Min portfolio om Projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min portfolio om Projektledning"

Transkript

1 Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson

2 Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer Moment 2 Avsnitt 2. Villkor för arbete med projekt och projektledning Avsnitt 3. Vetenskapliga metoder i arbete med projekt...7 Moment 3 Avsnitt 4. Projektplan för förändringsarbete ett case...10 Källförteckning. 15 1

3 Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och Projekt i organisationer. Läslogg om Mats Alvessons & Stefan Svenningssons (2008) bok Förändringsarbete i organisationer. Mats Alvessons & Stefan Svenningssons (2008) bok beskriver ett intressant fall i en organisation som har genomfört ett förändringsarbete. Detta förändringsarbete handlade om att förändra själva kulturen i organisationen vilket dock inte fick det genomslag som det var menat från början. Alvesson & Svenningsson (2008) belyser genom denna studie de problem och hinder som kan dyka upp vid ett planerat förändringsarbete. Författarna menar att det finns mängder av litteratur som beskriver resultaten av förändringsarbete som en aning överdrivna och positiva vilket inte lika enkelt egentligen stämmer med verkligheten. Jag uppfattar denna bok som väldigt givande och intressant då jag som läsare får sätta mig in i de svårigheter man stöter på vid denna typ av förändringsarbete. Jag upplever att man som läsare får se även en baksida av den verklighet som kanske råder inom många organisationer och den inom litteraturen glorifierade sidan av förändringsarbetet. Alvesson & Svenningsson (2008) skriver om vilka drivkrafter som kan finnas bakom en förändring. De kan vara externa, t ex krav från marknaden, eller interna, t ex nya människor eller idéer inom organisationen. Alvesson & Svenningsson (2008) skriver också att det inte alltid är lätt att skilja på de här krafterna helt klart. De kan ibland vara både och eller beroende av varandra genom att det ena orsakar det andra. T ex kan det, som i fallet i boken, vara så att förändring krävs inom organisationen då medarbetarna inom den har ett lågt förtroende för ledningen. Samtidigt visade det sig att en förändring krävdes för att även kunna möta kundernas krav (Alvesson & Svenningsson, 2008). Alvesson & Svenningsson (2008) menar vidare att organisationer ibland blir pressade att följa moden och trender vilket då kan resultera i att organisationen anammar vissa normer bara för att visa att man hänger med i utvecklingen inte för att egentligen förändras. Författarna belyser dock att detta ändå kan resultera i att förändring till slut sker (Alvesson & Svenningsson, 2008). Även om man inte anser att organisationen måste förändras så kanske det finns saker som kan förbättras. 2

4 Idag finns mycket information om Kvalitetsarbete som många organisationer och verksamheter söker att certifiera, dels för att själva kunna hitta sätt att spara pengar och dels för att många kunder mer och mer ställer krav på att de som tillhandahåller tjänster eller produkter har någon form av certifiering. Det kan vara så att kunderna vill ha någon form av bevis eller garanti för att de verkligen får det som de blivit lovade. Härigenom blir det genomgående förändringar eftersom det krävs att man lever upp till vissa krav. Det blir alltså i många fall ett krav att förändras i enlighet med dessa villkor. Där Alvesson & Svenningsson (2008) skriver om trender som organisationen anammar för att de blir pressade till det av sina kunder uppfattar jag att själva certifieringen kan vara en del av detta. Samtidigt ser jag inte certifiering som något negativt vilket själva orden mode och trender för mig är. De kvalitetsarbeten som ligger till grund för att en certifierings ska komma i fråga är i många fall helt nödvändiga om organisationen ska kunna överleva i den föränderliga värld vi lever i. Ett år är den ekonomiska situationen optimal och sedan händer det något i världen som gör att läget blir ett helt annat året därpå. Kvalitetsarbete handlar i vissa fall om att förändra tankesätt och därmed arbetssätt inom organisationen från grunden. Kvalitetsarbete handlar dessutom alltid om att göra ständiga förbättringar vilket innebär att man hela tiden måste vara beredd att förändra det som inte fungerar på bästa sätt och även hur man görs uppmärksam på det som inte fungerar. Här blir hela förändringsarbetet en del av de interna drivkrafterna eftersom det är där förändringen måste ske. Läslogg om Barbara Czarniawskas (2005) bok En teori om organisering. Barbara Czarniawska (2005) presenterar i sin bok sitt perspektiv på organisationsteori och förklarar tidigare forskning inom området. Jag uppfattar denna bok som trög då den uttrycker mycket komplex symbolism som inte alltid blir förstådd av mig som läsare. Czarniawska (2005) uttrycker sig ofta med svåra ord vilket gör att jag som läsare får svårt att hänga med i de budskap som jag antar att Czarniawska (2005) vill ge. Czarniawska (2005) skriver om hur målen för en förändring kan förändras under tiden för planeringen till dess förändringen genomförts och resultaten visat sig. Czarniawska (2005) menar att det krävs att man hela tiden utvärderar och förändrar sina mål längs vägen för att de ska hålla sig relevanta även vid målgången för förändringsperioden. Det som Czarniawska (2005) vill påpeka med detta är att de utvärderingar som organisationer och verksamheter använder sig av inte blir använda på rätt sätt. 3

5 Utvärderingarna används allra mest för att i efterhand kunna visa omgivningen att förändringen var nödvändig och kanske även lyckad. Utvärderingarna borde istället användas för att visa hur arbetet går och vad som behöver förbättras (Czarniawska, 2005). Czarniawska (2005) skriver vidare att förändringar och förbättringar av målen längs vägen kan uppfattas som att man sviker de mål som från början var en del av en överenskommelse eller löfte. Många fall av fuskbyggen har aktualiserats genom media på sista tiden. Byggherrar och byggföretag har dragit igång projekt som sedan har visat sig bli något som inte alls var den ursprungliga idén. T ex så finns ett hus som skulle byggas med stora panoramafönster med utsikt över Vänern. Idag står huset helt klart att flytta in i med bara den skillnaden att panoramafönstret sitter på fel sida av huset. Det som från början var sjöutsikt blev i slutändan skogsutsikt. Här funderar jag på vad som blev fel. Kan det vara så att efter planeringen och ritningarna var klara så började de att bygga och när första felen dök upp ville ingen ta på sig ansvaret utan fortsatte bara att bygga vidare. Jag tänker här på hur slutresultatet hade kunnat bli om det gjorts någon form av utvärdering efter varje moment i byggandet. När ett fel har blivit ett faktum så kostar det kanske pengar och tid att åtgärda, men om felet uppstår tidigt borde kostnaden att rätta till det i alla fall bli mindre. Mindre än om felet först uppmärksammas efter att projektet, dvs bygget i detta fall, är helt klart och genomfört. Czarniawska (2005) belyser i sin text även hur själva metoderna för att nå målen som man satt upp kan bli något som man tillslut vägrar att släppa taget om. Även om metoderna inte fungerar så kan människorna som ska hantera dem hålla sig fast in till det sist. Czarniawska (2005) skriver hur detta kan bero på flera saker, bl a att människor undviker in i det längsta att framstå som misslyckade, att människor som investerar mycket av sin tid tillslut blir känslomässigt engagerade och att då mer eller mindre identifierar sig med metoden eller verktyget. Då människor har ett behov av att känna mening med sitt arbete, som i det mesta som vi företar oss i livet, så är detta inte bara något som är negativt. Det som får oss att känna en stor drivkraft kan dock även försvaga oss i den bemärkelse att vi låses fast på det sätt som beskrivs ovan. Genom att kontinuerligt stanna upp och reflektera över våra förhållanden och förehavanden kan vi ändå få en balans som tillåter att vi förbättrar, förändrar och anpassar vårt beteende till situationen. Genom reflektion kan vi göra oss själva uppmärksamma snabbare, vilket jag tror kan bidra till att känna oss mindre misslyckade. 4

6 Ett misstag eller fel hinner inte bli så stort och invecklat ju fortare vi upptäcker dem vilket i sin tur gör det lättare att rätta till och samtidigt behålla sin stolthet. Moment 2 Avsnitt 2. Villkor för arbete med projekt och projektledning Läslogg om Torbjörn Stjernbergs, Jonas Söderlunds & Ewa Wikströms, red (2008) bok Projektliv- Villkor för uthållig projektverksamhet. Torbjörn Stjernberg, Jonas Söderlund & Ewa Wikström, red (2008) skriver i sin bok om de villkor som finns för att få projektverksamhet att bli uthållig. Med uthållig menar de det som är en positiv utveckling för både individer, företag och organisationer och samhället i övrigt. Det intressanta som jag som läsare upplevde med denna bok är att författarna försöker visa på både positiva och negativa sidor av projektverksamhet genom att ta upp perspektiv utifrån både företagsledningsnivå och individ, medarbetarnivå. Jag uppskattar att få läsa litteratur som inte ser ner eller upp på det ena eller andra perspektivet. Stjernberg, Söderlund & Wikström, red (2008) väljer ingen sida utan ger istället en förståelse utifrån flera perspektiv. De skriver även att deras ambition med boken är att använda ett språk som inte är så utpräglat akademiskt för att hålla sig på en lättförståelig nivå (Stjernberg, Söderlund & Wikström, red 2008). Det anser jag de har lyckats med helt och hållet vilket gör att boken tilltalar mig ännu mer eftersom det för mig visar på att de verkligen vill att alla ska kunna använda deras bok. Stjernberg, Söderlund & Wikström, red (2008) skriver att det finns många som berättar om den stress som kännetecknar den projektintensiva verklighet som finns i dagens arbetsmiljö. De menar att det blir så roligt att få engagera sig i olika projekt att det upptar mer och mer tid av individernas liv. Det har att göra med att många organisationer använder sig av projekt som en produktionsform i vilken projekt upprepas generellt och inte för speciella situationer. HR-funktionen står också långt borta från insyn i arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de individer som arbetar i projekten, antingen för att de är tillfälligt anställda eller för att de ensamma har ansvar att lösa en uppgift och då uppgiften får störst uppmärksamhet från ledningen (Stjernberg, Söderlund & Wikström, red 2008). 5

7 Stjernberg, Söderlund & Wikström, red (2008) skriver vidare om hur organisationer och verksamheter bör fokusera mer på hur människan i den projektintensiva organisationen mår och hur individerna ska kunna orka med i ett längre perspektiv. Författarna menar att det är viktigt att inte bara ha en stark fokusering på att producera till största effektivitet till minsta kostnad och hinna med alla de tidsfrister som sätts. Organisationen bör även se till att inte allt ansvar överlåts på den enskilda individen för att klara av de mål som sätts om organisationen vill behålla sin kompetenta personal (Stjernberg, Söderlund & Wikström, red (20085). Då många i dagens samhälle förespråkar att få en individuell kontroll över både livssituationen privat och i arbetet borde denna projektintensiva verklighet vara en bra lösning. Jag ser dock en viss risk med att vi alltmer hamnar längre bort från den svenska modellen där arbetsvillkor och anställningstryggheten blir mindre i och med att ansvaret för det överlåts till individen själv. De människor som inte har det driv som måste finnas inom individen för att klara av det kommer att få än mer svårt att hålla sig anställningsbar. Frågan är dock om det synsättet med projektintensiviteten bara ligger hos organisationerna. Företagen och organisationerna försöker möta kundernas krav på produkter, priser och kvalitet då borde det också vara kunderna som styr hur intensivt projektarbetet i organisationerna blir. Kunderna är enskilda individer. Därför borde det också rimligen vara individen som i slutänden bestämmer vad den vill. Om jag som kund vill köpa en produkt och jag vill ha den fortast möjligt till minsta pris då borde det också innebära att jag måste förstå att jag också måste arbeta på snabbast och effektivaste sätt. Kvalitet borde vara något som inte bara omfattar produktens kvalitet utan också kvaliteten av tillverkningen. Här kommer också personalens kvalitet in, deras styrka och hållbarhet. Att personalen får tid till vila mellan projekten verkar dock inte enligt Stjernberg, Söderlund & Wikström, red (2008) existera i många av de projektintensiva organisationer som beskrivits i texten. Att fokusera på ett projekt i taget verkar inte heller vara vanligt även om det faktiskt även skulle kunna minimera felmarginaler i produktion. Om en individ får fokusera på en sak i taget borde även kvaliteten bli högre och dessutom borde det innebära snabbare förlopp då inget annat kommer i vägen. 6

8 Avsnitt 3. Vetenskapliga metoder i arbetet med projekt. Läslogg om Runa Patels & Bo Davidsons (2011) bok Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning och Jan Trosts (2010) bok Kvalitativa intervjuer. A.Problemformulering, syfte och frågor Runa Patel & Bo Davidson (2011) skriver att forskningsprocessen börjar med att man bestämmer problemområde. Sedan gör man en undersökning av vilken kunskap som finns, därigenom avgränsas problemområdet och görs smalare och mer precist (Patel & Davidson, 2011). Syftet beskrivs genom att man tydliggör vad det är forskningen ska uppnå för resultat. Genom att man sedan formulerar frågor, antaganden eller hypoteser så kan syftet bli mer ingående beskrivet. I frågeställningarna kan även inriktningen på studien framträda, dvs om den är av kvantitativ eller kvalitativ art. Om t ex en frågeställning har formuleringar av hur kan det tolkas eller hur upplever han eller hon det så kan man utläsa att metoden har en kvalitativ anda. Om frågeställningen istället lyder som t ex finns det något samband mellan ålder och hur den eller den upplever en viss situation så finns istället en mer kvantitativ inriktning på studien (Patel & Davidson, 2011). Patel & Davidson (2011) skriver vidare att problemformuleringen framträder utifrån vilka frågeställningar och vilket syfte forskningsprocessen har. Det kan också vara så att de frågeställningar och syften som finns i början av processen förändras under arbetets gång (Patel & Davidson, 2011). Som jag tolkar det beror det på att man genom forskningsprocessen kan komma att revidera och begränsa problemformuleringen för att få ett så smalt problemområde som möjligt. Ett för stort problemområde gör det svårt att genomföra en bra studie eftersom det skulle bli ett alltför omfattande och för stort arbete vilket då också skulle kunna innebära att för mycket tid skulle tas i anspråk. B. Metoder för datainsamling- Intervju Patel & Davidson, 2011) skriver att ett syfte med en kvalitativ undersökning är att få en djupare förståelse än den förståelse man kan få genom att ta reda på statistik över ett problem. 7

9 Jan Trost (2010) skriver att man ska använda sig av kvalitativa studier om det är så att man vill ta reda på och få en förståelse för t ex hur någons liv ser ut och vilka variationer som finns. Är frågan för studien istället hur många som finns av de olika variationerna kan man använda sig av en kvantitativ studie där man då helt sonika går ut och räknar dem (Trost, 2010). Trost (2010) skriver vidare att hans synsätt är att en intervjuare ska söka få svar på frågan hur istället för varför. Det handlar inte om att komma åt en berättelse med någon slags analys av innehållet utan att ta reda på hur en person tänker, reflekterar och beter sig här och nu (Trost, 2010). Jag har svårt att förstå hur Trost (2010) menar här. För mig finns alltid en bakgrund till varför människor beter sig på ett visst sätt, men jag kan förstå att man bör hålla sig ifrån detta varför om det är så att frågeställningen vill ta reda på något annat. Är det så att Trost (2010) menar att man inte kan studera varför människor gör si eller så och att man i studier alltid måste hålla sig till hur människan gör i just denna stund? Borde inte detta bero på vad det är man vill undersöka istället? Jag tänker att om jag vill ta reda på varför i min studie borde jag väl då rimligen också ta reda på vilken bakgrund som finns till nuet eller handlingen som en tanke eller ett beteende. C.Bearbetning och analys av data Patel & Davidson (2011) beskriver metoder för att bearbeta och tolka textmaterial, T ex utskrivet material från intervjuer, böcker eller anteckningar från observationer, som kvalitativa. De menar också att denna metod kan vara väldigt omfattande och ta mycket tid i anspråk. Vidare belyser Patel & Davidson (2011) att det är av vikt att bearbeta textmaterial från t ex intervjuer löpande under arbetet då det fortfarande finns tydligt i minnet. En annan fördel med att bearbeta materialet löpande under kvalitativa undersökningar, enligt Patel & Davidson (2011,) är att man härigenom kan få nya idéer om hur man kan gå vidare i sitt arbete. Trost (2010) skriver i sin text att när vi genomför intervjuer så tar intervjuaren upp intryck via syn, lukt och hörsel vilket gör att tolkningarna upptas genom både vad den intervjuade säger och gör och genom den omgivande miljön. Jag förstår det som att detta ytterligare förstärker vikten av att bearbeta intervjun direkt efter avslut eftersom mycket av intrycken kanske kan gå förlorade om man väntar för länge och minnet försvagas. De intryck som fås genom syn och lukt kanske inte heller blir dokumenterade i samma utsträckning som de sagda orden. 8

10 Patel & Davidson (2011) ger rådet att föra dagbok över alla de reflektioner och tankar som dyker upp under arbetets gång. Det är också bra att skriva ut texter med ordentlig marginal med plats för att föra anteckningar i direkt anslutning till de stycken där tankar dykt upp. Ytterligare aspekter som Patel & Davidson (2011) tar upp är att man måste vara noga med att beskriva hur man gått tillväga i sin metod och analys för att få läsaren att förstå förfarandet då det egentligen inte finns en specifik metod som alla forskare använder sig av. Det är till stor del upp till varje forskare att bearbeta sin text som han eller hon vill för att uppnå en för läsaren begriplig text (Patel & Davidson, 2011). Eftersom arbetet med kvalitativa undersökningar kan bli så omfattande så förstår jag syftet med att genomgående och löpande gå igenom anteckningar och dokumentation. Det borde spara en del tid och dessutom göra det lättare att få korrekta tolkningar då det bearbetas fram i nära anslutning till att man upplevt själva intervjun eller observationen beroende på vad man använt sig av. Dessutom ser jag att det också underlättar förståelsen för läsaren om man kan beskriva ett förlopp så verkligt och levande som möjligt. 9

11 Moment 3 Avsnitt 4. Projektplan för förändringsarbete Ett case. A. Kort beskrivning av verksamheten och case. Den arbetsplats som jag här har tänkt utgå ifrån i arbetet med detta case, är en liten arbetsplats med 3 anställda och en chef/ägare. Arbetsplatsen har stort fokus på sina kunder och att tillhandahålla tjänster som ger ett resultat som ska hålla i minst 100 år och mer. För att lyckas med det måste det finnas medarbetare som är engagerade, har stor kunnighet inom området och har ett brinnande intresse för arbetet de presterar. Idag finns det en stor brist på kommunikation mellan medarbetare och chef och dessutom finns brist på respekt för varandra. Detta visar sig bland annat genom att uppdragen drar ut på tiden så att kunderna blir drabbade. Ofta händer det dessutom att vissa arbetsuppgifter görs vid fel tillfällen eller på fel sätt. Medarbetarna uttalar också att de önskar söka andra tjänster på annat håll då de inte vet vad som förväntas av dem eller vilka mål verksamheten har att sträva mot. B. Problemformulering, syfte och mål. Det främsta för det här företaget är att behålla sina medarbetare och även att kunna attrahera mer och ny kompetent arbetskraft. Därmed kan även kundförtroendet bli större. Därför behöver verksamheten förändras på så sätt att ett större fokus sker på medarbetarna likaväl som på kunderna. Man kan kanske tänka sig att medarbetarna behöver få mer inflytande och även bli mer insatta i företagets mål, visioner och tillvägagångssätt. Det gör att det blir av vikt att först ta reda på hur medarbetarna och chefen uppfattar sin egen situation, var de står idag och vad de önskar. Mats Alvesson & Stefan Sveningsson (2008) menar att många planerade förändringsprogram misslyckas. Ofta planeras förändringsprogram utifrån vad t ex chefer uppfattar som en trend man måste följa med i. Problemen här uppstår när de verkliga förhållandena och medarbetarnas egna uppfattningar, tolkningar inte uppmärksammas i första hand (Alvesson & Sveningsson, (2008). 10

12 Då människor uppfattar och tolkar förändringsinitiativ på olika sätt borde det optimala vara att utgå ifrån dem som i första hand berörs av förändringen och ta reda på hur de reagerar och känner inför det som ska förändras. Jag vill även påstå att man redan från början bör utgå ifrån de som i första hand berörs av verksamheten, d v s medarbetare i alla led och nivåer, kunder och marknad, för att identifiera förändringsbehovet, vilken nuvarande situation som råder och vad som önskas för framtiden eller vart man vill nå. C. Motivering till val av datainsamlingsmetod. Då antalet medarbetare och chefer inte är stort blir valet av datainsamlingsmetod intervjuer. Kvalitativa intervjuer är bättre lämpad för att få en förståelse för känslor och hur olika människor ser på sin situation och mer konkret information vad gäller önskemål. För att ta reda på var medarbetarna och chefen står idag, hur de ser på sin situation och vad de önskar så bör kvalitativa intervjuer kunna ge de svaren. Jan Trost (2010) skriver att om jag är intresserad av att t ex försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera så är kvalitativ studie rimlig (Trost s 32, 2010). I och med att verksamheten enbart består av 3 anställda och en chef finns goda möjligheter att, vad gäller tid och tillgänglighet, att intervjua samtliga inom verksamheten. Härav blir det inte fråga om att göra ett urval. Hade verksamheten varit större kanske man skulle kunna tänka sig att välja ut en eller två personer att intervjua i varje arbetsgrupp eller liknande beroende på hur arbetsplatsen ser ut. Detta för att få ett så representativt urval som möjligt. Enligt Trost (2010) är det dock att föredra så litet antal intervjuer som möjligt då det annars kan bli ett alltför omfattande arbetsmaterial att behandla och analysera vilket ökar risken för att man missar viktiga detaljer och nyanser i intervjuerna. Det ultimata för att göra en undersökning i verksamheten hade varit att använda både observationer och intervjuer för att få helhet och sammanhang i hur verksamheten fungerar och även hur människorna inom den fungerar. I en större organisation hade både enkäter, intervjuer och observationer varit av vikt för att verkligen uppnå en förståelse för verkligheten. 11

13 Som utomstående konsult är det jätteviktigt att få fram så mycket information och förståelse för den verkliga situationen om ett förändringsarbete ska kunna genomföras med dennes hjälp. D. Intervjuguide Trost (2010) uppmanar till att ha få och större frågeområden i intervjuguiden istället för många med alltför mycket detaljer. Det ska vara lätt att ha innehållet i minnet för att därmed lättare kunna formulera nya frågor under tiden intervjun genomförs. Vidare menar Trost (2010) att intervjuaren måste kunna följa med i den intervjuades tankegångar och hänga med i hur han/hon resonerar. Det innebär att det kan bli fråga om att skapa och formulera frågor efterhand och utifrån de svar den intervjuade ger. Strukturen för intervjun upprätthålls ändå genom att man hela tiden förhåller sig till de frågeområden, och enbart de, man utformat i intervjuguiden. Ytterligare tips Trost anger (2010) är att inte använda frågor som innehåller varför eller påståenden. Varför kan misstolkas eftersom vi i vår vardag ibland använder ordet för att visa att vi ifrågasätter eller vill påvisa ett fel hos någon. Påståenden är ledande frågor vilket inte hör hemma vid intervjuer där vi vill få fram en förståelse för verkligheten och hur den intervjuade resonerar. Vad och Hur är däremot enligt Trost (2010) bra ord i frågorna. Vidare uppmanas intervjuaren att fortsätta att ställa frågor om han/hon inte uppnår den förståelse som han/hon vill ha (Trost, 2010). Graden av trovärdighet genom objektivitet är enligt Trost (2010) väldigt svår. En intervjuare kan aldrig vara helt objektiv eftersom han/hon har egna tidigare erfarenheter, åsikter o s v. Det viktiga är dock att hålla påståenden och jag förstår -yttranden borta från intervjun. Att även ställa upp många följdfrågor ökar trovärdigheten i den kvalitativa intervjun (Trost, 2010). Frågeområden i intervjuguiden för denna verksamhet är: Arbetsuppgifter & Ansvarsroller Frågor för att uppnå förståelse för hur den intervjuade uppfattar sina arbetsuppgifter, roller och hur den resonerar kring framtida arbetsuppgifter och roller. 12

14 Verksamhetens vision & mål Frågor för att uppnå förståelse för hur den intervjuade ser på verksamhetens syfte och mål och vad den vill uppnå i framtiden. Kunder & Marknad Frågor för att få en förståelse för vad den intervjuade uppfattar som kunder och marknad och hur den resonerar kring kunder och marknad. E. Kort sammanfattande diskussion. Genom att använda sig av en intervjuguide som innehåller några få frågeområden och inga uppställda, detaljerade frågeformuleringar blir det lättare att som intervjuare ställa många följdfrågor. Detta ökar även möjligheten för intervjuaren att följa med i den intervjuades resonemang då följdfrågorna kommer som en naturlig del av intervjusamtalet. När det gäller förmågan att hålla borta påståenden, varför - frågor och jag förstår - yttranden ser jag en fördel i att intervjuaren är en utomstående och inte ingår i den dagliga bemanningen inom verksamheten. Det borde vara tämligen svårt att hålla sig objektiv med en så ingående förförståelse av verksamheten vilket då också borde innebära att både trovärdigheten och kvaliteten i intervjun går förlorad. För det case som i detta moment finns representerat var det av vikt att ta reda på hur medarbetarna och chefen uppfattar sig själva och omgivning i relation till verksamheten, hur de uppfattar nuläget och var de vill vara i framtiden. Den intervjuguide som utarbetats kommer att kunna hjälpa till att klargöra de områden som tillslut kan bli föremål för ett förändringsarbete. Jag vill genom detta få fram vikten av att ta reda på det verkliga förändringsbehovet i verksamheten utifrån de medarbetare som befinner sig i verksamheten. Härigenom borde det också bli en större förståelse för alla när själva arbetet med förändringen ska påbörjas och pågå. Medarbetarna kommer förhoppningsvis också att känna sig mer delaktiga och uppleva en meningsfullhet med kommande förändringar. 13

15 För min del har jag genom arbetet med detta moment fått insikt i hur intervjuguiden kan göras enkel och med mycket utrymme för flexibilitet i själva genomförandet av intervjun. Jag upplever att det är viktigt att kunna ha den flexibiliteten för att verkligen få möjlighet att kunna sätta sig in i den intervjuades situation som han/hon beskriver och dennes tankegångar. Som jag ser det blir det svårt att kunna förstå en annan person om jag utgår ifrån ett frågeschema med detaljerade frågor. Frågan är om ett sådant frågeschema blir ledande för hela intervjun vilken då inte kan ge den förståelse som en kvalitativ intervju syftar till att ge. 14

16 Källförteckning Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan (2008): Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Liber: Malmö Czarniawska, Barbara (2005): En teori om organisering. Studentlitteratur: Lund Patel, Runa & Davidson, Bo (2011): Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund Trost, Jan (2010): Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund 15

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer