Program: Facket förändrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program: Facket förändrar"

Transkript

1 samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer inom LO och TCO och syftar till att öka kunskapen om det fackliga utveeklingssamarbetet och globala samband. Programmet innefattar främst aktiviteter i form av möten, utbildningar, digital kunskapsspridning, evenemang och utställningar. Samarbete med andra organisationer sker på alla nivåer. Programmet är ett folkbildnings- och kunskapshöjande arbete för att främja en ökad insikt i vårt LO TCO Bistå ndsnäni;uls kommunikationsverksanihet har bidragit till att öka medvetenheten och en Övergripande mål inncfattade är 2014 två projekt som genomförts av LO-TCO Biståndsnämnd och 19 beviljade globala beroende och för att stimulera till en analys och levande debatt om detta. Programmet utrota världens fattigdom utfrän FNs Millenniemälsdeklaration och JLO:s Decent Work agenda om mänskliga rättigheter i arbetslivet. prolekt via fackförbund och förbundspress (fem förbund, ett regionalt och fem lokala avdelningar komma igång med sitt klimatprojekt och kunde bara genomföra några få insatser, men fortsätter under Två rescreportagebidrag för fackförbundspressen utnyttjades inte varav ett Övergripande kommentarer samt omvärldsbevaka och belysa frågor på ett övergripande plan. De lokala projekten genomförs Den övergripande strategin för den centrala verksamheten är att stödja den lokala verksamheten och 8019, vilket starkt bidragit till programmets resultatupp&yllelse. Projekten är kostnadseffek ionsenheten. Det har förbättrat både den egna kapaciteten och resultaten inom projekten 8018 LO-TCO Biständsnämnd valde under 2014 att förstärka personaltätheten inom kommunikat gör helt enkelt mer verksamhet inom en lika stor budget som förut. vad och hur de ska kommunicera sitt internationella engagemang. Värdförhundet behöver tid och tiva genom att mer medel läggs på egna löner än externa kostnader. LO-TCO Biständsnämnd Färre förbund sökte anslag för att bedriva informationsprojekt detta år. Värdförbundet och dess oktober genomfört en workshop i syfte att samordna förbundets samtliga enheter kring varför, avdelning i västra Götaland drog tillbaka sina ansökningar efter att LO-TCO Biständsnämnd i genomfördes under hösten års överskott har förts över till 2015 och nya projekt har kunnat återkommer eventuellt med en ansökan 2016 eller Aven faekförbundet GS hade svårt att istället genomförs Ytterligare en reportageresa (Tidningen Socialpedagogik) beviljades och beviljas för är gjorts frän budget. Sammantaget kan sägas att projekten lyckats öka kunskapen om de inter Övergripande resultat vidarespridningen. Extra satsning på digitala medier (hemsida, Facebook, Twitter och Flickr) och nationella frågorna bland de prioriterade mälgmpperna inom förbunden, fackfbrbundspressen och LO-TCO Biständsnämnds egna projekt har genomförts som planerat, även om några avsteg kvantitativt och är en etablerad arena för att öka mälgnippernas kunskap om globala fackliga andra utvalda midgrupper. Lunchmötena har under året fortsatt utvecklats bäde kvalitativt och lanseringen av rapporter tillsammans med Swedwatch har gett resultat i form av ökad frågor. Under hösten började dessutom lunchmötena live-sändas vilket ytterligare ökat service och spridning. LO-TCO Biständsnämnd deltar nu på fler evenemang, planerar Facket förändrar

2 2 belysa globala fackliga frågor och det fackliga utvecklingssamarbetet. Fackförbundspressen söker och fackförbunden har synts flitigt i den mediala debatten om internationella frågor och bistånd. bevakning av internationella frågor fortsätter också att öka och bäde LO-TCO Biständsnämnd bidrag för resereportage och förbundstidningarnas redaktioner och journalister är viktiga målgrupper för LO-TCO Biståndsnämnds aktiviteter. Fackförbundspressens och fackförbundens LO-TCO Biståndsnämnds huvudsakliga strategi i pressarhetet är att få fackförbundspressen att 1 LO TCO sidor iii tidningar. Fem fackförbundstidningar genomförde sex resereportagebidrag (Tidningen Journalisten hade två resor) är 2014 med en gemensam upplaga på Totalt publicerades 26 artiklar på ca 50 Trenden att ta fram material på informationsanslaget har dämpats och endast ett material har om internationella frågor har 17 publicerat fler än 20 artiklar, varav tio fler än 20. Trenden sedan flera är tillbaka att förbunden skriver mer och mer på sina hemsidor har också fortsatt och 2014 Förbundspressens bevakning har i stort ökat med 36 procent. Av de 25 tidningar som har skrivit ökade publiceringen med 70 procent. varit en förutsättning för att kunna etablera de nya arbetssätt som krävs för att synas mer i det och medierelationer. Strategin att samarbeta bredare, planera och förankn aktiviteterna mer har och aktiviteterna kan inte heller genomföras utan personal. evenemangen bättre och får därmed bättre genomslag, samt kan lägga mer tid pä pressaktiviteter offentliga rummet. Just denna typ av aktiviteter kräver små kostnader utöver personalkostnader ett långsiktigt arbete frän LO-TCO Biståndsnämnd, som också relaterar till ett av programmets uttalade delmål om att vara den naturliga parten för pressen att vända sig till i fackliga utvecld Alla ledande fackliga färtroendevalda och anställda på LO, TCO och förbunden känner till LO dömen i två olika utvärderingar som gjordes under vintern och vintern men bättre arbetsliv. Skriften lanserades i slutet av året ihop med förbundet Seko och fick därmed en tagits fram av ett förbund, IF Metall, ett material med argument för globala ramavtal. LO-TCO stor spridning till flera förbunds utbildningsansvariga. Materialproduktionen har fått goda om organisationen. LO-TCO Biståndsnämnd kommer att se över behovet av material i samband med den nya Biständsnämnd uppgraderade sitt populäraste material och moderniserade titeln till Vägen iii/ett Delmål 1: TCO Biståndsnänind och organisationens vision och uppgift. fackförhundspress och annan media, för tips, kommentarer och kontakter. Det är ett resultat av ofta upp av fackförbundspress och vi blir även regelbundet kontaktade av journalister, från både Nyheter som LO-TCO Biståndsnämnd rapporterat om på hemsida och i sociala medier plockas Tidningen Journalisten, som hade två resereportagebidrag, uppger också att dess journalist ings frågor. att de får kommentarer som visar på ett engagemang och att intresset för frågorna har ökat. Ingen av de tidningar som Fatt anslag har genomfört någon läsamndersökning men säger generellt kollegor i Sverige ger dem kommentarer kring artiklarna. kanterna var på plats (ca 6 månader/är) postades ett inlägg i veckan. Under hösten har dessutom På bloggen Workers stones har LO-TCO Biståndsnämnds praktikanter, senare även personal och förbundsförerrädare, berättat om sina upplevelser vid resor och under de perioder då prakti ett veckobrev, om aktuella frågor inom LO-TCO Bistandsnämnd, börjat skickas ut till de närmsta BISTÅNOSNÄMND Facket förändrar

3 3 Deimål 2: monter på Internationella Torget vid Bokmässan i Göteborg. spreds vidare via fr och 37 tidningar plockade upp innehåller. Indexet var också fokus i vår Bl STÅ N fl 5 NAMN fl fl LC CO för att öka kunskap en hos medlemmar ont det globalafackliga engagemanget. Närvaron och lyckade samarrangemang med fackliga organisationer och andra i både Almedalen, inom ST. flera förbund att brevet skickas vidare internt. intressenterna, främst förbunden. Vi har ingen statistik kring detta, men har fätt återkoppling frän under Bokmässan, Nordiskt Forum och MR-dagarna har också bidragit till ökad informationsspridning kring de internationella frågorna inom och utom den fackliga rörelsen års kampanj av lanseringen av rapporten Krdnkningar avfack/iga rättléheter om den fack Förbunden och deras lokala enheter bar strategier, inom ramenför det reguljärafackliga arbetet, Satsningen på art lansera väridsfacket ITUC:s rättighetsindex var lyckad och en ny produkt, liga situationen i utvalda länder, justerades efter den utvärdering av kampanjen som gjordes under Bangladesh vilken lanserades tillsammans med IF Metall, LO respektive Handels som både fick stor uppmärksamhet och bidrog till diskussioner inom förbund, främst Handels. det globala fackliga engagemanget, både genom lunchmöten, seminarium, digitala kanaler och LO-TCO Biständsnämnd har bidragit till att få igång förbundens informationsverksamhet om lnformationsprojekten bidrar och engagerar medlemmar i hög grad vilket visar sig i deras egna journalister. uppföljningar men även i externa undersökningar, exempelvis hos fackförbundet ST. Solidari herspartners från andra länder och baserades alltsä på de svenska fackförbundens globala engage material och genom att skapa möjligheter att söka bidrag för kommunikationsinsatser. undersökningen som har tillfrågat medlemmar, potentiella medlemmar samt förtroendevalda tetsfrågor är viktiga för mervärde: internationella frägor, samhällsfrågor och mångfald, säger Samtliga lunchmöten och seminariet arrangerades i samarbete med förbund eller fackliga samar handläggare och handlar om förbundens projekt. Yttrandefriheten är med som en röd tråd då de fackligt aktiva likväl som medlemmarofta hotas, torteras och fängslas då dc pratar med exempelvis mang. Aven förbundstidningarnas reportage genomförs ihop med förbundens internationella Det material som LO-TCO Biständsnämnd tar fram är ett stöd till allt fler förbunds utbildningsinsatser. Under äret lanserades en rapport tillsammans med Swedwatch om textilbranschen i bedömer är ett resultat av ett långsiktigt arbete. deras lansering av tiyckr material, seminarier eller besök från någon projektorganisarion, vilket vi Förbunden tar i allt högre grad kontakt med LO-TCO Biständsnämnd och vill samarrangera ökad spridning, där även alla projekt finns sökhara. tena samt spridning av material och nyheter digitalt. Facket i världen, under hemsidan, har fkt De digitala kanalerna stärker de övriga arenorna genom exempelvis digital sändning av lunchmö handels och Byggnads samarbetade kring migrantarbetares villkor inför såväl OS i Sotji som Vi\1 Kampanjen Fair Play fick i år ett stort uppsving då LO-TCO Biständsnämnd, LO, IF Metall, i Vitryssland. Exempelvis blev det över 100 medieträffar den 27jan, flera TT-artiklar och TV- Facket förändrar

4 4 denna period har något anslag frän oss. betet har redan gett resultat i form av ökad spridning bland förbunden av protestaktionerna. der ett seminarium för intresserade förbund och bjöd in till samarbete, vilket slog väl ut. Samar den nu deltar. LahourStarts grundare samt dess norska samarbetspart introducerade arbetet un Under året inleddes ett samarbete med den brittiska kampanjsajten LabourStart som lägger upp protestkampanjer om kränkningar av fackliga rättigheter i världen där också de svenska förbun,. -% Fackföreningsrörelsen är erkänd i Sverige sa;;: enfaktabaserad expert inomfattigdornsbekämpning 1 samband med årets kampanj av fackliga kränkningar skickades mail till ambassader och Business och utvecklingssamarbete. inslag. Generellt diskuteras nu arbetsvillkor, säkerhet och organisationsfrihet i samband med de D&mål 3: helt annat sätt och det mediala genomsiaget har varit enormt. ambassadörer, i bland annat Colombia och Kambodja, Centralafrikanska republiken, svarade. LO-TCO Biständsnämnd utverkade en workshop inför årets kampanaktiviteter trots att de inte monstrationer i Kambodja, fabrikshränder i Bangladcsh och byggnationer av arenor i Qatar på ett Swedcn i de 22 länder som rankades som sämst enligt Världsfackers rättighetsindex. Flera Under LO-TCO Biständsnämnds deltagande vid Mmedalsveckan, Bok- och biblioteksmässan, paneldehatter eller som moderator. Vår uppföljning visar att vi ökar vår närvaro stort vid externa Global Forum on Migration, Studentkärcrs karriärsdagar, MR-dagarna, Nordiskt Forum har nämnd får allt oftare samtal frän journalister, framförallt från fackförbundspressen men även andra redaktioner, för att få tips på kontakter, förhandsinformation om rapporter som släpps etc. LO- ioner. Globala fackliga frågor har under året därmed kommit ut bredare, framförallt i samband med demonstrationer i Kambodja, 1 I&\1 i Etiopien, byggnationer av arenor 1 Ojtar, migrant evenemang och att olika mälgnipper därmed fått ökad kunskapen om de globala fackliga frågorna. LO-TCO Biständsnämnd särskilt efterfrägats som föreläsare, som utställare eller som deltagare i evenemang. LO-TCO Biständsnämnds kanslichef har deltagit i SVT:s Aktuellt och Debatt. 1 Ton har även framröstats som en av årets mest inflytelserika i den svenska biständsdebatten (plats 8 av anställda på fackförbund, 272 swdenter/praktikanter, 100 företagsreprcsentanter och 220 semi nariedeltagande frän olika organisationer fätt ökad kunskap om det fackliga uwecmingssamarbetet Vid olika uthildningstillfällen och en konferens har ytterligare 170 fackliga förtroendevalda eller eller mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det är också en stor ökning frän tidigare är. genomfördes inte heller: tidningen Arbetet, som har slagits ihop med andra tidningar till ett mediehus, samt TCO-tidningen som omvandlades till webbtidning Arbetsvär/den. under 2014, genom att debattera internationella fackliga frägor eller efter kontakt med redakt Både LO-TCO Biståndsnämnd och svenska fackförbund har ökat sin närvaro i nationell media TCO Biståndsnämnd har under året fått en mängd förfrågningar om att delta i paneler och arbetares villkor inför 05 i Sotji och mänskliga rättigheter i Vitryssland. LO-TCO Biständs ordnar sig med sitt globala fack och andra organisationer. Ytterligare ett resereportage, för tidningen Kommuna/arhetaren, fördes över till vill få hela förbundet att samarbeta kring det internationella engagemanget. Två resereportage Två projekt, Värdförbunder och dess avdelning i västra Götaland, genomfördes inte dä de först Avvikelser 10 på Omvärldens lista). Ett projekt, fackförbundet GS klimatsatsning, Rek en trög start, eftersom man först behövde sam BISTÄNDSNÄMND Facket föränerar

5 5 medel för nya projekt. Det resulterade i tre nya projekt och två tilläggsanslag beviljats att flytta icke utnyttjat anslag till verksamheten 2015 lista ibilaga. lista i bilaga. 1 slutet på äret gick LO-TCO Biständsnämnd ut med en inbjudan att söka tilläggsanslag eller se se lit STÄN DS NÄ M Pm den befarade risken med att projektet skulle nedprioriteras visade sig bli sann men är nu hanterad och återigen prioriterad med en utökning av personal. När det gällde resereportagen till Ukraina och Colombia, vilket var resor till riskomräden, hade vi regelbunden kontakt med såväl journalist som chefredaktör. [lär förordades säväl goda relationer med ambassaden, extra försäkringar, Ukraina, fick delvis planeras om men situationen i landet kunde även nyttjas positivt då intresset att följa deras blogg ökade. det handlat om att färre deltagare anmält sig och möten har fatt ställas in. Då det gäller GS och De externa projekten visar i hög grad att inga eller fä befarade risker har uppstätt. 1 några fall har Riskhantering lokala kontakter samt daglig kontakt hem. ST:s projekt, som bygger på deras samarbete med som med förbunden, har slagit ut väl men tar också tid och därmed valde kansliet att stärka upp kommunikarionsenheten. En förstärkning har också skett pä IT sidan sä att tekniken som Det delvis nya arbetssättet på kansliet, att än mer arbeta integrerat med såväl kansbets enheter används, exempelvis vid streaming av lunchmötena, inte blir beroende av externa konsulter. att nä ut bredare. skett dä några aktiviteter har blivit bihigare och då möjliggjort att exempelvis uppdatera ländertexter på hemsidan, köpa in bilder och utöka deltagandet på olika evenemang. De centrala projekten har haft mindre avvikelser på aktivitetsnivä och flera omfördelningar har Denna satsning säkerställer även värt arbete med att utveckla de digitala mediernas möjligheter gare i LO och TCO:s medlemspaneler har ökat sin kännedom om LO- TCO Biständsnämnd Den gallupmätning som var planerad att genomföra som basdata till indikatorn att alla delta skjutits över till 2015 och omvandlats till att ta fram en metod för basdatamätning. har skjutits på dä namnbytet blev tidigt känt. En planerad utvärdering av ett lokalt projekt har Beskedet om anslaget kom sent frän Sida vilket försenade hela kedjan och de flesta projekten har Facket förändrar

6 inte och Inledning LO-TCO samt ger handfasta tips på hur det går att resa hållbart. Det handlar också om att höja medvetenheten i turistbranschen kring frågor om hållbar turism. Programmet stimulerar om de sociala, ekonomiska och miljömässiga villkoren i turismnäringen i utvecklingsländer till ett mer hållbart resande Programmet Schyst resande regeringens politik för glohal utveckling. Temat schyst resande är ett mycket konkret sätt att diskutera och lära sig mer om Nätverket (sex organisationer i samarbete) bidrar till att öka kunskapen bland allmänheten Övergripande kommentarer situationen i utvecklingsländer och frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecldings engagerar, berör och som de flesta kan relatera till och framförallt märks ett stort intresse länder, hållbar utveckling, fattigdomshekämpning, jämställdhet etc. Det är ett ämne som resande och att resa schyst har blivit mer etablerat. En tydlig markör på att detta är sering av turism. 1 lär kan vi nog anta att programmets rapporter har bidragit i hög grad antalet artiklar om hållbar turism och schyst resande som ökar. Avon att media vänder sig frän ungdomar. allt mer till nätverket när de ska skriva en artikel som handlar om någon slags prohlemati Frågor kring hållbart resande och socialt ansvar rar mark i media och begreppen schyst då de har fätt stor medial uppmärksamhet när de släppts. ho för bättre miljö, låta semesterkassan gynna lokalbefolkningen, kxyssnings-fartyg, flyget, med att certifiera ett hållbart arbete. Aven samarbeten med de fackliga globala nätverket är deltagande är en styrka i näwerkets arbete för att Rh maximalt genomslag. Nätverket arbetade exempelvis tillsammans med Aftonbladet fram en Guide för Schyst resande, och Samarheten och strategier för att låta fokus genomsyra Schyst resandes arrangemang och djur och natur med flera. Underlaget kommer i början av 2015 att bli en broschyr, i december publicerades en fyrsidig Så här gör du för att...: spara vatten, shoppa schystare, att ge dem en ökad kunskap kring situationerna på turistorter och påvisa goda exempel på En del av programmet handlar om att påverka och stödja företagen inom näringen genom alternativ. 1 dag arbetar samtliga tre stora researrangörer Facebook-kampanj och tema för montern på TUR-mässan i Göteborg. med hällharhetsfrägor och CSR vilket troligen är ett resultat av programmet och näwerkets pä sådana dialoger är branschorganisationcrna Travelife och KUONI som båda arbetar initiativ som nätverket allt oftare samarbetar med eller deltar i diskussioner med. Exempel arbete. Det finns goda exempel pä samarbeten inom resebranschen, certifieringar och andra mindre resande - BISTÅNDSNÄMND ligger i linje med FN:s mål och Ving, Fritidsresor och Apollo

7 2 Medlemsorganisationerna och frivilliga krafter i form av ambassadörer är viktiga för att nä evenemang som visar att nätverket har ökat sin förmåga att förmedla kunskapen samt engagera fler att delta. lis TÅ N DS NÄ M N fl é Ld TCO. utvecklingen, och det år ett direkt resultat av att Schyst resande har agerat och bland annat släppt rapporter. Däremot visade en uppföljning av en rapport att inget har hänt i har gert resultat och det finns idag två olika utbildningar. En för den som vill veta mer och en för amhassadörerna vars roll är att vara med och sprida den kunskap de fått. viktiga och nån erket för nu ihop olika intressenter för art få en allt större utvlxling av Övergripande resultat engagemanget och nä målen. Eventuellt blir det ett projektsamarbete mellan KUONI och det globala facket tuf. Bedömningen är att programmet är på god väg att nä sina mål. En viktig arena fbr branschen är TUR-mässan där även allmänhet och wrismutbildningar möts. LO-TCO Biständsnämnd genomförde en uppföljning (rapport finns) vid detta utbildningar. 1 montern var det personer som röstade i frågan Vad är viktigast för Programmets stora satsning på deltagandet i turistmässan TUR (fyra dagar) är viktig för dig på semestern?. Tidigare har näh erket deltagit med seminarium men då konceptet har att möta hranschens företrädare, allmänhet samt studenter och lärare från turism Turismbranschen har en högre medvetenhet idag än tidigare år. Nätverket har kunnat följa medlemmar och konsumenter som kan ändra sitt resande men också sätta ttyck på branschens företrädare. Nätverkets satsning pä en utbildningssamordnare på 60 procent ändrats fanns inte den möjligheten. Exempelvis presenterade 1 lotell och restaurangfacket (1 IRP) nätverkets arbete för det globala fackets kvinnokommitté (alla medlemsländer representerade) och vad man kan göra tvätterierna i Phuket. Fortfarande existerar tvångs- och slavarhete inklusive barnarbete kommer alla Travelife certifierade hotell bli omcertifierade enligt en uppgraderad bevaka Travelife, bland annat via fältstudier i Turkiet. standard, där nätverket har påverkat kraven. Under 2015 kommer nätverket att fortsätta uthildningssamordnare. 100 ideella ambassadörer är nu verksamma och det finns ett stort intresse frän skolor och Ambassadörerna håller föreläsningar och mänga lärare använder programmets material. behövde förstärka sin interna information. Under 2014 har Svenska kyrkan i utlandet, tillsammans med Svenska Kyrkans Unga tagit fram en tidning med tillhörande studiematerial på temat Schyst resande. Spridning kommer art ske under våren 2015 även till Alla medlemsorganisationer tar med sig frågan i sitt utvecklings- och solidaritetsarhete. kyrkans enheter i andra länder. 1 den ur ärdering av hela projektet som gjordes 2013 konstaterades att Svenska kyrkan för att lyfta hållbar turism i Sverige bland svenska resenärer. Schyst resande

8 3 J dåliga. schyst. resande. 2. Medla har under % procent av allmän 1. 1 slutet av 2016 svarar publicerat 141 artiklar. effekter sultatindikatorer. Förväntade resultat och Effekt- och re- Verifikationskällor Måluppföljning RISTÄNDSNÄMND LO!P turism och Schyst re gare frågor på agendan, sande har blivit etable rade begrepp och tydli sande har tydliggj orts. rör såväl konsumenter Programmet har bidragit Hållbar turism har bli Resultat 1. samt om värderingar och etik i samband med re som researrangörer. Dis till att begreppet Hållbar vit en fråga på agendan problem och Tnöjligheter kussionen om turismens 2. Medla har publicerat 3. Cirka medlem personer har deltagit 5. NBV har arrangerat gymnasielärare en semesterresa ta hänsyn skol materialet. resa schyst. resande eller att resa 400 artiklar om Schyst resa om du fick reda på det vill säga att vid val av heten att det är viktigt rär dem att resa hållbart. till miljö, bidra till bra ar tellet de skulle bo på var att arbetsvillkoren på ho tänka sig att avstå från en 85 % att dc skulle kunna betsvillkor, mot bamsex turism etc samt anställda har blivit infor merade om hur man kan mar, rärtroendevalda och har laddat ner det digitala studiecirklar kring Schyst ni n it. till en ambassadörsutbild vantv 200 har gått vidare duktionsutbildning i Schyst resandes intro 3. Mätning görs personer har utbil 5. NBV hade genomrört 6. Gymnasiematerialet lan gå vidare till ambassa dörsulbildningen. Idag dats varav 44 har valt an resande-ambassadörer. gerade också ett stort finns 100 aktiva Schyst 298 timmar. NBV arran event i NBV Norr med fem studiecirklar, på totalt 500 deltagare. 1. Opinionsundersökning seras görs i slutat av Stiys: resance

9 - Fair - Svenska Unionen au aktivt kunna börja ar gor om hållbar turism rör nätverk. att höja kompetensen i Programmet ska bidra till turistbransehen kring frå mälgrupp idrottarna. - loot/nto-rörelsen arbete ionen. hållbar turism sitt engagemang kring Apollo arbetar mer aktivt täcks fler hotell anslutna med hållbara resor, t.ex. ningar. 2. Schyst resande har Pöre resenärer. municerar aktivt frågor rörsta mätning gjord. till Travelife och de kom 2. Föreläst på Mätning görs En 1. Ving. Fritidsresor och 1. Mätninggörs2Ol6. Ld TCO brast i att hålla organisationen med information. En tidning har tagits fram som kommer att spridas aktivt under Organisationerna arbetar i övrigt med temat på lite olika sätt. Några exempel är: Organisationerna i nätverket interna informationskanaler; såsom medlemstidningar, nyhetsbrev, hemsidor, sociala me Programmet är förankrat hos ledningen i samtliga deltagande organisationer och sprids via dier, konferenser och möten, Nätverkets egen utvärdering visade att främst Svenska Kyrkan Kyrkans Unga har integrerat Schyst resandes frågor i sitt pedagogiska material och sprider information i alla sina kanaler. turism på turistdestinat arbetsvillkor samt mot hållbar utveckling, bra ben rör en miljömässigt nationella arbete inklusive Schyst resande, Under året har Il RF och andra LO-förbund påbörjat ett arbete om mänskliga rättigheter och schysta villkor i idrottsrörelsen. Ett inkoinstllickage, barnsex mndabordsamtal med researrangörerna. Rcscbranschcn har ökat sin kunskap och Resultat 2. Trade Center skriver Schyst resandes rapporter samt arrangerar möten och utbildning för alla typer av uthytesresor som görs av deras olika förbund. Till exempel i temat alkohol och turism, De använder ocksä Schyst resande som en grundläggande rar studiecirklar pä temat, De har tagit fram en studiehandledning för en fördjupning har Scoutfisrbundet NSF gjort schysta resor till Sri Lanka, Indien och Thailand. har ett tätt samarbete med studieförbundet NBV som arrange tagit fram ett studiematerial samt en bok som beskriver och förklarar 1 IRF:s inter lotell- och restaurangfacket arbetar med temat i sina fackliga utbildningar och har informerar om Schyst resande internt samt till medlemmar via sociala medier, forum har här skapats för att sprida Schyst resandes tips och verksamhet mot en ny medlemstidning etc. De arbetar dessutom aktivt med temat i sina internationella och dess arbete till stöd för nätverkets gemensamma 3. Flållbar turism finns om hållbar turism till sina de 20 viktiga turismut läst på 50 turismutbild med som en komponent i bildningarna. BISTÄNDSNÄMND Schyst esa9de

10 5 Koppling till internationellt samarbete utanför Sverige. upplägget för att direkt påverka myndigheterna i Sri Lanka. Ungdomsförbundet Avvikelser Lärdomar - OCT/NTO kyrkan sprider en tidning med tillhörande studiematerial till församlingar - Svenska - 1 kommer att åka pä en schyst resa till Thailand. Samarbetet har fört det närmare sina av uthytesresor och dess partners använder både presentationer och schyst resande got. BISTÄNDSNÄMND - to? Organisationerna finns på plats i ett stort anta! länder och arbetar med sina sakfrå ställd för programmet. Vid ärets början anställdes en uthildningssamordnare pä 60 procent vilket dämpar risken något. Under våren fanns ocksä en praktikant på plats. Fair en bred allmänhet. Det handlar om att arbeta med olika kanaler där ambassadörerna är en reseföretagen. Samtidigt finns tecken på att kunskapen om Schyst resande avtar utanför viktig nyckel. 1 en extern utvärdering framgår det att Schyst resande-frågorna har slagit igenom på bred kärngrupperna och mcdia i bred bemärkelse. Den stora utmaningen är fortfarande att nä front bland medlemsorganisationer, deltagare vid utbildningar, initierad press och de stora ett överskott. Dessutom valde Svenska Kyrkan att stå för kostnaderna dä det gäller Programmet har genomfört sina planerade insatser mer kostnadseffektivt och därmed fatt materialproduktion som näwerket hade med i sin budget. Overskottet förs över till Schyst Resande omfattades av det stöd som LO-TCO Biståndsnämnd avropat för att sä kerställa intern styrning och kontroll. Ris kh a nte ring 1 ansökan uppgavs att det fanns en sårharhet i och med att endast en projektledare är an med regelbunden information. 1 IRF bedriver utvecklingssamarhete i såväl Asien, Afrika som Latinamerika och arbetar sedan några år målinriktat pä att beskriva turism använder Schyst resande som en grundläggande utbildning för alla typer uweckli ngshi nder. partnerorganisarioner och blir ett naturligt sätt art lyfta frågan om alkohol som ens päverkan på det civila samhället, klimat och sociala rättigheter. JUL har verksamhet i Thailand/Phuket sedan ett par är och är en direkt följd av näwerkets arbete. Regionala bidragit med kontakter i främst Thailand. lotell- och restaurangfacket när ut till den europeiska fackliga organisationen EFFAT liii, i Sydostasien har även startat ett nätverk om hållbar turism. Trade Center har både samarbetat med medlemsorganisationers kontakter och Schyst resance

11 exempelvis DN, Expressen och Aftonbladet. Rapporter Eveitt san,! Jöre ktv,i ingcrr Schyst rcsandcns aktiviteter 2014 A mbassadörernas krehisningar är in te terla ppiade. Schyst resamle har under året deltagit på en rad cven t säsoni Al medalen, Pair Trade Poni m, Se hysst granskningcn frän 2012 (Ingen solskenshistoria) då bland annat tvängs- och barnarbete uppdagades på ett tvätteri i Phuket. Detta tvåtteri tvättade textilier åt hotell som Fritidsresor och Ving använde. Trots att detta uppmärksammades redan 2012 har charterarrangörerna inte lyckats bidra till att förbättra situationen Publiceringen av kortrapporten resulterade i stort antal artiklar och inslag i medierna som Schvst resande publicerade i samarbete med Pair Trade Center en kort uppföljande rapport av 3 ulmarknad, 1 lotell och restaurangfhckets kongress saint andra rnedlemsbaserade evenemang. under mässan. 1 en utvärdering som gjordes efter mössan svarade 75 % att de lätt sig mer om hållbar Nätverket deltog med en monter och det fanns ett stort intresse för hållbar turism och att resa schyst, turism och 78 Vo att de fått tips om hur de kan resa hållbart. medlemmar i Travelife. Men fortfarande är utbudet av Travelife-certiflerade hotell fortfarande litet och det är svårt att som konsument haka ett sådant hotell. En undersökning bekräftar att de tre största reseföretagen har gått framåt i sitt CSR-arbete och är frän framförallt studenter och lärare frän turismuthildningar personer deltog i monteraktivitcter TUR -n,ässa,z Idag finns 100 ideella Ambassadörer som arbetat självständigt med temat och medverkar också i näh crkets evenemang. De år ute på skolor (framförallt wrismutbildningar) och föreläser och medverkar ganska mycket i att de fätt ökade kunskaper om resefötetags sociala ansvarstagande och levnadslöner i den globala turismsektorn med titeln Enkel biljett ut ur fattigdomen? för 250 personer, Utb 1/ciningar Se in tu a nu ni främst frän resehranschen, tutismuthildningar och fackförbund. 79 procent ansåg att seminariet bidragit 1 september arrangerade nätverket ett seminarium om hållbar turism, Lokal samhällsuweckling och arbetsförhållanden i läglöneländer och 57 procent att de av arrangemanget fått tillräcklig information till ökad kunskap och engagemang om hållbar turism/schyst resande. 74 procent instämde helt eller och praktiska förslag för att kunna agera för ökat socialt ansvarstagande bland reseföretag. An, bassadörer positiva och deltagarna känner sig inspirerade och nöjda efter utbildningarnas slut. Vissa efterfrägar ett allmänheten och dels en Ambassadötsutbildning. Un ärderingarna frän uthildningarna är överlag mycket Schyst resande arrangerar två typer av utbildningar. Dels en introduktionsutbildning som är öppen för större djup och än mer fokusering på vissa teman. vid andra events såsom mässor, Almedalen, företag, medlemsmöten med flera. Ambassadörsskapct upplevs som positivt och lärorikt. TEN nätverkei visar att en stor andel lärare har haft besök av Schyst resande, att de använt nätverkets material och att Schyst resande är välkänt och har påverkat undervisningens inslag om hållbart resande. En uppföljning detta bidragit till att man tagit upp frågor om Schyst resande i utbildningarna. Hotell och turismprogrammet har sedan 2011 ämnet Ilällbar turism som obligatoriskt på schemat. Turism uthi/dn ingar

12 året för att utbyta information, id&r, kontakter och material. Arets möte ägde mm i Madrid. europciska organisationer som bedriver kampanjer på temat hållbar turism. TEN träffas en gång om Det europeiska nä erket TEN (Tourism European Nctwork) har en upparhetad kontakt med

13 ln ledning Hej då Fattigdom! LO-TCO er varav 13 är fackförbund. Idag finns Fairtrade 1 74 länder och når 1,4 miljoner odlare och anställda Fairtrade Sverige jobbar med ökad samordning inom den internationella Fairtrade-rörelsen och fram och det finns över producenter certifierade. förallt för ökad samordning med den fackliga rörelsen. Fairtrade Sverige har 46 medlemsorganisation Övergripande kommentarer företags kunskap om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom och hur Föreningen Fainrades arbete syftar till att öka svenska konsumenters, offentliga förvaltningar och att minska fattigdomen i världen. Fokus för programmet har framför allt varit att genomföra två Det finns ett allt större intresse hos svenska konsumenter att göra medvetna val och på så sätt bidra till möjlighet att följa med pä plantageresa med egna medel. varuhandeln och besöksnäringen i Sverige. Utbildningar för engagerade konsumenter, nyckelpersoner utbildningar och lokala informationsaktiviteter har nätt bäde konsumenter och företag inom daglig internationell handel kan verka som drivkraft för utveckling. Programmets informationskampanjer, arbete. 1 programmet finns också ett producentutbyte. Besöken har varit viktiga och företag har haft kampanjer, World Fair Trade Day och Fairtrade Fokus men också att stötta kommuner i deras etiska diplomerade kommuner har ökat. som arbetar mcd etisk konsumtion, stimulerar ett lokalt informationsarbete. pä företag som ambassadörer för Fairtrade och informationsspridare, och diplomering till kommuner Vammärket har under året stärkts ytterligare och vilket resulterat i både ökad försälning och konsu mentkännedom. Dessutom har fler ambassadörer utbildats under året samt antalet Fairtrade City på frågan på internationellt häll. Bland annat stod Fairtrade Sverige tillsammans mcd LO Sverige Föreningen Fairtrade i Sverige har också arbetat med frågan om anställdas rättigheter pä plantage och ion har föreningen antagit en anti-korruptionspolicy. värdar för ett möte som Fairtrade International ordnade tillsammans med det globala facket TUF om kooperativ och har under verksamhetsäret deltagit på olika sätt i kommittéer och möten för att driva hur Fairtrade och fackliga organisationer kan samarbeta bättre i framtiden. Fairtrade International har utarbetat nivåer för levnadslöner i alla de länder och regioner de verkar i ioner art besöka anställda, organisera dem och hur samarbetet har lett till förbättrade arbetsvillkor. och det finns goda exempel på hur Fairtrade genom sin certifiering öppnat upp för fackliga organisat er. Dessa rutiner förebygger också risken för sammanblandning av bidrag frän olika givare. Föreningen policydokument som gör verksamheten transparant och minskar risken för korruption och felaktighet När det gäller den interna styrningen och kontrollen har föreningen utarbetade rutiner och Sammantaget hjälper programmet till att sprida denna kunskap vidare. arbetar systematiskt med planering och uppföljning samt genomför en extern utvärdering varje är. LO-TCO Biständsnämnd genomförde en organisationsbedömning under året och på rekommendat BTSTÅNDSNÄMND

14 2 upphandling och i samband med det nya EU-direktiv som blev offentligt i mars 2014, genomfördes en Övergripande resultat Uppnätt. Ett producenwtbyte till Ghana har genomförts med besök hos ett kakaokooperativ samt två banan turné på fem platser i Sverige för politiker och upphandlare. Bl STÄNDSNÄMND 1 - ta tco Media hör av sig oftare med frågor kring hållbarhetsfrägor generellt vilket inte bara handlar om miljö utan ocksä om den ekonomiska och sociala delen. Aret pressklipp ökade till 3 030, långt över målet på utåtriktade aktiviteter. ärliga undersökningen visade i februari 2014 på en ökad kännedom frän 78 procent till 81 procent. Föreningen Fairtrade i Sverige har som mål att fler konsumenter ska känna till Fairtrade och den år 2013 vilket var mälet för Under 2015 fick Fairtrade-certifierade odlare och anställda över 30 Under projektäret har över 600 ambassadörer, spridda över landet, utbildats av 20 instruktörer och instruktörerna har fortbildats. 18 lokala teamledare har utbildats och dessa har arrangerat över Antal följare på Facehook ökade till , även här långt över målet pä aktiviteter lokalt runt om i landet under Fairtrade Fokus kampanjveckor. Fler kommuner har blivit miljoner kronor i Fairtrade-premie av varor sålda i Sverige. för att certifiera även dem tagits fram, En viktig dcl av arbetet med Fairtrade City har varit offentlig Fairtrade city-diplomerade. Fler landsting och regioner har visat intresse och under året har kriterier Kännedomen bland unga år är fortsatt över 90 procent. Försäljningsvärdet uppnådde 2 miljoner på /rdjupat engagemang hos de kommuner som är diplomerade. De diplomerade kommunerna är viktiga förstärker sin och hudhärares kunskap om varför Fair-trade behövs och vilket resultat Fairtrades arbete har Under året har föreningen fått tre nya medlemsorganisationer HSB Stockholm, HSB Norra Stor plantager. Besöken har visat sig vara en nyckel till en ökad förståelse för såväl handlarna som kon sumenter; vad Fairtrade-märkning gör för skillnad. Under besöken ordnades ett antal seminarier och stockholm samt 01< Ekonomisk förening. Samtidigt har Forum Syd valt att avsluta sitt medlemskap. Årets totala mäluppfy llelse anses vara god. Mål: Fairtrade City diplomeringen av kommunerfo ris/it/er att utvecklas med nya kommuner men nedjbkus Föreningens medlemspolicy har uppdatcrats. Måluppföljning lokala aktörer och hudh/bwreför Fair!mdc. Samtliga tidigare diplomerade kommuner beviljas förnyad diplomering. genom att bygga relationer med producentnätverk och producentorganisationer. Indikatorcr och resultat: Minst fim nya kommuner dip/omeras Som Fair! mdc city under året Minst 200 sko/or /inns registrerade pä Skolsajten. Mål Fairtrade/brtsätter all utbilda engagerade bra/bärare och ta/ram metoder och materialför detta samt Målet uppnätt då minst cirka 230 är registrerade. Uppnått i och med att Trelleborg, Sunne, 1 lörby, Borlänge och Skurup nu är diplomerade.

15 3 för dessa är kronor. Totalt medverkat vid 92 föreläsningar för totalt ähörare och den sammanlagda fakwreringen Holmgren, Behrang Min och Birgitta Ohlsson, Ingen ny Fan Club-medlem har reksyterats. 5 aktiva ambassadörer i Fairtrade Fan Club (varav två nya,). 42 av planerade 150 har varit fackliga. Nästan uppnåtts då totalt 55 utbildningar har hällits där totalt 602 ambassadörer har utbildats och 400 ambassadörer varav 250 inomfackliga organisationer ii/bildas vid 35 utbi/duingsti//flullen. Fairtrade Fanclub har haft fem aktiva ambassadörer: Mattias Kristiansson, Mia Öhrn, Pär Indikarorer och resultat:. -,.o Tco Mdi. Föreningen utvecklar kreativa och engagerinule kampanjkoncept som används av många hudhärare. Indikatorer och resultat: 30 Fairtrade City kommuner ordnar aktiviteter i samband med 1 Vorld Fair Trade Da) 10»in3. Varannan banan som säljs under Fair! rade Fokus är Fair! rade märkt. 25 ined/emsorgan isalioner ordnar aktiviteter i samband med 11 orkl Fair Trade Day lo»uy MaL Föreningen sprider injbrmation och skapar debatt i en mdngfald av mediekana/er, både ex/cm mcdiii och i egna mediekanaler genom att tafram underlag och rapporter, skrivit dehattartiklar och informera om 50 % ökadfdrsäljning av Fair! rade märkt i daghgvanihandeln under Pair! rade FokusjäinJbrt med kring Fairtrades verksamhet. lndihtorcr och resultat pressklipp, 1 större genoms/ag per kampanjaktivitet i PR planen. Medverkar vid 50 föreläsningar med minst ähörarefår saninan/agt kronor. Arets aktiviteter 1 genomsnitt unika besökare i månaden pa Fair! rade.se. Fair! rade har direktkontakter med minst fem producentorganisationer under rfre!. och publicerats på bland annat hemsidan likespå Facehook och i genomsnitt en räckviddpå kan även annonsering ingå likväl som debattartiklar eller övrig media-inspel. Over tid kan vi se att fler Föreningen har haft direktkontakt med sju producentorganisationer, där deras berättelser skrivits ner aktiviteter genomförs lokalt av frivilliga ambassadörer inom och utom medlemsorganisationerna. Vi kan också se att en ökning skett i deltagandet av företag och offentliga aktörer och framförallt fackliga 1 alla aktiviteter samordnar Fairtrades kansli material och annat som stöd i kampanjerna lokalt. 1 detta liggande veckor. Inga siffor är idag kända. 22 Fairtrade City-kommuner anordnade aktiviteter plus 5 kommuner som inte är Fairtrade Cities. Går ej att rapportera mot då uppgifter inte finns framtagna. Föreningens verksamhet har genererat klipp under 2014 (Jfr; år 2013). Att mäta per kampanjaktivitet eller enbart för programmet har inte varit möjligt men allt underlag visar att genomslaget varit högt genomgående under året. Inga uppgifter finns redovisade, per vecka). Föreningens Facebooksida har följare. Dess räckvidd ligger enligt uppgift på mellan i veckan (och under kampanjveckorna ska räckvidden ha varit ända upp till unika besökare i månaden. Under kampanjen i oktober hade hemsidan hela unika besökare (ökning på 43,2% frän är 2013). BISTÄN DS NÄ M MD

16 4 Avvikelser utan också ett ökat engagemang. lärdom. ett ocksä deltar i Fairtrades kampanjer. Ld TCO Föreningen har fått ett antal mindre anslag frän andra finansieringskällor: Försöken att fä bidrag frän EU har inte lyckats men har på andra häll varit framgångsrika. Annan finansiering Föreningen har ett förlängt tillständ att inneha 90-konto ett är och har blivit medlemmar i FRu. medlemsorganisationerna vilket bara belastar personalbudgeren. Idag får Fairtrade Sverige ut mycket verksamhet för en relativt läg budget men det finns alltid en risk för att anställda har för hög arbets För 2015 har en ansökan om att bli förmänstagare hos PostkodLotteriet godkänts förtroendevaida och medlemmar. Det tyder på att programmet inte bara lyckats ge en ökad kunskap Samtliga dessa redovisningar är godkända för Fairtrade city är ett koncept som vinner allt större genomsiag och uppföljningar visar att dessa cities gentemot de budbärare som finns lokalt på vad som förväntas av dem. Det var en framgängsfaktor och fokusera vilket Fairtrade hade nytta av i arrangemanget Fairtrade Challenge. Att den stora fikadagen Lärdomar City-dagen i maj, Producentresa, Almedalsveckan, Producentbesök, Fair Trade Forum, Kampanjen Aktiviteterna har varit följande: Rosor till Alla hjärtans dag, Fortbildningar för instruktörer och fanclub ambassadörer, World Fair Trade Day 10maj, Seminarierom offentlig upphandling, Fairtrade hade över deltagare handlade om att hålla fast vid mälgwppen och att vara väldigt konkret Fairtrade Fokus, Fairtrade för skolan och Media arbete. Kampanjen World Fair Trade Days spretighet och mindre bra satsningar gav lärdomar i att väga belastning. Det gör att prioritering och fokusering är viktiga för att verksamheten också ska vara Budgetförändringar har diskuterats mcd LO-TCO Biständsnämnd i den män de skett. kos tn adseffektiv. l övrigt har mycket genomförts utan merkostnader för personal, t ex har ett fokus varit att stödja stmkturerat med personalfrägorna och en extern utvärderare utvärderar varje år. Under 2014 har flera Riskhantering förändringar skett i personalgmppcn men inget som föranleder någon ytterligare åtgärd Då programmet är personalintensivt är det också den som är den stora risken. Föreningen arbetar samfinansiering av enskilda aktiviteter tas alltid beslut efter dialog med LO-TCO En identifierad risk var en eventuell sammanblandning av bidrag frän olika givare. Därför genomförde Fairtrade har rutiner och policys som minskar denna risk, och näs det ändå kan vara nödvändigt med LO-TCO Biständsnämnd en organisationsbedömning under 2014 som inte föranledde någon oro. Allmänna arvsfonden. Biståndsnämnd. Sä skedde exempelvis vid skolkampanjen där delar av kampanjen finansierades genom Konsumenn erket 2: Organisationsstöd som är ospecificerat. Ungdomssryrelsen: Agera för förändring - Allmänna atwsfonden: Fairtrade i skolan Konsumentverket 1: Verksamhetsstöd för arbete med kampanjer, information och aktiviteter. förra ret. BTSTÄNDSNÄMND ett program för att utveckla en skolsajt. projekt som använder kvarvarande medel från

17 i det ocksä att försäljningen av Fairtradc-märkta rosor gick upp under der första kvartalet. Forum medverkade. Kampanjen erhöll bra uppmärksamhet i media och i sociala medier. Noteras kan 70 deltagare antog också uppmaningen i #hejomanke. Axfood, några ICA-kedjor samt Coop Extra & framgår att två Fairtrade Cities, Borås och Karlstad, var aktiva genom att inventera florister lokalt. Cirka Aktiviteter genomförda av Fairtrade under lokala pressklipp. Facehooksidan hade besökare dagen till ära. Uppföljningen av kampanjdagen visade pä brister i planering och spretighet i aktiviteter. annat en Bananleendekampanj som fick en god spridning: 200 bilder inkom, jämnt fördelade på 22 Fairtrade City-kommuner samt fem övriga kommuner deltog. Under dagen genomfördes bland Alla l7järtans dag Aven detta år fokuserade kampanjen på rosor och att200 florisrer skulle delta. Av kampanjutvärderingen Annonsering nådde totalt och över 114 pressklipp genererades. 1 samband med dagen firade & Rön samt en fotograf Syftet med resan vari första hand att samla in berättelser för spridning i Sverige. Gruppen besökte bland annat ett kakaokooperativ och två bananplantager. Dessutom hölls möten med även flera kommuner sin omdiplomering som Fairtrade Cities, vilket bidrog till mer aktiviteter och flera Facebook och lnstagram. Bilder frän arbetsplatser skickades även in av tio medlemsorganisationer. Seminarier om offentlig upphandling finns 21 aktiva instruktörer. Tre av fem fan-club ambassadörer deltog i en egen fortbildning. inga nya instruktörer har utbildats men fortbildning av befintliga har skett vid minst fem tillfällen. Idag For/bildningar för instruktörer och fan club ambassadörer 1 samarbete med fackförbundet Vision samt TCO Development anordnat fem seminarier i Malmö, Fairtrade City dagen i nug World Fair Trade Day 10 maj kan dela goda exempel. Färre än beräknat deltog. Kalmar, Orebro, Karlstad och Umeå med frän 20 till dryga 30 deltagare per möte. il/ni edalsvecka n ett lunchmöte med butikscheferna för Coop i Stockholm och besökte arbetsplatser. En beräkning ger att de träffade totalt personer vid sitt besök. Med på resan till Ghana var bland annat Kommunals inkäpsansvarige, en journalist från tidningen Råd Dagen genomfördes i Växjö och handlade om Fairtrade Cin :s s rgruppers engagemang och hur man Två seminarier: Utmaningar och uppmaningar för en modern upphandling, ett samarrangemang med Arrangerades i jönköping med seminarium, workshop, panelsamtal och monter. Fairtrade Africa och GAWU villkor Vare nr Produce n tresa Svanen, Fairtrade Sverige, KRAV, MSC, Bra miljöval, TCO Development (100 deltagare) och Schysta Aven en diplomering av Kyrka för Fairtrade genomfördes. seminarier arrangerades och besök i olika kyrkor uppskattades av båda parter. Besökarna medverkade på Kommunal och Lidl (60 deltagare). 1 övrigt deltog föreningen i fyra andra seminarier och en rad möten. Producentbesök under hösten Resan samfinansierades med Kommunal så att även en facklig ledare kunde resa med till Sverige. Flera Fair Trade Forum första som sista ledet i kedjan, tillsammans med LO-TCO Biständsnämnd, 1 landels, största fackförhundet i Ghana.

18 FairtradeJbr Sko ian Media arbete del uppmärksamhet inte minst i media. Fairtr,uie City medlemsorganisationerna deltog. 260 aktiviteter pä 20 orter. över Kampanjen Fair! raile Fokus Fairtrade har under året exponerats i media i totalt klipp och om man räknar så ger det ett annonsvärde motsvarande 84 miljoner kronor. Föreningens nyhetsbrev minskade i antal prenumeranter Information om skolsajten lämnas till alla Fairtrade City-diplomerade kommuner och Fairtrades instruktörer med syftet att de ska uppmuntra skolor i den egna kommunen att delta. vilket ocksil lades upp som en Facebook-applikation. 1 Fairtrade Challenge fikat deltog mer än personer i nästan fikapauser och 85 % av sociala medier och lokala evenemang arrangerade av 18 lokala team - Det arliga stora evenemanget genomfördes under veckorna Annonser, butiksaktiviterer, filmer i frän stycken till under första halvåret, men ett s k Onlineformulär skapades under hösten skolsajt fram till och med årets slut. Minst 15 föreläsningar-workshops har hållits för elever och lärare samt deltagit vid mässorna Skolforum och Bokmässan. har beviljats förnyad diplomering. Nya kommuner på väg att söka diplomering är Varberg, Kungsbacka, Totalt finns 66 diplomerade Fairtrade Cities, varav fem nya under året. Alla befintliga Fairtrade Cities Kontakter med ca 620 lärare har etablerats under äret. Cirka 230 skolor registrerat sig pä Fairtrades offentligt inhandlade varor till är 2020 ska ha en miljömässig eller social märkning. Uppropet rönte en Halmstad och Hjo. Ett upprop genomfördes till landets kommuner att införa mål att 50 procent av alla

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria -En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet Text till inlagan: Schyst resande 2012 Text, research och foto: Malin Kjellqvist, Fair Trade Center Grafisk

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer