Södertälje Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje Båtsällskap"

Transkript

1 Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, kl i klubbhuset, Torpa Närvarande: Johnny Rickman Birger Möller Håkan Frisk Börje Persson Tommy Callin Lars Wiberg P G Traung Lars Axelsson Per Gripenhall Jörgen Folkesson Fredrik Wallin Bo Herburt Katarina Sundin V ordförande Sekreterare Kassör Ledamot, Fifång Ledamot, Hallarna Ledamot, Båthanteringen Ledamot Vakttjänsten Klubbmästare Säkerhetsansvarig Ungdomssektionen Suppleant, Hamnen Suppleant, Seglingssektionen Protokollet distribueras till de närvarande samt till: Calle Wikholm Ordförande Per-Arne (Pecca) Wickman Ledamot, Område/miljö Bror Sjöqvist Axvik Britt-Lis Örnesved adj kansliet Ann-Britt Sivemar Gunnar Boman adj Kansliet Information 1. Mötet öppnades V ordföranden, Johnny Rickman, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning Johnny Rickman presenterade ett förslag till dagordning. att fastställa dagordningen. 3. Föregående protokoll Protokollet från granskades och godkändes. 4. Rapporter a) Rapporter från kansliet Johnny föredrog ansökningar om medlemskap: 1. Eva Cederfält önskar medlemskap, har köpt båt av medlem i sällskapet. 2. Jesper Månsson önskar medlemskap, motorbåt 42. För stor, vinterplats kan inte lovas. 3. Lars Kärling önskar medlemskap, motorbåt 42 och 11,5 ton. Kan inte hanteras. 4. Eva Serrander önskar medlemskap. Tänker köpa båt. 5. Lars Gagnert önskar medlemskap och vinterplats, har segelbåt, 35. Johnny föredrog ansökan om dispens från sommaravgift från två som sjösatt för sent, men som talat med medlemmar i slipen. En har betalat och ska krediteras, den andra inte. Ordföranden förordade styrelsen att bevilja båda dessa dispenser. att anta de nya medlemmarna och att lämna deras ansökningar om båtplats till Bo Herburt för sedvanlig behandling. att lämna deras ansökan om vinterplats till Lars Wiberg för sedvanlig behandling att meddela nr 2 och 3, att kontakt bör tas med Bo Herburt. att bevilja dispenser enligt ordförandens förslag.

2 b) Rapporter från sektionerna Fifång: Börje Persson rapporterade att gasolinstallationen nu är klar, att målning är utförd, att värdeskåp finns på plats (ta med eget hänglås), att gräsklipparen fått förbättrade köregenskaper, att länsstyrelsen är nöjd med oss, att skylt med inskriptionen max 10 ton ska anbringas på den yttre bryggan. Man behöver också en särskild kärra för mattransporter, så att den gamla kan reserveras för transporter i andra ändan av näringskedjan. att låta Börje skaffa en lämplig kärra för max kronor. att tacka Börje för rapporten. Båthanteringen: Lars Wiberg berättade att listorna har kommit upp. Så har också ett par båtar. Sven Vaks letar lämplig traktor. att tacka Lasse för rapporten. Seglingssektionen: Katarina Sundin berättade att Ärtköret kommer att genomföras enligt planerna med segling och ärtsoppa för dem som tar sig i mål. att tacka Katarina för rapporten. Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att listorna för vintervakten nu finns på plats i klubbstugan. Från sommarvakterna har inga incidenter rapporterats den senaste månaden. Passersystemet fungerar nu som det ska, och vi hoppas få slippa flera närgånga åskväder i höst. Kompletteringar som vi beslöt förra mötet är på gång. att tacka Lars för rapporten. Säkerhet: Jörgen Folkesson redogjorde för den senaste inspektionen i Hallarna. Ett 40-tal brev kommer att sändas ut. Det är betydligt färre än efter tidigare säkerhetsbesiktningar. att tacka Jörgen för rapporten. Hamnen: Bo Herburt rapporterade att varit tvungen att reparera träkonstruktionen på B- bryggan. En av de nya medlemmarna är snickare, och har lovat Bosse fixa en del andra skavanker på bryggorna efter att båtarna kommit upp. Platserna vid kajen är endast avsedda för tillfällig förtöjning för i- och urlastning eller för akuta reparationer vid haveri. Det har funnits en skylt om max 2 timmar. Det gäller fortfarande, även om skylten kanske kommit bort. Vi bör se över regelsystemet så att det aldrig kan löna sig att sjösätta och lägga båten vid kaj. Vi behöver hitta ett system för att förmedla lån av bryggplatser i samband med upptagningen. att hänskjuta frågan om regler för båt vid kaj till arbetskonferensen. att hänskjuta frågan om förmedling av låneplatser till arbetskonferensen. att tacka Bosse för rapporten. Klubbmästeriet: Per Gripenhall nämnde att vi ämnar lägga upp en lista med ärenden till konferensen på hemsidan. att tacka Per för rapporten. 2/5

3 Kassören: Håkan Frisk rapporterade att vi hade drygt på våra bankkonton i slutet av augusti. De flesta medlemsavgifterna har kommit in, men arbetsplikten återstår att fakturera och så har länsstyrelsen en liten skuld till oss. Låssystemet är finansierat med de extra avgifter som medlemmarna betalat in. Sektionsledarna bör lämna in arbetspliktsrapporterna i november, efter sista städdagen. att tacka Håkan för rapporten. Ungdomssektionen: Fredrik Wallin berättade att ungdomsverksamheten avslutas den 2 oktober. Några önskemål: - Kvällsseglingarna behöver fler ledare, särskilt sådana som har högre instruktörskompetens. - Underhåll av båtarna behöver man hjälp med. Kanske kan underhållsgruppen vara med? - Ungdomssektionens förråd behöver nya lås. Kan vårt nya system utsträckas dit, eller duger det med bättre hänglås av kod-typ. Påmindes om den båt en medlem ville skänka till ungdomssektionen, och Fredrik lovade att genast besiktiga den. att be Fredrik tala med underhållsgruppen. att rekommendera hänglås med kod. att tacka Fredrik för rapporten. Juridiska sektionen: PG rapporterade om intet nytt på Axviksfronten. Vi har betalat våra arrendefakturor och bollen ligger just nu hos markägaren. Hallarna: Tommy Callin rapporterade att inte mindre än 22 hallfack ska byta, eller har bytt, ägare i höst. Bara ett fack är tomt just nu. Han nämnde att ett par medlemmar har två fack. Det är tillåtet, men vårt datasystem klarar inte av det, så hittills har det andra facket fått faktureras manuellt. Då kläckte Johnny den listiga idén att addera ytorna och lägga hela kostnaden på det ena facket. att anta Johnnys idé om fakturering och be Tommy informera kansliet. att tacka Tommy för rapporten. Område/miljö: Per-Arne Wickman var för dagen förhindrad att närvara, men rapporterade genom Johnny att sugstationen är på gång och att han fått 22 personer till hjälp med att hålla ordning i städområdena. 5. Omankring av brygga D Bosse Herburt rapporterade att kostnaden för omankring av brygga D kan beräknas till ca om vi ställer upp och hjälper till på samma sätt som vid brygga B. Arbetet ligger helt i linje med vårt beslut i april, och det är ju bra om det kan ske redan i höst. att be Bosse gå vidare med upphandling av omankring av brygga D. 6. Båtar i sjön över vintern Ärendet har tidigare behandlats i september resp oktober Lars W förordar att vi tillåter båtar i sjön i vinter med följande motiveringar: - Några stora båtar i sjön ger mer plats på land, och större inkomster för klubben. - Vi kan ta emot medlemmar med större båtar. - Bryggorna tål det. Vår hamn har stilla vatten utan strömmar eller svall. 3/5

4 - Därest oljespill förekommit, har det varit på sommaren. - Det kan bara bli fråga om ett begränsat antal båtar, och vi sätter gränsen, PG Traung påminde om att olyckor faktiskt har hänt och att klubbar blivit skyldiga att betala för miljöskador. Han har frågat Länsförsäkringar och Svenska Sjö, men de vet inte bergsäkert om en vanlig båtförsäkring täcker miljöskador vid en förlisning vintertid. Om vi väljer att tillåta båtar i sjön över vintern, krävs att - vi får ett åtagande från båtägarens försäkringsbolag att vinterskador täcks. - båtägaren skriftligen intygar att han har en försäkring och att premien är betald. Johnny R anförde att - vi skulle kunna förbereda några platser med separat elmätning på brygga B. - båtägaren måste kunna visa att man har försäkring när man ansöker hos styrelsen. Bosse H menade att - de som har båtar i sjön bör ordna extra tillsyn. - två (kanske fyra) båtar med fördel kan ligga vid kajen. Håkan F tyckte att det var positivt om större och svårhanterliga båtar som i dag ligger på land kan bli kvar i sjön. Det skulle också ge större intäkter, eftersom det blir flera platser på land. SBS risk måste klargöras och elimineras av båtägarnas försäkringslösningar. Däremot tyckte han inte att vi rutinmässigt ska erbjuda nya medlemmar att få ligga kvar i sjön i väntan på plats. Flera detaljer behöver dryftas mera på kommande klubbmöte och konferens. Möjligheten att få bo i sin båt över vintern nämndes på förra styrelsemötet, och togs även upp nu. Men den frågan är större, behöver utredas mera och ingår inte i dagens beslut. att medge att båtar får ligga i sjön över vintern. att antal båtar som får ligga i sjön i vår hamn fastställs av styrelsen. att dessa båtar får ström via en el-björn och har separat elmätning. att vinterförtöjning bara är tillåten vid kajen och vid anvisade platser på brygga B. att följande villkor ska gälla: - allt ansvar åvilar båtägaren. - båtägaren måste ha en försäkring som gäller även för båt i sjön på vintern. - båtägaren måste uppvisa intyg att försäkringen gäller även vinter. - båtägaren ska betala för extra elförbrukning enligt av styrelsen fastställd taxa. - tillåtelse lämnas av styrelsen efter individuell prövning. att detta sker på prov vintern , varefter saken prövas på nytt av styrelsen. att detta beslut inte ger någon rätt att bo i båten under vintern. 7. Åtgärder betr. båthanteringsutrustningen a. Johnny rapporterade att Scanias yrkesskola är villig att hjälpa oss, men bara när elever får tid över. Därför får vi räkna med långa leveranstider. b. Pecca hälsade att leasing av traktor är så orimligt dyrt att vi bör slå den idén ur hågen. c. Dagordningen är lång och timmen sen, så frågan om underhållsbok får vi återkomma till. 8. Kartläggning av avloppsrör mm Johnny har lodat och hittat avloppsröret. Det ligger ca 2 m utanför mastbryggan, precis så som anges på kartan. Där är djupet, vid noll på pegeln (normalvattenstånd), ca 2,0 m. Längre 4/5

5 söderut går röret djupare. Sträckningen under hamnbassängen och bryggorna stämmer också med kartan. att tacka Johnny för kartläggningen. 9. Avgifter för medlemmar som inte genomför vaktpass Lars Axelsson berättade, på förra styrelsemötet, att han funderat över om inte vaktpassen kunde hanteras på samma sätt som arbetsplikten, dvs att den som inte gått nåt pass får ett tillägg på 500 kronor på höstens räkning. Vårt dataprogram kan lätt anpassas för detta. Sommaren 2011 kan systemet vara igång. För vintervakten kan samma system tillämpas från och med vintern Tiderna för vaktpassen behöver också ändras så att de bättre anpassas till bovarnas arbetstider. Dessa ändringar skall beslutas av klubbmötet. att ställa sig bakom Lars förslag. att ta förslagen till klubbmötet i november. att variera vakttiderna enligt Lars förslag. 10. Beredning av varm hall till klubbmötet i november Johnny rapporterade att vi fått in två offerter, en på rivning av gamla verkstan och en på att bygga en ny. Vi hoppas få flera offerter. Till nästa styrelsemöte inbjuds utredningsgruppen att delta. att be Håkan inbjuda utredningsgruppen. 11. Kan vi avhysa obehöriga båtar? På området finns en blå båt som inte har rätt att ligga här. Ägaren är inte ens medlem längre. Vi har flera gånger uppmanat honom att flytta båten. Nu går det inte längre att nå honom. Han antas bo i utlandet. PG Traung redogjorde för den rättsliga gången i sådana här fall: 1. Kungörelsedelgivning. 2. Kronofogden säljer båten. 3. Ägaren får pengarna, med avdrag för kronofogdens och klubbens kostnader. Nu trodde Tommy att han kanske kunde få fram ett mobilnummer för att göra ett sista försök att få kontakt med båtägaren. att be Tommy göra ett sista försök att hitta ett telefonnummer. att be PG ringa båtägaren (om Tommy hittar numret alltså). att ge PG Traung fullmakt att kontakta kronofogden om så behövs. 12. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes, varför Johnny Rickman raskt gick vidare till nästa punkt. 13. Mötet avslutas Ordföranden tackade styrelsen för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat. Södertälje dag som ovan Justeras: Birger Möller sekreterare Johnny Rickman ordförande 5/5

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2012-06-04 kl 18.30 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Ordförande Birger Möller Sekreterare 4-8 Lars Wigren V. ordförande Tommy

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer