BUDGET samt plan SMEDJEBACKENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2009. samt plan 2010-2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN"

Transkript

1 BUDGET 2009 samt plan SMEDJEBACKENS KOMMUN

2 2009 samt plan Plan -10 Plan -11 Revision Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden Barn- ochutbildningsnämnden Musikskola Socialnämnden Överförm.n VBU S:a verksamhetskostnader Avskrivningar Pensioner Nettokostnader Skatter Statsbidrag Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före extraord poster Extraord kostnader Extraord intäkter Årets resultat

3 KOMMUNSTYRELSEN Nämnd: Kommunstyrelsen Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter , , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader , ,0 410, ,3 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,3 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,3 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 270,2 0,0-170,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Avdelning Bokslut % Diff Nyram Kansli Ekonomi Personal Fritid Ungdomskontor Räddning Näringsliv Tekniska Idrotts-Fritidsanläggn Ofinansierat S:a Kommunstyrelsen ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap

4 upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet skog och parkförvaltning sysselsättnings-och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen konsumentvägledning fritidsverksamhet Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår bl a Leda och samordna utformningen av övergripande mål. Riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsens administration Kansliavdelning (inkl ungdomskontor) Ekonomiavdelning Personalavdelning Näringslivsavdelning Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidskontor Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Framtidsfrågor

5 Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 9 428, , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader 36,0 36,0 36,0 34,0 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse ,0 0,0-500,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING KANSLIAVDELNINGEN Inriktningsmål Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Tillväxtfrågor Bokslut Årsarb Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Framtidsfrågor: Kommunens vision är att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i för att nå detta krävs att en aktiv omvärldsbevakning sker och att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Tjänst som framtidsstrateg har inrättats som ska arbeta övergripande med dessa frågor. Brottsförebyggande Rådet: Arbetet med Tryggt, Säkert och Demokratiskt Smedjebacken fortsätter. Aktiviteterna indelas i situationella och sociala. Den största enskilda aktiviteten är Bergahallen och den verksamhet som bedrivs där fredagkvällar med stöd av våra lokala föreningar. Arbetet 2009 kommer att inriktas på minskad skadegörelse, minskat missbruk samt busåkandet med motordrivna fordon. Komhall: Målsättningen med Komhall kommer att fortsätta vara att aktiviteter ska erbjudas för alla de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Grundfilosofin är att alla har rätt till en meningsfull

6 sysselsättning och att de som är placerade på Komhall är en del av ett sammanhang och att de känner det. Antalet placerade är maximerat till 75 personer. Osäkerhet råder fortfarande på hur förändringarna i arbetslöshetsersättningarna kommer att påverka deltagandet. Samverkan med IFO kommer att initieras för att minska antalet som uppbär försörjningsstöd och Komhall kommer att fungera som en sluss ut på öppna arbetsmarknaden. Konsumentvägledning/skuldsanering: kommer att tillhandahållas i samma omfattning som tidigare. Samverkan med Ludvika kommun om konsumentrådgivning även för boende inom Ludvika kommun. Folkhälsa: Folkhälsoplanerarens huvudarbetsuppgift är att arbeta med de aktiviteter som redovisats i ansökan om certifieringen till Säker och Trygg kommun i kombination med de nationella folkhälsomålen Flyktingmottagning: Avtalet med integrationsverket innebär att kommunen ska ta emot 36 kommunplacerade invandrare Samordning sker med motsvarande verksamhet i Ludvika kommun och del av tjänst köps från Ludvika. Ungdomskontoret: Den utredning som pågår för att samordna insatser för barn-och unga inkluderar även ungdomskontorets verksamhet. Finns samordningsmöjligheter mellan fritidsgård och skola som kommer att belysas ytterligare. Information: Marknadsföring och kommunikation är två frågor som är mycket aktuella idag. Som ett led i detta kommer en kommunikationsplan att tas fram som bl a kommer att innehålla gemensam profil och förslag på vilka arenor vi ska marknadsföra oss på. Även byte av plattform för vår hemsida kommer att ske. Säkerhetsarbete: Som ett led i Säker och Trygg -arbetet har en tjänst som säkerhetschef inrättats med uppgift att bl a se till att det systematiska brandskyddsarbetet kommer igång på alla förvaltningar och avdelningar och att säkerhetsanalyser upprättas för kommunens fastigheter. Under 2009 kommer samverkansarbete med övriga kommuner som deltar i försäkringscaptivet att intensifieras. Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 828, , , ,0 Kostnader 8 313, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 2 485, , , ,0 Kapitalkostnader 3,0 4,0 4,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 2 488, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 2 578, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 90,0 0,0 130,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete

7 Effektmål De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi Årsarbetare Bokslut Ekonomienhet 3,75 4,75 4,75 IT-enhet 6,00 6,00 6,00 Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 167, , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 468, , , ,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 6 468, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 550, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 82,0 0,0 200,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnd: Kommunstyrelsen, näringslivsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 533,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 3 882, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 349, , , ,0 Kapitalkostnader 16,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 3 365, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 3 689, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 324,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Näringslivsarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter; Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens

8 Näringslivsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande. Bokslut Årsarb 2,5 2,5 2,5 Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Kommunen ingår i ett flertal projekt/verksamheter som syftar till att främja näringslivet i vår region: Bergskraft Bergslagen som syftar till att öka gruvnäringen. Projektägare Ljusnarsbergs kommun Livskraftigt företagande med syfte att öka entreprenörskap och underlätta generationsskifte i företag. Projektägare MittDalarna Leaderprojekt för utveckling av entreprenörskap. Företagande Kina Triple Steelex Nyföretagarcenrum Kreditgarantiföreningen ALMI Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 250,0 240,0 240,0 240,0 Kostnader 5 893, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 5 643, , , ,0 Kapitalkostnader 1 612,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 7 255, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 7 245, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse -10,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Bokslut Årsarb 2 1,5 1,5 Avdelningens administration, administrerar föreningsbidrag, lotteritillstånd,samverkan med föreningar, anläggningsfrågor, avtal med föreningar, budgetfrågor, utvecklingsfrågor m.m. Fritidsverksamhet för omsorgstagare (LSS) tjänsteköp från Ludvika. Stödet till föreningar är fördelat på stöd till samlingslokalsföreningar, anläggningsbidrag, ledarutbildning samt övriga bidrag. Tillsyn och uthyrning av kommunens material i hamnen som minigolf och kanoter. IDROTTS-OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Verksamhetsansvar för kommunens anläggningar omfattande idrottsanläggningarna vid Herosfältet samt Hagvallen och Söderbärke IP (helt föreningsdriven). Ansvar för föreningsavtal och kontakter med föreningslivet

9 i övrigt. Ansvar för bokning och fakturering av uthyrningsverksamheten av kommunens idrottslokaler och anläggningar. Endast intäkter redovisas under denna rubrik. - och personalansvar för anläggningarna ligger på Tekniska kontoret. Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänstavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 575,0 425,0 425,0 425,0 Kostnader 8 557, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 7 982, , , ,0 Kapitalkostnader 324,0 370,0 370,0 352,8 Nettokostnader före kommunbidrag 8 306, , , ,8 Kommunbidrag, årsbudget 7 250, , , ,8 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse ,2 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vid räddningstjänsten finns en deltidsstyrka bestående av en förman och fem brandmän. Dessa skall kunna rycka ut dygnet runt inom 5 minuter från larm. Deltidsbrandmännen har andra ordinarie jobb och kommer till brandstationen när de får larm via sina personsökare. Sammanlagt finns fyra sådana grupper, totalt 24 personer och man har beredskap var fjärde vecka. Dessutom finns det fyra personer i en pool som kan täcka upp vid sjukdom och semester. Dygnet runt finns också en räddningschef i beredskap RCB, vilket bedrivs i samarbete med räddningstjänsten Västerbergslagen. Han ska sköta den normativa och strategiska ledningen för resurserna i Smedjebacken Ludvika och Ljusnarsberg. Gruppen som har beredskap övar varje måndag, vidare har man en gemensam övning för hela kåren varje månad. Alla är utbildade på räddningsverkets skolor. Arbetsmiljöverket ställer krav på brandmäns fysiska arbetsförmåga enligt Afs som berör rökdykningen där det ingår årlig hälsoundersökning, arbets-ekg samt tester på rullmatta. Detta utförs av Gävle-Dala företagshälsa samt egen utbildad personal. Heltidspersonalen består av 1st räddningschef, 1st 1:e stf räddningschef,1 st 2: stf räddningschef samt 1st assistent heltid. Räddningschef ansvarar för ekonomi, samt personal inom den utryckande verksamheten. 1:e stf räddningschef ansvarar för den förebyggande verksamheten enl. LSO och LBE. 2:e stf räddningschef ansvarar för den utryckande verksamheten gällande underhåll av fordon, material samt brandstation. Assistent ansvarar för den administrativa delen. Samtlig personal, med undantag av assistent, sköter interna samt externa utbildningar gällande HLR, heta arbeten samt brandkunskap. Barnen på lekis får även besök och får redan här information om brand och säkerhet. Heltidspersonalen arbetar med tillsynsverksamhet, externa och interna utbildningar, konsultation till företag, riskhantering, sköter civilförsvarsmaterial, deltar i det brottsförebyggande arbetet, samhällsplanering och POSOM. Vi har praoelever från skolans 8:de och 9:de klasser som får en gedigen information samt utbildning i ämnet räddningstjänst. Utbildning genomförs med årskurser 2 och 5 enligt Räddningsverkets utbildningsplan. Vi utbildar även tillsammans med folkhälsoplaneraren Årskurser 7 till 9 i HLR och brandkunskap. I väntan på ambulans är en verksamhet som tenderar att öka för varje år åkte vi på

10 106 stycken IVPA- larm slutade antalet på 173 stycken. Inför så budgeterade vi för 150 stycken IVPA-larm. Fram till den 30/4-08 så har vi blivit utlarmade vid 64 tillfällen. Skulle trenden hålla i sig så skulle antalet IVPA-larm sluta på ca.190 st. Alltså ca. 40 st. flera än budgeterat. Inriktningsmål Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i Lagen om skydd mot olyckor samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen. Räddningstjänstens uppgifter i kommun är att utföra/bedriva: Livräddande insatser. Brandsläckning. Insatser vid trafikolycka. Insatser vid sjöolycka. Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor. Förebyggande åtgärder mot brand. Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand. Effektmål Hålla beslutade anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt så att skadan vid den inträffade olyckshändelsen blir så liten som möjligt. Tillse att insatsstyrkorna har kunskap och kompetens att fullgöra sina uppgifter. Bedriva förebyggande åtgärder mot brand och olyckor i samhället. Lämna allmänheten den service som erfordras. Bokslut Årsarb Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Den största verksamhetsförändringen är den fortsatta ökningen av IVPA- Det gäller den fortsatta ökningen av IVPA-larm. Inför 2009 har beräknas en ökning från 150 till totalt 170 st. Detta medför en merkostnad på ca kronor. Övriga larm bedöms följera budget, men även där kan det bli en k ökning om sommaren blir varm och torr. Utrustningsmässigt finns behov under 2009 att komplettera med nya larmställ samt underställ till dessa. Tanken är den att köpa ett ställ per grupp och år. Kostnaden för detta blir ca kr/år. Underställ till samtlig personal behöver inköpas under Kostnad ca kronor. Även de bärbara motorsprutor behöver förnyas med 3 stycken. Kostnaden för detta beräknas bli ca kronor Nämnd: Kommunstyrelsen, teknisk avd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter , ,0 0, ,0 Kostnader , ,0 0, ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 522, ,0 0, ,0 Kapitalkostnader , ,0 0, ,5 Nettokostnader före kommunbidrag , ,0 0, ,5 Kommunbidrag, årsbudget , ,0 0, ,5 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 2 659,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Enheter: Parker Gator Fastigheter Administration och resultatenheter Idrottsanläggningar Inriktningsmål Tekniska kontoret är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter: - Skog - Parkverksamhet - Badplatser - Kommunala fastigheter - Gator/vägar etc - Mark - Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar - Övriga tekniska frågor exklusive IT Tekniska kontoret skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande Tekniska kontoret skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav (yttre effektivitet) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet) Effektmål Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning. Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag. Organisera investeringar, byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar. Tillhandahålla kvalificerad administrativ service Fastigheter I uppställning görs följande antaganden: Stegelbacken finansieras via hyra från BUN, Ungdomskontoret och VBU hela 2009 Utbyggnad med ytterliggare en tredje avdelning ingår ej. Ombyggnad av Allegården ingår ej Park Parkbudgeten är höjd utifrån lönekostnader samt energi och fordon. På grund av omställningskostnader och sjukproblem är det svårigheter, i en redan tunn bemanning, att klara önskat resultat.

12 Gator och vägar År ändrades underhållsarbeten från investeringar till drift med förslaget 4 milj kronor, i kf beslutades minska anslaget med ca 1 miljon med motivationen att beläggningarna på de ombyggda vägarna skulle genomföras Även kostnaderna för snöröjningen förväntas öka kraftigt under, detta går dock att balansera via förändrade utbetalningsrutiner för externa beredskapen, under 2009 slår de ändå igenom fullt ut. I förslaget ligger nu 3 miljoner kronor inklusive kvarvarande beläggningar samt preliminär höjning för snöröjningen Verksamhetsförändringar/ särskilda ställningstaganden Investeringar: Det prioriterade under 2009 är hittills ombyggnaden av Vad skola/kök samt anpassning av Stegelbacken för nya verksamheter. I förslaget till budget ligger fortfarande gatunderhållet på en nivå som medför stora eftersläpningar, ändå är det en positiv utveckling jämfört med de senaste 15 åren, vilket nu medför att de allra mest akuta problemen kan åtgärdas. Gällande administrationen finns stora problem med att upprätta underlag för gatorna och fastigheterna. I dagsläget finns de största problemen på gatusidan pga av drygt ett halvårs vakans för Gatuchefen. TOTALT TEKNISKA ( EXKL IDROTTSANLÄGGNINGARNA ) Bokslut Årsarb Fritidsanläggningar Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanläggningar Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 288,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 4 030, ,0 0, ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , ,0 0, ,0 Kapitalkostnader 1 618, ,0 0, ,0 Nettokostnader före kommunbidrag 360, ,0 0, ,0 Kommunbidrag, årsbudget 360, ,0 0, ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Nämnd: Kulturnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 1 189,8 320,0 320,0 280,0 Kostnader 7802, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 612, , , ,0 Kapitalkostnader 200,2 39,8 39,8 40,0 Nettokostnader 6 813, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 770, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -42,7 0,0-91,0 0,0 Nettoinvesteringar 32,5 0,0 0,0 0,0 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTURNÄMNDEN Biblioteksverksamhet - Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) - Verksamhet och antikvarisk tillsyn vid kommunens kulturmiljöer Verksamhetsblock: Bibliotek Folkbibliotek i Smedjebackens kommun är inriktat på att vara en mötesplats för alla och att främja intresset för litteratur och läsning både bland barn och vuxna. Verksamheten har huvudbibliotek i Smedjebacken och filial i det integrerade folk- och skolbiblioteket i Söderbärke. Biblioteksverksamheten är till viss del lagstadgad enligt Bibliotekslagen. Inriktningsmål Folkbibliotekets verksamhet är inriktad på: Barn- och ungdomsverksamhet - Bibliotekskunskap och läsfrämjande projekt och andra kulturaktiviteter under fritid, skoltid och i samverkan med Smedenskolan. Social biblioteksservice - Biblioteksservice knutet till Solhöjden, Hedgården, Munkbogården, Allégården och Gläntan, gruppbostaden Värnbovägen, Björkbacken, BVC, Vårdcentralen, Folktandvården. Boken kommer service till ett 20-tal låntagare. Arbetsplatsbibliotek - på Ovako, Seab och Väderbacken. Programverksamhet dels i samverkan med barn- och ungdomskulturgruppen, dels författarbesök mm. Effektmål Effekten av folkbibliotekens verksamhet är framförallt knutet till två av kommunens övergripande mål; ökad kompetens och ökad attraktivitet. Folkbiblioteket medverkar till människors lika rätt gällande tillgängligheten till litteratur, kunskap och information, samt erbjuder en mötesplats öppen för alla människor. Bokslut Årsarb 5,75 5,75 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) Kultur hänger ihop med människors lika rätt att uttrycka och ta in sina egna och andra människors kunskaper och berättelser vare sig det rör sig om litteratur, musik, bild, konsthantverk sin egen kulturhistoria eller något annat. Allmänkulturverksamheten är inriktad på att skapa ett varierat utbud av kulturupplevelser för alla med särskilt fokus på barn- och ungdom.

14 Inriktningsmål Allmänkulturens inriktning är: Programverksamhet för barn i samverkan med skola och ungdomskontor enligt barn- och ungdomskulturplanen. Programverksamhet för vuxna i samverkan med studieförbund och föreningar. Kulturpriset Verksamhetsbidrag till studieförbunden Nationaldagsfirande arrangera program i samverkan med föreningar. Johan Ahlbäckstftelsen - verksamhetsbidrag och delaktighet. Werner Aspenström - administrativt stöd till Aspenströmsällskapet. Effektmål Effekten av verksamheten är närmast knuten till kommunens övergripande mål; ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamheten skapar ett varierat utbud av kulturupplevelser tillgängligt för alla. Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Kulturmiljö Verksamheten är inriktad på att bevara, skapa tillgänglighet och kunskap kring lokal historia knuten till de kulturmiljöer som förvaltas av kulturnämnden. Inriktningsmål Kulturmiljöverksamheten ska vara inriktad på: Kulturmiljövård - antikvariskt arbete Tillgänglighet - skyltning, visning, säkerhet Ekomuseum Bergslagen - verksamhetsbidrag och samverkan Bergslagssatsningen - nationell samverkan för utveckling och tillväxt med industrihistoria och turism i fokus. Effektmål Effekten är ökad tillgänglighet och förståelse för det lokala kulturarvet. Attraktiva besöksmål för turism och boende. Kopplat till kommunens övergripande mål, ökad attraktivitet och ökad kompetens. Bokslut Årsarb 2,80 2,80 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Gamla Meken Verksamheten ska vara inriktad på att vara en kreativ och skapande mötesplats för kultur och arbetsliv, en plats för människors idéer att ta form i samverkan. Inriktningsmål Johan Ahlbäck och arbetets konst utställningar med mera Kulturarrangemang i samverkan mässor, festivaler, föreställningar, utbildningar, kurser Utställningar - konst, foto, skulptur, kulturhistoria med mera Konserter - Uthyrning -. Bokslut Årsarb 0,30 1,50

15 Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 2 497, , , ,0 Kostnader 8 509, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 012, , , ,0 Kapitalkostnader 53,0 54,0 54,0 47,0 Nettokostnader 6 065, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 255, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 190,0 0,0-254,0 0,0 Nettoinvesteringar VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt mätningskungörelsen och lagen om bostadsanpassningsbidrag, samt vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöoch hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik. I början av hade miljö- och byggkontoret 12 anställda på totalt 11,25 tjänster. Under året har vi haft en pensionsavgång, samt minskning av tjänstgöringsgrad på en tjänst. Detta innebär utrymme för nyanställning, vilket behövs med tanke på de planeringsuppgifter som står framför oss. För att upprätthålla kostnadstäckningsgraden inom myndighetsutövningen, innehåller budgeten en höjning av såväl plan- och bygglovtaxan, som miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Timkostnaderna varierar beroende på den anställdes lön. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb, totalt 11,5 11,25 11,0 11,25 11,25 Övergripande verksamhetsmål: Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet.

16 Verksamhetsblock: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter 0 0 Kostnader Netto Verksamhetsmål: Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Tid avsätts för information om lagändringar och andra aktuella frågor på nämndsammanträden. En dag avsätts för verksamhetsplanering på våren En dag eller två halvdagar för utbildning och strategiska diskussioner rörande nämndens verksamhetsområde anordnas. Verksamhetsblock: GEMENSAM ADMINISTRATION Beskrivning: Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Fördelningen redovisas som en intäkt under detta verksamhetsblock. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb 1,55 1,55 1,55 1,55 1,35 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Nyckeltal: Antal timmar * 2009** Nämndens administration Postbehandling, diarieföring Ekonomi och personaladm Information hemsida * Verksamhetsplan

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer