Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, Ungdomarnas besök på Landsbygdsriksdagen Ärenden 1. Val av justerare 2. Rapport från ungdomar som har varit på landsbygdsriksdagen 3. Frågor från allmänheten 4. Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag 5. Frågor från fullmäktigeledamöter Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande aktivitetsbidrag till föreningar 6. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om projekt Hacksta ö samt projekt Fågeltornet 7. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola 8. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifisändare 9. Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker 10. Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser 11. Ansökan om bidrag, lån eller borgen Vingåkers Volleybollklubb 12. Reviderat förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 13. Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun 14. Förslag till reviderat arvodesreglemente 15. Lokala regler för partistöd i Vingåkers kommun (tjut ska in) 16. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 17. Inkomna ärenden och delgivningar 18. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 2 oktober För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström VK300S v , KALLELSE FÖRSTA SIDAN

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 72/ Svar på medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Sören Sahlén har kommit in med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Han skriver följande i medborgarförslaget: Jag skickade in ett medborgarförslag den 25 april 2013, fick besked den 19 juni 2013 att förslaget behandlats och skickats till kommunstyrelsen för beredning. Sedan tyst. Ringt 20 november 2013 till Jörgen Larsson, ligger hos en handläggare. Ringt 7 februari, 11 februari och 19 mars, inget händer. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, detta med anledning av beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om att uppmana samtliga handläggare att påskynda processen för hantering av medborgarförslag och motioner. Därmed är ambitionen att medborgarförslag och även motioner behandlas snabbare enligt förslagställarens önskemål. Beslutsunderlag Medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag Tjänsteutlåtande Expediering Förslagställare Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Vingåkers kommun VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Vingåkers kommun VINGÅKER MEDBORGARFÖRsLAG ( l Datum: ~~~ ~ _ ~~ D nr: (F;,ffs i av registm/o1) ( Förslaget reseu/era bai kort ditt ll!edboigmforslag) ( ( Motivering (Här kau d11 lä11ma eu 1/llirllljodig besklivuiug av ditt 11/edbo,gmflirs/ag. l\!iotivera gai1w valjlir d11 au ser alt to rslaget ska geuo11joivs od1 /mr det i så fall sk11lle k111111a ske.) ~~~~\1>\eÅ~~ ~JS{~ ~ \o~~{\ de.-\qf(,-\~ ~ ~~~e~lj ~ ~\.\\\ b~~t'{~~~~\'~e~v'-~. ~ok-.\~\-. ~..,~.- 3.of '-n ~\ ~""' \...o..m."" \.,,.. ~ ~ ~~\~.. ~\ \- f/'d "{ ~ ~\,<l :1.. d(t~~{!å 0111 d11 bebiiv111) UHdmkdft~~ q Qf?' NaJJ11ifo.rtydligande: ~~t~ Å~~ 3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Marlene Mård Vår beteckning KS 72/ Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Sören Sahlén har inkommit med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, detta med anledning av beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om att uppmana samtliga handläggare att påskynda processen för hantering av medborgarförslag och motioner. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. VK101S v , Svar pa medborgarforslag snabba Bakgrund Sören Sahlén inkom med ett medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag. Han skriver följande i medborgarförslaget: Jag skickade in ett medborgarförslag den 25 april 2013, fick besked den 19 juni 2013 att förslaget behandlats och skickats till kommunstyrelsen för beredning. Sedan tyst. Ringt 20 november 2013 till Jörgen Larsson, ligger hos en handläggare. Ringt 7 februari, 11 februari och 19 mars, inget händer. Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Detta med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att: Uppmana samtliga handläggare inom kommunledningsförvaltningen att besvara medborgarförslag eller motioner som inkommit under 2010 eller 2012 snarast. Uppmana samtliga handläggare inom kommunledningsförvaltningen att besvara medborgarförslag eller motioner inom nio månader från det datum de inkom. Uppdra till nämndservice att skicka ut sammanställning över ärenden till respektive handläggare på kommunledningsförvaltningen. 2 (2) Därmed är ambitionen att medborgarförslag och även motioner behandlas snabbare enligt förslagställarens önskemål. Konsekvenser Inga kommentarer. Bilagor Medborgarförslag om snabbare behandling av medborgarförslag VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Marlene Mård Kommunsekreterare 5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 104/ Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande aktivitetsbidrag till föreningar Förslag till beslut Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. Beskrivning av ärendet Åke Tholin (V) har kommit in med en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om aktivitetsbidrag till föreningar. Åke Tholin (V) skriver följande: Det statliga aktivitetsbidraget är höjt från 20 till 25 år när man är berättigad som förening att få ersättning men det kommunala ligger kvar på 20 år. Min fråga: Kommer du som ordförande se till att även kommunala bidraget följer samma regler som det statliga aktivitetsbidraget? Kommunfullmäktige beslutade , att frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde som blev inställt. Beslutsunderlag Fråga, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Enkel Fråga till Ordf kultur och fritid D nr IDnrpl Robert Skoglund Det statliga aktivitetsbidraget är höjt från 20 till 25 år när man är berättigad som förening att få ersättning men det kommunala ligger kvar på 20 år Min fråga Kommer du som ordf se till att även kommunala bidraget följer samma regler som det statliga aktivitetsbidraget Vänsterpartiet Vingåker 7

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 176/ Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om projekt Hacksta ö samt projekt fågeltornet Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktigeledamot, Roger Fredman (VTL) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jörgen Larsson (S). I interpellationen framgår; Åren gjorde Vingåkers kommun en investering över lämpliga naturvårdsprojekt i syfte att främja friluftslivet för kommuninvånarna. Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet i anslutning till Vingåkersån hamnade i topp. Projekt Hacksta Ö beviljades bidrag 2006 och projekt påbörjades Bidraget beviljades av länsstyrelsen i max 4 år. Efter fyra år var projektet långt ifrån färdigt. Kommunen blev återbetalningsskyldig för en del av bidraget. Varför har inte projekt Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet vid reningsverket med förlängning blivit färdiga? Beslutsunderlag Interpellation om projekt Hacksta ö samt projekt fågeltornet, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Vingåkers kommunfullmäktige Interpellation ställd till Ks-Ordförande Jörgen Larsson(S) Bakgnmd Aren gjorde Vingåkers Kommun en inventering över lämpliga naturvårdsprojekt i syfte att främja friluftslivet för kommuninnevånarna. Hacksta Ö samt projekt Fågeltornet i anslutning till Vingåkersån hamnade i topp. Projekt Hacksta Ö beviljades bidrag 2006 och projektet påbörjades Bidraget beviljades av länsstyrelsen i max 4 år. Efter 4 år var projektet långt ifrån färdigt. Kommunen blev återbetalningsskyldig för en del av bidraget. Varför har inte projekt Hacksta Ö samt projekt fågeltornet vid reningsverket med förlängning blivit färdiga? Roger Fredman (VTL) Kommunfullmäktigeledamot för Vägen till Livskvalitet i Vingåkers kommun VJNGÅKERS KO rv:. Kommunstyrelsen ~ 9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 191/ Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Pernilla Hagberg (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om kemikaliefri förskola. I interpellationen framgår; All elektronik innehåller och avger stora mängder kemikalier i våran miljö. Barn använder både händer och mun vid användandet av de nya digitala verktygen som Ipads och Smartphones. Många kemikalier bränns av innan de lämnar fabriken men stora mängder finns kvar och avges under lång tid. Det handlar bl.a. om bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare, bisfenol A och ftalater. Hur kan kommunen föra arbetet framåt för att få till en kemikaliefri förskola när dessa nya verktyg finns i stor utsträckning på förskolorna? Beslutsunderlag Interpellation om kemikaliefri förskola Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen J Interpellation ställd till Stefan Westin, Ordförande BoU D ly IDIYpl All elektronik innehåller och avger stora mängder kemikalier i våra n miljö. Barn använder både händer och mun vid användandet av de nya digitala verktygen som ipads och Smartphones. Många kemikalier "bränns av" innan de lämnar fabriken men stora mängder finns kvar och avges under lång tid. Det handlar bl a om bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare, bisfenol A och ftalater. Hur kan kommunen föra arbetet framåt för att få till en kemikaliefri förskola när dessa nya verktyg finns i stor utsträckning på förskolorna? 11

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 192/ Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad. Beskrivning av ärendet Pernilla Hagberg (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola. I interpellationen framgår; Jag har tidigare på Barn och utbildningsnämnden tagit upp frågan om den trådlösa tekniken. Jag hade då en fråga om det finns möjlighet till att reglera och kanske kunna stänga av doserna när de inte används. Vi måste kunna ta ett mycket större ansvar ur hälsosynpunkt när det gäller användningen av digitala verktyg. Okunskap har historiskt sett lett till både hälsa och miljö katastrofer. Därför frågar jag nu: Hur fortgår arbetet i marmorbyns skola med att få ner den extremt höga strålningsnivån som uppmättes där våren 2014? Beslutsunderlag Interpellation om Wifi sändare och strålning i Marmorbyns skola Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 Interpellation ställd till Stefan Westin, ordförande BoU VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen o nr J f\1 ~ 11 lonr pi Jag har tidigare på Barn och utbildningsnämnden tagit upp frågan om den trådlösa tekniken. Jag hade då en fråga om det finns möjlighet till att reglera och kanske kunna stänga av dosorna när de inte används. Vi måste kunna ta ett mycket större ansvar ur hälsosynpunkt när det gäller användningen av digitala verktyg. Okunskap har historiskt sett lett till både hälsa och miljö katastrofer. Därför frågar jag nu: Har arbetet startats för att se över möjligheten till att stänga av WiFi sändarna? Hur fortgår arbetet i Marmorbyns skola med at t få ner den extremt höga strålningsnivån som uppmättes där våren 2014? 13

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 322/ Svar på motion om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) har lämnat in en motion om att införa fruktkorgar och utöka salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot utökad salladsbuffé och att frukt serveras till exempel i form av fruktkorgar. Förvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ. Kanske kan salladsbuffén ses som en del av detta. Förvaltningen vill betona att ansvaret för kostfrågor ligger på kommunens kostenhet. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för besvarande. Kommunledningsförvaltningens ståndpunkt är att det redan idag erbjuds salladsbufféer i skolorna med minst 5 olika sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasallader/couscous eller andra matigare sallader kan förekomma inklusive bönor och grova grönsaker som till exempel kol och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än vattengrönsaker och frukt. Att erbjuda en frukt per elev varje dag skulle medför en utökad kostnad också en utökad tjänst för tillagning. Beslutsunderlag Motion, Tjänsteutlåtande, Protokollsbeslut från Barn- och utbildningsnämnden , 22 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 VINGÅKERs KOMMUN Kommunstyrelsen ~-~ Dnr l Dnr -p/ ==~---~-.., Motion om införandet av fruktkorgar och en utö~ning~av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Många utav eleverna äter inte skolmaten av olika skäl. Det finns ett matsvinn i skolorna som kanske delvis uppstår utav att eleverna tar mat bara för att hålla någon annan sällskap i matsalen och sedan slängs all mat på tallriken. Elever som har koncentrationssvårigheter pga. att man ej har fått tillräckligt med näring under en skoldag. Den vegetariska maten tilltalar inte alla och är kanske svårare att beräkna då man skall ha lämnat in ett intyg om specialkost och är då ej berättigad att äta utav den. Men frukt är alltid gott och nyttigt! Man kan göra fruktsallader, man kan ha säsongsbetonade frukter, man kan inhandla lokalt producerade frukter och bär. Man kan göra det som en del i skolutbildningen,då frukterna kommer från olika länder. Man kan även göra sallader med grönsaker och även fylla ut dom med tex. kokt pasta. Även här så köper man lokalproducerade grönsaker i möjligaste mån. Fördelen med frukt och grönsaker är att det kallhålls och därmed inte förlorar så mycket av sitt energivärde. Därför yrkar jag på att: Det omgående avsätts medel från Ks-pott för oförutsedda till att inleda ett projekt på Vidåker där personalen i samråd med elever och pedagoger tar skyndsamt fram ett förslag att genomföra under hösten med kontiunerlig uppföljning med möjlighet till att ändra innehåll under projektets gång. För att sen införas permanent i alla kommunens skolor och förskolor och kostnaden tillförs i budgeten. ~-~~~r:==ete =---- ~ ~ -----~ Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl 15

16 Vingåkers kommun TJÄNSTEUTLATANDE l (l) Datum Vår handläggare Linda Helisttöm Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Att avslå motionen gällande fmktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har gett sina synpunkter och anser att införandet av en frukt extra om dagen tilllunchen "kostar mer än det smakar". Kommunens kostverksamhet lagar och serverar idag lunch till alla kommunala skolor i Vingåker. Huvudrätten tillagas på Humlegården och på skolorna tillreds salladsbord med minst 5 olilm sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasallader l couscous eller andra "matigare" sallader kan förkomma inklusive bönor och grova grönsaker som tillexempel kål och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än "vattengrönsaker" och frukt. Ärendets beredning Fredrilc Appelgren (VTL) har inkamit med en motion om att införa fmktkorgar och utöka salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

17 Vingåkers kommun Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för besvarande. 2 (2) Bakgrund Enligt motionären äter många elever inte skolmaten av olika skäl. Det finns ett matsvinn i skolorna som kan uppstå när eleverna tar mat bara för att hålla en kamrat sällskap i matsalen och sedan nät de går slänger all mat från tallriken. Motionären förespråkat frukt och grönsaker. Motionären yrkar på att det omgående avsätts medel från KS pott för oförutsett till att inleda ett projekt på Vidåker, där personal i samråd med elever och pedagoger skyndsamt tar fram ett förslag med kontinuerligt uppföljning med möjlighet att ändra innehåll under projektets gång. Avsikten är att förändringen efter projektets slut ska införas permanent i kommunens skolor och förskolor och att kostnaden tillförs budgeten. Barn- och utbildningsfönraltningen har svarat att de hat "inget att invända mot utökad salladsbuffe och att frukt serveras till exempel i form av fruktkorgar. Fötvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ." Barn och utbildningsfötvaltningen hat inget emot att Kostenhetens personal och Vidåkersskolans personal inleder ett projekt men har svårt att tro att fruktkorgar är den lämpligaste prioriteringen. Förvaltningens ståndpunkt Redan idag erbjuds salladsbuffeer i skolorna med minst 5 olika sorters grönsaker, där frukt ibland ingår. Även pastasalladet/ couscous eller andra "matigare" salladet kan förkomma inldusive bönor och grova grönsaker som tillexempel kål och morötter vilka har högre fiberinnehåll och mättar bättre än "vattengrönsaker" och frukt. Att erbjud en frukt per elev varje dag skulle medföra en utökad kostnad med 455 OOOkr/år räknat på 500 elever och 178 skoldagar. Fötvaltningen och Kostverksamheten föreslår andra prioriteringar. Att erbjuda ett ytterligare alternativ tillluncher är ett tilltalande förslag då ökad valfrihet är en "trend" i samhället. Många andra kommuner setvetat alltid vegetariskt som ett alternativ. Erfarenl1eter från bland annat Katrineholm säger dock att svinnet ökar med två alternativ och oftast är det just det vegetariska som åker i soporna. Kostnader som kan tillkomma är viss personalkostnad samt råvaror. 17

18 Vingåkers kommun Ekonomiska konsekvenser Att erbjuda en fmkt per elev varje dag skulle medföra en utökad kostnad med 455 OOOkr/år rälmat på 500 elever och 178 skoldagar. Utökad tjänst för tillagning skulle motsvara ca kr/år. 3 (3) VINGÅKERs KOMMUN Kommunledningsfötvaltningen Marita Skog, Kommunchef Kostenheten Linda Hellström tf Kostchef 18

19 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Vli\IGÅi<t:FlS f<oivimun Kommunstyrelsen Dnr,lQd}~bl;) fdnrpt DH1 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum s 'ja_ BoU 22 Dnr 178/ Svar på motion om införandet av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildrllngsnämnden föreslår att kommunens kostenhet tar ställning till förslaget. Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) har inkommit med en motion om att införa fruktkorgar och utöka salladsbuffen i samtliga skolor i Vingåker. Kommunstyrelsen skickade motionen vidare till barn- och uthildrllngsnätnnden för beredrllng. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot utökad salladsbuffe och att frukt serveras t ex i form av fruktkorgar. Förvaltningens uppfattning är dock att kostenheten bör lägga fokus på ordinarie skollunch, där det alltid bör finnas ett vegetariskt och ett inte vegetariskt alternativ. Kanske kan salladsbuffen ses som en del av detta. Förvaltningen vill betona att ansvaret för kostfrågor ligger på kommunens kostenhet Yrkanden Marianne Isaksson (V) yrkar att förvaltningens förslag till beslut att för egen del föreslå att fokus läggs på ordinarie skollunch, där salladsbuffen ingår, tas bort. Nämnden godkänner yrkandet. Ordföranden yrkar att nämnden endast beslutar att föreslå att kommunens kostenhet tar ställning till förslaget, vilket nämnden godkänner. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 19 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildnings förvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Ju:::_~des sign S()'-U ~ (/c-/ Utdragsbestyrkande 19

20 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (31) Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Marmorbyns skola, onsdagen den 26 februari 2014 kl Stefan Granetin Westin (S) ordf Timo Granetin (1'v1) tjänstg ers Henrik Brunnmyra (S) Robert Skoglnnd (S) Jörgen Andersson (C) Andrea Taylor (VTL) Marianne Isaksson (V) Mensud V rana (S) ej tjänstg ers Therese Pahn (S) ej tjänstgers Marie-Louise Pedersen (KD) ej tjänstgers Pernilla Hagberg (MP) ej tjänstg ers Lars-Gunnar Karlsson (FP) ej tjänstgers Lena Furen, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Lennart Dellerbring, Vingåkers Kommunfastigheter AB 14 Malin Alsing, ekonom 15 Timo Granetin Justeringens plats och tid sekreterare KommWihuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014 rkc!~.. R+.:~t~b.~.... Catarina Djupstram ~ Paragrafer Ordförande ~ ((.Jb1.~.. v.!l~. Stefan Granetin Westin Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Barn- och utbildnillgsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker... :./l.u.i.t.u.,. /&4'!(~. Cecilia Blixt Justerandes sign S (j[(} Utdragsbestyrkande 20

21 Vi Sammanträdesprotokoll n Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 270/ Svar på motion om införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen om införande av kortfattade beslutsundetlag med konsekvensanalyser. Beskrivning av ärendet Martin Larsson(-), tidigare (VTL), har lämnat in en motion om att införa kortfattat beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för >ridare beredning. Kommunstyrelsen beslutade O att överlämna motionen till kommunledningsfö1-valtningen för beredningen. Förvaltningen ståndpunkt är att det har arbetats fram en uppdaterad mall för tjänsteutlåtande med tillhörande amr:isningar, med syfte att höja kvaliteten på beslutsunderlaget, denna uppfyller dock inte de krav som motionären anger. Fö1-valtningen föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Motion, Tjänsteutlåtelse, Mall för tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 Motion -Införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Bakgrund I en demokrati är det av stor vikt med öppenhet och tydlighet vid beslutsfattande. jag anser att såväl kommunfullmäktigeledamöter, medborgare och mediarepresentanter på enkelt och tydligt sätt bör ges möjlighet att ta del av beslutsunderlag och få en uppfattning om olika förslags konsekvenser innan varje kommunfullmäktigebeslut tas. Förslag För att stärka demokratin och för att underlätta för politiker, media och allmänheten att ta del av ärenden i kommunfullmäktige förslär jag att beslutsunderlag till ärenden i kommunfullmäktige utformas utifrån följande inriktning: Beslutsunderlaget bör omfatta högst två A4-sidor med rubriker som t ex: Bakgrund (hur ärendet väcktes och varför) Beskrivning av de olika förslagen (A,B,C osv) Vilka som stödjer förslag (A,B,C osv) samt eventuella reservationer Konsekvenser på kort och lång sikt av beslut enligt förslag (A,B,C osv) utifrån perspektiven: o Natur/Miljö/Klimat o Barn/Ungdomar o Vuxna o Kommunorganisationen o Ekonomiska Ärendets beredning (med tidpunkter när ärendet behandlats i olika instanser) Bilagor En enkel skiss på hur ett beslutsunderlag kan se ut bifogas motionen. För att förbereda en framtida digitalisering bör all information vara klickbar /ha länkar om någon vill gå djupare in i informationen. Givetvis kan/bör den av fullmäktige beslutade utformningen av beslutsunderlag användas av alla beslutande organ i Vingåkers kommun. Det jag vill är att beslutsunderlagen är kortfattade (max två A4-sidor) och att det i beslutsunderlaget finns konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Jag yrkar på att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. ~L~_- _ Martin Larsson (VTL) Kommunfullmäktigeledamot för Vägen till Livskvalitet i Vingåkers kommun 2012 Hl- u j Motion- kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL) l 22

23 Enkel skiss beskrivande inriktning på förslag till utformning av beslutsunderlag. Bakgrund Ärendet väcktes genom en motion av Förnamn Efternamn (partibeteckning). Motivering till varför ärendet är väckt. Övrig kortfattat bakgrundsinformation med referenser till styrdokument etc. Beskrivning av föreliggande förslag Förslag A Förslag B Förslag C Osv.. Bifall/reservationer Vilka (instanser ochfeller personer) som bifallit de olika förslagen och vilka som röstat mot samt vilka som reserverat sig. För Emot Reservationer Förslag A Förslag B Förslag C 2012 w [J 1 Motion- kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL)

24 Konsekvenser på kort respektive lång sikt Förslag A Förslag B Förslag C Natur /Miljö /Klimat Barn/Ungdomar Vuxna Kommunorganisationen Ekonomiska Ärendets beredning Typ Instans datum Ärende nr Motion KF.. KS-AU Bilagor 2012 Hl- D i Motion - kortfattade beslutsunderlag- totalt 3 sidor- ML (VTL)

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår handläggare Marlene Mård Vår beteckning KS 270/ Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige avslår motionen. Sammanfattning Martin Larsson (-), tidigare (VTL), har inkommit med en motion om att införa kortfattat beslutsunderlag med konsekvensanalyser. Förvaltningen har arbetat fram en uppdaterad mall för tjänsteutlåtande med tillhörande anvisningar, med syfte att höja kvaliteten på beslutsunderlaget, denna uppfyller dock inte de krav som motionären anger. Förvaltningen föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen VK101S v , Svar pa motion inforande av kortf Bakgrund Martin Larsson (-), tidigare (VTL), har inkommit med en motion om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Han skriver bland annat följande i motionen: Beslutsunderlaget bör omfatta högst två A4-sidor med rubriker som t ex: - Bakgrund (hur ärendet väcktes och varför) - Beskrivning av de olika förslagen (A, B, C osv) - Vilka som stödjer förslag (A, B, C osv) samt eventuella reservationer Kommunledningsförvaltningen Nämndservice Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

26 - Konsekvenser på kort och lång sikt av beslut enligt förslag (A, B, C osv) utifrån perspektiven: - Natur/Miljö/Klimat - Barn/Ungdomar - Vuxna - Kommunorganisationen - Ekonomiska - Ärendets beredning (med tidpunkter när ärendet behandlats i olika instanser) - Bilagor 2 (3) Jag yrkar på att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser på kort och lång sikt för alla förslag. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen har omarbetat nuvarande mall för tjänsteutlåtande och lagt till vissa rubriker samt anvisningar (denna läggs med som bilaga). Denna mall godkändes av ledningsgruppen i början av juni I anvisningarna finns det bland annat underrubriker för rubriken Konsekvenser och följande områden behandlas: - Ekonomi - Miljö - Jämställdhet - Barn- och ungdomar - Äldre - HBTQ - Folkhälsa - Tillgänglighet - Integration - Kommunikation - Infrastruktur och kollektivtrafik - Informationssäkerhet - IT-frågor - Näringsliv - Besöksnäring - Översiktsplan - Måluppfyllelse Syftet med dessa områden är att handläggaren, då det är aktuellt, ska beskriva eventuella konsekvenser utifrån aktuellt område. Därmed kommer dessa konsekvensanalyser inte användas i alla tjänsteutlåtanden som motionären föreslår. 26

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer