Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Medborgarhuset, klockan ande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Johan Andersson (S) Rebecka Barjosef (S) Fredrik Wikberg (S) tjg ers för K Göransson (S) Kerstin Ekoxe (S) Istvan Barborg (S) Marie Göransson (S) Claes Jönsson (S) Lena Munther (S) Henrik Wöhlecke (M) Karin Reinisch (M) Christine Melinder (M) 1:e vice ordförande Catharina Malmborg (M) Peter Melinder (M) Lena Wöhlecke (M) Therese Granlund (M) tjg ers för F Lundström (M) Bengt Andersson (M) Jonas Falk (M) Ann-Sofi Dahlgren (M) Annette Linander (C) Ingemar Jeppsson (C) 2:e vice ordförande Jenny Eberyd (C) Hans Andersson (C) tjg ers för A Molin (C) Mikael Sonander (C) Daniel Rhodin (FP) Lesley Holmberg (FP) Ann-Christin Waldén (FP) Sven-Olov Wallin (FP) Kent Karlsson (KD) Bertil Jönsson (NKE)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (27) Övriga Göran Windén (NKE) Fredrik Ottesen (SD) Peter Fink (SD) Erik Lunderquist (SD) tjg ers för R Thall (SD) Jimmie Syrjäläinen (SD) Stefan Karlsson (V) Håkan Svensson-Sixbo (V) Lennart Nielsen (MP) Håkan Larsson (MP) närvarande Claudia Nilsson (S) ersättare David Westlund (S) ersättare Gabriel Barjosef (S) ersättare Stig-Åke Grönvall (S) ersättare Tine Billing (S) ersättare Jörgen Håkansson (S) ersättare Gert Björk (M) ersättare Rikard Malmborg (M) ersättare Astrid Nilsson (FP) ersättare Margaretha Holmquist (FP) ersättare Tine Markebo (NKE) ersättare Gudrun Nilsson (NKE) ersättare Maruricio Sanchez (V) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare Farid Albahadli (MP) ersättare Anette Persson Teresa Andersson sekreterare/avdelningschef kommunjurist

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (27) Utses att justera Lena Wöhlecke och Bertil Jönsson, ersättare Janet Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 14 april 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande Anette Persson Justerande Bernt Nilsson Lena Wöhlecke Bertil Jönsson

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (27) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 14 april Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum 31 mars 2014 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 15 april 2015 Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret 8 maj 2014 Anette Persson

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (27) 29 Ändring av föredragningslistan Ordföranden föreslår att ett ärende avseende handläggning av medborgarförslag läggs till mellan ärende 2 och 3, att remittering av två motioner läggs till mellan ärende 7 och 8 samt att en avsägelse läggs till mellan ärende 10 och beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (27) 30 KS Handläggning av medborgarförslag avseende fastighetsägarnas skötsel av trottoarer Ove Johansson har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen borde utöva tillsyn över hur fastighetsägarna sköter underhållet av trottoarer. Förslagsställaren påpekar att buskar och häckar växer ut över trottoarerna och trädgrenar hänger ner så att gångtrafikanterna tvingas ut i gatan för att passera. Under vintern snöröjs och sandas inte trottoarer i den utsträckning som är önskvärt utan förslagsställaren föreslår att kommunen i samband med tillsynen informerar om skyldigheten att snöröja och halkbekämpa trottoarerna. sunderlag Medborgarförslag om skötsel av trottoarer, Ove Johansson. Bekräftelse om mottaget medborgarförslag, daterat den 10 mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 20 mars Beredning I Eslövs kommun är det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för nyanläggning och förvaltning av gator, vägar, parker, planteringar och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Det är även Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har att föreslå kommunfullmäktige ändringar i Eslövs kommuns författningssamling vad avser till exempel föreskrifter om gångbanerenhållning.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (27) 30, forts. Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 14 respektive 20 augusti Förslagsställaren är närvarande vid sammanträdet men har inget att tillägga i ärendet. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar att medborgarförslaget överlåts för beredning och beslut till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under förutsättning att inga ändringar i föreskrifterna om gångbanerenhållning föreslås. - Medborgarförslag om skötsel av trottoarer överlåts för beredning och beslut till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under förutsättning att inga ändringar i föreskrifterna om gångbanerenhållning föreslås. Expediering Ove Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (27) 31 KS Handläggning av medborgarförslag om inrättande av hundrastplats i Marieholm Veronica Malmborg har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om hundrastplats i Marieholm. Förslagsställaren menar att en inhägnad hundrastplats på cirka 50 gånger 50 meter skulle vara värdefullt för hundägarna i Marieholm. Då kan hundar släppas lösa för rastning och träning utan risk för att de ska springa bort, skada sig eller bli påkörda. Förslagsställaren föreslår att hundrastplatsen iordningställs på gröningen, norr om Sibbarp eller vid den så kallade Ankdammen norr om återvinningsstationen. Ett annat alternativ är vid Laddranområdet. sunderlag Medborgarförslag om hundrastplats i Marieholm, Veronica Malmborg. Bekräftelse mottaget medborgarförslag, daterat den 10 mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 20 mars Beredning I Eslövs kommun är det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för nyansläggning och förvaltning av gator, vägar, parker, planteringar och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet överlåts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att hon genomfört en förfrågan om intresset för en hundrastplats bland boende i Marieholm. 105 personer varav 59 hundägare är positiva till att en hundrastplats anläggs.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (27) 31, forts. - Medborgarförslag om hundrastplats i Marieholm överlåts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Expediering Veronica Malmborg Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (27) 32 KS Handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Marieholm och Eslöv Marie Andersson har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag om en cykelväg mellan Marieholm och Eslöv. Förslagsställaren menar att fler skulle välja alternativet cykel i stället för bil om det fanns en cykelväg. Även ungdomar som går i skola i Eslövs skulle kunna cykla till och från skolan. Förslagsställaren anser att det är förenat med livsfara att cykla på bilvägen. sunderlag Medborgarförslag om cykelväg mellan Marieholm och Eslöv, Marie Andersson. Bekräftelse mottaget medborgarförslag, daterat den 24 mars Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 mars Beredning är enligt kommunallagen skyldig att besluta om till exempel budget, taxor och ärenden av principiell karaktär. I Eslövs kommun är det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är kommunens trafikorgan enligt lagen (1978:234) om trafiknämnd och nämnden ansvarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet överlåts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. - Medborgarförslag om cykelväg mellan Marieholm och Eslöv överlåts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Expediering Marie Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (27) 33 KS Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågtrafik på Marieholmbanan Kommunstyrelsen behandlade hösten 2012 ett förslag till avsiktsförklaring mellan parterna Trafikverket, Region Skåne och Eslövs kommun. Trafikverket kunde för sin del inte fullfölja avtalet. Trafikverket återkom våren 2013 med nytt förslag till avsiktsförklaring. Parterna godkände avsiktsförklaringen under maj Under hösten 2013 har förhandlingar pågått mellan berörda kommuner, regionen och Trafikverket för att åstadkomma en plan för både gods- och persontrafik i Skåne. Särskilda medfinansieringsavtal har tecknats avseende Lommabanan och Söderåsbanan. Den så kallade Marieholmsbanan, som möjliggör start av persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg, har ingått i arbetet ovan. Marieholmsbanan har dock kommit avsevärt mycket längre i planeringen och därför vill parterna nu teckna ett avtal med ambitionen att starta entimmes-trafik med pågatåg mellan Lund och Helsingborg, via Eslöv och Marieholm, med start december sunderlag Kommunstyrelsens beslut 73, Trafikverket förslag till medfinansieringsavtal. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 5 mars Kommunstyrelsens förslag till beslut 40, Beredning Trafikverket har under hösten och våren gjort en omarbetning av kalkylerna för Marieholmsbanan, vilken har medfört att kostnadsnivån har ökat samtidigt som osäkerheten bedömts minska.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (27) 33, forts. Vidare kommer projektet att genomföras med separation mellan åtgärder som är direkt avhängiga järnvägsdelen och åtgärder som krävs för kringliggande ytor. För att klarlägga kommunens del utöver avtalet med Trafikverket har förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad gjort översiktliga kostnadsberäkningar mot bakgrund av tidigare material från 2010 och framåt. Därutöver har kommunledningskontoret gjort bedömningen att i kommunens budget för 2015 och 2016 bör medel reserveras för att klara de osäkerheter som finns i kommunens egna utförande. För budgetarbetet bör följande belopp (miljoner kronor) beaktas: Avtalet med Trafikverket 38,7 Eslövs åtgärder: Norregatan (gång- och cykelväg (GC-väg), inte fordon) 4,5 Smålandsvägen (gata med enkelsidig GC) 12,0 Marieholm (passage under/över järnväg) 4,5 Pendlarparkering i Marieholm 2,5 Osäkerhet i kalkylen (20 procent) 4,7 Totalt 66,9 I kommunens investeringsbudget finns upptaget 45 miljoner kronor, vilket motsvarar tidigare beräkningar men utan osäkerhetsmarginaler. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna avtalet samt att behovet av ytterligare investeringsmedel ska beaktas i budget 2015 och Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (NKE) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (27) 33, forts. - Uppdrag ges åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna medfinansieringsavtal avseende järnvägen mellan Eslöv och Helsingborg, den så kallade Marieholmsbanan. - Behovet av ytterligare investeringsmedel beaktas i budget 2015 respektive Expediering Ekonomichefen

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (27) 34 KS Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun Enligt 3 kapitlet 4 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler med mera. Eslövs kommun har genom inträde i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd uppdragit åt förbundet att i kommunens ställe fullfölja de skyldigheter som vilar på kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser. Enligt punkt 3.7. i förbundsordningen ingår brandskyddskontroll och sotning dock inte i kommunförbundets ansvarsområde varför Eslövs kommun alltjämt ansvarar för detta. Eslövs kommun har genom avtal uppdragit åt Eslövs Sotningsdistrikt att sörja för kommunens ansvar för sotning varvid kommunens taxa ska tillämpas. Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 29 mars Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till revidering av taxan för sotning och brandskyddskontroll vilket kommunfullmäktige har att besluta om. sunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 15, Förslag till Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll för Eslövs kommun. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 26 februari Kommunstyrelsens förslag till beslut 39, Beredning Formuleringar och objektsbeskrivningar i förslaget till taxa har anpassats till dagens teknik och summorna korrigerats så att nivån ligger i enlighet med den ökning som med fastställt sotningsindex skett sedan Vidare har särskilt förtydligats att taxan regleras

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (27) 34, forts. genom höjning i enlighet med sotningsindex vilket årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunledningskontoret har inget att invända mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den föreslagna taxan att gälla från och med den 1 maj Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. - Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun fastställs att gälla från och med den 1 maj Expediering Eslövs Sotningsdistrikt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslövs kommuns författningssamling Hemsidan

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (27) 35 KS Årsredovisning 2013 för Eslövs kommun med koncern med sammanställd redovisning och ansvarsprövning Årsredovisningen för Eslövs kommun avser kalenderåret 2013 och inkluderar sammanställd redovisning för de bolag i vilka kommunen har minst majoritetsinflytande. Kommunen har ett driftsresultat med ett överskott på 11,4 miljoner kronor. Resultatet är något lägre än det överskott som planerades i samband med budgeten, vilket var en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, cirka 15 miljoner kronor. Under året har kommunen erhållit återbetalning av avgifter från AFA-försäkring och gjort realisationsvinst vid försäljning av fastigheter med 52,1 miljoner kronor som inte var planerat i budgeten. Under året har endast en mindre del av planerade investeringar färdigställts beroende på bland annat förnyad utredning kring ersättning för Östra skolan, fördröjningen kring Ekevallahallen och Marieholmsbanan. Den sammanställda redovisningen uppvisar kommunalt överskott och bolagsvinster som tillsammans uppgår till 167,1 miljoner kronor. Det förhållandevis höga resultatet härrör från fastighetsförsäljningar av bostadsområdet Berga, Bergagården och Dannemannen 33. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning och det lagstadgade kravet på balans mellan intäkter och kostnader. sunderlag Förslag till årsredovisning 2013 med sammanställd redovisning. Revisionsberättelse från kommunens revisorer med bilagor från EY samt revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för bolagen.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (27) 35, forts. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 20 februari Kommunstyrelsens förslag till beslut 41, Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning 2013, EY. Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Revision De kommunala revisorerna har överlämnat revisionsberättelse med bilagor för Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt för enskilda ledamöter i dessa organ för 2013 års verksamhet. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. Jäv De fullmäktigeledamöter som under 2013 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller kommunstyrelsen deltar inte, jämlikt 5 kapitlet 20 a kommunallagen, vid handläggningen i fråga om ansvarsfrihet för den egna nämnden. - Kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. - Förslaget till årsredovisning 2013 med sammanställd redovisning godkänns. Expediering Samtliga nämnder Utskottet för arbete och försörjning

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (27) 36 KS Revidering av reglemente för Servicenämnden Mot bakgrund av att verksamheter som tidigare tillhört kommunstyrelsen har överflyttats till Servicenämnden har nämnden den 12 februari 2014, 5 och 7, beslutat om en förändrad organisation för Service och Teknik samt tagit fram förslag på ändringar i nämndens reglemente. Servicenämnden har även föreslagit att Service och Teknik ska byta namn till Serviceförvaltningen. Ärendet om namnbyte samt förslag till reviderat reglemente har översänts till kommunfullmäktige för beslut. sunderlag Servicenämndens beslut 5, 2014 med tillhörande organisationsskiss. Servicenämndens beslut 7, Förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 27 februari Kommunstyrelsens förslag till beslut 45, Beredning Servicenämnden har i sitt beslut avseende namnbyte föreslagit att förvaltningen Service och Teknik ska byta namn till Serviceförvaltningen bland annat på grund av att förvaltningens namn genom namnbyte kommer att stämma bättre överens med nämndens namn och innebära att förvaltningens olika verksamheter likställs. Kommunledningskontoret anser att tidpunkten för namnbytet är mindre bra med tanke på att det om sex månader är val till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret anser att det vore bättre att avvakta med namnbytet tills nyvalda kommunfullmäktige beslutat om den politiska organisationen. En annan aspekt på namnbytet är att kommunfullmäktige 2002 beslöt att frångå ordet förvaltning i förvaltningsnamnen.

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (27) 36, forts. I föreslagen revidering av Servicenämndens reglemente har de från kommunstyrelsen tillkommande verksamheterna lagts till i 1. Vidare har ändringar gjorts avseende vilken som ska ansvara för att kalla till sammanträde vid presidiets frånvaro då det föreslås att den som har längst tjänstgöringstid ska ansvara för kallelsen istället för den till åldern äldste en. Dessa ändringar är i linje med tidigare genomförda förändringar av bland annat kommunstyrelsens reglemente och kommunledningskontoret har inget att invända mot dessa. Enligt kommunledningskontoret bör dock även 10 ändras på sådant sätt att den som tjänstgjort längst tid träder in som ersättare för ordföranden eller vice ordförande. Enligt 5 kapitlet kommunallagen och dess kommentarer ska ordalydelsen av ett beslut redovisas vid sammanträdet när det är fråga om omedelbar justering. Däremot finns inget krav på att redovisningen ska vara skriftlig. Kommunledningskontoret föreslår därför att 13 andra stycket andra meningen i förslaget till reglemente ändras från lydelsen i nu gällande reglemente Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den till Paragrafen ska redovisas innan nämnden justerar den. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag med ändringen att namnbytet på förvaltningen godkänns. - Service och Teknik byter namn till Serviceförvaltningen. - Servicenämndens förslag till reviderat reglemente antas att gälla från och med den 14 april 2014, med följande ändringar: 10 första meningen ändras på så sätt att den till åldern äldste en byts ut mot den med längst tjänstgöringstid. 13 andra stycket andra meningen Expediering ändras från Paragrafen bör redovisas innan nämnden Servicenämnden justerar den till Paragrafen ska redovisas innan Hemsidan nämnden justerar den. Eslövs kommuns författningssamling

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (27) 37 KS Remittering av motion från B Jönsson (NKE) och G Windén (NKE) om trygghetsboende i Eslövs kommun Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om trygghetsboende i Eslövs kommun. sunderlag Motion om trygghetsboende i Eslövs kommun, Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE). - Motion om trygghetsboende i Eslövs kommun remitteras till Kommunala Pensionärsrådet och Vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 18 september 2014 samt till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 24 september Expediering Kommunala Pensionärsrådet Vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (27) 38 KS Remittering av motion från H Svensson-Sixbo (V) och S Karlsson (V) om avgiftsfria resor för äldre Håkan Svensson-Sixbo (V) och Stefan Karlsson (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om avgiftsfria resor för äldre. sunderlag Motion om avgiftsfria resor för äldre, Håkan Svensson-Sixbo (V) och Stefan Karlsson (V). - Motion om avgiftsfria resor för äldre remitteras till Kommunala Pensionärsrådet och Vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 18 september 2014 samt till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 24 september Expediering Kommunala Pensionärsrådet Vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (27) 39 KS Remittering av motion från B Jönsson (NKE) och G Windén (NKE) om hemtjänst utan biståndsbedömning Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om hemtjänst utan biståndsbedömning. sunderlag Motion om hemtjänst utan biståndsbedömning, Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE). - Motion om hemtjänst utan biståndsbedömning remitteras till Kommunala Pensionärsrådet och Vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 18 september 2014 samt till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 24 september Expediering Kommunala Pensionärsrådet Vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (27) 40 KS Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ska Eslöv fortsätta med ett fördjupat samarbete med Uganda? Daniel Rhodin (FP) har till kommunfullmäktige lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Lind. Interpellationen har rubriken Ska Eslöv fortsätta med ett fördjupat samarbete med Uganda? - medger att interpellationen får ställas.

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (27) 41 KS Val av ledamöter och ersättare till Eslövs föreläsningsförening för år 2014 har att utse två ledamöter och en ersättare till Eslövs Föreläsningsförening för Beredning Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gertrud Eriksson (S) och Ingrid von Gertten (M) samt av ersättaren Stig-Åke Grönvall (S). - Till styrelsen för Eslövs Föreläsningsförening för 2014 utses genom omval: Gertrud Eriksson (S) Ingrid von Gertten (M) ersättare Stig-Åke Grönvall (S). Expediering Eslövs Föreläsningsförening Gertrud Eriksson (S) Ingrid von Gertten (M) Stig-Åke Grönvall (S).

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (27) 42 KS Avsägelse från Fredrik Lundström (M) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen Fredrik Lundström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. - Fredrik Lundström (M) entledigas från uppdraget. - Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer ny styrelse utses Bengt Andersson (M). Expediering Fredrik Lundström Bengt Andersson Kommunstyrelsen Personalavdelningen Hemsidan

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (27) 43 KS Avsägelse från Eva Hansson (M) från uppdrag som ersättare i Servicenämnden Eva Hansson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Servicenämnden. - Eva Hansson (M) entledigas från uppdraget. - Val av ny ersättare kvarstår till nästa sammanträde. Expediering Eva Hansson Servicenämnden Personalavdelningen

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (27) 44 Anmälningar Följande anmälningar läggs till handlingarna: KS Länsstyrelsen Skåne: om fördelning av valkretsmandat i kommunfullmäktigeval. KS Länsstyrelsen Skåne: om avvisande samt avslag av överklaganden av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, Joel Sallius plats. KS Finsam: Protokoll från styrelsemöte KS Kultur- och fritidsnämnden: att förlänga skötseln av driften av Karlsrobadet och Marieholmbadet i egen regi till dess säkert underlag föreligger. KS Vård- och omsorgsnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) fjärde kvartalet Ordförande informerar: Sammanträdet den 28 april 2014 kommer att inledas med en information om personsäkerhet i samband med allmänna val 2014.

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Christine Melinder (M) ersättare

Christine Melinder (M) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-15.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Catharina Malmborg (M) tjg ers för H Wöhlecke (M) Karin Reinisch

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige 2008-05-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige 2008-05-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Medborgarhuset kl. 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Lena Emilsson (s), Bernt Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S)

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (38) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.50 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Fredrik Wikberg (S) tjg ers för L Emilsson (S) Tony Hansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Rebecka Barjosef (S) Marie Göransson (S) Claes Jönsson (S) Lena Wöhlecke (M) Karin Reinisch (M)

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Rebecka Barjosef (S) Marie Göransson (S) Claes Jönsson (S) Lena Wöhlecke (M) Karin Reinisch (M) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (39) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-21.30 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson (S) Lars

Läs mer

Lisbeth Erlandsson. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (25) Barn- och familjenämnden 2013-02-13

Lisbeth Erlandsson. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (25) Barn- och familjenämnden 2013-02-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (25) Plats och tid Familjens Hus, vårdcentralen Tåbelund, klockan 18.00-20.15 ande Lena Emilsson (S) ordförande Jonas Falk (M) 1:e vice ordförande Daniel Rhodin (FP) 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Gert Björk (M) Sophia Steinick- Sandberg (MP) Kerstin Ekoxe (S) Göran Granberg (SD) Eva Rebbling (V) Peter Sjögren (M) Anna Biegus-Nilsson (S)

Gert Björk (M) Sophia Steinick- Sandberg (MP) Kerstin Ekoxe (S) Göran Granberg (SD) Eva Rebbling (V) Peter Sjögren (M) Anna Biegus-Nilsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sal VO3, Bergagymnasiet, Verkstadsgatan 1, Eslöv kl 18.00-20.15 ande Övriga närvarande Catharina Malmborg (M) Marianne Svensson (S) Madeleine Atlas (C) Håkan

Läs mer

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval.

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval. Sammanträdesprotoka Sida 10 (42) 127 KS.2014.0463 Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Janet Andersson (S) Lena Emilsson (S) Lars Månsson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) David Westlund (S)

Janet Andersson (S) Lena Emilsson (S) Lars Månsson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) David Westlund (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 18.00-19.25 ande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Janet Andersson (S) Lars Månsson (S)

Janet Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (31) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 18.00-19.15 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) 32-40, 42-47 Fredrik Wikberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-28 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.10 Beslutande Övriga närvarande Mats Green (M), ordförande AnneMarie Grennhag

Läs mer

Janet Andersson (S) Tony Hansson (S) ledamot 1-2, 4-23 Kerstin Ekoxe (S) tjg ers för T Hansson (S) 3

Janet Andersson (S) Tony Hansson (S) ledamot 1-2, 4-23 Kerstin Ekoxe (S) tjg ers för T Hansson (S) 3 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.20 ande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Gabriel Barjosef (S) tjg ers för L Emilsson (S) Tony Hansson (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lena Emilsson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Rebecka Barjosef (S) Marie Göransson (S)

Lena Emilsson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Rebecka Barjosef (S) Marie Göransson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (38) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.50, 21.00-22.00 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 28 april 2014 kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 37 Information 38- - Kommunstyrelsens information 42 Inkomna motioner och medborgarförslag

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige Kallelse Sida 1 (5) Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige Datum och tid: måndagen den 28 september 2015, klockan 18.00 Plats: Medborgarhusets A-sal i Eslöv Förhinder anmäls till: Anette Persson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 ande ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-11-26 1 (9 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-20:35 Beslutande Sven Lundin (C) tj ers Celal Aslan (C) tj ers Karl Persson (SD) Anna Hammar (V) Lilian Nilsson (M) Ann-Christine Janhagen Olsén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer