BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista Liselott Vahermägi Ordförande genom Sanna Jansson nämndsekreterare

2 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1 Ärenden till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Fastställande av dagordning 84 Kvalitetsutveckling i förskolan information 85 Projektet Hälsofrämjande skola - information 86 Tertialrapport 1 beslut 87 Förslag till nya instruktioner för det kommunala handikapprådet samt det kommunala pensionärsrådet - beslut 88 Motion Gör skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun beslut 89 Medborgarförslag Tillåta flytt av skolpengen utomlands beslut 90 Medborgarförslag Införa gemensamma studiedagar, planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor beslut 91 Politikerrapport 92 Klagomål/synpunkter 93 Anmälningsärenden 94 Delegationsärenden 95 Övriga frågor Bun 83 Fastställande av dagordning Sammanträdets dagordning fastställs.

3 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2 Bun 84 Kvalitetsutveckling i förskolan Christina Carlsson, avdelningschef för förskolorna i Nynäshamns kommun kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde och informerar om kvalitetsutvecklingen i förskolan. Bland annat kommer information ges om giftfri förskola samt om kvalitetsutvecklingsplanen. Ärendet saknar handlingar. Bun 85 Projektet Hälsofrämjande skolutveckling Kristina Myrenberg, projektledare för Hälsofrämjande skolutveckling kommer till barn- och utbildningsnämnden för att berätta om projektets status. Ärendet saknar handlingar.

4 Barn- och utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3 Bun 86 Dnr: 2015/0003/042 Tertialrapport 1 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tertialrapport för januari-april 2015 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr: 2015/0003/042 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta. 1. godkänna tertialrapporten för januari-april Christel Bäckström t.f. Förvaltningschef Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat. Det är främst kostnaderna för övrig drift och platsköp som är lägre. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan. Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barnoch utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Tertialrapporten har sammanställts av barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. Ärendebeskrivning Enligt kommunens program för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnderna regelbundet få information om resultatet. Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april 2015 redovisas i bilaga. Bilagor Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april (1)

6 Barn- och utbildningsnämnden Tertialrapport januari april 2015

7 2(30) Innehåll Sammanfattande analys... 3 Ekonomisk analys per verksamhetsområde... 5 Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Projekt... 6 Investeringar Personal Uppföljning av kommungemensamma mål Nämndspecifika mål/aktiviteter... 22

8 3(30) Sammanfattande analys Måluppfyllelse enligt mål och budget Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden under tertial 1 är problematisk att sammanfatta då många av de indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen är knutna till läsårets slut i juni. Enkäter för elever och för vårdnadshavare till elever i skola/fritidshem och förskola kommer att sammanställas under senvåren. Resultatet av dessa redovisas då på kommunens webbsida. Resultaten delges även barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tertialrapport 2 samt i nämndens verksamhetsberättelse för Viktiga händelser under året Under perioden genomför Skolinspektionen en större tillsyn av några utvalda skolor i kommunen samt barn- och utbildningsförvaltningens centrala organisation. Skolinspektionen påbörjade sin tillsyn i mars och fortsätter under sommaren. Redogörelse för resultatet av tillsynen kommer att presenteras i höst. En genomlysning och utredning av sommarjobbssatsningen är under görande på barnoch utbildningsförvaltningen. Kommunens sommarjobbssatsning har inför 2015 genomgått ett antal förändringar. Ungdomarna ansöker genom att skriva ett CV och ett personligt brev som företagen får som underlag. En informationsträff om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet är obligatorisk. Alla ungdomar som anställs kommer att ha kommunen som arbetsgivare med placering i företaget. Företaget står för lönekostnader men erbjuds ersättning för handledning. Ungdomarna erbjuds arbete i tre veckor/sex timmar per dag. Förskolans organisation utökas med en pedagogistafunktion. Uppdraget innebär att stödja och utmana personal i verksamhetens utvecklingsarbete med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion i det inre operativa vardagliga kvalitetsarbetet. Kostenheten har i och med den nya upphandlingen fått mycket bättre resultat gällande andel inköpta ekologiska livsmedel, andelen har nästan fördubblats och ligger nu på 11,47%. Ekonomisk analys av utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt resultat mot budget för perioden januariapril 2015 på 0,3 mnkr, vilket är 0,2 % av kostnadsomslutningen. Det ekonomiska resultatet har följt en liknande utvecklingslinje som de föregående åren. Det förväntas dock ett sämre ekonomiskt resultat jämfört med med en årsprognos, före planerade åtgärder, på -7,8 mnkr, vilket är 1,2 % av kostnadsomslutningen på 650 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens tertialresultat fördelar sig med underskott på Gymnasiet, Nynäshamns kompetenscentrum (NKC), förskolan, gymnasiesärskolan och kulturskolan medan övriga enheter har nollresultat eller överskott. De större periodunderskotten finns på gymnasiet, interkommunala ersättningar samt på NKC. Enligt prognosen förväntas mindre årsunderskott uppkomma på flera enheter, men de största underskotten beräknas NKC och Gymnasiet stå för. NKC:s årsprognos är ett underskott på -3,2 mnkr som följd av minskade statsbidrag och ökade kostnader för SFI

9 4(30) samt elevtapp på SFI som minskar intäkterna. Gymnasiets årsprognos är ett underskott på -2,6 mnkr, varav gymnasieskolan utgör -2,0 mnkr. Nämnd och förvaltning beräknar dock ett årsöverskott på 0,7 mnkr, främst beroende på återförda medel från bemanningscentrum, samt ett litet överskott i resursfördelningssystemet. För barn- och utbildningsnämnden som helhet råder osäkerhet om bland annat semesterlöneskulden som kan ha en betydande resultatpåverkan. Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans De resultatenheter som beräknar årsunderskott har tagit fram åtgärdsplaner för budgetbalans, vilket redovisas nedan under budgetbalansavsnittet. Allmänt kan sägas att verksamheterna kontinuerligt arbetar med åtgärder för budgetbalans där kostnader ses över för att nå nollresultat. Resursfördelningssystemet är utformat så att förskolorna och skolorna fortlöpande måste följa barn- och elevutvecklingen och anpassa organisationen till volymerna eftersom eleverna är merparten av intäkterna till verksamheten. Det finns även andra faktorer än elevutvecklingen som styr organisationsanpassningen, t.ex. vald lednings- och styrmodell, behov av särskilt stöd, lokalernas ändamålsenlighet och geografiska förutsättningar samt externa intäkter främst i form av avgiftsintäkter och statsbidrag. Exempel på åtgärder enheterna vidtar för att anpassa organisationen till minskade intäkter är personalminskning, vikariesamordning, nya arbetssätt, klassammanslagningar, inköpsstopp samt olika former av verksamhetssamordning som samläsning. Framtid Under 2015 påbörjas implementeringen av Hälsofrämjande skolutveckling i alla rektorsområden. Resultatdialogerna är under utveckling och förvaltningschef och skolchef kommer tillsammans med handläggare att besöka alla rektorsområden och diskutera måluppfyllelsen. Försöket med temafritids ska utvärderas i slutet av Förskolan utreder och skapar underlag för en kvalitetsutvecklingsplan för perioden Resultatdialoger utformas för höstens uppföljning av förskolans verksamhet. En resultatdialog innehåller de åtaganden där huvudmannen och förskolechefen har beröringspunkter i skollag och förordningar. Elever på Kulturskolan arbetar med en föreställning som planeras att framföras i slutet av höstterminen Genom att lära sig grunderna i sång, rytm och enkelt instrumentspel, dans och kroppskännedom samt rollgestaltning och sceniskt framträdande arbetar de fram en uppvisning inrymmande alla de tre konstformerna.

10 5(30) Ekonomisk analys per verksamhetsområde BUN har ett negativt tertialresultat på 0,3 mnkr eller 0,2 % av kostnadsomslutningen på 207 mnkr. Intäkterna är sammantaget lägre än beräknat. Främst var intäkterna från statsbidrag och övrig försäljning lägre. Samtidigt har också kostnaderna blivit lägre än beräknat, framför allt kostnaderna för övrig drift och platsköp. Det ekonomiska resultatet mot budget har följt en liknande utvecklingslinje som föregående år (se diagram). Prognosen för 2015 är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt. Osäkerheter i prognosen rör bland annat elevutvecklingen och semesterlöneskuldens förändring som båda har betydande resultatpåverkan Resultatdata BUN 2015 TKR Jan Feb Mar -330 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultat m budget Resultat m budget 2015 Årsprognos 2015 BUN:s tertialresultat på -0,3 mnkr fördelar sig enligt följande; nämnd och förvaltning +1,0 mnkr, kostenheten +0,5 mnkr, förskolan -0,5 mnkr, grundskolan +0,8 mnkr, särskolan +0,5 mnkr, gymnasieskolan1-0,8 mnkr, gy-ike -0,7 mnkr, gymnasiesärskolan -0,1 mnkr samt NKC -0,9 mnkr och kulturskolan 0,0 mnkr. 1 Gymnasieskolan, inkl. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

11 6(30) Verksamhetsområde (mnkr) Resultat 2015 jan-apr Budget 2015 jan-apr Budgetavvikelse 2015 jan-apr Budgetavvikelse jan-apr Prognos 2015 Resultat Nämnd o förvaltning 3,7 2,7 1,0 0,3 0,7 7,2 Kostenheten 1,0 0,6 0,5 0,4 0,0 0,1 Förskolan 0,4 0,9-0,5 0,6 0,0-1,2 Grundskolan 1,0 0,2 0,8 0,9-2,2-3,6 Särskolan 0,3-0,2 0,5 0,1 0,0-0,3 Gymnasiet, IKE -1,4 0,1-1,5-1,8-2,6-5,7 Gymnasiesär -0,1 0,0-0,1-0,1-0,3-0,4 NKC -0,4 0,5-0,9-1,0-3,2-0,5 Kulturskolan 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 Summa 4,6 5,0-0,3-0,5-7,8-4,4 Verksamhetsområde (mnkr) 2015 (intäkter) jan-apr 2015 (kostnader) jan-apr 2015 (netto) jan-apr Nämndbidrag 2015 (netto) jan-apr Resultat 2015 jan-apr Resultat jan-apr Nämnd o förvaltning 5,1 15,2-10,1 13,8 3,7 0,2 Kostenheten 3,3 12,2-8,9 9,9 1,0 0,3 Förskolan 7,3 49,1-41,8 42,1 0,4 0,7 Grundskolan 5,7 79,5-73,8 74,8 1,0 2,1 Särskolan 0,0 8,5-8,4 8,7 0,3 0,2 Gymnasiet, IKE 2,0 35,5-33,5 32,1-1,4-1,2 Gymnasiesär 0,0 1,4-1,4 1,3-0,1-0,1 NKC 0,1 5,2-5,2 4,8-0,4 0,0 Kulturskolan 0,5 2,4-1,9 2,1 0,2 0,3 Summa 24,0 209,0-185,0 189,6 4,6 2,6 Nämnd och förvaltning har ett positivt resultat mot budget på 1,0 mnkr. Utbildningskontoret har ett överskott på 0,2 mnkr på grund av återföring av uppbokade personalkostnader från bemanningscentrum, ett begränsat underskott på driften på grund av en buffert på 2,0 mnkr. Driftskostnaderna beror framför allt på underskott i resursfördelningssystemet (RFS) och högre IT-kostnader. Elevhälsan har ett överskott på 0,9 mnkr främst på grund av lägre interkommunala ersättningar, skolskjutskostnader och lägre konsultkostnader. Nämnden har ett underskott på 0,1 mnkr. Årsprognosen beräknas till +0,7 mnkr på grund av ett mindre överskott i resursfördelningssystemet, återförda medel från bemanningscentrum samt överskott på personalsidan.

12 7(30) Förskolan har en budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. På intäktssidan är kommunbidraget högre. På kostnadssidan är främst personalkostnaden och platsköpskostnaden högre än beräknat. Den övergripande förskolan har ett nollresultat och områdena har ett samlat underskott på 0,5 mnkr. Såväl Nynäshamns södra som centrala område fick vardera underskott på 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än budgeterat. Organisationen på centrala området är förstärkt. Ösmo 1 fick underskott på knappt 0,3 mnkr på grund av högre personalkostnad än beräknat. Ösmo 2 fick överskott på drygt 0,2 mnkr, vilket genererar ett nollresultat för Ösmo som helhet. Sorunda fick nollresultat då en högre personalkostnad matchats av fler barn än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr förskola 0,0 0,0 Nynäs norra 0,1 0,0 Nynäs centrala -0,3 0,0 Nynäs södra -0,3 0,0 Ösmo 1-0,3 0,0 Ösmo 2 0,2 0,0 Sorunda 0,0 0,0 Summa -0,5 0,0 Grundskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,8 mnkr. Statsbidrags- och momsintäkterna är högre men det är även platsköpskostnaden. Den övergripande skolan har ett underskott på 0,9 mnkr och områdena har ett samlat underskott på 0,1 mnkr. Den övergripande ansvarsnivån för grundskolan har ett överskott på 0,9 mnkr på grund av högre intäkter än beräknat, bland annat högre statsbidrag och platsköpsersättning. Överskott finns i alla områden utom Sorunda. Svandammsskolan fick överskott på 0,3 mnkr trots färre elever då detta genererat lägre personalkostnad. Gröndal fick överskott på 0,5 mnkr på grund av fler elever och även där lägre personalkostnad. Överskotten på Via låg och hög på totalt 0,3 mnkr beror på fler elever än beräknat. Ösmos skolor fick ett samlat överskott på 0,3 mnkr med överskott på Vansta F-3 på drygt 0,4 mnkr och underskott på Vansta 4-9 på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre kommunbidrag på grund av färre elever och även färre fritidsbarn som genererat lägre personal- och driftskostnad. Underskottet begränsas genom återhållsamhet i materialinköp och genom insatser för att inte förlora fler elever. Sorunda fick ett underskott på 1,5 mnkr. Sorunda har haft färre elever och fritidsbarn än beräknat, vilket gett mindre kommunbidrag. Underskottet beror till största del på högre personalkostnader på grund av extra insatser för elever i behov av särskilt stöd. Även kostnader för ledningsförstärkning med hyrrektor och utökat ansvar hos personalen har

13 8(30) bidragit till underskottet. Den planerade personalminskningen för läsåret har inte gått att genomföra. Organisationen har istället utökats med 1,3 tjänst. Årsprognosen beräknas till -2,2 mnkr och belastar Vansta 4-9 och Sorunda skolor. Område / Mnkr Resultat Prognos Övergr grundskola 0,9 0,0 Svandammen 0,3 0,0 Gröndalsskolan 0,5 0,2 Via F-5 0,1 0,0 Via 6-9 0,2 0,0 Vansta F-3 0,4 0,3 Vansta ,1-1,0 Sorunda skolor -1,5-1,8 Summa 0,8-2,2 Särskolan har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Såväl intäkter som kostnader är högre än beräknat. Fler elever har gett högre kommunbidrag, vilket är huvudorsaken till det positiva resultatet. Årsprognosen är ett nollresultat. Gymnasieskolan har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Skolan har haft 2 färre elever än beräknat under perioden, vilket medfört lägre kommunbidrag, men de totala intäkterna är högre eftersom skolan fått mer statsbidrag. Gymnasieskolan har nettominskat med 4 heltidstjänster jämfört med samma period. Det har funnits tio färre tjänster i skolan, 6 st på grund av tjänstledighet. Samtidigt med tjänsteminskningarna har en utökning skett med 1,25 tjänst när ett fullt finansierat pilotprojekt med yrkesintroduktion startats. Årsprognosen beräknas till -2,0 mnkr på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. Interkommunala ersättningar har ett underskott på knappt 0,8 mnkr på grund av lägre intäkter och högre kostnader än beräknat. Intäkterna är lägre på grund av minskad platsköpsersättning då 22 färre platser köpts i andra kommuner under perioden. Kostnaderna är lägre på grund av färre platsköp men har inte minskat i samma utsträckning som antalet elever. Kostnaderna är högre för elever på individuella programmet (IM) och avtalselever är dyrare än länsprislistans ordinarie priser. Antalet elever hos andra huvudmän var under perioden 553. Årsprognosen beräknas till -0,7 mnkr på grund av merkostnader för IM- och avtalselever. Område / Mnkr Resultat Prognos Gymnasieskolan -0,8-2,0 IKE -0,8-0,7 Summa -1,5-2,7

14 9(30) Gymnasiesärskolan har ett negativt resultat mot budget på -0,1 mnkr. Intäkterna är lägre än beräknat. Underskott uppkommer eftersom enheten fått mindre kommunbidrag då skolan haft färre elever än beräknat. Kostnadssidan är i balans. Årsprognosen beräknas till -0,3 mnkr (-7,7 %) på grund av högre personalkostnad än elevunderlaget kan bära. NKC har ett negativt resultat mot budget på 0,9 mnkr. Intäkterna är väsentligt lägre än beräknat samtidigt som kostnader kvarstår. På intäktssidan är det främst statsbidragen som är lägre än beräknat. Enheten har under perioden återbetalat statsbidrag till Skolverket som härrör från. NKC har haft fler SFI-elever än beräknat under perioden, vilket gett ökad eleversättning i form av kommunbidrag. Bidraget täcker dock enbart 250 timmar mot riktvärdet på 525 timmar enligt SFS Vuxförordningen. Andel elever som klarat SFI på 525 timmar var 77 elever av 124. På kostnadssidan är det främst köp av vuxengymnasieplatser och SFI som är lägre. Årsprognosen beräknas till -3,2 mnkr på grund av väsentligt mindre statsbidrag än beräknat för yrkesvux och lärlingsvux samtidigt som fler elever väntas söka yrkesvux, en förändring och fördyring av SFI-utbildningen genom SFI-bas överenskommelsen samt därmed färre SFI-elever. Kulturskolan har ett nollresultat mot budget. Såväl intäkter som kostnaderna är högre än beräknat. Årsprognosen är ett nollresultat. Kostenheten har ett positivt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Intäktssidan har ett överskott främst på grund av högre kommunbidrag pga. fler förskolebarn i verksamheten. Kostnadssidans överskott beror främst på lägre kostnader för vikarier, förbrukningsmaterial, transporter och städning. Årsprognosen är ett nollresultat.

15 10(30) Åtgärder för budgetbalans Förskolan (budget -0,5 mnkr) som helhet gör en 0-prognos. För att nå dit krävs åtgärder för tre förskoleområden. Samtliga tre områden har haft ett högt vikarieuttag under perioden jan-april. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att frånvarande personal ej ersätts av vikarie. Två av områdena har mer personalresurs för särskilt stöd än vad budget medger. Detta justeras mot budget resterande period maj-dec. Konsekvensen blir att särskilt stöd i form av personalresurs ej tillsätts resterande period. Sorunda rektorsområde (budget -1,5 mnkr) Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att under hösten dra in på 9 heltidstjänster samt att göra klassammanslagningar. De neddragna tjänsterna innebär att vakansen som biträdande rektor inte tillsätts, att 1 lärartjänst vakanshålls, att 4 fritidshemstjänster minskas och 2 tjänster vakanshålls samt att en omfördelning och vakanshållning görs av 1 specialtjänst/vaktmästeri. Därutöver minskas driftskostnaden för läromedel, undervisningsmaterial och förbrukningsinventarier. Personalminskningens delårseffekt är 1,9 mnkr och övriga åtgärders delårseffekt är 0,4 mnkr, totalt 2,3 mnkr under Konsekvenser av åtgärderna bedöms vara att måluppfyllelsen sjunker. Nyligen omorganiserade klasser splittras med risk att återskapa arbetsmiljöproblem. Elevtapp uppstår med lägre intäkter som följd. Symtom för elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar förstärks. Det uppstår ett sämre arbetsklimat för elever i behov av särskilt stöd. Möjligt personalavhopp samt färre stödfunktioner som i sin tur innebär bland annat färre rastvärdar, mindre planeringstid, otryggare elever, fler konflikter och fler sjukskrivningar. Vanstaskolan 4-9 (budget -0,1 mnkr) Skolan har färre elever än beräknat och intäkterna förmår inte bära skolans personalkostnader. Områdets förslag till åtgärder för budgetbalans är att bearbeta nuvarande och blivande elever och föräldrar i syfte att behålla och utöka elevantalet. Flera föräldramöten har hållits och Ösmos skolor samarbetar för att finna en röd tråd mellan enheterna. Även stor återhållsamhet vid materialinköp med strävan att använda ipads istället för att köpa nytt. Nynäshamns gymnasium (budget -0,8 mnkr) Åtgärdsplan för gymnasiet presenteras i bilaga.

16 11(30) IKE-delen (budget -0,8 mnkr) För helåret väntas 38 elever från andra kommuner till Nynäshamns gymnasium mot budgeterat 29,5. Det ger ökade intäkter som kvittas mot eleversättning i resursfördelningssystemet. Färre elever än beräknat finns i skolor i andra kommuner, hittills 553 mot beräknat 574 och årsprognosen är 544 mot beräknat 578. Att kommunbidrag och kostnader för interkommunala ersättningar inte går ihop till nollresultat beror på att resursfördelningssystemet ger eleversättning utifrån vald utbildning, men tillkommande kostnader finns för avtalselever som är dyrare än länsprislistans ordinarie priser, bland annat IM-program, idrottsutbildningar (NIU), elever i aspbergerklass och andra speciallösningar, skolor med riksintag (deras elevpeng), elever under 18 år på folkhögskola (uppdragsutbildning). Underskottet beror på storleken på tillkommande kostnader. Gymnasiesärskolan (budget -0,1 mnkr) Intäkterna förmår inte fullt ut bära personalkostnaden. Underskott beror på att eleversättningen minskas med 1 elev mot budget. Skolans förslag till åtgärder för budgetbalans är att minska personalen med 0,5 tjänst till hösten, en minskning med 0,1 mnkr. NKC (budget -3,2 mnkr) Åtgärdsplan för NKC presenteras i bilaga.

17 12(30) Verksamhet Enligt budget ska antalet barn i förskoleverksamhet totalt, inkluderat interkommunala ersättningar, vara st det första halvåret och st det andra halvåret Antalet barn i förskoleverksamhet i april är 1 487, vilket är 72 fler än totalbudgeterat. Antalet barn i den egna verksamheten var i april st, vilket är 35 fler än beräknat. I de kommunala förskolorna har samtliga förskoleområden fler barn än budgeterat. Antalet förskolebarn är alltid högst på våren. Under sommaren sker en volymminskning, främst på grund av att barnen överförs till förskoleklass, för att därefter öka successivt under hösten. I grafen nedan är sommarminskningen förskjuten på grund av RFS-statistiken med ekonomisk brygga under sommaren. Den ekonomiska bryggan innebär att verksamheten behåller junivärdet för antalet barn under juli och augusti för att i september igen mäta det faktiska antalet barn. Antal förskolebarn Antal barn jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt fsk/fdh inkl köp/sälj Budget fsk/fdh totalt Totalt fsk/fdh kommunen Budget fsk/fdh kommunen

18 13(30) Enligt budget ska antalet nynäshamnselever F-9 totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara elever och under höstterminen I april var eleverna 2 957, vilket är 1 fler än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna verksamheten i april var 2 726, vilket är 41 färre än beräknat. I de kommunala skolorna har alla utom Gröndalsskolan och Viaskolan haft färre elever än beräknat. Det finns i april 46 fler elever än beräknat i andra huvudmäns skolor. Den ekonomiska bryggan innebär att skolan behåller majvärdet för antalet elever under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever Antal elever F-9 Antal elever jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Totalt F-9 inkl köp och sälj Budget F-9 totalt Totalt F-9 kommunen Budget F-9 kommunen Enligt budget ska antalet nynäshamnselever på gymnasiet totalt, inklusive interkommunala ersättningar under vårterminen vara 996 elever och under höstterminen 975. Antalet nynäselever totalt i gymnasieverksamhet i april är 972, vilket är 24 färre än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna gymnasieskolan var i april 452, vilket är 2 fler än beräknat, varav antalet nynäselever var 423 som beräknat. Samtidigt var antalet nynäselever i andra huvudmäns skolor 549, vilket är 25 färre än beräknat. Den ekonomiska bryggan innebär att gymnasieskolan behåller majvärdet som elevvärde under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever.

19 14(30) Projekt Projekt Rik fritid går ut på att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i kommunen. I samverkan mellan skola, kultur- och fritid samt lokala föreningar och fritidsaktörer genomförs nu Temafritids, som är ett exempel på hur samarbete och nytänkande kan förbättra livet för invånare i Nynäshamn. Temafritids startas upp i projektform och pågår under hela Efter höstterminen utvärderas verksamheten och utvecklas vidare i dialog med de olika deltagarna. Det finns också öppna aktiviteter för de som inte valt att gå på Temafritids. I Skola/Näringslivsprojektet arbetas det bland annat med stora och små samverkansprojekt i årskurs 1-9 i Gröndalsskolan. Samverkansprojekten innefattas av bland annat besök på skolor av yrkespersoner som berättar om sitt yrke eller kommer som ett inlägg i ett eller flera ämnesområde. Eleverna har sedan utifrån det mentorslektion där de får diskutera framtid och drömmar. Baserat på det får de ett anpassat inspirationsbesök på en arbetsplats. Det kommer genomföras ett tiotal olika inspirationsbesök i slutet av april. Projekt Hälsofrämjande skolutveckling avslutas i sommar och nu påbörjas implementeringen av projektet ute i verksamheterna. Kvalitetsprojektet i förskolan som är planerat till halvårsskiftet i nuvarande form kommer att utgöra en grund dels för kvalitetsutvecklingsplanen men även för höstens kvalitetsarbete med att implementera goda resultat i organisationen som helhet. Investeringar t.o.m. jan-apr 2015 Prognos Avvikelse Avvikelse % av budgetram INVESTERINGAR (MNKR) Budget totalt Årliga re-investeringar Inv grundskola 1,5 0,0 0,5 1,4-0,1-7% Inv förskola 0,9 0,0 0,0 0,8-0,1-6% Inv särskola 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0% Inv gymnasium och särgymnasium 0,8 0,0 0,1 0,8-0,1-6% Kosten investeringar 3 år+5 år+10 å 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-18% IT-utrustning 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 1% Verksamhetsanpassningar 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0% Ofördelat investeringsutrymme 1,2 0,0 0,0 0,5-0,7-57% Objektvisa investeringar Säkerhetsskåp 1,0 0,4 0,0 0,9-0,1-5% Bränder 3,3 3,2 0,0 3,4 0,1 2% Nämndinvesteringar TOTALT 11,6 3,7 0,7 10,8-0,9-7%

20 15(30) Personal Antalet anställda i nämndens verksamheter har minskat med 4 personer från 878 till 874 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har antalet tjänster minskat med 9 årsarbetskrafter. Grundskolan, gymnasiet, särskolan och kostenheten är enheter som noterar en personalminskning mätt i heltider medan övriga enheter har oförändrat antal heltider. Andelen kvinnor i verksamheten är relativt konstant runt drygt 80 % över tid. Även andelen deltidsanställda ligger relativt konstant över tid runt 16 %. Anställda 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 Jan-Apr 2013 Jan-Apr Jan-Apr 2015 Anställda personer därav kvinnor därav deltidsanställda Anställningar omräknat till heltid Andel kvinnor (%) 80% 80% 82% 82% Andel deltidsanställda (%) 17% 17% 15% 16% Den ackumulerade sjukfrånvaron på nämndens område har ökat jämfört med förra året från 8,2 % till 9,9 % av tillgänglig arbetstid. Såväl korttids- som långtidssjukskrivningarna har ökat och ökningen har skett för både kvinnor och män och i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaro 30 apr resp. år Jan-Apr 2012 (%) Jan-Apr 2013 (%) Jan-Apr (%) Jan-Apr 2015 (%) Totalt 7,0 6,7 8,2 9,9 Kvinnor 8,0 7,7 9,3 11,1 Män 2,7 2,6 2,9 3,8 tom 29 år 7,9 4,6 5,6 7, år 6,5 6,2 8,4 9,9 över 50 år 7,6 7,6 8,3 10,2 Sjukfrånvaro dag ,3 2,9 3,0 3,2 Andel sjukfrånv över 60 dagar 41,9 45,5 52,0 59,0

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer