Ledarutbildning. steg 1: ömsesidig respekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarutbildning. steg 1: ömsesidig respekt"

Transkript

1 Ledarutbildning steg 1: ömsesidig respekt Ömsesidig Respekt en föräldrautbildning med ämnes områden inom gränssättning utifrån ömsesidig respekt, emotionellcoaching, självkänsla, mobbing, sömn och kost. kontakt: Mona Hedström, Ullåvägen 12, Åre Telefon: , E-post:

2 Kursplan Ledarutbildning steg 1: ömsesidig respekt Ledarutbildningen Ömsesidig Respekt innehåller 3 steg. Denna kursplan beskriver steg 1 som ger behörighet att leda föräldragrupper i konceptet Ömsesidig Respekt. Därefter finns ytterligare två steg som leder till certifiering. Målgrupp Kursen vänder sig till de som vill utbilda sig till ledare i föräldrautbildningen Ömsesidig Respekt eller öka sina pedagogiska kunskaper inom området föräldrautbildning/föräldrastöd och vidareutveckla föräldragrupperna och föräldrastödsarbetet med föräldrautbildningen Ömsesidig Respekt. Behörighet Pedagogisk högskoleutbildning alternativt mödra- och barnhälsovårds- personal, psykolog, socionom eller motsvarande utbildning alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Gärna även erfarenhet av arbete med barn och utbildning av vuxna. Kan vara erfarenheter från föreningslivet, t.ex. idrotten. Mål Förstå betydelsen av ett gemensamt arbetssätt som bygger på en gemensam värdegrund, ett förhållningssätt och en människosyn som bygger på respekt. Tillägna sig Ömsesidig Respekts ämneskunskaper och de vetenskapsteorier vilka ligger som grund. Utvecklat förmågan att tala inför grupp. Utvecklat pedagogiska kunskaper vilket innebär att ledaren kan välja metodik utifrån individernas behov och bakomliggande syfte. Skapa en medvetenhet i vikten av implementering och hur denna kan göras för att nå hög täckningsgrad. Få kännedom om Ömsesidig Respekts utvärderingsmetodik och -upplägg. Undervisningens upplägg Kursen genomförs under 4 dagar (se bifogat program). Modellinlärning: för att förstå ett förhållningssätt, behöver vi uppleva, observera och reflektera. Föreläsningar med ett dialogpedagogiskt förhållningssätt. Gruppövningar. Handledning via informations- och kommunikationsteknik. Ledarutbildning ömsesidig respekt 1

3 Innehåll steg 1: Konceptets värdegrund Vetenskapsteorier som grund för utbildningskonceptet Self efficacy Social inlärningsteori Coersion theory Inlärningsteori modellinlärning Anknytningsteori Konceptet Ömsesidig Respekt Ömsesidig Respekt/Gränssättning Emotionell Coaching Självkänsla Mobbing Sömn Kost Pedagogik Ledarskap Retorik/kommunikation inspirera och informera, självdistans/bjuda på sig själv, första intrycket, skapa engagemang, kroppsspråket m.m. Människosyn Gruppdynamik Trovärdighet/tillit Grundvärderingar Steg 2 och 3: Efter ledarutbildning steg 1 finns ytterligare två kurser som leder till certifiering. Certifiering ger behörighet att vara kursledare på steg 1-utbildningar. Steg 2: Fördjupningsutbildning (3 dagar) Behörighet: Ledarutbildning steg 1 Ömsesidig Respekt samt genomfört 3 föräldragrupper med utvärdering. Steg 3: Certifiering (2 dagar) Behörighet: Ledarutbildning Ömsesidig Respekt steg 2 samt genomfört ytterligare 2 föräldragrupper med utvärdering. Certifiering består av tentamen i ämneskunskaper, föredrag 30 min, utvärdering från genomförda föräldragrupper. Leder till certifiering som föräldragruppsledare i Ömsesidig Respekt. Kursintyg Deltagarna får ett kursintyg efter genomförda steg. Implementeringskunskap Hur når vi ut till föräldrar? Hur når vi en jämn könsfördelning? Utvärderingskunskap Metod 2 Ledarutbildning ömsesidig respekt Ledarutbildning ömsesidig respekt 3

4 Konceptet Ömsesidig Respekt Ömsesidig Respekt är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till alla föräldrar både förstagångs- och flerbarnsföräldrar till barn från 8 12 månader och uppåt. Till förstagångsföräldrar med barn som är 8 12 månader innebär det att få kunskap och en medvetenhet i sitt föräldraskap innan rollen som förälder har utvecklats och tagit form. För flerbarnsföräldrar innebär det att få kunskap och medvetenhet direkt i sitt föräldraskap. Utbildningen innebär ett förhållningssätt där barnets ålder egentligen inte har betydelse utan den kan vända sig till föräldrar med både små barn och tonåringar. Det bygger på en positiv människosyn där ömsesidig respekt är den röda tråden och ledordet i hela utbildningen. Föräldrautbildningen vill skapa en medvetenhet i föräldraskapet som gör att föräldrar kan göra aktiva val i sitt föräldraskap och aktivt skapa en tillit och ett förtroende mellan alla familjemedlemmar. Ömsesidig Respekt är tänkt att ta vid efter Mödra- och Barnhälsovårdens föräldragrupper och innehåller 7 strukturerade tematräffar x 2 tim. Att ta vid efter Mödra- och barnhälsovårdens träffar har visat sig uppfylla ett stort behov från föräldrar. Mödra- och barnhälsovårdens verksamhet kompletteras med pedagogisk kunskap. Utvärdering av Ömsesidig Respekt Ömsesidig Respekt är utvärderat av Professor Håkan Stattin, Örebro Universitet. Det är en effektutvärdering av ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till vanliga föräldrar. Implementeringen visar hög täckningsgrad, d.v.s programmet når många föräldrar. Effektutvärderingen visar att det finns statistiskt säkerställda skillnader i positiv riktning för majoriteten av de frågor om föräldraskap som ställs när utbildningen startar i jämförelse med 3 4 månader efter avslutad utbildning. Det finns inga som helst skillnader i kontrollgruppen under samma period. Cohens s d 1 visar på en måttliga till hög effekt. Det är sällan som universella interventioner når så höga Cohen d värden. Olika mått på»consumer satisfaction«visar att nästan alla föräldrar tycker att utbildningen betytt mycket för dem. Utvärderingen visar på systematiskt positiva effekter både när det gäller implementering, effekt, och»consumer satisfaction«. 1 Cohen s d är ett mått som man ofta använder i utvärderingsforskning. Cohen s d anger styrkan på effekterna av interventionen oberoende av antalet deltagare. Man brukar normalt utgå från att Cohen s d mellan 0 och.20 är låga effekter, 20 till 50 är måttliga effekter, och.50 till.80 är höga effekter. Cohen s d i denna utvärdering varierar mellan 0.26 och Den genomsnittliga Cohen s d är.62. Det motsvarar en måttlig till hög effekt. Kursmaterial Hedström, M. (2011). Datapresentationer. Hedström, M. (2011). Handbok. Hedström, M. (2011). Ömsesidig Respekt. Referenslitteratur Angelöw, B., Jonsson, T. (1990). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Antonovsky, Aaron. (2003). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. Aronen, E.T, & Arajarvi, T. (2000). Effects of early intervention on psychiatric symptoms of young adults in low-risk an high risk families. American journal of orthopsychiatry, 70(2), Arend, R, Gover, F & Sroufe, L A (1979). Continuity of individual adaptation from infancy to Kindergarten. A predictive study of ego-recilience and curiositly in preschoolers. I: Child development, 50, Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R. (2003). Atkinson & Hilgard s Introduction to Psychology 14th edition. London: Thomson wadsworth. Bandura, A. (1977a). Social learning theory. Englewood Cliffs, Nj: Perntice Hall. Bandura, A. (1977b). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Boyce, Wt., Essex, MJ., Alkon, A., Goldsmith, HH., Graemer, HC. & Kupfer, DJ. (2006). Early father involvement moderates biobhavioral susceptibility to mental health problems in middle childhood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45(12): Brottsförebyggande rådet. (2003). Idéskrift nr 10 Föräldrastöd i teori och praktik. Stockholm. Coloroso, B. (2004). Mobbningens tre ansikten. Falun: Scandbook. Connell, R. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity press. Cullberg, Weston, M. (2005). Ditt inre centrum Om självkänsla, självbild och konturen av ditt själv. Stockholm: Natur och Kultur. Gardner, H. (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books AB. Devault, A., Gaudet, J., Bolte, C., & St-Denis, M. (2005). A survey and description of projects that support and promote fathering in Canada: Still work to do to reach fathers in their real-life settings. Canadian Journal of community mental health, vol 24 No: 1. Dubowitz, H., Black, M.M., Cox, C. E., Kerr, M. A., Litrownik, A. J., Radhakrishna, A., English, D. J., Schneider, M. W., & Runyan, K. D. (2001). Father Involvement and Children s Functioning at Age 6 Years: A Multisite Study. Child Maltreat 2001; 6; 300. Eddy, J. M., Leve, L. D. Och Fagot, B. I. (2002). Coercive family processes: A replication and extension of Patterson s Coercion Model. Aggressive Behavior, 27: Ferrer-Wreder, L., Stattin, H., Cass Lorente, C., Tubman, J. G., & Adamson, L. (2005). Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga, En forskningsöversikt. Stockholm: Gothia. Fägerskiöld, A. (2003). Expectations of the child health nurse in Sweden: two perspectives. Internationaol Nursing Review 50 (2), Fägerskiöld, A. (2006). Support of fathers of infants by the child health nurse. Scand J Caring Sci. 20 (1): Goleman, Daniel. (1996). Emotional intelligence. London: Bloomsbury. Goleman, D. (1995). Känslans intelligens- om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle. Stockholm: Wahlström&Widestrand. Gottman, J., (1998). EQ för föräldrar. Stockholm: Natur & Kultur. Grandelius, B. (1998). Att sätta gränser:ett villkor för växande. Stockholm: Natur & kultur. Hassmén, P., Hassmén, N., Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur & kultur. Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: utrikesdepartementet. Hagström, C. (1999). Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring. Falun: AiT. Höiby, H. (2004). Mobbning kan stoppas! Borås: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. 4 Ledarutbildning ömsesidig respekt Ledarutbildning ömsesidig respekt 5

5 Jalmerts, L. (1984). Den svenske mannen. Stockholm: Ordfront. Juul, J. (1999) Här är jag vem är du? Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Juul, J. (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. Runa. Kast, V. (2000). Vredens kraft hos mig själv och andra. Stockholm: Natur & Kultur. Karlsson, K. (2008). Anknytning, om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia. Laible, D. J., & Carlo, G. (2004). The differential relations o maternal and parental suport and control to adolescent social competence, self-worth and sympathy. Journal of Adolescent Reaserach. 19; 759. Larsson, E. (2000). Mobbad? Det har vi inte märkt! Borås: Centraltryckeriet AB. McCauley, E. (1992). Understanding exercise and achievement behavior: A self-eficacy perspective. I Roberts, G. C. (red), Motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Mathiasson, C. (1994). Praktisk gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. Nilsson, I., Wadeskog, A. (2008). Individen i centrum Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Tryck o Rit. Olweus, D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda barnen. Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och översittare: forskning om skolmobbning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Olweus, D. (1986). Mobbning, vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: Liber. Pantley, E. (2007). Somna utan gråt: hjälp din bebis till trygg och god nattsömn. Stockholm: Prisma. Petersson, K., Petersson, C., & Håkansson, A. (2004). What is good parental education? Scand J Caring Sci 2004; 18 (1):82-9. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9 (3), Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälso institut. Rasmussen F, Eriksson M, Bokedal C och Schäfer Elinder L. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. COMPASS en studie i sydvästra Storstockholm. Rapport. Stockholm: Samhällsmedicin. Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. (Rapport 2004:1.) Segal, J. (1999). Förbättra din emotionella intelligens. Stockholm: Forum. Strandell, A., Bardell carlberg, S. (2008). Sömn och dygnsrytm. Stockholm: Gothia. Söderström, M. (2007). Sömn sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Köping: Ljungbergs sätteri. Thors, C. (2007). Utstött en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets förlag. Weinberg, R., Gould, D. (2003). Foundations of sport & exercise psychology. Stanningley: Human Kinetics Presentationsteknik/ Mobbning Forts. individuell retorik presentation (längre dag) Individuell förberedelse för en kort presentation Kaffe Hur skapas tillit Självkänsla Individuellt/Retorik/ och trovärdighet? Presentationsteknik Lunch Introduktion Emotionell coaching Kost Hur skapas Handledning bakgrund bemötande goda matvanor? Avslut av kurs Vetenskapsteorier/ Konceptets värdegrund Kaffe Gränssättning/ Sömn Metoder Förberedelser innan kurs/ Ömsesidig respekt och värderingar Implementering TIDER DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 Schema 6 Ledarutbildning ömsesidig respekt

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger reviderad 2006-12-01 för skolbaserad prevention verktygslåda Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger innehåll 2 Förord 3 kurser för föräldrar

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Hälsofrämjande gruppbostad

Hälsofrämjande gruppbostad MANUAL Hälsofrämjande gruppbostad Ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder och servicebostäder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) etablerades 2012 i samband

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014

Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014 Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014 Tema Barn Institutionen för Tema Linköpings universitet 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Delprojekt 1: Översättning och implementering

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt Pia Wennerholm Juslin och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se När barn och ungdomar får bestämma

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar Jane Brodin Professor em. i barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap,

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:5 Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Vad kan vi lära av forskningen? Karin Lundén, fil.dr. Institutionen

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Information om föräldrautbildningsprogrammet COPE

Information om föräldrautbildningsprogrammet COPE Agneta Hellström 2010-07-05 4 Information om föräldrautbildningsprogrammet COPE Det kanadensiska föräldrautbildningsprogrammet COPE The Community Parent Education Program är ett strukturerat manualbaserat

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

En litteraturstudie. A literature review. Gabriella Johansson 870820 Gabriella Ljungberg 870605

En litteraturstudie. A literature review. Gabriella Johansson 870820 Gabriella Ljungberg 870605 ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET BLAND BARN 2-8 ÅR En litteraturstudie TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY AMONG CHILDREN 2-8 YEARS A literature review Examensarbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap Grundnivå,

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

8. Elever som kränker eller mobbar andra

8. Elever som kränker eller mobbar andra 8. Elever som kränker eller mobbar andra 13. SVENSK UTBILDNING I UTLANDET 111 8. Elever som kränker eller mobbar andra av Peter Gill, Högskolan i Gävle Elever som utsätter andra för kränkning och mobbning

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer