Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10"

Transkript

1 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson

2 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren... 5 Projektledarens ansvarsområde... 6 Projektledartyper... 7 Avvägningar... 8 Motivering... 8 Projektteamet... 9 Grupproller Projektets livscykel Referenser... 12

3 Inledning I kursen KPP 306 Produkt och processutveckling fick vi som individuell uppgift att skriva en essä om valfritt ämne inom PU-processen. Jag har i denna essä valt att skriva om min syn på projektledning. Då projektledning är ett väldigt brett begrepp och sträcker sig över hela projektets livscykel, har jag valt att fokusera främst på projektledarens övergripande roll i ett projekt. En projektledares arbetsuppgifter och ansvarsområden, både ansvaret mot projektteamet och mot själva organisationen, kommer att beskrivas.

4 Vad är ett projekt? Definition av projekt En tillfällig strävan att skapa en produkt eller tjänst (Project management institute, 2004) Ett projekt är en tillfällig aktivitet över ett oftast förutbestämt tidsintervall, med avseende att uppnå utsatt mål. Ett projekt kan delas in i tre olika huvudmålgrupper, prestanda, tid och kostnad. Detta brukar kallas för ett projekts avvägningar som måste göras för att uppnå utsatt mål. Prestanda Kostnad Tid Ett projekt är oftast en engångsaktivitet med ett väldefinierat mål. Ett projekt kan även delas upp i mindre aktiviteter och delmål för att få en bättre kontroll över vad som behöver göras samt när det behöver göras. Även fast en organisation har gjort liknande projekt tidigare, t ex konstruktionsprojekt, är alla projekt unika. Då det alltid finns någon del som skiljer sig från tidigare liknande projekt, t ex något ändrade kundkrav eller mindre konfigureringar beroende på miljö. Även närvaron av möjliga risker bidrar till att varje projekt blir unikt i sig. Projekt kan delas in i tre olika huvudgrupper: Konkreta: Projekt med tydlig definition och mål. Öppna: projekt som är föränderliga och saknar tydliga mål, vanliga inom t ex forskning. Temporära: Projekt som är kortare och av mer informell karaktär.

5 Vad är projektledning? Projektledning är en samling metoder och arbetssätt som används för att styra ett projekt. Modern projektledning sägs ha startat med Manhattan-projektet ( ). Till en början användes endast projektledning vid väldigt stora projekt samt vid komplex forskning och utvecklingsprojekt. Till en början (tidigt 1900-tal) användes projektledning främst som ett planeringsverktyg istället för ett verktyg som användes från början till slut genom hela processen. Men metodutvecklingen inom projektledning har sedan dess lett till att även innefatta hantering utav ledarskap, beslutsfattande, organisationsform, gruppdynamik mm. Allt eftersom metoder kring projektledning utvecklades, detta främst utav militära organisationer, började användandet utav projektorganisering att sprida sig allt mer. Privata organisationer insåg fördelarna med att även använda projektledning vid mindre projekt. I dagsläget är projektledning den mer vanliga organisationsformen än som tidigare endast i undantagsfall. Varför projektledning? Syftet med att initiera ett projekt är att uppnå ett visst resultat, t ex ta fram en ny produkt. Genom att tillämpa framtagna projektledningsmetoder kan man enklare dela upp ett projekt i olika steg samt ansvarsområden i en projektgrupp. Detta ger möjligheten att enklare styra och kontrollera projektets olika faser och eventuella delmål. Det ger även möjligheten att agera mottagligt för saker som: 1. Kunder och omgivning 2. Identifiera samt korrigera fel i ett tidigt skede 3. Ta beslut om avvägningar i projektet för att uppnå utsatta mål Detta skapar bättre kundrelationer där man kan vara mer mottaglig för krav och önskemål under processens gång. Det har även visats att med hjälp utav projektledning har projekttider kortats ned och det har även gett lägre kostnader, högre kvalitet samt bättre tillförlitlighet. Även bättre koordination inom organisationen med bättre fokus på mål har lett till ökad arbetsmoral(project management: A managerial approach, 2010). Projektledaren Det första som bör göras i ett projekt, efter att det fått godkännande att initieras av organisationsledning är att välja ut en projektledare. Ibland kan det även vara lämpligt att redan innan ett projekt väljs ha bestämt projektledare, detta beroende på organisation. Projektledaren är ett projekts kanske största resurs jämfört med projektteamet, kapital, material osv. Detta då projektledaren har det yttersta ansvaret för att projektet initieras, implementeras och framförallt slutförs. Vanligtvis är det ledningsgruppen som väljer ut en projektledare samt informerar och förklarar vad det är som ska göras, samt vad det är för mål man vill uppnå.

6 En lämplig första uppgift för projektledaren är att göra en övergripande budget och ett tidsschema. Detta för att enklare få en helbild av projektet och vad som kommer att krävas samt även ge en bra grund för att kunna välja ut ett lämpligt projektteam. En bra initial planering gör även att man får bättre förståelse för intressenters krav, vilka lokaler som kommer krävas och vilka lokaler som finns tillgängliga samt även kunna få en överblick av vad för typer av materiell som kommer krävas och när det behöver finnas tillgängligt. Att ha en god överblick redan från start blir det även lättare att fastställa rutiner samt kontrollpunkter att hålla koll på genom hela projektet. När fler personer ansluts till projektet (projektteam, leverantörer etc) regleras och förbättras tidsschemat efter behov. Allt eftersom projektplaneringen tar form är det projektledarens uppgift att se till att berörda informeras i god tid vad som ska göras och när det ska utföras. För att undvika komplikationer och missförstånd under projektets gång är det viktigt att alla inblandade i projektet kontinuerligt får ta del utav väsentlig information för att kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. Projektledarens ansvarsområde En projektledares ansvarsområden i ett projekt är väldigt bred och sträcker sig oftast över alla steg i processen. Men en projektledares huvudansvar kan delas in i tre grupper: Ansvar mot organisationen Ansvar mot projektet och klienten/kunden Ansvar mot projektmedlemmarna Ansvaret mot den egna organisationen innefattar saker som att ha koll på samt informera på lämpligt sätt om resurser, tidsplan och aktuell budget. Att ha en god kommunikation med ledningsgruppen är ett viktigt steg för att kunna uppfylla de krav som är ställda samt även hålla dem underrättade om eventuella risker och fel som kan finnas. En bra tumregel är att se till att ledningsgruppen aldrig blir överraskad av resultat eller händelser under projektets gång. Projektledaren kan undvika detta genom att ha en kontinuerlig uppföljning på projektets status. Projektledarens ansvar mot projektet och klienten/kunden innefattar att se till att de krav som är satta uppfylls på ett lämpligt sätt. För att kunna uppnå detta är det viktigt att kunna hantera eventuella konflikter som dyker upp mellan olika avdelningar, exempelvis marknad, ekonomi, forskning, tillverkning etc. Genom att ha ett tydligt mål kan projektledaren enklare styra projektet i rätt riktning och undvika missförstånd mellan samarbetare under projektets gång. Ansvaret mot projektmedlemmarna innefattar att projektledaren har en god relation till sina medarbetare, då en projektgrupp oftast blir väldigt närstående varandra. Det är viktigt att alla medlemmar ges chansen att reflektera sina åsikter och synpunkter under projektets

7 gång. Även att få känna sig delaktig i det stora hela är en viktig aspekt, varje gruppmedlems arbeta är viktigt för att föra projektet framåt oavsett arbetsområde. Då ett projekt oftast är en temporär satsning och projektgruppen inte kommer jobba tillsammans något mer efter avslutat projekt bör projektledaren även tänka på vad som kommer hända med gruppmedlemmarna efteråt. Det kan vara vanligt med att mot slutet av ett projekt att gruppmedlemmar börjar fundera på sin egen karriär samt vad som kommer hända med dem efter projektet avslutats. Detta leder till att det blir allt större egenfokus och som följd kan projektet försenas då gruppmedlemmar lägger mer tid på att skydda sin egen framtid istället för att avsluta projektet. Det är därför bra om projektledaren tar ett ansvar för att se till att gruppmedlemmar hittar tillbaka till sina tidigare rutiner och uppgifter, eller skapar nya passande uppdrag. Projektledartyper Som projektledare är det viktigt att kunna vara flexibel beroende på situationen som organisationen eller projektet befinner sig i. Genom att anpassa sin ledarstil för stunden blir det enklare att lösa problem projektteamet kan stå inför. Situationsanpassat ledarskap II är en modell som är framtagen utav Ken Blanchard, vilket är en vidareutveckling på Paul Hersey och hans egna tidigare modell situationsanpassat ledarskap. Modellen bygger på att varje olik situation kräver sin typ av ledarstil, samt att metoden ska vara tillämpbar inom alla olika områden. Mycket av metoden handlar om att man som ledare ska kunna vidareutveckla sitt projektteam genom att anpassa sin ledarstil efter hur individerna är. Projektteamets kompetens och engagemang styr hur man ska ge instruktioner och stöd för bästa utveckling och resultat. Slutmålet är att en person ska kunna bli självständig och resultatinriktad. Nedan beskrivs fyra olika utvecklingsnivåerna en person kan befinna sig i enligt Ken Blanchards situationsanpassat ledarskap II. Utvecklingsnivå 1: Låg kompetens/högt engagemang. Entusiastisk men saknar erfarenhet, villig att lära sig. Utvecklingsnivå 2: Låg till viss kompetens/lågt engagemang. Besviken samt passiv. Saknar motivation och är frustrerad. Utvecklingsnivå 3: Måttligt till hög kompetens/varierande engagemang. Skicklig men osäker på sin kompetens. Utvecklingsnivå 4: hög kompetens/högt engagemang. Självständig och resultatinriktad. Klarar sig själv. För att kunna vidareutveckla projektmedlemmarna är det viktigt att hantera de olika utvecklingsnivåerna med olika ledarstilar anpassat för den nivån. Man kan säga att det används två olika typer av ledarstilar, den stöttande samt den instruerande. Genom att variera mixen av stöttande och instruerande kan man skapa en passande ledarstil för projektteamet och dess medlemmar. Ken Blanchard har med sin metod tagit fram ledarstilar som är anpassade till de olika utvecklingsnivåerna.

8 Ledarstil 1 Instruerande: Ledarstil som visar och berättar vad och hur något ska göras, mycket instruktion och lite stöd. Ledarstil 2 Coachande: Ledarstil som ger mycket instruktion och mycket stöd. Förklarar varför något görs samt uppmuntrar. Ledarstil 3 Stödjande: Ledarstil som ger lite instruktion men mycket stöd. Tar gemensamma beslut samt uppmuntrar. Ledarstil 4 Delegerande: Ledarstil som ger lite instruktion samt lite stöd. Tillåter självbestämmande i gruppen och tillhandahåller resurser. Något man bör tänka på dock är att alla inte är stöpta i samma formar, en ledarstil som fungerar för vissa projektteam och medlemmar fungerar kanske inte för ett annat, även fast de tycks ligga i en liknande utvecklingsnivå. Precis som varje till synes likadana projekt är unikt är varje projektmedlem unik. Avvägningar En viktig uppgift en projektledare har är att göra avvägningar i projektet. Som tidigare nämnts har ett projekt tre olika kategorier av avvägningar (tid, prestanda och kostnad). För att kunna uppnå önskat mål och resultat är det viktigt att projektledaren håller reda på dessa under processen. Tid är pengar och det gäller att uppnå bästa möjliga resultat i förhållande till den budget och tidsintervall man har tillgång till. Då alla tre kategorierna är länkade med varandra är det viktigt att förstå hur de påverkar varandra och vad vissa beslut kan innebära för projektets resultat. Att ha mer tid för ett projekt kan leda till ett bättre resultat (prestanda) men det kan även innebära att projektet kommer kosta mer också. Det är därför viktigt att man har ett tydligt mål i projektet för att rätt avvägningar ska kunna göras. Motivering Förutom att ha koll på ett projekts avvägningar är en viktig roll för projektledaren att motivera sitt projektteam samt hantera eventuella konflikter som kan uppstå. Ett motiverat projektteam har lättare för att lösa uppgifter som de blir tilldelade och har en högre arbetsmoral. Det finns många olika sätt att få en individ motiverad. Då varje projektmedlem i sig är unik är det svårt att hitta en specifik modell för att motivera samtliga. Dock finns det forskning som tagit fram olika typer av modeller som kan användas som en fingervisning och exempel på hur man kan försöka motivera sina medarbetare. En modell är tvåfaktors-teorin skapad av psykologen Frederick Herzberg. Enligt honom påverkas personer av två olika faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är yttre faktorer som påverkar medans motivationsfaktorer klassas som inre faktorer. Hygienfaktorer: Arbetsvillkor Lön Status Företag

9 Säkerhet Motivationsfaktorer Prestation Erkännande utifrån prestation Ansvar för uppgift Möjlighet till avancerande i organisationen Även Davila (2006) pratar om inre och yttre motivation som påverkar människor. Dock pratar han om inre motivation som personens egen drivkraft att vilja uppnå mål och utvecklas. Den yttre motivationen beskrivs som utomstående faktorer som kan påverka, t ex relationer till andra människor. För att kunna motivera ett projektteam behöver medlemmarna något att sträva efter. Genom att fastställa delmål ges en tydligare bild av vad som behöver göras och varför det görs. En bra motiveringsfaktor är att se till att projektteamets medlemmar är medvetna om vilken påverkan deras uppgift har för helheten. Detta lyfter fram individens prestation och ger en större ansvarskänsla för sitt arbete. En viktig aspekt för individen är att få känna sig delaktig i projektet och få en förståelse för helheten. Projektteamet För att projektledaren ska kunna genomföra projektet från initiering till avslut behöver han ett kompetent projektteam. Då ett projekt är en tillfällig aktivitet är det vanligast att projektteamet plockas ut från organisationens olika avdelningar (ekonomi, marknad, tillverkning etc). Ett projektteam bör bestå utav en blandning av människor med olika typer av kompetensområden. Dels för att projektteamet ska kunna täcka upp de kunskapsområden som projektet omfattar, men även för att ge möjligheten att granska problem som dyker up från flera olika synsätt. För att kunna sätta ihop ett lämpligt projektteam behöver man veta vilken kompetens som behövs för det aktuella projektet. Ett bra sätt att ta reda på vilka typer av projektmedlemmar som behövs är att bryta ned projektet i mindre aktiviteter, antingen genom att skapa en funktionsanalys för projektet eller med hjälp utav en WBS (work breakdown structure). Genom denna metod får man en bättre överblick över vilka aktiviteter och uppgifter som behöver utföras i projektet för att uppnå utsatt mål. Efter att projektets aktiviteter tagits fram kan projektledaren enklare se vilken typ av kompetens som kommer behövas i projektteamet.

10 Grupproller Förutom att ha ett projektteam med rätt kompetens är det även viktigt att tänka på andra aspekter så som grupproller. I ett projektteam är det vanligt att gruppmedlemmarna tar på sig olika roller. För att få ett lyckat projektteam är det därför bra att precis som med bred kompetens även ha medlemmar som tar sig an olika grupprollstyper. Enligt Meredith Belbins forskning om gruppinteraktion finns det nio olika typer av grupproller. Plant: kreativ roll som ofta kommer med innovativa idéer, har dock svårt att förverkliga sina egna visioner. Resource investigator: Roll som skapar kontakter och möjligheter utanför projektgruppen. Shaper: Roll som är väldigt målinriktad samt ambitiös. Vill oftast göra på sitt sätt och gillar inte när andra går emot hen. Detta medför att man bör undvika att ha två stycken som har dessa egenskaper, då det finns risk att de börjar motarbeta varandra. Coordinator: Person som har god förmåga att se helheten i ett projekt. Är därför bra på att delegera och fördela arbetsuppgifter till passande personer. Specialist: Person som är specialiserad inom ett specifikt område. Ständigt på jakt efter mer kunskap inom sitt område, medför dock att personen är mindre intresserad av saker som inte rör dess specifika specialområde. Completer finisher: Strävar alltid efter perfektion. Lägger gärna ner extra tid för att uppnå detta, medför dock att det läggs ner mycket tid på väldigt små detaljer. Monitor evaluator: Är en observatör som har en bred syn på lösningen för ett problem. Bedömer det som pågår i ett projekt. Implementer: Person som ser till att gruppens idéer blir verkliga handlingar. Har hög självdisciplin och levererar resultat på utsatt tid. Anses vara mindre flexibel för förändringar. Teamworker: Person som är bra på att lösa konflikter inom gruppen. Ser till att projektteamets arbete flyter på som det ska. Håller oftast en låg profil inom gruppen och vill gärna inte ta parti för någon specifik gruppmedlem.

11 Projektets livscykel Även då ett projekt alltid är unikt följer det oftast samma steg från start till slut. I det första steget startas ett projekt upp, projektledare och projektteam väljs ut och en övergripande budget och tidsplan görs. I nästa steg utförs själva arbetet som krävs för att uppnå de satta projektmålen. Det är oftast i denna fas som ett projekt tar fart och får upp moment. Detta fortsätter ända mot slutet. Dock är det vanligt att när målet är i sikte att takten och momentet trappas av. Denna variant av långsam snabb långsam projektcykel är vanlig och beror oftast på att ett projekt inte kräver lika mycket arbete i själva initieringen. Men allt eftersom planeringen blir klar och själva arbetet ska utföras ökar oftast aktiviteten i projektet. Anledningen att moment tappas mot slutet av projektet kan bero på flera olika faktorer, men en av anledningarna kan vara som tidigare nämnts att oron för individens framtid spelar in och projektmedlemmar blir omotiverade att avsluta sitt arbete på grund av detta. En annan faktor är att det i slutskedet av ett projekt ofta är många saker som skall integreras med varandra, detta är ett komplicerat steg och tar ofta tid. Ett viktigt steg som oftast förbises är själva avslutandefasen. Det är väldigt vanligt att många projekt blir utdragna och seglivade utan något riktigt avslut. Även detta kan bero på känslan av osäker framtid för deltagarna i projektet. Det är därför viktigt att fastställa ett tydligt mål för projektet som verkligen markerar ett avslut. Vid ett avslutat projekt är det bra att ha en utvärdering med det inblandade projektteamet. Detta ger en bra markering för att projektet och arbetet är slut. Men det ger även möjligheten för alla inblandade att reflektera och dra lärdom från projektet. Ett bra sätt är att ha en öppen diskussion i projektteamet där alla positiva och negativa saker tas upp. Dock är det viktigt att försöka hålla diskussionen på ett konstruktivt sätt och inte låta det leda till att personer skyller misstag på varandra.

12 Referenser Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel (2010), Project management: A managerial approach Eppinger Steven D, Ulrich Karl T, 2008, Product Design and Development Marc J. Epstein and Tony Davila (2006), Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It sv.wikipedia.org/wiki/meredith_belbin#belbins_forskning en.wikipedia.org/wiki/two_factor_theory sv.wikipedia.org/wiki/situationsanpassat_ledarskap#situationsanpassat_ledarskap_ii.2c_slii

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Introduktion Belbin Teamroller blev känt för allmänheten 1981 när Meredith Belbin släppte sin första bok: Management Teams Så skapas framgångsrika

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

Min syn på ledarskap i PUprocessen

Min syn på ledarskap i PUprocessen Min syn på ledarskap i PUprocessen KPP306 Produkt och processutveckling 2012-04-10 Innehåll Inledning... 2 Definitioner av ledarskap... 3 Ledarens roll i ett projekt... 3 Olika typer av ledarskap... 4

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och teknik KPP306 Produkt och processutveckling 15hp VT 2008 Handledare: Rolf Lövgren och Ragnar Tengstrand. MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven:

Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven: Grupproller - min syn på roller i gruppen Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola Skriven: 2010-04-08 Inledning I kursen kpp306 skall jag skriva en essä angående min

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT

Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT Projekt Personlig utveckling (PUP) EDIT Programråd Data 2011-05-16 Sofia Honsberg (Anette Järelöw) (Marie Bernelo) Programansvarigas vision med projektet: Tydlig bild av ingenjörsrollen Möta förväntningarna

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD Projektledning Kristian Widén, PhD 1 Kunskapsmål Introduktion till personella resurser 2 Personella resurser 3 Personella resurser Människor avgör utgången av projekt 4 Vad är ledning av personella resurser?

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Roller. - Projektets beslutande organ. - Bör ha rätt kompetens och erfarenheter. - Fastställer projektdirektiv och projektplan. - Bedömer resultat

Roller. - Projektets beslutande organ. - Bör ha rätt kompetens och erfarenheter. - Fastställer projektdirektiv och projektplan. - Bedömer resultat Roller Beställare Skapa projektgruppen Stefan Berglund Projektägaren Styrgruppen - Ansvarar för effektmål (?) och projektmål - Utser projektledare - Tilldelar resurser - Tillsätter styrgrupp - Godkänner

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1 Lagroller Sida 1 Om lagroller Högpresterande lag är nödvändiga när man skall lösa komplexa problem eller stora arbetsuppgifter. Den enkla lösningen med en grupp bestående enbart av experter får ofta svårt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale God morgon! 1 Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale 2 Tankar om mål Willi Railo Trygghetsmål Dessa mål är vi helt säkra på att vi uppnår Realistiska mål Når vi om vi anstränger

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Var vi finns. Fakta om banken

Var vi finns. Fakta om banken Ålandsbanken Abp Var vi finns Fakta om banken Sverige Åland Finland Grundad 1919 Börsnoterades i Helsingfors 1942 Balansomslutning 4,1 miljarder euro Ca 700 anställda Fokus på Premium Banking & Private

Läs mer

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PATRICK WACHTELIUS Kontakt: https://www.linkedin.com/in/patrickwachtelius patrick.wachtelius@peopletransition.com APOLLONIA FISKEBÄCKSKIL 16.09.16. EN LITEN MENTI

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Perspektiv på ledarskap. Oksana Johansson

Perspektiv på ledarskap. Oksana Johansson Perspektiv på ledarskap Oksana Johansson Innehåll Vad är ledarskap? Forskning om ledarskap Modeller och sätt att betrakta ledarskapsstilar Ledarskap kopplat till kontext Målet är att visa modeller och

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Joakim Axelsson, nämndsekreterare Erja Eloranta, projektledare 21

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Joakim Axelsson, nämndsekreterare Erja Eloranta, projektledare 21 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-14:15 Beslutande Joanna Stridh (C), ordf. Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Sidan

Läs mer

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången?

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången? Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso 1 2014-09-01 Kommunikation fördjupning I Avsnitten Gruppens utvecklingsfaser och normer och regler ska ge förståelse

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Välkommen till en timmes föreläsning med Vision! Dina drivkrafter och vad är det som gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet

Välkommen till en timmes föreläsning med Vision! Dina drivkrafter och vad är det som gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet Välkommen till en timmes föreläsning med Vision! Dina drivkrafter och vad är det som gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet Stockholm den 30 oktober 2013 Innehåll Reflektera kring olika aspekter

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Exempel

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Rapport. Utökad projektmodell. Företaget AB. Skriven av: Jens Ahlgren-Norin Thomas Nilsson. Datum: 2006-11-01

Rapport. Utökad projektmodell. Företaget AB. Skriven av: Jens Ahlgren-Norin Thomas Nilsson. Datum: 2006-11-01 Mälardalens Högskola Institutionen för Data och Elektronik CL 0070 Examensarbete Rapport Utökad projektmodell Företaget AB Skriven av: Jens Ahlgren-Norin Thomas Nilsson Datum: Handledare: Bengt-Inge Andersson,

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet ISBN 978-91-639-1477-5 I din hand håller du en samling fristående spaningar kring projektkontor som Karin von Knorring

Läs mer

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter!

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Life Spider System You can never be somebody else but you can always become a better and more powerful version of your self The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Ta fram papper och penna!!!

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Bemanning. Tieto PPS AH141, 1.1.2, Sida 1

Bemanning. Tieto PPS AH141, 1.1.2, Sida 1 Bemanning Sida 1 Om bemanning Bemanning av projektet är en färdighet som spänner över projektets hela livscykel. Från första tanken på att projektet ska bedrivas i projektform när projektägaren tillsätter

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Cheeta Apanzon. Djupa Djungeln Om du har frågor om denna rapport, kontakta Lise & Co AB på telefon Organisation: Datum:

Cheeta Apanzon. Djupa Djungeln Om du har frågor om denna rapport, kontakta Lise & Co AB på telefon Organisation: Datum: Djupa Djungeln 2013.04.22 Om du har frågor om denna rapport, kontakta Lise & Co AB på telefon 08-571 402 01 Extended DISC Profil II (grundprofil) Profil II illustrerar en persons naturliga reaktion på

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16.

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16. Seminarie PM Managing Projects Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed. 2008. Kapitel 16. Alina Ekström, Annika Henrich & Axel Hällström 2011-02-24

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer