Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck"

Transkript

1 Rapport 5806 Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck - en utvärdering av information, kommunikation och spridning från de lokala investeringsprogrammen

2 Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck! En utvärdering av information, kommunikation och spridning från de lokala investeringsprogrammen (LIP) NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2008 Text: Peter Kempinsky, Markus Burman, Andreas Johansson FBA Holding AB Tryck: CM Gruppen AB Omslag: IdéoLuck AB

4 Förord Naturvårdsverket har gett FBA Holding AB i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur kunskaper, erfarenheter och resultat från de lokala investeringsprogrammen (LIP) spridits och i vilken omfattning projektresultaten har tagits tillvara och lett till att liknande projekt genomförts. Uppdraget bestod också i att utvärdera hur arbetet med kommunikation och information med syfte att sprida och etablera teknik, kunskap och arbetssätt generellt fungerat inom LIP. Utvärderingen har byggt på 21 fallstudier av LIP-program eller åtgärder som sammanlagt omfattar cirka 60 delåtgärder. Utvärderingen har genomförts av ett konsultteam bestående av Peter Kempinsky (uppdragsledare), Markus Burman (projektledare) och Andreas Johansson från FBA Holding AB. Naturvårdsverket vill varmt tacka alla de intervjupersoner som varit knutna till de LIP-projekt som är grunden för denna utvärdering och andra som lämnat underlag till utvärderingsarbetet. Som beställarrepresentant och Naturvårdsverkets ansvarige för arbetet har Ulf E Andersson, vid Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram, fungerat. Författarna svarar ensamma för rapportens innehåll och slutsatser. Stockholm februari 2008 Naturvårdsverket 3

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 KORT SAMMANFATTNING 6 ABSTRACT 9 SAMMANFATTNING 11 INLEDNING BAKGRUND, UPPDRAG OCH UTVÄRDERINGSMODELL 23 ATTENTION AKTIVA INSATSER 31 INTEREST SÖK/SPRIDNINGSVÄGAR 45 DESIRE TECKEN PÅ EFTERFRÅGAN 64 ACTION NYTTJANDE/TILLVARATAGANDE 70 SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR FÖR FRAMTIDEN 85 BILAGA 1- INTERVJUPERSONER 99 BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 102 BILAGA 3 - URVAL AV LIP-ÅTGÄRDER 106 BILAGA 4. REFERENSER 110 5

7 Kort sammanfattning Bakgrund och syfte Stödet till lokala investeringsprogram (LIP) var en bärande del i den tidigare regeringens satsning på Hållbara Sverige som inleddes med vårpropositionen Sammanlagt beviljades ,2 miljarder kronor i statliga bidrag med syftet att få fart på den ekologiska omställningen genom att använda kommunerna som motor. Denna utvärdering syftar till att klarlägga vad som uppnåtts i LIP avseende information, kommunikation och spridning. Fokus ligger dock främst på spridning. Resultat och lärdomar Det viktigaste övergripande resultatet från utvärderingen är att spridningen från de utvärderade åtgärderna inom LIP varit god. Detta trots att man från programnivån endast i begränsad utsträckning styrt för att uppnå spridning som ett mål och syfte med programmen. Många åtgärdsansvariga har tvekat på frågan om de haft till uppgift att sprida och det har som regel inte funnits någon egentlig strategi eller utarbetad tanke om hur, varför, var och till vem åtgärderna skulle kunna spridas. Spridning har kommit till stånd genom en efterfrågan som funnits och vuxit fram hos intressenter utanför åtgärdsmiljöerna samt från återkommande spridare 1 som konsulter, nätverk/ branschorganisationer, olika företag, forskare och medier. Detta får dock inte tolkas som att det strategiska spridningsarbetet inte behöver prioriteras i framtida liknande satsningar och i det fortsatta arbetet med LIP och Klimp. Tvärtom bör man fundera över vilka vinster för miljö och tillväxt som går förlorade om man inte på ett strukturerat sätt förmår ta tillvara en stark efterfrågan. Utvärderingen visar att 17 av 21 åtgärder/åtgärdsmiljöer i det aktuella urvalet kan rankas som antingen lyckade eller tillfredställande ur ett spridningsperspektiv. Fyra åtgärder bedöms som mindre lyckade. Intervjumaterialet visar också att det sällan handlar om replikering eller direkt kopiering av en helhet utan mer om inspiration samt överföring av arbetssätt, delar av koncept/tekniker eller lärdomar. Mottagarnas motiv för att omsätta resultat i ny handling är dock högst specifika och beroende på åtgärdens art. Materialet visar också att de aktiva åtgärder som vidtagits i åtgärdsmiljöerna i syfte att sprida teknik, arbetssätt och resultat utanför den ursprungliga miljön främst varit traditionella instrument för information och kommunikation, men att mer innovativa informationsåtgärder också förekommit. Omfattningen på insatserna har också varierat mellan olika miljöer. 1 Tanken om återkommande eller naturliga spridare utvecklas bland annat i kapitlet Interest sök- /spridningsvägar. 6

8 En slutsats som utvärderingsteamet dragit är dock att man bör skilja aktiva informations- och kommunikationsinsatser från hur det faktiskt går till när exempelvis miljöteknik sprids. I enlighet med detta lyfter vi i rapporten fram nio sök-/ spridningsvägar som viktiga - för hur det faktiskt gått till - från och till de undersökta LIP-åtgärderna. Speciellt viktiga har dock studiebesöken visat sig vara. Gemensamt för de åtgärder som varit attraktiva för besökare har bland annat varit att de haft någon form av helt system eller en hel miljö att visa upp, ett helt kretslopp (som Västerås Biogassatsning), ett helt bostadsområde (Augustenborg eller Kvarteret Inspektoren) eller en fullskalig hållbar trafikplanering synlig i det offentliga rummet (LundaMats). LIP har varit en bred satsning innehållsmässigt och därmed har det yttre intresset för programmets satsningar kommit från många olika håll. Från den svenska arenan har miljöerna besökts bl.a. av lokala och nationella politiker och tjänstemän. Vad gäller de internationella besökarna har de kommit från en rad olika länder, med tyngdpunkten förlagd till Europa, Ryssland, Nordamerika och i vissa fall Asien (Kina, Japan och Australien). En indikator på det intresse åtgärdsmiljöerna rönt är också det relativt omfattande vetenskapliga intresse som riktats mot miljöerna och FBA bedömer att genomslaget i media varit gott, speciellt i olika lokala medier och i olika bransch- och sektorsmedia. Kritiska faktorer och lärdomar Den mest grundläggande spridningsfrämjande faktor som konstaterats i utvärderingen är styrkan i själva projekten. En hindrande faktor i LIP har i linje med detta varit den låga medvetandenivån om spridningens potential när det gäller att åstadkomma miljöeffekter, samhälleliga effekter men också ekonomiska tillväxteffekter. Det är också en kritisk faktor att skapa medvetenhet om kommersiell potential tidigt i framtida program och att inte helt överlåta strategiarbete och analys om detta till enskilda program/projekt eller åtgärdsägare lokalt. En starkt främjande kritisk faktor för spridningsarbete är också att analysera hur det går till när spridningen sker naturligt utifrån efterfrågan, utan att åtgärds-/ projekt- eller programägare aktivt eller strategiskt sprider och sedan ta tillvara den kunskapen. Att samverka med rätt aktörer framstår också det som en viktig kritisk faktor och något som tydligt talar för behovet att involvera näringsliv, företag och marknadens drivkrafter i arbetet. Främjande för spridning är också om politiker och högre tjänstemän verkligen lyfter konkreta strategiska miljösatsningar i olika sammanhang. Ett tydligt resultat i utvärderingen är också att fokus på helhetslösningar och det vi vill kalla skyltfönster för svensk miljöteknik och arbetssätt varit en främjande kritisk faktor när sådana funnits. Hammarby Sjöstad och Bo01 i Malmö tycks när detta fungerat som bäst ha fungerat som 7

9 skyltfönster för svensk miljöteknik och svenska holistiska lösningar för hållbart boende. 8

10 Abstract Background and purpose LIP (Local Investment Programmes) was the largest single programme for ecological sustainability under the last Swedish Government. Two hundred and twenty-one programmes, comprising over 1,800 projects and with a total budget of SEK 6.2 billion ( 670 million), were launched in the years from 1998 to The present evaluation examines the achievements of LIP in terms of information, communication and diffusion of results, with particular emphasis on diffusion. Outcomes and lessons The most important conclusion of the evaluation overall is that the diffusion of results emerging from LIP was successful. This was the case even though programme managers rarely saw diffusion as a major goal, and some even questioned whether it was part of their task at all. In general, programmes lacked strategies for diffusion and had no clearly defined concept of how, why or where outcomes should be diffused. The diffusion that nevertheless took place was driven by existing and emerging demand from stakeholders outside the programmes, as well as by natural diffusers such as consultants, professional networks and organisations, businesses, researchers and the media. Its success should not, of course, be taken as an excuse for neglecting diffusion strategies in future programmes or in the continuing LIP and Klimp programmes. On the contrary, important environmental and economic opportunities may be missed unless there is a structured response to this strong demand. Out of twenty-one projects selected for evaluation, seventeen were ranked as either successful or satisfactory in terms of diffusion while four were assessed as less than satisfactory. Our interviews revealed that projects are rarely replicated or copied whole; rather they serve as sources of inspiration, providing examples of practices, concepts, technologies and lessons that are re-applied in new contexts. Recipients motives for turning diffused results into action are highly specific and dependent on the project at hand. The interviews show that most projects relied on traditional means of information and communication for diffusing technologies, practices and results beyond their original contexts, though more innovative methods were developed in a few cases. The effort devoted to diffusion varied greatly among different projects. One important conclusion of the evaluation team is that a distinction should be made between, on the one hand, deliberate information and communication 9

11 measures, and on the other hand the way environmental and other technologies actually are diffused. Accordingly, we highlight in our report nine paths to and from the LIP projects studied which we found to be important for diffusion in practice. One which we found to be of particular importance was study visits. Some projects attract more visitors than others. A common theme among the more attractive projects was that they could demonstrate a complete system or environment. Examples are the Västerås Biogas Project, featuring a full ecological cycle; the housing projects at Augustenborg and Inspektoren; and LundaMats, a fullscale, sustainable traffic management system, visible in the public sphere. LIP is a wide-ranging programme that attracts interest far and wide. Swedish visitors include local and national politicians and public officials. International visitors come from many parts of the world, particularly Europe, Russia, North America, but also from as far afield as China, Japan and Australia. Significantly, the projects have also aroused widespread scientific interest. It was further noted that they have had a strong media impact, particularly in local media and in some business and sectorial media. Critical factors and lessons for diffusion The most basic determinant of the effectiveness of diffusion was found to be the intrinsic strength of the project itself. A factor tending to inhibit diffusion has been a low awareness within LIP of the potential of diffusion to produce not only environmental and social outcomes but also economic growth. It is a critical task to foster awareness of the commercial potential of future programmes at an early stage of the process. Implementing strategies and analysis should not be left entirely to the individual programme/project or to local project owners. A critical task for the effectiveness of diffusion is to analyse what happens when diffusion takes place naturally in response to demand, in the absence of active or strategic diffusion by project or programme owners and to put this knowledge into practice. Another critical factor is to work with the right players. It is essential to get the business sector, companies, and market mechanisms involved in future programmes/ projects. Diffusion can also be promoted by endorsement of strategically chosen environmental projects from politicians and senior officials in appropriate contexts. Finally, the evaluation shows clearly that the showcasing of holistic solutions and of Swedish environmental technologies and practices is a positive factor in projects where it has occurred. The authors have the sole responsibility for the content of the report and as such it can not be taken as the view of the Swedish Environmental Protection Agency. 10

12 Sammanfattning Bakgrund Naturvårdsverket har gett FBA Holding AB i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur kunskaper, erfarenheter och resultat från de lokala investeringsprogrammen (LIP) spridits och i vilken omfattning projektresultaten har tagits tillvara och lett till att liknande projekt genomförts. Uppdraget bestod också i att utvärdera hur arbetet med kommunikation och information med syfte att sprida och etablera teknik, kunskap och arbetssätt generellt fungerat inom LIP. Stödet till lokala investeringsprogram (LIP) var en del i den dåvarande regeringens satsning på Hållbara Sverige som inleddes med vårpropositionen Sammanlagt beviljades under perioden ,2 miljarder kronor i statliga bidrag till 211 investeringsprogram omfattande ungefär åtgärder i 161 kommuner och två kommunalförbund. Syftet var att få fart på den ekologiska omställningen genom att använda kommunerna som motor. I efterhand gjordes också ett tillägg i Förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram där man sa att en kommun kan få bidrag till lokala informations- och folkbildningsinsatser som syftar till att sprida information om ett kommande eller pågående lokalt investeringsprogram 2. I efterhand och genom detta tillägg har det vuxit fram en ambition att LIP ska sprida tekniker, arbetssätt och lärdomar från programmen. Utvärderingens metod och genomförande Utvärderingen har byggt på fallstudier av ett 60-tal LIP-åtgärder och en viktig tanke har varit att resultaten ska kunna generaliseras till andra liknande satsningar. Urvalet har fokuserat mer på starka, intressanta åtgärder med möjlig spridningspotential än en absolut representativitet för LIP som helhet. Empirin har bestått av cirka 80 kvalitativa telefonintervjuer, en sammanställning av skriftligt material (främst Naturvårdsverkets tidigare utvärderingar av LIP, se Bilaga 4) samt internetsökningar. Tanken har varit att följa spridningskedjor genom så kallad snöbollsteknik och låta en intervju, via intervjupersonens rekommendationer, leda vidare till nästa. I utvärderingen har FBA använd sig av den så kallade AIDA-modellen när vi försökt förstå och analysera information, kommunikation och spridning i LIP. AIDA står för Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (önskan) och Action (handling) och modellen är tänkt att beskriva ett typiskt förlopp som en konsument går igenom när han eller hon utsätts för information och påverkan i form av exempelvis marknadskommunikation. Utvärderingens syfte har varit både formativt (lärande) och summativt (konstat- 2 Förordning (1999:755). 11

13 erande) och tanken har bland annat varit att bedöma hur och i vilken omfattning projekt-resultat har spridits och lett till att liknande projekt genomförs. Presentationen av utvärderingsrapportens resultat görs nedan utifrån AIDAmodellens faser. Under attention beskriver vi vad man gjort i och runt åtgärder för att teknik, arbetssätt och resultat skall spridas och komma till användning. Under interest beskriver och exemplifierar vi vägarna för sökande och spridning, under desire beskrivs viktiga resultat som exemplifierar efterfrågan och under Action beskrivs konkreta resultat och den spridning som skett när teknik/arbetssätt/ upplägg kommit till aktiv användning utanför den ursprungliga miljön. Men också när teknik/arbetssätt/upplägg kan förväntas komma till användning/nyttjande/tillvaratagande som exempelvis företagsnytta. För att gå direkt på resultaten börjar vi dock nedan med Action och först därefter följer Attention, Interest och Desire. Action nyttjande/tillvaratagande Vad kan vi då se för konkreta resultat som spridning? Vad/hur/vilka? Det viktigaste övergripande resultatet från utvärderingen är att spridningen från de utvärderade åtgärderna i LIP varit god - trots allt. Trots att ansvariga statliga parter i låg utsträckning styrt för att uppnå spridning som ett mål och syfte med programmen, trots att så många åtgärdsansvariga tvekat på frågan om de haft till uppgift att sprida och trots att det som regel inte funnits någon egentlig strategi eller utarbetad tanke om hur, varför, var/till vem åtgärderna skulle kunna spridas. Spridning har istället kommit till stånd genom en efterfrågan som funnits och vuxit fram hos intressenter utanför åtgärdsmiljöerna samt från återkommande spridare som konsulter, nätverk/branschorganisationer, företag, forskare och medier. Men också från mottagare som haft liknande satsningar på gång, som velat fånga upp ny teknik eller nya arbetssätt eller som kunnat nyttja åtgärderna för att göra gröna affärer. Spridningen har också i visa fall varit resultat av en successivt framväxande strategi när efterfrågan och möjlighetsfönster efterhand blivit mer uppenbara. Det paradoxala i resultaten är bland annat att LIP i de studerade åtgärderna tycks ha lyckats bra med något man från början inte föresatt sig att göra. Man har nått resultat man inte initialt tänkt sig arbeta för och ansvariga började sedan sakta men säkert inse att viktiga saker åstadkommits via delvis oförutsedda sidoeffekter. Detta får inte tolkas som att det strategiska spridningsarbetet inte behöver prioriteras i framtida liknande satsningar och i det fortsatta arbetet med LIP och Klimp. Tvärtom bör man fundera över vilka vinster för miljö och tillväxt som går förlorande om man inte på ett strukturerat sätt förmår ta tillvara en stark efterfrågan och ett gyllene tillfälle! FBA har också gjort en tentativ bedömning av åtgärderna/åtgärdsmiljöerna och hur lyckade de varit ur ett spridningsperspektiv. Åtgärderna/åtgärdsmiljöerna kunde i bedömningen vara antingen 1) lyckade ur ett spridningsperspektiv, 2) OK ur ett spridningsperspektiv eller 3) inte fullt så lyckade. Resultaten blev att 17 av 21 åt- 12

14 gärder/åtgärdsmiljöer rankats som antingen 1) lyckade eller 2) tillfredställande ur ett spridningsperspektiv, medan fyra åtgärder bedöms som 3) mindre lyckade. FBA:s bedömning är också att stora åtgärder generellt haft en större spridning samtidigt som mindre åtgärder ibland haft starka spridningsresultat givet insatsen. Som grupp tycks bland annat byggnadsåtgärderna i urvalet ha varit speciellt lyckade. Intervjumaterialet visar också att det sällan handlar om replikering eller direkt kopiering av en helhet utan mer om inspiration samt överföring av arbetssätt, delar av koncept/tekniker eller lärdomar. Samtidigt finns det också exempel där enskilda lösningar i det närmaste kopierats, där inspirationen är tydlig och stark eller där ett flertal komponenter förts över. Vi har också kunnat se hur olika företag haft en nytta som legat utanför det direkta deltagandet genom nya affärsmöjligheter, tjänste- och produktutveckling, stärkta referenser, företagsinternt lärande, publicitet och marknadsföring. Tre exempel på god spridning Hammarby Sjöstad är ett exempel där materialet pekat på flera positiva resultat ur ett spridningsperspektiv: man har haft ett mycket stort antal besökare (inklusive många toppolitiker) men också ett relativt stort antal avslutade, pågående och troliga framtida byggnationsprojekt runt om i världen som låtit sig inspireras av sättet att planera ett bostadsområde och som plockat enskilda lösningar. Flera företag har också kunnat dra nytta av satsningen. Även den LIP-finansierade mobility management-åtgärden LundaMats har enligt vad FBA kan bedöma nått en mycket god spridning både inom Sverige och internationellt. Stockholm blev med åtgärden Byte till lysdiod i signalanläggning en föregångare avseende lysdioder i signalanläggningar i Sverige (och till en del även internationellt). Ett resultat av åtgärden, upphandlingsstrategierna i och runt åtgärden samt det nätverkande som uppstod mellan involverade experter blev sannolikt att de mer miljövänliga lysdioderna blev mer eller mindre standard. Andra åtgärder ur urvalet med intressanta spridningsresultat är: - Kretsloppsystem Kosteröarna - Energisamverkan Järnverket Hagfors stad - Augustenborg gröna tak - Utvinning av Energi och Närsalter ur Rötslam KREPRO - Gasåtervinning vid utlastning av bensin till fartyg - Biogasanläggning för vallgröda och avfall - Kylsystem Sundsvalls sjukhus Varför? FBA:s bild är som nämnts att åtgärderna främst spridits för att det funnits en tydlig efterfrågan på i sig ofta starka projekt. Mottagarnas motiv för att omsätta resultat i ny handling är dock högst specifika och beroende på åtgärdens art. Även tidsandan får antas spela viss roll. Den politiska och kommersiella viljan är just nu stark i många länder som efterfrågat åtgärder från LIP. Spridning och efterfrågan tycks också ha varit stark för åtgärder som förmått visa upp någon form av hela miljöer eller hela system. Åtgärderna i LIP finns också med som idéer, tekniker och arbetssätt i ett större sammanhang där etablerade teser om innovationsspridning kanske kan ge ledtrådar till varför-frågan. Forskning på innovationsspridningsområdet 13

15 poängterar bland annat olika teknikers mognadsgrad (technology maturity), tiden som faktor och olika sociala (och delvis politiska) dimensioner. Viktigt är också social/politisk acceptans eller erkännande av en problembeskrivning (exempelvis kring global uppvärmning). Detta handlar om att möjlighetsfönster kan öppnas för nya och gamla lösningar och tekniker vid en specifik historisk tidpunkt när en problembeskrivning eller nulägesanalys blivit viktig eller dominerande i delar av eller hela samhället. Attention aktiva insatser Vad/hur? Materialet visar att de åtgärder som vidtagits i åtgärdsmiljöerna i syfte att sprida teknik, arbetssätt och resultat utanför den ursprungliga miljön i huvudsak varit traditionella instrument för information och kommunikation, men att mer innovativa åtgärder också förekommit. Omfattningen på det informationsinriktade arbetet har dock, av naturliga skäl, varierat mellan olika miljöer. Informations- och kommunikationsinsatserna som genomförts kan i huvudsak sorteras in under följande kategorier: - Presentationer på Internet - Tryckt material - Kontakter med media - Arrangemang av studiebesök - Samrådsmöten och dylikt - Nätverksdeltagande - Ovanliga/innovativa insatser Åtgärdsmiljöerna har alltså använt sig av ett flertal kanaler för att informera och kommunicera runt åtgärderna. Grovt handlar det om kanaler för envägs riktad information, alternativt (potentiell) kommunikation. Vad gäller enkelriktad informationsspridning har flera miljöer i urvalet satsat på att bygga hemsidor för presentation av satsningar. Utöver hemsidorna, som är specifikt knutna till enskilda miljöer och samverkanssatsningar, beskrivs satsningarna ofta även på kommunernas egna hemsidor. FBA har också hittat relativt många företag som nämner LIP-satsningar i marknadsföringssyfte på sin webb. För att exemplifiera vad en projektspecifik LIP-portal kan erbjuda har vi i rapporten bland annat tittat närmare på som ger information om bostadsområdena Bo01 och Augustenborg i Malmö. Tryckt informationsmaterial har varit en annan viktig och vanligt förekommande form för informationsspridning om den egna åtgärden. I princip samtliga åtgärder har sökt nå ut till allmänhet, intresserade eller specifika målgrupper genom sådant. En vanlig form för att sprida information om satsningarna har också varit massmedia som tidningar, radio och TV. 14

16 Det har också förekommit arbetssätt som möjliggjort kommunikation, bl.a. nätverksdeltagande, studiebesök och samrådsmöten, dörrknackning, studiecirklar och informationsmöten. Här har åtgärdsmiljöerna dels kommunicerat egna aktiviteter, dels har intresserade givits möjlighet att interagera med projektägare och andra till åtgärderna knutna aktörer. De kommunikativa insatserna har också spelat en viktig roll för förankringen i fler undersökta åtgärder och intervjupersonerna är överens om den betydelse personliga möten har för att intressenter ska kunna ges fördjupad och precis information om metod, teknik och upplägg i arbetet för en hållbar utveckling. Vid sidan av mer traditionella informationskanaler har FBA även observerat andra kanske mer ovanliga och innovativa sätt att sprida information om satsningarna. Hit hör exempelvis åtgärden Framtid Gamlebyvikens ansats att visa kretsloppsanpassad avloppsteknik genom att man vid Lysingebadet, en stor kommunal semesteranläggning i Västervik, uppfört kretsloppsanpassade uthyrningsstugor. Vilka? Intressant i intervjumaterialet är att åtgärdsägarna sällan uppfattat att de haft till uppgift att sprida teknik, arbetssätt och resultat utanför åtgärdsmiljön. Något man också kan diskutera om de verkligen haft, givet bland annat att ansvariga statliga aktörer i låg utsträckning styrt åtgärderna på detta. Det har också varit en bred uppsättning aktörer som deltagit i informationsarbetet runt satsningarna, inte endast offentliga organisationer eller åtgärdsansvariga. Även företag och intresseorganisationer har aktiverat sig, något som till en del påverkat hur informationsoch kommunikationsinsatserna kommit att genomföras i de undersökta åtgärdsmiljöerna. Varför? De aktiva informations- och kommunikationsinsatserna har tydligt påverkats av att det funnits ett intresse från det omgivande samhället och andra länder att tillägna sig information och kunskap om de aktiviteter som bedrivits i olika LIP-miljöer men också att det funnits pengar att söka i programmet. Intervjuerna tyder också på att insatserna bl.a. kan kopplas ihop med den ökade medvetenheten i samhället om miljöfrågans allt mer kritiska karaktär. Att arbeta med att söka ställa om samhället i hållbar(are) riktning kan ge legitimitet till kommunen och öka dess attraktivitet. Miljöarbete handlar inte bara om att göra något utan också om att tydligt visa att man gör något. Insatserna har ett slags signalvärde. FBA har i andra sammanhang observerat hur begrepp som livsmiljö och attraktivitet blivit viktigare i kommuners arbete för att dels få invånare att stanna kvar i kommunen, dels få nya att flytta in. Även ett framsynt miljöarbete kan vara en del av en sådan kommunikativ strävan. 15

17 Interest sök/spridningsvägar Vad/hur/vilka? Övergripande vill vi lyfta fram nio sök-/spridningsvägar som viktiga i de undersökta LIP-åtgärderna: 1. Spridning via studiebesök 2. Spridning via konsulter 3. Spridning som referens 4. Spridning inom nätverk och sektorer 5. Spridning via EU, internationella organisationer och/eller myndigheter i utlandet 6. Spridning via olika media 7. Spridning via konferenser 8. Spridning via politiker eller andra centralt drivande personer 9. Spridning via exportsatsningar eller andra delvis strategiska spridningsinsatser Olika typer av studiebesök har varit en viktig väg för spridning av åtgärderna i materialet och intressant är också att ansvariga i åtgärderna i flera fall tycks ha blivit överraskade av det stora intresset utifrån för att komma på besök. Intressant är också att konsulter tycks ha spelat en roll för spridningen av LIPfinansierade lärdomar, teknik och arbetssätt. Detta genom att de hela tiden för med sig kunskap om teknik och arbetssätt och även ibland utvecklar den i mötet med ett nytt sammanhang, en ny kund eller dylikt. Några exempel på LIP-åtgärder där konsulter varit viktiga för spridningen är LundaMats, Kretsloppssystem Kosteröarna, Kylsystem på Sundvalls sjukhus och Hammarby Sjöstad. Detta verkar också gälla biogassatsningarna generellt och i viss mån också för boende/byggnationsprojekten. Relaterat till, och ofta kopplat till spridning via konsulter, har teknik, arbetssätt och upplägg också spridits som referenser i olika former. Ett av flera tydliga exempel i materialet är företaget Envac som är specialiserade på automatiserade avfallshanteringssystem och som efter att ha installerat sådana i Hammarby Sjöstad aktivt och framgångsrikt kunnat använda sjöstaden som referens. Materialet visar också att olika former av aktörer som är engagerade i och runt åtgärderna också ofta finns och verkar i specifika bransch- eller intressespecifika sammanhang och nätverk. Biogasen har sin värld, VA sin, fjärrvärme, trafikplanering och byggbransch sin etc. Inom dessa världar, sektorer eller sammanhang finns i regel ofta effektiva former och verktyg för spridning av information, kunskap och goda exempel. Flera LIP-åtgärder har också spridits genom att de presenterats i olika EU-projekt och nätverk. Ett exempel är Kvarteret Inspektoren som fungerat som förebild i 16

18 SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) men även exempelvis LundaMats har presenterats i och spridits på detta sätt. Klart är också att massmedier som tidningar, radio, TV men också andra medier som broschyrer och andra trycksaker, Internet, DVD-skivor etc. spelat en roll för spridningen av LIP-åtgärder. En annan vanlig form för spridning av teknik, lärdomar och arbetssätt från LIPåtgärderna har varit konferenser: svenska och utländska, branschkonferenser, forskningskonferenser men också exempelvis de LIP-konferenser som anordnats av Naturvårdsverket. Den spridningsform som varit minst vanlig bland de vi nämner, men som ändå är intressant är den som sker via politiker och olika eldsjälar. Politikerspridningen har tydliggjorts genom Internetsökningar där vi kunnat konstatera att olika lokalt, regionalt och nationellt aktiva politiker ibland hittar enskilda åtgärder använder dem i sin politiska gärning och därmed med utgångspunkt i den egna plattformen som opinionsbildare kunnat lyfta åtgärderna, bedriva politisk polemik utifrån dem etc. Som konstaterats har en relativt liten del av spridningen från LIP skett genom mer strategiska och planerade insatser. Samtidigt tycks det också ibland som att exportoch spridningsstrategier ibland vuxit fram efterhand i och runt åtgärderna. Varför? Utvärderingen har också kunnat konstatera att de nio sök-/spridningsformerna i regel är relativt jämt representerade i materialet. Även om exempelvis studiebesöken varit speciellt viktiga och de mer strategiska insatserna mindre vanliga så tycks spridningsformerna i övrigt återkomma nästan lika ofta. När man till detta lägger att de ofta uppträtt överlappande och i kombinationer blir pluralismen avseende hur spridningen faktiskt kunnat gå till tydlig. Intresserade aktörer utifrån har på många olika vägar, självständigt eller med hjälp av starka intermediärer hittat fram till åtgärderna, något som i sig pekar på att efterfrågan varit stark. Det har inte varit möjligt att helt utröna varför studiebesöken varit en så viktig form för spridning. FBA vill dock peka på behovet av att på nära håll och med alla sinnen uppleva någonting man i ett nästa steg ska köpa och ta ansvar för. Man vill ha en på-djupet-känsla utifrån helhet och sammanhang. Typiskt för konsulter tycks bland annat vara att de när de arbetar med exempelvis biogas för med sig kunskap om lösningar, möjligheter, tekniker mellan anläggningar, utvecklar kunskapen i mötet med ett nytt sammanhang eller säljer sin kompetens med tidigare lyckade projekt som referens. 17

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Örebro universitet HUMUS Centrum för urbana och regionala studier December 2013 Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme

effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme 1 effektiv kommunikation med kunder och allmänhet lars palm sara von platen isbn 978-91-85775-10-1 2012 svensk fjärrvärme

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Att länka miljöeffekter och sociala effekter

Att länka miljöeffekter och sociala effekter Rapport 5511 Att länka miljöeffekter och sociala effekter en utvärdering av LIP-finansierade bostadsförnyelseprojekt Att länka miljöeffekter och sociala effekter Utvärdering av LIP-finansierade bostadsförnyelseprojekt

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet

Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet Försäkringsbolaget Folksam Mikael Thorn SLU, Institutionen för ekonomi Uppsats nr 500 Magisteruppsats i företagsekonomi Uppsala, 2007-06-08 Slutversion D-nivå,

Läs mer

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 VINNOVA Analys VA 2013:06 Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Rapport 5406. Avlopp i kretslopp. en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten

Rapport 5406. Avlopp i kretslopp. en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten Rapport 5406 en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten - en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem

Läs mer