NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen i audiovisuell kommunikation ( , dnr 14/011/2001). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte en norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprov Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna 3 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA 5 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv Ljudteknik, 15 sv Ljudarbete, 15 sv Filmproduktion, 15 sv Bildframställning, 15 sv Bildbehandling, 15 sv Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv Belysningsteknik, 15 sv Belysningsarbete 15, sv Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv Multimedieteknik, 15 sv Multimedieproduktion, 15 sv Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv Produktionsledning, 15 sv Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 131

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Yrkesprovsmiljö finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och utrustning som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven

4 2 utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och utrustning som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskandet av arbetsprocessen behärskandet av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskandet av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen.

7 5 3 YRKESPROVSMATERIAL FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA Yrkesproven för studiehelheterna i de gemensamma yrkesinriktade studierna inom examen är obligatoriska för alla studeranden. Yrkesproven i de studiehelheter som är differentierade enligt utbildningsprogram är obligatoriska för dem som har valt ifrågavarande utbildningsprogram. Den studerande ska visa sitt kunnande genom yrkesprov också i de valfria yrkesinriktade studierna. Utbildningsanordnaren bestämmer yrkesprovens mängd så att yrkeskunskaperna inom alla studiehelheter i de yrkesinriktade studierna kommer fram i yrkesprovet. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen, 30 sv 1. Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Yrkesinriktade studier i utbildningsprogrammet, 60 sv Valfria studier, 60 sv 2. Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv 3. Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv 4. Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv 5. Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv 6. Ljudteknik, 15 sv 7. Ljudarbete, 15 sv 8. Filmproduktion, 15 sv 9. Bildframställning, 15 sv 10. Bildbehandling, 15 sv 11. Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv 12. Belysningsteknik, 15 sv 13. Belysningsarbete, 15 sv 14. Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv 15. Multimedieteknik, 15 sv 16. Multimedieproduktion, 15 sv 17. Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv 18. Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv 19. Produktionsledning, 15 sv 20. Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv 21. Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 22. Övriga valfria studier, 15 sv

8 6 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Den studerande uppgör en projektplan och genomför den inom de gränser som tidtabellen och kostnadsförslaget sätter. Den studerande känner till grunderna i bildspråk och ljudets och ljusets inverkan på bildspråket. Han gör en video- och ljudinspelning, ljussätter filmningssituationen, filmar, gör en ljudupptagning och bearbetar råmaterialet till en färdig produkt. Han belyser situationen och utrymmet vid ett enkelt uppträdande samt sköter ljudåtergivningen vid det. Den studerande belyser filmningsobjektet och fotograferar det med en systemkamera för kinofilm eller en digitalkamera. Han väljer ut de ur uttryckssynvinkel mest lämpliga bilderna bland de bilder som han själv tagit. Den studerande framkallar en svartvit film och gör ett färgavdrag av bilden på papper. Han bearbetar den digitaliserade bilden med ett bildbehandlingsprogram så att den passar för publikationsunderlaget. Den studerande gör en sida, en del av eller en layoutplan för en multimedie- eller printmedieprodukt på basen av ett givet manus eller annan tillräcklig instruktion. Den studerande förverkligar ett tryckalster eller en digital produkt i liten skala. Den studerande förverkligar en enkel nätpublikationen efter givna instruktioner. Vid estetiska och innehållsmässiga val ska den studerande uppmärksamma stilriktningar och konstarter. Han ger akt på sin audiovisuella miljö ur de egna arbetsuppgifternas synvinkel. Han analyserar och tillämpar sina iakttagelser och kunskaper. Den studerande uppmärksammar och tillämpar sina kunskaper om upphovsrättslagstiftningen och andra författningar, som reglerar kommunikationen. Han använder branschens fackengelska muntligt och skriftligt. Får en arbetsuppgift - videofilmning - ljudupptagning - efterbehandleing av bild eller ljud - belysning - fotografering - framkallning av fotografi - bildbehandling - genomförande av en grafisk layout - multimediepublikation - planering och behärskande av projektet Väljer och reserverar - produktionsutrustning - apparater och program - övriga resurser Tillämpar sina kunskaper om kommunikation, uttrycksmedel och teknik - estetiska, konstnärliga och kulturella grunder - grunderna i färger, typografi och bildkomposition - grunderna i dramaturgi - analysering av masskommunikation - arbetssäkerhet - författningar och normer - interaktion - fackengelska. Genomför arbetsuppgiften Utför det efterarbete som hör till uppgiften för ett godkänt arbetet.

9 7 Exempel på yrkesprov Exempel 1 Beskrivning av uppgiften och arbetsprocessen Uppgiften är att enligt en beställning framställa ett presentationsmaterial på nätet för ett band. Presentationsmaterialet består av videobilder och ljud, fotografier, en given text och eventuellt annat grafiskt material. Materialets distributionskanaler är en optisk lagringsskiva med fodral och bandets hemsidor. En representant för bandet kommer till platsen för att precisera detaljer i beställningen och för att avtala om hur materialet ska godkännas. Till arbetsprocessen hör att göra en videointervju, att ta fotografier och behandla dem, att bearbeta och optimera materialet så att det kan överföras till en optisk lagringsskiva och på nätet. Skivomslaget med texter planeras till en tryckfärdig datafil och ett provtryck görs av det. Av det material som ska finnas med på skivan bränns en provskiva. En intervju som grupparbete Gör en kort personintervju med en av bandets medlemmar som ett tre personers grupparbete. Genomförande: en videokamera, belysningsutrustning enligt genren, en separat mikrofon- och ljudutrustning som passar för situationen. Bild och ljud behandlas efteråt och överförs på nätet till bandets hemsidor. Enskilt arbete Planera och illustrera ett skivomslag med fotografier som du tagit av bandet och med given text samt med eventuellt annat grafiskt material. Ta fotografier av en bandmedlem till en svartvit film. Framkalla filmen, gör en kontaktkopia och välj ut bilder som passar till presentationsmaterialet. Skanna dina utvalda bilder från svartvita negativ och gör av dem och av eventuellt annat material som du vill ha med en duotone (tvåtonad)-datafil för utskrift. Välj texttyp, -färg och storlek och ombryt skivomslaget med bilder och texter. Behandla bilderna för överföring också till bandets hemsida. Planera och genomför på hemsidan en liten promohelhet i den form beställaren önskar. Överför ditt bearbetade material till den webbansvariga. Låt allt framställt material bli godkänt hos beställaren enligt de regler för godkännande som uppgjorts vid arbetets början. Se till att de skyldigheter som gäller upphovsrättsliga och andra rättigheter blir uppfyllda och uppgör ett noggrant bandkort över videon. Dokumentera ända från uppgiftens början alla de överenskommelser som gjorts och de anvisningar som getts. Returnera bandkortet, skivomslagets provtryck, den optiska provskivan och din dokumentation till beställaren inom utsatt tid. Yrkesprovsmiljö Den studerande kan utföra sitt yrkesprov i ett litet projekt delvis som enda provgivare eller i ett större projekt som en del av en grupp, förutsatt att verksamheten möjliggör en differentierat individuell bedömning. Bedömning av yrkesprovet Vid bedömning av yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande betonas att studerande, oberoende av inriktning, behärskar alla de basfärdigheter som krävs för en bred examen. I yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande räcker det dock, att den studerande får så klart avgränsade uppgiftsbeskrivningar som möjligt och att man inte ännu kräver långtgående tillämpningsfärdigheter av honom. I baskunnandet betonas bedömningen av baskompetens och gemensamma betoningar mer än i de övriga studiehelheterna.

10 8 Föremål för bedömningen Bedömningskriterier Nöjaktiga (N1) Goda (G3) (utöver kriterierna för den nöjaktiga nivån) Berömliga (B5) (utöver kriterierna för den goda nivån) Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av arbetsprocessen genomför arbetsuppgifterna enligt givna anvisningar utför efterarbeten som hör till uppgifterna och låter godkänna arbetet kan under handledning använda manuset som han fått och övriga anvisningar som bas för sitt arbete. testar sitt arbete och är noggrann. ser till att slutresultatet är publiceringsbart. använder manuset som han fått och övriga anvisningar omsorgsfullt och noggrant som bas för sitt arbete. verkar planmässigt systematiskt, självständigt och initiativrikt. producerar under handledning fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett bildbehandlingsprogram. kan fotografera i den belysning som råder kan redigera en videobild för att få en användbar produkt av den. visar offentligt en av sina egna produkter. kan använda fonter som grafiska element. producerar fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett professionellt bildbehandlingsprogram. bygger vid behov upp en trepunktsbelysning. behandlar bilderna så att de till egenskaper och lagringsform passar för publikationsunderlaget. kan beskära en videobild för att få en publicerbar produkt av den. bygger upp en belysningssituation för utrymmet och föreställningen. utvärderar kritiskt sina egna arbeten. planerar ett typografiskt uttryck för en tryck- eller digital produkt. uppgör en plan för en sida, en del av eller en

11 9 kan verka i ett projekteller grupparbete. kan under handledning dokumentera sitt eget arbete. kan under handledning utvärdera sitt eget arbetsskede. följer överenskommelser. fyller under handledning arbetets kvalitetskrav. utför arbetet noggrant och flitigt. kan under handledning utvärdera sitt arbete. följer anvisningar och fungerar kundinriktat. arbetar i projekt i enlighet med principerna för grupparbete. kan namnge, lagra, arkivera och skydda filer som han skapat. kan dokumentera sitt arbete i den omfattning och med den noggrannhet som getts. uppfyller arbetets kvalitetskrav. arbetar målinriktat. testar och granskar sitt arbete innan han överlåter det vidare. kan utvärdera sitt arbete och kan motivera de lösningar man valt. fungerar smidigt. layout i en multimedieeller printmedieproduktion genom att utnyttja kompositionselementena. förverkligar en enkel nätpublikation på basen av tillräcklig instruktion redigerar och textar nätpublikationen med ett editeringsprogram samt levererar nätpublikationen till servern. fungerar serviceinriktat. kan anpassa sitt eget arbete till de givna möjligheterna och uppnår målsättningen. känner till och följer överenskommelserna. säkerhetskopierar de filer som han skapat på överenskommet sätt. dokumenterar sitt arbete i ändamålsenlig omfattning och noggrannhet. känner till kvalitetskraven för de olika arbetena. arbetar kreativt, effektivt. kan analysera och utvärdera sitt eget arbete i förhållande till hela produktionen. är initiativrik.

12 10 Behärskande av arbetsuppgiften väljer och reserverar redskap som hör till uppgiften använder i olika skeden av arbetsuppgiften olika material, arbetsredskap och arbetsmetoder utför efterarbeten som hör till uppgiften och låter godkänna arbetet instruktioner. kan under handledning använda en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. kan under handledning framkalla svartvit film och göra en fotokopia av den. utvecklar takten i arbetets utförande. använder en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. framkallar svartvit film och gör en fotokopia av den. utvecklar sitt eget arbetssätt. utnyttjar initiativrikt olika funktioner hos en systemkamera eller hos digital fotograferingsutrustning. använder separat belysningsutrustning. åstadkommer ett personligt fotografi som slutresultat. framkallar svartvit film felfritt och gör en kvalitativ fotokopia av den. väljer med handledning en lämplig färgkarta för produkten eller projektet. väljer en ändamålsenlig färgkarta för produkten eller projektet. väljer genomtänkt en färgkarta för produkten eller projektet. korrigerar och färglägger bildelement med beaktande av färgsystemen och publikationsunderlagen. behärskar färgkorrigeringssystemet i digitala medier. kan under handledning ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan filma i rådande ljusförhållanden och kan utnyttja kunskap om färgtemperatur. kan under handledning ladda filmfilen i editeringsapparaten. kan ladda filmfilen i editeringsapparaten. känner till grundklippningens idéer och trimning av bilden och kan under handledning beskära och trimma bilden på basen av detta. behärskar grundklippning och trimning av bild.

13 11 kan under handledning kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan filma i rådande ljusförhållanden kan med handledning koppla en belysningsutrustning i funktionsdugligt skick och rikta strålkastarna mot det objekt som ska belysas. kan under handledning använda ljusregleringsbordet så, att han kan rikta de önskade strålkastarna. kan kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan bygga upp en trepunktsbelysning. kan filma i rådande ljusförhållanden och känner till färgtemperaturens inverkan på bilden. kan välja en för situationen lämplig belysningsutrustning och av den bygga en enkel belysningshelhet, med vilken han/ hon sköter objektets belysning på ett tillfredsställande sätt. kan rikta strålkastarna på det sätt som situationen kräver och använda ljusregleringsbordet för att dirigera strålkastarna. bygger enligt anvisningar upp en enkel belysningsanordning för belysning av objektet. använder fokus och trimmare. väljer självständigt den utrustning som behövs och kopplar apparaterna till en fungerande helhet. kan under handledning placera en mikrofon rätt och ställa apparaturen i skick för användning. kan handledd använda en bandspelare och en ljudediteringsanordning. kan fungera som filmteamets ljudtekniker. bearbetar bilder och ljud med bild- och ljudbehandlingsprogram som passar för arbetet. väljer en mikrofon och bandspelare som passar för användningsändamålet och situationen samt kopplar apparaterna till en apparathelhet. placerar mikrofonen på det sätt situationen kräver och använder bandspelaren. överför ljudmaterialet till editeringsapparaturen och editerar en helhet av det. väljer självständigt rätt typ av mikrofon för situationen och placerar den på det sätt ljudåtergivningsobjektet och ljudomgivningen förutsätter. bygger upp en enkel ljudanläggning, som består av mikrofon, bandspelare, högtalare eller hörlurar samt mellansladdar och bandinspelningar. reglerar ljudnivån och gör en inspelning. dämpar störande ljud med en

14 12 kan under handledning välja font enligt användningsmiljön. kan under handledning uppgöra arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. kan under handledning skriva ett PM och en faktura och fylla i givna blanketter och göra utkast till givna offertförfråganden, erbjudanden och förfrågningar. förstår bruksanvisningar och muntliga väljer en saklig font enligt användningsmiljön. använder fonter som grafiska element. kan välja och använda lämpliga redskap och program. frekvensmodulator och reglerar helhetens ljudstyrka så att den är balanserad. kopplar anläggningen, som består av en mikrofon, en elektronisk ljudkälla, ett enkelt mixerbord, förstärkare, högtalare och kablar. sätter upp anläggningen på lämpligt sätt samt använder mixerbordet och reglerar ljudnivån samt balansen mellan kanalerna. ombryter och editerar texten på basen av en typografisk plan. använder fonter som grafiska element i enlighet med produktens eller projektets karaktär. spelar in olika mediaelement så att deras egenskaper och filformat lämpar sig för publikationsunderlaget. bekantar sig med projektets målsättningar och gör arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. skriver ett PM och en faktura och fyller i blanketter och gör utkast till offertförfrågan, erbjudanden och förfrågningar.

15 13 arbetsbeskrivningar på engelska inom den egna branschen. noterar under handledning upphovsrättsligt material. lägger märke till upphovsrättsligt material. antecknar med handledning det material han använt. använder en operativsystemmiljö och klarar av att använda branschens tillämpningsprogram. antecknar enligt instruktionerna det material han använt. antecknar enligt instruktioner det material han använt och vidarebefordrar uppgifterna till behörig medlem i gruppen. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet uppgör under handledning en enkel nätpublikation. har grundfärdigheter i projektarbete. behärskar färdigheter i projektarbete. Tillämpar sitt kunnande i kommunikation, uttryck och teknik inom AVbranschen. kan använda branschens centrala termer och känner till centrala begrepp som hör till AVbranschen. behärskar facktermerna. känner till grundfunktioner hos dokument inom AVproduktion och kan under handledning tillämpa dem i sitt produktionsarbete. känner till betydelsen av produktionens ekonomiska och instrumentella resurser för den egna verksamheten och för hela arbets- och produktionsprocessen. kan under handledning beakta dem i sitt arbete. identifierar de konstarter som behövs i AV-kommunikationsarbete och deras mest väsentliga stilriktningar. identifierar de konstarter, stilriktningar och perioder som behövs i AV-kommunikationsarbete samt tillämpar sitt kunnande enligt anvisningar. utnyttjar i sitt arbete olika konstarter, stilriktningar och perioder. kan tillämpa sina observationer om AVmiljö i sitt arbete. söker kreativa och unika

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

!"#$%&'()*+,-)$.#"&./(&(/"+--

!#$%&'()*+,-)$.#&./(&(/+-- !"#$%&'()*+,-)$.#"&./(&(/"+--!"#$%&'()#(#*+&',-.)%)%#/0-#1&$(2,*)"#3*,41) 5,"")#6(78")"!9,1)"$,-.)%) :)'()2&*%&- ;

Läs mer

Exempel på projektarbeten

Exempel på projektarbeten SKOLVERKET EXEMPEL Bilaga 1 Exempel på projektarbeten De exempel som här presenteras skall inte ses som några färdiga förslag till projektarbeten. Däremot kan de användas som ett vägledande material i

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING

SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR, MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING Promemorior 2014:1 SAMARBETE MELLAN SKOLOR OCH LÄROANSTALTER SAMT FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR,

Läs mer