Beskrivning och värdering. Södra Klässbol 1:11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning och värdering. Södra Klässbol 1:11"

Transkript

1 Beskrivning och värdering avseende fastigheten Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun Åkermark och lövskog vid Sörtjärnet Bilagor; 1. Fastighetsdata-utdrag inkl samfälld mark 2. sbeskrivning och -kalkyl. 3. Ortsprismaterial 4. Kartor. 5. Kartor över samfälligheter 6. Allmänna villkor fastighetsvärdering Uppdragsgivarens dnr: F FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

2 Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun 2(6) UPPDRAG Uppdragsgivare Kronofogdemyndigheten, Mellersta Försäljningsteamet, Box 737, Falun. Syfte Värderingsobjekt Utlåtandet syftar till att beskriva och att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och avses att ligga till grund för försäljning. Fastigheten Södra Klässbol 1:11 i Arvika kommun. Värdetidpunkt Värdetidpunkt är Förutsättningar Underlag För uppdraget gäller bilagda Allmänna villkor för värdeutlåtande. - Besiktning av värderingsobjektet i december 214 av undertecknad. - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). - Taxeringsuppgifter. - Marknadsinformation. - Kartmaterial. - Uppgifter från fastighetsägare närstående. BESKRIVNING Lagfaren Fastighetstyp Läge Vägbeskrivning Planförhållanden Servitut/rättigheter/ inteckningar etc. Privatperson. Obebyggd lantbruksfastighet (typkod 11) enligt taxeringsuppgifterna. Fastigheten utgör en egen taxeringsenhet och utgörs av tre skiften. Värderingsobjektet är beläget ca 21 km söder om Arvika, nära väg 175. Från Arvika: Kör v 175 mot Säffle/Göteborg. Efter ca 19 km tag höger mot Klässbols Linneväveri. När man nästan är framme vid väveriet (Som ligger till vänster) kör man istället rakt, över en bro. Från bron är det ca 3m till fastighetens norra ände. Se även bifogade kartor. Fastigheten berörs ej av detaljplan. Se bifogat utdrag ur fastighetsdatasystemet.

3 Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun 3(6) Inskrivningar Se bilagda utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). Samfälligheter Värderingsobjektet har andel i 4 samfälligheter. Se bilaga 1 och 5. Förvärvstillstånd Areal Ägoslag Fastigheten ligger i Stavsnäs församling i Arvika kommun, vilken räknas som glesbygdsområde. En privatperson, boende utanför kommunen, behöver därför ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För närmare information; ring Länsstyrelsen; I fastighetsregistret anges fastighetens landareal till 18,9 hektar. Mätningar på ekonomiska kartan ger arealen 23,1 hektar. På ägoslag fördelar sig fastigheten enligt följande: Produktiv skogsmark Åkermark Övrig mark/väg Summa: 21,5 hektar 1,1 hektar,5 hektar 23,1 hektar Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde/-uppgifter fördelar sig enligt följande: Taxerad areal smark 663 kr 16 ha, 176m3/ha simpediment kr ha Åkermark 29 kr 2 ha Betesmark 5 kr 1 ha Övrig mark kr ha Summa: 697 kr 19 ha Man kan notera att både de taxerade arealerna och virkesförrådet stämmer dåligt med vad som bedömts efter besiktningen. Jakt Inget upplåtet.

4 Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun 4(6) stillstånd Ungefär halva arealen beskrivs som skog yngre än 2 år. svårdskostnaderna för de första 7 åren beräknas till ca 7 kronor. En stor del av detta är kostnad för röjning. I huggningsklasserna R1/R2 bedöms trädslags-sammansättningen efter röjning. Det gör att andelen gran kan se stor ut. Gran/tall räknas oftare än löv som huvudstammar. Boniteten varierar mellan hällmarksskog och högproducerande mark. Medeltransportavståndet till bilväg, för de avdelningar som beräknas avverkas/gallras inom 1 år, beräknas till 355m. I bifogad kalkyl sparas 2 % av virkesförrådet vid avverkning. liga nyckeltal Medelbonitet 6, m³sk/ha och år Löpande tillväxt 4,7 m³sk/ha och år Virkesförråd/ha 111 m³sk/ha Virkesförråd totalt 239 m³sk Prod. Areal 21,5 ha Trädslagsfördelning Tall 53% Gran 29% Björk 15% Asp/al 3% Åkermark 1,1 hektar beskrivs som åkermark. Jordbruksmarken utgör större delen av det nordvästra skiftet, nära Sörtjärnet. Marken upplåts, enligt uppgift, genom muntlig överenskommelse, årligen till en granne. Förutom en stenigare holme bedöms ägofiguren vara normal.

5 Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun 5(6) VÄRDERING Metodtillämpning och marknadsanalys Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden. Marknadsvärdet för skogsmark bedöms dels med stöd av Beståndsmetoden; en marknadsanpassad kalkylmetod baserad på de avkastningskrav en trolig köpare beräknas ha och dels med hjälp av ortsprismaterial. Jämförelseobjekten ska så långt som möjligt efterlikna värderingsobjektet. Även geografisk belägenhet. Av praktiska skäl görs inför värdebedömningen en uppdelning av värderingsobjektet i två delar: och jordbruksmark. Delobjekten värderas som självständiga enheter. Därefter görs en sammanfattande bedömning av hela värderingsobjektets marknadsvärde. Fastighetens andelar i samfälligheter ges inget separat delvärde eftersom arealerna är så pass små. I smark inkl jakt smarken har värderats dels med Beståndsmetoden och dels med ortsprisjämförelser. Bifogad kalkyl indikerar ett värde kring 86 kronor eller 337 kr/m³sk. Det motsvarar 37 5 kronor/hektar. Värdet för jakt förutsätts ingå i detta. Ortsprismaterial med köpeskillingar från mellersta/södra Värmland, med fastigheter med ett genomsnittligt virkesförråd motsvarande värderingsobjektets (111 m³sk/ha), påvisar ett troligt värde kring 36 kr/m³sk. Alltså ett något högre värde än var kalkylen indikerar. Jämförelseköpen är hämtade från södra och östra delarna av Värmland. Dessa trakter, bl.a. nära Vänern, är mer tätbefolkade och har ett något högre skogsvärde än vad som kan ses i Arvika. Störst hänsyn bör därför tas till den kalkylbaserade metoden. Arrondering Varken ortsprismetoden eller den kalkylbaserade metoden tar hänsyn till hur fastigheten är arronderad. Värderingsobjektet ligger delvis längs bilväg men sticker på flera ställen ut ganska långt. Arronderingen påverkar skötseln negativt vilket bör påverka marknadsvärdet. Antalet budgivare blir vid en försäljning blir också färre.

6 6(6) Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun Strand Två av fastighetens skiften har strand mot Glafsfjorden. Strand har i de flesta fall en positiv inverkan på värdet. Möjligheten att bebygga marken med någon betydande sjöutsikt mot Glafsfjorden bedöms dock vara ganska liten. Strandskyddet är idag 2m. Fastigheten saknar väg nära sjön. svärdet bedöms till 81 kronor. Det motsvarar 339 kr/m³sk eller 38 kr/ha skog. 2 Åkermark Någon stor efterfrågan på jordbruksmark bedöms inte finnas i området. Värdet bör kunna jämföras med den bästa kala skogsmarken. Värdet bedöms till 2 kronor. Summan av delvärdena blir 83 kronor. Att fastigheten är obebyggd indikerar att man bör kunna addera de olika delvärdena. I ovanstående analys har även faktorer som arrondering och strand tagits med. MARKNADSVÄRDE Med stöd av resonemanget ovan, bedöms marknadsvärdet för fastigheten Södra Klässbol 1:11, i Arvika kommun, vid värdetidpunkten december 214 till: Åttahundratrettio tusen kronor [ 83 kr ] Göteborg FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB Anders Dalbert smästare Elektroniskt undertecknad av Anders Dalbert SN: cn=anders Dalbert, o=forum Fastighetsekonomi, ou=göteborg, c=se Datum: :28:19 +1''

7 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol 1:11 Fastighet Beteckning Arvika Södra Klässbol 1:11 Nyckel: Församling Stavnäs-högerud Socken: Stavnäs Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen LKF Senaste ändringen i inskrivningsdelen Allmän+Taxering Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta ARVIKA ARVIKA ARVIKA Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej areal redovisat vattenområde i sörtjätnet och glafsfjorden(akt /78) Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Gåva: Ingen köpeskilling redovisad. Anmärkning: Beviljad 13/ /1985 Anmärkning: Beviljad 13/ /1985 Anteckningar Innehåll Inteckningar Totalt antal inteckningar: 2 Totalt belopp: 3. SEK :1 Inskrivningsdag Akt Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt SEK Skriftligt pantbrev Innehavare: SEK Skriftligt pantbrev Innehavare: Sida 1 av

8 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol 1:11 Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Avlopp Last Officialservitut /7.1 Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån Arvika Södra Klässbol 1:58 Last Arvika Södra Klässbol 1:11, 1:37 Starkström Last Ledningsrätt 17-Å Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån Fortum Distribution Ab Last Arvika Bråne 1:8, 1:11, 1:14, 1:19, 1:26, 1:27 Arvika Fors 1:27 Arvika Färmersrud 1:8, 1:1, 1:12 Arvika Glassnäs 1:19 Arvika Glava-Brandsbol 1:13 Arvika Glava-Gränsjön 1:7, 1:8, 1:12, 1:21, 1:55, 1:58 Arvika Haltersbol 1:2 Arvika Halvardsnäs 2:1, 2:18, 2:52, 2:53 Arvika Hedene 1:21, 1:57-59, 1:62, 1:72 Arvika Hillringsberg 1:1, 1:7, 1:12, 1:18, 1:23, 1:25, 4:23, 6:3, 7:17 Arvika Hönacka 1:9, 1:22, 1:31, 1:39, 1:43, 1:72, 1:11, 1:117 Arvika Kässeln 1:1 Arvika Lenungen 1:12, 1:33, 1:38, 1:43, 1:57, 1:1, 1:12, 1:118, 1:123, 1:126, 1:13, 1:132, 1:136, 1:141, 1:149, 1:153 Arvika Lövås 2:1 Arvika Mosterud 1:2, S:3 Arvika Norra Klässbol 1:28, 1:5, 1:11, 1:146, 1:163, 1:23, 1:224, 1:228, 1:262, S:2, S:4 Arvika Sigfridstorp 1:9, 1:1, 1:15, 1:16, 1:29, 1:33, 1:39, 1:4, 1:43, 1:57, 1:58 Arvika Stavnäs-Näs 1:5, 1:14 Arvika Stavnäs-Spässerud 1:8, 1:13, 1:21 Arvika Stömne 1:1, 1:3, 1:6, 1:16, 1:18, 1:39, 4:1, 5:1 Arvika Södra Hög 1:22, 1:39, S:2 Arvika Södra Klässbol 1:11, 1:21, 1:26, 1:31, 1:37, 1:47, 1:48, 1:54, 1:58, 1:62, 5:2, S:1 Arvika Sölje 1:2, 3:1, 3:4, 3:8, 3:12 Arvika Söpple 1:48, 1:66, 1:68-71 Arvika Söttersbol 1:3, 1:5 Arvika Tjärnebacka 1:31, 1:43, 1:45, 1:52, 1:53, 1:56, 1:57, 1:69, 1:74, 1:75 Arvika Tångeberg 1:6, 1:34, 1:37, 1:58, 1:96 Arvika Vissle 1:9, 1:19, 1:55, 1:72, 1:76-78, S:1 Arvika Västby 2:1, 2:14, 2:19, 2:22, 2:34, 2:47 Arvika Västra Rud 1:6, 1:1 Arvika Västra Skyberg 1:16, 1:18, 1:19, 1:16, 1:123 Arvika Västra Stömne 1:26, 1:35, 1:44, 1:66, 1:71, 1:85, 1:98, 1:1 Arvika Yttre Rud 1:4, 1:18 Arvika Älgå-Gränsjön 1:32, 1:64, 1:69, 1:71, 1:73, 1:96, 1:99 Arvika Ås 1:16, 1:21, 1:25, 1:28, 1:29, 1:34, 1:38, 1:43 Arvika Öjedalen 1:2 Arvika Östra Skyberg 1:2, 1:5, 1:21, 1:22 Arvika Östra Stömne 1:17, 1:24, 1:26, 1:34, 1:41, 1:52, 1:62, 1:67, 1:7, 3:1 Eda Mollungsheden 1:2, 1:3, 1:19, 1:27, 1:28 Eda Ulvshuvdane 1:15-19, 1:5, 1:64 Årjäng Barlingshult 1:23, 1:24, 1:26, 1:31, 1:42, 1:68 Årjäng Djuv 1:26 Årjäng Gängene 1:48 Årjäng Älmheden 1:15, 1:17 Sida 2 av

9 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol 1:11 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Lantbruksenhet, obebyggd (11) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde 697. SEK Ingående värden smark 663. SEK 16 ha simpediment SEK ha Åkermark 29. SEK 2 ha Betesmark 5. SEK 1 ha Ekonomibyggnad SEK Övrig mark ha Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Värderingsenhet skog Taxeringsvärde Riktvärdeområde 663. SEK 1713 Areal Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv 16 ha kbm/ha kbm/ha Kostnadspoäng Kostnadsklass Bonitetsklass Värderingsenhet åkermark Taxeringsvärde Riktvärdeområde 29. SEK 1714 Areal Beskaffenhet 2 ha Produktionsförmåga mycket sämre (5) Värderingsenhet betesmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde 5. SEK 1714 Areal 1 ha Virkesförråd, totalt 176 kbm/ha Dränering Otillfredsställande (3) Beskaffenhet Minst 3% lägre avkastning och kvalitet, ev. skogsmark i framtiden (5) Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Samfälligheter Arvika Södra Klässbol S:1-4 Skattetal Skattetal Skattetyp 1:16 Öre,penningar Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Hemmansklyvning B Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Gränsbestämning 1948 Gränsbestämning 1948 Gränsbestämning Avskild mark Arvika Södra Klässbol 1:2, 1:38, 4:1 17-STA Å /78 17-STA STA S-954 Sida 3 av

10 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol 1:11 Ursprung Arvika Södra Klässbol 1:3 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt S-Stavnäs Klässbol Södra 1: /1 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Uddevalla Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Copyright 214 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 4 av

11 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:1 Samfällighet Beteckning Arvika Södra Klässbol S:1 Nyckel: Församling Stavnäs-högerud Socken: Stavnäs Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen LKF Allmän+Taxering Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA ARVIKA Areal Anmärkning: Arealuppgift saknas Sida 1 av

12 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:1 Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Väg Last Officialservitut 17-Å Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån Arvika Södra Klässbol 1:58 Last Arvika Södra Klässbol S:1 Väg Last Officialservitut /85.2 Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån Arvika Södra Klässbol 1:61 Last Arvika Södra Klässbol S:1 Starkström Last Ledningsrätt 17-Å Övrig berörkrets, med rättsförhållande: Förmån Fortum Distribution Ab Last Arvika Bråne 1:8, 1:11, 1:14, 1:19, 1:26, 1:27 Arvika Fors 1:27 Arvika Färmersrud 1:8, 1:1, 1:12 Arvika Glassnäs 1:19 Arvika Glava-Brandsbol 1:13 Arvika Glava-Gränsjön 1:7, 1:8, 1:12, 1:21, 1:55, 1:58 Arvika Haltersbol 1:2 Arvika Halvardsnäs 2:1, 2:18, 2:52, 2:53 Arvika Hedene 1:21, 1:57-59, 1:62, 1:72 Arvika Hillringsberg 1:1, 1:7, 1:12, 1:18, 1:23, 1:25, 4:23, 6:3, 7:17 Arvika Hönacka 1:9, 1:22, 1:31, 1:39, 1:43, 1:72, 1:11, 1:117 Arvika Kässeln 1:1 Arvika Lenungen 1:12, 1:33, 1:38, 1:43, 1:57, 1:1, 1:12, 1:118, 1:123, 1:126, 1:13, 1:132, 1:136, 1:141, 1:149, 1:153 Arvika Lövås 2:1 Arvika Mosterud 1:2, S:3 Arvika Norra Klässbol 1:28, 1:5, 1:11, 1:146, 1:163, 1:23, 1:224, 1:228, 1:262, S:2, S:4 Arvika Sigfridstorp 1:9, 1:1, 1:15, 1:16, 1:29, 1:33, 1:39, 1:4, 1:43, 1:57, 1:58 Arvika Stavnäs-Näs 1:5, 1:14 Arvika Stavnäs-Spässerud 1:8, 1:13, 1:21 Arvika Stömne 1:1, 1:3, 1:6, 1:16, 1:18, 1:39, 4:1, 5:1 Arvika Södra Hög 1:22, 1:39, S:2 Arvika Södra Klässbol 1:11, 1:21, 1:26, 1:31, 1:37, 1:47, 1:48, 1:54, 1:58, 1:62, 5:2, S:1 Arvika Sölje 1:2, 3:1, 3:4, 3:8, 3:12 Arvika Söpple 1:48, 1:66, 1:68-71 Arvika Söttersbol 1:3, 1:5 Arvika Tjärnebacka 1:31, 1:43, 1:45, 1:52, 1:53, 1:56, 1:57, 1:69, 1:74, 1:75 Arvika Tångeberg 1:6, 1:34, 1:37, 1:58, 1:96 Arvika Vissle 1:9, 1:19, 1:55, 1:72, 1:76-78, S:1 Arvika Västby 2:1, 2:14, 2:19, 2:22, 2:34, 2:47 Arvika Västra Rud 1:6, 1:1 Arvika Västra Skyberg 1:16, 1:18, 1:19, 1:16, 1:123 Arvika Västra Stömne 1:26, 1:35, 1:44, 1:66, 1:71, 1:85, 1:98, 1:1 Arvika Yttre Rud 1:4, 1:18 Arvika Älgå-Gränsjön 1:32, 1:64, 1:69, 1:71, 1:73, 1:96, 1:99 Arvika Ås 1:16, 1:21, 1:25, 1:28, 1:29, 1:34, 1:38, 1:43 Arvika Öjedalen 1:2 Arvika Östra Skyberg 1:2, 1:5, 1:21, 1:22 Arvika Östra Stömne 1:17, 1:24, 1:26, 1:34, 1:41, 1:52, 1:62, 1:67, 1:7, 3:1 Eda Mollungsheden 1:2, 1:3, 1:19, 1:27, 1:28 Eda Ulvshuvdane 1:15-19, 1:5, 1:64 Årjäng Barlingshult 1:23, 1:24, 1:26, 1:31, 1:42, 1:68 Årjäng Djuv 1:26 Årjäng Gängene 1:48 Årjäng Älmheden 1:15, 1:17 Sida 2 av

13 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:1 Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Byggnadsplan: Klässbol Naturvårdsbestämmelser Datum Akt Grundvattenskydd: Klässbols vattentäkt Laga kraft: Ändamål Vägar Delägande fastigheter 17-U PLE-ARS-STA P11/1 Objektnummer: PE Beteckning Andel (%) Arvika Södra Klässbol 1:11 1,486 Arvika Södra Klässbol 1:17 2,64 Arvika Södra Klässbol 1:18 3,646 Arvika Södra Klässbol 1:21 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:37 33,194 Arvika Södra Klässbol 1:4 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:41,14 Arvika Södra Klässbol 1:42 7,812 Arvika Södra Klässbol 1:54,625 Arvika Södra Klässbol 1:62 35,278 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Fastighetsreglering Laga skifte Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Tekniska åtgärder Utredning Tidigare Beteckning 17-N STA Å / /13 Beteckning Omregistreringsdatum Akt S-Stavnäs Klässbol Södra S /1 Copyright 214 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

14 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:2 Samfällighet Beteckning Arvika Södra Klässbol S:2 Nyckel: Församling Stavnäs-högerud Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen LKF Allmän+Taxering Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta ARVIKA Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Ändamål Sandtag Delägande fastigheter Beteckning Andel (%) Arvika Södra Klässbol 1:11 1,486 Arvika Södra Klässbol 1:17 2,64 Arvika Södra Klässbol 1:18 3,646 Arvika Södra Klässbol 1:21 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:37 33,194 Arvika Södra Klässbol 1:4 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:41,14 Arvika Södra Klässbol 1:42 7,812 Arvika Södra Klässbol 1:54,625 Arvika Södra Klässbol 1:62 35,278 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte Fig STA-179 Tekniska åtgärder Utredning /13 Copyright 214 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 1 av

15 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:3 Samfällighet Beteckning Arvika Södra Klässbol S:3 Nyckel: Församling Stavnäs-högerud Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen LKF Allmän+Taxering Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta ARVIKA Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 85 kvm 85 kvm Ändamål Badstuguplats Delägande fastigheter Beteckning Andel (%) Arvika Södra Klässbol 1:11 1,486 Arvika Södra Klässbol 1:17 2,64 Arvika Södra Klässbol 1:18 3,646 Arvika Södra Klässbol 1:21 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:37 33,194 Arvika Södra Klässbol 1:4 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:41,14 Arvika Södra Klässbol 1:42 7,812 Arvika Södra Klässbol 1:54,625 Arvika Södra Klässbol 1:62 35,278 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte Fig STA-179 Tekniska åtgärder Utredning /13 Copyright 214 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 1 av

16 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:4 38 Allmän+Taxering Samfällighet Beteckning Arvika Södra Klässbol S:4 Nyckel: Församling Stavnäs-högerud Senaste ändringen i allmänna delen LKF Sida 1 av

17 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:4 Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta ARVIKA ARVIKA Areal Anmärkning: Arealuppgift saknas Ändamål Gemensam ägolott Sida 2 av

18 Metria FastighetSök - Arvika Södra Klässbol S:4 Delägande fastigheter Beteckning Andel (%) Arvika Södra Klässbol 1:11 1,486 Arvika Södra Klässbol 1:17 2,64 Arvika Södra Klässbol 1:18 3,646 Arvika Södra Klässbol 1:21 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:37 33,194 Arvika Södra Klässbol 1:4 3,125 Arvika Södra Klässbol 1:41,14 Arvika Södra Klässbol 1:42 7,812 Arvika Södra Klässbol 1:54,625 Arvika Södra Klässbol 1:62 35,278 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte Fig STA-179 Tekniska åtgärder Utredning /13 Copyright 214 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

19 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. Sammanställning över fastigheten: R12A FORUM FASTIGHETSEKONOMI Södra Klässbol 1:11 Datum: GÖTEBORG Körningsnr: / Län: Församling: Värmlands län Stavsnäs-Högerud Kommun: Arvika Fältarbete: Arealfördelning ha Produktiv skogsmark 21,5 Hänsynsmark, simpediment, Åkermark 1,1 Betesmark, Övrig mark,5 Vatten, Total areal 23,1 % Virkesförråd (exkl. hänsynsmark) m3sk % Tall Gran Löv Björk Contorta Ek Bok Totalt förråd 2 39 Förråd per ha Hänsyn Imp. Åker Bete Övrig Vatten Tall Gran Löv Björk Contorta Ek Bok Bonitet och löpande tillväxt Medelbonitet: Tillväxt per år: Ideal prod.förmåga: Ålderklassfördelning 6, m3sk per ha 4,7 m3sk 159,7 m3sk Föreslagen avverkn. under tio års perioden Slutavverkning Gallring m3sk 33 m3sk Totalt m3sk Medeluttag per avverkning Slutavverkning Gallring Medel ttrp.avst 159 m3sk 33 m3sk 355 m Areal % Kalm Ålder

20 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. FORUM FASTIGHETSEKONOMI GÖTEBORG FÄLTUPPGIFTER R1 Sida: 1 Södra Klässbol 1:11 Datum: Körningsnr: / FIGUR MARK BESTÅND TRÄD AVVERKNING SKOGSV. KARTA NR: SKIFTE: RES NR: Ä / Hkl S Terräng SI Ung- Å Volym Tidp Träd- Dgv St- Ti D Kvalitet Tim- Hugg- Na- svård g M k transp. skog l för slag yr- % t mer nings tur T Å K o å i Kost- korr d avv K ka o pris kost- % i t o s l k Av nads- e o An just nads- d g s l k t st just r /ha tot d del just p t Avdel- ning Nr R O e r s d N n r t Areal ha A n d e l A n m 1,7 PG S1 2 B G B L ,6 PG S1 2 G T G B ,5 PG R B G B ,5 PG R B L ,5 PG R T T G ,5 PG R T T ,9 PG R2 1 T T G 4 B 4 6,6 PG R2 1 G G B ,1 PG R2 1 B B L 3 8,2 PG R2 1 G G B 3 9 1,2 PG G1 2 T T G ,1 PG R2 3 G T G 45 B 45 11,7 PG G1 9 T T G , PG R T T 1 6 G 6 B , PG R T T ,6 PG R2 8 G G B ,2 PG G1 5 G T G B ,4 PG S T T ,4 PG S T22 T ,9 PG R T T G 5 B ,9 PG R T T ,5 PG E1 4 T T G B

21 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. FORUM FASTIGHETSEKONOMI GÖTEBORG FÄLTUPPGIFTER R1 Sida: 2 Södra Klässbol 1:11 Datum: Körningsnr: / FIGUR MARK BESTÅND TRÄD AVVERKNING SKOGSV. KARTA NR: SKIFTE: RES NR: Ä / Hkl S Terräng SI Ung- Å Volym Tidp Träd- Dgv St- Ti D Kvalitet Tim- Hugg- Na- svård g M k transp. skog l för slag yr- % t mer nings tur T Å K o å i Kost- korr d avv K ka o pris kost- % i t o s l k Av nads- e o An just nads- d g s l k t st just r /ha tot d del just p t Avdel- ning Nr R O e r s d N n r t Areal ha A n d e l A n m 18,3 PG G1 5 T T G B ,4 PG G1 6 G T G B ,4 PG G1 7 G T G B ,7 PG S2 9 G G , ,5 55

22 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. FORUM FASTIGHETSEKONOMI GÖTEBORG SKOGSTILLSTÅND fördelning på åldersklasser Datum: Körningsnr: / R1 FASTIGHET: Södra Klässbol 1:11 Församling: Stavsnäs-Högerud Kommun: Arvika Län: Värmlands län Värderare: AD Fältarbete: Värderingstidpunkt: ÄGOSLAG Produktiv skogsmark 21.5 ha Hänsynsmark. ha simpediment. ha Åkermark 1.1 ha Betesmark. ha Övrig mark.5 ha Vatten. ha Totalareal 23.1 ha SKOGSEGENSKAPER Invent.tidp År 7 (exkl. hänsynsmark) m3sk % m3sk % Tall Gran Löv Björk Contorta Ek Bok Virkesförråd m3sk Virkesförråd m3sk/ha Medelbonitet, m3sk/ha, år: 6. Löpande tillv, m3sk/ha, år: 4.7 SKOGSTILLSTÅND OCH AVVERKNING ÅLDERS- KLASS TILLSTÅND VID INVENTERING AVVERKNING ÅR AVVERKNING ÅR 1-1 AREAL BON FÖRRÅD, m3sk SLUTAVVERKN. GALLR SLUTAVVERKN. GALLR ha % m3 tot /ha ha m3sk m3sk ha m3sk m3sk Kalm ÖF. ( 5.9) ( 5.9) ( 3.4) ÖVR.SK. (.) -. (.) - (.) SUMMA IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK SKOG, areal. ha, förråd m3sk MYR, areal. ha, förråd m3sk BERG, areal. ha, förråd m3sk

23 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. SKOGSVÄRDERING R2G FORUM FASTIGHETSEKONOMI värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 GÖTEBORG Södra Klässbol 1:11 Datum: Körningsnr: / DRIVNINGSKOSTNADER, medeltal PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA DRIVNINGSKOSTNAD KOSTNADER DRIVNINGSKOSTNADER Slutavv Gallring medeltal kr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub SKOGS- OCH NATURVÅRD, medeltal PERIOD SKOGSVÅRDSKOSTNADER NATURVÅRDSHÄNSYN Föryngring Röjning Övriga barr, löv ädellöv barr, löv ädellöv åtgärder Lämnad volym kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha m3sk VÄRDEBERÄKNING, Diskonteringsprocent 1: 2,6% Diskonteringsprocent 2: 3,1% Åldersjustering: 1 PERIOD AVVERKNING ROTNETTO SKOGSV. ALLMÄNNA SKOGS- NUVÄRDE KOSTN. OMKOSTN. NETTO m3sk kr/m3sk kr,totalt kr kr kr kr IMPEDIMENT HÄNSYNSMARK SUMMA NUVÄRDE kr Avv volym m3sk Virkesförråd m3sk AVRUNDAT VÄRDE 86 kr Virkesvärde kr Medelvärde kr/ha Medelvärde per ha kr Markvärde kr Medelvärde kr/m3sk Medelvärde per m3sk 337 kr Summa värde kr Summa värde kr VÄRDESAMMANSTÄLLNING Hänsyn Impediment kr... Summa avrundat värde 86 kr Ort & Datum kr kr... Värderare

24 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. VÄRDEBERÄKNING- R7 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AVDELNINGSVIS Sida: 1 GÖTEBORG Södra Klässbol 1:11 Datum: Körningsnr: / KARTA NR SKIFTE RES NR AVD NR RES NR ÄGO- SLAG MÅL- AREAL HKL VOLYM VOLYM NUVÄRDE NUVÄRDE NUVÄRDE KOD ha m3sk totalt kr/m3sk kr/ha kr/totalt hektar m3sk ( inkl. förv.kostnader ) PG,7 S PG,6 S PG 1,5 R PG 2,5 R PG 1,9 R PG,6 R PG 1,1 R PG,2 R PG 1,2 G PG 1,1 R PG,7 G PG 1, R PG,6 R PG 1,2 G PG 3,4 S PG,9 R PG,5 E PG,3 G PG,4 G PG,4 G PG,7 S SUMMA : 21, SUMMA TOTALT : 21,5 8614

25 BESTÅNDSMETODEN Version 3.5. R11 FORUM FASTIGHETSEKONOMI GÖTEBORG Datum: Körningsnr: / VÄRDERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR INFORMATION FASTIGHET : Södra Klässbol 1:11 Värderare : AD Församling : Stavsnäs-Högerud Kommun : Arvika Kartunderlag : Ortofoto Län : S Fältarbete : Länsdel : 1 Värderingstidpunkt : Totalareal : 19, BRUTTOPRISER/KOSTNADER Virkesprislista : S 1214 Huggningskostnadstabell : D 111 Terrängtransportkostnadstabell : D 111 Indirekta avverkningskostnader : 1 kr/m3f Röjningskostnad : 28 kr/ha Kulturkostnad : 12 kr/ha Röjningskostnad ädellöv : kr/ha Kulturkostnad ädellöv : kr/ha Allmänna omkostnader : 3 kr/ha,år Självföryngringskostnad : 3 kr/ha Impedimentmarksvärde : 4 kr/ha Självföryngringskostnad ädellöv : kr/ha PRISTILLÄGG/AVDRAG Talltimmer : 6 kr/m3to Contortatimmer : kr/m3to Tallmassa : 2 kr/m3f Grantimmer : 6 kr/m3to Ektimmer : kr/m3to Granmassa : 2 kr/m3f Lövtimmer : kr/m3to Boktimmer : kr/m3to Lövmassa : 2 kr/m3f Björktimmer : kr/m3to AVVERKNING Kvalitetstabell : S 811 Redovisa Slutavverkningsålder ( justering antal år +/- ) : 1 hänsynsmark? : Ja Ädellöv ( justering antal år +/- ) : Ransonering : Nej Slutavverkningsålder ( justering antal % ) : Småträdsavdrag? : Nej Ädellöv ( justering antal % ) : Naturprocent : 2 DISKONTERING Diskonteringsmodell : Glidande Diskonteringsprocent : 1 : 2,6 % 2 : 3,1 % Åldersjustering: 1 KORREKTION År År 1-3 År 4-1 År 11 - BRUTTOPRISER Talltimmer Grantimmer Lövtimmer Björktimmer Contortatimmer Ektimmer Boktimmer Tallmassa Granmassa Lövmassa KOSTNADER Samtliga

26 6 Ortspris skog kr/m3sk, mellan 6 och 166 m3sk/ha. I genomsnitt 111 m3sk/ha 5 4 R² =,245 Kr/m3sk Köpedatum

27 Södra Klässbol 1:11, norra delen 4 R1 3 R2 2 S S1 N 19 G1 18 G1 17 E1 16 R R2 7 R2 6 R2 = 25 m2 Skala 1: m

28 Södra Klässbol 1:11, södra delen 21 S G1 G1 G1 E1 16 R R2 N 7 R2 6 R2 11 G R2 R2 G1 S2 = 25 m2 1 R2 9 G1 8 R2 Skala 1: m

29 Översiktskartor

30

31 Samfälligheter Södra Klässbol S:1, vägar Södra Klässbol S:2: Sandtag,,5 hektar. Intill värderingsobjektets södra skifte.

32 Södra Klässbol S:3: 85 kvm vid värderingsobjektets Norra del. Badstuguplats. Södra Klässbol S:4: Gemensam ägolott. Ligger norr om värderingsobjektet.

33 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN Skogsvä rderi ng Ekeby Mangsarve 1:4 rnft f SKOGSSTVRELSEN Datum SKOGSSTYRELSEN 2014-10-16 Värdeuttåtande Skogsstyrelsen Gotlands distrikt har på uppdrag av Berndt Magne värderat skogsmarken på Ekeby Mangsarve

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS-

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- TERÅSHUS 15 Blomstergatan 8, plan 3, 722 25 Västerås Marknadsvärdebedömning November 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastigheterna Sundsvall Tuna-Rude 1:17, 1:18 och Vattjom 3:46. Skogsmarken uppgår till 50,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 3 803 m3sk (75

Läs mer

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med traktorgarage, ca 12 hektar skogsmark och ca 5 hektar åkermark. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde. Pris: 600

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Vålbergets fäbod. Välskött och naturskönt belägen fäbod.

Vålbergets fäbod. Välskött och naturskönt belägen fäbod. Vålbergets fäbod Välskött och naturskönt belägen fäbod. 2 VÅLBERGETS FÄBOD Välkommen till Vålbergets fäbodvall Malung-Sälen Öje 27:4 Vålbergets fäbodvall ligger naturskönt beläget med en makalös utsikt

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01 Skogsbruksplan Planens namn Korsbyn 1:119 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-01 Göran Klarström Lat: 59 40' 23.58" N Long: 12 12' 18.38"

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR Fastighet Fastigheten Sundsvall Nolby 1:2 Adress Tunavägen 70, 862 32 Kvissleby. Belägen i Sundsvall kommun och Njurunda församling. Skattesats

Läs mer

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland Jakt- och fiskeliv i norra Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Skogsfastighet i Bastuknappen med ett virkesförråd om ca 4 280 m³sk och en tillväxt på 208 m³sk/år. Förutom skogsvärdet har fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastiget Församling Kommun Län Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län Ägare Adress Siv Falk Västra Långgatan 52 441 33 Alingsås Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsfastighet i Björbo

Skogsfastighet i Björbo Skogsfastighet i Björbo GAGNEF BJÖRBO 15:13 Lättillgänglig skogsfastighet belägen ca 4 km väster om Björbo, samt två mindre inägoskiften i Björbo, total areal om ca 88 hektar varav ca 56 hektar är produktiv

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Skogsfastighet Vrigstad

Skogsfastighet Vrigstad Skogsfastighet Vrigstad Sävsjö Möcklaberg 1:1 Enskilt belägen skogsgård 3 km sydväst om Vrigstad. Enkel bostadsbyggnad, ladugård och flera mindre ekonomibyggnader. 37,7 ha varav 20 ha skogsmark 2,8 ha

Läs mer

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget MORA TIBERGET 28:2 Skogsskifte om ca 31 ha produktiv skogsmark intill Spjutsäls fäbodar med virkesförråd om ca 2 950 m³sk. Den östra gränsen utgörs av väg. Medelboniteten

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014.

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014. Skogsbruksplan Planens namn Däningsholm 1:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 Aug 2014 Tomas Lindqvist Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Magdalena

Läs mer

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26 Hässleholm Strandböke 2:7 Skogsfastighet 56 ha Hässleholm Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd. Välskött produktionsskog

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga Hudiksvall, 87 ha Sörhoga 1 2 OBEBYGGD SKOGSFASTIGHET Fastighet belägen vid Ofärne, väster om Hudiksvall. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 73 ha och virkesförrådet till ca 8 700 m³sk. Jakt

Läs mer

Skog i Orsa. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Orsa. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Orsa ORSA STACKMORA 29:11, 29:13 Två fastigheter om tillsammans ca 19 ha. Andel i Orsa Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag för bland annat skogsvård. Den produktiva skogsmarksarealen

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Gård - 20 ha. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård - 20 ha. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård - 20 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16 & 5:5 Kringbyggd gård med mangårdsbyggnad från 1864. Bostad med renoveringsbehov men samtidigt många äldre byggnadsdetaljer bevarade. Belägen i en expansiv region med

Läs mer

Stor skogsfastighet i Hassela

Stor skogsfastighet i Hassela Stor skogsfastighet i Hassela NORDANSTIG NORDANBRO 5:2 En skogsfastighet på 160 hektar med skog i varierande ålder med bra tillväxt på. Fina skogsbilvägar och en skogsfastighet med bra arrondering och

Läs mer

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Dalarna MORA SELJA S:2 Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt

Läs mer

Lantgård 6,2 ha Linderöd

Lantgård 6,2 ha Linderöd Lantgård 6,2 ha Linderöd Välskött gård på högt, trevligt läge mellan Hörby och Kristianstad. 1,5-planshus med källare om 3 rum och kök, möjligt att inreda ytterligare ett till två rum. Bilgarage med isolerat

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 Allmänt Mindre gård centralt belägen i Nybro. Fastigheten består av ett skifte om totalt 10,9 ha med gårdscentrum placerat i öster. Väster om stallvägen finns skogsmarken

Läs mer

Ljusdal, 31 ha. Kläppen

Ljusdal, 31 ha. Kläppen Ljusdal, 31 ha Kläppen 1 2 SKOG VID KÖLSTRÖMMEN Del av fastighet i en ägofigur omfattande ca 30 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. God tillgänglighet genom tre korsande vägar varav en

Läs mer

Skogsfastighet vid havet

Skogsfastighet vid havet Skogfatighet vid havet Skellefteå Lövånger-Avan 1:2 del av Lövånger-Avan 1:2 vackert beläget vid havet öder o Lövånger. Tot areal ca 144 ha varav ca 99 ha produktiv kogark. Virkeförråd ca 5 800 ³k varav

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14.

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14. Skogsfastighet LYCKSELE LUGNET 1:93 Välbestockad skogsfastighet i ett skifte nära Lycksele tätort. Fastigheten är obebyggd och har ett bra vägnät. Den totala virkesvolymen enligt skogsbruksplanden uppgår

Läs mer

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25 Hörby Arup 1:2, 2:1 Gård 37 ha nordöst Hörby Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 12 ha skog och 4 ha åker/bete. Gårdscentrum med vackert bostadshus om 6 rum o kök och ekonomibyggnader

Läs mer

Trollhättan, 108 ha. Grandalen

Trollhättan, 108 ha. Grandalen Trollhättan, 108 ha Grandalen 1 2 VÄLSKÖTT SKOGSFASTIGHET Grandalen är en större och virkesrik skogsfastighet som ligger i Götaälvdalen. Den produktiva skogsarealen uppgår till 103 ha och har en god bonitet.

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Gård med möjligheter i Båstad

Gård med möjligheter i Båstad Gård med möjligheter i Båstad BÅSTAD HEMMESLÖV 9:2, 9:4, ESKILSTORP 5:2, 5:10, 5:11, 7:2, 7:4, 11:1 Med närhet till Båstad och nya stationsområdet ligger Hemmeslövs gård, en fastighet med stora möjligheter!

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Hästgård i Segersta. Fastigheten ingår i Segersta vvo om ca 6 000 ha. Utgångspris: 1 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Hästgård i Segersta. Fastigheten ingår i Segersta vvo om ca 6 000 ha. Utgångspris: 1 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Hästgård i Segersta BOLLNÄS SEGERSTA-BYN 2:40 Gård med vackert läge i Segersta. Bostadshus med åtta rum och kök. Stor ekonomibyggnad med bl.a stall med sex boxar, höförvaring, snickarbod, dubbel garage

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö Fastighet Beteckning Göteborg Brännö 4:43 Nyckel: 140016753 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-03-26 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-21 10:54 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-04-18

Läs mer

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13.

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13. Skog i Söderbärke SMEDJEBACKEN SÖRBO 8:1, DEL AV Skogsinnehav med god tillväxt i Sörbo, strax söder om Söderbärke. Försäljningen omfattar del av fastighet, fem skiften om totalt ca 18 ha varav ca 15 ha

Läs mer

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Två rena skogsfastigheter med gemensam gräns. Totalt ca 45 hektar produktiv skog plus 14 hektar impediment. Virkesinnehåll uppskattas

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Skog och åkermark i Frillesås

Skog och åkermark i Frillesås Skog och åkermark i Frillesås KUNGSBACKA BOATORP 2:2, JORD OCH SKOGSMARK Välarronderad jord och skogsmark i ett skifte sydväst om Frillesås kyrka. Totalt ca 16 hektar varav åkermark 8 ha. Skogen består

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Vägnära tillväxtfastighet i Väse

Vägnära tillväxtfastighet i Väse Vägnära tillväxtfastighet i Väse KARLSTAD MO 1:16 Obebyggd skogsfastighet om totalt ca: 34 ha med bra tillgänglighet och jakträtt. Produktiv skogsmark utgör 27,7 ha och domineras av ungskog med ett totalt

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Åkermark! Ca 37 ha bördig åkermark i en ägofigur. Området är beläget utanför Järpås ca 2 mil sydväst om Lidköping.

Åkermark! Ca 37 ha bördig åkermark i en ägofigur. Området är beläget utanför Järpås ca 2 mil sydväst om Lidköping. ! LIDKÖPING PINNEBRYNE 1:1 & BRYNE 1:19 DEL AV Ca 37 ha bördig åkermark i en ägofigur. Området är beläget utanför Järpås ca 2 mil sydväst om Lidköping. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3 032 Allmän mini 2015-12-03 Fastighet Beteckning Falun Falun 8:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-06-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-06-17 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-12-02

Läs mer

Ett skifte nära industrin

Ett skifte nära industrin Ett skifte nära industrin KRAMFORS NORDANÅKER 2:10 Virkesrik skogsfastighet i ett skifte med jämn åldersfördelning på 157 ha. Virkesförråd 15 600 m³sk, varav slutavverkningsskog 6 100 m³sk. Ny skogsbruksplan

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanstllning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 31,7 99 Myr/krr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsfastighet nära Arjeplog

Skogsfastighet nära Arjeplog Skogsfastighet nära Arjeplog ARJEPLOG BÅTSJAUR 8:2 Stor och mycket välskött skogsfastighet med egen sjö och välbyggd stuga i Båtsjaur, Arjeplog. Fastighetens totala areal uppgår till ca 364 hektar, varav

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling.

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Bodarne 12:1 del av 33 HA JORD OCH SKOG Fastighet Adress Arealer Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Arealuppgifter enligt

Läs mer

Skogsfastighet i Bergs kommun

Skogsfastighet i Bergs kommun Skogsfastighet i Bergs kommun BERG SVARTNÄSET 2:7, MARKOMRÅDE AV Talldominerad skogsfastighet i närheten av Gillhov, areal 155,7 ha, varav produktiv skogsmark om 128,3 ha. Totalt virkesförråd om 13 948

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR SKOGSFASTIGHET - ALBY - HA - 40 000 KR Fastighet Fastigheten Ånge By 2:29 Skogsfastighet - fantastiska rekreationsmöjligheter Med närhet till Ljungan och vacker natur ligger denna gård med ha mark i ett

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Vaggeryd, 262 ha. Spikbruket

Vaggeryd, 262 ha. Spikbruket Vaggeryd, 262 ha Spikbruket 1 2 TILLVÄXT PÅ SPIKBRUKET En rejäl skogsfastighet med ett trevligt gårdscentrum, belägen 3 km söder om Hok och c:a 35 km söder om Jönköping. Gedigna byggnader i form av ett

Läs mer

Välarronderad skogsgård, 111 ha

Välarronderad skogsgård, 111 ha Välarronderad skogsgård, 111 ha HULTSFRED GÖLHULT 1:2 Skogsgård 111 ha, varav 93,5 ha skog och 9,9 ha inäga, utanför Pauliström. Välarronderad fastighet med bonitet om 8,3 m³sk/ha och ett virkesförråd

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Ca 2 ha åker, ca 1 ha bete och ca 3,5 ha skog. Belägen i enskilt läge "längst in på vägen". Mindre bostadshus för permanent-

Läs mer

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning KÖPING Slyta 3:29 Beskrivning Fastigheten är belägen i skogsbygd med insprängda gårdar i skogslandskapet. Området präglas av ett skogbeklätt slättlandskap med närhet till tätorter och kommunikationer.

Läs mer

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 På vackert och avskilt läge med vy över delvis egen damm ligger denna mysiga gård. Unikt läge mitt i naturen med ett rikt djurliv. Med cirka 5 ha betesmark

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Dalarna Tällberg. Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning

Dalarna Tällberg. Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning Dalarna Tällberg LEKSAND LAKNÄS 47:12 Gård, äldre byggnader, skog och åker 7,7 ha, virkesförråd ca 1000 m³sk. Jakt i VVO samt obebyggd Tomt för avstyckning Utgångspris: 950 000 kronor Försäljningssätt:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2012-02-01 Dnr 400-2012/504 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Skogsobjekt Överkalix

Skogsobjekt Överkalix Skogsobjekt Överkalix ÖVERKALIX VÄNNÄS 24:16, 24:18. LAVASJÄRV 1:5, HEDEN 1:11 Skogsfastigheter om 114 ha, produktiv skogsmark uppgår till 81 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 500 m³sk ca 2 200 m³sk

Läs mer

Bogård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu

Bogård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu Bogård En virkesrik fastighet om 140 hektar 12 km öster om Eksjö, strax öster om Hult. Bostadshus med 2 uthyrda lägenheter, en i vardera plan. Ladugård och ekonomibyggnader. 116 ha skogsmark med ett högt

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skog och torp i Oxberg

Skog och torp i Oxberg Skog och torp i Oxberg LEKSAND HOLEN 6:18 En välarronderad fastighet i den högt belägna byn Oxberg. Innehavet omfattar ca 19 ha varav ca 16 ha utgörs av produktiv skogsmark med hög bonitet. Virkesförrådet

Läs mer