BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista Liselott Vahermägi Ordförande genom Sanna Jansson nämndsekreterare

2 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1 Ärenden till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Fastställande av dagordning 84 Kvalitetsutveckling i förskolan information 85 Projektet Hälsofrämjande skola - information 86 Tertialrapport 1 beslut 87 Förslag till nya instruktioner för det kommunala handikapprådet samt det kommunala pensionärsrådet - beslut 88 Motion Gör skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun beslut 89 Medborgarförslag Tillåta flytt av skolpengen utomlands beslut 90 Medborgarförslag Införa gemensamma studiedagar, planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor beslut 91 Politikerrapport 92 Klagomål/synpunkter 93 Anmälningsärenden 94 Delegationsärenden 95 Övriga frågor Bun 83 Fastställande av dagordning Sammanträdets dagordning fastställs.

3 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2 Bun 84 Kvalitetsutveckling i förskolan Christina Carlsson, avdelningschef för förskolorna i Nynäshamns kommun kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde och informerar om kvalitetsutvecklingen i förskolan. Bland annat kommer information ges om giftfri förskola samt om kvalitetsutvecklingsplanen. Ärendet saknar handlingar. Bun 85 Projektet Hälsofrämjande skolutveckling Kristina Myrenberg, projektledare för Hälsofrämjande skolutveckling kommer till barn- och utbildningsnämnden för att berätta om projektets status. Ärendet saknar handlingar.

4 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3 Bun 86 Dnr: 2015/0003/042 Tertialrapport 1 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tertialrapport för januari-april 2015 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr: 2015/0003/042 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta. 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Christel Bäckström t.f. Förvaltningschef Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barnoch utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Tertialrapporten har sammanställts av barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. Ärendebeskrivning Enligt kommunens program för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnderna regelbundet få information om resultatet. Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april 2015 redovisas i bilaga. Bilagor Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april (1)

6 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport januari april 2015

7 2(30) Innehåll Sammanfattande analys... 3 Ekonomisk analys per verksamhetsområde... 5 Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Projekt... 6 Investeringar Personal Uppföljning av kommungemensamma mål Nämndspecifika mål/aktiviteter... 22

8 3(30) Sammanfattande analys Måluppfyllelse enligt mål och budget Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Viktiga händelser under året Under perioden genomför Skolinspektionen en större tillsyn av några utvalda skolor i kommunen samt barn- och utbildningsförvaltningens centrala organisation. Skolinspektionen påbörjade sin tillsyn i mars och fortsätter under sommaren. Redogörelse för resultatet av tillsynen kommer att presenteras i höst. En genomlysning och utredning av sommarjobbssatsningen är under görande på barnoch utbildningsförvaltningen. Kommunens sommarjobbssatsning har inför 2015 genomgått ett antal förändringar. Ungdomarna ansöker genom att skriva ett CV och ett personligt brev som företagen får som underlag. En informationsträff om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet är obligatorisk. Alla ungdomar som anställs kommer att ha kommunen som arbetsgivare med placering i företaget. Företaget står för lönekostnader men erbjuds ersättning för handledning. Ungdomarna erbjuds arbete i tre veckor/sex timmar per dag. Förskolans organisation utökas med en pedagogistafunktion. Uppdraget innebär att stödja och utmana personal i verksamhetens utvecklingsarbete med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion i det inre operativa vardagliga kvalitetsarbetet. Kostenheten har i och med den nya upphandlingen fått mycket bättre resultat gällande andel inköpta ekologiska livsmedel, andelen har nästan fördubblats och ligger nu på 11,47%. Ekonomisk analys av utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt resultat mot budget för perioden januariapril 2015 på 0,3 mnkr, vilket är 0,2 % av kostnadsomslutningen. Det ekonomiska resultatet har följt en liknande utvecklingslinje som de föregående åren. Det förväntas dock ett sämre ekonomiskt resultat jämfört med med en årsprognos, före planerade åtgärder, på -7,8 mnkr, vilket är 1,2 % av kostnadsomslutningen på 650 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens tertialresultat fördelar sig med underskott på Gymnasiet, Nynäshamns kompetenscentrum (NKC), förskolan, gymnasiesärskolan och kulturskolan medan övriga enheter har nollresultat eller överskott. De större periodunderskotten finns på gymnasiet, interkommunala ersättningar samt på NKC. Enligt prognosen förväntas mindre årsunderskott uppkomma på flera enheter, men de största underskotten beräknas NKC och Gymnasiet stå för. NKC:s årsprognos är ett underskott på -3,2 mnkr som följd av minskade statsbidrag och ökade kostnader för SFI

9 4(30) samt elevtapp på SFI som minskar intäkterna. Gymnasiets årsprognos är ett underskott på -2,6 mnkr, varav gymnasieskolan utgör -2,0 mnkr. Nämnd och förvaltning beräknar dock ett årsöverskott på 0,7 mnkr, främst beroende på återförda medel från bemanningscentrum, samt ett litet överskott i resursfördelningssystemet. För barn- och utbildningsnämnden som helhet råder osäkerhet om bland annat semesterlöneskulden som kan ha en betydande resultatpåverkan. Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans De resultatenheter som beräknar årsunderskott har tagit fram åtgärdsplaner för budgetbalans, vilket redovisas nedan under budgetbalansavsnittet. Allmänt kan sägas att verksamheterna kontinuerligt arbetar med åtgärder för budgetbalans där kostnader ses över för att nå nollresultat. Resursfördelningssystemet är utformat så att förskolorna och skolorna fortlöpande måste följa barn- och elevutvecklingen och anpassa organisationen till volymerna eftersom eleverna är merparten av intäkterna till verksamheten. Det finns även andra faktorer än elevutvecklingen som styr organisationsanpassningen, t.ex. vald lednings- och styrmodell, behov av särskilt stöd, lokalernas ändamålsenlighet och geografiska förutsättningar samt externa intäkter främst i form av avgiftsintäkter och statsbidrag. Exempel på åtgärder enheterna vidtar för att anpassa organisationen till minskade intäkter är personalminskning, vikariesamordning, nya arbetssätt, klassammanslagningar, inköpsstopp samt olika former av verksamhetssamordning som samläsning. Framtid Under 2015 påbörjas implementeringen av Hälsofrämjande skolutveckling i alla rektorsområden. Resultatdialogerna är under utveckling och förvaltningschef och skolchef kommer tillsammans med handläggare att besöka alla rektorsområden och diskutera måluppfyllelsen. Försöket med temafritids ska utvärderas i slutet av Förskolan utreder och skapar underlag för en kvalitetsutvecklingsplan för perioden Resultatdialoger utformas för höstens uppföljning av förskolans verksamhet. En resultatdialog innehåller de åtaganden där huvudmannen och förskolechefen har beröringspunkter i skollag och förordningar. Elever på Kulturskolan arbetar med en föreställning som planeras att framföras i slutet av höstterminen Genom att lära sig grunderna i sång, rytm och enkelt instrumentspel, dans och kroppskännedom samt rollgestaltning och sceniskt framträdande arbetar de fram en uppvisning inrymmande alla de tre konstformerna.

10 5(30) Ekonomisk analys per verksamhetsområde BUN har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat, framför allt kostnaderna för övrig drift och platsköp. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan Resultatdata BUN 2015 TKR Jan Feb Mar -330 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultat m budget Resultat m budget 2015 Årsprognos 2015 BUN:s tertialresultat på -0,3 mnkr fördelar sig enligt följande; nämnd och förvaltning +1,0 mnkr, kostenheten +0,5 mnkr, förskolan -0,5 mnkr, grundskolan +0,8 mnkr, särskolan +0,5 mnkr, gymnasieskolan1-0,8 mnkr, gy-ike -0,7 mnkr, gymnasiesärskolan -0,1 mnkr samt NKC -0,9 mnkr och kulturskolan 0,0 mnkr. 1 Gymnasieskolan, inkl. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

11 6(30) Verksamhetsområde (mnkr) Resultat 2015 jan-apr Budget 2015 jan-apr Budgetavvikelse 2015 jan-apr Budgetavvikelse jan-apr Prognos 2015 Resultat Nämnd o förvaltning 3,7 2,7 1,0 0,3 0,7 7,2 Kostenheten 1,0 0,6 0,5 0,4 0,0 0,1 Förskolan 0,4 0,9-0,5 0,6 0,0-1,2 Grundskolan 1,0 0,2 0,8 0,9-2,2-3,6 Särskolan 0,3-0,2 0,5 0,1 0,0-0,3 Gymnasiet, IKE -1,4 0,1-1,5-1,8-2,6-5,7 Gymnasiesär -0,1 0,0-0,1-0,1-0,3-0,4 NKC -0,4 0,5-0,9-1,0-3,2-0,5 Kulturskolan 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 Summa 4,6 5,0-0,3-0,5-7,8-4,4 Verksamhetsområde (mnkr) 2015 (intäkter) jan-apr 2015 (kostnader) jan-apr 2015 (netto) jan-apr Nämndbidrag 2015 (netto) jan-apr Resultat 2015 jan-apr Resultat jan-apr Nämnd o förvaltning 5,1 15,2-10,1 13,8 3,7 0,2 Kostenheten 3,3 12,2-8,9 9,9 1,0 0,3 Förskolan 7,3 49,1-41,8 42,1 0,4 0,7 Grundskolan 5,7 79,5-73,8 74,8 1,0 2,1 Särskolan 0,0 8,5-8,4 8,7 0,3 0,2 Gymnasiet, IKE 2,0 35,5-33,5 32,1-1,4-1,2 Gymnasiesär 0,0 1,4-1,4 1,3-0,1-0,1 NKC 0,1 5,2-5,2 4,8-0,4 0,0 Kulturskolan 0,5 2,4-1,9 2,1 0,2 0,3 Summa 24,0 209,0-185,0 189,6 4,6 2,6 Nämnd och förvaltning har ett positivt resultat mot budget på 1,0 mnkr. Utbildningskontoret har ett överskott på 0,2 mnkr på grund av återföring av uppbokade personalkostnader från bemanningscentrum, ett begränsat underskott på driften på grund av en buffert på 2,0 mnkr. Driftskostnaderna beror framför allt på underskott i resursfördelningssystemet (RFS) och högre IT-kostnader. Elevhälsan har ett överskott på 0,9 mnkr främst på grund av lägre interkommunala ersättningar, skolskjutskostnader och lägre konsultkostnader. Nämnden har ett underskott på 0,1 mnkr. Årsprognosen beräknas till +0,7 mnkr på grund av ett mindre överskott i resursfördelningssystemet, återförda medel från bemanningscentrum samt överskott på personalsidan.

12 7(30) Förskolan har en budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. På intäktssidan är kommunbidraget högre. På kostnadssidan är främst personalkostnaden och platsköpskostnaden högre än beräknat. Den övergripande förskolan har ett nollresultat och områdena har ett samlat underskott på 0,5 mnkr. Såväl Nynäshamns södra som centrala område fick vardera underskott på 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än budgeterat. Organisationen på centrala området är förstärkt. Ösmo 1 fick underskott på knappt 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än beräknat. Ösmo 2 fick överskott på drygt 0,2 mnkr, vilket genererar ett nollresultat för Ösmo som helhet. Sorunda fick nollresultat då en högre personalkostnad matchats av fler barn än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr förskola 0,0 0,0 Nynäs norra 0,1 0,0 Nynäs centrala -0,3 0,0 Nynäs södra -0,3 0,0 Ösmo 1-0,3 0,0 Ösmo 2 0,2 0,0 Sorunda 0,0 0,0 Summa -0,5 0,0 Grundskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,8 mnkr. Statsbidrags- och momsintäkterna är högre men det är även platsköpskostnaden. Den övergripande skolan har ett underskott på 0,9 mnkr och områdena har ett samlat underskott på 0,1 mnkr. Den övergripande ansvarsnivån för grundskolan har ett överskott på 0,9 mnkr på grund av högre intäkter än beräknat, bland annat högre statsbidrag och platsköpsersättning. Överskott finns i alla områden utom Sorunda. Svandammsskolan fick överskott på 0,3 mnkr trots färre elever då detta genererat lägre personalkostnad. Gröndal fick överskott på 0,5 mnkr på grund av fler elever och även där lägre personalkostnad. Överskotten på Via låg och hög på totalt 0,3 mnkr beror på fler elever än beräknat. Ösmos skolor fick ett samlat överskott på 0,3 mnkr med överskott på Vansta F-3 på drygt 0,4 mnkr och underskott på Vansta 4-9 på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre kommunbidrag på grund av färre elever och även färre fritidsbarn som genererat lägre personal- och driftskostnad. Underskottet begränsas genom återhållsamhet i materialinköp och genom insatser för att inte förlora fler elever. Sorunda fick ett underskott på 1,5 mnkr. Sorunda har haft färre elever och fritidsbarn än beräknat, vilket gett mindre kommunbidrag. Underskottet beror till största del på högre personalkostnader på grund av extra insatser för elever i behov av särskilt stöd. Även kostnader för ledningsförstärkning med hyrrektor och utökat ansvar hos personalen har

13 8(30) bidragit till underskottet. Den planerade personalminskningen för läsåret har inte gått att genomföra. Organisationen har istället utökats med 1,3 tjänst. Årsprognosen beräknas till -2,2 mnkr och belastar Vansta 4-9 och Sorunda skolor. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr grundskola 0,9 0,0 Svandammen 0,3 0,0 Gröndalsskolan 0,5 0,2 Via F-5 0,1 0,0 Via 6-9 0,2 0,0 Vansta F-3 0,4 0,3 Vansta ,1-1,0 Sorunda skolor -1,5-1,8 Summa 0,8-2,2 Särskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. Fler elever har gett högre kommunbidrag, vilket är huvudorsaken till det positiva resultatet. Årsprognosen är ett nollresultat. Gymnasieskolan har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Skolan har haft 2 färre elever än beräknat under perioden, vilket medfört lägre kommunbidrag, men de totala intäkterna är högre eftersom skolan fått mer statsbidrag. Gymnasieskolan har nettominskat med 4 heltidstjänster jämfört med samma period. Det har funnits tio färre tjänster i skolan, 6 st på grund av tjänstledighet. Samtidigt med tjänsteminskningarna har en utökning skett med 1,25 tjänst när ett fullt finansierat pilotprojekt med yrkesintroduktion startats. Årsprognosen beräknas till -2,0 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Interkommunala ersättningar har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av lägre intäkter och högre kostnader än beräknat. Intäkterna är lägre på grund av minskad platsköpsersättning då 22 färre platser köpts i andra kommuner under perioden. Kostnaderna är lägre på grund av färre platsköp men har inte minskat i samma utsträckning som antalet elever. Kostnaderna är högre för elever på individuella programmet (IM) och avtalselever är dyrare än länsprislistans ordinarie priser. Antalet elever hos andra huvudmän var under perioden 553. Årsprognosen beräknas till -0,7 mnkr på grund av merkostnader för IM- och avtalselever. Område / Mnkr Resultat Prognos Gymnasieskolan -0,8-2,0 IKE -0,8-0,7 Summa -1,5-2,7

14 9(30) Gymnasiesärskolan har ett negativt resultat mot budget på -0,1 mnkr. Intäkterna är lägre än beräknat. Underskott uppkommer eftersom enheten fått mindre kommunbidrag då skolan haft färre elever än beräknat. Kostnadssidan är i balans. Årsprognosen beräknas till -0,3 mnkr (-7,7 %) på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. NKC har ett negativt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Intäkterna är väsentligt lägre än beräknat samtidigt som kostnader kvarstår. På intäktssidan är det främst statsbidragen som är lägre än beräknat. Enheten har under perioden återbetalat statsbidrag till Skolverket som härrör från. NKC har haft fler SFI-elever än beräknat under perioden, vilket gett ökad eleversättning i form av kommunbidrag. Bidraget täcker dock enbart 250 timmar mot riktvärdet på 525 timmar enligt SFS Vuxförordningen. Andel elever som klarat SFI på 525 timmar var 77 elever av 124. På kostnadssidan är det främst köp av vuxengymnasieplatser och SFI som är lägre. Årsprognosen beräknas till -3,2 mnkr på grund av väsentligt mindre statsbidrag än beräknat för yrkesvux och lärlingsvux samtidigt som fler elever väntas söka yrkesvux, en förändring och fördyring av SFI-utbildningen genom SFI-bas överenskommelsen samt därmed färre SFI-elever. Kulturskolan har ett nollresultat mot budget. Såväl intäkter som kostnaderna är högre än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Kostenheten har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Intäktssidan har ett överskott främst på grund av högre kommunbidrag pga. fler förskolebarn i verksamheten. Kostnadssidans överskott beror främst på lägre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial, transporter och städning. Årsprognosen är ett nollresultat.

15 10(30) Åtgärder för budgetbalans Förskolan (budget -0,5 mnkr) som helhet gör en 0-prognos. För att nå dit krävs åtgärder för tre förskoleområden. Samtliga tre områden har haft ett högt vikarieuttag under perioden jan-april. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att frånvarande personal ej ersätts av vikarie. Två av områdena har mer personalresurs för särskilt stöd än vad budget medger. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att särskilt stöd i form av personalresurs ej tillsätts resterande period. Sorunda rektorsområde (budget -1,5 mnkr) Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att under hösten dra in på 9 heltidstjänster samt att göra klassammanslagningar. De neddragna tjänsterna innebär att vakansen som biträdande rektor inte tillsätts, att 1 lärartjänst vakanshålls, att 4 fritidshemstjänster minskas och 2 tjänster vakanshålls samt att en omfördelning och vakanshållning görs av 1 specialtjänst/vaktmästeri. Därutöver minskas driftskostnaden för läromedel, undervisningsmaterial och förbrukningsinventarier. Personalminskningens delårseffekt är 1,9 mnkr och övriga åtgärders delårseffekt är 0,4 mnkr, totalt 2,3 mnkr under Konsekvenser av åtgärderna bedöms vara att måluppfyllelsen sjunker. Nyligen omorganiserade klasser splittras med risk att återskapa arbetsmiljöproblem. Elevtapp uppstår med lägre intäkter som följd. Symtom för elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar förstärks. Det uppstår ett sämre arbetsklimat för elever i behov av särskilt stöd. Möjligt personalavhopp samt färre stödfunktioner som i sin tur innebär bland annat färre rastvärdar, mindre planeringstid, otryggare elever, fler konflikter och fler sjukskrivningar. Vanstaskolan 4-9 (budget -0,1 mnkr) Skolan har färre elever än beräknat och intäkterna förmår inte bära skolans personalkostnader. Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att bearbeta nuvarande och blivande elever och föräldrar i syfte att behålla och utöka elevantalet. Flera föräldramöten har hållits och Ösmos skolor samarbetar för att finna en röd tråd mellan enheterna. Även stor återhållsamhet vid materialinköp med strävan att använda ipads istället för att köpa nytt. Nynäshamns gymnasium (budget -0,8 mnkr) Åtgärdsplan för gymnasiet presenteras i bilaga.

16 11(30) IKE-delen (budget -0,8 mnkr) För helåret väntas 38 elever från andra kommuner till Nynäshamns gymnasium mot budgeterat 29,5. Det ger ökade intäkter som kvittas mot eleversättning i resursfördelningssystemet. Färre elever än beräknat finns i skolor i andra kommuner, hittills 553 mot beräknat 574 och årsprognosen är 544 mot beräknat 578. Att kommunbidrag och kostnader för interkommunala ersättningar inte går ihop till nollresultat beror på att resursfördelningssystemet ger eleversättning utifrån vald utbildning, men tillkommande kostnader finns för avtalselever som är dyrare än länsprislistans ordinarie priser, bland annat IM-program, idrottsutbildningar (NIU), elever i aspbergerklass och andra speciallösningar, skolor med riksintag (deras elevpeng), elever under 18 år på folkhögskola (uppdragsutbildning). Underskottet beror på storleken på tillkommande kostnader. Gymnasiesärskolan (budget -0,1 mnkr) Intäkterna förmår inte fullt ut bära personalkostnaden. Underskott beror på att eleversättningen minskas med 1 elev mot budget. Skolans förslag till åtgärder för budgetbalans är att minska personalen med 0,5 tjänst till hösten, en minskning med 0,1 mnkr. NKC (budget -3,2 mnkr) Åtgärdsplan för NKC presenteras i bilaga.

17 12(30) Verksamhet Enligt budget ska antalet barn i förskoleverksamhet totalt, inkluderat interkommunala ersättningar, vara st det första halvåret och st det andra halvåret Antalet barn i förskoleverksamhet i april är 1 487, vilket är 72 fler än totalbudgeterat. Antalet barn i den egna verksamheten var i april st, vilket är 35 fler än beräknat. I de kommunala förskolorna har samtliga förskoleområden fler barn än budgeterat. Antalet förskolebarn är alltid högst på våren. Under sommaren sker en volymminskning, främst på grund av att barnen överförs till förskoleklass, för att därefter öka successivt under hösten. I grafen nedan är sommarminskningen förskjuten på grund av RFS-statistiken med ekonomisk brygga under sommaren. Den ekonomiska bryggan innebär att verksamheten behåller junivärdet för antalet barn under juli och augusti för att i september igen mäta det faktiska antalet barn. Antal förskolebarn Antal barn jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt fsk/fdh inkl köp/sälj Budget fsk/fdh totalt Totalt fsk/fdh kommunen Budget fsk/fdh kommunen

18 13(30) Enligt budget ska antalet nynäshamnselever F-9 totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara elever och under höstterminen I april var eleverna 2 957, vilket är 1 fler än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna verksamheten i april var 2 726, vilket är 41 färre än beräknat. I de kommunala skolorna har alla utom Gröndalsskolan och Viaskolan haft färre elever än beräknat. Det finns i april 46 fler elever än beräknat i andra huvudmäns skolor. Den ekonomiska bryggan innebär att skolan behåller majvärdet för antalet elever under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever Antal elever F-9 Antal elever jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt F-9 inkl köp och sälj Budget F-9 totalt Totalt F-9 kommunen Budget F-9 kommunen Enligt budget ska antalet nynäshamnselever på gymnasiet totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara 996 elever och under höstterminen 975. Antalet nynäselever totalt i gymnasieverksamhet i april är 972, vilket är 24 färre än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna gymnasieskolan var i april 452, vilket är 2 fler än beräknat, varav antalet nynäselever var 423 som beräknat. Samtidigt var antalet nynäselever i andra huvudmäns skolor 549, vilket är 25 färre än beräknat. Den ekonomiska bryggan innebär att gymnasieskolan behåller majvärdet som elevvärde under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever.

19 14(30) Projekt Projekt Rik fritid går ut på att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i kommunen. I samverkan mellan skola, kultur- och fritid samt lokala föreningar och fritidsaktörer genomförs nu Temafritids, som är ett exempel på hur samarbete och nytänkande kan förbättra livet för invånare i Nynäshamn. Temafritids startas upp i projektform och pågår under hela Efter höstterminen utvärderas verksamheten och utvecklas vidare i dialog med de olika deltagarna. Det finns också öppna aktiviteter för de som inte valt att gå på Temafritids. I Skola/Näringslivsprojektet arbetas det bland annat med stora och små samverkansprojekt i årskurs 1-9 i Gröndalsskolan. Samverkansprojekten innefattas av bland annat besök på skolor av yrkespersoner som berättar om sitt yrke eller kommer som ett inlägg i ett eller flera ämnesområde. Eleverna har sedan utifrån det mentorslektion där de får diskutera framtid och drömmar. Baserat på det får de ett anpassat inspirationsbesök på en arbetsplats. Det kommer genomföras ett tiotal olika inspirationsbesök i slutet av april. Projekt Hälsofrämjande skolutveckling avslutas i sommar och nu påbörjas implementeringen av projektet ute i verksamheterna. Kvalitetsprojektet i förskolan som är planerat till halvårsskiftet i nuvarande form kommer att utgöra en grund dels för kvalitetsutvecklingsplanen men även för höstens kvalitetsarbete med att implementera goda resultat i organisationen som helhet. Investeringar t.o.m. jan-apr 2015 Prognos Avvikelse Avvikelse % av budgetram INVESTERINGAR (MNKR) Budget totalt Årliga re-investeringar Inv grundskola 1,5 0,0 0,5 1,4-0,1-7% Inv förskola 0,9 0,0 0,0 0,8-0,1-6% Inv särskola 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0% Inv gymnasium och särgymnasium 0,8 0,0 0,1 0,8-0,1-6% Kosten investeringar 3 år+5 år+10 å 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-18% IT-utrustning 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 1% Verksamhetsanpassningar 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0% Ofördelat investeringsutrymme 1,2 0,0 0,0 0,5-0,7-57% Objektvisa investeringar Säkerhetsskåp 1,0 0,4 0,0 0,9-0,1-5% Bränder 3,3 3,2 0,0 3,4 0,1 2% Nämndinvesteringar TOTALT 11,6 3,7 0,7 10,8-0,9-7%

20 15(30) Personal Antalet anställda i nämndens verksamheter har minskat med 4 personer från 878 till 874 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har antalet tjänster minskat med 9 årsarbetskrafter. Grundskolan, gymnasiet, särskolan och kostenheten är enheter som noterar en personalminskning mätt i heltider medan övriga enheter har oförändrat antal heltider. Andelen kvinnor i verksamheten är relativt konstant runt drygt 80 % över tid. Även andelen deltidsanställda ligger relativt konstant över tid runt 16 %. Anställda 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 Jan-Apr 2013 Jan-Apr Jan-Apr 2015 Anställda personer därav kvinnor därav deltidsanställda Anställningar omräknat till heltid Andel kvinnor (%) 80% 80% 82% 82% Andel deltidsanställda (%) 17% 17% 15% 16% Den ackumulerade sjukfrånvaron på nämndens område har ökat jämfört med förra året från 8,2 % till 9,9 % av tillgänglig arbetstid. Såväl korttids- som långtidssjukskrivningarna har ökat och ökningen har skett för både kvinnor och män och i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaro 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 (%) Jan-Apr 2013 (%) Jan-Apr (%) Jan-Apr 2015 (%) Totalt 7,0 6,7 8,2 9,9 Kvinnor 8,0 7,7 9,3 11,1 Män 2,7 2,6 2,9 3,8 tom 29 år 7,9 4,6 5,6 7, år 6,5 6,2 8,4 9,9 över 50 år 7,6 7,6 8,3 10,2 Sjukfrånvaro dag ,3 2,9 3,0 3,2 Andel sjukfrånv över 60 dagar 41,9 45,5 52,0 59,0

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. godkänna tertialrapporten för januari-april 2015.

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. godkänna tertialrapporten för januari-april 2015. tbukålåel s lö003/ot-ck- Barn- och utbildningsförvaltningen Sid 1 (2) Ärendenummer: 2015/0003/042 Handläggare: TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-40 2015-08-05 Dnr: 2015/0003/042 Tertialrapport för januari-april 2015

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Dnr 2017:1 1 (7) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Information om ansökan 2017 15 januari 15 februari 2017 Uppdrag Skolverket har fått

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer