Partistämma 2007: Propositioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partistämma 2007: Propositioner."

Transkript

1 :.

2

3 Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007.

4

5 Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår tids arbetarparti 33 Utskott 1: 97 Tillväxt och arbete åt fler 97 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 2: 115 Den framtidsinriktade kulturen 115 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 3: 125 Vårt gemensamma ansvar 125 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 4: 145 Utbildning med hög kvalitet 145 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 5: 155 Så ska Sverige styras 155 Proposition 2: 157 Ett Sverige som växer underifrån 157 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 6: 181 Sverige i Europa och världen 181 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 7: 195 En ny socialpolitik 195 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 8: 215 Frihet genom jämställdhet 215 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 9: 227 Trygghet från våld och brott 227 5

6 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 10: 241 Organisation och stadgar 241 Proposition 3: 243 Medlemsavgift för åren 2010/ Proposition 4: 247 Kyrkoval 247 Proposition 5: 255 Förslag till nya stadgar Partistyrelsens yttranden över motionerna

7 Stämmoprogram Gevaliasalen, Gävle Konserthus, Gävle Torsdagen den 25 oktober 11:00 Stämman inleds Stämman öppnas Stämmotal av partiordföranden Fredrik Reinfeldt 12:00 Föredragningslistans punkter :30 Ajournering för lunch och utskottsarbete 14:00 Utskottsarbete 19:00 ca Delegationsmiddagar 21:30- Mingel på Brasserie Absint, Hotell Park Inn Fredagen den 26 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 13 Föredragningslistans punkt 14 Utskott 1: Tillväxt och arbete åt fler Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler Motionerna 1-21 Föredragningslistans punkt 15 Utskott 4: Utbildning med hög kvalitet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet Motionerna

8 Föredragningslistans punkt 16 Utskott 3: Vårt gemensamma ansvar Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar Motioner: Föredragningslistans punkt 17 Utskott 5: Så ska Sverige styras Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Så ska Sverige styras Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motionerna Föredragningslistans punkterna Utskott 10: Organisation och stadgar Verksamhets- och förvaltningsberättelse Ansvarsfrihet Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Proposition 4: Kyrkoval Proposition 5: Förslag till nya stadgar Motionerna :00 ca Ajournering till lördagen Inget avbrott sker för lunch och middag. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Middag serveras mellan klockan 17:30 och 19:30. Lördagen den 27 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 25 Utskott 6: Sverige i Europa och världen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Sverige i Europa och världen Motionerna Föredragningslistans punkt 26 Utskott 7: En ny socialpolitik Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: En ny socialpolitik Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg Motionerna :00 Föredragningslistans punkterna Valärenden 8

9 Föredragningslistans punkt 32 Utskott 8: Frihet och jämställdhet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Frihet och jämställdhet Motionerna :00 ca Ajournering till söndagen 19:30 Stämmomiddag på Läkerol Arena Inget avbrott sker för lunch. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Söndagen den 28 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 33 Utskott 9: Trygghet från våld och brott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Trygghet från våld och brott Motionerna Föredragningslistans punkt 34 Utskott 2: Den framtidsinriktade kulturen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen Motionerna Föredragningslistans punkterna :00 Stämman avslutas med stämmotal av partiordföranden (Lunch serveras klockan 13:00) 9

10 Föredragningslista Stämman öppnas Val av ordförande samt två vice ordförande att leda stämmans förhandlingar Val av sekreterare Val av justeringsmän för stämmans protokoll, tillika rösträknare vid eventuella voteringar Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning Justering av föredragningslistan Godkännande av arbetsordning Val av redaktionskommitté Godkännande av förslag från förbunden om representanter i utskott 10. Val av utskottsordföranden 11. Meddelande om partistyrelseledamöternas och utskottssekreterarnas fördelning på utskotten 12. Remiss av motioner och partistyrelsens förslag till utskotten 13. Fastställande av röstlängd Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 1 Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti, sid Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler, sid Motioner: 1-21 Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 4 Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 3 Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 5 Avsnitt: Så ska Sverige styras, sid Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motioner:

11 Partistyrelsens verksamhetsberättelse för Utskott 10 åren 2003, 2004, 2005 och 2006 Partistyrelsens förvaltningsberättelse och Utskott 10 revisorernas berättelser för åren 2005 och Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen Utskott Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Utskott Proposition 4: Kyrkoval Utskott Proposition 5: Förslag till nya stadgar Utskott Motioner: Utskott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 6 Avsnitt: Sverige i Europa och världen, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 7 Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg, sid Avsnitt: En ny socialpolitik, sid Motioner: Val av partiordförande 28. Val av förste vice ordförande 29. Val av andre vice ordförande 30. Val av tio ledamöter i partistyrelsen 31. Val av tre revisorer och tre ersättare Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 8 Avsnitt: Frihet och jämställdhet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 9 Avsnitt: Trygghet från våld och brott, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 2 Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen, sid Motioner: Övriga frågor 36. Stämman avslutas 11

12 Arbetsordning Yttranden. Alla yttranden görs från talarstolen. Begäran om ordet sker skriftligen. Yrkanden skall för att upptagas till behandling framlämnas skriftligen. Tidsbegränsning införes från överläggningens början. Utskottsordförande, liksom valberedningens ordförande, erhåller tio minuter att enligt egen önskan disponera i ett eller flera anföranden. Utskottsordföranden kan erhålla ordet utom talarlista för replik. Ledamöter av partipresidiet och partisekreteraren får gå in i debatten, då de så finner påkallat. Debattinlägg i övrigt får omfatta högst fyra minuter. En replik om högst en minut kan beviljas av ordföranden. Partistämman äger besluta om ytterligare begränsningar om så erfordras. Utskottets förslag utgör huvudförslag i varje ärende. Redaktionskommitté bestående av ordförande, sekreterare och tre ledamöter tillsättes vid stämmans början. Till denna kan under förhandlingarnas gång hänskjutas ärenden för ytterligare beredning. Närvaro- och yttranderätt har, utöver ombud och partistyrelse, av partistyrelsen speciellt inbjudna. Enskild medlem äger rätt att efter anmälan närvara vid partistämman. 12

13 Utdrag ur stadgar för Moderata Samlingspartiets Riksorganisation beträffande partistämma med mera 6 Partistämma Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av 200 av förbundsstämmorna valda ombud samt partistyrelsens ledamöter. Tre olika typer av partistämma förekommer: ordinarie, arbets- och extra stämma. Antalet ombud som respektive förbund har att utse grundar sig på antalet betalande medlemmar i förbundet. Den 31 december varje år fastställs hur många som betalat medlemsavgift under året. Fördelningen av ombuden mellan förbunden skall ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Det åligger partistyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela förbunden hur många ombud de skall välja. Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara riksorganisationen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Enskild medlem har efter anmälan närvarorätt. Partistyrelsen äger att till partistämman inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge dem närvaro- och yttranderätt. Ordinarie stämma hålls året efter det år då ordinarie allmänna val förrättats. Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Arbetsstämma hålls året före det år då ordinarie allmänt val förrättas. Kallelse till arbetsstämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Vid arbetsstämman behandlas de frågor som partistyrelsen beslutar om och som är särskilt angelägna att behandla inför allmänna val. Vid arbetsstämma kan fyllnadsval till partistyrelsen genomföras. Där väljs också valberedning för en tid av fyra år. Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Kallelse till extra stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden så snart beslut fattas om extra stämma. 13

14 Mom. 7. Mom. 8. Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbunden, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och enskild medlem i partiet. Förslag till ordinarie stämma skall vara förbundsstyrelsen inom det förbund motionären tillhör tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast sexton veckor före stämman. Förbundsstyrelsen skall yttra sig över förslaget samt av- eller tillstyrka detsamma. Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet lämnar sina förslag direkt till partistyrelsen. Förslag som skall behandlas av ordinarie stämma, skall vara partistyrelsen tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast tolv veckor före stämman. Förslag, som skall behandlas av arbetsstämma eller extra stämma, skall vara ingivet till partistyrelsen inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Sådant förslag får endast avse frågor som skall behandlas av stämman. Partistyrelsen skall avge yttrande över inkomna förslag. Vid ordinarie stämma och arbetsstämma skall partistyrelsens yttrande sändas till förbundens styrelser, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och valda ombud senast tre veckor före stämman. Partistyrelsens yttrande över förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger. Mom. 9. Val skall beredas av en valberedning som väljs av en arbetsstämma för perioden fram till nästa arbetsstämma. Valberedningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare, samtliga tillhörande skilda förbund samt en ledamot från vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet med varsin ersättare. Valberedningen sammankallas av dess ordförande och utser utom eller inom sig sekreterare. Mom. 10. Omröstning vid partistämma sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Stämmoombud skall personligen utöva sin rösträtt vid stämman. Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort. Efter sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om röstberättigad stämmodeltagare så begär. Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. 14

15 Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. Val vid partistämma av partistyrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts. Mom. 11. Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor. Mom. 12. Vid ordinarie stämma skall förekomma: a. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna. b. Val av sekreterare. c. Val av justeringsmän. d. Fastställande av röstlängd. e. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. f. Partistyrelsens årsredovisningar. g. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar. h. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. i. Val av partiordförande och två vice ordförande. j. Val av tio ledamöter i partistyrelsen. k. Val av tre revisorer och tre ersättare. l. Fastställande av årsavgift för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. m. Förslag från partistyrelsen (propositioner) och inkomna övriga förslag (motioner). n. Övriga frågor. Mom. 13. Vid arbetsstämma skall förekomma: val av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare i partiets valberedning. Mom. 14. Partistyrelsen skall framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista för partistämma. 7 Partiråd Mom. 1. Partirådet består av partistyrelsens ledamöter och 35 representanter för förbunden vilka fördelas proportionellt mellan förbunden grundat på medlemsantalet den 31 december varje år. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Förbundsordförandena är i första hand representant eller så utser förbundet annan eller flera representanter. Partiets revisorer äger närvaro- och yttranderätt. 15

16 Partistyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i partirådet. Partiordföranden är ordförande i rådet. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Partirådet inkallas av partiordföranden, partistyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Partirådet skall dock inkallas minst en gång om året, utom år då partistämma hålls. Partirådet framlägger förslag till partistämma om ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i partiets valberedning. Härutöver får partirådet endast fatta beslut i ärenden som hänskjutits dit av partistämman eller partistyrelsen. Partirådet behandlar för partiet och förbunden gemensamma frågor. Under år då partistämma inte hålls skall partistyrelsen lämna rådet redogörelse för partiets verksamhet och förvaltning. 8 Partistyrelse Mom. 1. Mom. 2. Moderata Samlingspartiet leds av partistyrelsen. Partistyrelsen består av partiordföranden, de båda vice partiordförandena, de av partistämman valda tio ledamöterna samt ordföranden i vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet. Vid förfall för ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet fungerar respektive organisations vice ordförande som ersättare. Partiordföranden och de båda vice partiordförandena är också ordförande respektive förste och andre vice ordförande i partistyrelsen. Partisekreteraren är föredragande i partistyrelsen. Partistyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera ledamöter. Vice ordförande i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är ständigt adjungerade. Adjungerad ledamot har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening. Mom. 3. Partistyrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter. I arbetsutskottet skall ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet ingå. Partistyrelsen utser 16

17 arbetsutskottets ordförande. Arbetsutskottet skall på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid arbetsutskottets sammanträden föres protokoll som fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter och revisorerna. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, då ordföranden så beslutar eller då minst fem av styrelsens ledamöter begär det. Partistyrelsen är beslutsför då minst åtta av dess ledamöter är närvarande. Partistyrelsen åligger: att att att att att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet, hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp samt förbund, samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, bistå Moderata Ungdomsförbundet i deras verksamhet och verka för att dessa arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som partiet företräder. tillse att personuppgifter i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 9 Avgifter Förbund skall erlägga en årlig avgift till riksorganisationen för varje medlem i förbundet, medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs av ordinarie partistämma för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. Medlemsavgift för till riksorganisationen direktansluten medlem fastställs av partistyrelsen. 17

18 10 Revision En av riksorganisationens revisorer skall vara auktoriserad revisor. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 april påföljande år. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 30 april. Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelägges närmast följande ordinarie partistämma, där revisionsberättelsen bör föredras av en av revisorerna. År då ordinarie partistämma inte hålls skall partistyrelsen till partirådet för kännedom överlämna årsredovisning och revisionsberättelse. 11 Nomineringsregler för Europaval Moderata Samlingspartiets nomineringsregler för allmänna val till Europaparlamentet framgår av bilaga till dessa stadgar. 12 Stadgeändring Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie partistämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras. 18

19 Röstlängd Partistyrelse (15) Ombud 1. Fredrik Reinfeldt 2. Gunilla Carlsson 3. Kristina Axén Olin 4. Magdalena Andersson (MQ) 5. Beatrice Ask 6. Gustaf Douglas 7. Susanna Haby 8. Anna Ibrisagic 9. Pia Kinhult 10. Erik Langby 11. Sten Tolgfors 12. Hans Wallmark 13. Per Westerberg 14. Niklas Wykman (MUF) 15. VAKANT Stockholms stad (21) Ombud Ersättare 16. Lena Adelsohn Liljeroth Daniel Valiollahi 17. Kristina Alvendal Anna Maria Corazza Bildt 18. Sofia Arkelsten Jan Tigerström 19. Cecilia Brinck Helena Widegren 20. Margareta Cederfeldt Gustav Blix 21. Charlotte Cederschiöld Reza Khelili Dylami 22. Ulla Hamilton Annette Lundquist Larsson 23. Gunnar Hökmark Anders Hellström 24. Marie Ljungberg Schött Berthold Gustavsson 25. Rolf Könberg Kerstin Gustavsson 26. Joakim Larsson Ulla Pehrson 27. Lars Joakim Lundquist Thorwald Nilsson 28. Sten Nordin Anna Lilliehöök 29. Mikael Odenberg Göran Normann 30. Younas Pervaz Marianne Watz 31. Mikael Söderlund Christina Elffors Sjödin 32. Christer Wennerholm Hanna Broberg 33. Regina Öholm Astrid Grufman, MUF 34. Daniel Somos, MUF Christoffer Järkeborn, MUF 35. Joar Horn, MUF Markus Nordström, MUF 36. Tina Ghasemi, MUF Håkan Wallensten 19

20 Stockholms län (32) Ombud Ersättare 37. Leif Gripestam Effe Östman 38. Gunnar Oom Elwe Nilsson 39. Paul Lindquist Sofia Paulsson 40. Eva Öhbom-Ekdahl Isabella Jernbeck 41. Lars-Erik Salminen Kjell Treslow 42. Kjell Jansson Catrin Bergenstråhle 43. Marita Lärnestad Arion Chryssafis 44. Torbjörn Rosdahl Göran Pettersson 45. Bo Trygg Anne-Marie Larsson 46. Filippa Reinfeldt Maria Stockhaus 47. Ingela Gardner-Sundström Anti Avsan 48. Chris Heister Michaela Fletcher Sjöman 49. Anna Rheyneuclaudes Kihlman Edip Noyan 50. Anders Peterson Anna-Karin Ullgren 51. Mats Gerdau Birgitta Karlfeldt 52. Henrik Kelfve Nicolas Cronberg 53. Peter Carpelan Lars Wessberg 54. Marietta de Pourbaix-Lundin Fredrik Saweståhl 55. Eva Lennström Harry Bouveng 56. Örjan Lid Kent Hjalmarsson 57. Karin Enström Björn Holmberg 58. Berit Assarsson Lars-Göran Sörqvist 59. Roland Dehlin Ramsay Brufer 60. Jan Holmberg Anders Åkerlind 61. Jonas Nilsson Anders Forsberg 62. Peter Kockum Åke Bogerius 63. Bo Genfors Claes Gillberg 64. Irene Seth Olle Reichenberg 65. Lennart Kalderén Sverker Eriksson 66. Jessica Rosenkrantz, MUF Hanif Bali, MUF 67. Mikael T Eriksson, MUF Hannes Holmér, MUF 68. Adelie Öhrnhall, MUF Robin Nylén, MUF Uppsala län (6) Ombud Ersättare 69. Magnus G Graner Jessika Vilhelmsson 70. Gunnar Hedberg Nina Lagh 71. Cecilia Forss Anna-Lena Söderblom 72. Anna Wiklund Karin Gellin 73. Erik Weiman Arne Sandemo 74. Hannes Beckman, MUF Marcus Eklund, MUF 20

21 Södermanlands län (6) Ombud Ersättare 75. Iha Frykman Kristina Fransson 76. Daniel Portnoff Petter Otterstedt 77. Lotta Finstorp Ann Landerholm 78. Henric Sörblad Jan Carle 79. Ingrid Jerneborg Glimne Britt-Inger Remning 80. Nils Brown, MUF Oliwer Mamcarz, MUF Östergötlands län (10) Ombud Ersättare 81. Jan Owe-Larsson Hans Jonsson 82. Marie Morell Monika Gideskog 83. Paul Lindvall Sverre Moum 84. Ann-Cathrine Hjerdt Anders Senestad 85. Eva Isaksson Ribers Charlotte Widegren 86. Christian Gustavsson Tommy Ählström 87. Jörgen Rundgren Anna Nyholm 88. Caroline Unéus Lennart Watz 89. Astrid Brissman, MQ Madelaine Erlandsson, MQ 90. Johan Lundberg, MUF Sophia Samuelsson, MUF Partiombudsman Susanne Nordström Jönköpings län (9) Ombud Ersättare 91. Peranders Johansson Lilian Sjöberg Wärn 92. Anders Gustafsson Anders Karlgren 93. Monika Leander Malmlöv Ing-Marie H Paulsson 94. Sotiris Delis Håkan Jansson 95. Bengt-Anders Johansson Agneta Hugander 96. Helena Bouveng Anders Wilander 97. Mats Green Pia Thulin 98. Veronica Eisfeld Inger Carlborg (personlig) 99. Caroline Wessel, MUF Linnea Hansson, MUF Kronobergs län (4) Ombud Ersättare 100. Katarina Brännström Bodil Hansen 101. Mats Johnsson Ann-Charlotte Wiesel 102. Johan Hultberg Bo Mazetti-Nissen 103. Bo Frank Margareta Schlee 21

22 Kalmar län (6) Ombud Ersättare 104. Jan R Andersson Eddie Forsman 105. Tomas Peterson Henrik Yngvesson 106. Harald Hjalmarsson Mona Magnusson, MQ 107. Malin Petersson Katharina Lind, MUF 108. Eva Bengtson Skogsberg, MQ Anders Stenberg 109. Karin M Ekelund, MUF Partiombudsman Peter Hemgard Gotland (1) Ombud Ersättare 110. Inger Harlevi Rolf K Nilsson Blekinge (4) Ombud Ersättare 111. Gustav Nilsson Anna Ottosson 112. Jeppe Johnsson Gunbritt Hedén 113. Annicka Engblom Ann-Louise Trulsson 114. Iréne Ahlstrand Partiombudsman Carin Erlandsson Skåne (30) Ombud Ersättare 115. Lars-Ingvar Ljungman Christer Mars 116. Gunilla Nordgren Michael Sandin 117. Anja Sonesson Patrick Reslow 118. Jerker Swanstein Leif Hägg 119. Håkan Fäldt Lars Birve 120. Peter Danielsson Thomas Finnborg 121. Thomas Lantz Kent-Ivan Andesson 122. Göran Asklöf Ann-Christine Sandell 123. Karin Axelsson Bo-Anders Thornberg 124. Kristina Jönsson Niklas Sjöberg 125. Mikael Kourtzman Lars Ahlkvist 126. Henrik Hammar Carina Zachau 127. Stefan Lindhe Lena Jarnbring Lindholm 128. Pia Almström Anders Berngarn 129. Tutti Johansson Falk Mats Kroon 130. Mats Helmfrid Christer Wallin 131. Pehr-Ove Pehrsson Anna Palm 132. Christer Akej Stefan Lamme 133. Ulrika Ståhlnacke Christian Orsing 134. Tomas Avenborg Lars Johnson 135. Patric Åberg Rolf Tronäss 22

23 136. Peter Kovacs Anette Åkesson 137. Åsa Herbst Bengt Svensson 138. Ulf Bingsgård Catharina Blixen Finecke 139. Linda Allansson, MQ Linda Andersson, MQ 140. Käthe Berggren, MSS Sven Borgvald, MSS 141. André Assarsson, MUF Erik Frank, MUF 142. Malin Petré, MUF Sebastian Recht, MUF 143. Gustav Schyllert, MUF Josefin Malmqvist, MUF 144. Darco Simic, MUF Mattias Andersson, MUF Thorbjörn Lindhqvist Fredrik Grubb David Stenergard Halland (7) Ombud Ersättare 145. Mats Eriksson Kjell Wåxnäs 146. Jenny Petersson, MUF Thomas Jönsson 147. Ulrika Ericson, MQ Ann-Charlotte Westlund 148. Carl Fredrik Graf Viktoria Larsson 149. Per Ödman Lena Andersson 150. Rosita Wärring Henrik von Sydow 151. Anders Treschow Marianne Kierkemann Partiombudsman Kåge Johansson Göteborgs stad (7) Ombud Ersättare 152. Johnny Magnusson Hans Rothenberg 153. Jan Hallberg Kristina Tharing 154. Lisbeth Sundén Andersson Lars Hjälmered 155. Agneta Granberg Ingela Ferneborg 156. Cecilia Magnusson Åsa Hartzell 157. Jonas Ransgård Hampus Magnusson 158. Peter Hermansson, MUF Gunnel Aho Bohus län (6) Ombud Ersättare 159. Ove Andersson Stefan Caplan 160. Maria Plass Barbro Thörnqvist-Kollartz 161. Lars-Arne Staxäng Lars-Inge Stomberg 162. Annika Tännström Yvonne Andersson 163. Maria B Lennartsson, MQ Helen Danielsson 164. Adam Algotsson, MUF Christer Holmer Inger René Kent Olsson 23

24 Norra Älvsborg (5) Maria Pehrson, MQ Christopher Högberg, MUF Ombud Ersättare 165. Gunnar Lidell Kamilla Nilsson 166. Mikael Cederbratt Jeanette Andersson, MQ 167. Annelie Redhin, MQ Jens Roslind, MUF 168. David Jansson, MUF Martin Andreasson 169. Remigiuzs Bielinski Harald Ericson Södra Älvsborg (5) Ombud Ersättare 170. Ulf Sjösten Christina Brandt (personlig) Lars Dahlén (personlig) 171. Jan Ericson Malin Wickberg 172. Elise Benjaminsson Göte Öberg 173. Nina Högström ChrisTina Yngvesson 174. Michael Pettersson Bernt Andersson Olle Engström Skaraborg (8) Ombud Ersättare 175. Charlotte Nordström Catrin Hulmarker 176. Sten Bergheden Göran Lidgren 177. Carina Eliasson-Lundgren Tina Jörhall-Felldén 178. Cecilia Widegren Gunilla Levén 179. Lars Elinderson Johan Abrahamsson 180. Jan-Erik Wallin Marie-Louise Svensson 181. Tord Gustafsson Claus Lippold, MUF 182. Magnus Hammar, MUF Joachim Grundin, partiombudsman Värmlands län (5) Ombud Ersättare 183. Fredrik Larsson Per-Samuel Nisser 184. Agneta Amnetag Judith Kisch 185. Åke Thörnesjö Göran Nilsson 186. Catarina Segersten Larsson Pia Hallström 187. Hugo Bergman, MUF Fredrik Jansson 24

25 Örebro län (4) Ombud Ersättare 188. Kent Persson Margareta Svenson 189. Inger Högström Westerling Pär-Ove Lindqvist 190. Ola Karlsson Johannes Eriksson, MUF 191. Erik Englund, MUF Jenny Larsson, MUF Västmanlands län (5) Ombud Ersättare 192. Lars Hoving Anna Hård af Segerstad 193. Elisabeth Unell Mikael Damsgaard 194. Magnus Edlund Robert Skölin, MUF 195. Fredrik Bertilsson, MUF Anne-Louise King 196. Hans Eljansbo Dalarna (4) Ombud Ersättare 197. Ulla Olsson Marie Lenholm (personlig) 198. Mikael Rosén Gunnel Söderberg (personlig) 199. Jan Wiklund Tom Martinsson (personlig) 200. Carl-Oskar Bohlin Anders Montelius (personlig) Gävleborgs län (3) Ombud Ersättare 201. Margareta B Kjellin Inger Källgren Sawela 202. Tomas Tobé Lena Roos 203. Linus Fredriksson, MUF Thomas Böhlmark Västernorrlands län (3) Ombud Ersättare 204. Magnus Sjödin Christian Quist 205. Lena Asplund Bertil Lundberg 206. Lars Näslund Carl Henrik Ohlsson Tony Andersson Johan Nordenmark Jacomina Beertema Eva Lohman Kerstin Franzén Mattias Rosdahl 25

26 Jämtlands län (2) Ombud Ersättare 207. Saila Quicklund Lise H Svensson 208. Pär Jönsson Birgitta Alvskog Västerbotten (3) Ombud Ersättare 209. Anders Ågren Nicklas Sandström 210. Pauline Berg Gunnar Åström 211. Edward Riedl Andreas Löwenhöök Norrbotten (4) Ombud Ersättare 212. Åke Eltoft Anna-Karin Johansson 213. Lars Alriksson Carl-Otto Gällman 214. Åsa Wikström Johan Johansson 215. Jonas Grafström Martin Bucht 26

27 Valberedningens förslag Partistyrelse Partiordförande Fredrik Reinfeldt Statsminister, civilekonom, Täby, född Gift med Filippa, tre barn. Omval Ledamot av partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan 1991, gruppledare, vice ordförande i finansutskottet, ekonomiskpolitisk talesman 2002/2003. Kriminalpolitisk talesman, ordförande i justitieutskottet 2001/2002. Ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och ledamot i partistyrelsen 1992/1995. Chairman i DEMYC (EDU:s ungdomsförbund) 1995/1997, President YEPP (Youth of EPP) 1997/1999. Kommunalpolitiskt verksam i Täby 1988/1991 samt 1998/2002, kommunfullmäktige, socialnämnd, kommunstyrelse. Förste vice partiordförande Gunilla Carlsson Biståndsminister, Vadstena, född Bor även i Tyresö med dottern Ellinor. Omval Riksdagsledamot sedan hösten 2002, vice ordförande i utrikesutskottet 2003/2006. Europaparlamentariker 1995/2002. Andre vice partiordförande 1999/2003, sedan 2003 förste vice ordförande. Vice ordförande i EPP (European Peoples Party) 2004/2006. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundets styrelse 1990/1995, dess vice ordförande 1992/1995. Tidigare vice ordförande i International Young Democrat Union och vice president i Nordiska Ungkonservativa Unionen. Utbildad till företagsekonom, arbetat som revisor och ekonomichef. Politisk handläggare på moderaternas riksdagskansli 1994/95. 27

28 Andre vice partiordförande Kristina Axén Olin Finansborgarråd Stockholms stad, född Tre barn; Cecilia, Magnus och Maria, bor i Enskede. nyval Ordförande i kommunstyrelsen för Stockholm stad sedan oktober Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige sedan Socialborgarråd i Stockholm stad 1998/2002. Ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län 1999/2006 Oppositionsledare och vice ordförande i kommunstyrelsen i Stockholm 2002/2006. Styrelseledamot i Friskolornas riksförbund 1995/1998. Ledamot av den statliga kommittén för hemlösa 1998/2001. Ledamot i moderaternas arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap 1999/2001. Ledamot av moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 1996/1999. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse 1986/1987. Studentexamen vid Södra Latin Examen som musiklärare 1987, Musikhögskolan i Stockholm. Arbetat som musiklärare och biträdande rektor vid Maria Elementar i Stockholm. Tio ledamöter Beatrice Ask Justitieminister, Stockholm. Född 1956 i Sveg. Två söner, 25 år resp 14 år. Omval Ledamot partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan Vice ordförande i utbildningsutskottet 1994/2002, justitieutskottet 2002/2006. Ordförande i polisnämnden Stockholm city 1999/2006, ledamot i Rikspolisstyrelsen 2003/2006. Ledamot i styrelsen för Trygg-Hansa Försäkring AB 1999/2006. Ordförande i styrelsen för Linköpings universitet 2005/2006. Skolminister 1991/1994. Justitieminister Skolborgarråd i Stockholm 1988/1991. Förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1984/1988, ordförande i Moderatkvinnorna 1997/2001. AFSstipendium i USA 1973/1974. Studier vid Uppsala universitet 1978/1979, internationella ekonomlinjen, politisk sekreterare i Stockholms stadshus 1980/

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER SVERIGEMÖTET 2014 Fredagen den 4 och lördagen den 5 april 2014 på Svenska Mässan, Göteborg Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer