Partistämma 2007: Propositioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partistämma 2007: Propositioner."

Transkript

1 :.

2

3 Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007.

4

5 Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår tids arbetarparti 33 Utskott 1: 97 Tillväxt och arbete åt fler 97 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 2: 115 Den framtidsinriktade kulturen 115 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 3: 125 Vårt gemensamma ansvar 125 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 4: 145 Utbildning med hög kvalitet 145 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 5: 155 Så ska Sverige styras 155 Proposition 2: 157 Ett Sverige som växer underifrån 157 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 6: 181 Sverige i Europa och världen 181 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 7: 195 En ny socialpolitik 195 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 8: 215 Frihet genom jämställdhet 215 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 9: 227 Trygghet från våld och brott 227 5

6 Partistyrelsens yttranden över motionerna Utskott 10: 241 Organisation och stadgar 241 Proposition 3: 243 Medlemsavgift för åren 2010/ Proposition 4: 247 Kyrkoval 247 Proposition 5: 255 Förslag till nya stadgar Partistyrelsens yttranden över motionerna

7 Stämmoprogram Gevaliasalen, Gävle Konserthus, Gävle Torsdagen den 25 oktober 11:00 Stämman inleds Stämman öppnas Stämmotal av partiordföranden Fredrik Reinfeldt 12:00 Föredragningslistans punkter :30 Ajournering för lunch och utskottsarbete 14:00 Utskottsarbete 19:00 ca Delegationsmiddagar 21:30- Mingel på Brasserie Absint, Hotell Park Inn Fredagen den 26 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 13 Föredragningslistans punkt 14 Utskott 1: Tillväxt och arbete åt fler Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler Motionerna 1-21 Föredragningslistans punkt 15 Utskott 4: Utbildning med hög kvalitet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet Motionerna

8 Föredragningslistans punkt 16 Utskott 3: Vårt gemensamma ansvar Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar Motioner: Föredragningslistans punkt 17 Utskott 5: Så ska Sverige styras Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Så ska Sverige styras Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motionerna Föredragningslistans punkterna Utskott 10: Organisation och stadgar Verksamhets- och förvaltningsberättelse Ansvarsfrihet Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Proposition 4: Kyrkoval Proposition 5: Förslag till nya stadgar Motionerna :00 ca Ajournering till lördagen Inget avbrott sker för lunch och middag. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Middag serveras mellan klockan 17:30 och 19:30. Lördagen den 27 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 25 Utskott 6: Sverige i Europa och världen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Sverige i Europa och världen Motionerna Föredragningslistans punkt 26 Utskott 7: En ny socialpolitik Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: En ny socialpolitik Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg Motionerna :00 Föredragningslistans punkterna Valärenden 8

9 Föredragningslistans punkt 32 Utskott 8: Frihet och jämställdhet Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Frihet och jämställdhet Motionerna :00 ca Ajournering till söndagen 19:30 Stämmomiddag på Läkerol Arena Inget avbrott sker för lunch. Lunch serveras mellan klockan 11:30 och 13:30. Söndagen den 28 oktober 09:00 Förhandlingarna återupptas Föredragningslistans punkt 33 Utskott 9: Trygghet från våld och brott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Trygghet från våld och brott Motionerna Föredragningslistans punkt 34 Utskott 2: Den framtidsinriktade kulturen Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen Motionerna Föredragningslistans punkterna :00 Stämman avslutas med stämmotal av partiordföranden (Lunch serveras klockan 13:00) 9

10 Föredragningslista Stämman öppnas Val av ordförande samt två vice ordförande att leda stämmans förhandlingar Val av sekreterare Val av justeringsmän för stämmans protokoll, tillika rösträknare vid eventuella voteringar Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning Justering av föredragningslistan Godkännande av arbetsordning Val av redaktionskommitté Godkännande av förslag från förbunden om representanter i utskott 10. Val av utskottsordföranden 11. Meddelande om partistyrelseledamöternas och utskottssekreterarnas fördelning på utskotten 12. Remiss av motioner och partistyrelsens förslag till utskotten 13. Fastställande av röstlängd Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 1 Avsnitt: Inledning, Vår tids arbetarparti, sid Avsnitt: Tillväxt och arbete åt fler, sid Motioner: 1-21 Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 4 Avsnitt: Utbildning med hög kvalitet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 3 Avsnitt: Vårt gemensamma ansvar, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 5 Avsnitt: Så ska Sverige styras, sid Proposition 2: Ett Sverige som växer underifrån Motioner:

11 Partistyrelsens verksamhetsberättelse för Utskott 10 åren 2003, 2004, 2005 och 2006 Partistyrelsens förvaltningsberättelse och Utskott 10 revisorernas berättelser för åren 2005 och Frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen Utskott Proposition 3: Medlemsavgift för åren 2010/2013 Utskott Proposition 4: Kyrkoval Utskott Proposition 5: Förslag till nya stadgar Utskott Motioner: Utskott Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 6 Avsnitt: Sverige i Europa och världen, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 7 Avsnitt: Kvalitet i vård och omsorg, sid Avsnitt: En ny socialpolitik, sid Motioner: Val av partiordförande 28. Val av förste vice ordförande 29. Val av andre vice ordförande 30. Val av tio ledamöter i partistyrelsen 31. Val av tre revisorer och tre ersättare Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 8 Avsnitt: Frihet och jämställdhet, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 9 Avsnitt: Trygghet från våld och brott, sid Motioner: Proposition 1: Vår tids arbetarparti. Utskott 2 Avsnitt: Den framtidsinriktade kulturen, sid Motioner: Övriga frågor 36. Stämman avslutas 11

12 Arbetsordning Yttranden. Alla yttranden görs från talarstolen. Begäran om ordet sker skriftligen. Yrkanden skall för att upptagas till behandling framlämnas skriftligen. Tidsbegränsning införes från överläggningens början. Utskottsordförande, liksom valberedningens ordförande, erhåller tio minuter att enligt egen önskan disponera i ett eller flera anföranden. Utskottsordföranden kan erhålla ordet utom talarlista för replik. Ledamöter av partipresidiet och partisekreteraren får gå in i debatten, då de så finner påkallat. Debattinlägg i övrigt får omfatta högst fyra minuter. En replik om högst en minut kan beviljas av ordföranden. Partistämman äger besluta om ytterligare begränsningar om så erfordras. Utskottets förslag utgör huvudförslag i varje ärende. Redaktionskommitté bestående av ordförande, sekreterare och tre ledamöter tillsättes vid stämmans början. Till denna kan under förhandlingarnas gång hänskjutas ärenden för ytterligare beredning. Närvaro- och yttranderätt har, utöver ombud och partistyrelse, av partistyrelsen speciellt inbjudna. Enskild medlem äger rätt att efter anmälan närvara vid partistämman. 12

13 Utdrag ur stadgar för Moderata Samlingspartiets Riksorganisation beträffande partistämma med mera 6 Partistämma Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av 200 av förbundsstämmorna valda ombud samt partistyrelsens ledamöter. Tre olika typer av partistämma förekommer: ordinarie, arbets- och extra stämma. Antalet ombud som respektive förbund har att utse grundar sig på antalet betalande medlemmar i förbundet. Den 31 december varje år fastställs hur många som betalat medlemsavgift under året. Fördelningen av ombuden mellan förbunden skall ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Det åligger partistyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela förbunden hur många ombud de skall välja. Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara riksorganisationen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Enskild medlem har efter anmälan närvarorätt. Partistyrelsen äger att till partistämman inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge dem närvaro- och yttranderätt. Ordinarie stämma hålls året efter det år då ordinarie allmänna val förrättats. Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Arbetsstämma hålls året före det år då ordinarie allmänt val förrättas. Kallelse till arbetsstämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast sex månader före stämman. Vid arbetsstämman behandlas de frågor som partistyrelsen beslutar om och som är särskilt angelägna att behandla inför allmänna val. Vid arbetsstämma kan fyllnadsval till partistyrelsen genomföras. Där väljs också valberedning för en tid av fyra år. Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Kallelse till extra stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden så snart beslut fattas om extra stämma. 13

14 Mom. 7. Mom. 8. Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbunden, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och enskild medlem i partiet. Förslag till ordinarie stämma skall vara förbundsstyrelsen inom det förbund motionären tillhör tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast sexton veckor före stämman. Förbundsstyrelsen skall yttra sig över förslaget samt av- eller tillstyrka detsamma. Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet lämnar sina förslag direkt till partistyrelsen. Förslag som skall behandlas av ordinarie stämma, skall vara partistyrelsen tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer, dock senast tolv veckor före stämman. Förslag, som skall behandlas av arbetsstämma eller extra stämma, skall vara ingivet till partistyrelsen inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Sådant förslag får endast avse frågor som skall behandlas av stämman. Partistyrelsen skall avge yttrande över inkomna förslag. Vid ordinarie stämma och arbetsstämma skall partistyrelsens yttrande sändas till förbundens styrelser, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och valda ombud senast tre veckor före stämman. Partistyrelsens yttrande över förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger. Mom. 9. Val skall beredas av en valberedning som väljs av en arbetsstämma för perioden fram till nästa arbetsstämma. Valberedningen skall bestå av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare, samtliga tillhörande skilda förbund samt en ledamot från vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet med varsin ersättare. Valberedningen sammankallas av dess ordförande och utser utom eller inom sig sekreterare. Mom. 10. Omröstning vid partistämma sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Stämmoombud skall personligen utöva sin rösträtt vid stämman. Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort. Efter sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om röstberättigad stämmodeltagare så begär. Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. 14

15 Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. Val vid partistämma av partistyrelseledamöter, revisorer och valberedning gäller intill dess att nya personer utsetts. Mom. 11. Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor. Mom. 12. Vid ordinarie stämma skall förekomma: a. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna. b. Val av sekreterare. c. Val av justeringsmän. d. Fastställande av röstlängd. e. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. f. Partistyrelsens årsredovisningar. g. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar. h. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. i. Val av partiordförande och två vice ordförande. j. Val av tio ledamöter i partistyrelsen. k. Val av tre revisorer och tre ersättare. l. Fastställande av årsavgift för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. m. Förslag från partistyrelsen (propositioner) och inkomna övriga förslag (motioner). n. Övriga frågor. Mom. 13. Vid arbetsstämma skall förekomma: val av ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och nio ersättare i partiets valberedning. Mom. 14. Partistyrelsen skall framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista för partistämma. 7 Partiråd Mom. 1. Partirådet består av partistyrelsens ledamöter och 35 representanter för förbunden vilka fördelas proportionellt mellan förbunden grundat på medlemsantalet den 31 december varje år. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Förbundsordförandena är i första hand representant eller så utser förbundet annan eller flera representanter. Partiets revisorer äger närvaro- och yttranderätt. 15

16 Partistyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i partirådet. Partiordföranden är ordförande i rådet. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Partirådet inkallas av partiordföranden, partistyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Partirådet skall dock inkallas minst en gång om året, utom år då partistämma hålls. Partirådet framlägger förslag till partistämma om ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i partiets valberedning. Härutöver får partirådet endast fatta beslut i ärenden som hänskjutits dit av partistämman eller partistyrelsen. Partirådet behandlar för partiet och förbunden gemensamma frågor. Under år då partistämma inte hålls skall partistyrelsen lämna rådet redogörelse för partiets verksamhet och förvaltning. 8 Partistyrelse Mom. 1. Mom. 2. Moderata Samlingspartiet leds av partistyrelsen. Partistyrelsen består av partiordföranden, de båda vice partiordförandena, de av partistämman valda tio ledamöterna samt ordföranden i vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet. Vid förfall för ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet fungerar respektive organisations vice ordförande som ersättare. Partiordföranden och de båda vice partiordförandena är också ordförande respektive förste och andre vice ordförande i partistyrelsen. Partisekreteraren är föredragande i partistyrelsen. Partistyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera ledamöter. Vice ordförande i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är ständigt adjungerade. Adjungerad ledamot har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening. Mom. 3. Partistyrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter. I arbetsutskottet skall ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet ingå. Partistyrelsen utser 16

17 arbetsutskottets ordförande. Arbetsutskottet skall på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid arbetsutskottets sammanträden föres protokoll som fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter och revisorerna. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, då ordföranden så beslutar eller då minst fem av styrelsens ledamöter begär det. Partistyrelsen är beslutsför då minst åtta av dess ledamöter är närvarande. Partistyrelsen åligger: att att att att att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet, hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp samt förbund, samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, bistå Moderata Ungdomsförbundet i deras verksamhet och verka för att dessa arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som partiet företräder. tillse att personuppgifter i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 9 Avgifter Förbund skall erlägga en årlig avgift till riksorganisationen för varje medlem i förbundet, medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs av ordinarie partistämma för tiden till och med andra året efter nästa ordinarie partistämma. Medlemsavgift för till riksorganisationen direktansluten medlem fastställs av partistyrelsen. 17

18 10 Revision En av riksorganisationens revisorer skall vara auktoriserad revisor. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 april påföljande år. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen senast den 30 april. Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelägges närmast följande ordinarie partistämma, där revisionsberättelsen bör föredras av en av revisorerna. År då ordinarie partistämma inte hålls skall partistyrelsen till partirådet för kännedom överlämna årsredovisning och revisionsberättelse. 11 Nomineringsregler för Europaval Moderata Samlingspartiets nomineringsregler för allmänna val till Europaparlamentet framgår av bilaga till dessa stadgar. 12 Stadgeändring Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie partistämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras. 18

19 Röstlängd Partistyrelse (15) Ombud 1. Fredrik Reinfeldt 2. Gunilla Carlsson 3. Kristina Axén Olin 4. Magdalena Andersson (MQ) 5. Beatrice Ask 6. Gustaf Douglas 7. Susanna Haby 8. Anna Ibrisagic 9. Pia Kinhult 10. Erik Langby 11. Sten Tolgfors 12. Hans Wallmark 13. Per Westerberg 14. Niklas Wykman (MUF) 15. VAKANT Stockholms stad (21) Ombud Ersättare 16. Lena Adelsohn Liljeroth Daniel Valiollahi 17. Kristina Alvendal Anna Maria Corazza Bildt 18. Sofia Arkelsten Jan Tigerström 19. Cecilia Brinck Helena Widegren 20. Margareta Cederfeldt Gustav Blix 21. Charlotte Cederschiöld Reza Khelili Dylami 22. Ulla Hamilton Annette Lundquist Larsson 23. Gunnar Hökmark Anders Hellström 24. Marie Ljungberg Schött Berthold Gustavsson 25. Rolf Könberg Kerstin Gustavsson 26. Joakim Larsson Ulla Pehrson 27. Lars Joakim Lundquist Thorwald Nilsson 28. Sten Nordin Anna Lilliehöök 29. Mikael Odenberg Göran Normann 30. Younas Pervaz Marianne Watz 31. Mikael Söderlund Christina Elffors Sjödin 32. Christer Wennerholm Hanna Broberg 33. Regina Öholm Astrid Grufman, MUF 34. Daniel Somos, MUF Christoffer Järkeborn, MUF 35. Joar Horn, MUF Markus Nordström, MUF 36. Tina Ghasemi, MUF Håkan Wallensten 19

20 Stockholms län (32) Ombud Ersättare 37. Leif Gripestam Effe Östman 38. Gunnar Oom Elwe Nilsson 39. Paul Lindquist Sofia Paulsson 40. Eva Öhbom-Ekdahl Isabella Jernbeck 41. Lars-Erik Salminen Kjell Treslow 42. Kjell Jansson Catrin Bergenstråhle 43. Marita Lärnestad Arion Chryssafis 44. Torbjörn Rosdahl Göran Pettersson 45. Bo Trygg Anne-Marie Larsson 46. Filippa Reinfeldt Maria Stockhaus 47. Ingela Gardner-Sundström Anti Avsan 48. Chris Heister Michaela Fletcher Sjöman 49. Anna Rheyneuclaudes Kihlman Edip Noyan 50. Anders Peterson Anna-Karin Ullgren 51. Mats Gerdau Birgitta Karlfeldt 52. Henrik Kelfve Nicolas Cronberg 53. Peter Carpelan Lars Wessberg 54. Marietta de Pourbaix-Lundin Fredrik Saweståhl 55. Eva Lennström Harry Bouveng 56. Örjan Lid Kent Hjalmarsson 57. Karin Enström Björn Holmberg 58. Berit Assarsson Lars-Göran Sörqvist 59. Roland Dehlin Ramsay Brufer 60. Jan Holmberg Anders Åkerlind 61. Jonas Nilsson Anders Forsberg 62. Peter Kockum Åke Bogerius 63. Bo Genfors Claes Gillberg 64. Irene Seth Olle Reichenberg 65. Lennart Kalderén Sverker Eriksson 66. Jessica Rosenkrantz, MUF Hanif Bali, MUF 67. Mikael T Eriksson, MUF Hannes Holmér, MUF 68. Adelie Öhrnhall, MUF Robin Nylén, MUF Uppsala län (6) Ombud Ersättare 69. Magnus G Graner Jessika Vilhelmsson 70. Gunnar Hedberg Nina Lagh 71. Cecilia Forss Anna-Lena Söderblom 72. Anna Wiklund Karin Gellin 73. Erik Weiman Arne Sandemo 74. Hannes Beckman, MUF Marcus Eklund, MUF 20

21 Södermanlands län (6) Ombud Ersättare 75. Iha Frykman Kristina Fransson 76. Daniel Portnoff Petter Otterstedt 77. Lotta Finstorp Ann Landerholm 78. Henric Sörblad Jan Carle 79. Ingrid Jerneborg Glimne Britt-Inger Remning 80. Nils Brown, MUF Oliwer Mamcarz, MUF Östergötlands län (10) Ombud Ersättare 81. Jan Owe-Larsson Hans Jonsson 82. Marie Morell Monika Gideskog 83. Paul Lindvall Sverre Moum 84. Ann-Cathrine Hjerdt Anders Senestad 85. Eva Isaksson Ribers Charlotte Widegren 86. Christian Gustavsson Tommy Ählström 87. Jörgen Rundgren Anna Nyholm 88. Caroline Unéus Lennart Watz 89. Astrid Brissman, MQ Madelaine Erlandsson, MQ 90. Johan Lundberg, MUF Sophia Samuelsson, MUF Partiombudsman Susanne Nordström Jönköpings län (9) Ombud Ersättare 91. Peranders Johansson Lilian Sjöberg Wärn 92. Anders Gustafsson Anders Karlgren 93. Monika Leander Malmlöv Ing-Marie H Paulsson 94. Sotiris Delis Håkan Jansson 95. Bengt-Anders Johansson Agneta Hugander 96. Helena Bouveng Anders Wilander 97. Mats Green Pia Thulin 98. Veronica Eisfeld Inger Carlborg (personlig) 99. Caroline Wessel, MUF Linnea Hansson, MUF Kronobergs län (4) Ombud Ersättare 100. Katarina Brännström Bodil Hansen 101. Mats Johnsson Ann-Charlotte Wiesel 102. Johan Hultberg Bo Mazetti-Nissen 103. Bo Frank Margareta Schlee 21

22 Kalmar län (6) Ombud Ersättare 104. Jan R Andersson Eddie Forsman 105. Tomas Peterson Henrik Yngvesson 106. Harald Hjalmarsson Mona Magnusson, MQ 107. Malin Petersson Katharina Lind, MUF 108. Eva Bengtson Skogsberg, MQ Anders Stenberg 109. Karin M Ekelund, MUF Partiombudsman Peter Hemgard Gotland (1) Ombud Ersättare 110. Inger Harlevi Rolf K Nilsson Blekinge (4) Ombud Ersättare 111. Gustav Nilsson Anna Ottosson 112. Jeppe Johnsson Gunbritt Hedén 113. Annicka Engblom Ann-Louise Trulsson 114. Iréne Ahlstrand Partiombudsman Carin Erlandsson Skåne (30) Ombud Ersättare 115. Lars-Ingvar Ljungman Christer Mars 116. Gunilla Nordgren Michael Sandin 117. Anja Sonesson Patrick Reslow 118. Jerker Swanstein Leif Hägg 119. Håkan Fäldt Lars Birve 120. Peter Danielsson Thomas Finnborg 121. Thomas Lantz Kent-Ivan Andesson 122. Göran Asklöf Ann-Christine Sandell 123. Karin Axelsson Bo-Anders Thornberg 124. Kristina Jönsson Niklas Sjöberg 125. Mikael Kourtzman Lars Ahlkvist 126. Henrik Hammar Carina Zachau 127. Stefan Lindhe Lena Jarnbring Lindholm 128. Pia Almström Anders Berngarn 129. Tutti Johansson Falk Mats Kroon 130. Mats Helmfrid Christer Wallin 131. Pehr-Ove Pehrsson Anna Palm 132. Christer Akej Stefan Lamme 133. Ulrika Ståhlnacke Christian Orsing 134. Tomas Avenborg Lars Johnson 135. Patric Åberg Rolf Tronäss 22

23 136. Peter Kovacs Anette Åkesson 137. Åsa Herbst Bengt Svensson 138. Ulf Bingsgård Catharina Blixen Finecke 139. Linda Allansson, MQ Linda Andersson, MQ 140. Käthe Berggren, MSS Sven Borgvald, MSS 141. André Assarsson, MUF Erik Frank, MUF 142. Malin Petré, MUF Sebastian Recht, MUF 143. Gustav Schyllert, MUF Josefin Malmqvist, MUF 144. Darco Simic, MUF Mattias Andersson, MUF Thorbjörn Lindhqvist Fredrik Grubb David Stenergard Halland (7) Ombud Ersättare 145. Mats Eriksson Kjell Wåxnäs 146. Jenny Petersson, MUF Thomas Jönsson 147. Ulrika Ericson, MQ Ann-Charlotte Westlund 148. Carl Fredrik Graf Viktoria Larsson 149. Per Ödman Lena Andersson 150. Rosita Wärring Henrik von Sydow 151. Anders Treschow Marianne Kierkemann Partiombudsman Kåge Johansson Göteborgs stad (7) Ombud Ersättare 152. Johnny Magnusson Hans Rothenberg 153. Jan Hallberg Kristina Tharing 154. Lisbeth Sundén Andersson Lars Hjälmered 155. Agneta Granberg Ingela Ferneborg 156. Cecilia Magnusson Åsa Hartzell 157. Jonas Ransgård Hampus Magnusson 158. Peter Hermansson, MUF Gunnel Aho Bohus län (6) Ombud Ersättare 159. Ove Andersson Stefan Caplan 160. Maria Plass Barbro Thörnqvist-Kollartz 161. Lars-Arne Staxäng Lars-Inge Stomberg 162. Annika Tännström Yvonne Andersson 163. Maria B Lennartsson, MQ Helen Danielsson 164. Adam Algotsson, MUF Christer Holmer Inger René Kent Olsson 23

24 Norra Älvsborg (5) Maria Pehrson, MQ Christopher Högberg, MUF Ombud Ersättare 165. Gunnar Lidell Kamilla Nilsson 166. Mikael Cederbratt Jeanette Andersson, MQ 167. Annelie Redhin, MQ Jens Roslind, MUF 168. David Jansson, MUF Martin Andreasson 169. Remigiuzs Bielinski Harald Ericson Södra Älvsborg (5) Ombud Ersättare 170. Ulf Sjösten Christina Brandt (personlig) Lars Dahlén (personlig) 171. Jan Ericson Malin Wickberg 172. Elise Benjaminsson Göte Öberg 173. Nina Högström ChrisTina Yngvesson 174. Michael Pettersson Bernt Andersson Olle Engström Skaraborg (8) Ombud Ersättare 175. Charlotte Nordström Catrin Hulmarker 176. Sten Bergheden Göran Lidgren 177. Carina Eliasson-Lundgren Tina Jörhall-Felldén 178. Cecilia Widegren Gunilla Levén 179. Lars Elinderson Johan Abrahamsson 180. Jan-Erik Wallin Marie-Louise Svensson 181. Tord Gustafsson Claus Lippold, MUF 182. Magnus Hammar, MUF Joachim Grundin, partiombudsman Värmlands län (5) Ombud Ersättare 183. Fredrik Larsson Per-Samuel Nisser 184. Agneta Amnetag Judith Kisch 185. Åke Thörnesjö Göran Nilsson 186. Catarina Segersten Larsson Pia Hallström 187. Hugo Bergman, MUF Fredrik Jansson 24

25 Örebro län (4) Ombud Ersättare 188. Kent Persson Margareta Svenson 189. Inger Högström Westerling Pär-Ove Lindqvist 190. Ola Karlsson Johannes Eriksson, MUF 191. Erik Englund, MUF Jenny Larsson, MUF Västmanlands län (5) Ombud Ersättare 192. Lars Hoving Anna Hård af Segerstad 193. Elisabeth Unell Mikael Damsgaard 194. Magnus Edlund Robert Skölin, MUF 195. Fredrik Bertilsson, MUF Anne-Louise King 196. Hans Eljansbo Dalarna (4) Ombud Ersättare 197. Ulla Olsson Marie Lenholm (personlig) 198. Mikael Rosén Gunnel Söderberg (personlig) 199. Jan Wiklund Tom Martinsson (personlig) 200. Carl-Oskar Bohlin Anders Montelius (personlig) Gävleborgs län (3) Ombud Ersättare 201. Margareta B Kjellin Inger Källgren Sawela 202. Tomas Tobé Lena Roos 203. Linus Fredriksson, MUF Thomas Böhlmark Västernorrlands län (3) Ombud Ersättare 204. Magnus Sjödin Christian Quist 205. Lena Asplund Bertil Lundberg 206. Lars Näslund Carl Henrik Ohlsson Tony Andersson Johan Nordenmark Jacomina Beertema Eva Lohman Kerstin Franzén Mattias Rosdahl 25

26 Jämtlands län (2) Ombud Ersättare 207. Saila Quicklund Lise H Svensson 208. Pär Jönsson Birgitta Alvskog Västerbotten (3) Ombud Ersättare 209. Anders Ågren Nicklas Sandström 210. Pauline Berg Gunnar Åström 211. Edward Riedl Andreas Löwenhöök Norrbotten (4) Ombud Ersättare 212. Åke Eltoft Anna-Karin Johansson 213. Lars Alriksson Carl-Otto Gällman 214. Åsa Wikström Johan Johansson 215. Jonas Grafström Martin Bucht 26

27 Valberedningens förslag Partistyrelse Partiordförande Fredrik Reinfeldt Statsminister, civilekonom, Täby, född Gift med Filippa, tre barn. Omval Ledamot av partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan 1991, gruppledare, vice ordförande i finansutskottet, ekonomiskpolitisk talesman 2002/2003. Kriminalpolitisk talesman, ordförande i justitieutskottet 2001/2002. Ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och ledamot i partistyrelsen 1992/1995. Chairman i DEMYC (EDU:s ungdomsförbund) 1995/1997, President YEPP (Youth of EPP) 1997/1999. Kommunalpolitiskt verksam i Täby 1988/1991 samt 1998/2002, kommunfullmäktige, socialnämnd, kommunstyrelse. Förste vice partiordförande Gunilla Carlsson Biståndsminister, Vadstena, född Bor även i Tyresö med dottern Ellinor. Omval Riksdagsledamot sedan hösten 2002, vice ordförande i utrikesutskottet 2003/2006. Europaparlamentariker 1995/2002. Andre vice partiordförande 1999/2003, sedan 2003 förste vice ordförande. Vice ordförande i EPP (European Peoples Party) 2004/2006. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundets styrelse 1990/1995, dess vice ordförande 1992/1995. Tidigare vice ordförande i International Young Democrat Union och vice president i Nordiska Ungkonservativa Unionen. Utbildad till företagsekonom, arbetat som revisor och ekonomichef. Politisk handläggare på moderaternas riksdagskansli 1994/95. 27

28 Andre vice partiordförande Kristina Axén Olin Finansborgarråd Stockholms stad, född Tre barn; Cecilia, Magnus och Maria, bor i Enskede. nyval Ordförande i kommunstyrelsen för Stockholm stad sedan oktober Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige sedan Socialborgarråd i Stockholm stad 1998/2002. Ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län 1999/2006 Oppositionsledare och vice ordförande i kommunstyrelsen i Stockholm 2002/2006. Styrelseledamot i Friskolornas riksförbund 1995/1998. Ledamot av den statliga kommittén för hemlösa 1998/2001. Ledamot i moderaternas arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap 1999/2001. Ledamot av moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 1996/1999. Ledamot av Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse 1986/1987. Studentexamen vid Södra Latin Examen som musiklärare 1987, Musikhögskolan i Stockholm. Arbetat som musiklärare och biträdande rektor vid Maria Elementar i Stockholm. Tio ledamöter Beatrice Ask Justitieminister, Stockholm. Född 1956 i Sveg. Två söner, 25 år resp 14 år. Omval Ledamot partistyrelsen sedan Riksdagsledamot sedan Vice ordförande i utbildningsutskottet 1994/2002, justitieutskottet 2002/2006. Ordförande i polisnämnden Stockholm city 1999/2006, ledamot i Rikspolisstyrelsen 2003/2006. Ledamot i styrelsen för Trygg-Hansa Försäkring AB 1999/2006. Ordförande i styrelsen för Linköpings universitet 2005/2006. Skolminister 1991/1994. Justitieminister Skolborgarråd i Stockholm 1988/1991. Förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1984/1988, ordförande i Moderatkvinnorna 1997/2001. AFSstipendium i USA 1973/1974. Studier vid Uppsala universitet 1978/1979, internationella ekonomlinjen, politisk sekreterare i Stockholms stadshus 1980/

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Rev. 25 april Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting

Rev. 25 april Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting Rev. 25 april 2008 Stadgar för Västmanlands Läns Kommuner och Landsting Stadgarna togs den 16 september 2005. Innehåll Ändamål 5 Medlemskap 5 Förbundsmöte 5 Val av ombud 6 Förbundsmötets sammanträden 6

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer