Program: Facket förändrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program: Facket förändrar"

Transkript

1 samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer inom LO och TCO och syftar till att öka kunskapen om det fackliga utveeklingssamarbetet och globala samband. Programmet innefattar främst aktiviteter i form av möten, utbildningar, digital kunskapsspridning, evenemang och utställningar. Samarbete med andra organisationer sker på alla nivåer. Programmet är ett folkbildnings- och kunskapshöjande arbete för att främja en ökad insikt i vårt LO TCO Bistå ndsnäni;uls kommunikationsverksanihet har bidragit till att öka medvetenheten och en Övergripande mål inncfattade är 2014 två projekt som genomförts av LO-TCO Biståndsnämnd och 19 beviljade globala beroende och för att stimulera till en analys och levande debatt om detta. Programmet utrota världens fattigdom utfrän FNs Millenniemälsdeklaration och JLO:s Decent Work agenda om mänskliga rättigheter i arbetslivet. prolekt via fackförbund och förbundspress (fem förbund, ett regionalt och fem lokala avdelningar komma igång med sitt klimatprojekt och kunde bara genomföra några få insatser, men fortsätter under Två rescreportagebidrag för fackförbundspressen utnyttjades inte varav ett Övergripande kommentarer samt omvärldsbevaka och belysa frågor på ett övergripande plan. De lokala projekten genomförs Den övergripande strategin för den centrala verksamheten är att stödja den lokala verksamheten och 8019, vilket starkt bidragit till programmets resultatupp&yllelse. Projekten är kostnadseffek ionsenheten. Det har förbättrat både den egna kapaciteten och resultaten inom projekten 8018 LO-TCO Biständsnämnd valde under 2014 att förstärka personaltätheten inom kommunikat gör helt enkelt mer verksamhet inom en lika stor budget som förut. vad och hur de ska kommunicera sitt internationella engagemang. Värdförhundet behöver tid och tiva genom att mer medel läggs på egna löner än externa kostnader. LO-TCO Biständsnämnd Färre förbund sökte anslag för att bedriva informationsprojekt detta år. Värdförbundet och dess oktober genomfört en workshop i syfte att samordna förbundets samtliga enheter kring varför, avdelning i västra Götaland drog tillbaka sina ansökningar efter att LO-TCO Biständsnämnd i genomfördes under hösten års överskott har förts över till 2015 och nya projekt har kunnat återkommer eventuellt med en ansökan 2016 eller Aven faekförbundet GS hade svårt att istället genomförs Ytterligare en reportageresa (Tidningen Socialpedagogik) beviljades och beviljas för är gjorts frän budget. Sammantaget kan sägas att projekten lyckats öka kunskapen om de inter Övergripande resultat vidarespridningen. Extra satsning på digitala medier (hemsida, Facebook, Twitter och Flickr) och nationella frågorna bland de prioriterade mälgmpperna inom förbunden, fackfbrbundspressen och LO-TCO Biständsnämnds egna projekt har genomförts som planerat, även om några avsteg kvantitativt och är en etablerad arena för att öka mälgnippernas kunskap om globala fackliga andra utvalda midgrupper. Lunchmötena har under året fortsatt utvecklats bäde kvalitativt och lanseringen av rapporter tillsammans med Swedwatch har gett resultat i form av ökad frågor. Under hösten började dessutom lunchmötena live-sändas vilket ytterligare ökat service och spridning. LO-TCO Biständsnämnd deltar nu på fler evenemang, planerar Facket förändrar

2 2 belysa globala fackliga frågor och det fackliga utvecklingssamarbetet. Fackförbundspressen söker och fackförbunden har synts flitigt i den mediala debatten om internationella frågor och bistånd. bevakning av internationella frågor fortsätter också att öka och bäde LO-TCO Biständsnämnd bidrag för resereportage och förbundstidningarnas redaktioner och journalister är viktiga målgrupper för LO-TCO Biståndsnämnds aktiviteter. Fackförbundspressens och fackförbundens LO-TCO Biståndsnämnds huvudsakliga strategi i pressarhetet är att få fackförbundspressen att 1 LO TCO sidor iii tidningar. Fem fackförbundstidningar genomförde sex resereportagebidrag (Tidningen Journalisten hade två resor) är 2014 med en gemensam upplaga på Totalt publicerades 26 artiklar på ca 50 Trenden att ta fram material på informationsanslaget har dämpats och endast ett material har om internationella frågor har 17 publicerat fler än 20 artiklar, varav tio fler än 20. Trenden sedan flera är tillbaka att förbunden skriver mer och mer på sina hemsidor har också fortsatt och 2014 Förbundspressens bevakning har i stort ökat med 36 procent. Av de 25 tidningar som har skrivit ökade publiceringen med 70 procent. varit en förutsättning för att kunna etablera de nya arbetssätt som krävs för att synas mer i det och medierelationer. Strategin att samarbeta bredare, planera och förankn aktiviteterna mer har och aktiviteterna kan inte heller genomföras utan personal. evenemangen bättre och får därmed bättre genomslag, samt kan lägga mer tid pä pressaktiviteter offentliga rummet. Just denna typ av aktiviteter kräver små kostnader utöver personalkostnader ett långsiktigt arbete frän LO-TCO Biståndsnämnd, som också relaterar till ett av programmets uttalade delmål om att vara den naturliga parten för pressen att vända sig till i fackliga utvecld Alla ledande fackliga färtroendevalda och anställda på LO, TCO och förbunden känner till LO dömen i två olika utvärderingar som gjordes under vintern och vintern men bättre arbetsliv. Skriften lanserades i slutet av året ihop med förbundet Seko och fick därmed en tagits fram av ett förbund, IF Metall, ett material med argument för globala ramavtal. LO-TCO stor spridning till flera förbunds utbildningsansvariga. Materialproduktionen har fått goda om organisationen. LO-TCO Biståndsnämnd kommer att se över behovet av material i samband med den nya Biständsnämnd uppgraderade sitt populäraste material och moderniserade titeln till Vägen iii/ett Delmål 1: TCO Biståndsnänind och organisationens vision och uppgift. fackförhundspress och annan media, för tips, kommentarer och kontakter. Det är ett resultat av ofta upp av fackförbundspress och vi blir även regelbundet kontaktade av journalister, från både Nyheter som LO-TCO Biståndsnämnd rapporterat om på hemsida och i sociala medier plockas Tidningen Journalisten, som hade två resereportagebidrag, uppger också att dess journalist ings frågor. att de får kommentarer som visar på ett engagemang och att intresset för frågorna har ökat. Ingen av de tidningar som Fatt anslag har genomfört någon läsamndersökning men säger generellt kollegor i Sverige ger dem kommentarer kring artiklarna. kanterna var på plats (ca 6 månader/är) postades ett inlägg i veckan. Under hösten har dessutom På bloggen Workers stones har LO-TCO Biståndsnämnds praktikanter, senare även personal och förbundsförerrädare, berättat om sina upplevelser vid resor och under de perioder då prakti ett veckobrev, om aktuella frågor inom LO-TCO Bistandsnämnd, börjat skickas ut till de närmsta BISTÅNOSNÄMND Facket förändrar

3 3 Deimål 2: monter på Internationella Torget vid Bokmässan i Göteborg. spreds vidare via fr och 37 tidningar plockade upp innehåller. Indexet var också fokus i vår Bl STÅ N fl 5 NAMN fl fl LC CO för att öka kunskap en hos medlemmar ont det globalafackliga engagemanget. Närvaron och lyckade samarrangemang med fackliga organisationer och andra i både Almedalen, inom ST. flera förbund att brevet skickas vidare internt. intressenterna, främst förbunden. Vi har ingen statistik kring detta, men har fätt återkoppling frän under Bokmässan, Nordiskt Forum och MR-dagarna har också bidragit till ökad informationsspridning kring de internationella frågorna inom och utom den fackliga rörelsen års kampanj av lanseringen av rapporten Krdnkningar avfack/iga rättléheter om den fack Förbunden och deras lokala enheter bar strategier, inom ramenför det reguljärafackliga arbetet, Satsningen på art lansera väridsfacket ITUC:s rättighetsindex var lyckad och en ny produkt, liga situationen i utvalda länder, justerades efter den utvärdering av kampanjen som gjordes under Bangladesh vilken lanserades tillsammans med IF Metall, LO respektive Handels som både fick stor uppmärksamhet och bidrog till diskussioner inom förbund, främst Handels. det globala fackliga engagemanget, både genom lunchmöten, seminarium, digitala kanaler och LO-TCO Biständsnämnd har bidragit till att få igång förbundens informationsverksamhet om lnformationsprojekten bidrar och engagerar medlemmar i hög grad vilket visar sig i deras egna journalister. uppföljningar men även i externa undersökningar, exempelvis hos fackförbundet ST. Solidari herspartners från andra länder och baserades alltsä på de svenska fackförbundens globala engage material och genom att skapa möjligheter att söka bidrag för kommunikationsinsatser. undersökningen som har tillfrågat medlemmar, potentiella medlemmar samt förtroendevalda tetsfrågor är viktiga för mervärde: internationella frägor, samhällsfrågor och mångfald, säger Samtliga lunchmöten och seminariet arrangerades i samarbete med förbund eller fackliga samar handläggare och handlar om förbundens projekt. Yttrandefriheten är med som en röd tråd då de fackligt aktiva likväl som medlemmarofta hotas, torteras och fängslas då dc pratar med exempelvis mang. Aven förbundstidningarnas reportage genomförs ihop med förbundens internationella Det material som LO-TCO Biständsnämnd tar fram är ett stöd till allt fler förbunds utbildningsinsatser. Under äret lanserades en rapport tillsammans med Swedwatch om textilbranschen i bedömer är ett resultat av ett långsiktigt arbete. deras lansering av tiyckr material, seminarier eller besök från någon projektorganisarion, vilket vi Förbunden tar i allt högre grad kontakt med LO-TCO Biständsnämnd och vill samarrangera ökad spridning, där även alla projekt finns sökhara. tena samt spridning av material och nyheter digitalt. Facket i världen, under hemsidan, har fkt De digitala kanalerna stärker de övriga arenorna genom exempelvis digital sändning av lunchmö handels och Byggnads samarbetade kring migrantarbetares villkor inför såväl OS i Sotji som Vi\1 Kampanjen Fair Play fick i år ett stort uppsving då LO-TCO Biständsnämnd, LO, IF Metall, i Vitryssland. Exempelvis blev det över 100 medieträffar den 27jan, flera TT-artiklar och TV- Facket förändrar

4 4 denna period har något anslag frän oss. betet har redan gett resultat i form av ökad spridning bland förbunden av protestaktionerna. der ett seminarium för intresserade förbund och bjöd in till samarbete, vilket slog väl ut. Samar den nu deltar. LahourStarts grundare samt dess norska samarbetspart introducerade arbetet un Under året inleddes ett samarbete med den brittiska kampanjsajten LabourStart som lägger upp protestkampanjer om kränkningar av fackliga rättigheter i världen där också de svenska förbun,. -% Fackföreningsrörelsen är erkänd i Sverige sa;;: enfaktabaserad expert inomfattigdornsbekämpning 1 samband med årets kampanj av fackliga kränkningar skickades mail till ambassader och Business och utvecklingssamarbete. inslag. Generellt diskuteras nu arbetsvillkor, säkerhet och organisationsfrihet i samband med de D&mål 3: helt annat sätt och det mediala genomsiaget har varit enormt. ambassadörer, i bland annat Colombia och Kambodja, Centralafrikanska republiken, svarade. LO-TCO Biständsnämnd utverkade en workshop inför årets kampanaktiviteter trots att de inte monstrationer i Kambodja, fabrikshränder i Bangladcsh och byggnationer av arenor i Qatar på ett Swedcn i de 22 länder som rankades som sämst enligt Världsfackers rättighetsindex. Flera Under LO-TCO Biständsnämnds deltagande vid Mmedalsveckan, Bok- och biblioteksmässan, paneldehatter eller som moderator. Vår uppföljning visar att vi ökar vår närvaro stort vid externa Global Forum on Migration, Studentkärcrs karriärsdagar, MR-dagarna, Nordiskt Forum har nämnd får allt oftare samtal frän journalister, framförallt från fackförbundspressen men även andra redaktioner, för att få tips på kontakter, förhandsinformation om rapporter som släpps etc. LO- ioner. Globala fackliga frågor har under året därmed kommit ut bredare, framförallt i samband med demonstrationer i Kambodja, 1 I&\1 i Etiopien, byggnationer av arenor 1 Ojtar, migrant evenemang och att olika mälgnipper därmed fått ökad kunskapen om de globala fackliga frågorna. LO-TCO Biständsnämnd särskilt efterfrägats som föreläsare, som utställare eller som deltagare i evenemang. LO-TCO Biständsnämnds kanslichef har deltagit i SVT:s Aktuellt och Debatt. 1 Ton har även framröstats som en av årets mest inflytelserika i den svenska biständsdebatten (plats 8 av anställda på fackförbund, 272 swdenter/praktikanter, 100 företagsreprcsentanter och 220 semi nariedeltagande frän olika organisationer fätt ökad kunskap om det fackliga uwecmingssamarbetet Vid olika uthildningstillfällen och en konferens har ytterligare 170 fackliga förtroendevalda eller eller mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det är också en stor ökning frän tidigare är. genomfördes inte heller: tidningen Arbetet, som har slagits ihop med andra tidningar till ett mediehus, samt TCO-tidningen som omvandlades till webbtidning Arbetsvär/den. under 2014, genom att debattera internationella fackliga frägor eller efter kontakt med redakt Både LO-TCO Biståndsnämnd och svenska fackförbund har ökat sin närvaro i nationell media TCO Biståndsnämnd har under året fått en mängd förfrågningar om att delta i paneler och arbetares villkor inför 05 i Sotji och mänskliga rättigheter i Vitryssland. LO-TCO Biständs ordnar sig med sitt globala fack och andra organisationer. Ytterligare ett resereportage, för tidningen Kommuna/arhetaren, fördes över till vill få hela förbundet att samarbeta kring det internationella engagemanget. Två resereportage Två projekt, Värdförbunder och dess avdelning i västra Götaland, genomfördes inte dä de först Avvikelser 10 på Omvärldens lista). Ett projekt, fackförbundet GS klimatsatsning, Rek en trög start, eftersom man först behövde sam BISTÄNDSNÄMND Facket föränerar

5 5 medel för nya projekt. Det resulterade i tre nya projekt och två tilläggsanslag beviljats att flytta icke utnyttjat anslag till verksamheten 2015 lista ibilaga. lista i bilaga. 1 slutet på äret gick LO-TCO Biständsnämnd ut med en inbjudan att söka tilläggsanslag eller se se lit STÄN DS NÄ M Pm den befarade risken med att projektet skulle nedprioriteras visade sig bli sann men är nu hanterad och återigen prioriterad med en utökning av personal. När det gällde resereportagen till Ukraina och Colombia, vilket var resor till riskomräden, hade vi regelbunden kontakt med såväl journalist som chefredaktör. [lär förordades säväl goda relationer med ambassaden, extra försäkringar, Ukraina, fick delvis planeras om men situationen i landet kunde även nyttjas positivt då intresset att följa deras blogg ökade. det handlat om att färre deltagare anmält sig och möten har fatt ställas in. Då det gäller GS och De externa projekten visar i hög grad att inga eller fä befarade risker har uppstätt. 1 några fall har Riskhantering lokala kontakter samt daglig kontakt hem. ST:s projekt, som bygger på deras samarbete med som med förbunden, har slagit ut väl men tar också tid och därmed valde kansliet att stärka upp kommunikarionsenheten. En förstärkning har också skett pä IT sidan sä att tekniken som Det delvis nya arbetssättet på kansliet, att än mer arbeta integrerat med såväl kansbets enheter används, exempelvis vid streaming av lunchmötena, inte blir beroende av externa konsulter. att nä ut bredare. skett dä några aktiviteter har blivit bihigare och då möjliggjort att exempelvis uppdatera ländertexter på hemsidan, köpa in bilder och utöka deltagandet på olika evenemang. De centrala projekten har haft mindre avvikelser på aktivitetsnivä och flera omfördelningar har Denna satsning säkerställer även värt arbete med att utveckla de digitala mediernas möjligheter gare i LO och TCO:s medlemspaneler har ökat sin kännedom om LO- TCO Biständsnämnd Den gallupmätning som var planerad att genomföra som basdata till indikatorn att alla delta skjutits över till 2015 och omvandlats till att ta fram en metod för basdatamätning. har skjutits på dä namnbytet blev tidigt känt. En planerad utvärdering av ett lokalt projekt har Beskedet om anslaget kom sent frän Sida vilket försenade hela kedjan och de flesta projekten har Facket förändrar

6 inte och Inledning LO-TCO samt ger handfasta tips på hur det går att resa hållbart. Det handlar också om att höja medvetenheten i turistbranschen kring frågor om hållbar turism. Programmet stimulerar om de sociala, ekonomiska och miljömässiga villkoren i turismnäringen i utvecklingsländer till ett mer hållbart resande Programmet Schyst resande regeringens politik för glohal utveckling. Temat schyst resande är ett mycket konkret sätt att diskutera och lära sig mer om Nätverket (sex organisationer i samarbete) bidrar till att öka kunskapen bland allmänheten Övergripande kommentarer situationen i utvecklingsländer och frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecldings engagerar, berör och som de flesta kan relatera till och framförallt märks ett stort intresse länder, hållbar utveckling, fattigdomshekämpning, jämställdhet etc. Det är ett ämne som resande och att resa schyst har blivit mer etablerat. En tydlig markör på att detta är sering av turism. 1 lär kan vi nog anta att programmets rapporter har bidragit i hög grad antalet artiklar om hållbar turism och schyst resande som ökar. Avon att media vänder sig frän ungdomar. allt mer till nätverket när de ska skriva en artikel som handlar om någon slags prohlemati Frågor kring hållbart resande och socialt ansvar rar mark i media och begreppen schyst då de har fätt stor medial uppmärksamhet när de släppts. ho för bättre miljö, låta semesterkassan gynna lokalbefolkningen, kxyssnings-fartyg, flyget, med att certifiera ett hållbart arbete. Aven samarbeten med de fackliga globala nätverket är deltagande är en styrka i näwerkets arbete för att Rh maximalt genomslag. Nätverket arbetade exempelvis tillsammans med Aftonbladet fram en Guide för Schyst resande, och Samarheten och strategier för att låta fokus genomsyra Schyst resandes arrangemang och djur och natur med flera. Underlaget kommer i början av 2015 att bli en broschyr, i december publicerades en fyrsidig Så här gör du för att...: spara vatten, shoppa schystare, att ge dem en ökad kunskap kring situationerna på turistorter och påvisa goda exempel på En del av programmet handlar om att påverka och stödja företagen inom näringen genom alternativ. 1 dag arbetar samtliga tre stora researrangörer Facebook-kampanj och tema för montern på TUR-mässan i Göteborg. med hällharhetsfrägor och CSR vilket troligen är ett resultat av programmet och näwerkets pä sådana dialoger är branschorganisationcrna Travelife och KUONI som båda arbetar initiativ som nätverket allt oftare samarbetar med eller deltar i diskussioner med. Exempel arbete. Det finns goda exempel pä samarbeten inom resebranschen, certifieringar och andra mindre resande - BISTÅNDSNÄMND ligger i linje med FN:s mål och Ving, Fritidsresor och Apollo

7 2 Medlemsorganisationerna och frivilliga krafter i form av ambassadörer är viktiga för att nä evenemang som visar att nätverket har ökat sin förmåga att förmedla kunskapen samt engagera fler att delta. lis TÅ N DS NÄ M N fl é Ld TCO. utvecklingen, och det år ett direkt resultat av att Schyst resande har agerat och bland annat släppt rapporter. Däremot visade en uppföljning av en rapport att inget har hänt i har gert resultat och det finns idag två olika utbildningar. En för den som vill veta mer och en för amhassadörerna vars roll är att vara med och sprida den kunskap de fått. viktiga och nån erket för nu ihop olika intressenter för art få en allt större utvlxling av Övergripande resultat engagemanget och nä målen. Eventuellt blir det ett projektsamarbete mellan KUONI och det globala facket tuf. Bedömningen är att programmet är på god väg att nä sina mål. En viktig arena fbr branschen är TUR-mässan där även allmänhet och wrismutbildningar möts. LO-TCO Biständsnämnd genomförde en uppföljning (rapport finns) vid detta utbildningar. 1 montern var det personer som röstade i frågan Vad är viktigast för Programmets stora satsning på deltagandet i turistmässan TUR (fyra dagar) är viktig för dig på semestern?. Tidigare har näh erket deltagit med seminarium men då konceptet har att möta hranschens företrädare, allmänhet samt studenter och lärare från turism Turismbranschen har en högre medvetenhet idag än tidigare år. Nätverket har kunnat följa medlemmar och konsumenter som kan ändra sitt resande men också sätta ttyck på branschens företrädare. Nätverkets satsning pä en utbildningssamordnare på 60 procent ändrats fanns inte den möjligheten. Exempelvis presenterade 1 lotell och restaurangfacket (1 IRP) nätverkets arbete för det globala fackets kvinnokommitté (alla medlemsländer representerade) och vad man kan göra tvätterierna i Phuket. Fortfarande existerar tvångs- och slavarhete inklusive barnarbete kommer alla Travelife certifierade hotell bli omcertifierade enligt en uppgraderad bevaka Travelife, bland annat via fältstudier i Turkiet. standard, där nätverket har påverkat kraven. Under 2015 kommer nätverket att fortsätta uthildningssamordnare. 100 ideella ambassadörer är nu verksamma och det finns ett stort intresse frän skolor och Ambassadörerna håller föreläsningar och mänga lärare använder programmets material. behövde förstärka sin interna information. Under 2014 har Svenska kyrkan i utlandet, tillsammans med Svenska Kyrkans Unga tagit fram en tidning med tillhörande studiematerial på temat Schyst resande. Spridning kommer art ske under våren 2015 även till Alla medlemsorganisationer tar med sig frågan i sitt utvecklings- och solidaritetsarhete. kyrkans enheter i andra länder. 1 den ur ärdering av hela projektet som gjordes 2013 konstaterades att Svenska kyrkan för att lyfta hållbar turism i Sverige bland svenska resenärer. Schyst resande

8 3 J dåliga. schyst. resande. 2. Medla har under % procent av allmän 1. 1 slutet av 2016 svarar publicerat 141 artiklar. effekter sultatindikatorer. Förväntade resultat och Effekt- och re- Verifikationskällor Måluppföljning RISTÄNDSNÄMND LO!P turism och Schyst re gare frågor på agendan, sande har blivit etable rade begrepp och tydli sande har tydliggj orts. rör såväl konsumenter Programmet har bidragit Hållbar turism har bli Resultat 1. samt om värderingar och etik i samband med re som researrangörer. Dis till att begreppet Hållbar vit en fråga på agendan problem och Tnöjligheter kussionen om turismens 2. Medla har publicerat 3. Cirka medlem personer har deltagit 5. NBV har arrangerat gymnasielärare en semesterresa ta hänsyn skol materialet. resa schyst. resande eller att resa 400 artiklar om Schyst resa om du fick reda på det vill säga att vid val av heten att det är viktigt rär dem att resa hållbart. till miljö, bidra till bra ar tellet de skulle bo på var att arbetsvillkoren på ho tänka sig att avstå från en 85 % att dc skulle kunna betsvillkor, mot bamsex turism etc samt anställda har blivit infor merade om hur man kan mar, rärtroendevalda och har laddat ner det digitala studiecirklar kring Schyst ni n it. till en ambassadörsutbild vantv 200 har gått vidare duktionsutbildning i Schyst resandes intro 3. Mätning görs personer har utbil 5. NBV hade genomrört 6. Gymnasiematerialet lan gå vidare till ambassa dörsulbildningen. Idag dats varav 44 har valt an resande-ambassadörer. gerade också ett stort finns 100 aktiva Schyst 298 timmar. NBV arran event i NBV Norr med fem studiecirklar, på totalt 500 deltagare. 1. Opinionsundersökning seras görs i slutat av Stiys: resance

9 - Fair - Svenska Unionen au aktivt kunna börja ar gor om hållbar turism rör nätverk. att höja kompetensen i Programmet ska bidra till turistbransehen kring frå mälgrupp idrottarna. - loot/nto-rörelsen arbete ionen. hållbar turism sitt engagemang kring Apollo arbetar mer aktivt täcks fler hotell anslutna med hållbara resor, t.ex. ningar. 2. Schyst resande har Pöre resenärer. municerar aktivt frågor rörsta mätning gjord. till Travelife och de kom 2. Föreläst på Mätning görs En 1. Ving. Fritidsresor och 1. Mätninggörs2Ol6. Ld TCO brast i att hålla organisationen med information. En tidning har tagits fram som kommer att spridas aktivt under Organisationerna arbetar i övrigt med temat på lite olika sätt. Några exempel är: Organisationerna i nätverket interna informationskanaler; såsom medlemstidningar, nyhetsbrev, hemsidor, sociala me Programmet är förankrat hos ledningen i samtliga deltagande organisationer och sprids via dier, konferenser och möten, Nätverkets egen utvärdering visade att främst Svenska Kyrkan Kyrkans Unga har integrerat Schyst resandes frågor i sitt pedagogiska material och sprider information i alla sina kanaler. turism på turistdestinat arbetsvillkor samt mot hållbar utveckling, bra ben rör en miljömässigt nationella arbete inklusive Schyst resande, Under året har Il RF och andra LO-förbund påbörjat ett arbete om mänskliga rättigheter och schysta villkor i idrottsrörelsen. Ett inkoinstllickage, barnsex mndabordsamtal med researrangörerna. Rcscbranschcn har ökat sin kunskap och Resultat 2. Trade Center skriver Schyst resandes rapporter samt arrangerar möten och utbildning för alla typer av uthytesresor som görs av deras olika förbund. Till exempel i temat alkohol och turism, De använder ocksä Schyst resande som en grundläggande rar studiecirklar pä temat, De har tagit fram en studiehandledning för en fördjupning har Scoutfisrbundet NSF gjort schysta resor till Sri Lanka, Indien och Thailand. har ett tätt samarbete med studieförbundet NBV som arrange tagit fram ett studiematerial samt en bok som beskriver och förklarar 1 IRF:s inter lotell- och restaurangfacket arbetar med temat i sina fackliga utbildningar och har informerar om Schyst resande internt samt till medlemmar via sociala medier, forum har här skapats för att sprida Schyst resandes tips och verksamhet mot en ny medlemstidning etc. De arbetar dessutom aktivt med temat i sina internationella och dess arbete till stöd för nätverkets gemensamma 3. Flållbar turism finns om hållbar turism till sina de 20 viktiga turismut läst på 50 turismutbild med som en komponent i bildningarna. BISTÄNDSNÄMND Schyst esa9de

10 5 Koppling till internationellt samarbete utanför Sverige. upplägget för att direkt påverka myndigheterna i Sri Lanka. Ungdomsförbundet Avvikelser Lärdomar - OCT/NTO kyrkan sprider en tidning med tillhörande studiematerial till församlingar - Svenska - 1 kommer att åka pä en schyst resa till Thailand. Samarbetet har fört det närmare sina av uthytesresor och dess partners använder både presentationer och schyst resande got. BISTÄNDSNÄMND - to? Organisationerna finns på plats i ett stort anta! länder och arbetar med sina sakfrå ställd för programmet. Vid ärets början anställdes en uthildningssamordnare pä 60 procent vilket dämpar risken något. Under våren fanns ocksä en praktikant på plats. Fair en bred allmänhet. Det handlar om att arbeta med olika kanaler där ambassadörerna är en reseföretagen. Samtidigt finns tecken på att kunskapen om Schyst resande avtar utanför viktig nyckel. 1 en extern utvärdering framgår det att Schyst resande-frågorna har slagit igenom på bred kärngrupperna och mcdia i bred bemärkelse. Den stora utmaningen är fortfarande att nä front bland medlemsorganisationer, deltagare vid utbildningar, initierad press och de stora ett överskott. Dessutom valde Svenska Kyrkan att stå för kostnaderna dä det gäller Programmet har genomfört sina planerade insatser mer kostnadseffektivt och därmed fatt materialproduktion som näwerket hade med i sin budget. Overskottet förs över till Schyst Resande omfattades av det stöd som LO-TCO Biståndsnämnd avropat för att sä kerställa intern styrning och kontroll. Ris kh a nte ring 1 ansökan uppgavs att det fanns en sårharhet i och med att endast en projektledare är an med regelbunden information. 1 IRF bedriver utvecklingssamarhete i såväl Asien, Afrika som Latinamerika och arbetar sedan några år målinriktat pä att beskriva turism använder Schyst resande som en grundläggande utbildning för alla typer uweckli ngshi nder. partnerorganisarioner och blir ett naturligt sätt art lyfta frågan om alkohol som ens päverkan på det civila samhället, klimat och sociala rättigheter. JUL har verksamhet i Thailand/Phuket sedan ett par är och är en direkt följd av näwerkets arbete. Regionala bidragit med kontakter i främst Thailand. lotell- och restaurangfacket när ut till den europeiska fackliga organisationen EFFAT liii, i Sydostasien har även startat ett nätverk om hållbar turism. Trade Center har både samarbetat med medlemsorganisationers kontakter och Schyst resance

11 exempelvis DN, Expressen och Aftonbladet. Rapporter Eveitt san,! Jöre ktv,i ingcrr Schyst rcsandcns aktiviteter 2014 A mbassadörernas krehisningar är in te terla ppiade. Schyst resamle har under året deltagit på en rad cven t säsoni Al medalen, Pair Trade Poni m, Se hysst granskningcn frän 2012 (Ingen solskenshistoria) då bland annat tvängs- och barnarbete uppdagades på ett tvätteri i Phuket. Detta tvåtteri tvättade textilier åt hotell som Fritidsresor och Ving använde. Trots att detta uppmärksammades redan 2012 har charterarrangörerna inte lyckats bidra till att förbättra situationen Publiceringen av kortrapporten resulterade i stort antal artiklar och inslag i medierna som Schvst resande publicerade i samarbete med Pair Trade Center en kort uppföljande rapport av 3 ulmarknad, 1 lotell och restaurangfhckets kongress saint andra rnedlemsbaserade evenemang. under mässan. 1 en utvärdering som gjordes efter mössan svarade 75 % att de lätt sig mer om hållbar Nätverket deltog med en monter och det fanns ett stort intresse för hållbar turism och att resa schyst, turism och 78 Vo att de fått tips om hur de kan resa hållbart. medlemmar i Travelife. Men fortfarande är utbudet av Travelife-certiflerade hotell fortfarande litet och det är svårt att som konsument haka ett sådant hotell. En undersökning bekräftar att de tre största reseföretagen har gått framåt i sitt CSR-arbete och är frän framförallt studenter och lärare frän turismuthildningar personer deltog i monteraktivitcter TUR -n,ässa,z Idag finns 100 ideella Ambassadörer som arbetat självständigt med temat och medverkar också i näh crkets evenemang. De år ute på skolor (framförallt wrismutbildningar) och föreläser och medverkar ganska mycket i att de fätt ökade kunskaper om resefötetags sociala ansvarstagande och levnadslöner i den globala turismsektorn med titeln Enkel biljett ut ur fattigdomen? för 250 personer, Utb 1/ciningar Se in tu a nu ni främst frän resehranschen, tutismuthildningar och fackförbund. 79 procent ansåg att seminariet bidragit 1 september arrangerade nätverket ett seminarium om hållbar turism, Lokal samhällsuweckling och arbetsförhållanden i läglöneländer och 57 procent att de av arrangemanget fått tillräcklig information till ökad kunskap och engagemang om hållbar turism/schyst resande. 74 procent instämde helt eller och praktiska förslag för att kunna agera för ökat socialt ansvarstagande bland reseföretag. An, bassadörer positiva och deltagarna känner sig inspirerade och nöjda efter utbildningarnas slut. Vissa efterfrägar ett allmänheten och dels en Ambassadötsutbildning. Un ärderingarna frän uthildningarna är överlag mycket Schyst resande arrangerar två typer av utbildningar. Dels en introduktionsutbildning som är öppen för större djup och än mer fokusering på vissa teman. vid andra events såsom mässor, Almedalen, företag, medlemsmöten med flera. Ambassadörsskapct upplevs som positivt och lärorikt. TEN nätverkei visar att en stor andel lärare har haft besök av Schyst resande, att de använt nätverkets material och att Schyst resande är välkänt och har påverkat undervisningens inslag om hållbart resande. En uppföljning detta bidragit till att man tagit upp frågor om Schyst resande i utbildningarna. Hotell och turismprogrammet har sedan 2011 ämnet Ilällbar turism som obligatoriskt på schemat. Turism uthi/dn ingar

12 året för att utbyta information, id&r, kontakter och material. Arets möte ägde mm i Madrid. europciska organisationer som bedriver kampanjer på temat hållbar turism. TEN träffas en gång om Det europeiska nä erket TEN (Tourism European Nctwork) har en upparhetad kontakt med

13 ln ledning Hej då Fattigdom! LO-TCO er varav 13 är fackförbund. Idag finns Fairtrade 1 74 länder och når 1,4 miljoner odlare och anställda Fairtrade Sverige jobbar med ökad samordning inom den internationella Fairtrade-rörelsen och fram och det finns över producenter certifierade. förallt för ökad samordning med den fackliga rörelsen. Fairtrade Sverige har 46 medlemsorganisation Övergripande kommentarer företags kunskap om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom och hur Föreningen Fainrades arbete syftar till att öka svenska konsumenters, offentliga förvaltningar och att minska fattigdomen i världen. Fokus för programmet har framför allt varit att genomföra två Det finns ett allt större intresse hos svenska konsumenter att göra medvetna val och på så sätt bidra till möjlighet att följa med pä plantageresa med egna medel. varuhandeln och besöksnäringen i Sverige. Utbildningar för engagerade konsumenter, nyckelpersoner utbildningar och lokala informationsaktiviteter har nätt bäde konsumenter och företag inom daglig internationell handel kan verka som drivkraft för utveckling. Programmets informationskampanjer, arbete. 1 programmet finns också ett producentutbyte. Besöken har varit viktiga och företag har haft kampanjer, World Fair Trade Day och Fairtrade Fokus men också att stötta kommuner i deras etiska diplomerade kommuner har ökat. som arbetar mcd etisk konsumtion, stimulerar ett lokalt informationsarbete. pä företag som ambassadörer för Fairtrade och informationsspridare, och diplomering till kommuner Vammärket har under året stärkts ytterligare och vilket resulterat i både ökad försälning och konsu mentkännedom. Dessutom har fler ambassadörer utbildats under året samt antalet Fairtrade City på frågan på internationellt häll. Bland annat stod Fairtrade Sverige tillsammans mcd LO Sverige Föreningen Fairtrade i Sverige har också arbetat med frågan om anställdas rättigheter pä plantage och ion har föreningen antagit en anti-korruptionspolicy. värdar för ett möte som Fairtrade International ordnade tillsammans med det globala facket TUF om kooperativ och har under verksamhetsäret deltagit på olika sätt i kommittéer och möten för att driva hur Fairtrade och fackliga organisationer kan samarbeta bättre i framtiden. Fairtrade International har utarbetat nivåer för levnadslöner i alla de länder och regioner de verkar i ioner art besöka anställda, organisera dem och hur samarbetet har lett till förbättrade arbetsvillkor. och det finns goda exempel på hur Fairtrade genom sin certifiering öppnat upp för fackliga organisat er. Dessa rutiner förebygger också risken för sammanblandning av bidrag frän olika givare. Föreningen policydokument som gör verksamheten transparant och minskar risken för korruption och felaktighet När det gäller den interna styrningen och kontrollen har föreningen utarbetade rutiner och Sammantaget hjälper programmet till att sprida denna kunskap vidare. arbetar systematiskt med planering och uppföljning samt genomför en extern utvärdering varje är. LO-TCO Biständsnämnd genomförde en organisationsbedömning under året och på rekommendat BTSTÅNDSNÄMND

14 2 upphandling och i samband med det nya EU-direktiv som blev offentligt i mars 2014, genomfördes en Övergripande resultat Uppnätt. Ett producenwtbyte till Ghana har genomförts med besök hos ett kakaokooperativ samt två banan turné på fem platser i Sverige för politiker och upphandlare. Bl STÄNDSNÄMND 1 - ta tco Media hör av sig oftare med frågor kring hållbarhetsfrägor generellt vilket inte bara handlar om miljö utan ocksä om den ekonomiska och sociala delen. Aret pressklipp ökade till 3 030, långt över målet på utåtriktade aktiviteter. ärliga undersökningen visade i februari 2014 på en ökad kännedom frän 78 procent till 81 procent. Föreningen Fairtrade i Sverige har som mål att fler konsumenter ska känna till Fairtrade och den år 2013 vilket var mälet för Under 2015 fick Fairtrade-certifierade odlare och anställda över 30 Under projektäret har över 600 ambassadörer, spridda över landet, utbildats av 20 instruktörer och instruktörerna har fortbildats. 18 lokala teamledare har utbildats och dessa har arrangerat över Antal följare på Facehook ökade till , även här långt över målet pä aktiviteter lokalt runt om i landet under Fairtrade Fokus kampanjveckor. Fler kommuner har blivit miljoner kronor i Fairtrade-premie av varor sålda i Sverige. för att certifiera även dem tagits fram, En viktig dcl av arbetet med Fairtrade City har varit offentlig Fairtrade city-diplomerade. Fler landsting och regioner har visat intresse och under året har kriterier Kännedomen bland unga år är fortsatt över 90 procent. Försäljningsvärdet uppnådde 2 miljoner på /rdjupat engagemang hos de kommuner som är diplomerade. De diplomerade kommunerna är viktiga förstärker sin och hudhärares kunskap om varför Fair-trade behövs och vilket resultat Fairtrades arbete har Under året har föreningen fått tre nya medlemsorganisationer HSB Stockholm, HSB Norra Stor plantager. Besöken har visat sig vara en nyckel till en ökad förståelse för såväl handlarna som kon sumenter; vad Fairtrade-märkning gör för skillnad. Under besöken ordnades ett antal seminarier och stockholm samt 01< Ekonomisk förening. Samtidigt har Forum Syd valt att avsluta sitt medlemskap. Årets totala mäluppfy llelse anses vara god. Mål: Fairtrade City diplomeringen av kommunerfo ris/it/er att utvecklas med nya kommuner men nedjbkus Föreningens medlemspolicy har uppdatcrats. Måluppföljning lokala aktörer och hudh/bwreför Fair!mdc. Samtliga tidigare diplomerade kommuner beviljas förnyad diplomering. genom att bygga relationer med producentnätverk och producentorganisationer. Indikatorcr och resultat: Minst fim nya kommuner dip/omeras Som Fair! mdc city under året Minst 200 sko/or /inns registrerade pä Skolsajten. Mål Fairtrade/brtsätter all utbilda engagerade bra/bärare och ta/ram metoder och materialför detta samt Målet uppnätt då minst cirka 230 är registrerade. Uppnått i och med att Trelleborg, Sunne, 1 lörby, Borlänge och Skurup nu är diplomerade.

15 3 för dessa är kronor. Totalt medverkat vid 92 föreläsningar för totalt ähörare och den sammanlagda fakwreringen Holmgren, Behrang Min och Birgitta Ohlsson, Ingen ny Fan Club-medlem har reksyterats. 5 aktiva ambassadörer i Fairtrade Fan Club (varav två nya,). 42 av planerade 150 har varit fackliga. Nästan uppnåtts då totalt 55 utbildningar har hällits där totalt 602 ambassadörer har utbildats och 400 ambassadörer varav 250 inomfackliga organisationer ii/bildas vid 35 utbi/duingsti//flullen. Fairtrade Fanclub har haft fem aktiva ambassadörer: Mattias Kristiansson, Mia Öhrn, Pär Indikarorer och resultat:. -,.o Tco Mdi. Föreningen utvecklar kreativa och engagerinule kampanjkoncept som används av många hudhärare. Indikatorer och resultat: 30 Fairtrade City kommuner ordnar aktiviteter i samband med 1 Vorld Fair Trade Da) 10»in3. Varannan banan som säljs under Fair! rade Fokus är Fair! rade märkt. 25 ined/emsorgan isalioner ordnar aktiviteter i samband med 11 orkl Fair Trade Day lo»uy MaL Föreningen sprider injbrmation och skapar debatt i en mdngfald av mediekana/er, både ex/cm mcdiii och i egna mediekanaler genom att tafram underlag och rapporter, skrivit dehattartiklar och informera om 50 % ökadfdrsäljning av Fair! rade märkt i daghgvanihandeln under Pair! rade FokusjäinJbrt med kring Fairtrades verksamhet. lndihtorcr och resultat pressklipp, 1 större genoms/ag per kampanjaktivitet i PR planen. Medverkar vid 50 föreläsningar med minst ähörarefår saninan/agt kronor. Arets aktiviteter 1 genomsnitt unika besökare i månaden pa Fair! rade.se. Fair! rade har direktkontakter med minst fem producentorganisationer under rfre!. och publicerats på bland annat hemsidan likespå Facehook och i genomsnitt en räckviddpå kan även annonsering ingå likväl som debattartiklar eller övrig media-inspel. Over tid kan vi se att fler Föreningen har haft direktkontakt med sju producentorganisationer, där deras berättelser skrivits ner aktiviteter genomförs lokalt av frivilliga ambassadörer inom och utom medlemsorganisationerna. Vi kan också se att en ökning skett i deltagandet av företag och offentliga aktörer och framförallt fackliga 1 alla aktiviteter samordnar Fairtrades kansli material och annat som stöd i kampanjerna lokalt. 1 detta liggande veckor. Inga siffor är idag kända. 22 Fairtrade City-kommuner anordnade aktiviteter plus 5 kommuner som inte är Fairtrade Cities. Går ej att rapportera mot då uppgifter inte finns framtagna. Föreningens verksamhet har genererat klipp under 2014 (Jfr; år 2013). Att mäta per kampanjaktivitet eller enbart för programmet har inte varit möjligt men allt underlag visar att genomslaget varit högt genomgående under året. Inga uppgifter finns redovisade, per vecka). Föreningens Facebooksida har följare. Dess räckvidd ligger enligt uppgift på mellan i veckan (och under kampanjveckorna ska räckvidden ha varit ända upp till unika besökare i månaden. Under kampanjen i oktober hade hemsidan hela unika besökare (ökning på 43,2% frän är 2013). BISTÄN DS NÄ M MD

16 4 Avvikelser utan också ett ökat engagemang. lärdom. ett ocksä deltar i Fairtrades kampanjer. Ld TCO Föreningen har fått ett antal mindre anslag frän andra finansieringskällor: Försöken att fä bidrag frän EU har inte lyckats men har på andra häll varit framgångsrika. Annan finansiering Föreningen har ett förlängt tillständ att inneha 90-konto ett är och har blivit medlemmar i FRu. medlemsorganisationerna vilket bara belastar personalbudgeren. Idag får Fairtrade Sverige ut mycket verksamhet för en relativt läg budget men det finns alltid en risk för att anställda har för hög arbets För 2015 har en ansökan om att bli förmänstagare hos PostkodLotteriet godkänts förtroendevaida och medlemmar. Det tyder på att programmet inte bara lyckats ge en ökad kunskap Samtliga dessa redovisningar är godkända för Fairtrade city är ett koncept som vinner allt större genomsiag och uppföljningar visar att dessa cities gentemot de budbärare som finns lokalt på vad som förväntas av dem. Det var en framgängsfaktor och fokusera vilket Fairtrade hade nytta av i arrangemanget Fairtrade Challenge. Att den stora fikadagen Lärdomar City-dagen i maj, Producentresa, Almedalsveckan, Producentbesök, Fair Trade Forum, Kampanjen Aktiviteterna har varit följande: Rosor till Alla hjärtans dag, Fortbildningar för instruktörer och fanclub ambassadörer, World Fair Trade Day 10maj, Seminarierom offentlig upphandling, Fairtrade hade över deltagare handlade om att hålla fast vid mälgwppen och att vara väldigt konkret Fairtrade Fokus, Fairtrade för skolan och Media arbete. Kampanjen World Fair Trade Days spretighet och mindre bra satsningar gav lärdomar i att väga belastning. Det gör att prioritering och fokusering är viktiga för att verksamheten också ska vara Budgetförändringar har diskuterats mcd LO-TCO Biständsnämnd i den män de skett. kos tn adseffektiv. l övrigt har mycket genomförts utan merkostnader för personal, t ex har ett fokus varit att stödja stmkturerat med personalfrägorna och en extern utvärderare utvärderar varje år. Under 2014 har flera Riskhantering förändringar skett i personalgmppcn men inget som föranleder någon ytterligare åtgärd Då programmet är personalintensivt är det också den som är den stora risken. Föreningen arbetar samfinansiering av enskilda aktiviteter tas alltid beslut efter dialog med LO-TCO En identifierad risk var en eventuell sammanblandning av bidrag frän olika givare. Därför genomförde Fairtrade har rutiner och policys som minskar denna risk, och näs det ändå kan vara nödvändigt med LO-TCO Biständsnämnd en organisationsbedömning under 2014 som inte föranledde någon oro. Allmänna arvsfonden. Biståndsnämnd. Sä skedde exempelvis vid skolkampanjen där delar av kampanjen finansierades genom Konsumenn erket 2: Organisationsstöd som är ospecificerat. Ungdomssryrelsen: Agera för förändring - Allmänna atwsfonden: Fairtrade i skolan Konsumentverket 1: Verksamhetsstöd för arbete med kampanjer, information och aktiviteter. förra ret. BTSTÄNDSNÄMND ett program för att utveckla en skolsajt. projekt som använder kvarvarande medel från

17 i det ocksä att försäljningen av Fairtradc-märkta rosor gick upp under der första kvartalet. Forum medverkade. Kampanjen erhöll bra uppmärksamhet i media och i sociala medier. Noteras kan 70 deltagare antog också uppmaningen i #hejomanke. Axfood, några ICA-kedjor samt Coop Extra & framgår att två Fairtrade Cities, Borås och Karlstad, var aktiva genom att inventera florister lokalt. Cirka Aktiviteter genomförda av Fairtrade under lokala pressklipp. Facehooksidan hade besökare dagen till ära. Uppföljningen av kampanjdagen visade pä brister i planering och spretighet i aktiviteter. annat en Bananleendekampanj som fick en god spridning: 200 bilder inkom, jämnt fördelade på 22 Fairtrade City-kommuner samt fem övriga kommuner deltog. Under dagen genomfördes bland Alla l7järtans dag Aven detta år fokuserade kampanjen på rosor och att200 florisrer skulle delta. Av kampanjutvärderingen Annonsering nådde totalt och över 114 pressklipp genererades. 1 samband med dagen firade & Rön samt en fotograf Syftet med resan vari första hand att samla in berättelser för spridning i Sverige. Gruppen besökte bland annat ett kakaokooperativ och två bananplantager. Dessutom hölls möten med även flera kommuner sin omdiplomering som Fairtrade Cities, vilket bidrog till mer aktiviteter och flera Facebook och lnstagram. Bilder frän arbetsplatser skickades även in av tio medlemsorganisationer. Seminarier om offentlig upphandling finns 21 aktiva instruktörer. Tre av fem fan-club ambassadörer deltog i en egen fortbildning. inga nya instruktörer har utbildats men fortbildning av befintliga har skett vid minst fem tillfällen. Idag For/bildningar för instruktörer och fan club ambassadörer 1 samarbete med fackförbundet Vision samt TCO Development anordnat fem seminarier i Malmö, Fairtrade City dagen i nug World Fair Trade Day 10 maj kan dela goda exempel. Färre än beräknat deltog. Kalmar, Orebro, Karlstad och Umeå med frän 20 till dryga 30 deltagare per möte. il/ni edalsvecka n ett lunchmöte med butikscheferna för Coop i Stockholm och besökte arbetsplatser. En beräkning ger att de träffade totalt personer vid sitt besök. Med på resan till Ghana var bland annat Kommunals inkäpsansvarige, en journalist från tidningen Råd Dagen genomfördes i Växjö och handlade om Fairtrade Cin :s s rgruppers engagemang och hur man Två seminarier: Utmaningar och uppmaningar för en modern upphandling, ett samarrangemang med Arrangerades i jönköping med seminarium, workshop, panelsamtal och monter. Fairtrade Africa och GAWU villkor Vare nr Produce n tresa Svanen, Fairtrade Sverige, KRAV, MSC, Bra miljöval, TCO Development (100 deltagare) och Schysta Aven en diplomering av Kyrka för Fairtrade genomfördes. seminarier arrangerades och besök i olika kyrkor uppskattades av båda parter. Besökarna medverkade på Kommunal och Lidl (60 deltagare). 1 övrigt deltog föreningen i fyra andra seminarier och en rad möten. Producentbesök under hösten Resan samfinansierades med Kommunal så att även en facklig ledare kunde resa med till Sverige. Flera Fair Trade Forum första som sista ledet i kedjan, tillsammans med LO-TCO Biständsnämnd, 1 landels, största fackförhundet i Ghana.

18 FairtradeJbr Sko ian Media arbete del uppmärksamhet inte minst i media. Fairtr,uie City medlemsorganisationerna deltog. 260 aktiviteter pä 20 orter. över Kampanjen Fair! raile Fokus Fairtrade har under året exponerats i media i totalt klipp och om man räknar så ger det ett annonsvärde motsvarande 84 miljoner kronor. Föreningens nyhetsbrev minskade i antal prenumeranter Information om skolsajten lämnas till alla Fairtrade City-diplomerade kommuner och Fairtrades instruktörer med syftet att de ska uppmuntra skolor i den egna kommunen att delta. vilket ocksil lades upp som en Facebook-applikation. 1 Fairtrade Challenge fikat deltog mer än personer i nästan fikapauser och 85 % av sociala medier och lokala evenemang arrangerade av 18 lokala team - Det arliga stora evenemanget genomfördes under veckorna Annonser, butiksaktiviterer, filmer i frän stycken till under första halvåret, men ett s k Onlineformulär skapades under hösten skolsajt fram till och med årets slut. Minst 15 föreläsningar-workshops har hållits för elever och lärare samt deltagit vid mässorna Skolforum och Bokmässan. har beviljats förnyad diplomering. Nya kommuner på väg att söka diplomering är Varberg, Kungsbacka, Totalt finns 66 diplomerade Fairtrade Cities, varav fem nya under året. Alla befintliga Fairtrade Cities Kontakter med ca 620 lärare har etablerats under äret. Cirka 230 skolor registrerat sig pä Fairtrades offentligt inhandlade varor till är 2020 ska ha en miljömässig eller social märkning. Uppropet rönte en Halmstad och Hjo. Ett upprop genomfördes till landets kommuner att införa mål att 50 procent av alla

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

7. Program för kommunikation i Sverige

7. Program för kommunikation i Sverige 7. Program för kommunikation i Sverige Kommunikationsverksamhetens övergripande mål Målet med LO-TCO Biståndsnämnds kommunikationsverksamhet är att öka kunskapen och därmed medvetenheten och engagemanget

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

UI 1 TO UJE J. Programmet Facket Förändrars projekt. Projektnr 8000. Metall

UI 1 TO UJE J. Programmet Facket Förändrars projekt. Projektnr 8000. Metall Projektnummer 8001 Uppföljning Projektnr 8000 Projektnr 8002 då?, den senare har Programmet Facket Förändrars projekt ID, TCO & SACO OLOBAL IF Metall TO UJE J UI 1 gästerna i sitt hemland. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter kopplat till turism och resande. Ideell förening

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer