Visioner om konstens framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visioner om konstens framtid"

Transkript

1 Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland

2

3 Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga samtalet levande, synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen. 1

4 Deltagare i arbetsgruppen för detta handlingsprogram har varit Kiki Hammarström och Mats de Vahl, Landstinget, Barbro Björk och Gunilla Stillström, Sundsvalls Museum, Jörgen Nilsson och Lisa W Carlson från Konstnärernas Centralorganisation (KRO) och Ann-Sofie Ingman från Länsmuseet. Det slutliga redaktionella arbetet efter remissbehandling har gjorts av Kiki Hammarström, Mats devahl och Lisa W Carlson. Västernorrland juni

5 Innehåll Inledning Konst i ett regionalt perspektiv 1:1 Regionalt konstansvar 1:2 Konstkonsulent 1:3 Resurscentrum för samtidskonst Mötesplatser för konst 2:1 Konsthallar och museum 2:2 Konstsamlingar 2:3 Gallerier, privata och föreningsdrivna 2:4 Konstens nya rum och uttryck 2:5 Konsthändelser (vernissager, evenemang, öppna ateljéer, salonger, bienaler/ konstfestivaler) Offentlig konst 3:1 Kommunerna 3:2 Regionen 3:3 Staten Konstförmedling 4:1 Konstpedagogik i länet Barns och ungdomars kontakter med konst (konstnärer i skolan, kulturskolor, vidareutbildning av lärare) 4:2 Konstföreningar, studieförbund, Konstfrämjandet 4:3 Information och media, konsttidningen VOLYM Skola/Utbildning 5:1 Förberedande konstskolor Ålstas konstlinje, Sundsvalls konstskola 5:2 Mittuniversitetet, gymnasieskolan, folkhögskolor, KY-utbildningar Konstnärernas villkor/ arbetsvillkor 6:1 Konstnärernas arbetsvillkor 6:2 Ateljéstöd 6:3 Ateljéföreningar 6:4 Kollektivverkstäder 6:5 Utställningsersättning 6:6 Konstnärsorganisationer (KRO, KC, KIF, BUS m fl) 6:7 Stipendier, donationer Internationellt utbyte 7:1 Internationella/nationella kontakter 7:2 Gästateljéer/artist in residence Turism/näringsliv 8:1 Besöksmål 8:2 Näringslivets medverkan Sammanfattning Bilagor 3

6 Inledning I samband med att ett kulturpolitiskt handlingsprogram antogs av Landstinget Västernorrland 1996 Kulturpolitik inför 2000-talet startade en dialog mellan landstinget och länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och Mitt Sverige Turism. Detta skedde för att få till stånd en samsyn på hur kulturen ska leva och utvecklas i Västernorrland. Denna dialog har varit levande sedan dess genom regelbunden samverkan i nätverket Regional sammanhållen kulturplanering, som är unik i landet och som från och med 2004 övergår från projektform till samrådsorganet Kulturforum Västernorrland. Det har lett till en gemensam syn och strategi på flera kulturområden som kulturmiljön, kulturturism, musik m m. och att ett antal stora gemensamma projekt med strukturfondsmedel har kunnat förverkligas. Ett sådant projekt Konst i Västernorrland genomfördes av landstinget med länsstyrelsen som medfinansiär. I övrigt har bildkonsten inte tidigare varit i fokus för en regional översyn. På det nationella planet har krav också ställts på strategiska handlingsprogram med länsperspektiv som en förutsättning för statliga anslag. Från regionalt håll har det efterlysts översyn och strategier inom bildkonstområdet, bl a från länsstyrelsen i visionsarbetet Vision 2005 där tillväxtfrågor och identitet står i fokus. Liknande handlingsprogram har antagits i ett antal län och kommuner i landet. I denna anda och eftersom länet saknar en given regional aktör på konstområdet har landstinget satt till en arbetsgrupp som gjort en inventering och tagit fram ett förslag till handlingsprogram för bildkonstområdet Visioner om konstens framtid. Detta program har varit ute på bred remissomgång i länet under hösten Synpunkter från remissyttranden har vägts in, redigerats och sammanställts i den nu föreliggande Visioner om konstens framtid, som godkändes av landstingets Kultur-utbildnings- och forskningsdelegation och som kommer att ingå i programarbetet med nytt kulturpolitiskt program i länet under tiden

7 Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga samtalet levande, synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen. Ur regional synpunkt har konsten betydelse för den bild vi förmedlar av länet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Konsten kan spegla både historiska och kulturella dimensioner, vilket ger den en möjlighet att vara brobyggare mellan människor med olika kulturell bakgrund. Man kan även nämna konstens betydelse för att attrahera unga människor att flytta till eller bo kvar i länet, med stöd av undersökningar som pekar på att tillgång till kultur är en viktig faktor för var man bosätter sig. Detsamma gäller också vid etablering av företag i en region. Detta påpekas i skrivningar om kulturens roll i Regionalt Tillväxtprogram för Västernorrland och Vision Att i en gemensam strategi bidra till goda förutsättningar för att professionellt utöva konst och annan samtidskultur är en viktig uppgift för flera aktörer i länet, framför allt de offentliga företrädarna inom kommuner, landsting, länsstyrelse och konstinstitutioner. Här kommer man in på konstnärernas arbetsvillkor men även vikten av utrymme för amatörkulturen liksom barns och ungdomars rätt till kreativt skapande och möten med konst. Tillgänglighetsaspekten kommer att bli ännu viktigare i framtiden både vad gäller lagstiftning på handikappområdet och ur demokratisk aspekt. Bildkonsten har flera samverkansområden där design, arkitektur men även kulturarvet är naturliga samverkanspartner i Västernorrland. Samband med ABM-arbetet som bedrivs av Länsmuseet, landsarkivet och länsbiblioteket är intressant för tillgängligheten till länets konstsamlingar. Konstens roll i besöksnäringen kan vidareutvecklas där länet har goda förebilder i Mannaminne i Häggvik och nya exempel där konst avspeglas i världsarvet Höga Kusten, industrihistoria vid Ådalen, Nätradalens donationsfond för offentliga konst m m. Närmandet till näringslivet är en viktig fråga för hela kulturområdet där bildkonsten har förutsättningar att spela en viktig roll. Samordning av regionala satsningar på respektive område bör undersökas för ett optimalt utnyttjande av resurser och kompetens. Konstens roll och betydelse 5

8 Länet har en rikedom i mötesplatser för konst, vilket avspeglas i den bifogade artikeln av Margareta Klingberg om Västernorrlands Konstmuseum den multilokala institutionen. Ett övningsfält, som bör ges goda förutsättningar att verka och som kan driva på en kvalificerad diskussion, i avvaktan på ett arkitektonisk nytt konstmuseum för Västernorrland i framtiden. Handlingsprogrammet bifogar artikeln som ett debattinlägg och tar inte ställning för eller emot ett nytt museum men pekar på vikten av bra förutsättningar för de befintliga konstaktörerna. Omvärlden förändras dock med en fart som är svår att förutse och vid ingången av 2004 är några av de nämnda konsthallarna i farozonen med hot om nedläggning eller omstrukturering. Arbetets avgränsningar och omfång I handlingsprogrammet har inte mycket utrymme ägnats åt beskrivning av de museer, konsthallar, gallerier, övriga konstaktörer och samlingar som finns i länet, utöver den bifogade enkät med schematiska fakta som besvarats av respektive verksamhet. Behovet av en informativ och lockande sammanställning av länets olika mötesplatser och verksamheter för konst framkommer i flera remissvar och kan bli en uppgift att producera inom ramen för andra samverkansprojekt i länet. Hänsyn är tagen till genusperspektivet i beskrivning av länets konstliv liksom det mångkulturella samhället. Tillgänglighetsaspekten till möten med konst och konstnärernas arbetsvillkor är andra viktiga faktorer. Det konstliv som lever genom privata initiativ och satsningar eller är av temporär karaktär, vid sidan av den offentliga konsten och utan stöd från samhället, är inte behandlat i detta handlingsprogram. Det finns inga ekonomiska beskrivningar av förslag eller verksamheter i handlingsprogrammet, vilket är medvetet av flera skäl. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Sundsvalls museum, Länsmuseet Västernorrland, Landstinget samt två konstnärer under ledning av konstkonsulenten. Synpunkter har också inhämtats från andra aktörer i regionens konstliv. Det är vår förhoppning att programmet ska fungera som en sammanställning av länets olika resurser och aktörer på konstområdet och inspirera till utveckling och en gemensam syn på strategiska satsningar i framtiden. Arbetsgruppen genom Mats de Vahl, konstkonsulent. Mars

9 Konst i regionalt perspektiv Nuläge Konstkartan för Västernorrland är annorlunda än övriga regioner i Norrland. Inom konstområdet och i samhällsstrukturen för övrigt saknas det ett naturligt centrum i denna del av landet. Västernorrland har idag inget renodlat konstmuseum med länsansvar. Länsmuseet har idag formellt det regionala konstansvaret där Statens Kulturråd bidrar med statliga insatser för detta länsansvar. Länsmuseet visar idag sporadiskt konstutställningar. Där finns en unik utställningshall med en storlek som svårligen kan mätas i övriga Norrland. Tidigare har man inom Sundsvalls Kommun diskuterat bygget av ett konstmuseum men planerna är i dagsläget skjutna på framtiden. Sundsvalls Museum har betydande samlingar och en utställningsverksamhet som utforskar viktiga delar av samtidskonsten. Under två års tid ( ) har ett länsövergripande konstprojekt, Konst i Västernorrland, finansierat av strukturfondsmedel Mål 1 Södra skogslänsregionen samt länsstyrelsen och landstinget, initierat mindre konstprojekt och gett stöd och kompetensutveckling till länets konstliv. Landstinget var varit projektansvarig med konstkonsulenten som projektledare. Som ett resultat av projektet har samarbetet med länsstyrelsen utvecklats. Konstområdet och flera konstnärer har blivit tagna i anspråk i länsutveckling, t ex i länsstyrelsens arbete med Världsarvet Höga Kusten. 1:1 Regionalt konstansvar Vision Inom länet bör det utvecklas samverkansformer för att stärka den kvalitativa konstens ställning och öka dess tillgänglighet över hela länet. Det regionala samarbetet måste sträva efter att inbegripa alla länets kommuner. Där har Länsmuseet med sitt nya länsansvar för konstområdet en viktig roll. Ett nätverkssamarbete bör utvecklas för att kvalitetshöja och tillgängliggöra länets konstliv till gagn för länets invånare och för de olika konstaktörerna. Konstkonsulenten, landstingets kultursekreterare och Länsmuseets 7

10 konstantikvarie/intendent bör samordna arbetet och samarbeta med kommunernas konstansvariga och regionens övriga aktörer inom konstlivet. Nätverket Konst i Västernorrland bör sträva efter att förankra regional, nationell och internationell samtida konst av hög kvalitet i regionen. Målet är att initiera och bidraga till vidareutbildning av länets konstnärer, konstintendenter och kulturpolitiker samt sträva efter att förstärka marknadsföringen av konsten inom och utom länet. Konst i Västernorrland bör arbeta vidare med länsstyrelsen i länsutvecklingsfrågor där man nu i tillväxtprogrammet betonar kultursektorn som utvecklingsresurs. Institutionernas handläggning av konstärenden inklusive konstpedagogik måste vara professionell där de yrkesverksamma konstnärerna får adekvata ekonomiska ersättningar för utfört arbete. Det är också mycket viktigt att visa och bevara regionens konsthistoriska kulturarv. Nätverket bör ha ekonomiska resurser att stödja och även själva driva utvecklingsprojekt. På sikt bör ett renodlat konstmuseum bildas i Västernorrland och bli ett av naven för länets konstliv i vid mening. Även sedan ett sådant bildats kommer Konst i Västernorrland ha en viktig funktion som en friare aktör än enskilda institutioner. 1:2 Konstkonsulenten Nuläge Statens Kulturråd har initierat och stödjer i dagsläget konstkonsulentverksamheten i regionerna över hela landet. Västernorrland har haft konstkonsulenttjänst sedan Som i de flesta län är landstinget huvudman, vilken står för drygt hälften av kostnaderna. I vårt län är också Länsmuseet medfinansiär. Under länskonstnärens, som tjänsten då benämndes, första år var Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner medfinansiärer. Konstkonsulenterna har en nyckelroll när det gäller att främja människors möjlighet att möta konst på olika sätt. Konstkonsulentens uppgifter är att bygga upp nätverk mellan aktörer inom konstområdet så som konstnärer, konstinstitutioner, konstföreningar, skolan, näringsliv, kommuner och övrig offentlig sektor. En annan viktig arbetsuppgift är att genom olika konstprojekt ge konstnärerna möjlighet att verka i samhället och skapa en god arbetssituation där konstnärernas möjlighet till överlevnad i yrket ökas. Förutsättningarna för konstkonsulenterna kan komma att förändras efter att utvärdering om konsulenternas verksamhet lagts fram för Kulturrådet under hösten Utvärderingen föreslår att Moderna museet, 8

11 Riksutställningar och andra nationella institutioner tar ett större ansvar för att stärka bildkonsten i regionerna samt att konstkonsulentverksamheten i framtiden får de regionala museerna som bas för verksamheten. Frågan om huvudmannaskap ligger än så länge inom varje regional huvudmans beslutsområde och styrs av varje läns specifika förutsättningar och förhållanden. Tilläggas kan att Statens Kulturråds ekonomiska åtagande i finansieringen är fortsatt viktigt samt dess stöd till konstkonsulenterna med kompetenshöjning och omvärdsorientering har varit betydelsefullt för verksamhetens utveckling. Vision Det är i första hand viktigt att säkerställa det statliga stödet till konstkonsulenttjänsterna. Därutöver måste regionen utveckla och ge fortsatt stöd till konstkonsulentens arbete inom konstområdet, både med det konstpedagogiska arbetet gentemot konstpubliken, konstföreningar, skolan och att involvera näringsliv och samhälle i samarbete med konstnärer. Nuvarande organisationsform med landstinget som huvudman i samverkan med Länsmuseet passar Västernorrland bäst som förutsättningarna ser ut idag. Konstkonsulenten bör vara en naturlig del av Konst i Västernorrland (se 1:1) och där arbeta tillsammans med landstingets kultursekreterare och Länsmuseets konstantikvarie med konst i hela regionen. Konstkonsulenten bör leda det resurscentrum inom konstområdet som föreslås (se 1:3). 9

12 1:3 Resurscentrum för konst Nuläge Konstområdet har en svag struktur, är splittrat och i viss mån eftersatt. Det finns idag dåligt utvecklade former för att föra ut samtidskonsten och ta konstnärerna i anspråk i samhället. De flesta yrkesverksamma konstnärer är anslutna till AF-Kultur (Arbetsförmedlingen) men deras insatser räcker inte. Det som sker i övrigt idag är enskilda kontakter och initiativ där landstinget och några kommuner arbetar med konstnärer på olika sätt. De kontakter som tas gentemot näringslivet är också av enskild/privat karaktär. Vision Nya förhållanden måste skapas för större intresseväckande utställningar och projekt, men även för konstnärers möjligheter till samarbete och utveckling. Ett resurscentrum kan vara en framkomlig väg för att bygga strukturer och nätverk inom konsten i länet. Behov finns av en brygga mellan olika samarbetspartner där bildkonst kan möta sin publik, näringsliv och offentlig sektor. Bildkonsten i länet behöver denna typ av nätverk för att vidareutvecklas och för att skapa och möta sambandet mellan kultur och sysselsättning, detta kommer att höja bildkonstens status och gynna det konstnärliga utvecklingsarbetet. Ett resurscentrum bör fungera som ett kontaktskapande nätverk mellan kulturinstitutioner, konstföreningar, näringsliv, Arbetsförmedlingen Kultur, konstnärsorganisationer och konstnärer. Det kan vara ett nav för kompetensutveckling, fortbildningskurser, seminarium och idéutveckling. Detta resurscentrum behövs för att tillvarata, utveckla och marknadsföra den konstnärliga kompetensen i Västernorrland och därigenom profilera länet, nationellt och internationellt. 10

13 11

14 Mötesplatser för konst 2:1 Museer Konsthallar Nuläge Det finns ett livaktigt, stort och vitt förgrenat konstintresse i Västernorrlands län, men det saknas f n en större renodlad konstinstitution. Att möta konsten på konsthallar och konstmuseer har ett stort värde ur flera synpunkter. All personal och alla faktorer samlas kring ett gemensamt konstnärligt syfte som genomsyrar inte enbart utställningsverksamheten utan också pedagogiken, programverksamheten, nätverksbyggandet, formgivningen, ev butik, café m m. Till sådana konstinstitutioner kan också läggas välutrustade konstnärsverkstäder och pedagogiska verkstäder där det är möjligt att arbeta i flera medier. Det är viktigt att varje region har miljöer för konstutställningar och konstprojekt motsvarande vår tids tekniska krav. Konstutställningsinstitutionerna i Sverige har under de senaste 20 åren professionaliserats när det gäller lokalernas utformning, säkerhet, teknisk utrustning, belysning, klimat och ledning. Bifogad redovisning i tabellform av länets lokaler för konstutställningar samt konstsamlingar bygger på arrangörernas egna enkätsvar (se bilaga 1). Huvudmännen för de redovisade lokalerna är kommuner, stiftelser, konstföreningar, kulturföreningar eller konstnärssammanslutningar. Privata gallerier finns inte med i denna enkät utan behandlas på annan plats i denna utredning (se 3:3). En del av utställningsarrangörerna har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till sommarsäsongen, t ex Box Kraftverk och Mannaminne. Professionell konst, där det ingår i det konstnärliga konceptet att den kräver den vita kuben, dvs det flexibla och specialanpassade utställningsrummet på en konstinstitution, har rätt att kräva att den presenteras i en sådan professionell miljö. När det gäller klimat är det bara Midlanda konsthall och Länsmuseet Västernorrland som har klimatiserade utställningslokaler som motsvarar de värden som krävs för att få visa konstverk av större värde från museer som t ex Nationalmuseum och Moderna Museet. 12

15 Sedan några år finns det på en del konstinstitutioner s k projektrum som fungerar som en öppen ateljé där besökarna kan följa hur konstnären bygger upp en utställning eller en installation för just detta rum. Man talar också om olika typer av processkonst där skapandet blir öppet och variabelt och där det finns en dialog mellan konstnär och publik. Liknande arbetssätt har också praktiserats i vårt län, dock utan att permanenta projektrum har funnits. Konstföreningar, kulturföreningar, konstnärssammanslutningar och enskilda konstnärer spelar en stor roll som handhavare av utställningsverksamheterna i länet. Detta gäller även kommunala institutioner som Härnösands Konsthall och Rådhusets konsthall i Örnsköldsvik, båda institutioner där det även finns professionell chef/intendent anställd, samt Kramfors konsthall. Totalt drivs inte mindre än tolv av utställningslokalerna helt eller delvis av föreningar och/eller konstnärer. På Midlanda konsthall, Bildens Hus och Sundsvalls museum ansvarar helt och hållet tjänstemän med konstvetenskaplig utbildning för verksamheterna. Medlen för verksamheten är, även för de större institutionerna, mycket små, vilket försvårar planering och samarbete med likvärdiga institutioner i andra regioner. Flera av länets utställningslokaler får antas överleva främst tack vare ideella insatser. Utställningsersättning till konstnärer betalas av enstaka institutioner och i begränsad omfattning (se 6:5). Visioner För att driva och försvara konstens plats i länet är det viktigt att verksamheten drivs med hög konstkompetens. En stark konstnärlig och politisk ledning är nödvändig för att strukturerna inte ska bli vildvuxna och för att konsten ska få den politiska och ekonomiska grund den behöver för att skapa kontinuitet, lyskraft och status åt konstlivet och göra det likvärdigt med teater, musik och dans. Möjligheterna att locka kvalificerad konstvetenskaplig personal att arbeta på konstinstitutioner i Norrland kan minska om strukturen domineras av mindre verksamheter med otrygga, knappa och oklara arbetsförhållanden, vilka fram för allt inte kommer att attrahera yngre generationer av konstvetare. Ur tillväxtsynpunkt är det också viktigt att länet profilerar sig som ett län där kulturen har en självklar plats och med ett konstutbud som är intressant också för bildmedvetna ungdomar och unga vuxna. 13

16 Med Musik i Västernorrland, Teater Västernorrland och Norrdans har dessa tre konstarter egna institutioner med hög professionalitet och inarbetade strukturer i länet. Något motsvarande för konsten är önskvärt, inte minst ur publiksynpunkt. Liksom musikskolor, konsertföreningar, teatergrupper, teaterföreningar, dansskolor, dansföreningar osv ger bredd åt musiken, teatern och dansen kan konstnärsgrupper, konstföreningar, lokala konsthallar, bild- och konstskolor, kulturhistoriska museer m fl också i fortsättningen spela en viktig roll för länets konstliv. Det är av stor vikt att vårt län har miljöer för konstutställningar och konstprojekt motsvarande tidens krav och för länets egna konstnärer, men det är också en förutsättning för att länets invånare även hemmavid skall få möjlighet att ta del av det aktuella konstlivet utanför regionen. I avvaktan på ett regionalt konstmuseum bör befintliga institutioner ges möjlighet att bedriva konstverksamhet i det regionala perspektivet med hög konstnärlig kompetens. Samverkansformer och nätverksbyggande för att utveckla verksamheten inom konstområdet måste ökas för att maximalt utnyttja de begränsade resurserna inom det offentliga konstlivet. Möjligheter att söka externt stöd till dylika försöksprojekt bör också utnyttjas. Tankar kring att utveckla hela regionen finns i Margareta Klingbergs text (se:bilaga 2). Formerna för museers och konsthallars utställningsersättning till konstnärerna måste ses över och förbättras (se:6:5). 2:2 Konstsamlingar Nuläge Större konstsamlingar finns på några platser i länet. På Länsmuseet Västernorrland finns framför allt kyrklig konst med tyngdpunkt på träskulpturer och en konstsamling som till större delen innehåller äldre verk av lokala konstnärer från regionen. Det gäller också Örnsköldsviks museum. Sundsvalls museums konstsamling, som är länets största, utgörs fram för allt av konst från 1960-talet och framåt med inslag av enskilda verk från tidigare 1900-tal. Länets residens rymmer en stor konstsamling som ägs av Statens konstråd, Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen. Sundsvalls museum och Majoren i Sollefteå (en samling som ägs av Sollefteå kommun och landstinget), har samlingar av nutida konst. Härnösands Konsthall, har en egen profil, med Qvistska donationen som innehåller många internationellt stora namn. Dessa institutioner visar ständigt urval ur sina samlingar. 14

17 Konstsamlingen på Österåsens hälsohem innehåller de främsta Norrlandskonstnärerna från och 1900-talen och visas permanent i lokalerna. Kommunerna och Landstinget Västernorrland äger betydande samlingar av fast och lös konst. Mannaminne i Nordingrå har en konstsamling med verk av konstnärer som Anders Åberg haft kontakt med genom åren. Permanenta utställningar ur samlingar över enskilda konstnärer med regional anknytning finns i Örnsköldsvik (Bror Marklund, Gösta Werner, Hans Hedberg, Nisse Strinning), på Technichus i Härnösand och Midlanda konsthall (Bengt Lindström) och på Sundsvalls museum (Carl Friesendahl). Länets kyrkor äger en betydande samling konst från medeltiden och framåt. Den konsten fungerar fortfarande i sina ursprungliga sammanhang och är alltid tillgänglig då kyrkorna är öppna. Verk av de mest namnkunniga konstnärerna i länets samlingar lånas ofta ut till utställningar inom och utom landet. Då det är regel att offentliga ägare alltid anges i utställningskataloger innebär detta att den utlånande institutionen och länet syns på ett positivt sätt i offentliga sammanhang utanför regionen. Visioner Länets konstsamlingar är en viktig del av länets kulturarv. Deras fortbestånd och tillgänglighet måste tryggas med professionell hantering och med säkra och klimatiserade magasin och utställningslokaler. Förteckningar över samlingarna bör göras tillgängliga på nätet och bildmaterial vara tillgängligt på institutionerna. Det är också av stor vikt att avtal sluts med Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) så att publicering av samlingarna kan ske. På minst en konstinstitution i länet bör man bygga upp bibliotek och arkiv om länets konsthistoria och nutida konstliv. Man bör där också arbeta aktivt för att göra dokumentationer. Arkivet och biblioteket skall vara öppet för både fackfolk, skolor och den intresserade allmänheten. Resurser för samlingarnas vård och adekvata förvaring måste säkras. Den konstpedagogiska verksamheten i länet måste arbeta med att levandegöra det konstarv som samlingarna rymmer. Utlåning av konstverk från samlingarna till professionella utställningar i andra delar av landet och världen bör underlättas, då man därigenom gör reklam för samlingarna och länet i andra regioner. Näringsliv och offentlig förvaltning bör sträva efter att uppmärksamma länets konstsamlingar i egna trycksaker. 15

18 Privata gallerier 2:3 Gallerier, privata och föreningsdrivna Nuläge I länet finns idag få privata gallerier. Flest i sundsvallsområdet men även i Sollefteå och Örnsköldsvik är några gallerister verksamma. Kvaliteten på den konst som visas på gallerierna är varierande. Sommartid öppnas på flera platser runt Höga Kusten, Härnösand och Sundsvall flera gallerier. För konstnärerna spelar de privata gallerierna en viktig roll där möjligheten ges för konstpubliken att se och köpa konst. En av galleristernas viktigaste uppgift är att vara en länk mellan konstnärer och konstintresserade både mot enskilda och företag. Då det gäller framtiden för privata gallerier är det inget som handlingsprogrammet kan staka ut. Vision Från kommuner och landsting bör man uppmuntra seriöst arbetande gallerister och samarbeta med att publicera utställningar i kalendarium, bevaka utställningarna och att göra eventuella inköp och i övrigt ge goda förutsättningar för deras arbete bl a med att visa deras verksamhet i de trycksaker som produceras. Konstnärsdrivna gallerier m m Nuläge Konstnärsdriven utställningsverksamhet finns i olika former i länet. Flera föreningar och enskilda konstnärer visar konst i skiftande lokaler. Allt från industrilokaler, verkstäder, specialuppbyggda hus, till egna ateljéer. Mannaminne i Häggvik är ett stort konstnärsdrivet projekt med flera utställningar av många olika konstnärer varje säsong. Mannaminne började byggas 1980 och då var tanken ett litet café med ett utställningsrum. Idag består Mannaminne av över 50 byggnader med flera utställningar och mycket stora besökssiffror. Box Kraftverk är ett konstnärsdrivet galleri. Utställningsverksamheten bedrivs sommartid med 2-3 utställningar. Box skulpturpark med ett 30-tal utställda verk ligger i anslutning. Inriktningen är att visa konst i ett nationellt/internationellt perspektiv. Statens Kulturråd har gett stöd till verksamheten under några år. 16

19 Kollektivverkstäderna i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall fungerar periodvis som utställningsplatser för egna medlemmar. Stöde Form verkar också med konstnärer som initiativtagare. Flera konstnärer i området öppnar sina ateljéer för utställningar mest under sommarmånaderna och i samband med ideellt arrangerade konst rundor Vision Det är viktigt att de konstnärs- eller föreningsdrivna initiativen stöds och får utrymme att utvecklas. De platser som konstnärerna själva förfogar över är viktiga för hela länets konstnärliga utveckling. Det är viktigt att ta vara på kompetensen som konstnärerna har och stödja den här typen av utställningsverksamhet som breddar utbudet av god konst i regionen. Nuläge Sedan 1980-talet finns det många exempel, både nationellt och internationellt, på att äldre lågstatusbyggnader från industrialismens tid har tagits i bruk för konstutställningar; fabriker, elverk, pannhus m m. Sundsvalls museums flyttning i mitten på 1980-talet till stadens hamnmagasin är en del i denna trend. I avfolkningsbygder i Sverige och andra länder har tomma industribyggnader ofta fått stå kvar eftersom de inte har behövt rivas för att ge plats åt annan verksamhet. I vår landsända används dessa byggnader främst under den varma årstiden, medan man t ex i Stockholm har byggt om en gammal Nobelfabrik till Skulpturens Hus. Som stora konstmagneter fungerar den nyligen öppnade konsthallen Baltic Mill i hamnstaden Gateshead i Newcastles industriregion, inrymd i en ombyggd kvarn, och Röda Sten i Göteborg, inrymd i ett hamnmagasin. Konsthändelserna i nya miljöer har innehållit ett överraskningsmoment som varit stimulerande för både publik och konstnärer. Ibland har konstnedslagen också uppvärderat miljöer och historier som varit bortglömda eller undervärderade. Därmed har konsten kunnat tillgodoräkna sig en positiv inställning hos lokalbefolkningen och även betytt något för den lokala ekonomin och självkänslan. 2:4 Konstens nya rum och uttryck 17

20 Ett nytt rum för konsten finns också på Internet. Denna möjlighet kan användas för konventionella bildpresentationer och filmer eller för konst som enbart är utformad för nätet. På Länsmuseet har BeeOff sänt realtidskonst över Internet under ett par år och sedan 2002 pågår en satsning på konst med ny teknik tillsammans med konstkonsulenten. Under det senaste decenniet har vi i Västernorrland kunnat möta en hel del tidsbegränsade konstprojekt på platser utanför de traditionella utställningssalarna. Som exempel på sådana platser kan nämnas nordingrålandskapet i Höga Kusten, en höskulle utanför Sollefteå, åkrarna vid Nordviks lantbruksskola, en livsmedelsbutik i Härnösand, en arbetsförmedling samt en brandgavel i Sundsvall, industrihistoriska platser längs Ångermanälven, butiksfönster, en herrgårdspark i Svartvik m m. Det har handlat om installationer utomhus och inomhus, interaktiv social konst, skulpturer, videofilmer, ljudkonst m m. Delvis har konsten varit platsspecifik och skilt sig från den konst som visas i traditionella utställningsrum. Delvis har det handlat om konst som också visas och kan visas i institutionernas vita kub. Projekten har genomförts av konstnärer bosatta i länet och med stöd bl a från landstinget, Konst i Västernorrland, Arbetarförmedlingen Kultur i Umeå, enskilda kommuner och privata sponsorer. Dessutom har en hel del kulturevenemang, där bildkonstnärer och/eller konststuderanden spelat en avgörande roll, genomförande av t ex dansföreställning med skulptur, performance med sång och skulptur, eldskulpturer, snöskulpturer och isskulpturer. Mannaminne med sin utställningsmiljö är exempel på hur konstens nya rum kan se ut. Industrihistoriska miljöer har också tagits i bruk för kontinuerlig utställningsverksamhet t ex i Box Kraftverk och Brynge konsthall. Vision För samtida konstnärer, med intresse för att agera interaktivt och på nya platser med många sociala kontakter, kan det vara intressant med någon typ av växelbruk. Det kan innebära att konstnären, förutom i möten på oförutsedda platser, ibland går in i institutionens vita kub där det finns den personal och den utrustning som konstprojektet kräver. Det är därför viktigt att dessa institutioner har den tekniska utrustning som krävs för dessa nya konstformer. De oförutsedda platserna kan vara miljöer som genom konstprojekt tas i anspråk i oväntade former och som därmed laddas med helt nya värden. 18

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007 Landstinget Dalarna Landstinget och konsten 2007 Kulturnämnden 76/2007 Bakgrund Vid sammanträde 2002-06-10 beslutade landstingsstyrelsens regionala utskott att låta utreda Landstinget Dalarnas ansvar för

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer