället PM, inlämningsuppgifter eller presentation att krävas. När det är motiverat gäller också närvarokrav, vid t.ex. grupparbeten. Studieresultaten återkopplas till studenterna via anslagstavla och utbildningens intranät. Entreprenörskap i utbildningen Genom hela utbildningen, i samtliga kursmoment, kommer entreprenörskap/intraprenörskap att löpa som en röd tråd. För att tydliggöra entreprenörskapet och för att studenterna redan från start skall ha med sig dessa kunskaper i bakhuvudet finns detta moment med som en del under första veckan. Här definieras begreppet entreprenör/intraprenör genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. En företagssäljare är företrädelsevis anställd och fungerar generellt inte som egen företagare. Dock är inte detta en omöjlighet då en företagssäljare skulle kunna starta eget företag och sälja sina tjänster för uppdrag på konsultbasis. Norrlands Yrkeshögskola arbetar såväl med entreprenörskap och intraprenörskap som en viktig del i utbildningen. - Att belysa förmåga att kunna gå från idé till verklighet - Att fokusera på vikt och initiativförmåga - Att belysa ett entreprenört och intreprenört förhållningssätt - Att uppmuntra och belysa förmåga att ta egna intiativ och ha en helhetssyn Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 20 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar 10 tim/vecka per studerande Sida 19 (22)

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

LEDNINGSGRUPPSMÖTE 10

LEDNINGSGRUPPSMÖTE 10 LEDNINGSGRUPPSMÖTE 10 Mötesprotokoll Ledningsgruppsmöte för utbildningen Företagssäljare, 400 YH-poäng med utbildningsnummer 201080740-2 med startdatum 2012-12-03. Samt start 2014-01-07 med utbildningsnummer

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Projektledare Elkraft Ansvarig utbildningsanordnare: Åsbro Kursgård AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Åsbro Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar.

Kursens innehåll Kursen består av tre huvudmoment: matbröd, vetebröd och kavlade degar. Kurs: PRO 902 Bröd och kaffebröd 40 poäng Mål för kursen Undervisningen i kursen Bröd och kaffebröd syftar till att de studerande utvecklar fördjupad kunskap i rationell produktion och hantering av matbröd,

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 20 studiepoäng samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Källström Ersätter MSB:s utbildningsplan 2014-4885-1 Jan Wisén, biträdande chef UB Gäller från och med 2017-01-01 Vidareutbildning

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer