NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen i audiovisuell kommunikation ( , dnr 14/011/2001). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte en norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprov Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna 3 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA 5 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv Ljudteknik, 15 sv Ljudarbete, 15 sv Filmproduktion, 15 sv Bildframställning, 15 sv Bildbehandling, 15 sv Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv Belysningsteknik, 15 sv Belysningsarbete 15, sv Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv Multimedieteknik, 15 sv Multimedieproduktion, 15 sv Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv Produktionsledning, 15 sv Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 131

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Yrkesprovsmiljö finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och utrustning som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven

4 2 utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och utrustning som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskandet av arbetsprocessen behärskandet av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskandet av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen.

7 5 3 YRKESPROVSMATERIAL FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA Yrkesproven för studiehelheterna i de gemensamma yrkesinriktade studierna inom examen är obligatoriska för alla studeranden. Yrkesproven i de studiehelheter som är differentierade enligt utbildningsprogram är obligatoriska för dem som har valt ifrågavarande utbildningsprogram. Den studerande ska visa sitt kunnande genom yrkesprov också i de valfria yrkesinriktade studierna. Utbildningsanordnaren bestämmer yrkesprovens mängd så att yrkeskunskaperna inom alla studiehelheter i de yrkesinriktade studierna kommer fram i yrkesprovet. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen, 30 sv 1. Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Yrkesinriktade studier i utbildningsprogrammet, 60 sv Valfria studier, 60 sv 2. Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv 3. Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv 4. Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv 5. Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv 6. Ljudteknik, 15 sv 7. Ljudarbete, 15 sv 8. Filmproduktion, 15 sv 9. Bildframställning, 15 sv 10. Bildbehandling, 15 sv 11. Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv 12. Belysningsteknik, 15 sv 13. Belysningsarbete, 15 sv 14. Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv 15. Multimedieteknik, 15 sv 16. Multimedieproduktion, 15 sv 17. Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv 18. Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv 19. Produktionsledning, 15 sv 20. Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv 21. Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 22. Övriga valfria studier, 15 sv

8 6 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Den studerande uppgör en projektplan och genomför den inom de gränser som tidtabellen och kostnadsförslaget sätter. Den studerande känner till grunderna i bildspråk och ljudets och ljusets inverkan på bildspråket. Han gör en video- och ljudinspelning, ljussätter filmningssituationen, filmar, gör en ljudupptagning och bearbetar råmaterialet till en färdig produkt. Han belyser situationen och utrymmet vid ett enkelt uppträdande samt sköter ljudåtergivningen vid det. Den studerande belyser filmningsobjektet och fotograferar det med en systemkamera för kinofilm eller en digitalkamera. Han väljer ut de ur uttryckssynvinkel mest lämpliga bilderna bland de bilder som han själv tagit. Den studerande framkallar en svartvit film och gör ett färgavdrag av bilden på papper. Han bearbetar den digitaliserade bilden med ett bildbehandlingsprogram så att den passar för publikationsunderlaget. Den studerande gör en sida, en del av eller en layoutplan för en multimedie- eller printmedieprodukt på basen av ett givet manus eller annan tillräcklig instruktion. Den studerande förverkligar ett tryckalster eller en digital produkt i liten skala. Den studerande förverkligar en enkel nätpublikationen efter givna instruktioner. Vid estetiska och innehållsmässiga val ska den studerande uppmärksamma stilriktningar och konstarter. Han ger akt på sin audiovisuella miljö ur de egna arbetsuppgifternas synvinkel. Han analyserar och tillämpar sina iakttagelser och kunskaper. Den studerande uppmärksammar och tillämpar sina kunskaper om upphovsrättslagstiftningen och andra författningar, som reglerar kommunikationen. Han använder branschens fackengelska muntligt och skriftligt. Får en arbetsuppgift - videofilmning - ljudupptagning - efterbehandleing av bild eller ljud - belysning - fotografering - framkallning av fotografi - bildbehandling - genomförande av en grafisk layout - multimediepublikation - planering och behärskande av projektet Väljer och reserverar - produktionsutrustning - apparater och program - övriga resurser Tillämpar sina kunskaper om kommunikation, uttrycksmedel och teknik - estetiska, konstnärliga och kulturella grunder - grunderna i färger, typografi och bildkomposition - grunderna i dramaturgi - analysering av masskommunikation - arbetssäkerhet - författningar och normer - interaktion - fackengelska. Genomför arbetsuppgiften Utför det efterarbete som hör till uppgiften för ett godkänt arbetet.

9 7 Exempel på yrkesprov Exempel 1 Beskrivning av uppgiften och arbetsprocessen Uppgiften är att enligt en beställning framställa ett presentationsmaterial på nätet för ett band. Presentationsmaterialet består av videobilder och ljud, fotografier, en given text och eventuellt annat grafiskt material. Materialets distributionskanaler är en optisk lagringsskiva med fodral och bandets hemsidor. En representant för bandet kommer till platsen för att precisera detaljer i beställningen och för att avtala om hur materialet ska godkännas. Till arbetsprocessen hör att göra en videointervju, att ta fotografier och behandla dem, att bearbeta och optimera materialet så att det kan överföras till en optisk lagringsskiva och på nätet. Skivomslaget med texter planeras till en tryckfärdig datafil och ett provtryck görs av det. Av det material som ska finnas med på skivan bränns en provskiva. En intervju som grupparbete Gör en kort personintervju med en av bandets medlemmar som ett tre personers grupparbete. Genomförande: en videokamera, belysningsutrustning enligt genren, en separat mikrofon- och ljudutrustning som passar för situationen. Bild och ljud behandlas efteråt och överförs på nätet till bandets hemsidor. Enskilt arbete Planera och illustrera ett skivomslag med fotografier som du tagit av bandet och med given text samt med eventuellt annat grafiskt material. Ta fotografier av en bandmedlem till en svartvit film. Framkalla filmen, gör en kontaktkopia och välj ut bilder som passar till presentationsmaterialet. Skanna dina utvalda bilder från svartvita negativ och gör av dem och av eventuellt annat material som du vill ha med en duotone (tvåtonad)-datafil för utskrift. Välj texttyp, -färg och storlek och ombryt skivomslaget med bilder och texter. Behandla bilderna för överföring också till bandets hemsida. Planera och genomför på hemsidan en liten promohelhet i den form beställaren önskar. Överför ditt bearbetade material till den webbansvariga. Låt allt framställt material bli godkänt hos beställaren enligt de regler för godkännande som uppgjorts vid arbetets början. Se till att de skyldigheter som gäller upphovsrättsliga och andra rättigheter blir uppfyllda och uppgör ett noggrant bandkort över videon. Dokumentera ända från uppgiftens början alla de överenskommelser som gjorts och de anvisningar som getts. Returnera bandkortet, skivomslagets provtryck, den optiska provskivan och din dokumentation till beställaren inom utsatt tid. Yrkesprovsmiljö Den studerande kan utföra sitt yrkesprov i ett litet projekt delvis som enda provgivare eller i ett större projekt som en del av en grupp, förutsatt att verksamheten möjliggör en differentierat individuell bedömning. Bedömning av yrkesprovet Vid bedömning av yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande betonas att studerande, oberoende av inriktning, behärskar alla de basfärdigheter som krävs för en bred examen. I yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande räcker det dock, att den studerande får så klart avgränsade uppgiftsbeskrivningar som möjligt och att man inte ännu kräver långtgående tillämpningsfärdigheter av honom. I baskunnandet betonas bedömningen av baskompetens och gemensamma betoningar mer än i de övriga studiehelheterna.

10 8 Föremål för bedömningen Bedömningskriterier Nöjaktiga (N1) Goda (G3) (utöver kriterierna för den nöjaktiga nivån) Berömliga (B5) (utöver kriterierna för den goda nivån) Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av arbetsprocessen genomför arbetsuppgifterna enligt givna anvisningar utför efterarbeten som hör till uppgifterna och låter godkänna arbetet kan under handledning använda manuset som han fått och övriga anvisningar som bas för sitt arbete. testar sitt arbete och är noggrann. ser till att slutresultatet är publiceringsbart. använder manuset som han fått och övriga anvisningar omsorgsfullt och noggrant som bas för sitt arbete. verkar planmässigt systematiskt, självständigt och initiativrikt. producerar under handledning fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett bildbehandlingsprogram. kan fotografera i den belysning som råder kan redigera en videobild för att få en användbar produkt av den. visar offentligt en av sina egna produkter. kan använda fonter som grafiska element. producerar fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett professionellt bildbehandlingsprogram. bygger vid behov upp en trepunktsbelysning. behandlar bilderna så att de till egenskaper och lagringsform passar för publikationsunderlaget. kan beskära en videobild för att få en publicerbar produkt av den. bygger upp en belysningssituation för utrymmet och föreställningen. utvärderar kritiskt sina egna arbeten. planerar ett typografiskt uttryck för en tryck- eller digital produkt. uppgör en plan för en sida, en del av eller en

11 9 kan verka i ett projekteller grupparbete. kan under handledning dokumentera sitt eget arbete. kan under handledning utvärdera sitt eget arbetsskede. följer överenskommelser. fyller under handledning arbetets kvalitetskrav. utför arbetet noggrant och flitigt. kan under handledning utvärdera sitt arbete. följer anvisningar och fungerar kundinriktat. arbetar i projekt i enlighet med principerna för grupparbete. kan namnge, lagra, arkivera och skydda filer som han skapat. kan dokumentera sitt arbete i den omfattning och med den noggrannhet som getts. uppfyller arbetets kvalitetskrav. arbetar målinriktat. testar och granskar sitt arbete innan han överlåter det vidare. kan utvärdera sitt arbete och kan motivera de lösningar man valt. fungerar smidigt. layout i en multimedieeller printmedieproduktion genom att utnyttja kompositionselementena. förverkligar en enkel nätpublikation på basen av tillräcklig instruktion redigerar och textar nätpublikationen med ett editeringsprogram samt levererar nätpublikationen till servern. fungerar serviceinriktat. kan anpassa sitt eget arbete till de givna möjligheterna och uppnår målsättningen. känner till och följer överenskommelserna. säkerhetskopierar de filer som han skapat på överenskommet sätt. dokumenterar sitt arbete i ändamålsenlig omfattning och noggrannhet. känner till kvalitetskraven för de olika arbetena. arbetar kreativt, effektivt. kan analysera och utvärdera sitt eget arbete i förhållande till hela produktionen. är initiativrik.

12 10 Behärskande av arbetsuppgiften väljer och reserverar redskap som hör till uppgiften använder i olika skeden av arbetsuppgiften olika material, arbetsredskap och arbetsmetoder utför efterarbeten som hör till uppgiften och låter godkänna arbetet instruktioner. kan under handledning använda en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. kan under handledning framkalla svartvit film och göra en fotokopia av den. utvecklar takten i arbetets utförande. använder en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. framkallar svartvit film och gör en fotokopia av den. utvecklar sitt eget arbetssätt. utnyttjar initiativrikt olika funktioner hos en systemkamera eller hos digital fotograferingsutrustning. använder separat belysningsutrustning. åstadkommer ett personligt fotografi som slutresultat. framkallar svartvit film felfritt och gör en kvalitativ fotokopia av den. väljer med handledning en lämplig färgkarta för produkten eller projektet. väljer en ändamålsenlig färgkarta för produkten eller projektet. väljer genomtänkt en färgkarta för produkten eller projektet. korrigerar och färglägger bildelement med beaktande av färgsystemen och publikationsunderlagen. behärskar färgkorrigeringssystemet i digitala medier. kan under handledning ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan filma i rådande ljusförhållanden och kan utnyttja kunskap om färgtemperatur. kan under handledning ladda filmfilen i editeringsapparaten. kan ladda filmfilen i editeringsapparaten. känner till grundklippningens idéer och trimning av bilden och kan under handledning beskära och trimma bilden på basen av detta. behärskar grundklippning och trimning av bild.

13 11 kan under handledning kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan filma i rådande ljusförhållanden kan med handledning koppla en belysningsutrustning i funktionsdugligt skick och rikta strålkastarna mot det objekt som ska belysas. kan under handledning använda ljusregleringsbordet så, att han kan rikta de önskade strålkastarna. kan kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan bygga upp en trepunktsbelysning. kan filma i rådande ljusförhållanden och känner till färgtemperaturens inverkan på bilden. kan välja en för situationen lämplig belysningsutrustning och av den bygga en enkel belysningshelhet, med vilken han/ hon sköter objektets belysning på ett tillfredsställande sätt. kan rikta strålkastarna på det sätt som situationen kräver och använda ljusregleringsbordet för att dirigera strålkastarna. bygger enligt anvisningar upp en enkel belysningsanordning för belysning av objektet. använder fokus och trimmare. väljer självständigt den utrustning som behövs och kopplar apparaterna till en fungerande helhet. kan under handledning placera en mikrofon rätt och ställa apparaturen i skick för användning. kan handledd använda en bandspelare och en ljudediteringsanordning. kan fungera som filmteamets ljudtekniker. bearbetar bilder och ljud med bild- och ljudbehandlingsprogram som passar för arbetet. väljer en mikrofon och bandspelare som passar för användningsändamålet och situationen samt kopplar apparaterna till en apparathelhet. placerar mikrofonen på det sätt situationen kräver och använder bandspelaren. överför ljudmaterialet till editeringsapparaturen och editerar en helhet av det. väljer självständigt rätt typ av mikrofon för situationen och placerar den på det sätt ljudåtergivningsobjektet och ljudomgivningen förutsätter. bygger upp en enkel ljudanläggning, som består av mikrofon, bandspelare, högtalare eller hörlurar samt mellansladdar och bandinspelningar. reglerar ljudnivån och gör en inspelning. dämpar störande ljud med en

14 12 kan under handledning välja font enligt användningsmiljön. kan under handledning uppgöra arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. kan under handledning skriva ett PM och en faktura och fylla i givna blanketter och göra utkast till givna offertförfråganden, erbjudanden och förfrågningar. förstår bruksanvisningar och muntliga väljer en saklig font enligt användningsmiljön. använder fonter som grafiska element. kan välja och använda lämpliga redskap och program. frekvensmodulator och reglerar helhetens ljudstyrka så att den är balanserad. kopplar anläggningen, som består av en mikrofon, en elektronisk ljudkälla, ett enkelt mixerbord, förstärkare, högtalare och kablar. sätter upp anläggningen på lämpligt sätt samt använder mixerbordet och reglerar ljudnivån samt balansen mellan kanalerna. ombryter och editerar texten på basen av en typografisk plan. använder fonter som grafiska element i enlighet med produktens eller projektets karaktär. spelar in olika mediaelement så att deras egenskaper och filformat lämpar sig för publikationsunderlaget. bekantar sig med projektets målsättningar och gör arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. skriver ett PM och en faktura och fyller i blanketter och gör utkast till offertförfrågan, erbjudanden och förfrågningar.

15 13 arbetsbeskrivningar på engelska inom den egna branschen. noterar under handledning upphovsrättsligt material. lägger märke till upphovsrättsligt material. antecknar med handledning det material han använt. använder en operativsystemmiljö och klarar av att använda branschens tillämpningsprogram. antecknar enligt instruktionerna det material han använt. antecknar enligt instruktioner det material han använt och vidarebefordrar uppgifterna till behörig medlem i gruppen. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet uppgör under handledning en enkel nätpublikation. har grundfärdigheter i projektarbete. behärskar färdigheter i projektarbete. Tillämpar sitt kunnande i kommunikation, uttryck och teknik inom AVbranschen. kan använda branschens centrala termer och känner till centrala begrepp som hör till AVbranschen. behärskar facktermerna. känner till grundfunktioner hos dokument inom AVproduktion och kan under handledning tillämpa dem i sitt produktionsarbete. känner till betydelsen av produktionens ekonomiska och instrumentella resurser för den egna verksamheten och för hela arbets- och produktionsprocessen. kan under handledning beakta dem i sitt arbete. identifierar de konstarter som behövs i AV-kommunikationsarbete och deras mest väsentliga stilriktningar. identifierar de konstarter, stilriktningar och perioder som behövs i AV-kommunikationsarbete samt tillämpar sitt kunnande enligt anvisningar. utnyttjar i sitt arbete olika konstarter, stilriktningar och perioder. kan tillämpa sina observationer om AVmiljö i sitt arbete. söker kreativa och unika

16 14 lösningar. kan basera sitt arbete på givna innehållsplaner. identifierar i sitt arbete situationer, då han måste utreda upphovsrättsliga frågor. kan enligt ett givet tema göra stilmässiga bildval av de bilder han tagit. kan under handledning tillämpa bildkompositionens kommunikativa principer. kan göra bildval enligt ett givet tema t.ex. från fotobyråers bildbanker. kan vid fotografering med framgång tillämpa några fotografiska uttryckselement. kan i sitt eget arbete uppmärksamma åtgärder som förorsakas av regelverk för kommunikation. väljer motiverat bilder enligt temat, ämnet eller stilen från fotobyråers bildbanker. kan vid fotografering övervägt använda fotografiska uttryckselement. gestaltar rörelsens riktning i fotografiskt uttryck och läsriktningens betydelse och skillnader. betonar vid fotografering utrymmet eller rörelsen med valet av objektiv, ljuset och kompositionen. kan aktivt göra iakttagelser, skaffar och specificerar den kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. känner till de vanligaste produktionsmetoderna, -redskapen och samarbetspartnerna. känner till olika produktionsformer inom mediebranschen. kan arbetslagstiftning, avtalsrätt och upphovsrätternas grunder. behärskar vanliga lagringsformat för video. behärskar bildstorlekssystemet. iakttar kontinuiteten i rörelsen och ljuset när han fotograferar och editerar. känner till filtrens

17 15 inverkan på bilden. beaktar inverkan av bakgrundsljud, ljudets återkastning, avstånd och osynlighet på ljudinspelningens slutresultat. känner bildspråkets grunder. känner till vanliga passiva teaterstrålkastare och belysningsanordningar för filmning. känner till brännartyperna. är på det klara med ljusets egenskaper och inverkan av filter på ljuset. kan de mest centrala lagringsformaten och signalkällorna. uppmärksammar färgen som symbol, kulturellt element och väckare av uppmärksamhet vid val av färgkarta. använder färger som formgivare eller utrymme som ett element i kompositionen och layouten. kan självständigt använda färger som element i ombrytningen så, att det fungerar också i svartvitt. kan självständigt och medvetet välja kommunikativa element i bildkompositionen så att de lämpar sig för den givna slutprodukten. använder kommunikativa

18 16 Behärskande av arbetssäkerhet Baskompetens Problemlösningsförmåga känner till arbetarskyddsbestämmelserna så, att han tryggt klarar av uppgifterna. arbetar ergonomiskt riktigt. kan berätta om problem i tid och begär hjälp. kan självständigt uppmärksamma riskfaktorer i sin arbetsmiljö. följer givna arbetarskyddsdirektiv och bestämmelser. föreslår initiativrikt lösningsalternativ i problemsituationer element stilenligt, ekonomiskt och ändamålsenligt. kan självständigt ha omsorg om arbetarskyddet i sin arbetsmiljö och meddelar om bristfälligheter. arbetar under press med uppmärksamhet på ork, ergonomi och arbetslagstiftningsfrågor. fungerar initiativrikt, logiskt och smidigt. Interaktions-, kommunikations- och samarbetsfärdigheter kan arbeta i olika slags arbetsgrupper och projekt inom AVbranschen. klarar centrala uppgifter som medlem i en arbetsgrupp. tillämpar tekniska basfärdigheter i grupparbete och i projekt. verkar som medlem i arbetsgruppen utan att förorsaka störningar. klarar av att samarbeta och att beakta övriga medlemmar i arbetsgemenskapen. samarbetar, samt ger och begär hjälp då det behövs. Gemensamma betoningar Kvalitativ och kundinriktad verksamhet följder de instruktioner och bestämmelser, som arbetsgruppen eller - teamet givit. kan presentera sitt arbete för sin arbetsgrupp eller sin förman. kan uppmärksamma de centrala kvalitetskriterierna i sitt arbete och verka enligt dem under handledning. fungerar sakligt i kundbetjäningssituationer. fungerar ansvarsfullt och rättvist. följer de produktionsinstruktioner som givits. känner till de centrala kvalitetskriterierna för sitt arbete och för varje aktuell arbetsuppgift och fungerar så gott som självständigt enligt dem. behärskar olika slags kundbetjäningssituationer. kan presentera underbyggda förslag i arbetsgruppen och framför sina förslag för godkännande för de personer, som beslutar om dem. uppmärksammar kundens kommunikativa målsättningar. känner till de centrala kvalitetskriterierna för sitt arbete och för varje aktuell arbetsuppgift och fungerar enligt dem. behärskar berömligt olika slags situationer inom kundbetjäning.

19 17 Arbetarskydd och hälsa är medveten om centrala faktorer som inverkar på de egna krafterna. kan under handledning följa innehållet i lagar som gäller arbetarskydd och hälsa. känner till huvuddragen i arbetslagstiftning och arbetarskyddsbestämmelser och - direktiven inom sin bransch och strävar till att följa dem. behärskar och följer innehållet i arbetslagstiftning och i arbetarskyddsbestämmelser och - direktiv inom den egna branschen. bygger upp en ergonomiskt ändamålsenlig arbetsmiljö och anmäler om brister i den under handledning. gör anmälan om brister som äventyrar hälsan på arbetsstället. har med handledning omsorg om sin pausgymnastik vid bildskärmsarbete. har omsorg om sin pausgymnastik vid bildskärmsarbete. förstår pausgymnastikens betydelse vid bildskärmsarbete och har omsorg om sin hälsa.. Utnyttjande av teknologi och informationsteknik kan tillämpa ny teknik i sitt arbete tillämpar och tar i bruk ny teknik och tillämpningar arbetet, i sina arbetsrutiner och i interaktion med arbetslivet. tillämpar och tar innovativt i bruk ny teknik och tillämpningar i arbetet, i sina arbetsrutiner och i interaktion med arbetslivet. följer med utvecklingen inom teknologi och informationsteknik. följer självmant och kontinuerligt med den teknologiska och informationstekniska utvecklingen. Företagsamhet är initiativrik och värdesätter sitt arbete. är initiativrik, ambitiös, modig och värdesätter sitt arbete. är initiativrik, ambitiös, modig, uppfinningsrik och värdesätter sitt arbete.

20 Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv Centralt innehåll i denna studiehelhet är bilduttryck. Beskrivning av yrkesprovet Den studerande tillämpar i sitt arbete de centrala kunskaperna och färdigheterna i video, television och film som uttrycksmedel. För att kunna visa sitt kunnande i bilduttryck bör den studerande tillräckligt väl kunna använda de redskap, utrustning och program som förutsätts för varje yrkesprovuppgift. Den studerande - använder den digitala och analoga video-, televisons- och filmningsteknikens tekniska och dramaturgiska sätt att bryta ner manuset och göra upp planer - bryter ner manuset till en bild- och filmningsplan enligt regissörens och filmarens instruktioner Den studerande - väljer apparatur enligt anvisningarna och enligt de faktorer som inverkar på innehållet. - använder tilläggsutrustning (t.ex. grip- och belysningsteknik) för att uppnå ett önskat slutresultat. - arbetar i kreativa arbetsgrupper och projekt. Den studerande - inhämtar godkännande av slutprodukten - vidarebefordrar produkten till framställningsprocessen - dokumenterar det arbete som blivit utfört - rapporterar - arkiverar Den studerande tillämpar sina uttrycksfärdigheter inom något delområde inom video, television och film. Han utnyttjar sina tekniska basfärdigheter i filmnings- och efterbehandlingsprocesser i sitt bilduttryck. Behärskande av kameran och filmningssituationen o Filmningsformat: Digital lagring (t.ex. DVCAM, DVCPRO, DIGIBETA, Betacam SX, HD osv.) Analog lagring och film o Bildförhållande 4:3 och 16:9 o Laddning av kameran o Justering av kamerans inställningar o Vitbalans o Koppling av utrustning för mottagning av signaler utifrån o Koppling till ljudkällor och justeringar o Behärskande av bildstorlekar o Behärskande av kontinuiteten Stativ och rälser samt tillbehör o Behärskande av studiostativ o Behärskande av ENG/EFP-stativ o Balansering o Zoom och skärpningsreglage o Att bygga rälsen användning av kran eller jib o Den använda utrustningens inverkan på det önskade slutresultatet

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

FÖRESKRIFT 42/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 42/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 42/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 2006 FÖRESKRIFT 42/011/2005

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:13 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från gällande läroplan för grundexamen inom huslig ekonomi och

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM PAPPERSINDUSTRIN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom pappersindustrin

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalens tidpunkt och plats Semifinalens tidpunkt och plats 15.1.2014 16.1.2014 Bovallius -ammattiopisto Vähäheikkiläntie 50 20810 TURKU 1 / 7 Semifinalkoordinator Nina Tamminen Bovallius-ammattiopisto nina.tamminen (at) bovallius.fi

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: Arbete med serviceuppgifter 25 kp + Modul 1: Arbete med service- och företagsuppgifter, 15 kp + Modul 2: Redskapsprogram och nätpublikationer, 10 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM ELBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I LOGISTIK Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 FÖRESKRIFT 43/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi Utbildningsstyrelsen 3.4.2013 Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi UTBILDNINGSUTBUDET Exempel: En yrkesinriktad grundexamen Utbildnings- och yrkesmål UBS text om allmänna

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer