Partistämma 2007: Propositioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partistämma 2007: Propositioner."

Transkript

1 :.

2

3 Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007.

4

5 Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår tids arbetarparti 33 Utskott 1: 97 Tillväxt och arbete åt fler 97 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 2: 115 Den framtidsinriktade kulturen 115 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 3: 125 Vårt gemensamma ansvar 125 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 4: 145 Utbildning med hög kvalitet 145 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 5: 155 Så ska Sverige styras 155 Proposition 2: 157 Ett Sverige som växer underifrån 157 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 6: 181 Sverige i Europa och världen 181 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 7: 195 En ny socialpolitik 195 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 8: 215 Frihet genom jämställdhet 215 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 9: 227 Trygghet från våld och brott 227 5

6 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 10: 241 Organisation och stadgar 241 Proposition 3: 243 Medlemsavgift för åren 2010/ Proposition 4: 247 Kyrkoval 247 Proposition 5: 255 Förslag till nya stadgar Partistyrelsens yttranden över motionerna

7 Stämmoprogram Gevaliasalen, Gävle Konserthus, Gävle Torsdagen den 25 oktober 11:00 Stämman inleds Stämman öppnas Stämmotal av partiordföranden Fredrik Reinfeldt 12:00 Föredragningslistans punkter :30 Ajournering för lunch och utskottsarbete 14:00 Utskottsarbete 19:00 ca Delegationsmiddagar 21:30- Mingel på Brasserie Absint, Hotell Park Inn Fredagen den 26 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 13 Föredragningslistans punkt 14 Utskott 1: Tillväxt och arbete åt fler Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler Motionerna 1-21 Föredragningslistans punkt 15 Utskott 4: Utbildning med hög kvalitet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet Motionerna

8 Föredragningslistans punkt 16 Utskott 3: Vårt gemensamma ansvar Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar Motioner: Föredragningslistans punkt 17 Utskott 5: Så ska Sverige styras Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Så ska Sverige styras Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motionerna Föredragningslistans punkterna Utskott 10: Organisation och stadgar Verksamhets- och förvaltningsberättelse Ansvarsfrihet Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Proposition 4: Kyrkoval Proposition 5: Förslag till nya stadgar Motionerna :00 ca Ajournering till lördagen Inget avbrott sker för lunch och middag. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Middag serveras mellan klockan 17:30 och 19:30. Lördagen den 27 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 25 Utskott 6: Sverige i Europa och världen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Sverige i Europa och världen Motionerna Föredragningslistans punkt 26 Utskott 7: En ny socialpolitik Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: En ny socialpolitik Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg Motionerna :00 Föredragningslistans punkterna Valärenden 8

9 Föredragningslistans punkt 32 Utskott 8: Frihet och jämställdhet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Frihet och jämställdhet Motionerna :00 ca Ajournering till söndagen 19:30 Stämmomiddag på Läkerol Arena Inget avbrott sker för lunch. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Söndagen den 28 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 33 Utskott 9: Trygghet från våld och brott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Trygghet från våld och brott Motionerna Föredragningslistans punkt 34 Utskott 2: Den framtidsinriktade kulturen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen Motionerna Föredragningslistans punkterna :00 Stämman avslutas med stämmotal av partiordföranden (Lunch serveras klockan 13:00) 9

10 Föredragningslista Stämman öppnas Val av ordförande samt två vice ordförande att leda stämmans förhandlingar Val av sekreterare Val av justeringsmän för stämmans protokoll, tillika rösträknare vid eventuella voteringar Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning Justering av föredragningslistan Godkännande av arbetsordning Val av redaktionskommitté Godkännande av förslag från förbunden om representanter i utskott 10. Val av utskottsordföranden 11. Meddelande om partistyrelseledamöternas och utskottssekreterarnas fördelning på utskotten 12. Remiss av motioner och partistyrelsens förslag till utskotten 13. Fastställande av röstlängd Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 1 Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti, sid Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler, sid Motioner: 1-21 Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 4 Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 3 Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 5 Avsnitt: Så ska Sverige styras, sid Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motioner:

11 Partistyrelsens verksamhetsberättelse för Utskott 10 åren 2003, 2004, 2005 och 2006 Partistyrelsens förvaltningsberättelse och Utskott 10 revisorernas berättelser för åren 2005 och Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen Utskott Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Utskott Proposition 4: Kyrkoval Utskott Proposition 5: Förslag till nya stadgar Utskott Motioner: Utskott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 6 Avsnitt: Sverige i Europa och världen, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 7 Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg, sid Avsnitt: En ny socialpolitik, sid Motioner: Val av partiordförande 28. Val av förste vice ordförande 29. Val av andre vice ordförande 30. Val av tio ledamöter i partistyrelsen 31. Val av tre revisorer och tre ersättare Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 8 Avsnitt: Frihet och jämställdhet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 9 Avsnitt: Trygghet från våld och brott, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 2 Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen, sid Motioner: Övriga frågor 36. Stämman avslutas 11

12 Arbetsordning Yttranden. Alla yttranden görs från talarstolen. Begäran om ordet sker skriftligen. Yrkanden skall för att upptagas till behandling framlämnas skriftligen. Tidsbegränsning införes från överläggningens början. Utskottsordförande, liksom valberedningens ordförande, erhåller tio minuter att enligt egen önskan disponera i ett eller flera anföranden. Utskottsordföranden kan erhålla ordet utom talarlista för replik. Ledamöter av partipresidiet och partisekreteraren får gå in i debatten, då de så finner påkallat. Debattinlägg i övrigt får omfatta högst fyra minuter. En replik om högst en minut kan beviljas av ordföranden. Partistämman äger besluta om ytterligare begränsningar om så erfordras. Utskottets förslag utgör huvudförslag i varje ärende. Redaktionskommitté bestående av ordförande, sekreterare och tre ledamöter tillsättes vid stämmans början. Till denna kan under förhandlingarnas gång hänskjutas ärenden för ytterligare beredning. Närvaro- och yttranderätt har, utöver ombud och partistyrelse, av partistyrelsen speciellt inbjudna. Enskild medlem äger rätt att efter anmälan närvara vid partistämman. 12

13 Utdrag ur stadgar för Moderata Samlingspartiets Riksorganisation beträffande partistämma med mera 6 Partistämma Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av 200 av förbundsstämmorna valda ombud samt partistyrelsens ledamöter. Tre olika typer av partistämma förekommer: ordinarie, arbets- och extra stämma. Antalet ombud som respektive förbund har att utse grundar sig på antalet betalande medlemmar i förbundet. Den 31 december varje år fastställs hur många som betalat medlemsavgift under året. Fördelningen av ombuden mellan förbunden skall ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Det åligger partistyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela förbunden hur många ombud de skall välja. Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara riksorganisationen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Enskild medlem har efter anmälan närvarorätt. Partistyrelsen äger att till partistämman inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge dem närvaro- och yttranderätt. Ordinarie stämma hålls året efter det år då ordinarie allmänna val förrättats. Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Arbetsstämma hålls året före det år då ordinarie allmänt val förrättas. Kallelse till arbetsstämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Vid arbetsstämman behandlas de frågor som partistyrelsen beslutar om och som är särskilt angelägna att behandla inför allmänna val. Vid arbetsstämma kan fyllnadsval till partistyrelsen genomföras. Där väljs också valberedning för en tid av fyra år. Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Kallelse till extra stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden så snart beslut fattas om extra stämma. 13

14 Mom. 7. Mom. 8. Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbunden, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och enskild medlem i partiet. Förslag till ordinarie stämma skall vara förbundsstyrelsen inom det förbund motionären tillhör tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast sexton veckor före stämman. Förbundsstyrelsen skall yttra sig över förslaget samt av- eller tillstyrka detsamma. Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet lämnar sina förslag direkt till partistyrelsen. Förslag som skall behandlas av ordinarie stämma, skall vara partistyrelsen tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast tolv veckor före stämman. Förslag, som skall behandlas av arbetsstämma eller extra stämma, skall vara ingivet till partistyrelsen inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Sådant förslag får endast avse frågor som skall behandlas av stämman. Partistyrelsen skall avge yttrande över inkomna förslag. Vid ordinarie stämma och arbetsstämma skall partistyrelsens yttrande sändas till förbundens styrelser, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och valda ombud senast tre veckor före stämman. Partistyrelsens yttrande över förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger. Mom. 9. Val skall beredas av en valberedning som väljs av en arbetsstämma för perioden fram till nästa arbetsstämma. Valberedningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare, samtliga tillhörande skilda förbund samt en ledamot från vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet med varsin ersättare. Valberedningen sammankallas av dess ordförande och utser utom eller inom sig sekreterare. Mom. 10. Omröstning vid partistämma sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Stämmoombud skall personligen utöva sin rösträtt vid stämman. Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort. Efter sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om röstberättigad stämmodeltagare så begär. Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. 14

15 Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. Val vid partistämma av partistyrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts. Mom. 11. Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor. Mom. 12. Vid ordinarie stämma skall förekomma: a. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna. b. Val av sekreterare. c. Val av justeringsmän. d. Fastställande av röstlängd. e. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. f. Partistyrelsens årsredovisningar. g. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar. h. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. i. Val av partiordförande och två vice ordförande. j. Val av tio ledamöter i partistyrelsen. k. Val av tre revisorer och tre ersättare. l. Fastställande av årsavgift för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. m. Förslag från partistyrelsen (propositioner) och inkomna övriga förslag (motioner). n. Övriga frågor. Mom. 13. Vid arbetsstämma skall förekomma: val av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare i partiets valberedning. Mom. 14. Partistyrelsen skall framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista för partistämma. 7 Partiråd Mom. 1. Partirådet består av partistyrelsens ledamöter och 35 representanter för förbunden vilka fördelas proportionellt mellan förbunden grundat på medlemsantalet den 31 december varje år. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Förbundsordförandena är i första hand representant eller så utser förbundet annan eller flera representanter. Partiets revisorer äger närvaro- och yttranderätt. 15

16 Partistyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i partirådet. Partiordföranden är ordförande i rådet. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Partirådet inkallas av partiordföranden, partistyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Partirådet skall dock inkallas minst en gång om året, utom år då partistämma hålls. Partirådet framlägger förslag till partistämma om ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i partiets valberedning. Härutöver får partirådet endast fatta beslut i ärenden som hänskjutits dit av partistämman eller partistyrelsen. Partirådet behandlar för partiet och förbunden gemensamma frågor. Under år då partistämma inte hålls skall partistyrelsen lämna rådet redogörelse för partiets verksamhet och förvaltning. 8 Partistyrelse Mom. 1. Mom. 2. Moderata Samlingspartiet leds av partistyrelsen. Partistyrelsen består av partiordföranden, de båda vice partiordförandena, de av partistämman valda tio ledamöterna samt ordföranden i vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet. Vid förfall för ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet fungerar respektive organisations vice ordförande som ersättare. Partiordföranden och de båda vice partiordförandena är också ordförande respektive förste och andre vice ordförande i partistyrelsen. Partisekreteraren är föredragande i partistyrelsen. Partistyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera ledamöter. Vice ordförande i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är ständigt adjungerade. Adjungerad ledamot har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening. Mom. 3. Partistyrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter. I arbetsutskottet skall ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet ingå. Partistyrelsen utser 16

17 arbetsutskottets ordförande. Arbetsutskottet skall på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid arbetsutskottets sammanträden föres protokoll som fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter och revisorerna. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, då ordföranden så beslutar eller då minst fem av styrelsens ledamöter begär det. Partistyrelsen är beslutsför då minst åtta av dess ledamöter är närvarande. Partistyrelsen åligger: att att att att att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet, hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp samt förbund, samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, bistå Moderata Ungdomsförbundet i deras verksamhet och verka för att dessa arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som partiet företräder. tillse att personuppgifter i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 9 Avgifter Förbund skall erlägga en årlig avgift till riksorganisationen för varje medlem i förbundet, medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs av ordinarie partistämma för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. Medlemsavgift för till riksorganisationen direktansluten medlem fastställs av partistyrelsen. 17

18 10 Revision En av riksorganisationens revisorer skall vara auktoriserad revisor. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 april påföljande år. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 30 april. Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelägges närmast följande ordinarie partistämma, där revisionsberättelsen bör föredras av en av revisorerna. År då ordinarie partistämma inte hålls skall partistyrelsen till partirådet för kännedom överlämna årsredovisning och revisionsberättelse. 11 Nomineringsregler för Europaval Moderata Samlingspartiets nomineringsregler för allmänna val till Europaparlamentet framgår av bilaga till dessa stadgar. 12 Stadgeändring Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie partistämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras. 18

19 Röstlängd Partistyrelse (15) Ombud 1. Fredrik Reinfeldt 2. Gunilla Carlsson 3. Kristina Axén Olin 4. Magdalena Andersson (MQ) 5. Beatrice Ask 6. Gustaf Douglas 7. Susanna Haby 8. Anna Ibrisagic 9. Pia Kinhult 10. Erik Langby 11. Sten Tolgfors 12. Hans Wallmark 13. Per Westerberg 14. Niklas Wykman (MUF) 15. VAKANT Stockholms stad (21) Ombud Ersättare 16. Lena Adelsohn Liljeroth Daniel Valiollahi 17. Kristina Alvendal Anna Maria Corazza Bildt 18. Sofia Arkelsten Jan Tigerström 19. Cecilia Brinck Helena Widegren 20. Margareta Cederfeldt Gustav Blix 21. Charlotte Cederschiöld Reza Khelili Dylami 22. Ulla Hamilton Annette Lundquist Larsson 23. Gunnar Hökmark Anders Hellström 24. Marie Ljungberg Schött Berthold Gustavsson 25. Rolf Könberg Kerstin Gustavsson 26. Joakim Larsson Ulla Pehrson 27. Lars Joakim Lundquist Thorwald Nilsson 28. Sten Nordin Anna Lilliehöök 29. Mikael Odenberg Göran Normann 30. Younas Pervaz Marianne Watz 31. Mikael Söderlund Christina Elffors Sjödin 32. Christer Wennerholm Hanna Broberg 33. Regina Öholm Astrid Grufman, MUF 34. Daniel Somos, MUF Christoffer Järkeborn, MUF 35. Joar Horn, MUF Markus Nordström, MUF 36. Tina Ghasemi, MUF Håkan Wallensten 19

20 Stockholms län (32) Ombud Ersättare 37. Leif Gripestam Effe Östman 38. Gunnar Oom Elwe Nilsson 39. Paul Lindquist Sofia Paulsson 40. Eva Öhbom-Ekdahl Isabella Jernbeck 41. Lars-Erik Salminen Kjell Treslow 42. Kjell Jansson Catrin Bergenstråhle 43. Marita Lärnestad Arion Chryssafis 44. Torbjörn Rosdahl Göran Pettersson 45. Bo Trygg Anne-Marie Larsson 46. Filippa Reinfeldt Maria Stockhaus 47. Ingela Gardner-Sundström Anti Avsan 48. Chris Heister Michaela Fletcher Sjöman 49. Anna Rheyneuclaudes Kihlman Edip Noyan 50. Anders Peterson Anna-Karin Ullgren 51. Mats Gerdau Birgitta Karlfeldt 52. Henrik Kelfve Nicolas Cronberg 53. Peter Carpelan Lars Wessberg 54. Marietta de Pourbaix-Lundin Fredrik Saweståhl 55. Eva Lennström Harry Bouveng 56. Örjan Lid Kent Hjalmarsson 57. Karin Enström Björn Holmberg 58. Berit Assarsson Lars-Göran Sörqvist 59. Roland Dehlin Ramsay Brufer 60. Jan Holmberg Anders Åkerlind 61. Jonas Nilsson Anders Forsberg 62. Peter Kockum Åke Bogerius 63. Bo Genfors Claes Gillberg 64. Irene Seth Olle Reichenberg 65. Lennart Kalderén Sverker Eriksson 66. Jessica Rosenkrantz, MUF Hanif Bali, MUF 67. Mikael T Eriksson, MUF Hannes Holmér, MUF 68. Adelie Öhrnhall, MUF Robin Nylén, MUF Uppsala län (6) Ombud Ersättare 69. Magnus G Graner Jessika Vilhelmsson 70. Gunnar Hedberg Nina Lagh 71. Cecilia Forss Anna-Lena Söderblom 72. Anna Wiklund Karin Gellin 73. Erik Weiman Arne Sandemo 74. Hannes Beckman, MUF Marcus Eklund, MUF 20

21 Södermanlands län (6) Ombud Ersättare 75. Iha Frykman Kristina Fransson 76. Daniel Portnoff Petter Otterstedt 77. Lotta Finstorp Ann Landerholm 78. Henric Sörblad Jan Carle 79. Ingrid Jerneborg Glimne Britt-Inger Remning 80. Nils Brown, MUF Oliwer Mamcarz, MUF Östergötlands län (10) Ombud Ersättare 81. Jan Owe-Larsson Hans Jonsson 82. Marie Morell Monika Gideskog 83. Paul Lindvall Sverre Moum 84. Ann-Cathrine Hjerdt Anders Senestad 85. Eva Isaksson Ribers Charlotte Widegren 86. Christian Gustavsson Tommy Ählström 87. Jörgen Rundgren Anna Nyholm 88. Caroline Unéus Lennart Watz 89. Astrid Brissman, MQ Madelaine Erlandsson, MQ 90. Johan Lundberg, MUF Sophia Samuelsson, MUF Partiombudsman Susanne Nordström Jönköpings län (9) Ombud Ersättare 91. Peranders Johansson Lilian Sjöberg Wärn 92. Anders Gustafsson Anders Karlgren 93. Monika Leander Malmlöv Ing-Marie H Paulsson 94. Sotiris Delis Håkan Jansson 95. Bengt-Anders Johansson Agneta Hugander 96. Helena Bouveng Anders Wilander 97. Mats Green Pia Thulin 98. Veronica Eisfeld Inger Carlborg (personlig) 99. Caroline Wessel, MUF Linnea Hansson, MUF Kronobergs län (4) Ombud Ersättare 100. Katarina Brännström Bodil Hansen 101. Mats Johnsson Ann-Charlotte Wiesel 102. Johan Hultberg Bo Mazetti-Nissen 103. Bo Frank Margareta Schlee 21

22 Kalmar län (6) Ombud Ersättare 104. Jan R Andersson Eddie Forsman 105. Tomas Peterson Henrik Yngvesson 106. Harald Hjalmarsson Mona Magnusson, MQ 107. Malin Petersson Katharina Lind, MUF 108. Eva Bengtson Skogsberg, MQ Anders Stenberg 109. Karin M Ekelund, MUF Partiombudsman Peter Hemgard Gotland (1) Ombud Ersättare 110. Inger Harlevi Rolf K Nilsson Blekinge (4) Ombud Ersättare 111. Gustav Nilsson Anna Ottosson 112. Jeppe Johnsson Gunbritt Hedén 113. Annicka Engblom Ann-Louise Trulsson 114. Iréne Ahlstrand Partiombudsman Carin Erlandsson Skåne (30) Ombud Ersättare 115. Lars-Ingvar Ljungman Christer Mars 116. Gunilla Nordgren Michael Sandin 117. Anja Sonesson Patrick Reslow 118. Jerker Swanstein Leif Hägg 119. Håkan Fäldt Lars Birve 120. Peter Danielsson Thomas Finnborg 121. Thomas Lantz Kent-Ivan Andesson 122. Göran Asklöf Ann-Christine Sandell 123. Karin Axelsson Bo-Anders Thornberg 124. Kristina Jönsson Niklas Sjöberg 125. Mikael Kourtzman Lars Ahlkvist 126. Henrik Hammar Carina Zachau 127. Stefan Lindhe Lena Jarnbring Lindholm 128. Pia Almström Anders Berngarn 129. Tutti Johansson Falk Mats Kroon 130. Mats Helmfrid Christer Wallin 131. Pehr-Ove Pehrsson Anna Palm 132. Christer Akej Stefan Lamme 133. Ulrika Ståhlnacke Christian Orsing 134. Tomas Avenborg Lars Johnson 135. Patric Åberg Rolf Tronäss 22

23 136. Peter Kovacs Anette Åkesson 137. Åsa Herbst Bengt Svensson 138. Ulf Bingsgård Catharina Blixen Finecke 139. Linda Allansson, MQ Linda Andersson, MQ 140. Käthe Berggren, MSS Sven Borgvald, MSS 141. André Assarsson, MUF Erik Frank, MUF 142. Malin Petré, MUF Sebastian Recht, MUF 143. Gustav Schyllert, MUF Josefin Malmqvist, MUF 144. Darco Simic, MUF Mattias Andersson, MUF Thorbjörn Lindhqvist Fredrik Grubb David Stenergard Halland (7) Ombud Ersättare 145. Mats Eriksson Kjell Wåxnäs 146. Jenny Petersson, MUF Thomas Jönsson 147. Ulrika Ericson, MQ Ann-Charlotte Westlund 148. Carl Fredrik Graf Viktoria Larsson 149. Per Ödman Lena Andersson 150. Rosita Wärring Henrik von Sydow 151. Anders Treschow Marianne Kierkemann Partiombudsman Kåge Johansson Göteborgs stad (7) Ombud Ersättare 152. Johnny Magnusson Hans Rothenberg 153. Jan Hallberg Kristina Tharing 154. Lisbeth Sundén Andersson Lars Hjälmered 155. Agneta Granberg Ingela Ferneborg 156. Cecilia Magnusson Åsa Hartzell 157. Jonas Ransgård Hampus Magnusson 158. Peter Hermansson, MUF Gunnel Aho Bohus län (6) Ombud Ersättare 159. Ove Andersson Stefan Caplan 160. Maria Plass Barbro Thörnqvist-Kollartz 161. Lars-Arne Staxäng Lars-Inge Stomberg 162. Annika Tännström Yvonne Andersson 163. Maria B Lennartsson, MQ Helen Danielsson 164. Adam Algotsson, MUF Christer Holmer Inger René Kent Olsson 23

24 Norra Älvsborg (5) Maria Pehrson, MQ Christopher Högberg, MUF Ombud Ersättare 165. Gunnar Lidell Kamilla Nilsson 166. Mikael Cederbratt Jeanette Andersson, MQ 167. Annelie Redhin, MQ Jens Roslind, MUF 168. David Jansson, MUF Martin Andreasson 169. Remigiuzs Bielinski Harald Ericson Södra Älvsborg (5) Ombud Ersättare 170. Ulf Sjösten Christina Brandt (personlig) Lars Dahlén (personlig) 171. Jan Ericson Malin Wickberg 172. Elise Benjaminsson Göte Öberg 173. Nina Högström ChrisTina Yngvesson 174. Michael Pettersson Bernt Andersson Olle Engström Skaraborg (8) Ombud Ersättare 175. Charlotte Nordström Catrin Hulmarker 176. Sten Bergheden Göran Lidgren 177. Carina Eliasson-Lundgren Tina Jörhall-Felldén 178. Cecilia Widegren Gunilla Levén 179. Lars Elinderson Johan Abrahamsson 180. Jan-Erik Wallin Marie-Louise Svensson 181. Tord Gustafsson Claus Lippold, MUF 182. Magnus Hammar, MUF Joachim Grundin, partiombudsman Värmlands län (5) Ombud Ersättare 183. Fredrik Larsson Per-Samuel Nisser 184. Agneta Amnetag Judith Kisch 185. Åke Thörnesjö Göran Nilsson 186. Catarina Segersten Larsson Pia Hallström 187. Hugo Bergman, MUF Fredrik Jansson 24

25 Örebro län (4) Ombud Ersättare 188. Kent Persson Margareta Svenson 189. Inger Högström Westerling Pär-Ove Lindqvist 190. Ola Karlsson Johannes Eriksson, MUF 191. Erik Englund, MUF Jenny Larsson, MUF Västmanlands län (5) Ombud Ersättare 192. Lars Hoving Anna Hård af Segerstad 193. Elisabeth Unell Mikael Damsgaard 194. Magnus Edlund Robert Skölin, MUF 195. Fredrik Bertilsson, MUF Anne-Louise King 196. Hans Eljansbo Dalarna (4) Ombud Ersättare 197. Ulla Olsson Marie Lenholm (personlig) 198. Mikael Rosén Gunnel Söderberg (personlig) 199. Jan Wiklund Tom Martinsson (personlig) 200. Carl-Oskar Bohlin Anders Montelius (personlig) Gävleborgs län (3) Ombud Ersättare 201. Margareta B Kjellin Inger Källgren Sawela 202. Tomas Tobé Lena Roos 203. Linus Fredriksson, MUF Thomas Böhlmark Västernorrlands län (3) Ombud Ersättare 204. Magnus Sjödin Christian Quist 205. Lena Asplund Bertil Lundberg 206. Lars Näslund Carl Henrik Ohlsson Tony Andersson Johan Nordenmark Jacomina Beertema Eva Lohman Kerstin Franzén Mattias Rosdahl 25

26 Jämtlands län (2) Ombud Ersättare 207. Saila Quicklund Lise H Svensson 208. Pär Jönsson Birgitta Alvskog Västerbotten (3) Ombud Ersättare 209. Anders Ågren Nicklas Sandström 210. Pauline Berg Gunnar Åström 211. Edward Riedl Andreas Löwenhöök Norrbotten (4) Ombud Ersättare 212. Åke Eltoft Anna-Karin Johansson 213. Lars Alriksson Carl-Otto Gällman 214. Åsa Wikström Johan Johansson 215. Jonas Grafström Martin Bucht 26

27 Valberedningens förslag Partistyrelse Partiordförande Fredrik Reinfeldt Statsminister, civilekonom, Täby, född Gift med Filippa, tre barn. Omval Ledamot av partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan 1991, gruppledare, vice ordförande i finansutskottet, ekonomiskpolitisk talesman 2002/2003. Kriminalpolitisk talesman, ordförande i justitieutskottet 2001/2002. Ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och ledamot i partistyrelsen 1992/1995. Chairman i DEMYC (EDU:s ungdomsförbund) 1995/1997, President YEPP (Youth of EPP) 1997/1999. Kommunalpolitiskt verksam i Täby 1988/1991 samt 1998/2002, kommunfullmäktige, socialnämnd, kommunstyrelse. Förste vice partiordförande Gunilla Carlsson Biståndsminister, Vadstena, född Bor även i Tyresö med dottern Ellinor. Omval Riksdagsledamot sedan hösten 2002, vice ordförande i utrikesutskottet 2003/2006. Europaparlamentariker 1995/2002. Andre vice partiordförande 1999/2003, sedan 2003 förste vice ordförande. Vice ordförande i EPP (European Peoples Party) 2004/2006. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundets styrelse 1990/1995, dess vice ordförande 1992/1995. Tidigare vice ordförande i International Young Democrat Union och vice president i Nordiska Ungkonservativa Unionen. Utbildad till företagsekonom, arbetat som revisor och ekonomichef. Politisk handläggare på moderaternas riksdagskansli 1994/95. 27

28 Andre vice partiordförande Kristina Axén Olin Finansborgarråd Stockholms stad, född Tre barn; Cecilia, Magnus och Maria, bor i Enskede. nyval Ordförande i kommunstyrelsen för Stockholm stad sedan oktober Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige sedan Socialborgarråd i Stockholm stad 1998/2002. Ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län 1999/2006 Oppositionsledare och vice ordförande i kommunstyrelsen i Stockholm 2002/2006. Styrelseledamot i Friskolornas riksförbund 1995/1998. Ledamot av den statliga kommittén för hemlösa 1998/2001. Ledamot i moderaternas arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap 1999/2001. Ledamot av moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 1996/1999. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse 1986/1987. Studentexamen vid Södra Latin Examen som musiklärare 1987, Musikhögskolan i Stockholm. Arbetat som musiklärare och biträdande rektor vid Maria Elementar i Stockholm. Tio ledamöter Beatrice Ask Justitieminister, Stockholm. Född 1956 i Sveg. Två söner, 25 år resp 14 år. Omval Ledamot partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan Vice ordförande i utbildningsutskottet 1994/2002, justitieutskottet 2002/2006. Ordförande i polisnämnden Stockholm city 1999/2006, ledamot i Rikspolisstyrelsen 2003/2006. Ledamot i styrelsen för Trygg-Hansa Försäkring AB 1999/2006. Ordförande i styrelsen för Linköpings universitet 2005/2006. Skolminister 1991/1994. Justitieminister Skolborgarråd i Stockholm 1988/1991. Förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1984/1988, ordförande i Moderatkvinnorna 1997/2001. AFSstipendium i USA 1973/1974. Studier vid Uppsala universitet 1978/1979, internationella ekonomlinjen, politisk sekreterare i Stockholms stadshus 1980/

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer