STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld"

Transkript

1 STADGAR ""..,.,,,...,,.,,", ",,,.,,...,,",,...,,,"",,...,,...,..,,..,,...,,..."',..,...,,,,,...,..,'''''''''',,,".,...,,,,...""..."'...,,",,'''''... ~., '''''"..."'''',..."...'"."."."'"'"...,,,,...,,...''',.,,'''''',,'',".",,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,.1) I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld -I F orcl1ingens benihnlling ai',.,,,' ",..,.. "",.. Hammars."".. ""..."...'..."...,... ""..."..""..., 1 yiigforening. Forel1ingen hal' - sedan ett jamlikt lagen den 3 september HJ39 om enskilda viigal' (EVL) den...3.fe.b,rnari..19, ".,..,,"'... framlagt f6rrattningsutlmande vunnit laga kraft - till andamal uit ombesorja och bekosta viighalll1il1gen i fraga om de vilka forklarats vara foreningel1s samt au handha de i foreningen ingael1de fastigheternas gemensamllla angehigenheter i ovrigt r6l'ande dessa viigar. Yad titt sa-gig g~illct iii en sa:dan annan allmiin plats lin vag som f1h"iilarats YaI'a f6reniag~ns. VtighiHlnillg olllfattar byggande av vag, vligunderh1ill och vintervilghdllning (3 forsta st EVL). Ej rna fol'eningen utova verksamhet, som al' frammande for dess nu angivna iindamal, foreningen dock obetaget att ombesorja vagbelysning (71 tredje st EVL). II Medlemskull 2 Medlcm av vagforeningen ar agare till fastighet ellel" diirmed i fruga om vaghulll1ingen jamstiilld egendom som i sin helhet euer till nagon del ar behigen inolll gdinserna for vagforeningens omdde. Xgare av fastighet, som inom omradet olllfattar allenast vag, gata, jiirnviig, spal'viig eller kanal iii' dock lllediem av foreningen endast om fastigheten provats skola deltaga i vagforel1ingens vaghallning. Den, som innehar fastighet med fideikommissriitt eller eljest utan vederlag besitter fastighet pi\. grund av testamentariskt forordnande, skall vid tiihimpning av EVL anses sasom fastighetens agare (5 andl'a st EVL). I agares stalle svatar den, som innehar fastighet pa s1idana vilikor att han, dar fastighetsskatt for fastigheten skall utga, jamlikt kommunalskattelagen ar skyldig erliigga dylik skatt (5 tredje st EVL). III VagfOrcllingells styl'else 3 For foreningen skall finnas en styrelse med sate i...,.qstan.ej.q.,...;e.ql,l,p.gl?... J~Qmm\l.p..,... Dch bestaende av ,... ledam6ter jamte suppleanter. En av styrclsens ledam6ter utses av liinsstyrelsen. Ovriga ledamoter och suppleanter viiljs av fi.)reningen for en tid av tva ar. Forsta gangen styrelseval rum enligt dessa stadgar skall dock tva styrelseledamoter och tva suppleanter viiljas for allenast eit ar. Avgaellde styreiseledalllot eller suppleant kan aterviiljas. 1) Utiiver stadgar ha efter vissa paragrafer i desamma med fin slil intagits vissa upplysningar om innehiillet i lagen om enskilda vagar i dess lydelse den 1 juli 1961, avsedda att tjana som vagledning i foreningens verksamhet. Betraffande lagbestammelser om vagfiirenings organisation oeh forvaltning, se liven lagen om ensldlda vagal'. Bl 0517, ;) 000. SHA Slhlm

2 ~ ~_~ _~c_~ ======== _= =_=_... ==_..._ Medlcmmarnu rclscn sig sjiilv. forellingell utser onlforande bland slyrciscicclamotcrna. I ovrigt kollstituerar sty Forcningens styrelse skall enligt EVL bestn av tre ellcr fem ledamotcr, vilka skall vara bosatta hlir i riket. StyreIscll skall ha sitt slite inom den kommun, dar foreningens omril.de i sin helhet elier till storsta delen iir behigct. Den av styrclsens ledamoter, som utses av IiinsstyreIscn, mil. av foreningen atnjuta arvode med belopp, som, dar overenskommelse ej kan triiffas, bestammes av liinsstyrelsen; de ovriga vliljs av foreningen (88 femte st EVL). \ Andil att den tid, for vilken styl'elseledamot blivit utsedd, ej giltt till linda, rna han skiljas fran uppdraget genom besiut av foreningen. StyreIselcdamot, utsedd av Hinsstyrelsen, rna dock endast av densamma sidljas frllij sitt uppdl'ag (52 andl'a st 88 ilttonde st EVL). Hal',styreIseledamot avgiht eller den tid, for \-ilken han blivit vaid, gatt till anda utan att anmiilan om nyu val skett, och iii' styrclsen med kvarstaende ledamoter ej besiutfor, eller saknas eljest behorig styrelse, skall Hinsstyrelscn pa yrkande av nagon, val's ratt kan vara beroende av att styrelse finnes, forol'dna syssloman att, intill dess efter inkommen anmalan om verkstallt val forordnandet ihcrkallas, antingen ensam elier jamte de styrelseledamoter, som ma finnas, forvaita foreningens angeiagenheter och foretriida foreningen pa satt om styrelse finnes nedan stadgat. Syssloman njute av foreningen anode, som bestiimmes av IiinsstyreIsen (52 fjiirde st EVL). ~."w " Anmiilan om val av styrelse elier andring i dess sallunansiittning skall ofordrojligen goras hos Ui.nsstyrcIsen (52 tredje st EVL). Da styrelse utsetts eller andring i dess sammansattning skett samt da forordnande av syssloman agt rum, skall pa vligforeningens bekostnad underrattelse cuiroll1 intagas i lanskungoreiserna (52 femte st EVL).! 4 For au slyrelscn skall vara beslutfor erfordras att dess ordinarie ledamoter behorigen kallats till sammantriidet samt au minst...,.2... "",~". niirvarande ledamoter, ordinarie eller suppleanter, iir ense om beslutet. Kallelse till styrelsesammantriidc, vilken skall inneh:ula uppgift om forekommande arenden, skall av ordforanden utfardas minst sju dagar fore sammantriidet. Ledamot som iii' forhil1drad att niirvara hal' att of6rdrojligen befordra kallelsen vidare till suppleal1t. Utan hinder av vad salunda stadgats skall styrelsesal11l11al1trade anses behorigel1 uuyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig vid sammantradet. Ledamot elier suppleal1t som varit niirvarande vid sammantradet anses ha deltagit i dar fauat beslut, savida han inte anmalt reservation mot beslutet. Vid styreisens sammantraden skall foras protokoll. Som styreisens besiut galler, dar ej annoriunda iii' i dessa stadgar hestiimt, den mening, om vilken vid styreisesmnmalltrade de fiesta rostande forenar sig, men vid liku rostetal den mening, som bitrads av ordforanden yid sammantradet (54 tredje st EVL). Ledamot av styrelsen agel' ej deitaga i behandling av fnlga rorande avial mellan honom och foreningcn, ej heller angaende avtal mellan foreningen och tredje man, dar han i fragan agel' ett vasentligi intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad salunda stadgats agel' motsvarande tillampning betraffande rattegang eher annan talan mot styrelseledamoten eller tredje man (54 fjiirde st EVL). Ledamoter av styreise for viigforening, vilka genom att oyerskrida sin befogenhet eller eljest upps:hiigen eiier av vardsioshet tillskynda foreningen skada, svarar for skadan en for alia och alia for en; svarar ocksa pa slitt nu namnts for skada, som de genom overtriidelse av bestarnmelse i EVL eiier i dessa stadgar tillskyndar tredje man (55 EVL). 5 Styrelsen skall tillse att egenclom under dess forvaltnillg ar forsiikrad till betryggande belopp samt au for foreningens kassaforvaltning finns betryggande garantiforsakrillg. Kontanta tillgangar skall i den man de iute omedelbart tas i ansprak for utbetalningar placeras pa satt som blivit godkant vid ordinarie forenillgssammantrade. 6 Styrelsen skall fora noggrann forteckning over medlemmarna i foreningen, upptagande varje fastighet eller med fastighet hal' jamshilld egelldom samt dess andelstal i foreningen. Styrelsen skall dessutom Wise au f6rteckning finns over de vagal' och anclra allmanna platser, som forklarats vara 2

3 f<.ireningcl1s. Vidare skall styrclsen till det arligcn aterkomnulllde ordinarie sammantriidet med viigforeningcn avge styrelseberiiuelse flk det gangna vcrksamhetsaret, uppgora forslag till atgarder au utforas under foljande verksamhets{u' SaIut forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh debiteringslangd utvisande det helopp som skall uttaxeras oell vad diira" hehiper pa varje medlem enligt det for dcnsumma giillaude andelstaie!. Bidragell uppbklrs av styrelsen oeh skull, om orc1inarie sammantriide inle besliimmer allnat erliiggas inom tva manader cftcr ordinarie sammantriide p{t siiu styrelsen anvisar. Eftel' sagda tid skall styrelsell uppriiua restlangd och omedelbart foranstalta om indrivning flv resterande bidrag jamte indrivllingskostnad Ej nul styreisen llpptaga h11l mr f6reningen anllan ordning iln 50m sladgas 92 audra styckel EVL. Styrelsen ager au i enligllet med EVL, staugarna oeh foreningens beslut, dar delta ej ar mot stadgarna eller mot lag stridande, ombesorja den gemensamma vagluhlnillgen oell i ovrigt forvalta foreningens angehigenheter. Styrelsen agel' att i alit vad som 1'01' den gemensamma vaghallningen sjiilv eller genom ombud ej mindre i forhallande till tredje man handla pa foreningens viignar an liven infor domstolar oeh andra myndigheter foretrada foreningen (54 forsta st EVL). ViigfOrenings medlemmar skall arligen, yar efter sitt anuelslal, tillskjuta nodigt forlag samt, om forlaget ej forslilr till tiickande av arets utgifter, fyua bristen. D1ir vagforenings utgifter for vagbyggnad, for giildande uv ersattning enligt 75 EVL euer for annat andam{tl, som ej ar au hiinfora endast till vl1gunderhallet, Yinterviighallnillgen eller forvaltningen under aret, beraknas bhva,sa betydande au de skaligen bor fordelas pa flera '\1", m{t fi.ireningen efter Hinsstyrelsens medgivande for taekning av viss del av dessa utgifter upptuga lun au tiergilldas genom ill'ligu amorteringar under fiera, hiigst tio, ill' enligt viss av Hinsstyrelsen godkilnd plan (92 EVL). 7 Dct iiligger styrelsen au over sin forvaltnillg fora noggranna rakenskaper sam skall avsiutas per den ma.rs...,axligen... arligen. Rakenskaperna skall hallas till revisorernas forfogande senast en manad darefter. Styrelsen skall i god tid forhereda de arenden som skall forekomma vid foreningssammantrade. Styrelseberiittelsen ~ch ovriga handlingar i forekommande iirenden skall minst sju dagar fore foreningssammantradet halias tillgangliga pa plats, som anges i kallelse till sammantradet. IV FOI'cningssammanll'adcn 8 Foreningsmedlemmars ratt au besluta i vagforeningens angelagenheter utovas pa sammantriide med forenillgcn. Ordinarie sammantdide skall arligen hallas senast undel'... jv,n.1,... manad pa tid oeh plats som styrelsen beshimmer. Extra sammantriide skall utlysas da styrelsen eller revisorerna diirtill finner anledning aycnsom chi minst en fcmledel av foreningens rosthcrauigade lilpdl('mllwl" i i"ramstiilllling till slyrl'lscn for uppgi.vet iindmmh pm'onlral' shdallt. 9 Vid rostning skall ordf6randen anteckna det rostetal for vilken medlems avgivna 1'ost giiller pa vederborandes rostsedel dar sadan forekommel'. Eljest sker anteckning pa annat kontrouerbarl satt, dar ett sadant antecknande ar av betydelse. AlIa val sker med slutna sedlar. Vid sammantriidet kun dock genom enhiilligt besint bcstammas annan ordning for val. Pi!. foreningssammantrade ma rostriitt for fastighet, som ingal' i foreningen, utovas av den, som enligt 5 EVL hal' au svara for fullgorande av fastighetens bidragsskyldighet, efter det andelstai som efter ty i 76 EVL sags skull vara bestammande for fastighetens delaktighet i vagmllnings.skyldigheten (88 sjunde st EVL). Medlem som ieke giildat fiirfallet bidrag ar fijrlustig sin rostriitt intill dess betalningen fullgores. Ej m3. Hagan utova rostditt for mer all en tiondel ay medlemmarnas sammanlagda, pa sammantradet foretriidda andelstal. Ej heller rna mlgon sjalv euer genom ombud euer sasom ombud for annan deltaga i behandling av fdl.ga rlirande avtal mellan honom oeh foreningen euer angaende avlal mellan denna oeh tredje man, dar han i fl':1 3

4 gan ett vasentligt intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad sajunda stadgats iiger motsvarande liihhnpning betraffande rlhtegiing eller annan talan mot hallam eller tredje man (56 forsta st EVL). nd avgorallde av fraga, sam 1'01' uteslutallde s{ldan del av viigh tllningen, diiri allenast vissa av de viighihlnillgsskyldiga ar pliktiga att taga del, tillkommer endast dessa viighallningsskyldiga rostratt (56 andra st EVL). F{)t' be~lllt vid sammantrilde erfordras, dar ej i stadgama finns for visst fall annorledes beshimt, allenas! cukel pluralilet i rostetal, beraknat pa satt ovan niimnts. Vid liim rostetal avgores val genom lottning, i allura fragor galler den mening, sam bitriides av de fiesta rostancle, eller, am jamval antalet rostande ar lika, av ordforanden vid sammantriidet (56 tredje st EVL). Menar medlem av vagforening, au beslut sam fattats p~\ sammantrade icke i behorig ordning tilikommit eller eljest strider mot lag eller forfattning eller mot stadgarna eller krallkel' hans ratt sasom medlern av forcningen, agel' han has lansstyrelsen fora talan mot besilltet genom besviir, sam jamte det overklagande beslutet skall 'lara dit inkomna inom trettio dugar fran beslutets dag. ForsulIlmas det, yare diu till tulan mot beslutet forlorad. Anda au talun COres mot beslutet, gange del i verkstallighet, dar ej lansstyrelsen annorlunda forordnar. Talan sam nu namnts ma i fall, da rostriiu a sal1lmantriide for fastighet utovas av dess innehayare, foras ej mindre av denne an aven av fastighetens agare. Samma befogenhet tillkommer nyttjanderlhtshavare, som enligt avtal har au fullgora forpliktelser mot foreningen (88 sista st EVL). Farmenar medlem av vagforeningen eller nyttjandediushavare, sam ovan omformales, au verkstalld uuaxering eller fordelning pa medlemmarlla av uttaxerat belopp ej iii' med lag overensstammande, agel' han has Hinsstyrelsen soka rattelse i den gjorda debiteringen genom hesvar, sam jiimte styrkt avskrift av debiteringslangden skull varn dit inkomna inam trewo dagar efter det sammantrade, pa vilket Hingden vari! framlagd for granskning. ii.nda au besvar saiunda anfarts, skall pa tid,,sam av forenillgens styrelse bestamts, uttaxerat bidrag inbetalas, vid iiventyr au, dar ej Uinsstyrelsen annorlunda forordnar, beloppet ma utsokas i enahanda mdning som am betalningsskyldig 'lore genom lagakraftagande dam alagd (89 andra st EVL). 10 Kallelse till summuntrnde med f6reningen utmrdas av styrelsen. Kallelse, vilken skall innehltlla uppgift om fi5rekommande arenden, skull ske...ge..nq.m...s.kr.iftl.iga.,me_dde,].anden...av.:sanda....~.e:t~.~.~... :?:: a.:gt:J:.?;.. ~9..?;.~... ~~;t:l:t..l::.~9.:.~.ii.!'....,...,... Andra f6rekommande meddelanden bringd:s genom styrelscns i'orsorg till medlemmars kanncdom...j?~... ~.~P:~~4. :...f3.?::tl:;...,...,...,.....,...,...,...'..."...,...,...,.,...,...,..... Underialer slyrelsen au i fi.ireskriven ordning kalla medlemmarna till ordinarie sammantrade, eller hal' styrelsen ej senast tvii veekor citei' piifordi'an, som i 8 i dessa stadgar utlyst extra sammantrade att hallas ) sa snart det med iakttagande av foreskriven kallelsetid kan ske, eller inns ej behorigen utsedd styrelse, dii skall kallelse, sam utfardas av millst en femtedel av medlemmarna, samma giitighet sam kallelse av 5tyrelsen (57 EVL). 11 Vicl ordinarie forcningssammal1tri'ide skall foljandc iirenden i'orekomma: 1. Val av ordforande for sammantriidel 2. Val av tva justeringsman. 3. StyrelseberaUelsen for det gangna verksamhetsaret. 4. RevisionsberiiUelsen jiimle fragan om ansvarsfrihet for styrelsen. 5. Inkomna iirenden oeh motioner. G. Granskning av styrelsens forsiag till atgiirder au utforas ellcr ptlhorjas under arbetsarcl. 7. Beslut om arvode till nastkommande ars styrelsc oeh revisorer. 8. Grunskning av styrelsens forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh till debiteringsliingd. 9. Val av styyelseledamoter oeh suppleanlcr samt utseende av styrelseordforande. 10. Val av revisor oeh suppleanl 11. Vad styrelsen eljest viii hiinskjuta till sammanlradet. 12. Bestammande av tid oeh plats f()r protokollsjnstering oell for prolokollcls tillgii.ngiigihllla1hlc f(ir medlemmarna. 4

5 12 Molioner skull for att kunna upptagas till hchalldling vicl ordinaric sall1mantriide yara styrelsen till handa senast maj...arligen P{l yrknnclc ttv ll1ccllemmar med ett sammanlagt rostctal som overstiger h~ilften av forenillgens hcla rbstetal ma dock jiimviil senare vlickt fraga upptagas till behandling vid samll1antriidet. 13 Jllstcring av sammalltriidesprotokollct verksuuls senast tolv dagal' efler sammantradet pa tid och plats, som ordforanden bestiimmer ocli vid sanlluantradet tilikiillnager. Darvid unclerskrivs protokollet, med alltecklling om justeringen av ordforanden ocli justeringsmannen. Over beslut, som pa sammantrade fattas, skall genom styrelscns forsorg fo1'as protokoll, vilket senast fjorton dagar cfter sall1ll1antriidet skall vam for foreningsmedlell1marna tillgangligt (56 fjiirde st EVL). V Revision 14 For granskning av styrelsens atgarder och rakenskaper skall pa ordinal'ie sammantriide utses revisorer jiimte suppleanter fo r dessa. Forsta gangen val iiger rum vihjs tva revisorer med tva suppleanter, av vilka en revisor oeh en suppleant viiijs for elt ai', de ovriga for tva ar. Darefter valjs Ctrligen en revisor och en suppleant for tva ar. Avgaencle revisor och suppleant kan omvaljas. Revisionen skall vara verksuilld senast Lre veckor fore orclinarie sammantriide. Revisionsberattelsen skall under minst sju c1agar fore det ordinarie sammantdidet av ordforanden hallas tillganglig for mecuemmarna pa plats som anges i kallelse till sammantradet. VI Andl'ing av stadgal'ua 15 Andring av dessa stadgar skall for att bli gallande antagas vid tva pa varandra foljande sammal1 traden, varav minst etl ordinarie, samt darefter fastsliillas av Hinsstyrelscn. Sadan iindring av dessa stadgar som foranleds av beslut jamlikt 85 EVL blir dock gallande sedan iindringen antagits vid endast eft f6reningssammantrade och dii.refter faststiillts av lansstyrelsen. Innan stadgarna f01'sta faststiillts av Hinsstyrelsen, blir stadgeforslag euer andring i tidigare antaget stadgeforslag gauande,.sedan det antagits dd ett sammanhilde och darefter fastsuillts av Hinsstyrelsen (se 88 EVL). AU forestaende stadgar for...h.amma.l:'.fl... vagf6rening antagits vid sammantrade med vagintressenterna den...a.jg,tl:u..~r.i..l "... betygar. Pii tjanstens vagnar: ~~...~~..../ Forriittningsman / 5

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN 1 Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för.

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. STADGAR för SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. Firma Ändamål m.m. Styrelsens säte Antagande av medlem 1 Föreningens firma är SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING 1 Föreningens namn, firma och säte Föreningens namn och firma är Vintervikens trädgård ideell förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer