1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF, ersätter Tacss 020 CFL Tätning av vattenläckage i betong, berg och jord. DE NEEF Scandinavia AB Långavallsgatan GUNNILSE Tfn: Fax: Heléne Flackéus DE NEEF Construction Chemicals NV/SA, Belgien Giftinformationscentralen 112 (akut), (ej akut) 2. Farliga egenskaper Hälsoskadlig Farligt vid inandning. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämnen som ger varan dess farlighet CAS-nr EG-nr Halt % Symbol R-fraser 1 Difenylmetan-4,4'-diisocyanat och homologer av MDI Xn 20 36/37/38 42/43 1 För riskfrasernas betydelse, se avsnitt Åtgärder vid första hjälpen Allmän information: Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Vid osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person någonting genom munnen. Frisk luft och vila. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår. Avlägsna indränkta kläder. Tvätta huden noggrant under flera minuter med tvål och vatten. Använd ej lösningsmedel eller förtunning. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår. Skölj med mycket vatten eller ögontvätt i minst 5 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår. Skölj omedelbart munnen. Ge personen flera glas vatten att dricka. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

2 SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 2/5 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel: Olämpligt släckmedel: Farliga omvandlingsprodukter: Koldioxid, pulver, alkoholresistent skum. Vatten Vid brand bildas rökgasångor, kolmonoxid, koldioxid och nitrösa gaser Särskild skyddsutrustning: Brandbekämpare bör använda friskluftsmask samt skyddskläder. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder: Sörj för god ventilation vid arbete i begränsade områden. Undvik ögonkontakt och använd lämpliga skyddskläder. Hindra materialet att rinna ut i rörsystem, vattenvägar eller vattenbehandlingsstationer. Materialet reagerar med vatten och kan skada eller blockera rör m.m. Valla in spill med sand eller absorberande material. Behandla det kontaminerade absorptionsmedlet med vatten innehållande 5 % ammoniaklösning. Förvara spillet i etiketterade behållare och lämna till destruktion. Se punkt 13 för omhändertagande av avfall. 7. Hantering och lagring Hantering: Lagring: Spraya inte produkten. Ät, drick och rök ej under hanteringen. Bearbeta inte den härdade produkten men t.ex. slipning eller svetsning. Håll förpackningar torra och förslutna. Förvaras i originaldunkar. Förvaras vid temperaturer mellan 5 C - 50 C. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Hygieniska gränsvärden: Skyddsåtgärder - Andning: Skyddsåtgärder - Hand: Difenylmetan-4,4'-diisocyanat och homologer av MDI LLV = 0,005 ppm, CLV = 0,01 ppm 5 min Normala förhållanden beträffande ventilation är vanligtvis tillräckligt. Vid blandning i begränsade områden med otillräcklig ventilation eller om risk finns att exponeringsgränsen överskrids skall andningsskydd användas eller om nödvändigt anordna särskild ventilationsutsug. Detta gäller inte enbart användaren, utan även andra personer som befinner sig i lokalen. Använd skyddshandskar av t ex. PVC eller neoprene. Vid tveksamhet rådfråga hos en tillverkare. Skyddskrämer hjälper till att skydda utsatta

3 SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 3/5 Skyddsåtgärder - Ögon: Skyddsåtgärder - Hud: områden men är ej ett fullgott fysiskt skydd. Skall ej appliceras efter att exponering inträffat. Skyddsglasögon utformade att hindra stänk skall användas, t ex helt tättslutande. Lämpliga skyddskläder är vanligtvis overall och av bomull eller bomull/syntetiska material. Grovt nedsmutsade kläder bör tas bort och huden tvättas med tvål och vatten eller annan lämplig hudrengöring. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: Färg: Lukt: Kokpunkt ( C): Smältpunkt ( C): < -20 Flampunkt ( C): 140 Ångtryck (mm Hg vid40 C): 0,0006 Densitet (g/cm 3, 20 C): 1,075 Löslighet i vatten(vikt%, 20 C): Olöslig 10. Stabilitet och reaktivitet Vätska Mörk brun Söt Produkten sönderfaller innan den börjar koka Stabilitet: Förhållanden som bör undvikas: Material som bör undvikas: Farliga omvandlingsprodukter: Stabil under normala förhållanden. Undvik kontakt med tändkällor och vatten om behållaren inte är väl tillsluten. Undvik upphettning och bearbetning av den reagerade produkten med slipmaskin o.dyl. Vatten och oxiderande. Inga under normala förhållanden. Vid brand bildas rökgasångor, kolmonoxid, koldioxid och nitrösa gaser 11. Toxikologisk information Hälsoskadlig AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER HUDKONTAKT Produkten kan orsaka en allergisk - reaktion hos känsliga personer. ÖGONKONTAKT Stänk i ögonen kan verka irriterande. - INANDNING Vid fall med långvarig inandning kan - astmatisk symptom inträffa flera timmar efter exposition. Exponering kan resultera i känslighet mot produkten. FÖRTÄRING Förtäring kan leda till illamående och erfordrar att produkten spädes ut med mycket vatten. - AKUT TOXICITET Difenylmetan-4,4'-diisocyanat och homologer av MDI : LD 50 (oralt) råtta: > 5000 mg/kg (ej hälsoskadlig)

4 SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 4/5 12. Ekologisk information Rörlighet: Ecotoxicitet: Bioackumulering: Nedbrytbarhet Produkten är olöslig i vatten Produkten innehåller inga ämnen som är farliga för miljön. Inga tillgänglig data. Produkten är långsamt biologiskt nedbrytbar 13. Avfallshantering Hindra produkten att komma ut i dräneringsdiken eller andra vattenvägar eftersom materialet reagerar och expanderar vid kontakt med vatten. Se till att dunkar innehållande avfallsmaterial är korrekt märkt. Allt avfall, inklusive tomma dunkar, är kontrollerat avfall och skall destrueras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning. Härdat material som erhålles vid spill mm, skall uppsamlas i avfallscontainer och behandlas som vanligt plastavfall. EWC-kod (SFS 2001:1063). Ohärdat material tillses att härdas genom tillsättning av katalysator och vatten, alternativt behandlas som farligt avfall. EWC-kod (SFS 2001:1063). 14. Transportinformation Ej klassad som farligt gods enligt ADR/RID/IMDG/DGR. 15. Gällande föreskrifter Klassificering/märkning Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Riskfraser: R20 Farligt vid inandning R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Arbetsmiljö För arbete med härdplaster finns särskilda regler i (AFS 2005:18). Arbete med isocyanater fordrar medicinsk tjänstbarhetsbedömning och regelbundna medicinska kontroller (AFS 2005: ).

5 SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 5/5 16. Annan information Rekommenderade användare: Användaren bör vara utbildad för att bruka produkten. Riskfraser enligt punkt 3: R20 Farligt vid inandning R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt Detta Säkerhetsdatablad är utarbetat att anpassa 1907/2006/EG Kemisk sammansättning: Ha Cut CFL AF kemiska beståndsdelar sätts samman i ett slutet system på fabrik och levereras färdigblandat i dunkar. Vid tillverkning på fabrik avbryts den kemiska processen innan den blir till hård plast. För att fullborda processen behövs ytterligare ca 5 % vatten, som normalt finns i spricksystemet som skall injekteras. Vid injektering startar den kemiskt ofullbordade processen efter det att Ha Cut CFL AF kommer i kontakt med vatten. För att påskynda härdningsprocessen tillsätts en katalysator, Ha Cut Cat AF eller Ha Cut Cat F AF med 1-10 %. (Se separat Säkerhetsdatablad) Vid injekteringar expanderar Ha Cut CFL AF till genomsnitt 20 ggr sin volym och trycks medelst gastryck in i spricksystemet, in i så fina sprickor som 5 μm, stöter framför sig övrigt vatten, avger koldioxid och stelnar till en hård, något elastisk plast. Denna information är skriven sanningsenligt och noggrant utifrån vår bästa kunskap för att ge upplysning om säkerheten kring produkten. Informationen i sig, är ej någon lämplig specifikation eller anvisning för användning.

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 6692/17 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer