Visioner om konstens framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visioner om konstens framtid"

Transkript

1 Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland

2

3 Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga samtalet levande, synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen. 1

4 Deltagare i arbetsgruppen för detta handlingsprogram har varit Kiki Hammarström och Mats de Vahl, Landstinget, Barbro Björk och Gunilla Stillström, Sundsvalls Museum, Jörgen Nilsson och Lisa W Carlson från Konstnärernas Centralorganisation (KRO) och Ann-Sofie Ingman från Länsmuseet. Det slutliga redaktionella arbetet efter remissbehandling har gjorts av Kiki Hammarström, Mats devahl och Lisa W Carlson. Västernorrland juni

5 Innehåll Inledning Konst i ett regionalt perspektiv 1:1 Regionalt konstansvar 1:2 Konstkonsulent 1:3 Resurscentrum för samtidskonst Mötesplatser för konst 2:1 Konsthallar och museum 2:2 Konstsamlingar 2:3 Gallerier, privata och föreningsdrivna 2:4 Konstens nya rum och uttryck 2:5 Konsthändelser (vernissager, evenemang, öppna ateljéer, salonger, bienaler/ konstfestivaler) Offentlig konst 3:1 Kommunerna 3:2 Regionen 3:3 Staten Konstförmedling 4:1 Konstpedagogik i länet Barns och ungdomars kontakter med konst (konstnärer i skolan, kulturskolor, vidareutbildning av lärare) 4:2 Konstföreningar, studieförbund, Konstfrämjandet 4:3 Information och media, konsttidningen VOLYM Skola/Utbildning 5:1 Förberedande konstskolor Ålstas konstlinje, Sundsvalls konstskola 5:2 Mittuniversitetet, gymnasieskolan, folkhögskolor, KY-utbildningar Konstnärernas villkor/ arbetsvillkor 6:1 Konstnärernas arbetsvillkor 6:2 Ateljéstöd 6:3 Ateljéföreningar 6:4 Kollektivverkstäder 6:5 Utställningsersättning 6:6 Konstnärsorganisationer (KRO, KC, KIF, BUS m fl) 6:7 Stipendier, donationer Internationellt utbyte 7:1 Internationella/nationella kontakter 7:2 Gästateljéer/artist in residence Turism/näringsliv 8:1 Besöksmål 8:2 Näringslivets medverkan Sammanfattning Bilagor 3

6 Inledning I samband med att ett kulturpolitiskt handlingsprogram antogs av Landstinget Västernorrland 1996 Kulturpolitik inför 2000-talet startade en dialog mellan landstinget och länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och Mitt Sverige Turism. Detta skedde för att få till stånd en samsyn på hur kulturen ska leva och utvecklas i Västernorrland. Denna dialog har varit levande sedan dess genom regelbunden samverkan i nätverket Regional sammanhållen kulturplanering, som är unik i landet och som från och med 2004 övergår från projektform till samrådsorganet Kulturforum Västernorrland. Det har lett till en gemensam syn och strategi på flera kulturområden som kulturmiljön, kulturturism, musik m m. och att ett antal stora gemensamma projekt med strukturfondsmedel har kunnat förverkligas. Ett sådant projekt Konst i Västernorrland genomfördes av landstinget med länsstyrelsen som medfinansiär. I övrigt har bildkonsten inte tidigare varit i fokus för en regional översyn. På det nationella planet har krav också ställts på strategiska handlingsprogram med länsperspektiv som en förutsättning för statliga anslag. Från regionalt håll har det efterlysts översyn och strategier inom bildkonstområdet, bl a från länsstyrelsen i visionsarbetet Vision 2005 där tillväxtfrågor och identitet står i fokus. Liknande handlingsprogram har antagits i ett antal län och kommuner i landet. I denna anda och eftersom länet saknar en given regional aktör på konstområdet har landstinget satt till en arbetsgrupp som gjort en inventering och tagit fram ett förslag till handlingsprogram för bildkonstområdet Visioner om konstens framtid. Detta program har varit ute på bred remissomgång i länet under hösten Synpunkter från remissyttranden har vägts in, redigerats och sammanställts i den nu föreliggande Visioner om konstens framtid, som godkändes av landstingets Kultur-utbildnings- och forskningsdelegation och som kommer att ingå i programarbetet med nytt kulturpolitiskt program i länet under tiden

7 Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga samtalet levande, synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen. Ur regional synpunkt har konsten betydelse för den bild vi förmedlar av länet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Konsten kan spegla både historiska och kulturella dimensioner, vilket ger den en möjlighet att vara brobyggare mellan människor med olika kulturell bakgrund. Man kan även nämna konstens betydelse för att attrahera unga människor att flytta till eller bo kvar i länet, med stöd av undersökningar som pekar på att tillgång till kultur är en viktig faktor för var man bosätter sig. Detsamma gäller också vid etablering av företag i en region. Detta påpekas i skrivningar om kulturens roll i Regionalt Tillväxtprogram för Västernorrland och Vision Att i en gemensam strategi bidra till goda förutsättningar för att professionellt utöva konst och annan samtidskultur är en viktig uppgift för flera aktörer i länet, framför allt de offentliga företrädarna inom kommuner, landsting, länsstyrelse och konstinstitutioner. Här kommer man in på konstnärernas arbetsvillkor men även vikten av utrymme för amatörkulturen liksom barns och ungdomars rätt till kreativt skapande och möten med konst. Tillgänglighetsaspekten kommer att bli ännu viktigare i framtiden både vad gäller lagstiftning på handikappområdet och ur demokratisk aspekt. Bildkonsten har flera samverkansområden där design, arkitektur men även kulturarvet är naturliga samverkanspartner i Västernorrland. Samband med ABM-arbetet som bedrivs av Länsmuseet, landsarkivet och länsbiblioteket är intressant för tillgängligheten till länets konstsamlingar. Konstens roll i besöksnäringen kan vidareutvecklas där länet har goda förebilder i Mannaminne i Häggvik och nya exempel där konst avspeglas i världsarvet Höga Kusten, industrihistoria vid Ådalen, Nätradalens donationsfond för offentliga konst m m. Närmandet till näringslivet är en viktig fråga för hela kulturområdet där bildkonsten har förutsättningar att spela en viktig roll. Samordning av regionala satsningar på respektive område bör undersökas för ett optimalt utnyttjande av resurser och kompetens. Konstens roll och betydelse 5

8 Länet har en rikedom i mötesplatser för konst, vilket avspeglas i den bifogade artikeln av Margareta Klingberg om Västernorrlands Konstmuseum den multilokala institutionen. Ett övningsfält, som bör ges goda förutsättningar att verka och som kan driva på en kvalificerad diskussion, i avvaktan på ett arkitektonisk nytt konstmuseum för Västernorrland i framtiden. Handlingsprogrammet bifogar artikeln som ett debattinlägg och tar inte ställning för eller emot ett nytt museum men pekar på vikten av bra förutsättningar för de befintliga konstaktörerna. Omvärlden förändras dock med en fart som är svår att förutse och vid ingången av 2004 är några av de nämnda konsthallarna i farozonen med hot om nedläggning eller omstrukturering. Arbetets avgränsningar och omfång I handlingsprogrammet har inte mycket utrymme ägnats åt beskrivning av de museer, konsthallar, gallerier, övriga konstaktörer och samlingar som finns i länet, utöver den bifogade enkät med schematiska fakta som besvarats av respektive verksamhet. Behovet av en informativ och lockande sammanställning av länets olika mötesplatser och verksamheter för konst framkommer i flera remissvar och kan bli en uppgift att producera inom ramen för andra samverkansprojekt i länet. Hänsyn är tagen till genusperspektivet i beskrivning av länets konstliv liksom det mångkulturella samhället. Tillgänglighetsaspekten till möten med konst och konstnärernas arbetsvillkor är andra viktiga faktorer. Det konstliv som lever genom privata initiativ och satsningar eller är av temporär karaktär, vid sidan av den offentliga konsten och utan stöd från samhället, är inte behandlat i detta handlingsprogram. Det finns inga ekonomiska beskrivningar av förslag eller verksamheter i handlingsprogrammet, vilket är medvetet av flera skäl. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Sundsvalls museum, Länsmuseet Västernorrland, Landstinget samt två konstnärer under ledning av konstkonsulenten. Synpunkter har också inhämtats från andra aktörer i regionens konstliv. Det är vår förhoppning att programmet ska fungera som en sammanställning av länets olika resurser och aktörer på konstområdet och inspirera till utveckling och en gemensam syn på strategiska satsningar i framtiden. Arbetsgruppen genom Mats de Vahl, konstkonsulent. Mars

9 Konst i regionalt perspektiv Nuläge Konstkartan för Västernorrland är annorlunda än övriga regioner i Norrland. Inom konstområdet och i samhällsstrukturen för övrigt saknas det ett naturligt centrum i denna del av landet. Västernorrland har idag inget renodlat konstmuseum med länsansvar. Länsmuseet har idag formellt det regionala konstansvaret där Statens Kulturråd bidrar med statliga insatser för detta länsansvar. Länsmuseet visar idag sporadiskt konstutställningar. Där finns en unik utställningshall med en storlek som svårligen kan mätas i övriga Norrland. Tidigare har man inom Sundsvalls Kommun diskuterat bygget av ett konstmuseum men planerna är i dagsläget skjutna på framtiden. Sundsvalls Museum har betydande samlingar och en utställningsverksamhet som utforskar viktiga delar av samtidskonsten. Under två års tid ( ) har ett länsövergripande konstprojekt, Konst i Västernorrland, finansierat av strukturfondsmedel Mål 1 Södra skogslänsregionen samt länsstyrelsen och landstinget, initierat mindre konstprojekt och gett stöd och kompetensutveckling till länets konstliv. Landstinget var varit projektansvarig med konstkonsulenten som projektledare. Som ett resultat av projektet har samarbetet med länsstyrelsen utvecklats. Konstområdet och flera konstnärer har blivit tagna i anspråk i länsutveckling, t ex i länsstyrelsens arbete med Världsarvet Höga Kusten. 1:1 Regionalt konstansvar Vision Inom länet bör det utvecklas samverkansformer för att stärka den kvalitativa konstens ställning och öka dess tillgänglighet över hela länet. Det regionala samarbetet måste sträva efter att inbegripa alla länets kommuner. Där har Länsmuseet med sitt nya länsansvar för konstområdet en viktig roll. Ett nätverkssamarbete bör utvecklas för att kvalitetshöja och tillgängliggöra länets konstliv till gagn för länets invånare och för de olika konstaktörerna. Konstkonsulenten, landstingets kultursekreterare och Länsmuseets 7

10 konstantikvarie/intendent bör samordna arbetet och samarbeta med kommunernas konstansvariga och regionens övriga aktörer inom konstlivet. Nätverket Konst i Västernorrland bör sträva efter att förankra regional, nationell och internationell samtida konst av hög kvalitet i regionen. Målet är att initiera och bidraga till vidareutbildning av länets konstnärer, konstintendenter och kulturpolitiker samt sträva efter att förstärka marknadsföringen av konsten inom och utom länet. Konst i Västernorrland bör arbeta vidare med länsstyrelsen i länsutvecklingsfrågor där man nu i tillväxtprogrammet betonar kultursektorn som utvecklingsresurs. Institutionernas handläggning av konstärenden inklusive konstpedagogik måste vara professionell där de yrkesverksamma konstnärerna får adekvata ekonomiska ersättningar för utfört arbete. Det är också mycket viktigt att visa och bevara regionens konsthistoriska kulturarv. Nätverket bör ha ekonomiska resurser att stödja och även själva driva utvecklingsprojekt. På sikt bör ett renodlat konstmuseum bildas i Västernorrland och bli ett av naven för länets konstliv i vid mening. Även sedan ett sådant bildats kommer Konst i Västernorrland ha en viktig funktion som en friare aktör än enskilda institutioner. 1:2 Konstkonsulenten Nuläge Statens Kulturråd har initierat och stödjer i dagsläget konstkonsulentverksamheten i regionerna över hela landet. Västernorrland har haft konstkonsulenttjänst sedan Som i de flesta län är landstinget huvudman, vilken står för drygt hälften av kostnaderna. I vårt län är också Länsmuseet medfinansiär. Under länskonstnärens, som tjänsten då benämndes, första år var Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner medfinansiärer. Konstkonsulenterna har en nyckelroll när det gäller att främja människors möjlighet att möta konst på olika sätt. Konstkonsulentens uppgifter är att bygga upp nätverk mellan aktörer inom konstområdet så som konstnärer, konstinstitutioner, konstföreningar, skolan, näringsliv, kommuner och övrig offentlig sektor. En annan viktig arbetsuppgift är att genom olika konstprojekt ge konstnärerna möjlighet att verka i samhället och skapa en god arbetssituation där konstnärernas möjlighet till överlevnad i yrket ökas. Förutsättningarna för konstkonsulenterna kan komma att förändras efter att utvärdering om konsulenternas verksamhet lagts fram för Kulturrådet under hösten Utvärderingen föreslår att Moderna museet, 8

11 Riksutställningar och andra nationella institutioner tar ett större ansvar för att stärka bildkonsten i regionerna samt att konstkonsulentverksamheten i framtiden får de regionala museerna som bas för verksamheten. Frågan om huvudmannaskap ligger än så länge inom varje regional huvudmans beslutsområde och styrs av varje läns specifika förutsättningar och förhållanden. Tilläggas kan att Statens Kulturråds ekonomiska åtagande i finansieringen är fortsatt viktigt samt dess stöd till konstkonsulenterna med kompetenshöjning och omvärdsorientering har varit betydelsefullt för verksamhetens utveckling. Vision Det är i första hand viktigt att säkerställa det statliga stödet till konstkonsulenttjänsterna. Därutöver måste regionen utveckla och ge fortsatt stöd till konstkonsulentens arbete inom konstområdet, både med det konstpedagogiska arbetet gentemot konstpubliken, konstföreningar, skolan och att involvera näringsliv och samhälle i samarbete med konstnärer. Nuvarande organisationsform med landstinget som huvudman i samverkan med Länsmuseet passar Västernorrland bäst som förutsättningarna ser ut idag. Konstkonsulenten bör vara en naturlig del av Konst i Västernorrland (se 1:1) och där arbeta tillsammans med landstingets kultursekreterare och Länsmuseets konstantikvarie med konst i hela regionen. Konstkonsulenten bör leda det resurscentrum inom konstområdet som föreslås (se 1:3). 9

12 1:3 Resurscentrum för konst Nuläge Konstområdet har en svag struktur, är splittrat och i viss mån eftersatt. Det finns idag dåligt utvecklade former för att föra ut samtidskonsten och ta konstnärerna i anspråk i samhället. De flesta yrkesverksamma konstnärer är anslutna till AF-Kultur (Arbetsförmedlingen) men deras insatser räcker inte. Det som sker i övrigt idag är enskilda kontakter och initiativ där landstinget och några kommuner arbetar med konstnärer på olika sätt. De kontakter som tas gentemot näringslivet är också av enskild/privat karaktär. Vision Nya förhållanden måste skapas för större intresseväckande utställningar och projekt, men även för konstnärers möjligheter till samarbete och utveckling. Ett resurscentrum kan vara en framkomlig väg för att bygga strukturer och nätverk inom konsten i länet. Behov finns av en brygga mellan olika samarbetspartner där bildkonst kan möta sin publik, näringsliv och offentlig sektor. Bildkonsten i länet behöver denna typ av nätverk för att vidareutvecklas och för att skapa och möta sambandet mellan kultur och sysselsättning, detta kommer att höja bildkonstens status och gynna det konstnärliga utvecklingsarbetet. Ett resurscentrum bör fungera som ett kontaktskapande nätverk mellan kulturinstitutioner, konstföreningar, näringsliv, Arbetsförmedlingen Kultur, konstnärsorganisationer och konstnärer. Det kan vara ett nav för kompetensutveckling, fortbildningskurser, seminarium och idéutveckling. Detta resurscentrum behövs för att tillvarata, utveckla och marknadsföra den konstnärliga kompetensen i Västernorrland och därigenom profilera länet, nationellt och internationellt. 10

13 11

14 Mötesplatser för konst 2:1 Museer Konsthallar Nuläge Det finns ett livaktigt, stort och vitt förgrenat konstintresse i Västernorrlands län, men det saknas f n en större renodlad konstinstitution. Att möta konsten på konsthallar och konstmuseer har ett stort värde ur flera synpunkter. All personal och alla faktorer samlas kring ett gemensamt konstnärligt syfte som genomsyrar inte enbart utställningsverksamheten utan också pedagogiken, programverksamheten, nätverksbyggandet, formgivningen, ev butik, café m m. Till sådana konstinstitutioner kan också läggas välutrustade konstnärsverkstäder och pedagogiska verkstäder där det är möjligt att arbeta i flera medier. Det är viktigt att varje region har miljöer för konstutställningar och konstprojekt motsvarande vår tids tekniska krav. Konstutställningsinstitutionerna i Sverige har under de senaste 20 åren professionaliserats när det gäller lokalernas utformning, säkerhet, teknisk utrustning, belysning, klimat och ledning. Bifogad redovisning i tabellform av länets lokaler för konstutställningar samt konstsamlingar bygger på arrangörernas egna enkätsvar (se bilaga 1). Huvudmännen för de redovisade lokalerna är kommuner, stiftelser, konstföreningar, kulturföreningar eller konstnärssammanslutningar. Privata gallerier finns inte med i denna enkät utan behandlas på annan plats i denna utredning (se 3:3). En del av utställningsarrangörerna har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till sommarsäsongen, t ex Box Kraftverk och Mannaminne. Professionell konst, där det ingår i det konstnärliga konceptet att den kräver den vita kuben, dvs det flexibla och specialanpassade utställningsrummet på en konstinstitution, har rätt att kräva att den presenteras i en sådan professionell miljö. När det gäller klimat är det bara Midlanda konsthall och Länsmuseet Västernorrland som har klimatiserade utställningslokaler som motsvarar de värden som krävs för att få visa konstverk av större värde från museer som t ex Nationalmuseum och Moderna Museet. 12

15 Sedan några år finns det på en del konstinstitutioner s k projektrum som fungerar som en öppen ateljé där besökarna kan följa hur konstnären bygger upp en utställning eller en installation för just detta rum. Man talar också om olika typer av processkonst där skapandet blir öppet och variabelt och där det finns en dialog mellan konstnär och publik. Liknande arbetssätt har också praktiserats i vårt län, dock utan att permanenta projektrum har funnits. Konstföreningar, kulturföreningar, konstnärssammanslutningar och enskilda konstnärer spelar en stor roll som handhavare av utställningsverksamheterna i länet. Detta gäller även kommunala institutioner som Härnösands Konsthall och Rådhusets konsthall i Örnsköldsvik, båda institutioner där det även finns professionell chef/intendent anställd, samt Kramfors konsthall. Totalt drivs inte mindre än tolv av utställningslokalerna helt eller delvis av föreningar och/eller konstnärer. På Midlanda konsthall, Bildens Hus och Sundsvalls museum ansvarar helt och hållet tjänstemän med konstvetenskaplig utbildning för verksamheterna. Medlen för verksamheten är, även för de större institutionerna, mycket små, vilket försvårar planering och samarbete med likvärdiga institutioner i andra regioner. Flera av länets utställningslokaler får antas överleva främst tack vare ideella insatser. Utställningsersättning till konstnärer betalas av enstaka institutioner och i begränsad omfattning (se 6:5). Visioner För att driva och försvara konstens plats i länet är det viktigt att verksamheten drivs med hög konstkompetens. En stark konstnärlig och politisk ledning är nödvändig för att strukturerna inte ska bli vildvuxna och för att konsten ska få den politiska och ekonomiska grund den behöver för att skapa kontinuitet, lyskraft och status åt konstlivet och göra det likvärdigt med teater, musik och dans. Möjligheterna att locka kvalificerad konstvetenskaplig personal att arbeta på konstinstitutioner i Norrland kan minska om strukturen domineras av mindre verksamheter med otrygga, knappa och oklara arbetsförhållanden, vilka fram för allt inte kommer att attrahera yngre generationer av konstvetare. Ur tillväxtsynpunkt är det också viktigt att länet profilerar sig som ett län där kulturen har en självklar plats och med ett konstutbud som är intressant också för bildmedvetna ungdomar och unga vuxna. 13

16 Med Musik i Västernorrland, Teater Västernorrland och Norrdans har dessa tre konstarter egna institutioner med hög professionalitet och inarbetade strukturer i länet. Något motsvarande för konsten är önskvärt, inte minst ur publiksynpunkt. Liksom musikskolor, konsertföreningar, teatergrupper, teaterföreningar, dansskolor, dansföreningar osv ger bredd åt musiken, teatern och dansen kan konstnärsgrupper, konstföreningar, lokala konsthallar, bild- och konstskolor, kulturhistoriska museer m fl också i fortsättningen spela en viktig roll för länets konstliv. Det är av stor vikt att vårt län har miljöer för konstutställningar och konstprojekt motsvarande tidens krav och för länets egna konstnärer, men det är också en förutsättning för att länets invånare även hemmavid skall få möjlighet att ta del av det aktuella konstlivet utanför regionen. I avvaktan på ett regionalt konstmuseum bör befintliga institutioner ges möjlighet att bedriva konstverksamhet i det regionala perspektivet med hög konstnärlig kompetens. Samverkansformer och nätverksbyggande för att utveckla verksamheten inom konstområdet måste ökas för att maximalt utnyttja de begränsade resurserna inom det offentliga konstlivet. Möjligheter att söka externt stöd till dylika försöksprojekt bör också utnyttjas. Tankar kring att utveckla hela regionen finns i Margareta Klingbergs text (se:bilaga 2). Formerna för museers och konsthallars utställningsersättning till konstnärerna måste ses över och förbättras (se:6:5). 2:2 Konstsamlingar Nuläge Större konstsamlingar finns på några platser i länet. På Länsmuseet Västernorrland finns framför allt kyrklig konst med tyngdpunkt på träskulpturer och en konstsamling som till större delen innehåller äldre verk av lokala konstnärer från regionen. Det gäller också Örnsköldsviks museum. Sundsvalls museums konstsamling, som är länets största, utgörs fram för allt av konst från 1960-talet och framåt med inslag av enskilda verk från tidigare 1900-tal. Länets residens rymmer en stor konstsamling som ägs av Statens konstråd, Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen. Sundsvalls museum och Majoren i Sollefteå (en samling som ägs av Sollefteå kommun och landstinget), har samlingar av nutida konst. Härnösands Konsthall, har en egen profil, med Qvistska donationen som innehåller många internationellt stora namn. Dessa institutioner visar ständigt urval ur sina samlingar. 14

17 Konstsamlingen på Österåsens hälsohem innehåller de främsta Norrlandskonstnärerna från och 1900-talen och visas permanent i lokalerna. Kommunerna och Landstinget Västernorrland äger betydande samlingar av fast och lös konst. Mannaminne i Nordingrå har en konstsamling med verk av konstnärer som Anders Åberg haft kontakt med genom åren. Permanenta utställningar ur samlingar över enskilda konstnärer med regional anknytning finns i Örnsköldsvik (Bror Marklund, Gösta Werner, Hans Hedberg, Nisse Strinning), på Technichus i Härnösand och Midlanda konsthall (Bengt Lindström) och på Sundsvalls museum (Carl Friesendahl). Länets kyrkor äger en betydande samling konst från medeltiden och framåt. Den konsten fungerar fortfarande i sina ursprungliga sammanhang och är alltid tillgänglig då kyrkorna är öppna. Verk av de mest namnkunniga konstnärerna i länets samlingar lånas ofta ut till utställningar inom och utom landet. Då det är regel att offentliga ägare alltid anges i utställningskataloger innebär detta att den utlånande institutionen och länet syns på ett positivt sätt i offentliga sammanhang utanför regionen. Visioner Länets konstsamlingar är en viktig del av länets kulturarv. Deras fortbestånd och tillgänglighet måste tryggas med professionell hantering och med säkra och klimatiserade magasin och utställningslokaler. Förteckningar över samlingarna bör göras tillgängliga på nätet och bildmaterial vara tillgängligt på institutionerna. Det är också av stor vikt att avtal sluts med Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) så att publicering av samlingarna kan ske. På minst en konstinstitution i länet bör man bygga upp bibliotek och arkiv om länets konsthistoria och nutida konstliv. Man bör där också arbeta aktivt för att göra dokumentationer. Arkivet och biblioteket skall vara öppet för både fackfolk, skolor och den intresserade allmänheten. Resurser för samlingarnas vård och adekvata förvaring måste säkras. Den konstpedagogiska verksamheten i länet måste arbeta med att levandegöra det konstarv som samlingarna rymmer. Utlåning av konstverk från samlingarna till professionella utställningar i andra delar av landet och världen bör underlättas, då man därigenom gör reklam för samlingarna och länet i andra regioner. Näringsliv och offentlig förvaltning bör sträva efter att uppmärksamma länets konstsamlingar i egna trycksaker. 15

18 Privata gallerier 2:3 Gallerier, privata och föreningsdrivna Nuläge I länet finns idag få privata gallerier. Flest i sundsvallsområdet men även i Sollefteå och Örnsköldsvik är några gallerister verksamma. Kvaliteten på den konst som visas på gallerierna är varierande. Sommartid öppnas på flera platser runt Höga Kusten, Härnösand och Sundsvall flera gallerier. För konstnärerna spelar de privata gallerierna en viktig roll där möjligheten ges för konstpubliken att se och köpa konst. En av galleristernas viktigaste uppgift är att vara en länk mellan konstnärer och konstintresserade både mot enskilda och företag. Då det gäller framtiden för privata gallerier är det inget som handlingsprogrammet kan staka ut. Vision Från kommuner och landsting bör man uppmuntra seriöst arbetande gallerister och samarbeta med att publicera utställningar i kalendarium, bevaka utställningarna och att göra eventuella inköp och i övrigt ge goda förutsättningar för deras arbete bl a med att visa deras verksamhet i de trycksaker som produceras. Konstnärsdrivna gallerier m m Nuläge Konstnärsdriven utställningsverksamhet finns i olika former i länet. Flera föreningar och enskilda konstnärer visar konst i skiftande lokaler. Allt från industrilokaler, verkstäder, specialuppbyggda hus, till egna ateljéer. Mannaminne i Häggvik är ett stort konstnärsdrivet projekt med flera utställningar av många olika konstnärer varje säsong. Mannaminne började byggas 1980 och då var tanken ett litet café med ett utställningsrum. Idag består Mannaminne av över 50 byggnader med flera utställningar och mycket stora besökssiffror. Box Kraftverk är ett konstnärsdrivet galleri. Utställningsverksamheten bedrivs sommartid med 2-3 utställningar. Box skulpturpark med ett 30-tal utställda verk ligger i anslutning. Inriktningen är att visa konst i ett nationellt/internationellt perspektiv. Statens Kulturråd har gett stöd till verksamheten under några år. 16

19 Kollektivverkstäderna i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall fungerar periodvis som utställningsplatser för egna medlemmar. Stöde Form verkar också med konstnärer som initiativtagare. Flera konstnärer i området öppnar sina ateljéer för utställningar mest under sommarmånaderna och i samband med ideellt arrangerade konst rundor Vision Det är viktigt att de konstnärs- eller föreningsdrivna initiativen stöds och får utrymme att utvecklas. De platser som konstnärerna själva förfogar över är viktiga för hela länets konstnärliga utveckling. Det är viktigt att ta vara på kompetensen som konstnärerna har och stödja den här typen av utställningsverksamhet som breddar utbudet av god konst i regionen. Nuläge Sedan 1980-talet finns det många exempel, både nationellt och internationellt, på att äldre lågstatusbyggnader från industrialismens tid har tagits i bruk för konstutställningar; fabriker, elverk, pannhus m m. Sundsvalls museums flyttning i mitten på 1980-talet till stadens hamnmagasin är en del i denna trend. I avfolkningsbygder i Sverige och andra länder har tomma industribyggnader ofta fått stå kvar eftersom de inte har behövt rivas för att ge plats åt annan verksamhet. I vår landsända används dessa byggnader främst under den varma årstiden, medan man t ex i Stockholm har byggt om en gammal Nobelfabrik till Skulpturens Hus. Som stora konstmagneter fungerar den nyligen öppnade konsthallen Baltic Mill i hamnstaden Gateshead i Newcastles industriregion, inrymd i en ombyggd kvarn, och Röda Sten i Göteborg, inrymd i ett hamnmagasin. Konsthändelserna i nya miljöer har innehållit ett överraskningsmoment som varit stimulerande för både publik och konstnärer. Ibland har konstnedslagen också uppvärderat miljöer och historier som varit bortglömda eller undervärderade. Därmed har konsten kunnat tillgodoräkna sig en positiv inställning hos lokalbefolkningen och även betytt något för den lokala ekonomin och självkänslan. 2:4 Konstens nya rum och uttryck 17

20 Ett nytt rum för konsten finns också på Internet. Denna möjlighet kan användas för konventionella bildpresentationer och filmer eller för konst som enbart är utformad för nätet. På Länsmuseet har BeeOff sänt realtidskonst över Internet under ett par år och sedan 2002 pågår en satsning på konst med ny teknik tillsammans med konstkonsulenten. Under det senaste decenniet har vi i Västernorrland kunnat möta en hel del tidsbegränsade konstprojekt på platser utanför de traditionella utställningssalarna. Som exempel på sådana platser kan nämnas nordingrålandskapet i Höga Kusten, en höskulle utanför Sollefteå, åkrarna vid Nordviks lantbruksskola, en livsmedelsbutik i Härnösand, en arbetsförmedling samt en brandgavel i Sundsvall, industrihistoriska platser längs Ångermanälven, butiksfönster, en herrgårdspark i Svartvik m m. Det har handlat om installationer utomhus och inomhus, interaktiv social konst, skulpturer, videofilmer, ljudkonst m m. Delvis har konsten varit platsspecifik och skilt sig från den konst som visas i traditionella utställningsrum. Delvis har det handlat om konst som också visas och kan visas i institutionernas vita kub. Projekten har genomförts av konstnärer bosatta i länet och med stöd bl a från landstinget, Konst i Västernorrland, Arbetarförmedlingen Kultur i Umeå, enskilda kommuner och privata sponsorer. Dessutom har en hel del kulturevenemang, där bildkonstnärer och/eller konststuderanden spelat en avgörande roll, genomförande av t ex dansföreställning med skulptur, performance med sång och skulptur, eldskulpturer, snöskulpturer och isskulpturer. Mannaminne med sin utställningsmiljö är exempel på hur konstens nya rum kan se ut. Industrihistoriska miljöer har också tagits i bruk för kontinuerlig utställningsverksamhet t ex i Box Kraftverk och Brynge konsthall. Vision För samtida konstnärer, med intresse för att agera interaktivt och på nya platser med många sociala kontakter, kan det vara intressant med någon typ av växelbruk. Det kan innebära att konstnären, förutom i möten på oförutsedda platser, ibland går in i institutionens vita kub där det finns den personal och den utrustning som konstprojektet kräver. Det är därför viktigt att dessa institutioner har den tekniska utrustning som krävs för dessa nya konstformer. De oförutsedda platserna kan vara miljöer som genom konstprojekt tas i anspråk i oväntade former och som därmed laddas med helt nya värden. 18

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST som RESURS Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST SOM RESURS FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING MÅL 1 SÖDRA SKOGSLÄNSREGIONEN Projekttid 040901-061231 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

RESURSCENTRUM KONST VÄSTERNORRLAND

RESURSCENTRUM KONST VÄSTERNORRLAND RESURSCENTRUM KONST VÄSTERNORRLAND 2 Innehållsförteckning sammanfattning 3-5 bakgrund 6-7 beskrivning 8 målgrupper 9 konsten som regional utvecklings- och tillväxtfaktor 11 kommunikation 11 uppdragsförmedling

Läs mer

PLAN FÖR KONSTEN PÅ GOTLAND VARFÖR?

PLAN FÖR KONSTEN PÅ GOTLAND VARFÖR? KONSTENS UPPGIFTER En av konstens främsta uppgifter är att få oss att se med nya ögon. Den låter oss själva tänka och känna. Konstverket trevar sej fram emot upplevelser och tolkningar som aldrig är entydiga,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER I KOMMUNALA VERKSAMHETER Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 var offentlig konst

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5 1 Innehåll sida 1. Konst inom Älvkarleby kommun 3 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4 3. Beslutsprocess 4 4. Konstförråd och konstregister 5 5. Konst hos extern brukare 5 6. Donation och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Konstruktionen av ett kulturarv. Karlstad 27 februari 2012

Konstruktionen av ett kulturarv. Karlstad 27 februari 2012 Konstruktionen av ett kulturarv Karlstad 27 februari 2012 Utgångspunkter Från industrisamhälle till tjänstesamhälle, till informationssamhälle, till upplevelsesamhälle. Vad styr lokaliseringen av upplevelsetjänster?

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland

Ett kulturlyft för Västerås. En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Ett kulturlyft för Västerås En rapport om och för kulturen i Västerås av de rödgröna i Västerås & Västmanland Innehållsförteckning Inledning... 3 Våra förslag... 4 1. Västerås ska vara en bred kulturkommun...

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets kons tinnehav Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Motionärerna föreslår att

Läs mer