Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10"

Transkript

1 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson

2 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren... 5 Projektledarens ansvarsområde... 6 Projektledartyper... 7 Avvägningar... 8 Motivering... 8 Projektteamet... 9 Grupproller Projektets livscykel Referenser... 12

3 Inledning I kursen KPP 306 Produkt och processutveckling fick vi som individuell uppgift att skriva en essä om valfritt ämne inom PU-processen. Jag har i denna essä valt att skriva om min syn på projektledning. Då projektledning är ett väldigt brett begrepp och sträcker sig över hela projektets livscykel, har jag valt att fokusera främst på projektledarens övergripande roll i ett projekt. En projektledares arbetsuppgifter och ansvarsområden, både ansvaret mot projektteamet och mot själva organisationen, kommer att beskrivas.

4 Vad är ett projekt? Definition av projekt En tillfällig strävan att skapa en produkt eller tjänst (Project management institute, 2004) Ett projekt är en tillfällig aktivitet över ett oftast förutbestämt tidsintervall, med avseende att uppnå utsatt mål. Ett projekt kan delas in i tre olika huvudmålgrupper, prestanda, tid och kostnad. Detta brukar kallas för ett projekts avvägningar som måste göras för att uppnå utsatt mål. Prestanda Kostnad Tid Ett projekt är oftast en engångsaktivitet med ett väldefinierat mål. Ett projekt kan även delas upp i mindre aktiviteter och delmål för att få en bättre kontroll över vad som behöver göras samt när det behöver göras. Även fast en organisation har gjort liknande projekt tidigare, t ex konstruktionsprojekt, är alla projekt unika. Då det alltid finns någon del som skiljer sig från tidigare liknande projekt, t ex något ändrade kundkrav eller mindre konfigureringar beroende på miljö. Även närvaron av möjliga risker bidrar till att varje projekt blir unikt i sig. Projekt kan delas in i tre olika huvudgrupper: Konkreta: Projekt med tydlig definition och mål. Öppna: projekt som är föränderliga och saknar tydliga mål, vanliga inom t ex forskning. Temporära: Projekt som är kortare och av mer informell karaktär.

5 Vad är projektledning? Projektledning är en samling metoder och arbetssätt som används för att styra ett projekt. Modern projektledning sägs ha startat med Manhattan-projektet ( ). Till en början användes endast projektledning vid väldigt stora projekt samt vid komplex forskning och utvecklingsprojekt. Till en början (tidigt 1900-tal) användes projektledning främst som ett planeringsverktyg istället för ett verktyg som användes från början till slut genom hela processen. Men metodutvecklingen inom projektledning har sedan dess lett till att även innefatta hantering utav ledarskap, beslutsfattande, organisationsform, gruppdynamik mm. Allt eftersom metoder kring projektledning utvecklades, detta främst utav militära organisationer, började användandet utav projektorganisering att sprida sig allt mer. Privata organisationer insåg fördelarna med att även använda projektledning vid mindre projekt. I dagsläget är projektledning den mer vanliga organisationsformen än som tidigare endast i undantagsfall. Varför projektledning? Syftet med att initiera ett projekt är att uppnå ett visst resultat, t ex ta fram en ny produkt. Genom att tillämpa framtagna projektledningsmetoder kan man enklare dela upp ett projekt i olika steg samt ansvarsområden i en projektgrupp. Detta ger möjligheten att enklare styra och kontrollera projektets olika faser och eventuella delmål. Det ger även möjligheten att agera mottagligt för saker som: 1. Kunder och omgivning 2. Identifiera samt korrigera fel i ett tidigt skede 3. Ta beslut om avvägningar i projektet för att uppnå utsatta mål Detta skapar bättre kundrelationer där man kan vara mer mottaglig för krav och önskemål under processens gång. Det har även visats att med hjälp utav projektledning har projekttider kortats ned och det har även gett lägre kostnader, högre kvalitet samt bättre tillförlitlighet. Även bättre koordination inom organisationen med bättre fokus på mål har lett till ökad arbetsmoral(project management: A managerial approach, 2010). Projektledaren Det första som bör göras i ett projekt, efter att det fått godkännande att initieras av organisationsledning är att välja ut en projektledare. Ibland kan det även vara lämpligt att redan innan ett projekt väljs ha bestämt projektledare, detta beroende på organisation. Projektledaren är ett projekts kanske största resurs jämfört med projektteamet, kapital, material osv. Detta då projektledaren har det yttersta ansvaret för att projektet initieras, implementeras och framförallt slutförs. Vanligtvis är det ledningsgruppen som väljer ut en projektledare samt informerar och förklarar vad det är som ska göras, samt vad det är för mål man vill uppnå.

6 En lämplig första uppgift för projektledaren är att göra en övergripande budget och ett tidsschema. Detta för att enklare få en helbild av projektet och vad som kommer att krävas samt även ge en bra grund för att kunna välja ut ett lämpligt projektteam. En bra initial planering gör även att man får bättre förståelse för intressenters krav, vilka lokaler som kommer krävas och vilka lokaler som finns tillgängliga samt även kunna få en överblick av vad för typer av materiell som kommer krävas och när det behöver finnas tillgängligt. Att ha en god överblick redan från start blir det även lättare att fastställa rutiner samt kontrollpunkter att hålla koll på genom hela projektet. När fler personer ansluts till projektet (projektteam, leverantörer etc) regleras och förbättras tidsschemat efter behov. Allt eftersom projektplaneringen tar form är det projektledarens uppgift att se till att berörda informeras i god tid vad som ska göras och när det ska utföras. För att undvika komplikationer och missförstånd under projektets gång är det viktigt att alla inblandade i projektet kontinuerligt får ta del utav väsentlig information för att kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. Projektledarens ansvarsområde En projektledares ansvarsområden i ett projekt är väldigt bred och sträcker sig oftast över alla steg i processen. Men en projektledares huvudansvar kan delas in i tre grupper: Ansvar mot organisationen Ansvar mot projektet och klienten/kunden Ansvar mot projektmedlemmarna Ansvaret mot den egna organisationen innefattar saker som att ha koll på samt informera på lämpligt sätt om resurser, tidsplan och aktuell budget. Att ha en god kommunikation med ledningsgruppen är ett viktigt steg för att kunna uppfylla de krav som är ställda samt även hålla dem underrättade om eventuella risker och fel som kan finnas. En bra tumregel är att se till att ledningsgruppen aldrig blir överraskad av resultat eller händelser under projektets gång. Projektledaren kan undvika detta genom att ha en kontinuerlig uppföljning på projektets status. Projektledarens ansvar mot projektet och klienten/kunden innefattar att se till att de krav som är satta uppfylls på ett lämpligt sätt. För att kunna uppnå detta är det viktigt att kunna hantera eventuella konflikter som dyker upp mellan olika avdelningar, exempelvis marknad, ekonomi, forskning, tillverkning etc. Genom att ha ett tydligt mål kan projektledaren enklare styra projektet i rätt riktning och undvika missförstånd mellan samarbetare under projektets gång. Ansvaret mot projektmedlemmarna innefattar att projektledaren har en god relation till sina medarbetare, då en projektgrupp oftast blir väldigt närstående varandra. Det är viktigt att alla medlemmar ges chansen att reflektera sina åsikter och synpunkter under projektets

7 gång. Även att få känna sig delaktig i det stora hela är en viktig aspekt, varje gruppmedlems arbeta är viktigt för att föra projektet framåt oavsett arbetsområde. Då ett projekt oftast är en temporär satsning och projektgruppen inte kommer jobba tillsammans något mer efter avslutat projekt bör projektledaren även tänka på vad som kommer hända med gruppmedlemmarna efteråt. Det kan vara vanligt med att mot slutet av ett projekt att gruppmedlemmar börjar fundera på sin egen karriär samt vad som kommer hända med dem efter projektet avslutats. Detta leder till att det blir allt större egenfokus och som följd kan projektet försenas då gruppmedlemmar lägger mer tid på att skydda sin egen framtid istället för att avsluta projektet. Det är därför bra om projektledaren tar ett ansvar för att se till att gruppmedlemmar hittar tillbaka till sina tidigare rutiner och uppgifter, eller skapar nya passande uppdrag. Projektledartyper Som projektledare är det viktigt att kunna vara flexibel beroende på situationen som organisationen eller projektet befinner sig i. Genom att anpassa sin ledarstil för stunden blir det enklare att lösa problem projektteamet kan stå inför. Situationsanpassat ledarskap II är en modell som är framtagen utav Ken Blanchard, vilket är en vidareutveckling på Paul Hersey och hans egna tidigare modell situationsanpassat ledarskap. Modellen bygger på att varje olik situation kräver sin typ av ledarstil, samt att metoden ska vara tillämpbar inom alla olika områden. Mycket av metoden handlar om att man som ledare ska kunna vidareutveckla sitt projektteam genom att anpassa sin ledarstil efter hur individerna är. Projektteamets kompetens och engagemang styr hur man ska ge instruktioner och stöd för bästa utveckling och resultat. Slutmålet är att en person ska kunna bli självständig och resultatinriktad. Nedan beskrivs fyra olika utvecklingsnivåerna en person kan befinna sig i enligt Ken Blanchards situationsanpassat ledarskap II. Utvecklingsnivå 1: Låg kompetens/högt engagemang. Entusiastisk men saknar erfarenhet, villig att lära sig. Utvecklingsnivå 2: Låg till viss kompetens/lågt engagemang. Besviken samt passiv. Saknar motivation och är frustrerad. Utvecklingsnivå 3: Måttligt till hög kompetens/varierande engagemang. Skicklig men osäker på sin kompetens. Utvecklingsnivå 4: hög kompetens/högt engagemang. Självständig och resultatinriktad. Klarar sig själv. För att kunna vidareutveckla projektmedlemmarna är det viktigt att hantera de olika utvecklingsnivåerna med olika ledarstilar anpassat för den nivån. Man kan säga att det används två olika typer av ledarstilar, den stöttande samt den instruerande. Genom att variera mixen av stöttande och instruerande kan man skapa en passande ledarstil för projektteamet och dess medlemmar. Ken Blanchard har med sin metod tagit fram ledarstilar som är anpassade till de olika utvecklingsnivåerna.

8 Ledarstil 1 Instruerande: Ledarstil som visar och berättar vad och hur något ska göras, mycket instruktion och lite stöd. Ledarstil 2 Coachande: Ledarstil som ger mycket instruktion och mycket stöd. Förklarar varför något görs samt uppmuntrar. Ledarstil 3 Stödjande: Ledarstil som ger lite instruktion men mycket stöd. Tar gemensamma beslut samt uppmuntrar. Ledarstil 4 Delegerande: Ledarstil som ger lite instruktion samt lite stöd. Tillåter självbestämmande i gruppen och tillhandahåller resurser. Något man bör tänka på dock är att alla inte är stöpta i samma formar, en ledarstil som fungerar för vissa projektteam och medlemmar fungerar kanske inte för ett annat, även fast de tycks ligga i en liknande utvecklingsnivå. Precis som varje till synes likadana projekt är unikt är varje projektmedlem unik. Avvägningar En viktig uppgift en projektledare har är att göra avvägningar i projektet. Som tidigare nämnts har ett projekt tre olika kategorier av avvägningar (tid, prestanda och kostnad). För att kunna uppnå önskat mål och resultat är det viktigt att projektledaren håller reda på dessa under processen. Tid är pengar och det gäller att uppnå bästa möjliga resultat i förhållande till den budget och tidsintervall man har tillgång till. Då alla tre kategorierna är länkade med varandra är det viktigt att förstå hur de påverkar varandra och vad vissa beslut kan innebära för projektets resultat. Att ha mer tid för ett projekt kan leda till ett bättre resultat (prestanda) men det kan även innebära att projektet kommer kosta mer också. Det är därför viktigt att man har ett tydligt mål i projektet för att rätt avvägningar ska kunna göras. Motivering Förutom att ha koll på ett projekts avvägningar är en viktig roll för projektledaren att motivera sitt projektteam samt hantera eventuella konflikter som kan uppstå. Ett motiverat projektteam har lättare för att lösa uppgifter som de blir tilldelade och har en högre arbetsmoral. Det finns många olika sätt att få en individ motiverad. Då varje projektmedlem i sig är unik är det svårt att hitta en specifik modell för att motivera samtliga. Dock finns det forskning som tagit fram olika typer av modeller som kan användas som en fingervisning och exempel på hur man kan försöka motivera sina medarbetare. En modell är tvåfaktors-teorin skapad av psykologen Frederick Herzberg. Enligt honom påverkas personer av två olika faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är yttre faktorer som påverkar medans motivationsfaktorer klassas som inre faktorer. Hygienfaktorer: Arbetsvillkor Lön Status Företag

9 Säkerhet Motivationsfaktorer Prestation Erkännande utifrån prestation Ansvar för uppgift Möjlighet till avancerande i organisationen Även Davila (2006) pratar om inre och yttre motivation som påverkar människor. Dock pratar han om inre motivation som personens egen drivkraft att vilja uppnå mål och utvecklas. Den yttre motivationen beskrivs som utomstående faktorer som kan påverka, t ex relationer till andra människor. För att kunna motivera ett projektteam behöver medlemmarna något att sträva efter. Genom att fastställa delmål ges en tydligare bild av vad som behöver göras och varför det görs. En bra motiveringsfaktor är att se till att projektteamets medlemmar är medvetna om vilken påverkan deras uppgift har för helheten. Detta lyfter fram individens prestation och ger en större ansvarskänsla för sitt arbete. En viktig aspekt för individen är att få känna sig delaktig i projektet och få en förståelse för helheten. Projektteamet För att projektledaren ska kunna genomföra projektet från initiering till avslut behöver han ett kompetent projektteam. Då ett projekt är en tillfällig aktivitet är det vanligast att projektteamet plockas ut från organisationens olika avdelningar (ekonomi, marknad, tillverkning etc). Ett projektteam bör bestå utav en blandning av människor med olika typer av kompetensområden. Dels för att projektteamet ska kunna täcka upp de kunskapsområden som projektet omfattar, men även för att ge möjligheten att granska problem som dyker up från flera olika synsätt. För att kunna sätta ihop ett lämpligt projektteam behöver man veta vilken kompetens som behövs för det aktuella projektet. Ett bra sätt att ta reda på vilka typer av projektmedlemmar som behövs är att bryta ned projektet i mindre aktiviteter, antingen genom att skapa en funktionsanalys för projektet eller med hjälp utav en WBS (work breakdown structure). Genom denna metod får man en bättre överblick över vilka aktiviteter och uppgifter som behöver utföras i projektet för att uppnå utsatt mål. Efter att projektets aktiviteter tagits fram kan projektledaren enklare se vilken typ av kompetens som kommer behövas i projektteamet.

10 Grupproller Förutom att ha ett projektteam med rätt kompetens är det även viktigt att tänka på andra aspekter så som grupproller. I ett projektteam är det vanligt att gruppmedlemmarna tar på sig olika roller. För att få ett lyckat projektteam är det därför bra att precis som med bred kompetens även ha medlemmar som tar sig an olika grupprollstyper. Enligt Meredith Belbins forskning om gruppinteraktion finns det nio olika typer av grupproller. Plant: kreativ roll som ofta kommer med innovativa idéer, har dock svårt att förverkliga sina egna visioner. Resource investigator: Roll som skapar kontakter och möjligheter utanför projektgruppen. Shaper: Roll som är väldigt målinriktad samt ambitiös. Vill oftast göra på sitt sätt och gillar inte när andra går emot hen. Detta medför att man bör undvika att ha två stycken som har dessa egenskaper, då det finns risk att de börjar motarbeta varandra. Coordinator: Person som har god förmåga att se helheten i ett projekt. Är därför bra på att delegera och fördela arbetsuppgifter till passande personer. Specialist: Person som är specialiserad inom ett specifikt område. Ständigt på jakt efter mer kunskap inom sitt område, medför dock att personen är mindre intresserad av saker som inte rör dess specifika specialområde. Completer finisher: Strävar alltid efter perfektion. Lägger gärna ner extra tid för att uppnå detta, medför dock att det läggs ner mycket tid på väldigt små detaljer. Monitor evaluator: Är en observatör som har en bred syn på lösningen för ett problem. Bedömer det som pågår i ett projekt. Implementer: Person som ser till att gruppens idéer blir verkliga handlingar. Har hög självdisciplin och levererar resultat på utsatt tid. Anses vara mindre flexibel för förändringar. Teamworker: Person som är bra på att lösa konflikter inom gruppen. Ser till att projektteamets arbete flyter på som det ska. Håller oftast en låg profil inom gruppen och vill gärna inte ta parti för någon specifik gruppmedlem.

11 Projektets livscykel Även då ett projekt alltid är unikt följer det oftast samma steg från start till slut. I det första steget startas ett projekt upp, projektledare och projektteam väljs ut och en övergripande budget och tidsplan görs. I nästa steg utförs själva arbetet som krävs för att uppnå de satta projektmålen. Det är oftast i denna fas som ett projekt tar fart och får upp moment. Detta fortsätter ända mot slutet. Dock är det vanligt att när målet är i sikte att takten och momentet trappas av. Denna variant av långsam snabb långsam projektcykel är vanlig och beror oftast på att ett projekt inte kräver lika mycket arbete i själva initieringen. Men allt eftersom planeringen blir klar och själva arbetet ska utföras ökar oftast aktiviteten i projektet. Anledningen att moment tappas mot slutet av projektet kan bero på flera olika faktorer, men en av anledningarna kan vara som tidigare nämnts att oron för individens framtid spelar in och projektmedlemmar blir omotiverade att avsluta sitt arbete på grund av detta. En annan faktor är att det i slutskedet av ett projekt ofta är många saker som skall integreras med varandra, detta är ett komplicerat steg och tar ofta tid. Ett viktigt steg som oftast förbises är själva avslutandefasen. Det är väldigt vanligt att många projekt blir utdragna och seglivade utan något riktigt avslut. Även detta kan bero på känslan av osäker framtid för deltagarna i projektet. Det är därför viktigt att fastställa ett tydligt mål för projektet som verkligen markerar ett avslut. Vid ett avslutat projekt är det bra att ha en utvärdering med det inblandade projektteamet. Detta ger en bra markering för att projektet och arbetet är slut. Men det ger även möjligheten för alla inblandade att reflektera och dra lärdom från projektet. Ett bra sätt är att ha en öppen diskussion i projektteamet där alla positiva och negativa saker tas upp. Dock är det viktigt att försöka hålla diskussionen på ett konstruktivt sätt och inte låta det leda till att personer skyller misstag på varandra.

12 Referenser Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel (2010), Project management: A managerial approach Eppinger Steven D, Ulrich Karl T, 2008, Product Design and Development Marc J. Epstein and Tony Davila (2006), Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It sv.wikipedia.org/wiki/meredith_belbin#belbins_forskning en.wikipedia.org/wiki/two_factor_theory sv.wikipedia.org/wiki/situationsanpassat_ledarskap#situationsanpassat_ledarskap_ii.2c_slii

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Var vi finns. Fakta om banken

Var vi finns. Fakta om banken Ålandsbanken Abp Var vi finns Fakta om banken Sverige Åland Finland Grundad 1919 Börsnoterades i Helsingfors 1942 Balansomslutning 4,1 miljarder euro Ca 700 anställda Fokus på Premium Banking & Private

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1!

Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1! Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering?! Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Underlag till föreläsningar Av Universitetslektor Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola Detta är en kommenterad

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

UTBILDNING: Leda komplexa projekt

UTBILDNING: Leda komplexa projekt UTBILDNING: Leda komplexa projekt Introduktion Hur hanterar man komplexa projekt med många intressenter, tighta tidplaner, avancerade beroendekopplingar och begränsade budgetmål? Hur kan man i sitt ledarskap

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid.

C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M. Om konsten att delegera fram tid. C O M B I T E C H P R O J E K T C E N T R U M Om konsten att delegera fram tid. Att plocka russinen ur kakan är ganska trevligt. Speciellt när du kan visa att det är ekonomiskt försvarbart. För när det

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad

Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad GUNNAR WISMAR Ledarskap Olika ledarstilar: Auktoritär Demokratisk Låt gå Situationsanpassad Auktoritär ledarstil Leder gruppen med fast hand mot målet Tar alla beslut och allt ansvar Sätter alla mål Kväser

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN

FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE Irland NR.004 ÖVERSIKT Schaffner Gruppen är ledande i världen när det gäller tillhandahållande av komponenter, testutrustning och konsulttjänster för elektromagnetisk

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Ledarskapets påverkan på kreativitet

Ledarskapets påverkan på kreativitet - Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 2011 Ledarskapets påverkan på kreativitet Kandidatuppsats Andreas Hackl 860718 Peter Larsson 870709 1 Sammanfattning Syftet med denna kandidatuppsats

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer