STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld"

Transkript

1 STADGAR ""..,.,,,...,,.,,", ",,,.,,...,,",,...,,,"",,...,,...,..,,..,,...,,..."',..,...,,,,,...,..,'''''''''',,,".,...,,,,...""..."'...,,",,'''''... ~., '''''"..."'''',..."...'"."."."'"'"...,,,,...,,...''',.,,'''''',,'',".",,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,.1) I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld -I F orcl1ingens benihnlling ai',.,,,' ",..,.. "",.. Hammars."".. ""..."...'..."...,... ""..."..""..., 1 yiigforening. Forel1ingen hal' - sedan ett jamlikt lagen den 3 september HJ39 om enskilda viigal' (EVL) den...3.fe.b,rnari..19, ".,..,,"'... framlagt f6rrattningsutlmande vunnit laga kraft - till andamal uit ombesorja och bekosta viighalll1il1gen i fraga om de vilka forklarats vara foreningel1s samt au handha de i foreningen ingael1de fastigheternas gemensamllla angehigenheter i ovrigt r6l'ande dessa viigar. Yad titt sa-gig g~illct iii en sa:dan annan allmiin plats lin vag som f1h"iilarats YaI'a f6reniag~ns. VtighiHlnillg olllfattar byggande av vag, vligunderh1ill och vintervilghdllning (3 forsta st EVL). Ej rna fol'eningen utova verksamhet, som al' frammande for dess nu angivna iindamal, foreningen dock obetaget att ombesorja vagbelysning (71 tredje st EVL). II Medlemskull 2 Medlcm av vagforeningen ar agare till fastighet ellel" diirmed i fruga om vaghulll1ingen jamstiilld egendom som i sin helhet euer till nagon del ar behigen inolll gdinserna for vagforeningens omdde. Xgare av fastighet, som inom omradet olllfattar allenast vag, gata, jiirnviig, spal'viig eller kanal iii' dock lllediem av foreningen endast om fastigheten provats skola deltaga i vagforel1ingens vaghallning. Den, som innehar fastighet med fideikommissriitt eller eljest utan vederlag besitter fastighet pi\. grund av testamentariskt forordnande, skall vid tiihimpning av EVL anses sasom fastighetens agare (5 andl'a st EVL). I agares stalle svatar den, som innehar fastighet pa s1idana vilikor att han, dar fastighetsskatt for fastigheten skall utga, jamlikt kommunalskattelagen ar skyldig erliigga dylik skatt (5 tredje st EVL). III VagfOrcllingells styl'else 3 For foreningen skall finnas en styrelse med sate i...,.qstan.ej.q.,...;e.ql,l,p.gl?... J~Qmm\l.p..,... Dch bestaende av ,... ledam6ter jamte suppleanter. En av styrclsens ledam6ter utses av liinsstyrelsen. Ovriga ledamoter och suppleanter viiljs av fi.)reningen for en tid av tva ar. Forsta gangen styrelseval rum enligt dessa stadgar skall dock tva styrelseledamoter och tva suppleanter viiljas for allenast eit ar. Avgaellde styreiseledalllot eller suppleant kan aterviiljas. 1) Utiiver stadgar ha efter vissa paragrafer i desamma med fin slil intagits vissa upplysningar om innehiillet i lagen om enskilda vagar i dess lydelse den 1 juli 1961, avsedda att tjana som vagledning i foreningens verksamhet. Betraffande lagbestammelser om vagfiirenings organisation oeh forvaltning, se liven lagen om ensldlda vagal'. Bl 0517, ;) 000. SHA Slhlm

2 ~ ~_~ _~c_~ ======== _= =_=_... ==_..._ Medlcmmarnu rclscn sig sjiilv. forellingell utser onlforande bland slyrciscicclamotcrna. I ovrigt kollstituerar sty Forcningens styrelse skall enligt EVL bestn av tre ellcr fem ledamotcr, vilka skall vara bosatta hlir i riket. StyreIscll skall ha sitt slite inom den kommun, dar foreningens omril.de i sin helhet elier till storsta delen iir behigct. Den av styrclsens ledamoter, som utses av IiinsstyreIscn, mil. av foreningen atnjuta arvode med belopp, som, dar overenskommelse ej kan triiffas, bestammes av liinsstyrelsen; de ovriga vliljs av foreningen (88 femte st EVL). \ Andil att den tid, for vilken styl'elseledamot blivit utsedd, ej giltt till linda, rna han skiljas fran uppdraget genom besiut av foreningen. StyreIselcdamot, utsedd av Hinsstyrelsen, rna dock endast av densamma sidljas frllij sitt uppdl'ag (52 andl'a st 88 ilttonde st EVL). Hal',styreIseledamot avgiht eller den tid, for \-ilken han blivit vaid, gatt till anda utan att anmiilan om nyu val skett, och iii' styrclsen med kvarstaende ledamoter ej besiutfor, eller saknas eljest behorig styrelse, skall Hinsstyrelscn pa yrkande av nagon, val's ratt kan vara beroende av att styrelse finnes, forol'dna syssloman att, intill dess efter inkommen anmalan om verkstallt val forordnandet ihcrkallas, antingen ensam elier jamte de styrelseledamoter, som ma finnas, forvaita foreningens angeiagenheter och foretriida foreningen pa satt om styrelse finnes nedan stadgat. Syssloman njute av foreningen anode, som bestiimmes av IiinsstyreIsen (52 fjiirde st EVL). ~."w " Anmiilan om val av styrelse elier andring i dess sallunansiittning skall ofordrojligen goras hos Ui.nsstyrcIsen (52 tredje st EVL). Da styrelse utsetts eller andring i dess sammansattning skett samt da forordnande av syssloman agt rum, skall pa vligforeningens bekostnad underrattelse cuiroll1 intagas i lanskungoreiserna (52 femte st EVL).! 4 For au slyrelscn skall vara beslutfor erfordras att dess ordinarie ledamoter behorigen kallats till sammantriidet samt au minst...,.2... "",~". niirvarande ledamoter, ordinarie eller suppleanter, iir ense om beslutet. Kallelse till styrelsesammantriidc, vilken skall inneh:ula uppgift om forekommande arenden, skall av ordforanden utfardas minst sju dagar fore sammantriidet. Ledamot som iii' forhil1drad att niirvara hal' att of6rdrojligen befordra kallelsen vidare till suppleal1t. Utan hinder av vad salunda stadgats skall styrelsesal11l11al1trade anses behorigel1 uuyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig vid sammantradet. Ledamot elier suppleal1t som varit niirvarande vid sammantradet anses ha deltagit i dar fauat beslut, savida han inte anmalt reservation mot beslutet. Vid styreisens sammantraden skall foras protokoll. Som styreisens besiut galler, dar ej annoriunda iii' i dessa stadgar hestiimt, den mening, om vilken vid styreisesmnmalltrade de fiesta rostande forenar sig, men vid liku rostetal den mening, som bitrads av ordforanden yid sammantradet (54 tredje st EVL). Ledamot av styrelsen agel' ej deitaga i behandling av fnlga rorande avial mellan honom och foreningcn, ej heller angaende avtal mellan foreningen och tredje man, dar han i fragan agel' ett vasentligi intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad salunda stadgats agel' motsvarande tillampning betraffande rattegang eher annan talan mot styrelseledamoten eller tredje man (54 fjiirde st EVL). Ledamoter av styreise for viigforening, vilka genom att oyerskrida sin befogenhet eller eljest upps:hiigen eiier av vardsioshet tillskynda foreningen skada, svarar for skadan en for alia och alia for en; svarar ocksa pa slitt nu namnts for skada, som de genom overtriidelse av bestarnmelse i EVL eiier i dessa stadgar tillskyndar tredje man (55 EVL). 5 Styrelsen skall tillse att egenclom under dess forvaltnillg ar forsiikrad till betryggande belopp samt au for foreningens kassaforvaltning finns betryggande garantiforsakrillg. Kontanta tillgangar skall i den man de iute omedelbart tas i ansprak for utbetalningar placeras pa satt som blivit godkant vid ordinarie forenillgssammantrade. 6 Styrelsen skall fora noggrann forteckning over medlemmarna i foreningen, upptagande varje fastighet eller med fastighet hal' jamshilld egelldom samt dess andelstal i foreningen. Styrelsen skall dessutom Wise au f6rteckning finns over de vagal' och anclra allmanna platser, som forklarats vara 2

3 f<.ireningcl1s. Vidare skall styrclsen till det arligcn aterkomnulllde ordinarie sammantriidet med viigforeningcn avge styrelseberiiuelse flk det gangna vcrksamhetsaret, uppgora forslag till atgarder au utforas under foljande verksamhets{u' SaIut forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh debiteringslangd utvisande det helopp som skall uttaxeras oell vad diira" hehiper pa varje medlem enligt det for dcnsumma giillaude andelstaie!. Bidragell uppbklrs av styrelsen oeh skull, om orc1inarie sammantriide inle besliimmer allnat erliiggas inom tva manader cftcr ordinarie sammantriide p{t siiu styrelsen anvisar. Eftel' sagda tid skall styrelsell uppriiua restlangd och omedelbart foranstalta om indrivning flv resterande bidrag jamte indrivllingskostnad Ej nul styreisen llpptaga h11l mr f6reningen anllan ordning iln 50m sladgas 92 audra styckel EVL. Styrelsen ager au i enligllet med EVL, staugarna oeh foreningens beslut, dar delta ej ar mot stadgarna eller mot lag stridande, ombesorja den gemensamma vagluhlnillgen oell i ovrigt forvalta foreningens angehigenheter. Styrelsen agel' att i alit vad som 1'01' den gemensamma vaghallningen sjiilv eller genom ombud ej mindre i forhallande till tredje man handla pa foreningens viignar an liven infor domstolar oeh andra myndigheter foretrada foreningen (54 forsta st EVL). ViigfOrenings medlemmar skall arligen, yar efter sitt anuelslal, tillskjuta nodigt forlag samt, om forlaget ej forslilr till tiickande av arets utgifter, fyua bristen. D1ir vagforenings utgifter for vagbyggnad, for giildande uv ersattning enligt 75 EVL euer for annat andam{tl, som ej ar au hiinfora endast till vl1gunderhallet, Yinterviighallnillgen eller forvaltningen under aret, beraknas bhva,sa betydande au de skaligen bor fordelas pa flera '\1", m{t fi.ireningen efter Hinsstyrelsens medgivande for taekning av viss del av dessa utgifter upptuga lun au tiergilldas genom ill'ligu amorteringar under fiera, hiigst tio, ill' enligt viss av Hinsstyrelsen godkilnd plan (92 EVL). 7 Dct iiligger styrelsen au over sin forvaltnillg fora noggranna rakenskaper sam skall avsiutas per den ma.rs...,axligen... arligen. Rakenskaperna skall hallas till revisorernas forfogande senast en manad darefter. Styrelsen skall i god tid forhereda de arenden som skall forekomma vid foreningssammantrade. Styrelseberiittelsen ~ch ovriga handlingar i forekommande iirenden skall minst sju dagar fore foreningssammantradet halias tillgangliga pa plats, som anges i kallelse till sammantradet. IV FOI'cningssammanll'adcn 8 Foreningsmedlemmars ratt au besluta i vagforeningens angelagenheter utovas pa sammantriide med forenillgcn. Ordinarie sammantdide skall arligen hallas senast undel'... jv,n.1,... manad pa tid oeh plats som styrelsen beshimmer. Extra sammantriide skall utlysas da styrelsen eller revisorerna diirtill finner anledning aycnsom chi minst en fcmledel av foreningens rosthcrauigade lilpdl('mllwl" i i"ramstiilllling till slyrl'lscn for uppgi.vet iindmmh pm'onlral' shdallt. 9 Vid rostning skall ordf6randen anteckna det rostetal for vilken medlems avgivna 1'ost giiller pa vederborandes rostsedel dar sadan forekommel'. Eljest sker anteckning pa annat kontrouerbarl satt, dar ett sadant antecknande ar av betydelse. AlIa val sker med slutna sedlar. Vid sammantriidet kun dock genom enhiilligt besint bcstammas annan ordning for val. Pi!. foreningssammantrade ma rostriitt for fastighet, som ingal' i foreningen, utovas av den, som enligt 5 EVL hal' au svara for fullgorande av fastighetens bidragsskyldighet, efter det andelstai som efter ty i 76 EVL sags skull vara bestammande for fastighetens delaktighet i vagmllnings.skyldigheten (88 sjunde st EVL). Medlem som ieke giildat fiirfallet bidrag ar fijrlustig sin rostriitt intill dess betalningen fullgores. Ej m3. Hagan utova rostditt for mer all en tiondel ay medlemmarnas sammanlagda, pa sammantradet foretriidda andelstal. Ej heller rna mlgon sjalv euer genom ombud euer sasom ombud for annan deltaga i behandling av fdl.ga rlirande avtal mellan honom oeh foreningen euer angaende avlal mellan denna oeh tredje man, dar han i fl':1 3

4 gan ett vasentligt intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad sajunda stadgats iiger motsvarande liihhnpning betraffande rlhtegiing eller annan talan mot hallam eller tredje man (56 forsta st EVL). nd avgorallde av fraga, sam 1'01' uteslutallde s{ldan del av viigh tllningen, diiri allenast vissa av de viighihlnillgsskyldiga ar pliktiga att taga del, tillkommer endast dessa viighallningsskyldiga rostratt (56 andra st EVL). F{)t' be~lllt vid sammantrilde erfordras, dar ej i stadgama finns for visst fall annorledes beshimt, allenas! cukel pluralilet i rostetal, beraknat pa satt ovan niimnts. Vid liim rostetal avgores val genom lottning, i allura fragor galler den mening, sam bitriides av de fiesta rostancle, eller, am jamval antalet rostande ar lika, av ordforanden vid sammantriidet (56 tredje st EVL). Menar medlem av vagforening, au beslut sam fattats p~\ sammantrade icke i behorig ordning tilikommit eller eljest strider mot lag eller forfattning eller mot stadgarna eller krallkel' hans ratt sasom medlern av forcningen, agel' han has lansstyrelsen fora talan mot besilltet genom besviir, sam jamte det overklagande beslutet skall 'lara dit inkomna inom trettio dugar fran beslutets dag. ForsulIlmas det, yare diu till tulan mot beslutet forlorad. Anda au talun COres mot beslutet, gange del i verkstallighet, dar ej lansstyrelsen annorlunda forordnar. Talan sam nu namnts ma i fall, da rostriiu a sal1lmantriide for fastighet utovas av dess innehayare, foras ej mindre av denne an aven av fastighetens agare. Samma befogenhet tillkommer nyttjanderlhtshavare, som enligt avtal har au fullgora forpliktelser mot foreningen (88 sista st EVL). Farmenar medlem av vagforeningen eller nyttjandediushavare, sam ovan omformales, au verkstalld uuaxering eller fordelning pa medlemmarlla av uttaxerat belopp ej iii' med lag overensstammande, agel' han has Hinsstyrelsen soka rattelse i den gjorda debiteringen genom hesvar, sam jiimte styrkt avskrift av debiteringslangden skull varn dit inkomna inam trewo dagar efter det sammantrade, pa vilket Hingden vari! framlagd for granskning. ii.nda au besvar saiunda anfarts, skall pa tid,,sam av forenillgens styrelse bestamts, uttaxerat bidrag inbetalas, vid iiventyr au, dar ej Uinsstyrelsen annorlunda forordnar, beloppet ma utsokas i enahanda mdning som am betalningsskyldig 'lore genom lagakraftagande dam alagd (89 andra st EVL). 10 Kallelse till summuntrnde med f6reningen utmrdas av styrelsen. Kallelse, vilken skall innehltlla uppgift om fi5rekommande arenden, skull ske...ge..nq.m...s.kr.iftl.iga.,me_dde,].anden...av.:sanda....~.e:t~.~.~... :?:: a.:gt:J:.?;.. ~9..?;.~... ~~;t:l:t..l::.~9.:.~.ii.!'....,...,... Andra f6rekommande meddelanden bringd:s genom styrelscns i'orsorg till medlemmars kanncdom...j?~... ~.~P:~~4. :...f3.?::tl:;...,...,...,.....,...,...,...'..."...,...,...,.,...,...,..... Underialer slyrelsen au i fi.ireskriven ordning kalla medlemmarna till ordinarie sammantrade, eller hal' styrelsen ej senast tvii veekor citei' piifordi'an, som i 8 i dessa stadgar utlyst extra sammantrade att hallas ) sa snart det med iakttagande av foreskriven kallelsetid kan ske, eller inns ej behorigen utsedd styrelse, dii skall kallelse, sam utfardas av millst en femtedel av medlemmarna, samma giitighet sam kallelse av 5tyrelsen (57 EVL). 11 Vicl ordinarie forcningssammal1tri'ide skall foljandc iirenden i'orekomma: 1. Val av ordforande for sammantriidel 2. Val av tva justeringsman. 3. StyrelseberaUelsen for det gangna verksamhetsaret. 4. RevisionsberiiUelsen jiimle fragan om ansvarsfrihet for styrelsen. 5. Inkomna iirenden oeh motioner. G. Granskning av styrelsens forsiag till atgiirder au utforas ellcr ptlhorjas under arbetsarcl. 7. Beslut om arvode till nastkommande ars styrelsc oeh revisorer. 8. Grunskning av styrelsens forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh till debiteringsliingd. 9. Val av styyelseledamoter oeh suppleanlcr samt utseende av styrelseordforande. 10. Val av revisor oeh suppleanl 11. Vad styrelsen eljest viii hiinskjuta till sammanlradet. 12. Bestammande av tid oeh plats f()r protokollsjnstering oell for prolokollcls tillgii.ngiigihllla1hlc f(ir medlemmarna. 4

5 12 Molioner skull for att kunna upptagas till hchalldling vicl ordinaric sall1mantriide yara styrelsen till handa senast maj...arligen P{l yrknnclc ttv ll1ccllemmar med ett sammanlagt rostctal som overstiger h~ilften av forenillgens hcla rbstetal ma dock jiimviil senare vlickt fraga upptagas till behandling vid samll1antriidet. 13 Jllstcring av sammalltriidesprotokollct verksuuls senast tolv dagal' efler sammantradet pa tid och plats, som ordforanden bestiimmer ocli vid sanlluantradet tilikiillnager. Darvid unclerskrivs protokollet, med alltecklling om justeringen av ordforanden ocli justeringsmannen. Over beslut, som pa sammantrade fattas, skall genom styrelscns forsorg fo1'as protokoll, vilket senast fjorton dagar cfter sall1ll1antriidet skall vam for foreningsmedlell1marna tillgangligt (56 fjiirde st EVL). V Revision 14 For granskning av styrelsens atgarder och rakenskaper skall pa ordinal'ie sammantriide utses revisorer jiimte suppleanter fo r dessa. Forsta gangen val iiger rum vihjs tva revisorer med tva suppleanter, av vilka en revisor oeh en suppleant viiijs for elt ai', de ovriga for tva ar. Darefter valjs Ctrligen en revisor och en suppleant for tva ar. Avgaencle revisor och suppleant kan omvaljas. Revisionen skall vara verksuilld senast Lre veckor fore orclinarie sammantriide. Revisionsberattelsen skall under minst sju c1agar fore det ordinarie sammantdidet av ordforanden hallas tillganglig for mecuemmarna pa plats som anges i kallelse till sammantradet. VI Andl'ing av stadgal'ua 15 Andring av dessa stadgar skall for att bli gallande antagas vid tva pa varandra foljande sammal1 traden, varav minst etl ordinarie, samt darefter fastsliillas av Hinsstyrelscn. Sadan iindring av dessa stadgar som foranleds av beslut jamlikt 85 EVL blir dock gallande sedan iindringen antagits vid endast eft f6reningssammantrade och dii.refter faststiillts av lansstyrelsen. Innan stadgarna f01'sta faststiillts av Hinsstyrelsen, blir stadgeforslag euer andring i tidigare antaget stadgeforslag gauande,.sedan det antagits dd ett sammanhilde och darefter fastsuillts av Hinsstyrelsen (se 88 EVL). AU forestaende stadgar for...h.amma.l:'.fl... vagf6rening antagits vid sammantrade med vagintressenterna den...a.jg,tl:u..~r.i..l "... betygar. Pii tjanstens vagnar: ~~...~~..../ Forriittningsman / 5

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Dunkers socken, Flens Kommun, Södermanlands län

Dunkers socken, Flens Kommun, Södermanlands län Stadgar för Strömshammars Vägförening Dunkers socken, Flens Kommun, Södermanlands län 1.Vägföreningens benämning och ändamål Föreningens benämning skall vara Strömshammars Vägförening. Föreningen skall

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts ... ".-.....- STADGAR Sammanträdesdatum 1997 1().14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förva~ning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stenlidens samfällighetsförening stadgar

Stenlidens samfällighetsförening stadgar Stenlidens samfällighetsförening stadgar Sammanträdesdatum: 1981-09-02 Uppdaterad: 2015-12-07 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354 STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida l (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-06-15 Sammanträdesledare Åke Uthas Ärende Stadgar för ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4 STADGAR Höllvikens vägförening nr 4 ------------~========================~================-=--------------------ii_ STADGAR Samrnanträdesdatum 1998-06-23 och 1998-09-15 l (3) Stadgar för samfällighetsförening,enligt

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2008 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Protokoll samföllighetsföreni ng

Protokoll samföllighetsföreni ng ~ LANTMÄTERIMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Sida 1 (2) Protokoll samföllighetsföreni ng 2010-05-19 Ärendenummer AB062970 Sammanträdesledare KickiMan Ärende Sammanträde för att bilda RÄTTARBODA samfällighetsförening

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~ " STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815 GNEJSENS Carlshem, Umeå kommun STADGAR ANTAGNA 1975-03-1 3 med ANDRING 1998-04-28 512,514 och 815 Gnejsens samfällighetsförening - bildades 1975-03-13 - registrerades 1975-10-17 - har organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar för Klinta samfällighetsförening

Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Ver. 100516 Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Firma Föreningens firma är Klinta samfällighetsförening. 2 Samfälligheten I enlighet med ett laga kraftvunnit förrättningsutlåtande av den 21 juli

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5.

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5. Södernäs Vägförening P.L. Södernäs 139 50 VÄRMDÖ Org.nr 717904 4875 STADGAR Senaste ändringsdatum: 2003 09 30 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2.

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2. STADGAR Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesledare Linn Collin Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 Ärende Stadgar för RUTSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga.

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2016 03 14 Sammanträdesledare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stadgar för Gåsöområdets

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) Stadgar för Vidja Vägförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål. Stadgar Sammanträdesdatum 1979-05-14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002 1 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening Sida 1 av 8 Sammanträdesdatum 2012-03-28 STADGAR Sammanträdesledare Joachim Lindberg Ärende Stadgar för Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens stämmor 1998 och 1999 antagna stadgar. Förändringarna är gjorda för att stadgarna

Läs mer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer Sida 1 (11) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-07- 11 Sammanträdesledare Jan Andersson Ärende Stadgar för Engelsfors samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål STADGAR Sammanträdesdatum 1989-05-08 1 FIRMA Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar STADGAR för VALLENTUNASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Namn 1 Föreningens namn är Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Vallentunasjöns fiskevårdsområde i

Läs mer

Föreningens firma är Målsryds Vägförening.

Föreningens firma är Målsryds Vägförening. STADGAR Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen.

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. FÖRSLAG PÅ STADGEÄNDRINGAR Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. 5 Styrelse säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34.

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34. Sida 1 (1) STADGAR Sammanträdesdatum 2007-11-05 Sammanträdesledare Göran Ivarsson Ärende Stadgar för Tibble samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun.

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun. REGISTRERINGSBEVIS STADGAR Org nr 71 79 02-4356 Datum 1998-04-15 Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län har denna dag verkställt registrering av Alsjöns Samfällighetsförening (med ändring enligt

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 1974-10-04 och 2009-01-23 Sammanträdesledare Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse

Läs mer

Oskarshamns kommun. Kalmar län.

Oskarshamns kommun. Kalmar län. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-03-02 Sammanträdesledare: Johan Håkansson Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser

Läs mer

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011 Älvnäs vägförening Stadgar fastställda 2003 Reviderade 2011 2011-02-16 sid 1(4) Stadgar för Älvnäs vägförening Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade

Läs mer