Fördjupat bibliotekssamarbete i nordöstra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupat bibliotekssamarbete i nordöstra Skåne"

Transkript

1 Fördjupat bibliotekssamarbete i nordöstra Skåne Inventering med förslag till åtgärder På uppdrag av Länsbibliotek Skåne Christer Bergqvist och Roland Persson

2 1 1/9 Sammanfattning I februari 2003 fick Länsbibliotek Skåne i uppdrag att ta fram en gemensam biblioteksplan för folkbiblioteken i Hässleholm, Kristianstad, Osby, Bromölla, Perstorp, Hörby och Östra Göinge. Utredningen finansieras av ledningsgruppen för kommunerna i nordöstra Skåne. Planen skall ställa vuxnas lärande i fokus och målet för samarbetet uttrycks så här: att hitta viktiga samarbetspunkter och se de möjligheter till ökad service som ett samarbete kan ge. På ett tidigt stadium visade Högskolebiblioteket stort intresse av att delta i samarbetet. Förslagen som presenteras i utredningen har följande utgångspunkter: Intervjuer med biblioteksansvariga Studiebesök på samtliga huvudbibliotek och högskolebiblioteket i Kristianstad Tillgänglig biblioteksstatistik Kommunala måldokument Förutsättningar för vuxnas lärande Vi konstaterade på ett tidigt stadium att det fanns ett starkt intresse för fördjupat samarbete från alla deltagande bibliotek och fick uppdrag från ansvariga chefer att lägga fram tydligt målinriktade samarbetsförslag. Förslagen till samarbete, som diskuterats med och förankrats hos samtliga biblioteksansvariga, kan sammanfattas så här: Erfarenhetsutbyte (praktik, arbetsmöten m.m.) Effektiv medie- och informationsstruktur (tekniksamarbete, profilering m.m.) Kompetensutveckling (pedagogik, databaser, informationssökning, bibliotekskörkort m.m.) Studiecentrum i varje kommun Medieplanering Två ansökningar, till Bibsam (ansökan beviljad) och Finansdepartementet, med begäran om medel för att kunna utveckla samarbetet, har tagits fram och lämnats in. Härmed överlämnas föreliggande rapport till berörda nämnder för behandling. Christer Bergqvist Regionbibliotek Kalmar Roland Persson Länsbibliotek Skåne

3 2 I. Uppdraget Den 6 februari 2003 lämnade länsbibliotek Skåne offert på uppdraget att ta fram en gemensam biblioteksplan för Skåne Nordost för bibliotekens arbete med vuxnas lärande. Länsbibliotek Skåne fick uppdraget och särskilda utredare blev Roland Persson, länsbibliotek Skåne och Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Till utredarna knöts en referensgrupp bestående av läns/regionbibliotekarierna inom SIM-projektet. Målet för de sju kommunbibliotekens strävan till samarbete är enligt uppdraget att hitta viktiga samarbetspunkter och se de möjligheter till ökad service som ett samarbete kan ge. Vidare betonas fokus på vuxnas lärande (samarbete med högskola, nätuniversitet, studieförbund, lärcentrum och folkbildning). Den 10 februari träffade utredarna styrgruppen bestående av, Inga Brattberg, Hörby, Maria Ehrenberg, Östra Göinge, Torsten Ekelund, Osby, Inger Frigell, Hässleholm, Gunilla Genberg, Perstorp, Kristina Hedberg, Kristianstad, Anette Mjöberg, Bromölla Kristin Johansson och Karin Sundén, Högskolebiblioteket i Kristianstad. Vi detta möte i Broby diskuterades bl.a. inriktning på samarbetet mellan de åtta biblioteken. En tydlig viljeinriktning skulle vara vuxnas lärande. Vidare togs beslut att skriva två ansökningar, en Sesim Skåne, till Finansdepartementet (se bil. 1), och en Ett nätverk i verkligheten, till BIBSAM (se bil. 2). Den 21 mars träffades styrgruppen och utredarna i Kristianstad för avstämning av förslag till samarbetsområden. Ytterligare ett avstämningsmöte ägde rum den 22 april i Hässleholm. II. Biblioteken och deras omvärld Biblioteken har under 1900-talet genomgått genomgripande förändringar. Historiskt har folkbiblioteken varit arkiv och huvudsakligen lånebibliotek. Sedan 1960-talet har de utvecklats med uppsökande verksamhet och en aktiv läsfrämjande verksamhet, speciellt för barn. Efter mitten av 1990-talet har en avgörande utveckling påbörjats. Högskolor och högskolefilialer har startats och antal studerande har ökat kraftigt vid våra universitet och högskolor. Fler och fler har deltagit i vuxenutbildning genom satsningar som kunskapslyftet och vuxnas lärande. De studerande har strömmat till folkbiblioteken som aldrig förr. Biblioteken har blivit viktigt och nödvändigt stöd i utbildningen. Bakgrunden till denna utveckling, som just börjat, är övergången från industri- till informations- och kunskapssamhälle. Jordbrukssamhället fann sin näring där jordmånen var god. Industrisamhället utvecklades där det gick att kombinera råvaror och kraftkällor bäst. I informations- och kunskapssamhället kommer troligen drivkrafterna för lokal och regional utveckling att vara kopplade till institutioner som står för just kunskap och information.

4 3 I framtiden kommer utbildning och lärande att vara mera kopplat till de studerandes arbete, fritid och boende. Denna utveckling kräver en annan infrastruktur för lärande än den vi har idag. Kommuner som redan nu börjar planera för denna framtida utveckling kommer att vara vinnare i morgondagens samhälle. De svenska folkbiblioteken skulle kunna inta en central roll i den lokala och regionala utvecklingen av flera skäl: Folkbiblioteken innehåller både gamla och nya medier som ger tillgång till relevant information Bibliotekarier är utbildade i att söka, värdera och strukturera information Biblioteken har ofta hög tillgänglighet, ligger centralt och har bra öppettider De erbjuder bra studiemiljöer De har tillgång till nationella och globala informationsnätverk De erbjuder sina bastjänster gratis När man gör en biblioteksöversyn bör man bl.a. ställa sig följande frågor: Vad i omvärlden kommer att påverka biblioteken de närmaste åren? Vilka möjligheter erbjuder utvecklingen? Vi kan här endast göra troliga skattningar av utvecklingen och har valt ett möjlighetsbaserat tänkande. Det medför att vi i det som följer i första hand ser till möjligheter och inte problem. I sökandet efter trender, tendenser och omvärldsfaktorer med relevans för biblioteken har vi använt Internet, engelskspråkig litteratur och facktidskrifter. 1. Ett nytt produktionssystem Flera faktorer pekar på att vi är på väg in i ett nytt produktionssystem. Antalet anställda inom industrin har sjunkit stadigt de senaste 30 åren och antalet anställda inom servicenäring och kunskapsföretag har ökat kraftigt. Under industrialismen hade råvaror stor betydelse vid framställning av produkter. Idag har råvarans betydelse minskat och kunskapsinnehållet i produkten ökat. Industrialismens viktiga infrastruktur bestod bl.a. av vägar, järnvägar och telefon. Idag hävdar forskare att bredband kommer att vara en viktig del av informationsoch kunskapssamhällets infrastruktur. 2. Data och kommunikation En av drivkrafterna bakom den teknologiska revolutionen är utvecklingen inom data och kommunikation. Metoder för att lagra, återvinna, kommunicera och publicera information utvecklas i hög takt. Internet växer med flera miljoner hemsidor per dag och kommer på sikt att bli den viktigaste informationskällan för offentlig förvaltning, företag och i studier. Att kunna behärska söktekniken för Internet och olika databaser kommer i framtiden att ge konkurrensfördelar. En viktig förutsättning för industrisamhällets framväxt var de tre basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Idag talar vi om en fjärde basfärdighet, informationskompetens, d v s färdigheten att söka, värdera

5 4 och strukturera information. Elektroniska böcker och elektroniska tidskrifter kommer också att bli viktiga informationskällor. Den fråga vi ställer oss är om biblioteken kan bli den part som förser kommunen, näringslivet och utbildningen med relevant, strukturerad och värderad information. 3. Informationsexplosionen Det har producerats mer information de sista 30 åren än det gjorts under mänsklighetens hela historia. En statlig utredning visar att informationsmängden i världen kommer att fyrdubblas mellan 1999 och Samtidigt som företag, kommuner och enskilda har stort behov av information och information finns i överflöd är det svårt att hitta just den information de behöver. Att finna rätt information vid rätt tidpunkt kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel för både kommuner och företag. Kompetensen att söka, strukturera, värdera, presentera och använda information kommer att vara central. Vilken roll kan biblioteken spela här? För vem? 4. Det livslånga lärandet Arbetslivets kunskap förändras snabbt. I det nya kunskapssamhället är det en överlevnadsfråga för både kommuner och företag att ha välutbildad och kunskapssökande arbetskraft. I framtiden kan vi förvänta att en stor del av de anställda kommer att delta i kortare eller längre utbildningar hos olika utbildningsanordnare. Framtidens lärande kommer att vara flexibelt och utgå från individen, ta sig nya former och äga rum i andra miljöer. Det är inte troligt att det blir fler högskolor, däremot kan man räkna med ett virtuellt nätuniversitet i varje kommun. Det livslånga lärandet kommer att ställa andra krav på kommunal planering och samverkan över förvaltningsgränserna. Det blir nödvändigt med en infrastruktur som sätter individen i centrum för lärandet och som förutsätter den enskildes eget sökande efter information. Vilken roll skall biblioteken ha i denna struktur? Hot och möjligheter Det finns andra faktorer, som t. ex. den ekonomiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen, brukarnas behov och politikernas viljeinriktning, som påverkar bibliotekens utveckling. Men det som oftast nämns i artiklar och annat material om framtidstrender med betydelse för biblioteken är de fyra faktorer vi tagit upp här. Hur kommer biblioteken att kunna ta till vara de möjligheter som förändringar innebär? Man kan välja att vara passiv åskådare Men man kan också, som biblioteken i nordöstra Skåne, välja att se möjligheter, arbeta målinriktat och

6 5 planerat och utveckla biblioteken till en viktig faktor i den lokala och regionala utvecklingen. III. Intervjuer och generella slutsatser Slutsatserna nedan grundar sig på intervjuer med ansvariga för biblioteksverksamheten vid de åtta biblioteken under perioden februari till mars Intervjuerna, som varade mellan en och två timmar och som bandades, gjordes utifrån färdiga och i förväg utsända frågor (se bilaga. 3). Varje bibliotek har besökts och inspekterats efter särskild mall. De flesta kommunbibliotek är i stort behov av gallring av framförallt vuxenlitteratur och speciellt facklitteratur. Både okulärbesiktning och framräknat cirkulationstal visar det. I samband med medieplaneringen bör en enkel gallringsplan tas fram (se bil. 4) Om inriktningen för de sju kommunbiblioteken ska vara vuxnas lärande måste samarbete med utbildningsansvariga förbättras. Samarbetet, där också informationsoch näringslivsansvariga kan ingå, skulle göra informationsförsörjningen mer effektiv. De kommunala medlen skulle därigenom användas bättre. Ansvariga politiker bör uppmärksammas på de möjligheter kommunbiblioteken har när det gäller vuxnas lärande. Där finns personal med informationskompetens, nya och gamla medier lämpliga för studerande, och övriga informationsresurser. Bibliotekens regionala, nationella och globala informationsnätverk bör också framhållas. Om vuxen- och distansstuderande kommer att stå i centrum måste de flesta kommunbibliotek skapa utrymmen för tekniska hjälpmedel, datorer och studieplatser. Det kan ske på flera sätt: * Omdisponering av befintliga lokaler * Gallring * Tillskapande av nya ytor För att kunna ge ett bättre stöd åt distans- och vuxenstuderande måste bibliotekspersonalen bl.a. utbildas i att använda de licensdatabaser som Högskolebiblioteket har tillgång till. Vidare behövs utbildning i bibliotekspedagogik. Biblioteksansvariga önskar helst samarbete inom följande områden: - fria fjärrlån - ny teknik och nya medier - profilering av biblioteken - gemensamma möten för utbyte av erfarenheter mellan ansvariga för olika verksamheter - marknadsföring

7 6 Biblioteksansvariga vid kommunbiblioteken ser Högskolebiblioteket som en mycket viktig samarbetspartner och ansvariga vid Högskolebiblioteket uttrycker starkt viljan till utökat samarbete. IV. Utgångspunkt för samverkan: fokus på vuxnas lärande Med intervjuerna som utgångspunkt och med vuxnas lärande i fokus och med den erfarenhet vi har från positiva exempel i Sverige, bedömer vi det som nödvändigt med samarbete inom följande områden: Att det i varje kommun och mellan kommunerna byggs en effektiv informations- och medieförsörjningsstruktur i samverkan med Högskolans bibliotek Att erfarenhetsutbyte mellan de åtta biblioteken och lärcentra kommer till stånd Att bibliotekspersonalen utbildas / fortbildas i användning av relevanta databaser och i informationssökning Att en icke traditionell gemensam chefsutveckling med vardagsarbetet i centrum sker Att samarbetet förankras både bland personalen och bland politiker på lokal och regional nivå Dessutom krävs följande på lokal nivå: Att ett aktivt samarbete på ledningsnivå mellan bibliotek och utbildning/folkbildning kommer till stånd Att studiecentra inrättas på huvudbiblioteken i varje kommun. Att en systematisk planering av biblioteks- och informationsresurser sker i varje kommun, d v s att en biblioteksplan upprättas V. Programförklaring Huvudmål De sju kommunbiblioteken och Högskolebiblioteket i Kristianstad vill bidra till en god infrastruktur för vuxnas lärande i Skåne Nordost. Senast 2006 vill biblioteken tillsammans med andra aktörer att en effektiv medie- och informationsförsörjningsstruktur skall ha förverkligats.

8 7 Delmål: Detta vill biblioteken i Nordöstra Skåne åstadkomma genom att på lokal nivå bl.a. under 2003 och 2004 ta initiativ till kommunövergripande planer för en effektiv medie- och informationsförsörjning under 2003 presentera planer för studiecentra på huvudbiblioteken presentera samarbetsplanerna för kommunstyrelserna under hösten 2003 profilera genom ämnesbevakning på Internet senast under 2004 ha färdiga medieplaner inom prioriterade områden och på regional nivå under 2004 och 2005 genomföra ett gemensamt chefsutvecklingsprogram bedriva gemensam kompetensutveckling inom områdena databaser, informationssökning och bibliotekspedagogik under perioden under 2004 starta Sesim Skåne ett teknikutvecklingsprojekt starta arbetsmöten mellan studiebibliotekarierna hösten 2003 under 2004 starta praktikutbyte ta fram ett körkort för biblioteksanställda som underlag för kompetensutveckling under 2004 VI. Förslag till åtgärder och samarbetsområden 1. Gemensamma projekt Ansökningar till två projekt, Ett nätverk i verkligheten (se bil. 2) och Sesim-Skåne (se bil. 1), har inlämnats till Bibsam respektive Finansdepartementet. Projektet Ett nätverk i verkligheten är en ansökan om ekonomiska medel från Bibsam för att, genom Högskolebibliotekets försorg, utbilda kommunbibliotekens studiebibliotekarier i informationskompetens, d v s färdighet att söka, värdera och strukturera information, och dess pedagogik kr har redan beviljats. Projektet Sesim-Skåne går ut på att förbättra de studerandes informationsförsörjning bl. a. med hjälp av det senaste inom tekniken (metalib och Sfx). Hos Finansdepartementet sökes kr. Finansdepartementet fattar beslut i augusti 2003.

9 8 2. Lokala uppdrag (början till biblioteksplan) För att lokalt få igång en effektiv informations- och medieförsörjning för distans- och vuxenstuderande krävs att den enskilde studeranden sätts i centrum och att alla aktörer samarbetar. Så här kan situationen i en kommun se ut: Exemplet Katmahult och vuxnas lärande Högskola Fb Fh Hc Ι Lc Sy.V SF (Fritt efter Ann Wiklund, Kulturrådet). Förklaring: Fb=folkbibilotek, Hc=högskolecentrum, Sy.V=Syo-vägeldningscentrum, SF=Studieförbund, Lc=Lärcentrum, Fh=Folkhögskola I detta exempel finns ett nybyggt lärcentrum, ett högskolecentrum och ett bibliotek som planerar att bygga ett mindre studiecentrum för distans- och vuxenstuderande. I anslutning till lärcentrum finns en Syo/vägledningsfunktion. På orten finns också studieförbund och en folkhögskola. Något samarbete mellan vuxenutbildning och kommunbibliotek existerar inte. Bilden visar en brist på lokalt samarbete som tyvärr snarare är regel än undantag. Om den studerande individen sattes i centrum borde de kommunala aktörerna självklart samarbeta för att få igång en effektiv informationsoch medieförsörjning. Vi föreslår att bibliotekschefen under maj bjuder in ansvariga för Komvux/ Gymnasiet /Lärcentrum, vuxenutbildning och högskola /högskolecentrum för en diskussion om samarbete. Vid detta tillfälle kan den regionala biblioteksplanen vara en huvudpunkt, liksom eventuella planer på studiecentrum. att berörda nämnder från fullmäktige begär i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning: hur ser informations- och medieförsörjningen ut i kommunen idag; att kartlägga framtida behov; att göra en plan på kort och lång sikt med förslag till finansiering

10 9 att utredningen, som görs i samarbete mellan berörda aktörer, om möjligt skall vara klar i samband med budget Regional konferens: Kommunal samverkan för vuxenlärandets behov Vi föreslår att en regional konferens anordnas i september/ oktober på temat Kommunal samverkan för vuxnas lärande, i samarbete med Kulturrådets konferens Arenor, i Kristianstad. Målgrupp är politiker och ledande tjänstemän inom Komvux, studieförbund övrig vuxenutbildning och bibliotek i södra Sverige. Konferensen anordnas och administreras av Länsbibliotek Skåne. att ett seminarium på temat anordnas några veckor senare för de sju Skånekommunerna. Målgrupp är verksamma vid lärcentra och kommunbibliotek. Styrgruppen, i samarbete med Länsbibliotek Skåne, ansvarar för planering. 4. Kommunstyrelsebesök Vi föreslår att utredarna tillsammans med berörda bibliotekschefer och ordförande besöker samtliga kommunstyrelser under hösten 2003 för presentation av utredningen. Bibliotekscheferna anordnar dessa möten. 5. Chefsutveckling Det finns en stor entusiasm och vilja i Styrgruppen att driva ett gemensamt utvecklingsarbete med vuxnas lärande i fokus. Vi föreslår ett chefsutvecklingsprogram, som utgår från deltagarnas konkreta vardag. Förutom det stöd deltagarna i utvecklingsprogrammet kan ge varandra kan även professionellt stöd vara värdefullt. Vi föreslår att det under 2004 genomförs fyra utvecklingsdagar och under 2005 en dag à 4 timmar vardera under ledning av en konsult. Följande områden tas upp: Ledarrollen Vision och mål för verksamheten Verksamhetsplaner Förankringsarbete Samarbetsfrågor Mellan utvecklingsdagarna är konsulten dialogpartner via telefon och e-post. En dag under hösten 2003 avsätts för planering med konsulten.

11 10 Kostnaderna får totalt inte överstiga kr. 6. Gemensam kompetensutveckling Eftersom Styrgruppen vill att fokus i samarbetet skall ligga på vuxnas lärande föreslår vi följande gemensamma utbildningar för 2003 och 2004: Informationssökning för studiebibliotekarier höstterminen 2003 Utbildning i informationssökning och i Högskolebibliotekets i Kristianstad databaser, för att kommunbiblioteken bättre skall kunna handleda distans- och vuxenstuderande. Utbildare är personal vid Högskolans bibliotek. Antal platser är maximalt 17. För denna utbildning söks kr hos Bibsam (se bilaga). Utbildning i Metalib och Sfx Ht 2003 och Vt 2004 För att kunna utnyttja den teknik för sökning som kommer att användas inom Sesimprojektet bör alla som har yttre tjänst på huvudbiblioteken utbildas i Metalib och Sfx. Vårt förslag är att Länsbibliotek Skåne utbildar 1-3 personer per bibliotek och att de som utbildats i sin tur får hålla i lokala kurser. Bibliotekspedagogik höstterminen 2004 Beteendevetenskapliga institutionen vid Högskolan tar fram en 5-poängskurs i Bibliotekspedagogik, som kan utvecklas till 10 poäng. Detta sker i samverkan med Högskolebiblioteket. Styrgruppen för samarbertet fungerar som Referensgrupp. 7. Studiecentrum I dag har samtliga huvudbibliotek i varierande grad möjlighet att skapa ett studiecentrum. - Kristianstad har redan nu ett studiecentrum - Hässleholm, Bromölla, Perstorp och Osby har lokalmässiga förutsättningar att starta - Hörby kommer att dröja eftersom det behövs ombyggnader som kräver investeringar - Broby har utrymmesbrist, men kan tillskapa ett mindre studiecentrum Vi föreslår att samtliga huvudbibliotek har presenterat förslag till studiecentrum innan utgången av att målet är att samtliga huvudbibliotek officiellt har invigt sina studiecentrum innan utgången av 2005.

12 11 8. Bidrag från Finansdepartementet / SIM-Skåne Om beslutet från Finansdepartementet blir positivt i augusti 2003 föreslår vi att tillkännagivandet sker på en officiell presskonferens med bibliotekschefer och politiker från Skåne Nordost att motsvarande presskonferens hålles om och när Sesim-Skåne startar 9. Medieprofilering För att få till stånd ett bättre informationsutbud i regionen och samtidigt höja personalens Internetkompetens föreslår vi att bibliotek bevakar länkar på Internet med utgångspunkt från kommunens informationsbehov att bevakningen har både bredd och djup och utgår från ämne snarare än traditionell klassifikation att bevakningen av länkar startar hösten 2003 att förutsättningar för att placera ett gemensammt länkskafferi på Skånewebben undersöks, liksom möjlighet att nå det via Sesim att varje bibliotek fattar beslut om sin profilering 10. Körkort för biblioteksanställda Vilka krav på kunskap ska man ställa på en bibliotekarie eller assistent i yttre tjänst på något av biblioteken i Nordöstra Skåne, om fokus ligger på vuxnas lärande? Det gäller kunskap om det egna biblioteksdatasystemet, olika databaser och Internet samt i bemötande. Vem ska stå för de olika utbildningar som behövs för att nå upp till något slags basnivå? Basutbildning kompletteras med spetsutbildning inom relevanta områden. Vi föreslår att Styrgruppen tillsätter en arbetsgrupp som tar fram underlag till körkort under Länsbibliotek Skåne fungerar som diskussionspartner att ett gemensamt utbildningsprogram för 2005 och 2006 tas fram av Styrgruppen, för att alla ska uppnå körkortsstandard

13 Praktikutbyte För att utbyta erfarenheter och förbättra verksamheten bör ett systematiserat praktikutbyte ske. Praktikutbytet ska vara koncentrerat till ett fåtal områden och förenas med en hemuppgift med inriktning på vuxnas lärande. Vi föreslår att praktikutbytet främst ska ske inom följande områden: - Informationskompetens/användarundervisning - Nätverksbygge och marknadsföring mot vuxenutbildningsanordnare - Integrering av databaser i informationsarbetet att praktikperioden varar 3-5 dagar att hemuppgiften består i att jämföra de olika bibliotekens sätt att arbeta med de tre nämnda områdena och att möjligheterna till förbättringar diskuteras gemensamt att Styrgruppen under våren 2004 tillsätter en mindre grupp som får förbereda praktikutbytet praktiskt och innehållsmässigt 12. Arbetsmöten för studiebibliotekarier Eftersom vuxnas lärande är ett relativt nytt arbetsfält för folkbiblioteken kan mycket vinnas genom erfarenhetsutbyte mellan de sju kommunbiblioteken och Högskolans bibliotek. Vi föreslår att kommunbibliotekens studiebibliotekarier, tillsammans med personal från Högskolebiblioteket, träffas minst en gång per termin med början höstterminen 2003 att Styrgruppen kallar till det första mötet, därefter fungerar ett rullande ordförandeskap att frågor som skall diskuteras lämnas in i förväg till ordföranden som gör dagordning 13. Styrgrupp för samarbetet Eftersom samarbetet mellan biblioteken i Skåne Nordost blir omfattande krävs en permanent styrgrupp. Vi föreslår att biblioteksansvariga vid de sju biblioteken och Högskolans bibliotek utgör en styrgrupp som träffas två gånger per termin. att samarbetet följs upp vid varje möte att rullande schema med ansvar för mötesplanering görs

14 Lokala medieplaner Av tre skäl föreslår vi att de sju biblioteken startar med medieplanering: - För att få ett bestånd som är anpassat till lokala behov - För att frigöra yta (gallring) - För att frigöra resurser Det är ett omfattande arbete att ta fram en heltäckande medieplan och därför föreslår vi en begränsad medieplan. Vi föreslår att medieplanen begränsas till de områden som varje kommunbibliotek prioriterar med tanke på bl.a. vuxnas lärande att varje kommunbibliotek tar fram en enkel gallringsplan (se bilaga 4) att samtliga bibliotek har sina medieplaner klara till sommaren 2004 att ett par gemensamma möten mellan ansvariga för arbetet äger rum under perioden höstterminen 2003 och vårterminen 2004, för utbyte av erfarenheter och stöd att styrgruppen kallar till första mötet 15. Digitala tjänster Inom detta område föreslås ett begränsat samarbete. Ett omfattande samarbete sker inom ramen för projekt KULDA och kommer också att ske inom ramen för projekt Sesim. Vi föreslår att Styrgruppen upprättar en e-postlista för utbyte av information inför eventuella köp av databastjänster och för en diskussion om hur de digitala tjänsterna kan integreras i informationsarbetet. I bil. 5 presenteras förslagen inlagda på en tidsaxel. VII. Efterord Utredningsuppdraget, som varat under mars - april 2003, har varit mycket inspirerande och lärorikt för oss. Under perioden har vi träffat ansvariga för biblioteken vid tre tillfällen. Dessutom har utredarna träffats flera gånger i Alvesta och en gång i Hörby för att utbyta tankar och erfarenheter om samarbetet mellan biblioteken. Från första till sista mötet med biblioteksgruppen har det funnits en stark vilja till förändring och fördjupat samarbete och till att pröva nya idéer. Samarbetet som de sju kommunbiblioteken i nordöstra Skåne och Högskolebiblioteket i Kristianstad nu inleder är unikt i Sverige och förtjänar allt stöd. Vi är övertygade om att vi får se fler samarbeten likt det i nordöstra Skåne i Sverige i framtiden. Både ekonomi och teknikutveckling kommer att framtvinga det.

15 14 I nordöstra Skåne är dock idéerna om samarbete ett resultat av insikten att ett plus ett blir mer än två om man samarbetar. Vi kan inte annat än att önska de åtta biblioteken lycka till. Kalmar den 15 maj 2003 Kristianstad den 15 maj 2003 Christer Bergqvist Roland Persson Bilagor: 1. Ansökan till Finansdepartementet 2. Ansökan till Bibsam 3. Intervjufrågor 4. Gallringsplan 5. Tidsatt åtgärdsplan

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO

6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO 1 (1) 6DPPDQVWlOOQLQJDYLQOHGDQGHHQNlWLQRPSURMHNWHW )UlPMDQGHDYYX[QDVOlUDQGHL6\GRVWDSULO %DNJUXQG 3URMHNWHW Projekt vuxnas lärande i Sydost med en regional konsulenttjänst syftar till att stärka samarbetet

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Annelie Börjesson och Ann Lundborg

Annelie Börjesson och Ann Lundborg Medieplanering för skönlitteratur i Skåne Annelie Börjesson och Ann Lundborg Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Initiativ Initiativet till att börja arbeta med medieplanering

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Bibliotek utan gränser Ett samverkansprojekt

Bibliotek utan gränser Ett samverkansprojekt gerfors Bibliotek utan gränser Ett samverkansprojekt llefors rlskoga istinehamn orfors År 1492 upptäckte Columbus Amerika År 1492 upptäckte de amerikanska indianerna Columbus Kort bakgrund Degerfors ligger

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012

L ns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport f r det nationella arbetet, perioden januari - december 2012 Lns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport fr det nationella arbetet, perioden januari - december 2012 December 2012 Ann Wiklund, nationell samordnare fr lns- och regionbiblioteken

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson Fördjupat samarbete Rapport februari 2006 Ingalill Walander Olsson 1 Bakgrund och syfte Länsbiblioteket i Värmland har under två och ett halvt år drivit projektet Bibliotek Värmland- med brukaren i centrum,

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Utbildningen Service inom äldreomsorg

Utbildningen Service inom äldreomsorg Sammanfattning av overheadbilder, som jag har använt i samband med föreläsningen: Utbildning i tiden för framtiden.. Jag delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Tag gärna kontakt med Karin Gavér,

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Agenda Presentation Industrin i Östergötland Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Östergötlands län, PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Industri-

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12

Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12 Minnesanteckningar från NÄLLI-möte 1 juni 2015, kl. 9 12 Närvarande: Gunnar Südow, Kultur i Väst (ordf.); Therese Emilsson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg; Lisa Lundqvist, Regionbiblioteket Kalmar;

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

innehåll 2 Bengt Källgren 4 Kerstin Andersson 8 Kommentarer 15 Intervju med länsbiblioteket 18 Intervju med kävlinge bibliotek

innehåll 2 Bengt Källgren 4 Kerstin Andersson 8 Kommentarer 15 Intervju med länsbiblioteket 18 Intervju med kävlinge bibliotek innehåll 2 Bengt Källgren Förord 4 Kerstin Andersson Rapport 8 Kommentarer 15 Intervju med länsbiblioteket i norrbotten 18 Intervju med kävlinge bibliotek 2 Intervju med linköpings Stadsbibliotek 22 Resultat

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga

Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga Vision Ett nytt sätt att arbeta med kulturstimulans i äldrevården har arbetats fram i Svenljunga kommun. I samarbetet med hemtjänsten,

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Nät och bibliotek - två verktyg i flexibelt lärande

Nät och bibliotek - två verktyg i flexibelt lärande Med allt fler studerande i flexibla lärformer följer behov av nya stödfunktioner som underlättar studierna. Nätets nära nog obegränsade möjligheter till information kombinerat med tillgång till personlig

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Datum Beteckning 2009-02-13 Dnr 09-7-45 Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Delrapport nr 3 för regionalt stöd för standardiserade bedömningsinstrument - ASI ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningen Christian Mattson Processledare 0768 684913 christian.mattson@lerum.se Kommunstyrelsen Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan Förvaltningen har uppdraget

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer