STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld"

Transkript

1 STADGAR ""..,.,,,...,,.,,", ",,,.,,...,,",,...,,,"",,...,,...,..,,..,,...,,..."',..,...,,,,,...,..,'''''''''',,,".,...,,,,...""..."'...,,",,'''''... ~., '''''"..."'''',..."...'"."."."'"'"...,,,,...,,...''',.,,'''''',,'',".",,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,.1) I VagfOl'cnillgclls bcllsmnillg och iilldamld -I F orcl1ingens benihnlling ai',.,,,' ",..,.. "",.. Hammars."".. ""..."...'..."...,... ""..."..""..., 1 yiigforening. Forel1ingen hal' - sedan ett jamlikt lagen den 3 september HJ39 om enskilda viigal' (EVL) den...3.fe.b,rnari..19, ".,..,,"'... framlagt f6rrattningsutlmande vunnit laga kraft - till andamal uit ombesorja och bekosta viighalll1il1gen i fraga om de vilka forklarats vara foreningel1s samt au handha de i foreningen ingael1de fastigheternas gemensamllla angehigenheter i ovrigt r6l'ande dessa viigar. Yad titt sa-gig g~illct iii en sa:dan annan allmiin plats lin vag som f1h"iilarats YaI'a f6reniag~ns. VtighiHlnillg olllfattar byggande av vag, vligunderh1ill och vintervilghdllning (3 forsta st EVL). Ej rna fol'eningen utova verksamhet, som al' frammande for dess nu angivna iindamal, foreningen dock obetaget att ombesorja vagbelysning (71 tredje st EVL). II Medlemskull 2 Medlcm av vagforeningen ar agare till fastighet ellel" diirmed i fruga om vaghulll1ingen jamstiilld egendom som i sin helhet euer till nagon del ar behigen inolll gdinserna for vagforeningens omdde. Xgare av fastighet, som inom omradet olllfattar allenast vag, gata, jiirnviig, spal'viig eller kanal iii' dock lllediem av foreningen endast om fastigheten provats skola deltaga i vagforel1ingens vaghallning. Den, som innehar fastighet med fideikommissriitt eller eljest utan vederlag besitter fastighet pi\. grund av testamentariskt forordnande, skall vid tiihimpning av EVL anses sasom fastighetens agare (5 andl'a st EVL). I agares stalle svatar den, som innehar fastighet pa s1idana vilikor att han, dar fastighetsskatt for fastigheten skall utga, jamlikt kommunalskattelagen ar skyldig erliigga dylik skatt (5 tredje st EVL). III VagfOrcllingells styl'else 3 For foreningen skall finnas en styrelse med sate i...,.qstan.ej.q.,...;e.ql,l,p.gl?... J~Qmm\l.p..,... Dch bestaende av ,... ledam6ter jamte suppleanter. En av styrclsens ledam6ter utses av liinsstyrelsen. Ovriga ledamoter och suppleanter viiljs av fi.)reningen for en tid av tva ar. Forsta gangen styrelseval rum enligt dessa stadgar skall dock tva styrelseledamoter och tva suppleanter viiljas for allenast eit ar. Avgaellde styreiseledalllot eller suppleant kan aterviiljas. 1) Utiiver stadgar ha efter vissa paragrafer i desamma med fin slil intagits vissa upplysningar om innehiillet i lagen om enskilda vagar i dess lydelse den 1 juli 1961, avsedda att tjana som vagledning i foreningens verksamhet. Betraffande lagbestammelser om vagfiirenings organisation oeh forvaltning, se liven lagen om ensldlda vagal'. Bl 0517, ;) 000. SHA Slhlm

2 ~ ~_~ _~c_~ ======== _= =_=_... ==_..._ Medlcmmarnu rclscn sig sjiilv. forellingell utser onlforande bland slyrciscicclamotcrna. I ovrigt kollstituerar sty Forcningens styrelse skall enligt EVL bestn av tre ellcr fem ledamotcr, vilka skall vara bosatta hlir i riket. StyreIscll skall ha sitt slite inom den kommun, dar foreningens omril.de i sin helhet elier till storsta delen iir behigct. Den av styrclsens ledamoter, som utses av IiinsstyreIscn, mil. av foreningen atnjuta arvode med belopp, som, dar overenskommelse ej kan triiffas, bestammes av liinsstyrelsen; de ovriga vliljs av foreningen (88 femte st EVL). \ Andil att den tid, for vilken styl'elseledamot blivit utsedd, ej giltt till linda, rna han skiljas fran uppdraget genom besiut av foreningen. StyreIselcdamot, utsedd av Hinsstyrelsen, rna dock endast av densamma sidljas frllij sitt uppdl'ag (52 andl'a st 88 ilttonde st EVL). Hal',styreIseledamot avgiht eller den tid, for \-ilken han blivit vaid, gatt till anda utan att anmiilan om nyu val skett, och iii' styrclsen med kvarstaende ledamoter ej besiutfor, eller saknas eljest behorig styrelse, skall Hinsstyrelscn pa yrkande av nagon, val's ratt kan vara beroende av att styrelse finnes, forol'dna syssloman att, intill dess efter inkommen anmalan om verkstallt val forordnandet ihcrkallas, antingen ensam elier jamte de styrelseledamoter, som ma finnas, forvaita foreningens angeiagenheter och foretriida foreningen pa satt om styrelse finnes nedan stadgat. Syssloman njute av foreningen anode, som bestiimmes av IiinsstyreIsen (52 fjiirde st EVL). ~."w " Anmiilan om val av styrelse elier andring i dess sallunansiittning skall ofordrojligen goras hos Ui.nsstyrcIsen (52 tredje st EVL). Da styrelse utsetts eller andring i dess sammansattning skett samt da forordnande av syssloman agt rum, skall pa vligforeningens bekostnad underrattelse cuiroll1 intagas i lanskungoreiserna (52 femte st EVL).! 4 For au slyrelscn skall vara beslutfor erfordras att dess ordinarie ledamoter behorigen kallats till sammantriidet samt au minst...,.2... "",~". niirvarande ledamoter, ordinarie eller suppleanter, iir ense om beslutet. Kallelse till styrelsesammantriidc, vilken skall inneh:ula uppgift om forekommande arenden, skall av ordforanden utfardas minst sju dagar fore sammantriidet. Ledamot som iii' forhil1drad att niirvara hal' att of6rdrojligen befordra kallelsen vidare till suppleal1t. Utan hinder av vad salunda stadgats skall styrelsesal11l11al1trade anses behorigel1 uuyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig vid sammantradet. Ledamot elier suppleal1t som varit niirvarande vid sammantradet anses ha deltagit i dar fauat beslut, savida han inte anmalt reservation mot beslutet. Vid styreisens sammantraden skall foras protokoll. Som styreisens besiut galler, dar ej annoriunda iii' i dessa stadgar hestiimt, den mening, om vilken vid styreisesmnmalltrade de fiesta rostande forenar sig, men vid liku rostetal den mening, som bitrads av ordforanden yid sammantradet (54 tredje st EVL). Ledamot av styrelsen agel' ej deitaga i behandling av fnlga rorande avial mellan honom och foreningcn, ej heller angaende avtal mellan foreningen och tredje man, dar han i fragan agel' ett vasentligi intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad salunda stadgats agel' motsvarande tillampning betraffande rattegang eher annan talan mot styrelseledamoten eller tredje man (54 fjiirde st EVL). Ledamoter av styreise for viigforening, vilka genom att oyerskrida sin befogenhet eller eljest upps:hiigen eiier av vardsioshet tillskynda foreningen skada, svarar for skadan en for alia och alia for en; svarar ocksa pa slitt nu namnts for skada, som de genom overtriidelse av bestarnmelse i EVL eiier i dessa stadgar tillskyndar tredje man (55 EVL). 5 Styrelsen skall tillse att egenclom under dess forvaltnillg ar forsiikrad till betryggande belopp samt au for foreningens kassaforvaltning finns betryggande garantiforsakrillg. Kontanta tillgangar skall i den man de iute omedelbart tas i ansprak for utbetalningar placeras pa satt som blivit godkant vid ordinarie forenillgssammantrade. 6 Styrelsen skall fora noggrann forteckning over medlemmarna i foreningen, upptagande varje fastighet eller med fastighet hal' jamshilld egelldom samt dess andelstal i foreningen. Styrelsen skall dessutom Wise au f6rteckning finns over de vagal' och anclra allmanna platser, som forklarats vara 2

3 f<.ireningcl1s. Vidare skall styrclsen till det arligcn aterkomnulllde ordinarie sammantriidet med viigforeningcn avge styrelseberiiuelse flk det gangna vcrksamhetsaret, uppgora forslag till atgarder au utforas under foljande verksamhets{u' SaIut forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh debiteringslangd utvisande det helopp som skall uttaxeras oell vad diira" hehiper pa varje medlem enligt det for dcnsumma giillaude andelstaie!. Bidragell uppbklrs av styrelsen oeh skull, om orc1inarie sammantriide inle besliimmer allnat erliiggas inom tva manader cftcr ordinarie sammantriide p{t siiu styrelsen anvisar. Eftel' sagda tid skall styrelsell uppriiua restlangd och omedelbart foranstalta om indrivning flv resterande bidrag jamte indrivllingskostnad Ej nul styreisen llpptaga h11l mr f6reningen anllan ordning iln 50m sladgas 92 audra styckel EVL. Styrelsen ager au i enligllet med EVL, staugarna oeh foreningens beslut, dar delta ej ar mot stadgarna eller mot lag stridande, ombesorja den gemensamma vagluhlnillgen oell i ovrigt forvalta foreningens angehigenheter. Styrelsen agel' att i alit vad som 1'01' den gemensamma vaghallningen sjiilv eller genom ombud ej mindre i forhallande till tredje man handla pa foreningens viignar an liven infor domstolar oeh andra myndigheter foretrada foreningen (54 forsta st EVL). ViigfOrenings medlemmar skall arligen, yar efter sitt anuelslal, tillskjuta nodigt forlag samt, om forlaget ej forslilr till tiickande av arets utgifter, fyua bristen. D1ir vagforenings utgifter for vagbyggnad, for giildande uv ersattning enligt 75 EVL euer for annat andam{tl, som ej ar au hiinfora endast till vl1gunderhallet, Yinterviighallnillgen eller forvaltningen under aret, beraknas bhva,sa betydande au de skaligen bor fordelas pa flera '\1", m{t fi.ireningen efter Hinsstyrelsens medgivande for taekning av viss del av dessa utgifter upptuga lun au tiergilldas genom ill'ligu amorteringar under fiera, hiigst tio, ill' enligt viss av Hinsstyrelsen godkilnd plan (92 EVL). 7 Dct iiligger styrelsen au over sin forvaltnillg fora noggranna rakenskaper sam skall avsiutas per den ma.rs...,axligen... arligen. Rakenskaperna skall hallas till revisorernas forfogande senast en manad darefter. Styrelsen skall i god tid forhereda de arenden som skall forekomma vid foreningssammantrade. Styrelseberiittelsen ~ch ovriga handlingar i forekommande iirenden skall minst sju dagar fore foreningssammantradet halias tillgangliga pa plats, som anges i kallelse till sammantradet. IV FOI'cningssammanll'adcn 8 Foreningsmedlemmars ratt au besluta i vagforeningens angelagenheter utovas pa sammantriide med forenillgcn. Ordinarie sammantdide skall arligen hallas senast undel'... jv,n.1,... manad pa tid oeh plats som styrelsen beshimmer. Extra sammantriide skall utlysas da styrelsen eller revisorerna diirtill finner anledning aycnsom chi minst en fcmledel av foreningens rosthcrauigade lilpdl('mllwl" i i"ramstiilllling till slyrl'lscn for uppgi.vet iindmmh pm'onlral' shdallt. 9 Vid rostning skall ordf6randen anteckna det rostetal for vilken medlems avgivna 1'ost giiller pa vederborandes rostsedel dar sadan forekommel'. Eljest sker anteckning pa annat kontrouerbarl satt, dar ett sadant antecknande ar av betydelse. AlIa val sker med slutna sedlar. Vid sammantriidet kun dock genom enhiilligt besint bcstammas annan ordning for val. Pi!. foreningssammantrade ma rostriitt for fastighet, som ingal' i foreningen, utovas av den, som enligt 5 EVL hal' au svara for fullgorande av fastighetens bidragsskyldighet, efter det andelstai som efter ty i 76 EVL sags skull vara bestammande for fastighetens delaktighet i vagmllnings.skyldigheten (88 sjunde st EVL). Medlem som ieke giildat fiirfallet bidrag ar fijrlustig sin rostriitt intill dess betalningen fullgores. Ej m3. Hagan utova rostditt for mer all en tiondel ay medlemmarnas sammanlagda, pa sammantradet foretriidda andelstal. Ej heller rna mlgon sjalv euer genom ombud euer sasom ombud for annan deltaga i behandling av fdl.ga rlirande avtal mellan honom oeh foreningen euer angaende avlal mellan denna oeh tredje man, dar han i fl':1 3

4 gan ett vasentligt intresse, som kan vara stridande mot foreningens. Vad sajunda stadgats iiger motsvarande liihhnpning betraffande rlhtegiing eller annan talan mot hallam eller tredje man (56 forsta st EVL). nd avgorallde av fraga, sam 1'01' uteslutallde s{ldan del av viigh tllningen, diiri allenast vissa av de viighihlnillgsskyldiga ar pliktiga att taga del, tillkommer endast dessa viighallningsskyldiga rostratt (56 andra st EVL). F{)t' be~lllt vid sammantrilde erfordras, dar ej i stadgama finns for visst fall annorledes beshimt, allenas! cukel pluralilet i rostetal, beraknat pa satt ovan niimnts. Vid liim rostetal avgores val genom lottning, i allura fragor galler den mening, sam bitriides av de fiesta rostancle, eller, am jamval antalet rostande ar lika, av ordforanden vid sammantriidet (56 tredje st EVL). Menar medlem av vagforening, au beslut sam fattats p~\ sammantrade icke i behorig ordning tilikommit eller eljest strider mot lag eller forfattning eller mot stadgarna eller krallkel' hans ratt sasom medlern av forcningen, agel' han has lansstyrelsen fora talan mot besilltet genom besviir, sam jamte det overklagande beslutet skall 'lara dit inkomna inom trettio dugar fran beslutets dag. ForsulIlmas det, yare diu till tulan mot beslutet forlorad. Anda au talun COres mot beslutet, gange del i verkstallighet, dar ej lansstyrelsen annorlunda forordnar. Talan sam nu namnts ma i fall, da rostriiu a sal1lmantriide for fastighet utovas av dess innehayare, foras ej mindre av denne an aven av fastighetens agare. Samma befogenhet tillkommer nyttjanderlhtshavare, som enligt avtal har au fullgora forpliktelser mot foreningen (88 sista st EVL). Farmenar medlem av vagforeningen eller nyttjandediushavare, sam ovan omformales, au verkstalld uuaxering eller fordelning pa medlemmarlla av uttaxerat belopp ej iii' med lag overensstammande, agel' han has Hinsstyrelsen soka rattelse i den gjorda debiteringen genom hesvar, sam jiimte styrkt avskrift av debiteringslangden skull varn dit inkomna inam trewo dagar efter det sammantrade, pa vilket Hingden vari! framlagd for granskning. ii.nda au besvar saiunda anfarts, skall pa tid,,sam av forenillgens styrelse bestamts, uttaxerat bidrag inbetalas, vid iiventyr au, dar ej Uinsstyrelsen annorlunda forordnar, beloppet ma utsokas i enahanda mdning som am betalningsskyldig 'lore genom lagakraftagande dam alagd (89 andra st EVL). 10 Kallelse till summuntrnde med f6reningen utmrdas av styrelsen. Kallelse, vilken skall innehltlla uppgift om fi5rekommande arenden, skull ske...ge..nq.m...s.kr.iftl.iga.,me_dde,].anden...av.:sanda....~.e:t~.~.~... :?:: a.:gt:J:.?;.. ~9..?;.~... ~~;t:l:t..l::.~9.:.~.ii.!'....,...,... Andra f6rekommande meddelanden bringd:s genom styrelscns i'orsorg till medlemmars kanncdom...j?~... ~.~P:~~4. :...f3.?::tl:;...,...,...,.....,...,...,...'..."...,...,...,.,...,...,..... Underialer slyrelsen au i fi.ireskriven ordning kalla medlemmarna till ordinarie sammantrade, eller hal' styrelsen ej senast tvii veekor citei' piifordi'an, som i 8 i dessa stadgar utlyst extra sammantrade att hallas ) sa snart det med iakttagande av foreskriven kallelsetid kan ske, eller inns ej behorigen utsedd styrelse, dii skall kallelse, sam utfardas av millst en femtedel av medlemmarna, samma giitighet sam kallelse av 5tyrelsen (57 EVL). 11 Vicl ordinarie forcningssammal1tri'ide skall foljandc iirenden i'orekomma: 1. Val av ordforande for sammantriidel 2. Val av tva justeringsman. 3. StyrelseberaUelsen for det gangna verksamhetsaret. 4. RevisionsberiiUelsen jiimle fragan om ansvarsfrihet for styrelsen. 5. Inkomna iirenden oeh motioner. G. Granskning av styrelsens forsiag till atgiirder au utforas ellcr ptlhorjas under arbetsarcl. 7. Beslut om arvode till nastkommande ars styrelsc oeh revisorer. 8. Grunskning av styrelsens forslag till utgifts- oeh inkomststat oeh till debiteringsliingd. 9. Val av styyelseledamoter oeh suppleanlcr samt utseende av styrelseordforande. 10. Val av revisor oeh suppleanl 11. Vad styrelsen eljest viii hiinskjuta till sammanlradet. 12. Bestammande av tid oeh plats f()r protokollsjnstering oell for prolokollcls tillgii.ngiigihllla1hlc f(ir medlemmarna. 4

5 12 Molioner skull for att kunna upptagas till hchalldling vicl ordinaric sall1mantriide yara styrelsen till handa senast maj...arligen P{l yrknnclc ttv ll1ccllemmar med ett sammanlagt rostctal som overstiger h~ilften av forenillgens hcla rbstetal ma dock jiimviil senare vlickt fraga upptagas till behandling vid samll1antriidet. 13 Jllstcring av sammalltriidesprotokollct verksuuls senast tolv dagal' efler sammantradet pa tid och plats, som ordforanden bestiimmer ocli vid sanlluantradet tilikiillnager. Darvid unclerskrivs protokollet, med alltecklling om justeringen av ordforanden ocli justeringsmannen. Over beslut, som pa sammantrade fattas, skall genom styrelscns forsorg fo1'as protokoll, vilket senast fjorton dagar cfter sall1ll1antriidet skall vam for foreningsmedlell1marna tillgangligt (56 fjiirde st EVL). V Revision 14 For granskning av styrelsens atgarder och rakenskaper skall pa ordinal'ie sammantriide utses revisorer jiimte suppleanter fo r dessa. Forsta gangen val iiger rum vihjs tva revisorer med tva suppleanter, av vilka en revisor oeh en suppleant viiijs for elt ai', de ovriga for tva ar. Darefter valjs Ctrligen en revisor och en suppleant for tva ar. Avgaencle revisor och suppleant kan omvaljas. Revisionen skall vara verksuilld senast Lre veckor fore orclinarie sammantriide. Revisionsberattelsen skall under minst sju c1agar fore det ordinarie sammantdidet av ordforanden hallas tillganglig for mecuemmarna pa plats som anges i kallelse till sammantradet. VI Andl'ing av stadgal'ua 15 Andring av dessa stadgar skall for att bli gallande antagas vid tva pa varandra foljande sammal1 traden, varav minst etl ordinarie, samt darefter fastsliillas av Hinsstyrelscn. Sadan iindring av dessa stadgar som foranleds av beslut jamlikt 85 EVL blir dock gallande sedan iindringen antagits vid endast eft f6reningssammantrade och dii.refter faststiillts av lansstyrelsen. Innan stadgarna f01'sta faststiillts av Hinsstyrelsen, blir stadgeforslag euer andring i tidigare antaget stadgeforslag gauande,.sedan det antagits dd ett sammanhilde och darefter fastsuillts av Hinsstyrelsen (se 88 EVL). AU forestaende stadgar for...h.amma.l:'.fl... vagf6rening antagits vid sammantrade med vagintressenterna den...a.jg,tl:u..~r.i..l "... betygar. Pii tjanstens vagnar: ~~...~~..../ Forriittningsman / 5

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa 1 Föreningens ändamål är att efter inköp av fastigheten nr 6 i kvarteret Ålleberg, Bagaregården i Göteborgs stad äga och förvalta denna fastighet samt att

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer