BUDGET samt plan SMEDJEBACKENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2009. samt plan 2010-2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN"

Transkript

1 BUDGET 2009 samt plan SMEDJEBACKENS KOMMUN

2 2009 samt plan Plan -10 Plan -11 Revision Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden Barn- ochutbildningsnämnden Musikskola Socialnämnden Överförm.n VBU S:a verksamhetskostnader Avskrivningar Pensioner Nettokostnader Skatter Statsbidrag Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före extraord poster Extraord kostnader Extraord intäkter Årets resultat

3 KOMMUNSTYRELSEN Nämnd: Kommunstyrelsen Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter , , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader , ,0 410, ,3 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,3 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,3 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 270,2 0,0-170,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Avdelning Bokslut % Diff Nyram Kansli Ekonomi Personal Fritid Ungdomskontor Räddning Näringsliv Tekniska Idrotts-Fritidsanläggn Ofinansierat S:a Kommunstyrelsen ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap

4 upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet skog och parkförvaltning sysselsättnings-och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen konsumentvägledning fritidsverksamhet Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår bl a Leda och samordna utformningen av övergripande mål. Riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsens administration Kansliavdelning (inkl ungdomskontor) Ekonomiavdelning Personalavdelning Näringslivsavdelning Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidskontor Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Framtidsfrågor

5 Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 9 428, , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader 36,0 36,0 36,0 34,0 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse ,0 0,0-500,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING KANSLIAVDELNINGEN Inriktningsmål Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Tillväxtfrågor Bokslut Årsarb Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Framtidsfrågor: Kommunens vision är att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i för att nå detta krävs att en aktiv omvärldsbevakning sker och att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Tjänst som framtidsstrateg har inrättats som ska arbeta övergripande med dessa frågor. Brottsförebyggande Rådet: Arbetet med Tryggt, Säkert och Demokratiskt Smedjebacken fortsätter. Aktiviteterna indelas i situationella och sociala. Den största enskilda aktiviteten är Bergahallen och den verksamhet som bedrivs där fredagkvällar med stöd av våra lokala föreningar. Arbetet 2009 kommer att inriktas på minskad skadegörelse, minskat missbruk samt busåkandet med motordrivna fordon. Komhall: Målsättningen med Komhall kommer att fortsätta vara att aktiviteter ska erbjudas för alla de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Grundfilosofin är att alla har rätt till en meningsfull

6 sysselsättning och att de som är placerade på Komhall är en del av ett sammanhang och att de känner det. Antalet placerade är maximerat till 75 personer. Osäkerhet råder fortfarande på hur förändringarna i arbetslöshetsersättningarna kommer att påverka deltagandet. Samverkan med IFO kommer att initieras för att minska antalet som uppbär försörjningsstöd och Komhall kommer att fungera som en sluss ut på öppna arbetsmarknaden. Konsumentvägledning/skuldsanering: kommer att tillhandahållas i samma omfattning som tidigare. Samverkan med Ludvika kommun om konsumentrådgivning även för boende inom Ludvika kommun. Folkhälsa: Folkhälsoplanerarens huvudarbetsuppgift är att arbeta med de aktiviteter som redovisats i ansökan om certifieringen till Säker och Trygg kommun i kombination med de nationella folkhälsomålen Flyktingmottagning: Avtalet med integrationsverket innebär att kommunen ska ta emot 36 kommunplacerade invandrare Samordning sker med motsvarande verksamhet i Ludvika kommun och del av tjänst köps från Ludvika. Ungdomskontoret: Den utredning som pågår för att samordna insatser för barn-och unga inkluderar även ungdomskontorets verksamhet. Finns samordningsmöjligheter mellan fritidsgård och skola som kommer att belysas ytterligare. Information: Marknadsföring och kommunikation är två frågor som är mycket aktuella idag. Som ett led i detta kommer en kommunikationsplan att tas fram som bl a kommer att innehålla gemensam profil och förslag på vilka arenor vi ska marknadsföra oss på. Även byte av plattform för vår hemsida kommer att ske. Säkerhetsarbete: Som ett led i Säker och Trygg -arbetet har en tjänst som säkerhetschef inrättats med uppgift att bl a se till att det systematiska brandskyddsarbetet kommer igång på alla förvaltningar och avdelningar och att säkerhetsanalyser upprättas för kommunens fastigheter. Under 2009 kommer samverkansarbete med övriga kommuner som deltar i försäkringscaptivet att intensifieras. Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 828, , , ,0 Kostnader 8 313, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 2 485, , , ,0 Kapitalkostnader 3,0 4,0 4,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 2 488, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 2 578, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 90,0 0,0 130,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete

7 Effektmål De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi Årsarbetare Bokslut Ekonomienhet 3,75 4,75 4,75 IT-enhet 6,00 6,00 6,00 Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 167, , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 468, , , ,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 6 468, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 550, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 82,0 0,0 200,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnd: Kommunstyrelsen, näringslivsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 533,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 3 882, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 349, , , ,0 Kapitalkostnader 16,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 3 365, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 3 689, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 324,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Näringslivsarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter; Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens

8 Näringslivsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande. Bokslut Årsarb 2,5 2,5 2,5 Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Kommunen ingår i ett flertal projekt/verksamheter som syftar till att främja näringslivet i vår region: Bergskraft Bergslagen som syftar till att öka gruvnäringen. Projektägare Ljusnarsbergs kommun Livskraftigt företagande med syfte att öka entreprenörskap och underlätta generationsskifte i företag. Projektägare MittDalarna Leaderprojekt för utveckling av entreprenörskap. Företagande Kina Triple Steelex Nyföretagarcenrum Kreditgarantiföreningen ALMI Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 250,0 240,0 240,0 240,0 Kostnader 5 893, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 5 643, , , ,0 Kapitalkostnader 1 612,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 7 255, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 7 245, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse -10,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Bokslut Årsarb 2 1,5 1,5 Avdelningens administration, administrerar föreningsbidrag, lotteritillstånd,samverkan med föreningar, anläggningsfrågor, avtal med föreningar, budgetfrågor, utvecklingsfrågor m.m. Fritidsverksamhet för omsorgstagare (LSS) tjänsteköp från Ludvika. Stödet till föreningar är fördelat på stöd till samlingslokalsföreningar, anläggningsbidrag, ledarutbildning samt övriga bidrag. Tillsyn och uthyrning av kommunens material i hamnen som minigolf och kanoter. IDROTTS-OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Verksamhetsansvar för kommunens anläggningar omfattande idrottsanläggningarna vid Herosfältet samt Hagvallen och Söderbärke IP (helt föreningsdriven). Ansvar för föreningsavtal och kontakter med föreningslivet

9 i övrigt. Ansvar för bokning och fakturering av uthyrningsverksamheten av kommunens idrottslokaler och anläggningar. Endast intäkter redovisas under denna rubrik. - och personalansvar för anläggningarna ligger på Tekniska kontoret. Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänstavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 575,0 425,0 425,0 425,0 Kostnader 8 557, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 7 982, , , ,0 Kapitalkostnader 324,0 370,0 370,0 352,8 Nettokostnader före kommunbidrag 8 306, , , ,8 Kommunbidrag, årsbudget 7 250, , , ,8 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse ,2 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vid räddningstjänsten finns en deltidsstyrka bestående av en förman och fem brandmän. Dessa skall kunna rycka ut dygnet runt inom 5 minuter från larm. Deltidsbrandmännen har andra ordinarie jobb och kommer till brandstationen när de får larm via sina personsökare. Sammanlagt finns fyra sådana grupper, totalt 24 personer och man har beredskap var fjärde vecka. Dessutom finns det fyra personer i en pool som kan täcka upp vid sjukdom och semester. Dygnet runt finns också en räddningschef i beredskap RCB, vilket bedrivs i samarbete med räddningstjänsten Västerbergslagen. Han ska sköta den normativa och strategiska ledningen för resurserna i Smedjebacken Ludvika och Ljusnarsberg. Gruppen som har beredskap övar varje måndag, vidare har man en gemensam övning för hela kåren varje månad. Alla är utbildade på räddningsverkets skolor. Arbetsmiljöverket ställer krav på brandmäns fysiska arbetsförmåga enligt Afs som berör rökdykningen där det ingår årlig hälsoundersökning, arbets-ekg samt tester på rullmatta. Detta utförs av Gävle-Dala företagshälsa samt egen utbildad personal. Heltidspersonalen består av 1st räddningschef, 1st 1:e stf räddningschef,1 st 2: stf räddningschef samt 1st assistent heltid. Räddningschef ansvarar för ekonomi, samt personal inom den utryckande verksamheten. 1:e stf räddningschef ansvarar för den förebyggande verksamheten enl. LSO och LBE. 2:e stf räddningschef ansvarar för den utryckande verksamheten gällande underhåll av fordon, material samt brandstation. Assistent ansvarar för den administrativa delen. Samtlig personal, med undantag av assistent, sköter interna samt externa utbildningar gällande HLR, heta arbeten samt brandkunskap. Barnen på lekis får även besök och får redan här information om brand och säkerhet. Heltidspersonalen arbetar med tillsynsverksamhet, externa och interna utbildningar, konsultation till företag, riskhantering, sköter civilförsvarsmaterial, deltar i det brottsförebyggande arbetet, samhällsplanering och POSOM. Vi har praoelever från skolans 8:de och 9:de klasser som får en gedigen information samt utbildning i ämnet räddningstjänst. Utbildning genomförs med årskurser 2 och 5 enligt Räddningsverkets utbildningsplan. Vi utbildar även tillsammans med folkhälsoplaneraren Årskurser 7 till 9 i HLR och brandkunskap. I väntan på ambulans är en verksamhet som tenderar att öka för varje år åkte vi på

10 106 stycken IVPA- larm slutade antalet på 173 stycken. Inför så budgeterade vi för 150 stycken IVPA-larm. Fram till den 30/4-08 så har vi blivit utlarmade vid 64 tillfällen. Skulle trenden hålla i sig så skulle antalet IVPA-larm sluta på ca.190 st. Alltså ca. 40 st. flera än budgeterat. Inriktningsmål Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i Lagen om skydd mot olyckor samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen. Räddningstjänstens uppgifter i kommun är att utföra/bedriva: Livräddande insatser. Brandsläckning. Insatser vid trafikolycka. Insatser vid sjöolycka. Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor. Förebyggande åtgärder mot brand. Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand. Effektmål Hålla beslutade anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt så att skadan vid den inträffade olyckshändelsen blir så liten som möjligt. Tillse att insatsstyrkorna har kunskap och kompetens att fullgöra sina uppgifter. Bedriva förebyggande åtgärder mot brand och olyckor i samhället. Lämna allmänheten den service som erfordras. Bokslut Årsarb Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Den största verksamhetsförändringen är den fortsatta ökningen av IVPA- Det gäller den fortsatta ökningen av IVPA-larm. Inför 2009 har beräknas en ökning från 150 till totalt 170 st. Detta medför en merkostnad på ca kronor. Övriga larm bedöms följera budget, men även där kan det bli en k ökning om sommaren blir varm och torr. Utrustningsmässigt finns behov under 2009 att komplettera med nya larmställ samt underställ till dessa. Tanken är den att köpa ett ställ per grupp och år. Kostnaden för detta blir ca kr/år. Underställ till samtlig personal behöver inköpas under Kostnad ca kronor. Även de bärbara motorsprutor behöver förnyas med 3 stycken. Kostnaden för detta beräknas bli ca kronor Nämnd: Kommunstyrelsen, teknisk avd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter , ,0 0, ,0 Kostnader , ,0 0, ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 522, ,0 0, ,0 Kapitalkostnader , ,0 0, ,5 Nettokostnader före kommunbidrag , ,0 0, ,5 Kommunbidrag, årsbudget , ,0 0, ,5 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 2 659,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Enheter: Parker Gator Fastigheter Administration och resultatenheter Idrottsanläggningar Inriktningsmål Tekniska kontoret är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter: - Skog - Parkverksamhet - Badplatser - Kommunala fastigheter - Gator/vägar etc - Mark - Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar - Övriga tekniska frågor exklusive IT Tekniska kontoret skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande Tekniska kontoret skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav (yttre effektivitet) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet) Effektmål Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning. Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag. Organisera investeringar, byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar. Tillhandahålla kvalificerad administrativ service Fastigheter I uppställning görs följande antaganden: Stegelbacken finansieras via hyra från BUN, Ungdomskontoret och VBU hela 2009 Utbyggnad med ytterliggare en tredje avdelning ingår ej. Ombyggnad av Allegården ingår ej Park Parkbudgeten är höjd utifrån lönekostnader samt energi och fordon. På grund av omställningskostnader och sjukproblem är det svårigheter, i en redan tunn bemanning, att klara önskat resultat.

12 Gator och vägar År ändrades underhållsarbeten från investeringar till drift med förslaget 4 milj kronor, i kf beslutades minska anslaget med ca 1 miljon med motivationen att beläggningarna på de ombyggda vägarna skulle genomföras Även kostnaderna för snöröjningen förväntas öka kraftigt under, detta går dock att balansera via förändrade utbetalningsrutiner för externa beredskapen, under 2009 slår de ändå igenom fullt ut. I förslaget ligger nu 3 miljoner kronor inklusive kvarvarande beläggningar samt preliminär höjning för snöröjningen Verksamhetsförändringar/ särskilda ställningstaganden Investeringar: Det prioriterade under 2009 är hittills ombyggnaden av Vad skola/kök samt anpassning av Stegelbacken för nya verksamheter. I förslaget till budget ligger fortfarande gatunderhållet på en nivå som medför stora eftersläpningar, ändå är det en positiv utveckling jämfört med de senaste 15 åren, vilket nu medför att de allra mest akuta problemen kan åtgärdas. Gällande administrationen finns stora problem med att upprätta underlag för gatorna och fastigheterna. I dagsläget finns de största problemen på gatusidan pga av drygt ett halvårs vakans för Gatuchefen. TOTALT TEKNISKA ( EXKL IDROTTSANLÄGGNINGARNA ) Bokslut Årsarb Fritidsanläggningar Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanläggningar Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 5 288,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 4 030, ,0 0, ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , ,0 0, ,0 Kapitalkostnader 1 618, ,0 0, ,0 Nettokostnader före kommunbidrag 360, ,0 0, ,0 Kommunbidrag, årsbudget 360, ,0 0, ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Nämnd: Kulturnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 1 189,8 320,0 320,0 280,0 Kostnader 7802, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 612, , , ,0 Kapitalkostnader 200,2 39,8 39,8 40,0 Nettokostnader 6 813, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 770, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -42,7 0,0-91,0 0,0 Nettoinvesteringar 32,5 0,0 0,0 0,0 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTURNÄMNDEN Biblioteksverksamhet - Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) - Verksamhet och antikvarisk tillsyn vid kommunens kulturmiljöer Verksamhetsblock: Bibliotek Folkbibliotek i Smedjebackens kommun är inriktat på att vara en mötesplats för alla och att främja intresset för litteratur och läsning både bland barn och vuxna. Verksamheten har huvudbibliotek i Smedjebacken och filial i det integrerade folk- och skolbiblioteket i Söderbärke. Biblioteksverksamheten är till viss del lagstadgad enligt Bibliotekslagen. Inriktningsmål Folkbibliotekets verksamhet är inriktad på: Barn- och ungdomsverksamhet - Bibliotekskunskap och läsfrämjande projekt och andra kulturaktiviteter under fritid, skoltid och i samverkan med Smedenskolan. Social biblioteksservice - Biblioteksservice knutet till Solhöjden, Hedgården, Munkbogården, Allégården och Gläntan, gruppbostaden Värnbovägen, Björkbacken, BVC, Vårdcentralen, Folktandvården. Boken kommer service till ett 20-tal låntagare. Arbetsplatsbibliotek - på Ovako, Seab och Väderbacken. Programverksamhet dels i samverkan med barn- och ungdomskulturgruppen, dels författarbesök mm. Effektmål Effekten av folkbibliotekens verksamhet är framförallt knutet till två av kommunens övergripande mål; ökad kompetens och ökad attraktivitet. Folkbiblioteket medverkar till människors lika rätt gällande tillgängligheten till litteratur, kunskap och information, samt erbjuder en mötesplats öppen för alla människor. Bokslut Årsarb 5,75 5,75 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) Kultur hänger ihop med människors lika rätt att uttrycka och ta in sina egna och andra människors kunskaper och berättelser vare sig det rör sig om litteratur, musik, bild, konsthantverk sin egen kulturhistoria eller något annat. Allmänkulturverksamheten är inriktad på att skapa ett varierat utbud av kulturupplevelser för alla med särskilt fokus på barn- och ungdom.

14 Inriktningsmål Allmänkulturens inriktning är: Programverksamhet för barn i samverkan med skola och ungdomskontor enligt barn- och ungdomskulturplanen. Programverksamhet för vuxna i samverkan med studieförbund och föreningar. Kulturpriset Verksamhetsbidrag till studieförbunden Nationaldagsfirande arrangera program i samverkan med föreningar. Johan Ahlbäckstftelsen - verksamhetsbidrag och delaktighet. Werner Aspenström - administrativt stöd till Aspenströmsällskapet. Effektmål Effekten av verksamheten är närmast knuten till kommunens övergripande mål; ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamheten skapar ett varierat utbud av kulturupplevelser tillgängligt för alla. Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Kulturmiljö Verksamheten är inriktad på att bevara, skapa tillgänglighet och kunskap kring lokal historia knuten till de kulturmiljöer som förvaltas av kulturnämnden. Inriktningsmål Kulturmiljöverksamheten ska vara inriktad på: Kulturmiljövård - antikvariskt arbete Tillgänglighet - skyltning, visning, säkerhet Ekomuseum Bergslagen - verksamhetsbidrag och samverkan Bergslagssatsningen - nationell samverkan för utveckling och tillväxt med industrihistoria och turism i fokus. Effektmål Effekten är ökad tillgänglighet och förståelse för det lokala kulturarvet. Attraktiva besöksmål för turism och boende. Kopplat till kommunens övergripande mål, ökad attraktivitet och ökad kompetens. Bokslut Årsarb 2,80 2,80 Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Gamla Meken Verksamheten ska vara inriktad på att vara en kreativ och skapande mötesplats för kultur och arbetsliv, en plats för människors idéer att ta form i samverkan. Inriktningsmål Johan Ahlbäck och arbetets konst utställningar med mera Kulturarrangemang i samverkan mässor, festivaler, föreställningar, utbildningar, kurser Utställningar - konst, foto, skulptur, kulturhistoria med mera Konserter - Uthyrning -. Bokslut Årsarb 0,30 1,50

15 Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2007 Prognos 2009 Intäkter 2 497, , , ,0 Kostnader 8 509, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 012, , , ,0 Kapitalkostnader 53,0 54,0 54,0 47,0 Nettokostnader 6 065, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 255, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 190,0 0,0-254,0 0,0 Nettoinvesteringar VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt mätningskungörelsen och lagen om bostadsanpassningsbidrag, samt vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöoch hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik. I början av hade miljö- och byggkontoret 12 anställda på totalt 11,25 tjänster. Under året har vi haft en pensionsavgång, samt minskning av tjänstgöringsgrad på en tjänst. Detta innebär utrymme för nyanställning, vilket behövs med tanke på de planeringsuppgifter som står framför oss. För att upprätthålla kostnadstäckningsgraden inom myndighetsutövningen, innehåller budgeten en höjning av såväl plan- och bygglovtaxan, som miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Timkostnaderna varierar beroende på den anställdes lön. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb, totalt 11,5 11,25 11,0 11,25 11,25 Övergripande verksamhetsmål: Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet.

16 Verksamhetsblock: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter 0 0 Kostnader Netto Verksamhetsmål: Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Tid avsätts för information om lagändringar och andra aktuella frågor på nämndsammanträden. En dag avsätts för verksamhetsplanering på våren En dag eller två halvdagar för utbildning och strategiska diskussioner rörande nämndens verksamhetsområde anordnas. Verksamhetsblock: GEMENSAM ADMINISTRATION Beskrivning: Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Fördelningen redovisas som en intäkt under detta verksamhetsblock. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb 1,55 1,55 1,55 1,55 1,35 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Nyckeltal: Antal timmar * 2009** Nämndens administration Postbehandling, diarieföring Ekonomi och personaladm Information hemsida * Verksamhetsplan

17 ** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet. Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls. Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om pågående planer, ny lagstiftning, samt aktuella ärenden och frågeställningar. Viss minskning av personalresurserna löses genom rationellare arbetsmetoder. Verksamhetsblock: PLANVERKSAMHET OCH RÅDGIVNING Beskrivning: Planverksamhet och miljömål Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs i egen regi på Miljö- och byggkontoret. För specialutredningar kan dock konsultmedverkan vara aktuell. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns övrig fysisk planering. Intäkter för planarbete kan tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Miljöledning och Agenda 21 Miljö- och byggkontoret ansvarar för miljöledning i den kommunala verksamheten. Arbetet innebär löpande revision av verksamheterna och stimulering av skolans miljöarbete, bl. a stöd för igångsättning av miljöskolor enligt skolverkets modell. Ett miljöpris utdelas varje år till den eller de verksamheter som under året gjort ett särskilt gott miljöarbete. Agenda 21 innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun. Energirådgivning Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag har också bildats. Praktisk naturvård (sjökalkning) Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85% påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer, men såväl intäkter som kostnader kan påverkas mycket. Markavtal och arrenden

18 Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb 2,55 2,35 2,45 3,0 3,1 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Nyckeltal: Antal timmar * 2009** Översiktsplanering, miljömål Detaljplaner Övrig fysisk planering Miljöledning och Agenda Energirådgivning Praktisk naturvård Markavtal och arrenden * Verksamhetsplan ** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: Följa upp översiktsplanen och de nationella miljömålen, samt göra lokala anpassningar av miljömålen, när detta är lämpligt. Genomföra planering för VA-försörjningen i kommunen. Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling. Genom rådgivning öka kunskapen om energibesparande åtgärder och förnyelsebara energiformer. Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Uppföljningen av översiktsplanen kommer att leda till revideringar. Dessutom ska tillägg till översiktsplanen göras beträffande strandskyddsfrågor. Revidering av den fördjupade översiktsplanen för Söderbärke kan påbörjas under VA-planeringen fortsätter med planering för de prioriterade områdena. Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Vilka nya detaljplaner som kan vara aktuella under 2009 är svårt att avgöra idag. Erfarenheten visar att detaljplaner för utvecklig ofta kräver stora ekonomiska resurser i inledningsskedet. Dessa medel kan sedan återfås under genomförandet, vilket innebär att en projektanpassad finansieringsmodell bör tillämpas. Kommunens deltagande i programmet Uthållig kommun kräver vissa nya arbetsuppgifter och tiden för Agenda 21 har utökats. Verksamhetsblock: BYGGANDE OCH SKYDD Beskrivning: Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor

19 Bygglov och bygganmälan Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, byggsamråd, beslut och tillsyn. 200 ärenden behandlades under 2007, vilket är en normal nivå. Andelen småärenden har dock minskat de senaste åren, medan andelen större bygglovärenden ökat. Kommunen ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål. Sotning och brandskydd Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskyddskonroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning (sotningsdispens). Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom granskning av skiftliga redogörelser för brandskyddet. Dessa personalkostnader finns dock i kommunstyrelsens budget. Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Årsarb 1,1 1,2 1,35 1,2 1,25 Bokslut 2005 Bokslut 2006 Bokslut Intäkter Kostnader Netto

20 Nyckeltal: antal ärenden Bygglovärenden Nyckeltal: Antal timmar * 2009** Bygglov-bygganmälan Ventilationskontroll Sotning och brandskydd * Verksamhetsplan ** Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden 2 månader delegationsärenden med remiss 1 månad delegationsärenden utan remiss 2 veckor Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Genomföra löpande tillsyn vad gäller plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Kontoret ska ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan. Verksamhetsblock: MÄTNING OCH KARTLÄGGNING Beskrivning: Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stomnät, framställning och àjourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet. Stomnät och primärkarta Verksamheten innebär àjourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmätes vid behov. Fasta avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen. Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen.

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer