Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, Ungdomarnas besök på Landsbygdsriksdagen Ärenden 1. Val av justerare 2. Rapport från ungdomar som har varit på landsbygdsriksdagen 3. Frågor från allmänheten 4. Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag 5. Frågor från fullmäktigeledamöter Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande aktivitetsbidrag till föreningar 6. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om projekt Hacksta ö samt projekt Fågeltornet 7. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola 8. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifisändare 9. Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker 10. Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser 11. Ansökan om bidrag, lån eller borgen Vingåkers Volleybollklubb 12. Reviderat förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 13. Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun 14. Förslag till reviderat arvodesreglemente 15. Lokala regler för partistöd i Vingåkers kommun (tjut ska in) 16. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 17. Inkomna ärenden och delgivningar 18. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 2 oktober För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström VK300S v , KALLELSE FÖRSTA SIDAN

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 72/ Svar på medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Sören Sahlén har kommit in med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Han skriver följande i medborgarförslaget: Jag skickade in ett medborgarförslag den 25 april 2013, fick besked den 19 juni 2013 att förslaget behandlats och skickats till kommunstyrelsen för beredning. Sedan tyst. Ringt 20 november 2013 till Jörgen Larsson, ligger hos en handläggare. Ringt 7 februari, 11 februari och 19 mars, inget händer. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, detta med anledning av beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om att uppmana samtliga handläggare att påskynda processen för hantering av medborgarförslag och motioner. Därmed är ambitionen att medborgarförslag och även motioner behandlas snabbare enligt förslagställarens önskemål. Beslutsunderlag Medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag Tjänsteutlåtande Expediering Förslagställare Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Vingåkers kommun VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Vingåkers kommun VINGÅKER MEDBORGARFÖRsLAG ( l Datum: ~~~ ~ _ ~~ D nr: (F;,ffs i av registm/o1) ( Förslaget reseu/era bai kort ditt ll!edboigmforslag) ( ( Motivering (Här kau d11 lä11ma eu 1/llirllljodig besklivuiug av ditt 11/edbo,gmflirs/ag. l\!iotivera gai1w valjlir d11 au ser alt to rslaget ska geuo11joivs od1 /mr det i så fall sk11lle k111111a ske.) ~~~~\1>\eÅ~~ ~JS{~ ~ \o~~{\ de.-\qf(,-\~ ~ ~~~e~lj ~ ~\.\\\ b~~t'{~~~~\'~e~v'-~. ~ok-.\~\-. ~..,~.- 3.of '-n ~\ ~""' \...o..m."" \.,,.. ~ ~ ~~\~.. ~\ \- f/'d "{ ~ ~\,<l :1.. d(t~~{!å 0111 d11 bebiiv111) UHdmkdft~~ q Qf?' NaJJ11ifo.rtydligande: ~~t~ Å~~ 3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Vår beteckning KS 72/ Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Sören Sahlén har inkommit med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, detta med anledning av beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om att uppmana samtliga handläggare att påskynda processen för hantering av medborgarförslag och motioner. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. VK101S v , Svar pa medborgarforslag snabba Bakgrund Sören Sahlén inkom med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Han skriver följande i medborgarförslaget: Jag skickade in ett medborgarförslag den 25 april 2013, fick besked den 19 juni 2013 att förslaget behandlats och skickats till kommunstyrelsen för beredning. Sedan tyst. Ringt 20 november 2013 till Jörgen Larsson, ligger hos en handläggare. Ringt 7 februari, 11 februari och 19 mars, inget händer. Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Detta med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att: Uppmana samtliga handläggare inom kommunledningsförvaltningen att besvara medborgarförslag eller motioner som inkommit under 2010 eller 2012 snarast. Uppmana samtliga handläggare inom kommunledningsförvaltningen att besvara medborgarförslag eller motioner inom nio månader från det datum de inkom. Uppdra till nämndservice att skicka ut sammanställning över ärenden till respektive handläggare på kommunledningsförvaltningen. 2 (2) Därmed är ambitionen att medborgarförslag och även motioner behandlas snabbare enligt förslagställarens önskemål. Konsekvenser Inga kommentarer. Bilagor Medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Marlene Mård Kommunsekreterare 5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 104/ Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande aktivitetsbidrag till föreningar Förslag till beslut Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. Beskrivning av ärendet Åke Tholin (V) har kommit in med en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om aktivitetsbidrag till föreningar. Åke Tholin (V) skriver följande: Det statliga aktivitetsbidraget är höjt från 20 till 25 år när man är berättigad som förening att få ersättning men det kommunala ligger kvar på 20 år. Min fråga: Kommer du som ordförande se till att även kommunala bidraget följer samma regler som det statliga aktivitetsbidraget? Kommunfullmäktige beslutade , att frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde som blev inställt. Beslutsunderlag Fråga, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Enkel Fråga till Ordf kultur och fritid D nr IDnrpl Robert Skoglund Det statliga aktivitetsbidraget är höjt från 20 till 25 år när man är berättigad som förening att få ersättning men det kommunala ligger kvar på 20 år Min fråga Kommer du som ordf se till att även kommunala bidraget följer samma regler som det statliga aktivitetsbidraget Vänsterpartiet Vingåker 7

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 176/ Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om projekt Hacksta ö samt projekt fågeltornet Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktigeledamot, Roger Fredman (VTL) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jörgen Larsson (S). I interpellationen framgår; Åren gjorde Vingåkers kommun en investering över lämpliga naturvårdsprojekt i syfte att främja friluftslivet för kommuninvånarna. Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet i anslutning till Vingåkersån hamnade i topp. Projekt Hacksta Ö beviljades bidrag 2006 och projekt påbörjades Bidraget beviljades av länsstyrelsen i max 4 år. Efter fyra år var projektet långt ifrån färdigt. Kommunen blev återbetalningsskyldig för en del av bidraget. Varför har inte projekt Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet vid reningsverket med förlängning blivit färdiga? Beslutsunderlag Interpellation om projekt Hacksta ö samt projekt fågeltornet, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Vingåkers kommunfullmäktige Interpellation ställd till Ks-Ordförande Jörgen Larsson(S) Bakgnmd Aren gjorde Vingåkers Kommun en inventering över lämpliga naturvårdsprojekt i syfte att främja friluftslivet för kommuninnevånarna. Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet i anslutning till Vingåkersån hamnade i topp. Projekt Hacksta Ö beviljades bidrag 2006 och projektet påbörjades Bidraget beviljades av länsstyrelsen i max 4 år. Efter 4 år var projektet långt ifrån färdigt. Kommunen blev återbetalningsskyldig för en del av bidraget. Varför har inte projekt Hacksta Ö samt projekt fågeltornet vid reningsverket med förlängning blivit färdiga? Roger Fredman (VTL) Kommunfullmäktigeledamot för Vägen till Livskvalitet i Vingåkers kommun VJNGÅKERS KO rv:. Kommunstyrelsen ~ 9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 191/ Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Pernilla Hagberg (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola. I interpellationen framgår; All elektronik innehåller och avger stora mängder kemikalier i våran miljö. Barn använder både händer och mun vid användandet av de nya digitala verktygen som Ipads och Smartphones. Många kemikalier bränns av innan de lämnar fabriken men stora mängder finns kvar och avges under lång tid. Det handlar bl.a. om bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare, bisfenol A och ftalater. Hur kan kommunen föra arbetet framåt för att få till en kemikaliefri förskola när dessa nya verktyg finns i stor utsträckning på förskolorna? Beslutsunderlag Interpellation om kemikaliefri förskola Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen J Interpellation ställd till Stefan Westin, Ordförande BoU D ly IDIYpl All elektronik innehåller och avger stora mängder kemikalier i våra n miljö. Barn använder både händer och mun vid användandet av de nya digitala verktygen som ipads och Smartphones. Många kemikalier "bränns av" innan de lämnar fabriken men stora mängder finns kvar och avges under lång tid. Det handlar bl a om bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare, bisfenol A och ftalater. Hur kan kommunen föra arbetet framåt för att få till en kemikaliefri förskola när dessa nya verktyg finns i stor utsträckning på förskolorna? 11

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 192/ Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Pernilla Hagberg (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola. I interpellationen framgår; Jag har tidigare på Barn och utbildningsnämnden tagit upp frågan om den trådlösa tekniken. Jag hade då en fråga om det finns möjlighet till att reglera och kanske kunna stänga av doserna när de inte används. Vi måste kunna ta ett mycket större ansvar ur hälsosynpunkt när det gäller användningen av digitala verktyg. Okunskap har historiskt sett lett till både hälsa och miljö katastrofer. Därför frågar jag nu: Hur fortgår arbetet i marmorbyns skola med att få ner den extremt höga strålningsnivån som uppmättes där våren 2014? Beslutsunderlag Interpellation om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 Interpellation ställd till Stefan Westin, ordförande BoU VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen o nr J f\1 ~ 11 lonr pi Jag har tidigare på Barn och utbildningsnämnden tagit upp frågan om den trådlösa tekniken. Jag hade då en fråga om det finns möjlighet till att reglera och kanske kunna stänga av dosorna när de inte används. Vi måste kunna ta ett mycket större ansvar ur hälsosynpunkt när det gäller användningen av digitala verktyg. Okunskap har historiskt sett lett till både hälsa och miljö katastrofer. Därför frågar jag nu: Har arbetet startats för att se över möjligheten till att stänga av WiFi sändarna? Hur fortgår arbetet i Marmorbyns skola med at t få ner den extremt höga strålningsnivån som uppmättes där våren 2014? 13

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 322/ Svar på motion om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) har lämnat in en motion om att införa fruktkorgar och utöka salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot utökad salladsbuffé och att frukt serveras till exempel i form av fruktkorgar. Förvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ. Kanske kan salladsbuffén ses som en del av detta. Förvaltningen vill betona att ansvaret för kostfrågor ligger på kommunens kostenhet. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för besvarande. Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att det redan idag erbjuds salladsbufféer i skolorna med minst 5 olika sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasallader/couscous eller andra matigare sallader kan förekomma inklusive bönor och grova grönsaker som till exempel kol och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än vattengrönsaker och frukt. Att erbjuda en frukt per elev varje dag skulle medför en utökad kostnad också en utökad tjänst för tillagning. Beslutsunderlag Motion, Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut från Barn- och utbildningsnämnden , 22 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen ~-~ Dnr l Dnr -p/ ==~---~-.., Motion om införandet av fruktkorgar och en utö~ning~av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Många utav eleverna äter inte skolmaten av olika skäl. Det finns ett matsvinn i skolorna som kanske delvis uppstår utav att eleverna tar mat bara för att hålla någon annan sällskap i matsalen och sedan slängs all mat på tallriken. Elever som har koncentrationssvårigheter pga. att man ej har fått tillräckligt med näring under en skoldag. Den vegetariska maten tilltalar inte alla och är kanske svårare att beräkna då man skall ha lämnat in ett intyg om specialkost och är då ej berättigad att äta utav den. Men frukt är alltid gott och nyttigt! Man kan göra fruktsallader, man kan ha säsongsbetonade frukter, man kan inhandla lokalt producerade frukter och bär. Man kan göra det som en del i skolutbildningen,då frukterna kommer från olika länder. Man kan även göra sallader med grönsaker och även fylla ut dom med tex. kokt pasta. Även här så köper man lokalproducerade grönsaker i möjligaste mån. Fördelen med frukt och grönsaker är att det kallhålls och därmed inte förlorar så mycket av sitt energivärde. Därför yrkar jag på att: Det omgående avsätts medel från Ks-pott för oförutsedda till att inleda ett projekt på Vidåker där personalen i samråd med elever och pedagoger tar skyndsamt fram ett förslag att genomföra under hösten med kontiunerlig uppföljning med möjlighet till att ändra innehåll under projektets gång. För att sen införas permanent i alla kommunens skolor och förskolor och kostnaden tillförs i budgeten. ~-~~~r:==ete =---- ~ ~ -----~ Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl 15

16 Vingåkers kommun TJÄNSTEUTLATANDE l (l) Datum Vår handläggare Linda Helisttöm Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Att avslå motionen gällande fmktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har gett sina synpunkter och anser att införandet av en frukt extra om dagen tilllunchen "kostar mer än det smakar". Kommunens kostverksamhet lagar och serverar idag lunch till alla kommunala skolor i Vingåker. Huvudrätten tillagas på Humlegården och på skolorna tillreds salladsbord med minst 5 olilm sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasallader l couscous eller andra "matigare" sallader kan förkomma inklusive bönor och grova grönsaker som tillexempel kål och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än "vattengrönsaker" och frukt. Ärendets beredning Fredrilc Appelgren (VTL) har inkamit med en motion om att införa fmktkorgar och utöka salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

17 Vingåkers kommun Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för besvarande. 2 (2) Bakgrund Enligt motionären äter många elever inte skolmaten av olika skäl. Det finns ett matsvinn i skolorna som kan uppstå när eleverna tar mat bara för att hålla en kamrat sällskap i matsalen och sedan nät de går slänger all mat från tallriken. Motionären förespråkat frukt och grönsaker. Motionären yrkar på att det omgående avsätts medel från KS pott för oförutsett till att inleda ett projekt på Vidåker, där personal i samråd med elever och pedagoger skyndsamt tar fram ett förslag med kontinuerligt uppföljning med möjlighet att ändra innehåll under projektets gång. Avsikten är att förändringen efter projektets slut ska införas permanent i kommunens skolor och förskolor och att kostnaden tillförs budgeten. Barn- och utbildningsfönraltningen har svarat att de hat "inget att invända mot utökad salladsbuffe och att frukt serveras till exempel i form av fruktkorgar. Fötvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ." Barn och utbildningsfötvaltningen hat inget emot att Kostenhetens personal och Vidåkersskolans personal inleder ett projekt men har svårt att tro att fruktkorgar är den lämpligaste prioriteringen. Förvaltningens ståndpunkt Redan idag erbjuds salladsbuffeer i skolorna med minst 5 olika sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasalladet/ couscous eller andra "matigare" salladet kan förkomma inldusive bönor och grova grönsaker som tillexempel kål och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än "vattengrönsaker" och frukt. Att erbjud en frukt per elev varje dag skulle medföra en utökad kostnad med 455 OOOkr/år räknat på 500 elever och 178 skoldagar. Fötvaltningen och Kostverksamheten föreslår andra prioriteringar. Att erbjuda ett ytterligare alternativ tillluncher är ett tilltalande förslag då ökad valfrihet är en "trend" i samhället. Många andra kommuner setvetat alltid vegetariskt som ett alternativ. Erfarenl1eter från bland annat Katrineholm säger dock att svinnet ökar med två alternativ och oftast är det just det vegetariska som åker i soporna. Kostnader som kan tillkomma är viss personalkostnad samt råvaror. 17

18 Vingåkers kommun Ekonomiska konsekvenser Att erbjuda en fmkt per elev varje dag skulle medföra en utökad kostnad med 455 OOOkr/år rälmat på 500 elever och 178 skoldagar. Utökad tjänst för tillagning skulle motsvara ca kr/år. 3 (3) VINGÅKERs KOMMUN Kommunledningsfötvaltningen Marita Skog, Kommunchef Kostenheten Linda Hellström tf Kostchef 18

19 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Vli\IGÅi<t:FlS f<oivimun Kommunstyrelsen Dnr,lQd}~bl;) fdnrpt DH1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum s 'ja_ BoU 22 Dnr 178/ Svar på motion om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildrllngsnämnden föreslår att kommunens kostenhet tar ställning till förslaget. Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) har inkommit med en motion om att införa fruktkorgar och utöka salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och uthildrllngsnätnnden för beredrllng. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot utökad salladsbuffe och att frukt serveras t ex i form av fruktkorgar. Förvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ. Kanske kan salladsbuffen ses som en del av detta. Förvaltningen vill betona att ansvaret för kostfrågor ligger på kommunens kostenhet Yrkanden Marianne Isaksson (V) yrkar att förvaltningens förslag till beslut att för egen del föreslå att fokus läggs på ordinarie skollunch, där salladsbuffen ingår, tas bort. Nämnden godkänner yrkandet. Ordföranden yrkar att nämnden endast beslutar att föreslå att kommunens kostenhet tar ställning till förslaget, vilket nämnden godkänner. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 19 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildnings förvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Ju:::_~des sign S()'-U ~ (/c-/ Utdragsbestyrkande 19

20 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (31) Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Marmorbyns skola, onsdagen den 26 februari 2014 kl Stefan Granetin Westin (S) ordf Timo Granetin (1'v1) tjänstg ers Henrik Brunnmyra (S) Robert Skoglnnd (S) Jörgen Andersson (C) Andrea Taylor (VTL) Marianne Isaksson (V) Mensud V rana (S) ej tjänstg ers Therese Pahn (S) ej tjänstgers Marie-Louise Pedersen (KD) ej tjänstgers Pernilla Hagberg (MP) ej tjänstg ers Lars-Gunnar Karlsson (FP) ej tjänstgers Lena Furen, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Lennart Dellerbring, Vingåkers Kommunfastigheter AB 14 Malin Alsing, ekonom 15 Timo Granetin Justeringens plats och tid sekreterare KommWihuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014 rkc!~.. R+.:~t~b.~.... Catarina Djupstram ~ Paragrafer Ordförande ~ ((.Jb1.~.. v.!l~. Stefan Granetin Westin Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Barn- och utbildnillgsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker... :./l.u.i.t.u.,. /&4'!(~. Cecilia Blixt Justerandes sign S (j[(} Utdragsbestyrkande 20

21 Vi Sammanträdesprotokoll n Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 270/ Svar på motion om införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om införande av kortfattade beslutsundetlag med konsekvensanalyser. Beskrivning av ärendet Martin Larsson(-), tidigare (VTL), har lämnat in en motion om att införa kortfattat beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för >ridare beredning. Kommunstyrelsen beslutade O att överlämna motionen till kommunledningsfö1-valtningen för beredningen. Förvaltningen ståndpunkt är att det har arbetats fram en uppdaterad mall för tjänsteutlåtande med tillhörande amr:isningar, med syfte att höja kvaliteten på beslutsunderlaget, denna uppfyller dock inte de krav som motionären anger. Fö1-valtningen föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Motion, Tjänsteutlåtelse, Mall för tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 Motion -Införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Bakgrund I en demokrati är det av stor vikt med öppenhet och tydlighet vid beslutsfattande. jag anser att såväl kommunfullmäktigeledamöter, medborgare och mediarepresentanter på enkelt och tydligt sätt bör ges möjlighet att ta del av beslutsunderlag och få en uppfattning om olika förslags konsekvenser innan varje kommunfullmäktigebeslut tas. Förslag För att stärka demokratin och för att underlätta för politiker, media och allmänheten att ta del av ärenden i kommunfullmäktige förslär jag att beslutsunderlag till ärenden i kommunfullmäktige utformas utifrån följande inriktning: Beslutsunderlaget bör omfatta högst två A4-sidor med rubriker som t ex: Bakgrund (hur ärendet väcktes och varför) Beskrivning av de olika förslagen (A,B,C osv) Vilka som stödjer förslag (A,B,C osv) samt eventuella reservationer Konsekvenser på kort och lång sikt av beslut enligt förslag (A,B,C osv) utifrån perspektiven: o Natur/Miljö/Klimat o Barn/Ungdomar o Vuxna o Kommunorganisationen o Ekonomiska Ärendets beredning (med tidpunkter när ärendet behandlats i olika instanser) Bilagor En enkel skiss på hur ett beslutsunderlag kan se ut bifogas motionen. För att förbereda en framtida digitalisering bör all information vara klickbar /ha länkar om någon vill gå djupare in i informationen. Givetvis kan/bör den av fullmäktige beslutade utformningen av beslutsunderlag användas av alla beslutande organ i Vingåkers kommun. Det jag vill är att beslutsunderlagen är kortfattade (max två A4-sidor) och att det i beslutsunderlaget finns konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Jag yrkar på att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. ~L~_- _ Martin Larsson (VTL) Kommunfullmäktigeledamot för Vägen till Livskvalitet i Vingåkers kommun 2012 Hl- u j Motion- kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL) l 22

23 Enkel skiss beskrivande inriktning på förslag till utformning av beslutsunderlag. Bakgrund Ärendet väcktes genom en motion av Förnamn Efternamn (partibeteckning). Motivering till varför ärendet är väckt. Övrig kortfattat bakgrundsinformation med referenser till styrdokument etc. Beskrivning av föreliggande förslag Förslag A Förslag B Förslag C Osv.. Bifall/reservationer Vilka (instanser ochfeller personer) som bifallit de olika förslagen och vilka som röstat mot samt vilka som reserverat sig. För Emot Reservationer Förslag A Förslag B Förslag C 2012 w [J 1 Motion- kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL)

24 Konsekvenser på kort respektive lång sikt Förslag A Förslag B Förslag C Natur /Miljö /Klimat Barn/Ungdomar Vuxna Kommunorganisationen Ekonomiska Ärendets beredning Typ Instans datum Ärende nr Motion KF.. KS-AU Bilagor 2012 Hl- D i Motion - kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL)

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Vår beteckning KS 270/ Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige avslår motionen. Sammanfattning Martin Larsson (-), tidigare (VTL), har inkommit med en motion om att införa kortfattat beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Förvaltningen har arbetat fram en uppdaterad mall för tjänsteutlåtande med tillhörande anvisningar, med syfte att höja kvaliteten på beslutsunderlaget, denna uppfyller dock inte de krav som motionären anger. Förvaltningen föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen VK101S v , Svar pa motion inforande av kortf Bakgrund Martin Larsson (-), tidigare (VTL), har inkommit med en motion om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Han skriver bland annat följande i motionen: Beslutsunderlaget bör omfatta högst två A4-sidor med rubriker som t ex: - Bakgrund (hur ärendet väcktes och varför) - Beskrivning av de olika förslagen (A, B, C osv) - Vilka som stödjer förslag (A, B, C osv) samt eventuella reservationer Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

26 - Konsekvenser på kort och lång sikt av beslut enligt förslag (A, B, C osv) utifrån perspektiven: - Natur/Miljö/Klimat - Barn/Ungdomar - Vuxna - Kommunorganisationen - Ekonomiska - Ärendets beredning (med tidpunkter när ärendet behandlats i olika instanser) - Bilagor 2 (3) Jag yrkar på att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen har omarbetat nuvarande mall för tjänsteutlåtande och lagt till vissa rubriker samt anvisningar (denna läggs med som bilaga). Denna mall godkändes av ledningsgruppen i början av juni I anvisningarna finns det bland annat underrubriker för rubriken Konsekvenser och följande områden behandlas: - Ekonomi - Miljö - Jämställdhet - Barn- och ungdomar - Äldre - HBTQ - Folkhälsa - Tillgänglighet - Integration - Kommunikation - Infrastruktur och kollektivtrafik - Informationssäkerhet - IT-frågor - Näringsliv - Besöksnäring - Översiktsplan - Måluppfyllelse Syftet med dessa områden är att handläggaren, då det är aktuellt, ska beskriva eventuella konsekvenser utifrån aktuellt område. Därmed kommer dessa konsekvensanalyser inte användas i alla tjänsteutlåtanden som motionären föreslår. 26

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2014-10-06 133 (157) Plats och tid Åbrogården, Vingåker måndagen den 6 oktober 2014, kl. 14.00 18:50 Beslutande: Björn Andersson (M) Urban Andreasson (M) Stefan Granetin Westin (S) Marie-Louise

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS 2016.393 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 157 Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn HSN 2010-01-26 P 7 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-04 HSN 0912-1573 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-11-04 240 (257) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 4 november 2013, kl. 13.00 16.00. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S), 226-229 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-03-21 61 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer