NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen i audiovisuell kommunikation ( , dnr 14/011/2001). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte en norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 1 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprov Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna 3 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA 5 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv Ljudteknik, 15 sv Ljudarbete, 15 sv Filmproduktion, 15 sv Bildframställning, 15 sv Bildbehandling, 15 sv Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv Belysningsteknik, 15 sv Belysningsarbete 15, sv Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv Multimedieteknik, 15 sv Multimedieproduktion, 15 sv Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv Produktionsledning, 15 sv Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 131

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Yrkesprovsmiljö finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och utrustning som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven

4 2 utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och utrustning som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskandet av arbetsprocessen behärskandet av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskandet av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen.

7 5 3 YRKESPROVSMATERIAL FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA Yrkesproven för studiehelheterna i de gemensamma yrkesinriktade studierna inom examen är obligatoriska för alla studeranden. Yrkesproven i de studiehelheter som är differentierade enligt utbildningsprogram är obligatoriska för dem som har valt ifrågavarande utbildningsprogram. Den studerande ska visa sitt kunnande genom yrkesprov också i de valfria yrkesinriktade studierna. Utbildningsanordnaren bestämmer yrkesprovens mängd så att yrkeskunskaperna inom alla studiehelheter i de yrkesinriktade studierna kommer fram i yrkesprovet. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen, 30 sv 1. Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Yrkesinriktade studier i utbildningsprogrammet, 60 sv Valfria studier, 60 sv 2. Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv 3. Video-, televisions- och filmteknik, 15 sv 4. Video-, televisions- och filmarbete, 15 sv 5. Ljudet som uttrycksmedel, 15 sv 6. Ljudteknik, 15 sv 7. Ljudarbete, 15 sv 8. Filmproduktion, 15 sv 9. Bildframställning, 15 sv 10. Bildbehandling, 15 sv 11. Ljuset som uttrycksmedel, 15 sv 12. Belysningsteknik, 15 sv 13. Belysningsarbete, 15 sv 14. Multimedia som uttrycksmedel, 15 sv 15. Multimedieteknik, 15 sv 16. Multimedieproduktion, 15 sv 17. Grafisk kommunikation som uttrycksmedel, 15 sv 18. Teknik och produktion inom grafisk kommunikation, 15 sv 19. Produktionsledning, 15 sv 20. Produktionsekonomi och företagsamhet, 15 sv 21. Evenemangsproduktionsteknik, 15 sv 22. Övriga valfria studier, 15 sv

8 6 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Grunderna i audiovisuell kommunikation, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Den studerande uppgör en projektplan och genomför den inom de gränser som tidtabellen och kostnadsförslaget sätter. Den studerande känner till grunderna i bildspråk och ljudets och ljusets inverkan på bildspråket. Han gör en video- och ljudinspelning, ljussätter filmningssituationen, filmar, gör en ljudupptagning och bearbetar råmaterialet till en färdig produkt. Han belyser situationen och utrymmet vid ett enkelt uppträdande samt sköter ljudåtergivningen vid det. Den studerande belyser filmningsobjektet och fotograferar det med en systemkamera för kinofilm eller en digitalkamera. Han väljer ut de ur uttryckssynvinkel mest lämpliga bilderna bland de bilder som han själv tagit. Den studerande framkallar en svartvit film och gör ett färgavdrag av bilden på papper. Han bearbetar den digitaliserade bilden med ett bildbehandlingsprogram så att den passar för publikationsunderlaget. Den studerande gör en sida, en del av eller en layoutplan för en multimedie- eller printmedieprodukt på basen av ett givet manus eller annan tillräcklig instruktion. Den studerande förverkligar ett tryckalster eller en digital produkt i liten skala. Den studerande förverkligar en enkel nätpublikationen efter givna instruktioner. Vid estetiska och innehållsmässiga val ska den studerande uppmärksamma stilriktningar och konstarter. Han ger akt på sin audiovisuella miljö ur de egna arbetsuppgifternas synvinkel. Han analyserar och tillämpar sina iakttagelser och kunskaper. Den studerande uppmärksammar och tillämpar sina kunskaper om upphovsrättslagstiftningen och andra författningar, som reglerar kommunikationen. Han använder branschens fackengelska muntligt och skriftligt. Får en arbetsuppgift - videofilmning - ljudupptagning - efterbehandleing av bild eller ljud - belysning - fotografering - framkallning av fotografi - bildbehandling - genomförande av en grafisk layout - multimediepublikation - planering och behärskande av projektet Väljer och reserverar - produktionsutrustning - apparater och program - övriga resurser Tillämpar sina kunskaper om kommunikation, uttrycksmedel och teknik - estetiska, konstnärliga och kulturella grunder - grunderna i färger, typografi och bildkomposition - grunderna i dramaturgi - analysering av masskommunikation - arbetssäkerhet - författningar och normer - interaktion - fackengelska. Genomför arbetsuppgiften Utför det efterarbete som hör till uppgiften för ett godkänt arbetet.

9 7 Exempel på yrkesprov Exempel 1 Beskrivning av uppgiften och arbetsprocessen Uppgiften är att enligt en beställning framställa ett presentationsmaterial på nätet för ett band. Presentationsmaterialet består av videobilder och ljud, fotografier, en given text och eventuellt annat grafiskt material. Materialets distributionskanaler är en optisk lagringsskiva med fodral och bandets hemsidor. En representant för bandet kommer till platsen för att precisera detaljer i beställningen och för att avtala om hur materialet ska godkännas. Till arbetsprocessen hör att göra en videointervju, att ta fotografier och behandla dem, att bearbeta och optimera materialet så att det kan överföras till en optisk lagringsskiva och på nätet. Skivomslaget med texter planeras till en tryckfärdig datafil och ett provtryck görs av det. Av det material som ska finnas med på skivan bränns en provskiva. En intervju som grupparbete Gör en kort personintervju med en av bandets medlemmar som ett tre personers grupparbete. Genomförande: en videokamera, belysningsutrustning enligt genren, en separat mikrofon- och ljudutrustning som passar för situationen. Bild och ljud behandlas efteråt och överförs på nätet till bandets hemsidor. Enskilt arbete Planera och illustrera ett skivomslag med fotografier som du tagit av bandet och med given text samt med eventuellt annat grafiskt material. Ta fotografier av en bandmedlem till en svartvit film. Framkalla filmen, gör en kontaktkopia och välj ut bilder som passar till presentationsmaterialet. Skanna dina utvalda bilder från svartvita negativ och gör av dem och av eventuellt annat material som du vill ha med en duotone (tvåtonad)-datafil för utskrift. Välj texttyp, -färg och storlek och ombryt skivomslaget med bilder och texter. Behandla bilderna för överföring också till bandets hemsida. Planera och genomför på hemsidan en liten promohelhet i den form beställaren önskar. Överför ditt bearbetade material till den webbansvariga. Låt allt framställt material bli godkänt hos beställaren enligt de regler för godkännande som uppgjorts vid arbetets början. Se till att de skyldigheter som gäller upphovsrättsliga och andra rättigheter blir uppfyllda och uppgör ett noggrant bandkort över videon. Dokumentera ända från uppgiftens början alla de överenskommelser som gjorts och de anvisningar som getts. Returnera bandkortet, skivomslagets provtryck, den optiska provskivan och din dokumentation till beställaren inom utsatt tid. Yrkesprovsmiljö Den studerande kan utföra sitt yrkesprov i ett litet projekt delvis som enda provgivare eller i ett större projekt som en del av en grupp, förutsatt att verksamheten möjliggör en differentierat individuell bedömning. Bedömning av yrkesprovet Vid bedömning av yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande betonas att studerande, oberoende av inriktning, behärskar alla de basfärdigheter som krävs för en bred examen. I yrkesprovet i studiehelheten i baskunnande räcker det dock, att den studerande får så klart avgränsade uppgiftsbeskrivningar som möjligt och att man inte ännu kräver långtgående tillämpningsfärdigheter av honom. I baskunnandet betonas bedömningen av baskompetens och gemensamma betoningar mer än i de övriga studiehelheterna.

10 8 Föremål för bedömningen Bedömningskriterier Nöjaktiga (N1) Goda (G3) (utöver kriterierna för den nöjaktiga nivån) Berömliga (B5) (utöver kriterierna för den goda nivån) Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av arbetsprocessen genomför arbetsuppgifterna enligt givna anvisningar utför efterarbeten som hör till uppgifterna och låter godkänna arbetet kan under handledning använda manuset som han fått och övriga anvisningar som bas för sitt arbete. testar sitt arbete och är noggrann. ser till att slutresultatet är publiceringsbart. använder manuset som han fått och övriga anvisningar omsorgsfullt och noggrant som bas för sitt arbete. verkar planmässigt systematiskt, självständigt och initiativrikt. producerar under handledning fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett bildbehandlingsprogram. kan fotografera i den belysning som råder kan redigera en videobild för att få en användbar produkt av den. visar offentligt en av sina egna produkter. kan använda fonter som grafiska element. producerar fotografier i digital form endera genom att skanna eller genom att spara dem på annat sätt i datorn. behandlar bilderna med ett professionellt bildbehandlingsprogram. bygger vid behov upp en trepunktsbelysning. behandlar bilderna så att de till egenskaper och lagringsform passar för publikationsunderlaget. kan beskära en videobild för att få en publicerbar produkt av den. bygger upp en belysningssituation för utrymmet och föreställningen. utvärderar kritiskt sina egna arbeten. planerar ett typografiskt uttryck för en tryck- eller digital produkt. uppgör en plan för en sida, en del av eller en

11 9 kan verka i ett projekteller grupparbete. kan under handledning dokumentera sitt eget arbete. kan under handledning utvärdera sitt eget arbetsskede. följer överenskommelser. fyller under handledning arbetets kvalitetskrav. utför arbetet noggrant och flitigt. kan under handledning utvärdera sitt arbete. följer anvisningar och fungerar kundinriktat. arbetar i projekt i enlighet med principerna för grupparbete. kan namnge, lagra, arkivera och skydda filer som han skapat. kan dokumentera sitt arbete i den omfattning och med den noggrannhet som getts. uppfyller arbetets kvalitetskrav. arbetar målinriktat. testar och granskar sitt arbete innan han överlåter det vidare. kan utvärdera sitt arbete och kan motivera de lösningar man valt. fungerar smidigt. layout i en multimedieeller printmedieproduktion genom att utnyttja kompositionselementena. förverkligar en enkel nätpublikation på basen av tillräcklig instruktion redigerar och textar nätpublikationen med ett editeringsprogram samt levererar nätpublikationen till servern. fungerar serviceinriktat. kan anpassa sitt eget arbete till de givna möjligheterna och uppnår målsättningen. känner till och följer överenskommelserna. säkerhetskopierar de filer som han skapat på överenskommet sätt. dokumenterar sitt arbete i ändamålsenlig omfattning och noggrannhet. känner till kvalitetskraven för de olika arbetena. arbetar kreativt, effektivt. kan analysera och utvärdera sitt eget arbete i förhållande till hela produktionen. är initiativrik.

12 10 Behärskande av arbetsuppgiften väljer och reserverar redskap som hör till uppgiften använder i olika skeden av arbetsuppgiften olika material, arbetsredskap och arbetsmetoder utför efterarbeten som hör till uppgiften och låter godkänna arbetet instruktioner. kan under handledning använda en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. kan under handledning framkalla svartvit film och göra en fotokopia av den. utvecklar takten i arbetets utförande. använder en systemkamera och digital fotograferingsutrustning så, att han som slutresultat åstadkommer ett användbart fotografi. framkallar svartvit film och gör en fotokopia av den. utvecklar sitt eget arbetssätt. utnyttjar initiativrikt olika funktioner hos en systemkamera eller hos digital fotograferingsutrustning. använder separat belysningsutrustning. åstadkommer ett personligt fotografi som slutresultat. framkallar svartvit film felfritt och gör en kvalitativ fotokopia av den. väljer med handledning en lämplig färgkarta för produkten eller projektet. väljer en ändamålsenlig färgkarta för produkten eller projektet. väljer genomtänkt en färgkarta för produkten eller projektet. korrigerar och färglägger bildelement med beaktande av färgsystemen och publikationsunderlagen. behärskar färgkorrigeringssystemet i digitala medier. kan under handledning ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan ställa i ordning videokameran för filmning och använda den. kan filma i rådande ljusförhållanden och kan utnyttja kunskap om färgtemperatur. kan under handledning ladda filmfilen i editeringsapparaten. kan ladda filmfilen i editeringsapparaten. känner till grundklippningens idéer och trimning av bilden och kan under handledning beskära och trimma bilden på basen av detta. behärskar grundklippning och trimning av bild.

13 11 kan under handledning kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan filma i rådande ljusförhållanden kan med handledning koppla en belysningsutrustning i funktionsdugligt skick och rikta strålkastarna mot det objekt som ska belysas. kan under handledning använda ljusregleringsbordet så, att han kan rikta de önskade strålkastarna. kan kopiera en editerad fil till visningsformatet. kan bygga upp en trepunktsbelysning. kan filma i rådande ljusförhållanden och känner till färgtemperaturens inverkan på bilden. kan välja en för situationen lämplig belysningsutrustning och av den bygga en enkel belysningshelhet, med vilken han/ hon sköter objektets belysning på ett tillfredsställande sätt. kan rikta strålkastarna på det sätt som situationen kräver och använda ljusregleringsbordet för att dirigera strålkastarna. bygger enligt anvisningar upp en enkel belysningsanordning för belysning av objektet. använder fokus och trimmare. väljer självständigt den utrustning som behövs och kopplar apparaterna till en fungerande helhet. kan under handledning placera en mikrofon rätt och ställa apparaturen i skick för användning. kan handledd använda en bandspelare och en ljudediteringsanordning. kan fungera som filmteamets ljudtekniker. bearbetar bilder och ljud med bild- och ljudbehandlingsprogram som passar för arbetet. väljer en mikrofon och bandspelare som passar för användningsändamålet och situationen samt kopplar apparaterna till en apparathelhet. placerar mikrofonen på det sätt situationen kräver och använder bandspelaren. överför ljudmaterialet till editeringsapparaturen och editerar en helhet av det. väljer självständigt rätt typ av mikrofon för situationen och placerar den på det sätt ljudåtergivningsobjektet och ljudomgivningen förutsätter. bygger upp en enkel ljudanläggning, som består av mikrofon, bandspelare, högtalare eller hörlurar samt mellansladdar och bandinspelningar. reglerar ljudnivån och gör en inspelning. dämpar störande ljud med en

14 12 kan under handledning välja font enligt användningsmiljön. kan under handledning uppgöra arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. kan under handledning skriva ett PM och en faktura och fylla i givna blanketter och göra utkast till givna offertförfråganden, erbjudanden och förfrågningar. förstår bruksanvisningar och muntliga väljer en saklig font enligt användningsmiljön. använder fonter som grafiska element. kan välja och använda lämpliga redskap och program. frekvensmodulator och reglerar helhetens ljudstyrka så att den är balanserad. kopplar anläggningen, som består av en mikrofon, en elektronisk ljudkälla, ett enkelt mixerbord, förstärkare, högtalare och kablar. sätter upp anläggningen på lämpligt sätt samt använder mixerbordet och reglerar ljudnivån samt balansen mellan kanalerna. ombryter och editerar texten på basen av en typografisk plan. använder fonter som grafiska element i enlighet med produktens eller projektets karaktär. spelar in olika mediaelement så att deras egenskaper och filformat lämpar sig för publikationsunderlaget. bekantar sig med projektets målsättningar och gör arbetsplan, tidtabell och kostnadsförslag för ett mindre arbete. skriver ett PM och en faktura och fyller i blanketter och gör utkast till offertförfrågan, erbjudanden och förfrågningar.

15 13 arbetsbeskrivningar på engelska inom den egna branschen. noterar under handledning upphovsrättsligt material. lägger märke till upphovsrättsligt material. antecknar med handledning det material han använt. använder en operativsystemmiljö och klarar av att använda branschens tillämpningsprogram. antecknar enligt instruktionerna det material han använt. antecknar enligt instruktioner det material han använt och vidarebefordrar uppgifterna till behörig medlem i gruppen. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet uppgör under handledning en enkel nätpublikation. har grundfärdigheter i projektarbete. behärskar färdigheter i projektarbete. Tillämpar sitt kunnande i kommunikation, uttryck och teknik inom AVbranschen. kan använda branschens centrala termer och känner till centrala begrepp som hör till AVbranschen. behärskar facktermerna. känner till grundfunktioner hos dokument inom AVproduktion och kan under handledning tillämpa dem i sitt produktionsarbete. känner till betydelsen av produktionens ekonomiska och instrumentella resurser för den egna verksamheten och för hela arbets- och produktionsprocessen. kan under handledning beakta dem i sitt arbete. identifierar de konstarter som behövs i AV-kommunikationsarbete och deras mest väsentliga stilriktningar. identifierar de konstarter, stilriktningar och perioder som behövs i AV-kommunikationsarbete samt tillämpar sitt kunnande enligt anvisningar. utnyttjar i sitt arbete olika konstarter, stilriktningar och perioder. kan tillämpa sina observationer om AVmiljö i sitt arbete. söker kreativa och unika

16 14 lösningar. kan basera sitt arbete på givna innehållsplaner. identifierar i sitt arbete situationer, då han måste utreda upphovsrättsliga frågor. kan enligt ett givet tema göra stilmässiga bildval av de bilder han tagit. kan under handledning tillämpa bildkompositionens kommunikativa principer. kan göra bildval enligt ett givet tema t.ex. från fotobyråers bildbanker. kan vid fotografering med framgång tillämpa några fotografiska uttryckselement. kan i sitt eget arbete uppmärksamma åtgärder som förorsakas av regelverk för kommunikation. väljer motiverat bilder enligt temat, ämnet eller stilen från fotobyråers bildbanker. kan vid fotografering övervägt använda fotografiska uttryckselement. gestaltar rörelsens riktning i fotografiskt uttryck och läsriktningens betydelse och skillnader. betonar vid fotografering utrymmet eller rörelsen med valet av objektiv, ljuset och kompositionen. kan aktivt göra iakttagelser, skaffar och specificerar den kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. känner till de vanligaste produktionsmetoderna, -redskapen och samarbetspartnerna. känner till olika produktionsformer inom mediebranschen. kan arbetslagstiftning, avtalsrätt och upphovsrätternas grunder. behärskar vanliga lagringsformat för video. behärskar bildstorlekssystemet. iakttar kontinuiteten i rörelsen och ljuset när han fotograferar och editerar. känner till filtrens

17 15 inverkan på bilden. beaktar inverkan av bakgrundsljud, ljudets återkastning, avstånd och osynlighet på ljudinspelningens slutresultat. känner bildspråkets grunder. känner till vanliga passiva teaterstrålkastare och belysningsanordningar för filmning. känner till brännartyperna. är på det klara med ljusets egenskaper och inverkan av filter på ljuset. kan de mest centrala lagringsformaten och signalkällorna. uppmärksammar färgen som symbol, kulturellt element och väckare av uppmärksamhet vid val av färgkarta. använder färger som formgivare eller utrymme som ett element i kompositionen och layouten. kan självständigt använda färger som element i ombrytningen så, att det fungerar också i svartvitt. kan självständigt och medvetet välja kommunikativa element i bildkompositionen så att de lämpar sig för den givna slutprodukten. använder kommunikativa

18 16 Behärskande av arbetssäkerhet Baskompetens Problemlösningsförmåga känner till arbetarskyddsbestämmelserna så, att han tryggt klarar av uppgifterna. arbetar ergonomiskt riktigt. kan berätta om problem i tid och begär hjälp. kan självständigt uppmärksamma riskfaktorer i sin arbetsmiljö. följer givna arbetarskyddsdirektiv och bestämmelser. föreslår initiativrikt lösningsalternativ i problemsituationer element stilenligt, ekonomiskt och ändamålsenligt. kan självständigt ha omsorg om arbetarskyddet i sin arbetsmiljö och meddelar om bristfälligheter. arbetar under press med uppmärksamhet på ork, ergonomi och arbetslagstiftningsfrågor. fungerar initiativrikt, logiskt och smidigt. Interaktions-, kommunikations- och samarbetsfärdigheter kan arbeta i olika slags arbetsgrupper och projekt inom AVbranschen. klarar centrala uppgifter som medlem i en arbetsgrupp. tillämpar tekniska basfärdigheter i grupparbete och i projekt. verkar som medlem i arbetsgruppen utan att förorsaka störningar. klarar av att samarbeta och att beakta övriga medlemmar i arbetsgemenskapen. samarbetar, samt ger och begär hjälp då det behövs. Gemensamma betoningar Kvalitativ och kundinriktad verksamhet följder de instruktioner och bestämmelser, som arbetsgruppen eller - teamet givit. kan presentera sitt arbete för sin arbetsgrupp eller sin förman. kan uppmärksamma de centrala kvalitetskriterierna i sitt arbete och verka enligt dem under handledning. fungerar sakligt i kundbetjäningssituationer. fungerar ansvarsfullt och rättvist. följer de produktionsinstruktioner som givits. känner till de centrala kvalitetskriterierna för sitt arbete och för varje aktuell arbetsuppgift och fungerar så gott som självständigt enligt dem. behärskar olika slags kundbetjäningssituationer. kan presentera underbyggda förslag i arbetsgruppen och framför sina förslag för godkännande för de personer, som beslutar om dem. uppmärksammar kundens kommunikativa målsättningar. känner till de centrala kvalitetskriterierna för sitt arbete och för varje aktuell arbetsuppgift och fungerar enligt dem. behärskar berömligt olika slags situationer inom kundbetjäning.

19 17 Arbetarskydd och hälsa är medveten om centrala faktorer som inverkar på de egna krafterna. kan under handledning följa innehållet i lagar som gäller arbetarskydd och hälsa. känner till huvuddragen i arbetslagstiftning och arbetarskyddsbestämmelser och - direktiven inom sin bransch och strävar till att följa dem. behärskar och följer innehållet i arbetslagstiftning och i arbetarskyddsbestämmelser och - direktiv inom den egna branschen. bygger upp en ergonomiskt ändamålsenlig arbetsmiljö och anmäler om brister i den under handledning. gör anmälan om brister som äventyrar hälsan på arbetsstället. har med handledning omsorg om sin pausgymnastik vid bildskärmsarbete. har omsorg om sin pausgymnastik vid bildskärmsarbete. förstår pausgymnastikens betydelse vid bildskärmsarbete och har omsorg om sin hälsa.. Utnyttjande av teknologi och informationsteknik kan tillämpa ny teknik i sitt arbete tillämpar och tar i bruk ny teknik och tillämpningar arbetet, i sina arbetsrutiner och i interaktion med arbetslivet. tillämpar och tar innovativt i bruk ny teknik och tillämpningar i arbetet, i sina arbetsrutiner och i interaktion med arbetslivet. följer med utvecklingen inom teknologi och informationsteknik. följer självmant och kontinuerligt med den teknologiska och informationstekniska utvecklingen. Företagsamhet är initiativrik och värdesätter sitt arbete. är initiativrik, ambitiös, modig och värdesätter sitt arbete. är initiativrik, ambitiös, modig, uppfinningsrik och värdesätter sitt arbete.

20 Video, television och film som uttrycksmedel, 15 sv Centralt innehåll i denna studiehelhet är bilduttryck. Beskrivning av yrkesprovet Den studerande tillämpar i sitt arbete de centrala kunskaperna och färdigheterna i video, television och film som uttrycksmedel. För att kunna visa sitt kunnande i bilduttryck bör den studerande tillräckligt väl kunna använda de redskap, utrustning och program som förutsätts för varje yrkesprovuppgift. Den studerande - använder den digitala och analoga video-, televisons- och filmningsteknikens tekniska och dramaturgiska sätt att bryta ner manuset och göra upp planer - bryter ner manuset till en bild- och filmningsplan enligt regissörens och filmarens instruktioner Den studerande - väljer apparatur enligt anvisningarna och enligt de faktorer som inverkar på innehållet. - använder tilläggsutrustning (t.ex. grip- och belysningsteknik) för att uppnå ett önskat slutresultat. - arbetar i kreativa arbetsgrupper och projekt. Den studerande - inhämtar godkännande av slutprodukten - vidarebefordrar produkten till framställningsprocessen - dokumenterar det arbete som blivit utfört - rapporterar - arkiverar Den studerande tillämpar sina uttrycksfärdigheter inom något delområde inom video, television och film. Han utnyttjar sina tekniska basfärdigheter i filmnings- och efterbehandlingsprocesser i sitt bilduttryck. Behärskande av kameran och filmningssituationen o Filmningsformat: Digital lagring (t.ex. DVCAM, DVCPRO, DIGIBETA, Betacam SX, HD osv.) Analog lagring och film o Bildförhållande 4:3 och 16:9 o Laddning av kameran o Justering av kamerans inställningar o Vitbalans o Koppling av utrustning för mottagning av signaler utifrån o Koppling till ljudkällor och justeringar o Behärskande av bildstorlekar o Behärskande av kontinuiteten Stativ och rälser samt tillbehör o Behärskande av studiostativ o Behärskande av ENG/EFP-stativ o Balansering o Zoom och skärpningsreglage o Att bygga rälsen användning av kran eller jib o Den använda utrustningens inverkan på det önskade slutresultatet

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I IDROTT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom hårbranschen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik

1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik. 32 Att verka i produktionsmiljöerna och -processerna för spelgrafik GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN FÖRESKRIFT BILAGA 1 / 12 Kapitel 2 Uppbyggnaden av yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1 Examensdelarna inom övriga kompetensområden än kompetensområdet för spelgrafik

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM YTBEHANDLINGSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07

GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07 GYMNASIEDIPLOMET SLÖJD 2006-07 Innehåll Allmänt 3 Anvisningar till läraren 3 Studier före diplomkursen 3 Anordnande av diplomkursen och kursens tidpunkt 4 Material och verktyg 4 Utförande av uppgifterna

Läs mer

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 51/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 51/011/2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 51/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 Föreskrifter och anvisningar 2017:5b Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2017:5b

Läs mer

Gymnasiediplomet i bildkonst läsåret Innehol

Gymnasiediplomet i bildkonst läsåret Innehol Gymnasiediplomet i bildkonst 2009 2010 Innehol 1 Gymnasiediplomets form, uppbyggnad och omfattning 3 2 Lukiodiplomikurssi 3 3 Portfolio 4 4 Verket 4 5 Bedömning av gymnasiediplomet 5 5.1 Allmänt 5 5.2

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 47/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 47/011/2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR DIGITAL TRYCKARE 2009 FÖRESKRIFT 47/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

FÖRESKRIFT 42/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 42/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 42/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION 2006 FÖRESKRIFT 42/011/2005

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2014-2015

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2014-2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2014-2015 Föreskrifter och anvisningar 2014:9 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I TEATERKONST 2015 2016

GYMNASIEDIPLOMET I TEATERKONST 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I TEATERKONST 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:24 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 1 (10) GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE 4.1 SYFTET OCH MÅLET MED BEDÖMNINGEN Utöver vad som bestäms i lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalens tidpunkt och plats Semifinalens tidpunkt och plats 15.1.2014 16.1.2014 Bovallius -ammattiopisto Vähäheikkiläntie 50 20810 TURKU 1 / 7 Semifinalkoordinator Nina Tamminen Bovallius-ammattiopisto nina.tamminen (at) bovallius.fi

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Innehåll Förord 3 Arbetslivskontakter för de studerande 4 Yrkesprov 5 Varför, hur? 5 Nyttan? 5 Förverkligandet 6 Organ (=Yrkesteam) 7 Arbetsplatshandledare

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:13 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser

Kursöversikt. Kurser. Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2438 Utskriftsdatum: 2013-09-10. Obligatoriska kurser Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng 3D-bild i kombination med fotografisk bild 20 Bransch och småföretagande 25 Digital bildbehandling 40 Examensarbete 25 Fotografiska verktyg 30 Kreativitet och

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Gymnasieexamen inom media och kommunikation

Gymnasieexamen inom media och kommunikation Gymnasieexamen inom media och kommunikation Inriktning medieasisstent Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer