BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista Liselott Vahermägi Ordförande genom Sanna Jansson nämndsekreterare

2 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1 Ärenden till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Fastställande av dagordning 84 Kvalitetsutveckling i förskolan information 85 Projektet Hälsofrämjande skola - information 86 Tertialrapport 1 beslut 87 Förslag till nya instruktioner för det kommunala handikapprådet samt det kommunala pensionärsrådet - beslut 88 Motion Gör skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun beslut 89 Medborgarförslag Tillåta flytt av skolpengen utomlands beslut 90 Medborgarförslag Införa gemensamma studiedagar, planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor beslut 91 Politikerrapport 92 Klagomål/synpunkter 93 Anmälningsärenden 94 Delegationsärenden 95 Övriga frågor Bun 83 Fastställande av dagordning Sammanträdets dagordning fastställs.

3 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2 Bun 84 Kvalitetsutveckling i förskolan Christina Carlsson, avdelningschef för förskolorna i Nynäshamns kommun kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde och informerar om kvalitetsutvecklingen i förskolan. Bland annat kommer information ges om giftfri förskola samt om kvalitetsutvecklingsplanen. Ärendet saknar handlingar. Bun 85 Projektet Hälsofrämjande skolutveckling Kristina Myrenberg, projektledare för Hälsofrämjande skolutveckling kommer till barn- och utbildningsnämnden för att berätta om projektets status. Ärendet saknar handlingar.

4 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3 Bun 86 Dnr: 2015/0003/042 Tertialrapport 1 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tertialrapport för januari-april 2015 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr: 2015/0003/042 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta. 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Christel Bäckström t.f. Förvaltningschef Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barnoch utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Tertialrapporten har sammanställts av barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. Ärendebeskrivning Enligt kommunens program för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnderna regelbundet få information om resultatet. Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april 2015 redovisas i bilaga. Bilagor Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april (1)

6 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport januari april 2015

7 2(30) Innehåll Sammanfattande analys... 3 Ekonomisk analys per verksamhetsområde... 5 Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Projekt... 6 Investeringar Personal Uppföljning av kommungemensamma mål Nämndspecifika mål/aktiviteter... 22

8 3(30) Sammanfattande analys Måluppfyllelse enligt mål och budget Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Viktiga händelser under året Under perioden genomför Skolinspektionen en större tillsyn av några utvalda skolor i kommunen samt barn- och utbildningsförvaltningens centrala organisation. Skolinspektionen påbörjade sin tillsyn i mars och fortsätter under sommaren. Redogörelse för resultatet av tillsynen kommer att presenteras i höst. En genomlysning och utredning av sommarjobbssatsningen är under görande på barnoch utbildningsförvaltningen. Kommunens sommarjobbssatsning har inför 2015 genomgått ett antal förändringar. Ungdomarna ansöker genom att skriva ett CV och ett personligt brev som företagen får som underlag. En informationsträff om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet är obligatorisk. Alla ungdomar som anställs kommer att ha kommunen som arbetsgivare med placering i företaget. Företaget står för lönekostnader men erbjuds ersättning för handledning. Ungdomarna erbjuds arbete i tre veckor/sex timmar per dag. Förskolans organisation utökas med en pedagogistafunktion. Uppdraget innebär att stödja och utmana personal i verksamhetens utvecklingsarbete med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion i det inre operativa vardagliga kvalitetsarbetet. Kostenheten har i och med den nya upphandlingen fått mycket bättre resultat gällande andel inköpta ekologiska livsmedel, andelen har nästan fördubblats och ligger nu på 11,47%. Ekonomisk analys av utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt resultat mot budget för perioden januariapril 2015 på 0,3 mnkr, vilket är 0,2 % av kostnadsomslutningen. Det ekonomiska resultatet har följt en liknande utvecklingslinje som de föregående åren. Det förväntas dock ett sämre ekonomiskt resultat jämfört med med en årsprognos, före planerade åtgärder, på -7,8 mnkr, vilket är 1,2 % av kostnadsomslutningen på 650 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens tertialresultat fördelar sig med underskott på Gymnasiet, Nynäshamns kompetenscentrum (NKC), förskolan, gymnasiesärskolan och kulturskolan medan övriga enheter har nollresultat eller överskott. De större periodunderskotten finns på gymnasiet, interkommunala ersättningar samt på NKC. Enligt prognosen förväntas mindre årsunderskott uppkomma på flera enheter, men de största underskotten beräknas NKC och Gymnasiet stå för. NKC:s årsprognos är ett underskott på -3,2 mnkr som följd av minskade statsbidrag och ökade kostnader för SFI

9 4(30) samt elevtapp på SFI som minskar intäkterna. Gymnasiets årsprognos är ett underskott på -2,6 mnkr, varav gymnasieskolan utgör -2,0 mnkr. Nämnd och förvaltning beräknar dock ett årsöverskott på 0,7 mnkr, främst beroende på återförda medel från bemanningscentrum, samt ett litet överskott i resursfördelningssystemet. För barn- och utbildningsnämnden som helhet råder osäkerhet om bland annat semesterlöneskulden som kan ha en betydande resultatpåverkan. Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans De resultatenheter som beräknar årsunderskott har tagit fram åtgärdsplaner för budgetbalans, vilket redovisas nedan under budgetbalansavsnittet. Allmänt kan sägas att verksamheterna kontinuerligt arbetar med åtgärder för budgetbalans där kostnader ses över för att nå nollresultat. Resursfördelningssystemet är utformat så att förskolorna och skolorna fortlöpande måste följa barn- och elevutvecklingen och anpassa organisationen till volymerna eftersom eleverna är merparten av intäkterna till verksamheten. Det finns även andra faktorer än elevutvecklingen som styr organisationsanpassningen, t.ex. vald lednings- och styrmodell, behov av särskilt stöd, lokalernas ändamålsenlighet och geografiska förutsättningar samt externa intäkter främst i form av avgiftsintäkter och statsbidrag. Exempel på åtgärder enheterna vidtar för att anpassa organisationen till minskade intäkter är personalminskning, vikariesamordning, nya arbetssätt, klassammanslagningar, inköpsstopp samt olika former av verksamhetssamordning som samläsning. Framtid Under 2015 påbörjas implementeringen av Hälsofrämjande skolutveckling i alla rektorsområden. Resultatdialogerna är under utveckling och förvaltningschef och skolchef kommer tillsammans med handläggare att besöka alla rektorsområden och diskutera måluppfyllelsen. Försöket med temafritids ska utvärderas i slutet av Förskolan utreder och skapar underlag för en kvalitetsutvecklingsplan för perioden Resultatdialoger utformas för höstens uppföljning av förskolans verksamhet. En resultatdialog innehåller de åtaganden där huvudmannen och förskolechefen har beröringspunkter i skollag och förordningar. Elever på Kulturskolan arbetar med en föreställning som planeras att framföras i slutet av höstterminen Genom att lära sig grunderna i sång, rytm och enkelt instrumentspel, dans och kroppskännedom samt rollgestaltning och sceniskt framträdande arbetar de fram en uppvisning inrymmande alla de tre konstformerna.

10 5(30) Ekonomisk analys per verksamhetsområde BUN har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat, framför allt kostnaderna för övrig drift och platsköp. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan Resultatdata BUN 2015 TKR Jan Feb Mar -330 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultat m budget Resultat m budget 2015 Årsprognos 2015 BUN:s tertialresultat på -0,3 mnkr fördelar sig enligt följande; nämnd och förvaltning +1,0 mnkr, kostenheten +0,5 mnkr, förskolan -0,5 mnkr, grundskolan +0,8 mnkr, särskolan +0,5 mnkr, gymnasieskolan1-0,8 mnkr, gy-ike -0,7 mnkr, gymnasiesärskolan -0,1 mnkr samt NKC -0,9 mnkr och kulturskolan 0,0 mnkr. 1 Gymnasieskolan, inkl. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

11 6(30) Verksamhetsområde (mnkr) Resultat 2015 jan-apr Budget 2015 jan-apr Budgetavvikelse 2015 jan-apr Budgetavvikelse jan-apr Prognos 2015 Resultat Nämnd o förvaltning 3,7 2,7 1,0 0,3 0,7 7,2 Kostenheten 1,0 0,6 0,5 0,4 0,0 0,1 Förskolan 0,4 0,9-0,5 0,6 0,0-1,2 Grundskolan 1,0 0,2 0,8 0,9-2,2-3,6 Särskolan 0,3-0,2 0,5 0,1 0,0-0,3 Gymnasiet, IKE -1,4 0,1-1,5-1,8-2,6-5,7 Gymnasiesär -0,1 0,0-0,1-0,1-0,3-0,4 NKC -0,4 0,5-0,9-1,0-3,2-0,5 Kulturskolan 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 Summa 4,6 5,0-0,3-0,5-7,8-4,4 Verksamhetsområde (mnkr) 2015 (intäkter) jan-apr 2015 (kostnader) jan-apr 2015 (netto) jan-apr Nämndbidrag 2015 (netto) jan-apr Resultat 2015 jan-apr Resultat jan-apr Nämnd o förvaltning 5,1 15,2-10,1 13,8 3,7 0,2 Kostenheten 3,3 12,2-8,9 9,9 1,0 0,3 Förskolan 7,3 49,1-41,8 42,1 0,4 0,7 Grundskolan 5,7 79,5-73,8 74,8 1,0 2,1 Särskolan 0,0 8,5-8,4 8,7 0,3 0,2 Gymnasiet, IKE 2,0 35,5-33,5 32,1-1,4-1,2 Gymnasiesär 0,0 1,4-1,4 1,3-0,1-0,1 NKC 0,1 5,2-5,2 4,8-0,4 0,0 Kulturskolan 0,5 2,4-1,9 2,1 0,2 0,3 Summa 24,0 209,0-185,0 189,6 4,6 2,6 Nämnd och förvaltning har ett positivt resultat mot budget på 1,0 mnkr. Utbildningskontoret har ett överskott på 0,2 mnkr på grund av återföring av uppbokade personalkostnader från bemanningscentrum, ett begränsat underskott på driften på grund av en buffert på 2,0 mnkr. Driftskostnaderna beror framför allt på underskott i resursfördelningssystemet (RFS) och högre IT-kostnader. Elevhälsan har ett överskott på 0,9 mnkr främst på grund av lägre interkommunala ersättningar, skolskjutskostnader och lägre konsultkostnader. Nämnden har ett underskott på 0,1 mnkr. Årsprognosen beräknas till +0,7 mnkr på grund av ett mindre överskott i resursfördelningssystemet, återförda medel från bemanningscentrum samt överskott på personalsidan.

12 7(30) Förskolan har en budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. På intäktssidan är kommunbidraget högre. På kostnadssidan är främst personalkostnaden och platsköpskostnaden högre än beräknat. Den övergripande förskolan har ett nollresultat och områdena har ett samlat underskott på 0,5 mnkr. Såväl Nynäshamns södra som centrala område fick vardera underskott på 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än budgeterat. Organisationen på centrala området är förstärkt. Ösmo 1 fick underskott på knappt 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än beräknat. Ösmo 2 fick överskott på drygt 0,2 mnkr, vilket genererar ett nollresultat för Ösmo som helhet. Sorunda fick nollresultat då en högre personalkostnad matchats av fler barn än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr förskola 0,0 0,0 Nynäs norra 0,1 0,0 Nynäs centrala -0,3 0,0 Nynäs södra -0,3 0,0 Ösmo 1-0,3 0,0 Ösmo 2 0,2 0,0 Sorunda 0,0 0,0 Summa -0,5 0,0 Grundskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,8 mnkr. Statsbidrags- och momsintäkterna är högre men det är även platsköpskostnaden. Den övergripande skolan har ett underskott på 0,9 mnkr och områdena har ett samlat underskott på 0,1 mnkr. Den övergripande ansvarsnivån för grundskolan har ett överskott på 0,9 mnkr på grund av högre intäkter än beräknat, bland annat högre statsbidrag och platsköpsersättning. Överskott finns i alla områden utom Sorunda. Svandammsskolan fick överskott på 0,3 mnkr trots färre elever då detta genererat lägre personalkostnad. Gröndal fick överskott på 0,5 mnkr på grund av fler elever och även där lägre personalkostnad. Överskotten på Via låg och hög på totalt 0,3 mnkr beror på fler elever än beräknat. Ösmos skolor fick ett samlat överskott på 0,3 mnkr med överskott på Vansta F-3 på drygt 0,4 mnkr och underskott på Vansta 4-9 på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre kommunbidrag på grund av färre elever och även färre fritidsbarn som genererat lägre personal- och driftskostnad. Underskottet begränsas genom återhållsamhet i materialinköp och genom insatser för att inte förlora fler elever. Sorunda fick ett underskott på 1,5 mnkr. Sorunda har haft färre elever och fritidsbarn än beräknat, vilket gett mindre kommunbidrag. Underskottet beror till största del på högre personalkostnader på grund av extra insatser för elever i behov av särskilt stöd. Även kostnader för ledningsförstärkning med hyrrektor och utökat ansvar hos personalen har

13 8(30) bidragit till underskottet. Den planerade personalminskningen för läsåret har inte gått att genomföra. Organisationen har istället utökats med 1,3 tjänst. Årsprognosen beräknas till -2,2 mnkr och belastar Vansta 4-9 och Sorunda skolor. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr grundskola 0,9 0,0 Svandammen 0,3 0,0 Gröndalsskolan 0,5 0,2 Via F-5 0,1 0,0 Via 6-9 0,2 0,0 Vansta F-3 0,4 0,3 Vansta ,1-1,0 Sorunda skolor -1,5-1,8 Summa 0,8-2,2 Särskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. Fler elever har gett högre kommunbidrag, vilket är huvudorsaken till det positiva resultatet. Årsprognosen är ett nollresultat. Gymnasieskolan har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Skolan har haft 2 färre elever än beräknat under perioden, vilket medfört lägre kommunbidrag, men de totala intäkterna är högre eftersom skolan fått mer statsbidrag. Gymnasieskolan har nettominskat med 4 heltidstjänster jämfört med samma period. Det har funnits tio färre tjänster i skolan, 6 st på grund av tjänstledighet. Samtidigt med tjänsteminskningarna har en utökning skett med 1,25 tjänst när ett fullt finansierat pilotprojekt med yrkesintroduktion startats. Årsprognosen beräknas till -2,0 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Interkommunala ersättningar har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av lägre intäkter och högre kostnader än beräknat. Intäkterna är lägre på grund av minskad platsköpsersättning då 22 färre platser köpts i andra kommuner under perioden. Kostnaderna är lägre på grund av färre platsköp men har inte minskat i samma utsträckning som antalet elever. Kostnaderna är högre för elever på individuella programmet (IM) och avtalselever är dyrare än länsprislistans ordinarie priser. Antalet elever hos andra huvudmän var under perioden 553. Årsprognosen beräknas till -0,7 mnkr på grund av merkostnader för IM- och avtalselever. Område / Mnkr Resultat Prognos Gymnasieskolan -0,8-2,0 IKE -0,8-0,7 Summa -1,5-2,7

14 9(30) Gymnasiesärskolan har ett negativt resultat mot budget på -0,1 mnkr. Intäkterna är lägre än beräknat. Underskott uppkommer eftersom enheten fått mindre kommunbidrag då skolan haft färre elever än beräknat. Kostnadssidan är i balans. Årsprognosen beräknas till -0,3 mnkr (-7,7 %) på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. NKC har ett negativt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Intäkterna är väsentligt lägre än beräknat samtidigt som kostnader kvarstår. På intäktssidan är det främst statsbidragen som är lägre än beräknat. Enheten har under perioden återbetalat statsbidrag till Skolverket som härrör från. NKC har haft fler SFI-elever än beräknat under perioden, vilket gett ökad eleversättning i form av kommunbidrag. Bidraget täcker dock enbart 250 timmar mot riktvärdet på 525 timmar enligt SFS Vuxförordningen. Andel elever som klarat SFI på 525 timmar var 77 elever av 124. På kostnadssidan är det främst köp av vuxengymnasieplatser och SFI som är lägre. Årsprognosen beräknas till -3,2 mnkr på grund av väsentligt mindre statsbidrag än beräknat för yrkesvux och lärlingsvux samtidigt som fler elever väntas söka yrkesvux, en förändring och fördyring av SFI-utbildningen genom SFI-bas överenskommelsen samt därmed färre SFI-elever. Kulturskolan har ett nollresultat mot budget. Såväl intäkter som kostnaderna är högre än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Kostenheten har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Intäktssidan har ett överskott främst på grund av högre kommunbidrag pga. fler förskolebarn i verksamheten. Kostnadssidans överskott beror främst på lägre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial, transporter och städning. Årsprognosen är ett nollresultat.

15 10(30) Åtgärder för budgetbalans Förskolan (budget -0,5 mnkr) som helhet gör en 0-prognos. För att nå dit krävs åtgärder för tre förskoleområden. Samtliga tre områden har haft ett högt vikarieuttag under perioden jan-april. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att frånvarande personal ej ersätts av vikarie. Två av områdena har mer personalresurs för särskilt stöd än vad budget medger. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att särskilt stöd i form av personalresurs ej tillsätts resterande period. Sorunda rektorsområde (budget -1,5 mnkr) Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att under hösten dra in på 9 heltidstjänster samt att göra klassammanslagningar. De neddragna tjänsterna innebär att vakansen som biträdande rektor inte tillsätts, att 1 lärartjänst vakanshålls, att 4 fritidshemstjänster minskas och 2 tjänster vakanshålls samt att en omfördelning och vakanshållning görs av 1 specialtjänst/vaktmästeri. Därutöver minskas driftskostnaden för läromedel, undervisningsmaterial och förbrukningsinventarier. Personalminskningens delårseffekt är 1,9 mnkr och övriga åtgärders delårseffekt är 0,4 mnkr, totalt 2,3 mnkr under Konsekvenser av åtgärderna bedöms vara att måluppfyllelsen sjunker. Nyligen omorganiserade klasser splittras med risk att återskapa arbetsmiljöproblem. Elevtapp uppstår med lägre intäkter som följd. Symtom för elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar förstärks. Det uppstår ett sämre arbetsklimat för elever i behov av särskilt stöd. Möjligt personalavhopp samt färre stödfunktioner som i sin tur innebär bland annat färre rastvärdar, mindre planeringstid, otryggare elever, fler konflikter och fler sjukskrivningar. Vanstaskolan 4-9 (budget -0,1 mnkr) Skolan har färre elever än beräknat och intäkterna förmår inte bära skolans personalkostnader. Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att bearbeta nuvarande och blivande elever och föräldrar i syfte att behålla och utöka elevantalet. Flera föräldramöten har hållits och Ösmos skolor samarbetar för att finna en röd tråd mellan enheterna. Även stor återhållsamhet vid materialinköp med strävan att använda ipads istället för att köpa nytt. Nynäshamns gymnasium (budget -0,8 mnkr) Åtgärdsplan för gymnasiet presenteras i bilaga.

16 11(30) IKE-delen (budget -0,8 mnkr) För helåret väntas 38 elever från andra kommuner till Nynäshamns gymnasium mot budgeterat 29,5. Det ger ökade intäkter som kvittas mot eleversättning i resursfördelningssystemet. Färre elever än beräknat finns i skolor i andra kommuner, hittills 553 mot beräknat 574 och årsprognosen är 544 mot beräknat 578. Att kommunbidrag och kostnader för interkommunala ersättningar inte går ihop till nollresultat beror på att resursfördelningssystemet ger eleversättning utifrån vald utbildning, men tillkommande kostnader finns för avtalselever som är dyrare än länsprislistans ordinarie priser, bland annat IM-program, idrottsutbildningar (NIU), elever i aspbergerklass och andra speciallösningar, skolor med riksintag (deras elevpeng), elever under 18 år på folkhögskola (uppdragsutbildning). Underskottet beror på storleken på tillkommande kostnader. Gymnasiesärskolan (budget -0,1 mnkr) Intäkterna förmår inte fullt ut bära personalkostnaden. Underskott beror på att eleversättningen minskas med 1 elev mot budget. Skolans förslag till åtgärder för budgetbalans är att minska personalen med 0,5 tjänst till hösten, en minskning med 0,1 mnkr. NKC (budget -3,2 mnkr) Åtgärdsplan för NKC presenteras i bilaga.

17 12(30) Verksamhet Enligt budget ska antalet barn i förskoleverksamhet totalt, inkluderat interkommunala ersättningar, vara st det första halvåret och st det andra halvåret Antalet barn i förskoleverksamhet i april är 1 487, vilket är 72 fler än totalbudgeterat. Antalet barn i den egna verksamheten var i april st, vilket är 35 fler än beräknat. I de kommunala förskolorna har samtliga förskoleområden fler barn än budgeterat. Antalet förskolebarn är alltid högst på våren. Under sommaren sker en volymminskning, främst på grund av att barnen överförs till förskoleklass, för att därefter öka successivt under hösten. I grafen nedan är sommarminskningen förskjuten på grund av RFS-statistiken med ekonomisk brygga under sommaren. Den ekonomiska bryggan innebär att verksamheten behåller junivärdet för antalet barn under juli och augusti för att i september igen mäta det faktiska antalet barn. Antal förskolebarn Antal barn jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt fsk/fdh inkl köp/sälj Budget fsk/fdh totalt Totalt fsk/fdh kommunen Budget fsk/fdh kommunen

18 13(30) Enligt budget ska antalet nynäshamnselever F-9 totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara elever och under höstterminen I april var eleverna 2 957, vilket är 1 fler än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna verksamheten i april var 2 726, vilket är 41 färre än beräknat. I de kommunala skolorna har alla utom Gröndalsskolan och Viaskolan haft färre elever än beräknat. Det finns i april 46 fler elever än beräknat i andra huvudmäns skolor. Den ekonomiska bryggan innebär att skolan behåller majvärdet för antalet elever under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever Antal elever F-9 Antal elever jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt F-9 inkl köp och sälj Budget F-9 totalt Totalt F-9 kommunen Budget F-9 kommunen Enligt budget ska antalet nynäshamnselever på gymnasiet totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara 996 elever och under höstterminen 975. Antalet nynäselever totalt i gymnasieverksamhet i april är 972, vilket är 24 färre än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna gymnasieskolan var i april 452, vilket är 2 fler än beräknat, varav antalet nynäselever var 423 som beräknat. Samtidigt var antalet nynäselever i andra huvudmäns skolor 549, vilket är 25 färre än beräknat. Den ekonomiska bryggan innebär att gymnasieskolan behåller majvärdet som elevvärde under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever.

19 14(30) Projekt Projekt Rik fritid går ut på att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i kommunen. I samverkan mellan skola, kultur- och fritid samt lokala föreningar och fritidsaktörer genomförs nu Temafritids, som är ett exempel på hur samarbete och nytänkande kan förbättra livet för invånare i Nynäshamn. Temafritids startas upp i projektform och pågår under hela Efter höstterminen utvärderas verksamheten och utvecklas vidare i dialog med de olika deltagarna. Det finns också öppna aktiviteter för de som inte valt att gå på Temafritids. I Skola/Näringslivsprojektet arbetas det bland annat med stora och små samverkansprojekt i årskurs 1-9 i Gröndalsskolan. Samverkansprojekten innefattas av bland annat besök på skolor av yrkespersoner som berättar om sitt yrke eller kommer som ett inlägg i ett eller flera ämnesområde. Eleverna har sedan utifrån det mentorslektion där de får diskutera framtid och drömmar. Baserat på det får de ett anpassat inspirationsbesök på en arbetsplats. Det kommer genomföras ett tiotal olika inspirationsbesök i slutet av april. Projekt Hälsofrämjande skolutveckling avslutas i sommar och nu påbörjas implementeringen av projektet ute i verksamheterna. Kvalitetsprojektet i förskolan som är planerat till halvårsskiftet i nuvarande form kommer att utgöra en grund dels för kvalitetsutvecklingsplanen men även för höstens kvalitetsarbete med att implementera goda resultat i organisationen som helhet. Investeringar t.o.m. jan-apr 2015 Prognos Avvikelse Avvikelse % av budgetram INVESTERINGAR (MNKR) Budget totalt Årliga re-investeringar Inv grundskola 1,5 0,0 0,5 1,4-0,1-7% Inv förskola 0,9 0,0 0,0 0,8-0,1-6% Inv särskola 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0% Inv gymnasium och särgymnasium 0,8 0,0 0,1 0,8-0,1-6% Kosten investeringar 3 år+5 år+10 å 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-18% IT-utrustning 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 1% Verksamhetsanpassningar 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0% Ofördelat investeringsutrymme 1,2 0,0 0,0 0,5-0,7-57% Objektvisa investeringar Säkerhetsskåp 1,0 0,4 0,0 0,9-0,1-5% Bränder 3,3 3,2 0,0 3,4 0,1 2% Nämndinvesteringar TOTALT 11,6 3,7 0,7 10,8-0,9-7%

20 15(30) Personal Antalet anställda i nämndens verksamheter har minskat med 4 personer från 878 till 874 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har antalet tjänster minskat med 9 årsarbetskrafter. Grundskolan, gymnasiet, särskolan och kostenheten är enheter som noterar en personalminskning mätt i heltider medan övriga enheter har oförändrat antal heltider. Andelen kvinnor i verksamheten är relativt konstant runt drygt 80 % över tid. Även andelen deltidsanställda ligger relativt konstant över tid runt 16 %. Anställda 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 Jan-Apr 2013 Jan-Apr Jan-Apr 2015 Anställda personer därav kvinnor därav deltidsanställda Anställningar omräknat till heltid Andel kvinnor (%) 80% 80% 82% 82% Andel deltidsanställda (%) 17% 17% 15% 16% Den ackumulerade sjukfrånvaron på nämndens område har ökat jämfört med förra året från 8,2 % till 9,9 % av tillgänglig arbetstid. Såväl korttids- som långtidssjukskrivningarna har ökat och ökningen har skett för både kvinnor och män och i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaro 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 (%) Jan-Apr 2013 (%) Jan-Apr (%) Jan-Apr 2015 (%) Totalt 7,0 6,7 8,2 9,9 Kvinnor 8,0 7,7 9,3 11,1 Män 2,7 2,6 2,9 3,8 tom 29 år 7,9 4,6 5,6 7, år 6,5 6,2 8,4 9,9 över 50 år 7,6 7,6 8,3 10,2 Sjukfrånvaro dag ,3 2,9 3,0 3,2 Andel sjukfrånv över 60 dagar 41,9 45,5 52,0 59,0

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer