Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park!"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TJÄNSTER Refnr:LSP Förfrågningsunderlag/ Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park Härmed'inbjuds'ni'att'lämna'anbud'enligt'nedan'angina'förutsättningar' ' ' ' ' ' Anbudstidenutgår kl.12:00 Bindningstidtill Svarapå/kommenteraallaefterfrågadeuppgifter Anbudsgivaremåsteaccepterasamtligaskallkravenligtbilaga1i underlagetförattkunnakommaifrågasomleverantör. Uppdragsbeskrivningochutvärderingskriterierfinnsibilaga2. LindholmenScienceParkABäreninternationellteknikparkmedinriktningmot treområden: MobiltInternet Intelligentafordonochtransportsystem Modernmediaochdesign Ivårmiljösamverkaraktörerfrånnäringsliv,högskolaochsamhälle.Deprojekt ochuppdragsomdrivsinomlindholmenscienceparkkännetecknasav gränsöverskridandesamarbete,bådegällandekompetens,organisationoch mellanolikaländer. Vårverksamhethartillstörstadelenenindustriellochkommersiellkaraktär, menvissaavvårauppdragdrivsmedsyftetatttillgodosebehovidetallmännas intresse.isådanafalldäruppdragetärdirektriktattilldetallmännasintresse ochviintehindrasavforskningsrelateradeochimmateriellaskälskervåra upphandlingarienlighetmedprinciperföroffentligupphandling. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

2 OpenArenaLindholmenärenneutralmötesplatsförvårasamarbetspartners ochutgörbasenfördeprogramochprojektsominitierasochdrivspå LindholmenSciencePark. Lindholmen'Science'Park'har'inom'programmen'Test'Site'Sweden,'Closer' och'security'arena'behov'av'att'avropa'projektledningstjänster,'enligt' uppdragsbeskrivning'i'bilaga'2,'för'ledning'av'samverkansprojekt'inom' följande'tre'områden:'' ' Fordonsteknik' Transporteffektivitet/logistik'' Samhällssäkerhet' Transport' Test'Site'Sweden(www.testsitesweden.com)harsyftetattutveckla världsledandetest9ochdemomiljöerförtransportteknikinomområdenamiljö, säkerhet,transporteffektivitetochvinterprovning. CLOSERärennationellarenainomtransporteffektivitet.Closerstödjerframtida forsknings9ochutvecklingsprojektinomindustri,samhälleochakademisamt främjarensvenskvisionförökadtransporteffektivitet.verksamhetenfokuserar pånationellaochinternationellademonstrationsprojekt,därviinitierar,stödjer, bemannarochsamordnarprojekt. ' Samhällssäkerhet' Security'ArenaharsyftetattstärkaSverigesförmågaatthanterakriseroch förbättrasamhälletsmöjligheterattklaraallvarligahotochstörningar.security Arenaerbjuderenneutralsamverkansmiljöförforskningochutvecklingsprojekt inomsamhällssäkerhet. TUCAP'ärettteknisktutvecklingscentermedfokuspåmoderninformations9och kommunikationstekniksomskastödjaocheffektiviseraambulansalarmering ochprehospitalvård(sjukvårdsomutförsinnanankomsttillsjukhus). Merinformationhittardupåwww.lindholmen.sesamtibilaga6. Annons'finns'på'webbplatsen:'http://www.lindholmen.se/upphandling' LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

3 1 Anbudsanvisningar 1.1 Upphandlande enhet Lindholmen'Science'Park'AB Box8077,SE940278Göteborg,Sverige Tel Kontaktpersoner Upphandlingsfrågor: Övrigafrågor: PeterÖhman NiklasWahlberg Tel Tel Upphandlingsform DennaupphandlinggenomförssomöppenupphandlingenligtLAG(2007:1091) omoffentligupphandling,louochavserentjänsteupphandling/ramavtal. LindholmenScienceParkABavseratttecknaramavtalmedhögstsexton(16) leverantörer. Upphandlingenskerinomtreteknikområden: Fordonsteknik, Transporteffektivitet/logistik Samhällssäkerhet. Avtaltecknasmedleverantörerperområde(enleverantörkantecknasmotflera områden)enligt: Fordonsteknik:Högst6leverantörer Transporteffektivitet/logistik:Högst5leverantörer Samhällssäkerhet:Högst5leverantörer Upphandlingenären'öppenupphandlingdärallaleverantörerharrättattdelta. Deltagandeleverantörerskalämnaskriftligaanbud. 1.4 Upphandlingens volym och omfattning Dethögstasammanlagdavärdetavsamtligakontrakt(avrop)somkankomma attskeär25msek.lindholmenscienceparkgaranteraringenuppdragsvolym underprojektperioden. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

4 1.5 Utformning Anbudetskallutformasienlighetmedbilaga3påsådantsättattdetmöjliggören utvärderingrelaterattillvadsomangesikravspecifikationen(bilaga1och2). Samtligapunkterikravspecifikationenskallbelysas/redovisas/kommenteras. OmdetfinnsoklarheteriförfrågningsunderlagetmåsteLindholmenScience Parkkontaktassnarastmöjligtochinomanbudstidensutgång. 1.6 Adress och tid för inlämning AnbudskallvaraankommettillLindholmenScienceParksenast kl.12:00.anbudsgivareansvararförattanbudinkommerirätttid.försent inkomnaanbudtasinteupptillprövning. 1.7 Märkning Anbudsförsändelsenskallmärkas"AnbudLSP Anbudslämnande Anbudlämnastill: Peter%Öhman% Lindholmen%Science%Park%AB% Box%8077,%SE;402%78%Göteborg 1.9 Frågor och svar Eventuellafrågoromupphandlingenskallställastill Frågorochsvarkommerattpublicerasoffentligtefter3arbetsdagarpå hemsidan:http://www.lindholmen.se/upphandling Leverantöransvararsjälvförattkontrolleraomnågraförtydligandenoch kompletteringargörsianbudsunderlaget Språk och valuta AnbudskallvarapåsvenskaochpriserlämnadeisvenskvalutaSEK Till anbudet skall bifogas Dokumentenligtbilaga Anbudets giltighetstid Anbudetskallvaragiltigtochfulltbindandeföranbudsgivarentillochmed LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

5 1.13 Leverantörsförbindelse Leverantörenförbindersigattunderanbudetsgiltighetstidpåbegäranav LindholmenScienceParkundertecknaupphandlingskontrakt(avtal)ienlighet medangivetanbudochvadsomöverenskommitsvideventuellaförhandlingar medlindholmensciencepark.avtalslutsförstgenomdetta upphandlingskontrakt. Avanbudetskallframgåhuranbudsgivarenmöterkraven(bilaga1ochbilaga 2),d.v.s.eventuellaförslagtilländringar/kompletteringaravavtalstextskall angesianbudet. 2 Utvärdering Detlämnadeskriftligaanbudetärdetendasomliggertillgrundförutvärdering ochbeslutvidvalavleverantör.beslutetkankommaatttasutanförhandling varföroptimalavillkorbörlämnasredanidetskriftligaanbudet.lindholmen ScienceParkförbehållersigdockmöjlighetenattkallaanbudsgivaretill personligtmöteförytterligareklargörandeavanbudisambandmed utvärderingen. Anbudetmåsteinnehållasamtligaefterfrågadeuppgifterienlighetmedbilaga3. Omanbudsgivareavstårfrånattsvarapåefterfrågaduppgiftkandettakomma atttolkassomomkravetinteuppfylls. 2.1 Uteslutning av leverantör UteslutningavleverantörfråndeltagandeiupphandlingreglerasenligtLOU15 Kap, Referenser Enligtbilaga1skallanbudetskall'innehållaenreferenslistaförverksamhet motsvarandedeniförfrågningsunderlagetefterfrågade.vidbedömningav anbudetkanstickprovblandreferensernagörasförattverifieradeuppgifter somlämnatsianbudet.referenserskalämnasförattlindholmensciencepark skakunnabedömaanbudsgivarenskvalifikationerförgenomförandeav upphandlingensamtomdeomfattardentypavtjänstersomefterfrågasavde medverkande. LindholmenScienceParkkanävenkommaattanvändaegnareferenserföratt verifieradesvarsomlämnatsianbudet.eventuelltkommerbesökattgörashos anbudsgivarenförattverifierasvar.ettalternativkanvaraattanbudsgivaren kallastilllindholmenscienceparkförattverifierasvar.anbudsgivareskall därförhaberedskapfördetta. 2.3 Bedömning av anbud Bedömningenskerienkvalificerandefasochienutvärderingsfas. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

6 Deibilagan1begärdaskall9kravskallvarauppfyllda. Deanbudsgivaresomuppfyllersamtligakravgårvidaretillutvärderingsfasen. Deanbudsominteuppfyllerallaställdaskall9krav'ellerärofullständigapåannat sättkankommaattuteslutasfrånutvärderingsfasen. Kvalificeringsfas- Utvärderingsfas- Iutvärderingsfasenkommerprövningattskeenligtprincipendet'ekonomiskt' mest'fördelaktiga'(här'avses'förmåga'att'skapa'värde'enligt'krav'i'bilaga'2' vs.'pris)'per'område'(fordonsteknik,'transporteffektivitet/logistik'och' samhällssäkerhet). Utvärderingenkommerattgörasperområdemedhänsyntillkriterierna specificeradeibilaga2.avtalkommeratttecknasmeddeleverantörerper områdesomfåtthögstviktadpoängsättningstörreän3poäng(maxantal leverantörerperområdeangesikapitel1.3). Kriterie'förkompetensinomforskningochutvecklinggesperområdena: Fordonsteknik Transporteffektivitet/logistik Samhällssäkerhet Kostnadspåverkandereservationerskallvaraprissattaannarskananbudet förkastas. 3 Omfattning Kravspecifikationochuppdragsbeskrivningåterfinnsibilaga1ochbilaga Hela eller delar Anbudkanendastantasisinhelhet. 3.2 Systemdokumentation LeverantörenskagaranteraLindholmenScienceParkrättighetentillkällkoder, registerlayouteretc.vidleverantörenskonkurs,nedlagdaverksamhetellerannat likvärdigtförhållande. 3.3 Nyttjanderätt LindholmenScienceParkskallägafullkostnadsfrinyttjanderättoch underlicensieringsrätt,utantidsbegränsning,tilliuppdragetutveckladhårdvara ochprogramvarainklusiveritningar,källkodochallisammanhangetframställd dokumentation. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

7 LindholmenScienceParkskallägarättattkopieradokumentationiönskatantal föregetbruk. 3.4 Underleverantörer LindholmenScienceParkförbehållersigrättenattgodkännaanbudsgivarens eventuellaunderleverantörer. 3.5 Sidoanbud Kompletteringaravfunktionsbeskrivningar,somintetäcksav kravspecifikationen,ochsomäravväsentligtintresseförutvärderingen,får bifogassomsidoanbudmenkommerinteattpåverkaanbudsutvärderingen. 4 Allmänt 4.1 Avtalstid Avtaletberäknasgällaframtilloch ellerdetdatumdåmaximalt avropsbelopp(25msek)uppnåttsberoendepåvilketsominträffarförstoch trädaikraftsåsnartupphandlingenärslutförd. 4.2 Pris Leverantörenskaangenettopris.Priserskallangesexklusivemervärdeskatt. Prisskagällafast,utanindexregleringframtillochmed Statistik Leverantörenskaengångperårsamtvidbegäran,kostnadsfrittlämnastatistik övernyttjandetavavtalet. 4.4 Tvist Tvistmedanledningavkommandeavtalstillkomst,tillämpningellertolkning skaiförstahandlösasgenomförhandlingocheventuellmedlingparterna emellan.däroenighetfortfarandekvarstårskatvistavgörasavdomstoli Göteborgmedtillämpningavsvenskrätt.Iavvaktanpåatttvistlöseshar LindholmenScienceParktolkningsföreträde. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

8 4.5 Hävande LindholmenScienceParkägerrättatthävatecknatavtalmedomedelbarverkan: Omleverantöreniväsentligthänseendeinteutförsinaåtagandenoch rättelseinteskerutandröjsmålefterskriftligpåminnelse. Omleverantörenförsättsikonkurs,likvidationellerförövrigtärpå sådantobeståndattdenneintekanförväntasfullgörasinaskyldigheter. Omleverantörenintebetalarskatterellerfullgörandraförpliktelser gentemotdetallmännasomföljeravlagellerlagakraftvunnendomeller domslut. Omleverantöreninteinneharföruppdragetsutförandenödvändiga tillståndochgodkännandenochinteomedelbartinförskaffarsådant. Leverantörenägerrättatthävatecknatavtalmedomedelbarverkan: OmLindholmenScienceParkiväsentligthänseendelåterbliattfullgöra sinaåtagandenochrättelserinteskerutandröjsmålefterskriftlig påminnelse. 4.6 Offentlighet, sekretess Uppgifteriettupphandlingsärendeomfattasavkommersiellsekretessenligt sekretesslagentilldessallaanbudellererbjudandenoffentliggörsellerbeslutom leverantörochanbudfattatsellerärendetdessförinnanharslutförts. Uppgifternakanocksåomfattasavsekretessävenefternämndatidpunkt.För anbudsgivaregällerattuppgiftersomavserdennesaffärs9eller driftförhållandenkandessaomfattasavkommersiellsekretessomdetav särskildanledningkanantasattanbudsgivarenliderskadaomuppgifternaröjs. Omanbudsgivarenanserattdeuppgifteranbudsgivarenlämnati upphandlingsärendetuppfyllervadsomerfordrasenligtovanförkommersiell sekretess,böranbudsgivarenskriftligeninkommamedenbegäranom kommersiellsekretess.dennabegäranskallinnehållaenpreciseringomvilka uppgiftersomavsessamtvilkenskadasomanbudsgivarenskulleåsamkasom uppgifternaröjs. LindholmenScienceParkkandockintegaranteraattenhandlingblir sekretessbelagd,dåbeslutetomsekretessalltidkanöverklagastillochbliprövat idomstolochdomstolenkanbeslutaomatthandlingeninteskallvara sekretessbelagd. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

9 4.7 Förbehåll LindholmenScienceParksundertecknandeavupphandlingskontraktet(avtalet) planerasinteskeförräntidenföröverprövningenligt7kap.192 LOUpasserat. LindholmenScienceParksundertecknandeärenförutsättningförbundenhetav avtalet. 5 Bilagor Bilaga1 Bilaga2 Bilaga3 Bilaga4 Bilaga5 Bilaga6 % Skallkrav Utvärderingskriterier Formulärochdokumentlista Typavtal Typavrop SnabbfaktaLindholmenSciencePark LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

10 Refnr:LSP Bilaga&1:&Skallkrav& Krav%på%resurser%som%erbjuds%vid%avrop%som%skall%vara%uppfyllda% De projektledare som erbjuds skall ha minst 3 års erfarenhet av projektledning inom relevant område god kompetens inom relevant område civ. ing. examen eller motsvarande erfarenhet av projektledning av internationella projekt dokumenterad förmåga att arbeta strukturerat och rapportera god vandel mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska Krav%på%anbudsgivaren%som%skall%vara%uppfyllda% Samtligabegärdadokumentenligtbilaga3 Bolagsformskallvaraaktiebolag

11 Refnr:LSP Bilaga&2:&Uppdragsbeskrivning&och&Utvärderingskriterier&& Uppdragsbeskrivning. Leverantören skall primärt genomföra följande arbete inom ramen för Lindholmen Science Park: Leda och kvalitetssäkra nationella och internationella projekt vid Lindholmen Science Park bestående av ett antal olika partners. Sammankalla, leda och dokumentera projektmöten, styrgruppsmöten och referensgruppsmöten Ansvara för att projekteten genomförs inom projekttiden och inom budget Rapportera projektens tekniska och finansiella status till finansiärer Utvärderingskriterier. Kriteriernapoängsättsomannatejangespåenskalafrånfem(5)tillett(1)enligt följande: 5poäng 4poäng 3poäng: 2poäng: 1poäng mycketvälgodkänt,mervärde välgodkänt,överförväntan godkänt,enligtförväntan medtvekangodkänt,underförväntan ickegodkänt,kvalitetsbrister & Kriterier& Poäng& Vikt& K1 Dokumenteraderfarenhetavattplaneraochleda samverkansprojektmellanmyndigheter,akademioch privataaktörer(sk. TripleHelix ) K2 Kompetensinomrespektiveområde.Sepoängbedömningi kapitlennedan. (Ianbudetbilaga6angesvilkaområdenanbudetgäller.) K3 Dokumenteraderfarenhetavattdrivautvecklingsprojekt ochstruktureratarbete/rapportering % % % K4 Prispertimme: % & Referenspriser&per&område: Fordonsteknik: Transporteffektivitet/logistik: Samhällssäkerhet: (Ianbudetbilaga6redovisasprispertimme fördeområdenanbudetgäller) 650kr/timme 750kr/timme 750kr/timme Totalt&poäng&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng&

12 Refnr:LSP Kriteriet&K4&(pris):&Priserpoängsättsenligtföljandemodell,fempoängtilldetprissom ärbilligareellerlikamedreferenspriset(sek4ovan)somärspecificeratförrespektive kompetensområdeochettpoängtilldubblareferensprisetochdäremellanlinjärt sambandenligtformel:poäng=5+((y+x)/x)*4,därxärreferensprisetochyärjämfört pris.detprissomjämförsärangivettimpris.denslutligapoängenhamnariintervallet 1+5ochkanalltsåinteblinegativ. Kostnadspåverkandereservationerskallvaraprissattaannarskananbudetförkastas. Avtalkommeratttecknasmeddeleverantörerperområdesomfåtthögstviktad poängsättningstörreän3poäng(maxantalleverantörerperområdeangesikapitel 1.3).Omfleraleverantörerfårsammapoäng,rangordnasdeefterlägstprispertimme. Bedömning.av.kompetens.inom.området.fordonsteknik.(K2). Delkriterie& Poäng& Vikt& Kunskapocherfarenhetavelektromobilitet % KunskapocherfarenhetavfordonsrelateradeEUprojekt % Kunskapocherfarenhetavtekniskautvecklingsprojekt rörandefordon % Kunskapocherfarenhetavfordonsprovning % Godakontakterochnätverkinomområdet % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.& Bedömning.av.kompetens.inom.området. transporteffektivitet/logistik.(k2). Delkriterie Poäng Vikt KunskapocherfarenhetavattledaochadministreraEU+projekt inomtransportområdet Kunskapocherfarenhetavprojektledninginomlogistikoch transportpåettellerfleraavcloser stemaområden:high CapacityTransports,GreenCorridorsresp.UrbanTransport % % Godakontakterochnätverkinomrelevantaområden % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.

13 Refnr:LSP Bedömning.av.kompetens.inom.området.samhällssäkerhet.(K2). Delkriterie Poäng Vikt Godakontakterochnätverkinommyndighetssektorniområdet % KunskapocherfarenhetavattledaochadministreraEUprojekt inomområdet ErfarenhetavsamarbetemedMyndighetenförsamhällsskydd ochberedskap(msb) % % Erfarenhetavtriplehelixarbeteinomområdet % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.&

14 Bilaga3 Efterfrågade uppgifter till upphandling LSP Refnr:LSP Anbudsgivareskallredovisaföljande(förutländskaanbudsgivaregäller motsvarandeofficielldokumentation): I bilaga 1 redovisas IfylldblankettSKV4820(ejäldreänenmånad)därdetskallframgåattskatter ochsocialaavgifterbetalatssamtattanbudsgivarenfinnsregistreradeiett officiellthandelsregister. I bilaga 2 redovisas Attintressentenharengodkreditvärdighetenligtkreditupplysningsinstitut.Vid kontrollfårejfinnasskuldsaldotillskattemyndighetoch/ellerkronofogden. I bilaga 3 redovisas RegistreringsbevisfrånBolagsverket. I bilaga 4 redovisas RegisterutdragfrånSkatteverketsomvisarattanbudsgivarenärgodkändförF+ skattochärredovisningsskyldigförmervärdesskatt. I bilaga 5 redovisas Enkortfattadbeskrivningavföretagetochdessverksamhet. I bilaga 6 redovisas VilkaavdeområdeniLSP somdetlämnasanbudpå Timarvoden(perområde)exklusivemervärdesskattförprojektledare enligtuppdragsbeskrivninglsp I bilaga 7 redovisas Vilkenerfarenhetochkompetens(perområde)somfinnshosanbudsgivaren inomdeområdensomanbudetomfattar.specielltskalltydligtredovisashurväl deolikautvärderingskriteriernailsp uppfylls. I bilaga 8 redovisas Relevantkontaktnät(perområde)somfinnshosanbudsgivaren. LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

15 I bilaga 9 redovisas Refnr:LSP Maximalttrereferenser(perområde)förföretagetpåliknadeuppdragsom utförtsunderdensenastefemårsperioden.referensernaskallinnehålla beskrivningavuppdraget,referensperson,organisationsamttelefonnummer. I bilaga 10 redovisas ReferenserochCV(max3perområde)förföreslagnapersonersomstyrker erfarenhetfrånliknadeuppdrag.referensenskallomfattanamnpåperson, telefonnummer,beskrivningavuppdraget. I bilaga 11 redovisas Övrigaanbudsuppgifterrelevantaföruppdraget LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

16 Refnr:LSP FRÅGORANGÅENDEANBUDETBESVARASAV:... Telefon... Mobil... Fax... E+post Ort Datum Anbudsgivare/företag Organisationsnr Adress Postnummer... Underskriftavansvarig... Namnförtydligande LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

17 Refnr: LSP Bilaga 4: Typramavtal Ramavtal mellan Lindholmen Science Park AB och PARTNER X Mellan Lindholmen Science Park AB (KUNDEN), org.nr , Box 8077, och PARTNER X (LEVERANTÖREN) har följande ramavtal tecknats. Bakgrund KUNDEN driver samverkansprojekt vilket beskrivs i upphandlingsunderlag LSP KUNDEN har behov av att avropa projektledningstjänster i ovan nämnda verksamhet. Uppdragsbeskrivning Enligt upphandlingsförfrågan (inklusie bilagor) referens LSP Genomförande och omfattning Ramavtalet gäller tom KUNDEN förbinder sig inte att upphandla någon volym av PARTNER X PARTNER X förbinder sig att kunna tillhandahålla minst 500 timmar projektledningstimmar fram till till fast timpris enligt paragrafen Arvode nedan. Arvode Arbete utförs av PARTNER X med timkostnad på XXX kr efter det av avropsavtal slutits mellan KUNDEN och PARTNER X. Villkor Enligt upphandlingsförfrågan (inklusive bilagor) referens LSP Övrigt Resultat redovisas enligt avropsavtal för respektive avrop Avropsförfrågan sker minst tre månader innan delprojektstart Resor och logi inom ramen för delprojekt bokas och betalas av KUNDEN. KUNDEN har rätt att fritt välja leverantör bland de som tecknat ramavtal i upphandlingen referens LSP Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Göteborg Stad Niklas Wahlberg Lindholmen Science Park AB xxx PARTNER X

18 Refnr: LSP BILAGA 5 Typavtal: Typavtal för avrop mellan Lindholmen Science Park AB och Partner X Mellan Lindholmen Science Park AB (KUNDEN), org.nr , Box 8077, och PARTNERX (LEVERANTÖREN) har följande beställning (avrop enligt ramavtal) tecknats. Bakgrund Detta är ett avrop i enligt med det ramavtal (REFERENS till Ramavtal) som KUNDEN och LEVERANTÖREN har ingått. Uppdragsbeskrivning I detta stycke beskrivs delprojektet och det specifika delprojektledningsuppdraget. Genomförande och omfattning Arbetet genomförs av LEVERANTÖREN under perioden DATUM_1 till DATUM_2 LSP avropar XXX timmar från LEVERANTÖREN till pris per timme enligt ramavtal (REFERENS) Arbetet utförs enligt krav ställda i ramupphandlingsavtalet (REFRENS) Betalningsvillkor Fakturering sker enligt ramavtal (REFRENS). Slutfaktura skall vara KUNDEN tillhanda senast 1 månad efter avslutat uppdrag, dock senast DATUM_3 Fakturan skall innehålla en tidsredovisning per aktivitet över upparbetad tid Faktura ska innehålla uppgifter om kostnadsställe, beställarens namn och projektnummer. Av fakturan skall framgå momsredovisningsnummer och att bolaget innehar F- skattsedel. Fakturering får inte överlåtas på tredje part. Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande avgifter godkänns inte. Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor understigande 50 kr per faktura beaktas inte. Leverantören fakturerar i efterskott månadsvis motsvarade värdet av utfört arbete. Utbetalning sker 30 dagar efter godkänd faktura. Märk fakturan: XXX Redovisning Följande leverabler skall vara slutförda för att projektet skall vara godkänt: o Lista över delprojektunika resultat Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Göteborg Lindholmen Science Park AB Stad Y Partner X

19 SNABBFAKTA

20 En kreativ miljö för samverkan Lindholmen Science Park är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom: Mobilt internet Intelligenta fordon och transportsystem Modern media och design Internationell mötesplats för ny teknik Lindholmen Science Park erbjuder näringsliv, högskola och samhällsaktörer en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Genom att mäkla och leda projekt samt erbjuda öppna test- och utvecklingsmiljöer så stimulerar vi samverkan och skapar tillväxt och konkurrenskraft för Västsverige. Lindholmen Science Park AB Bakom utvecklingsmiljön i Lindholmen Science Park finns bolaget Lindholmen Science Park AB som ansvarar för varumärket och den strategiska utvecklingen. Bolaget är en partner i många projekt som kräver samverkan utöver gränser, bland annat i flera EU-finansierade utvecklingsprojekt. Ett av bolagets huvudsyften är att skapa förutsättningar för samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle, både på det nationella och internationella planet. Lindholmen Science Park AB:s största partners är: Göteborgs Stad, Volvo Group, Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Business Region Göteborg, Ericsson, Saab AB, Telenor Sverige AB, Trafikverket. För områdets fysiska utveckling ansvarar Älvstranden Utveckling AB, helägt av Göteborgs Stad.

21 Arenor för forskning och utvecklingsprojekt Open Arena Lindholmen är en neutral mötesplats för våra samarbetspartners. På Open Arena möts olika forskare, företagare, studenter, kreatörer och projektledare. Här finns mötesytor, testmiljöer, labb och avancerad IT-infrastruktur. Open Arena Lindholmen utgör också basen för de program och projekt som initieras och drivs på Lindholmen Science Park: Security Arena Safety Arena Media Arena Visual Arena Test Site Sweden TUCAP Closer CISB Sweden Läs mer på

22 På Lindholmen utvecklas det nya Göteborg Lindholmen Science Park är en viktig del av Centrala Älvstadens utveckling. På Lindholmen finns det mer än 300 företag med 9700 anställda, där de största arbetsgivarna är Ericsson, Volvo Technology, IBM, Semcon, Sigma och SVT. På Campus Lindholmen finns Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och det gemensamma ITuniversitetet. Totalt är ca studerande, forskare och lärare verksamma på Campus Lindholmen personer 2020 Det långsiktiga målet är att Lindholmen år 2020 ska befolkas av människor. Den starka expansionen fortsätter 2012, med byggnation av ett stort hotell och ett p-hus vid huvudbyggnaden. Ett nytt kontorshus byggs samtidigt på andra sidan Lindholmshamnen. Samtidigt expanderar mediaområdet när Gothenburg Film Studios, med 45 företag, fortsätter sin positiva utveckling. Box 8077, Göteborg. Besök: Lindholmspiren 5. Tel: Webb:

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandlande organisation 1. ALLMÄN INFORMATION 2. VILLKOR. Förfrågningsunderlag 2015-08-20. Creative Nodes - Fusion. Sista anbudsdag: 2015-09-07

Upphandlande organisation 1. ALLMÄN INFORMATION 2. VILLKOR. Förfrågningsunderlag 2015-08-20. Creative Nodes - Fusion. Sista anbudsdag: 2015-09-07 Upphandlande organisation Luleå Näringsliv AB Upphandling Projektledare för projeket Creative Nodes - Fusion Sista anbudsdag: 2015-09-07 1. ALLMÄN INFORMATION Luleå Näringsliv AB inbjuder er härmed att

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14

RAMAVTAL. Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31. Datum 2010-12-14 Avdelningen för IT och Inköp Upphandlingsenheten Uppdrag 2 del 2. Handläggare Monica Söder 018-471 19 41 RAMAVTAL Avtalsperiod 2011-01-01 2012-12-31 Datum 2010-12-14 Diarienr UH 2010/3 Avtalet omfattar

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation.

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Anbudsförfrågan Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Ronneby kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier i Sverige.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis, Upphandlare 2015-09-22 Tel: 0457-61 81 64 E-post: maria.symbonis@ronneby.se

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis, Upphandlare 2015-09-22 Tel: 0457-61 81 64 E-post: maria.symbonis@ronneby.se Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis, Upphandlare 2015-09-22 Tel: 0457-61 81 64 E-post: maria.symbonis@ronneby.se Upphandling av konsulttjänst för att utveckla en strategi för intern och extern kommunikation

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende projektet KOH-I-NOOR, kompetensutveckling inom verksamhetsområdet funktionshinder

Förfrågningsunderlag avseende projektet KOH-I-NOOR, kompetensutveckling inom verksamhetsområdet funktionshinder 1 Förfrågningsunderlag avseende projektet KOH-I-NOOR, kompetensutveckling inom verksamhetsområdet funktionshinder Kommunförbundet Norrbotten inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerade. Kommunförbundet

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer