Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag/! Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park!"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TJÄNSTER Refnr:LSP Förfrågningsunderlag/ Ramavtal'för$senior'projektledning-vid- Lindholmen*Science*Park Härmed'inbjuds'ni'att'lämna'anbud'enligt'nedan'angina'förutsättningar' ' ' ' ' ' Anbudstidenutgår kl.12:00 Bindningstidtill Svarapå/kommenteraallaefterfrågadeuppgifter Anbudsgivaremåsteaccepterasamtligaskallkravenligtbilaga1i underlagetförattkunnakommaifrågasomleverantör. Uppdragsbeskrivningochutvärderingskriterierfinnsibilaga2. LindholmenScienceParkABäreninternationellteknikparkmedinriktningmot treområden: MobiltInternet Intelligentafordonochtransportsystem Modernmediaochdesign Ivårmiljösamverkaraktörerfrånnäringsliv,högskolaochsamhälle.Deprojekt ochuppdragsomdrivsinomlindholmenscienceparkkännetecknasav gränsöverskridandesamarbete,bådegällandekompetens,organisationoch mellanolikaländer. Vårverksamhethartillstörstadelenenindustriellochkommersiellkaraktär, menvissaavvårauppdragdrivsmedsyftetatttillgodosebehovidetallmännas intresse.isådanafalldäruppdragetärdirektriktattilldetallmännasintresse ochviintehindrasavforskningsrelateradeochimmateriellaskälskervåra upphandlingarienlighetmedprinciperföroffentligupphandling. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

2 OpenArenaLindholmenärenneutralmötesplatsförvårasamarbetspartners ochutgörbasenfördeprogramochprojektsominitierasochdrivspå LindholmenSciencePark. Lindholmen'Science'Park'har'inom'programmen'Test'Site'Sweden,'Closer' och'security'arena'behov'av'att'avropa'projektledningstjänster,'enligt' uppdragsbeskrivning'i'bilaga'2,'för'ledning'av'samverkansprojekt'inom' följande'tre'områden:'' ' Fordonsteknik' Transporteffektivitet/logistik'' Samhällssäkerhet' Transport' Test'Site'Sweden(www.testsitesweden.com)harsyftetattutveckla världsledandetest9ochdemomiljöerförtransportteknikinomområdenamiljö, säkerhet,transporteffektivitetochvinterprovning. CLOSERärennationellarenainomtransporteffektivitet.Closerstödjerframtida forsknings9ochutvecklingsprojektinomindustri,samhälleochakademisamt främjarensvenskvisionförökadtransporteffektivitet.verksamhetenfokuserar pånationellaochinternationellademonstrationsprojekt,därviinitierar,stödjer, bemannarochsamordnarprojekt. ' Samhällssäkerhet' Security'ArenaharsyftetattstärkaSverigesförmågaatthanterakriseroch förbättrasamhälletsmöjligheterattklaraallvarligahotochstörningar.security Arenaerbjuderenneutralsamverkansmiljöförforskningochutvecklingsprojekt inomsamhällssäkerhet. TUCAP'ärettteknisktutvecklingscentermedfokuspåmoderninformations9och kommunikationstekniksomskastödjaocheffektiviseraambulansalarmering ochprehospitalvård(sjukvårdsomutförsinnanankomsttillsjukhus). Merinformationhittardupåwww.lindholmen.sesamtibilaga6. Annons'finns'på'webbplatsen:'http://www.lindholmen.se/upphandling' LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

3 1 Anbudsanvisningar 1.1 Upphandlande enhet Lindholmen'Science'Park'AB Box8077,SE940278Göteborg,Sverige Tel Kontaktpersoner Upphandlingsfrågor: Övrigafrågor: PeterÖhman NiklasWahlberg Tel Tel Upphandlingsform DennaupphandlinggenomförssomöppenupphandlingenligtLAG(2007:1091) omoffentligupphandling,louochavserentjänsteupphandling/ramavtal. LindholmenScienceParkABavseratttecknaramavtalmedhögstsexton(16) leverantörer. Upphandlingenskerinomtreteknikområden: Fordonsteknik, Transporteffektivitet/logistik Samhällssäkerhet. Avtaltecknasmedleverantörerperområde(enleverantörkantecknasmotflera områden)enligt: Fordonsteknik:Högst6leverantörer Transporteffektivitet/logistik:Högst5leverantörer Samhällssäkerhet:Högst5leverantörer Upphandlingenären'öppenupphandlingdärallaleverantörerharrättattdelta. Deltagandeleverantörerskalämnaskriftligaanbud. 1.4 Upphandlingens volym och omfattning Dethögstasammanlagdavärdetavsamtligakontrakt(avrop)somkankomma attskeär25msek.lindholmenscienceparkgaranteraringenuppdragsvolym underprojektperioden. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

4 1.5 Utformning Anbudetskallutformasienlighetmedbilaga3påsådantsättattdetmöjliggören utvärderingrelaterattillvadsomangesikravspecifikationen(bilaga1och2). Samtligapunkterikravspecifikationenskallbelysas/redovisas/kommenteras. OmdetfinnsoklarheteriförfrågningsunderlagetmåsteLindholmenScience Parkkontaktassnarastmöjligtochinomanbudstidensutgång. 1.6 Adress och tid för inlämning AnbudskallvaraankommettillLindholmenScienceParksenast kl.12:00.anbudsgivareansvararförattanbudinkommerirätttid.försent inkomnaanbudtasinteupptillprövning. 1.7 Märkning Anbudsförsändelsenskallmärkas"AnbudLSP Anbudslämnande Anbudlämnastill: Peter%Öhman% Lindholmen%Science%Park%AB% Box%8077,%SE;402%78%Göteborg 1.9 Frågor och svar Eventuellafrågoromupphandlingenskallställastill Frågorochsvarkommerattpublicerasoffentligtefter3arbetsdagarpå hemsidan:http://www.lindholmen.se/upphandling Leverantöransvararsjälvförattkontrolleraomnågraförtydligandenoch kompletteringargörsianbudsunderlaget Språk och valuta AnbudskallvarapåsvenskaochpriserlämnadeisvenskvalutaSEK Till anbudet skall bifogas Dokumentenligtbilaga Anbudets giltighetstid Anbudetskallvaragiltigtochfulltbindandeföranbudsgivarentillochmed LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

5 1.13 Leverantörsförbindelse Leverantörenförbindersigattunderanbudetsgiltighetstidpåbegäranav LindholmenScienceParkundertecknaupphandlingskontrakt(avtal)ienlighet medangivetanbudochvadsomöverenskommitsvideventuellaförhandlingar medlindholmensciencepark.avtalslutsförstgenomdetta upphandlingskontrakt. Avanbudetskallframgåhuranbudsgivarenmöterkraven(bilaga1ochbilaga 2),d.v.s.eventuellaförslagtilländringar/kompletteringaravavtalstextskall angesianbudet. 2 Utvärdering Detlämnadeskriftligaanbudetärdetendasomliggertillgrundförutvärdering ochbeslutvidvalavleverantör.beslutetkankommaatttasutanförhandling varföroptimalavillkorbörlämnasredanidetskriftligaanbudet.lindholmen ScienceParkförbehållersigdockmöjlighetenattkallaanbudsgivaretill personligtmöteförytterligareklargörandeavanbudisambandmed utvärderingen. Anbudetmåsteinnehållasamtligaefterfrågadeuppgifterienlighetmedbilaga3. Omanbudsgivareavstårfrånattsvarapåefterfrågaduppgiftkandettakomma atttolkassomomkravetinteuppfylls. 2.1 Uteslutning av leverantör UteslutningavleverantörfråndeltagandeiupphandlingreglerasenligtLOU15 Kap, Referenser Enligtbilaga1skallanbudetskall'innehållaenreferenslistaförverksamhet motsvarandedeniförfrågningsunderlagetefterfrågade.vidbedömningav anbudetkanstickprovblandreferensernagörasförattverifieradeuppgifter somlämnatsianbudet.referenserskalämnasförattlindholmensciencepark skakunnabedömaanbudsgivarenskvalifikationerförgenomförandeav upphandlingensamtomdeomfattardentypavtjänstersomefterfrågasavde medverkande. LindholmenScienceParkkanävenkommaattanvändaegnareferenserföratt verifieradesvarsomlämnatsianbudet.eventuelltkommerbesökattgörashos anbudsgivarenförattverifierasvar.ettalternativkanvaraattanbudsgivaren kallastilllindholmenscienceparkförattverifierasvar.anbudsgivareskall därförhaberedskapfördetta. 2.3 Bedömning av anbud Bedömningenskerienkvalificerandefasochienutvärderingsfas. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

6 Deibilagan1begärdaskall9kravskallvarauppfyllda. Deanbudsgivaresomuppfyllersamtligakravgårvidaretillutvärderingsfasen. Deanbudsominteuppfyllerallaställdaskall9krav'ellerärofullständigapåannat sättkankommaattuteslutasfrånutvärderingsfasen. Kvalificeringsfas- Utvärderingsfas- Iutvärderingsfasenkommerprövningattskeenligtprincipendet'ekonomiskt' mest'fördelaktiga'(här'avses'förmåga'att'skapa'värde'enligt'krav'i'bilaga'2' vs.'pris)'per'område'(fordonsteknik,'transporteffektivitet/logistik'och' samhällssäkerhet). Utvärderingenkommerattgörasperområdemedhänsyntillkriterierna specificeradeibilaga2.avtalkommeratttecknasmeddeleverantörerper områdesomfåtthögstviktadpoängsättningstörreän3poäng(maxantal leverantörerperområdeangesikapitel1.3). Kriterie'förkompetensinomforskningochutvecklinggesperområdena: Fordonsteknik Transporteffektivitet/logistik Samhällssäkerhet Kostnadspåverkandereservationerskallvaraprissattaannarskananbudet förkastas. 3 Omfattning Kravspecifikationochuppdragsbeskrivningåterfinnsibilaga1ochbilaga Hela eller delar Anbudkanendastantasisinhelhet. 3.2 Systemdokumentation LeverantörenskagaranteraLindholmenScienceParkrättighetentillkällkoder, registerlayouteretc.vidleverantörenskonkurs,nedlagdaverksamhetellerannat likvärdigtförhållande. 3.3 Nyttjanderätt LindholmenScienceParkskallägafullkostnadsfrinyttjanderättoch underlicensieringsrätt,utantidsbegränsning,tilliuppdragetutveckladhårdvara ochprogramvarainklusiveritningar,källkodochallisammanhangetframställd dokumentation. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

7 LindholmenScienceParkskallägarättattkopieradokumentationiönskatantal föregetbruk. 3.4 Underleverantörer LindholmenScienceParkförbehållersigrättenattgodkännaanbudsgivarens eventuellaunderleverantörer. 3.5 Sidoanbud Kompletteringaravfunktionsbeskrivningar,somintetäcksav kravspecifikationen,ochsomäravväsentligtintresseförutvärderingen,får bifogassomsidoanbudmenkommerinteattpåverkaanbudsutvärderingen. 4 Allmänt 4.1 Avtalstid Avtaletberäknasgällaframtilloch ellerdetdatumdåmaximalt avropsbelopp(25msek)uppnåttsberoendepåvilketsominträffarförstoch trädaikraftsåsnartupphandlingenärslutförd. 4.2 Pris Leverantörenskaangenettopris.Priserskallangesexklusivemervärdeskatt. Prisskagällafast,utanindexregleringframtillochmed Statistik Leverantörenskaengångperårsamtvidbegäran,kostnadsfrittlämnastatistik övernyttjandetavavtalet. 4.4 Tvist Tvistmedanledningavkommandeavtalstillkomst,tillämpningellertolkning skaiförstahandlösasgenomförhandlingocheventuellmedlingparterna emellan.däroenighetfortfarandekvarstårskatvistavgörasavdomstoli Göteborgmedtillämpningavsvenskrätt.Iavvaktanpåatttvistlöseshar LindholmenScienceParktolkningsföreträde. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

8 4.5 Hävande LindholmenScienceParkägerrättatthävatecknatavtalmedomedelbarverkan: Omleverantöreniväsentligthänseendeinteutförsinaåtagandenoch rättelseinteskerutandröjsmålefterskriftligpåminnelse. Omleverantörenförsättsikonkurs,likvidationellerförövrigtärpå sådantobeståndattdenneintekanförväntasfullgörasinaskyldigheter. Omleverantörenintebetalarskatterellerfullgörandraförpliktelser gentemotdetallmännasomföljeravlagellerlagakraftvunnendomeller domslut. Omleverantöreninteinneharföruppdragetsutförandenödvändiga tillståndochgodkännandenochinteomedelbartinförskaffarsådant. Leverantörenägerrättatthävatecknatavtalmedomedelbarverkan: OmLindholmenScienceParkiväsentligthänseendelåterbliattfullgöra sinaåtagandenochrättelserinteskerutandröjsmålefterskriftlig påminnelse. 4.6 Offentlighet, sekretess Uppgifteriettupphandlingsärendeomfattasavkommersiellsekretessenligt sekretesslagentilldessallaanbudellererbjudandenoffentliggörsellerbeslutom leverantörochanbudfattatsellerärendetdessförinnanharslutförts. Uppgifternakanocksåomfattasavsekretessävenefternämndatidpunkt.För anbudsgivaregällerattuppgiftersomavserdennesaffärs9eller driftförhållandenkandessaomfattasavkommersiellsekretessomdetav särskildanledningkanantasattanbudsgivarenliderskadaomuppgifternaröjs. Omanbudsgivarenanserattdeuppgifteranbudsgivarenlämnati upphandlingsärendetuppfyllervadsomerfordrasenligtovanförkommersiell sekretess,böranbudsgivarenskriftligeninkommamedenbegäranom kommersiellsekretess.dennabegäranskallinnehållaenpreciseringomvilka uppgiftersomavsessamtvilkenskadasomanbudsgivarenskulleåsamkasom uppgifternaröjs. LindholmenScienceParkkandockintegaranteraattenhandlingblir sekretessbelagd,dåbeslutetomsekretessalltidkanöverklagastillochbliprövat idomstolochdomstolenkanbeslutaomatthandlingeninteskallvara sekretessbelagd. LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

9 4.7 Förbehåll LindholmenScienceParksundertecknandeavupphandlingskontraktet(avtalet) planerasinteskeförräntidenföröverprövningenligt7kap.192 LOUpasserat. LindholmenScienceParksundertecknandeärenförutsättningförbundenhetav avtalet. 5 Bilagor Bilaga1 Bilaga2 Bilaga3 Bilaga4 Bilaga5 Bilaga6 % Skallkrav Utvärderingskriterier Formulärochdokumentlista Typavtal Typavrop SnabbfaktaLindholmenSciencePark LindholmenScienceParkAB Box8077,SE940278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

10 Refnr:LSP Bilaga&1:&Skallkrav& Krav%på%resurser%som%erbjuds%vid%avrop%som%skall%vara%uppfyllda% De projektledare som erbjuds skall ha minst 3 års erfarenhet av projektledning inom relevant område god kompetens inom relevant område civ. ing. examen eller motsvarande erfarenhet av projektledning av internationella projekt dokumenterad förmåga att arbeta strukturerat och rapportera god vandel mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska Krav%på%anbudsgivaren%som%skall%vara%uppfyllda% Samtligabegärdadokumentenligtbilaga3 Bolagsformskallvaraaktiebolag

11 Refnr:LSP Bilaga&2:&Uppdragsbeskrivning&och&Utvärderingskriterier&& Uppdragsbeskrivning. Leverantören skall primärt genomföra följande arbete inom ramen för Lindholmen Science Park: Leda och kvalitetssäkra nationella och internationella projekt vid Lindholmen Science Park bestående av ett antal olika partners. Sammankalla, leda och dokumentera projektmöten, styrgruppsmöten och referensgruppsmöten Ansvara för att projekteten genomförs inom projekttiden och inom budget Rapportera projektens tekniska och finansiella status till finansiärer Utvärderingskriterier. Kriteriernapoängsättsomannatejangespåenskalafrånfem(5)tillett(1)enligt följande: 5poäng 4poäng 3poäng: 2poäng: 1poäng mycketvälgodkänt,mervärde välgodkänt,överförväntan godkänt,enligtförväntan medtvekangodkänt,underförväntan ickegodkänt,kvalitetsbrister & Kriterier& Poäng& Vikt& K1 Dokumenteraderfarenhetavattplaneraochleda samverkansprojektmellanmyndigheter,akademioch privataaktörer(sk. TripleHelix ) K2 Kompetensinomrespektiveområde.Sepoängbedömningi kapitlennedan. (Ianbudetbilaga6angesvilkaområdenanbudetgäller.) K3 Dokumenteraderfarenhetavattdrivautvecklingsprojekt ochstruktureratarbete/rapportering % % % K4 Prispertimme: % & Referenspriser&per&område: Fordonsteknik: Transporteffektivitet/logistik: Samhällssäkerhet: (Ianbudetbilaga6redovisasprispertimme fördeområdenanbudetgäller) 650kr/timme 750kr/timme 750kr/timme Totalt&poäng&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng&

12 Refnr:LSP Kriteriet&K4&(pris):&Priserpoängsättsenligtföljandemodell,fempoängtilldetprissom ärbilligareellerlikamedreferenspriset(sek4ovan)somärspecificeratförrespektive kompetensområdeochettpoängtilldubblareferensprisetochdäremellanlinjärt sambandenligtformel:poäng=5+((y+x)/x)*4,därxärreferensprisetochyärjämfört pris.detprissomjämförsärangivettimpris.denslutligapoängenhamnariintervallet 1+5ochkanalltsåinteblinegativ. Kostnadspåverkandereservationerskallvaraprissattaannarskananbudetförkastas. Avtalkommeratttecknasmeddeleverantörerperområdesomfåtthögstviktad poängsättningstörreän3poäng(maxantalleverantörerperområdeangesikapitel 1.3).Omfleraleverantörerfårsammapoäng,rangordnasdeefterlägstprispertimme. Bedömning.av.kompetens.inom.området.fordonsteknik.(K2). Delkriterie& Poäng& Vikt& Kunskapocherfarenhetavelektromobilitet % KunskapocherfarenhetavfordonsrelateradeEUprojekt % Kunskapocherfarenhetavtekniskautvecklingsprojekt rörandefordon % Kunskapocherfarenhetavfordonsprovning % Godakontakterochnätverkinomområdet % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.& Bedömning.av.kompetens.inom.området. transporteffektivitet/logistik.(k2). Delkriterie Poäng Vikt KunskapocherfarenhetavattledaochadministreraEU+projekt inomtransportområdet Kunskapocherfarenhetavprojektledninginomlogistikoch transportpåettellerfleraavcloser stemaområden:high CapacityTransports,GreenCorridorsresp.UrbanTransport % % Godakontakterochnätverkinomrelevantaområden % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.

13 Refnr:LSP Bedömning.av.kompetens.inom.området.samhällssäkerhet.(K2). Delkriterie Poäng Vikt Godakontakterochnätverkinommyndighetssektorniområdet % KunskapocherfarenhetavattledaochadministreraEUprojekt inomområdet ErfarenhetavsamarbetemedMyndighetenförsamhällsskydd ochberedskap(msb) % % Erfarenhetavtriplehelixarbeteinomområdet % Delpoäng&för&K2&fås&genom&viktad&summering&av&ovanstående&poäng.&

14 Bilaga3 Efterfrågade uppgifter till upphandling LSP Refnr:LSP Anbudsgivareskallredovisaföljande(förutländskaanbudsgivaregäller motsvarandeofficielldokumentation): I bilaga 1 redovisas IfylldblankettSKV4820(ejäldreänenmånad)därdetskallframgåattskatter ochsocialaavgifterbetalatssamtattanbudsgivarenfinnsregistreradeiett officiellthandelsregister. I bilaga 2 redovisas Attintressentenharengodkreditvärdighetenligtkreditupplysningsinstitut.Vid kontrollfårejfinnasskuldsaldotillskattemyndighetoch/ellerkronofogden. I bilaga 3 redovisas RegistreringsbevisfrånBolagsverket. I bilaga 4 redovisas RegisterutdragfrånSkatteverketsomvisarattanbudsgivarenärgodkändförF+ skattochärredovisningsskyldigförmervärdesskatt. I bilaga 5 redovisas Enkortfattadbeskrivningavföretagetochdessverksamhet. I bilaga 6 redovisas VilkaavdeområdeniLSP somdetlämnasanbudpå Timarvoden(perområde)exklusivemervärdesskattförprojektledare enligtuppdragsbeskrivninglsp I bilaga 7 redovisas Vilkenerfarenhetochkompetens(perområde)somfinnshosanbudsgivaren inomdeområdensomanbudetomfattar.specielltskalltydligtredovisashurväl deolikautvärderingskriteriernailsp uppfylls. I bilaga 8 redovisas Relevantkontaktnät(perområde)somfinnshosanbudsgivaren. LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

15 I bilaga 9 redovisas Refnr:LSP Maximalttrereferenser(perområde)förföretagetpåliknadeuppdragsom utförtsunderdensenastefemårsperioden.referensernaskallinnehålla beskrivningavuppdraget,referensperson,organisationsamttelefonnummer. I bilaga 10 redovisas ReferenserochCV(max3perområde)förföreslagnapersonersomstyrker erfarenhetfrånliknadeuppdrag.referensenskallomfattanamnpåperson, telefonnummer,beskrivningavuppdraget. I bilaga 11 redovisas Övrigaanbudsuppgifterrelevantaföruppdraget LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

16 Refnr:LSP FRÅGORANGÅENDEANBUDETBESVARASAV:... Telefon... Mobil... Fax... E+post Ort Datum Anbudsgivare/företag Organisationsnr Adress Postnummer... Underskriftavansvarig... Namnförtydligande LINDHOLMENSCIENCEPARKAB Box8077,SE+40278Göteborg, Sweden VisitorsaddressLindholmspiren5 Tel+46(0) Fax+46(0)

17 Refnr: LSP Bilaga 4: Typramavtal Ramavtal mellan Lindholmen Science Park AB och PARTNER X Mellan Lindholmen Science Park AB (KUNDEN), org.nr , Box 8077, och PARTNER X (LEVERANTÖREN) har följande ramavtal tecknats. Bakgrund KUNDEN driver samverkansprojekt vilket beskrivs i upphandlingsunderlag LSP KUNDEN har behov av att avropa projektledningstjänster i ovan nämnda verksamhet. Uppdragsbeskrivning Enligt upphandlingsförfrågan (inklusie bilagor) referens LSP Genomförande och omfattning Ramavtalet gäller tom KUNDEN förbinder sig inte att upphandla någon volym av PARTNER X PARTNER X förbinder sig att kunna tillhandahålla minst 500 timmar projektledningstimmar fram till till fast timpris enligt paragrafen Arvode nedan. Arvode Arbete utförs av PARTNER X med timkostnad på XXX kr efter det av avropsavtal slutits mellan KUNDEN och PARTNER X. Villkor Enligt upphandlingsförfrågan (inklusive bilagor) referens LSP Övrigt Resultat redovisas enligt avropsavtal för respektive avrop Avropsförfrågan sker minst tre månader innan delprojektstart Resor och logi inom ramen för delprojekt bokas och betalas av KUNDEN. KUNDEN har rätt att fritt välja leverantör bland de som tecknat ramavtal i upphandlingen referens LSP Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Göteborg Stad Niklas Wahlberg Lindholmen Science Park AB xxx PARTNER X

18 Refnr: LSP BILAGA 5 Typavtal: Typavtal för avrop mellan Lindholmen Science Park AB och Partner X Mellan Lindholmen Science Park AB (KUNDEN), org.nr , Box 8077, och PARTNERX (LEVERANTÖREN) har följande beställning (avrop enligt ramavtal) tecknats. Bakgrund Detta är ett avrop i enligt med det ramavtal (REFERENS till Ramavtal) som KUNDEN och LEVERANTÖREN har ingått. Uppdragsbeskrivning I detta stycke beskrivs delprojektet och det specifika delprojektledningsuppdraget. Genomförande och omfattning Arbetet genomförs av LEVERANTÖREN under perioden DATUM_1 till DATUM_2 LSP avropar XXX timmar från LEVERANTÖREN till pris per timme enligt ramavtal (REFERENS) Arbetet utförs enligt krav ställda i ramupphandlingsavtalet (REFRENS) Betalningsvillkor Fakturering sker enligt ramavtal (REFRENS). Slutfaktura skall vara KUNDEN tillhanda senast 1 månad efter avslutat uppdrag, dock senast DATUM_3 Fakturan skall innehålla en tidsredovisning per aktivitet över upparbetad tid Faktura ska innehålla uppgifter om kostnadsställe, beställarens namn och projektnummer. Av fakturan skall framgå momsredovisningsnummer och att bolaget innehar F- skattsedel. Fakturering får inte överlåtas på tredje part. Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande avgifter godkänns inte. Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor understigande 50 kr per faktura beaktas inte. Leverantören fakturerar i efterskott månadsvis motsvarade värdet av utfört arbete. Utbetalning sker 30 dagar efter godkänd faktura. Märk fakturan: XXX Redovisning Följande leverabler skall vara slutförda för att projektet skall vara godkänt: o Lista över delprojektunika resultat Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. Göteborg Lindholmen Science Park AB Stad Y Partner X

19 SNABBFAKTA

20 En kreativ miljö för samverkan Lindholmen Science Park är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom: Mobilt internet Intelligenta fordon och transportsystem Modern media och design Internationell mötesplats för ny teknik Lindholmen Science Park erbjuder näringsliv, högskola och samhällsaktörer en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Genom att mäkla och leda projekt samt erbjuda öppna test- och utvecklingsmiljöer så stimulerar vi samverkan och skapar tillväxt och konkurrenskraft för Västsverige. Lindholmen Science Park AB Bakom utvecklingsmiljön i Lindholmen Science Park finns bolaget Lindholmen Science Park AB som ansvarar för varumärket och den strategiska utvecklingen. Bolaget är en partner i många projekt som kräver samverkan utöver gränser, bland annat i flera EU-finansierade utvecklingsprojekt. Ett av bolagets huvudsyften är att skapa förutsättningar för samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle, både på det nationella och internationella planet. Lindholmen Science Park AB:s största partners är: Göteborgs Stad, Volvo Group, Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Business Region Göteborg, Ericsson, Saab AB, Telenor Sverige AB, Trafikverket. För områdets fysiska utveckling ansvarar Älvstranden Utveckling AB, helägt av Göteborgs Stad.

21 Arenor för forskning och utvecklingsprojekt Open Arena Lindholmen är en neutral mötesplats för våra samarbetspartners. På Open Arena möts olika forskare, företagare, studenter, kreatörer och projektledare. Här finns mötesytor, testmiljöer, labb och avancerad IT-infrastruktur. Open Arena Lindholmen utgör också basen för de program och projekt som initieras och drivs på Lindholmen Science Park: Security Arena Safety Arena Media Arena Visual Arena Test Site Sweden TUCAP Closer CISB Sweden Läs mer på

22 På Lindholmen utvecklas det nya Göteborg Lindholmen Science Park är en viktig del av Centrala Älvstadens utveckling. På Lindholmen finns det mer än 300 företag med 9700 anställda, där de största arbetsgivarna är Ericsson, Volvo Technology, IBM, Semcon, Sigma och SVT. På Campus Lindholmen finns Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och det gemensamma ITuniversitetet. Totalt är ca studerande, forskare och lärare verksamma på Campus Lindholmen personer 2020 Det långsiktiga målet är att Lindholmen år 2020 ska befolkas av människor. Den starka expansionen fortsätter 2012, med byggnation av ett stort hotell och ett p-hus vid huvudbyggnaden. Ett nytt kontorshus byggs samtidigt på andra sidan Lindholmshamnen. Samtidigt expanderar mediaområdet när Gothenburg Film Studios, med 45 företag, fortsätter sin positiva utveckling. Box 8077, Göteborg. Besök: Lindholmspiren 5. Tel: Webb:

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM Diarienr. 2006-001503 RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: 202100-4789 Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer