SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Gun-Marie Swessar, (C), Håkan Englund (S), tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C), Mikael Jonsson (M) Jennie Forsblom (KD), tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S), Jonas Frost (S), tjänstgörande ersättare för Hans Gradin, (S), Marlene Johansson (S) Tony Smith (S), tjänstgörande ersättare för Anders Larsson (S) Lena Woxberg (S) Övriga närvarande Håkan Englund (S), ersättare, Jonas Frost (S), ersättare, Brå- och drogsamordnare Christer Skoglund, 154 Avdelningschefer Patrik Uhras, Ulrica Persson, Nils-Erik Nilsson och Mona Persson, 163 Kommunchef och sekreterare Christer Engström Utses att justera Lena Woxberg Justeringens Kommunkontoret, , kl 11:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Engström Ordförande Hans Jonsson Justerande Lena Woxberg

2 (33) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 8 oktober Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 13 oktober 2009 och tas ned den 3 november Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (33) Ks 151 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen.

4 (33) Ks 152 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (33) Ks 153 Dnr Rapporter Polisens lokalisering i kommunhuset Kommunchefen informerar om polisens lokalisering i kommunhuset. Ett administrativt tjänsterum finns för polisens räkning i kommunhuset. Enklare tjänster kommer att utföras i växel/reception med start fr.o.m. den 15 oktober. Länsfolkhälsodagen Ledamoten Hans Gradin rapporterar från Länsfolkhälsodagen, där temat var kopplat mot ideella krafter i samhället. Den sektorn påverkar hälsoaspekterna på ett påtagligt sätt. Han påpekar vikten av att kommunstyrelsen orienterar sig om föreningarnas arbetet, då det annars kan vara anonymt för en politiker i kommunstyrelsen.

6 (33) Ks 154 Dnr Trygghetsmätning information tar del av informationen. Drog- och bråsamordnare Christer Skoglund informerar om resultatet från den trygghetsmätning som har genomförts i kommunen under En likadan undersökning har även genomförts i Bollnäs och Söderhamns kommuner. Svarsfrekvensen är 73 %, 367 svar av 500 möjliga. Undersökningen belyser i vilken omfattning människor är oroliga för företeelser som t.ex. att bli utsatta för brott och vad de uttrycker som förbättringsområden för att tryggheten ska kunna ökas. Den tidigare trygghetsmätningen genomfördes 2006.

7 (33) Ks 155 Dnr Anpassning i förändringtid rapport från kommunchef tar emot informationen. Kommunchefen rapporterar från pågående anpassningsarbete och gör en tillbakablick över åtgärder som vidtagits under året. Särskilt noteras vikten av att budgetberedningen får en ny bild av var vi står och därmed en ny plattform för det fortsatta förändringsarbetet. Det är också viktigt att när nu flera på varandra följande förändringar genomförts, särskilt följa utvecklingen av de kvalitativa förändringarna i verksamheterna. Behovet av omfattande förändringar av strukturell karaktär kommer att krävas, allt annat lika.

8 (33) Ks 156 Dnr Nationell plan för transportsystemet svar på remiss Dnr N2009/6374/IR beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Sammanfattning Regeringen gav i december 2008 Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Ett förslag till plan finns nu utskickad på remiss och Ovanåkers kommun har nu möjlighet att ta ställning till planen. forts SKICKAS TILL För kännedom: Näringsdepartementet, Stockholm.

9 (33) Ks 156, forts Förslaget till Nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder finns föreslagna. Behoven är dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs ännu mer anslag till infrastrukturen. När det gäller anslagstilldelningen, är det nog inte möjligt att få till en ökning, oavsett vad Ovanåkers remissvar säger i den frågan. I övrigt finns det enligt förvaltningens åsikt inte något att framföra och tekniska avdelningen föreslår att Ovanåkers kommun avstår från att lämna svar på remissen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Ovanåkers kommuns tekniska avdelning. sunderlag Tjänstemannayttrande, , planeringsenheten Leif Elvsén.

10 (33) Ks 157 Dnr Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för regional transportinfrastruktur svar på remiss. Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till beslut Marlene Johansson (S) föreslår att Ovanåker kommun lämnar följande yttrande: Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren har tidigare sänts ut på remiss. Dess bilaga rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns nu också som remiss. Ovanåkers kommun ges nu möjlighet att lämna synpunkter till Region Gävleborg senast den 6 oktober Länstransportplanering är en långsiktig övergripande planering där del av statens ekonomiska medel för transportinvesteringar fördelas. Syftet är att uppnå de transportpolitiska målen på nationell och regional nivå. Region Gävleborg ansvarar och Länsstyrelsen ska stödja detta långsiktiga arbete. En ny planeringsomgång för perioden pågår. Klimat- och miljöaspekter och ett helhetstänkande har betonats och fyrstegsprincipen ska vara ledstjärna. Förslag till ny länsplan togs fram våren Den bygger delvis på den regionala systemanalys som gjordes Länstransportplaner ska enligt miljöbalken miljöbedömas. Häri ingår att följa planprocessen och att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömning med MKB ska också ställas ut för samråd. I slutversionen av länstransportplanen ska det redovisas bl.a. hur MKB:n beaktats. Förvaltningens ståndpunkt Innehållet i remissen är mestadels på en övergripande nivå och inga specifika objekt inom Ovanåkers kommun är berörda. Behov av att reagera på eller komplettera innehållet anses ej finnas. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska avdelningen Leif Elvsén.

11 (33) Ks 158 Dnr Ansökan om projekt för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd 1. beslutar att ansöka om medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Stödet skall användas för att långsiktigt utveckla kommunens generella föräldrastöd. 2. Ansökan avser kr för åren , varav kr avser forskningslärosätet och kr går till våra samverkande kommuner Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. I betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap SOU 2008:131 lägger utredaren Inger Davidson förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 17 år. Det är en strategi som går ut på att alla föräldrar ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Utredningen visar att många föräldrar frågar efter det. Om målsättningen ska kunna uppnås krävs att ideella, offentliga och privata aktörer samverkar. Stödet bygger dels på befintliga strukturer och samverkan mellan de aktörer som vanligtvis har barn och föräldrar som målgrupp (ideella organisationer, MVC, BVC, familjerådgivning, skola, förskola inklusive öppen förskola, skola, socialtjänst, bostadsbolag, polis, näringsliv, med flera) och dels på insatser på regional och nationell nivå. Utredningen lyfter fram förutsättningar, framgångsfaktorer och konkreta förslag på alla nivåer för att stimulera till utveckling, ökad kvalitet och kompetens. Utredningen tar inte ställning till enskilda föräldrastödsprogram men konstaterar att det behövs mer kunskap om användning och effekter. Den nationella strategin för föräldrastöd är en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. forts SKICKAS TILL För handläggning: Viveka Danielsson

12 (33) Ks 158, forts Strategin innehåller tre delmål: Bättre samverkan. När aktörer, kommunala och ideella, vars verksamhet riktar sig till föräldrar samverka mer med varandra, förbättras stödet och hjälpen till föräldrarna Fler mötesplatser. Att skapa fler hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar är särskilt viktigt för föräldrar som saknar egna nätverk av släkt och vänner. Landets familjecentraler som finns i vissa kommuner är utmärkta sådana mötesplatser. Fler aktörer med utbildning. Eftersom avsikten är att föräldrastödet i möjligaste mån ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet bör antalet aktörer med utbildning öka. Dessa ska arbeta med evidensbaserade program. Till föräldrastödsstrategin anslår regeringen 70 miljoner kronor som kommunerna kan söka. Ett antal kommuner ca 8 st kommer att väljas ut som får tillgång till medlen för att utveckla föräldrastödsarbetet. Företräde kommer att ges till kommuner som väljer att gå samman i sin ansökan med andra kommuner och samarbeta i föräldrastödsarbetet. Statens folkhälsoinstitut (FHI) ansvarar för att göra urvalet av kommuner. FHI får i uppdrag att sprida kunskap om förebyggande föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. Detta sker bland annat genom en samverkansgrupp med Sveriges kommuner och en rad expertorganisationer. FHI ska även anordna ett dialogforum minst en gång per år för att utbyta erfarenheter av föräldrastödet. FHI kommer också i ett webbaserat system erbjuda kommuner att vara med i öppna jämförelser om föräldrastöd. Detta för att medborgarna ska kunna jämföra och se hur det ser ut i sin egen hemkommun. Det långsiktiga målet i regeringens strategi är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså upp till 18 år. Projektbeskrivning Ansökan ska göras av en huvudsökande kommun i detta fall Ovanåker i samarbete med en forskargrupp vid ett forskningslärosäte, Ovanåker har valt Anna Sarkadi Leg.läk med.dr projektledare barnhälsovården SHS Forskargruppen har internationellt publicerat vetenskapliga arbeten som är relevanta för uppdraget. Andra forts

13 (33) Ks 158, forts aktörer t.ex. Landsting, idéburna organisationer och studieförbund står med i ansökan som samverkanspartners. Ett krav är att en eller flera andra kommuner samverkar. Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle kommun är samverkanspartner. Mål för projektet Det universella föräldrastödet ska utvecklas tillsammans med de övriga samverkansparterna och rikta sig till alla föräldrar med barn 0-18 år. Projektet består av 3 huvudspår. En hälsoprofil ska synliggöras i alla delprojekt. Spår 1. Att tillvarata kraften i det lokala nätverket som utmärker vår glesbygdskommun Spår 2. Nya kreativa arenor Finna nya kreativa arenor där möjlighet ges att utveckla ett föräldrastöd Spår 3. Var är papporna öka antalet pappor som deltar i föräldrastödsutbud Genomförande Att utveckla det vi är bra på är vårt tema Ovanåker har sina tre F,(Föreningar, församlingar, företag) och utnyttjar potentialen i det lokala nätverket och bygger upp ett föräldrastöd från egna arenor. Bollnäs har Höghammar, ett särskolegymnasium med en handikappidrottsprofil känd i landet. Hudiksvall har Glada Hudikteatern. Båda exemplen visar på hur människors resurser kan tas tillvara.utifrån erfarenheter från Ann Nilsson FIB projektet i Tierp skapas ett föräldrastöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Gävle har sitt unika föräldrarum på förskolan i Sätra där mångfalden och delaktigheten är ett faktum. Metoden utvärderas och implementeras. Ljusdal, kommunen i en skogsbygd, har pappor som deltar i föräldragrupper och har män som på riksnivå gjort sig kända i manliga nätverk, den kraften bygger projektet vidare på. forts

14 (33) Ks 158, forts Framtidens arena internet utmanar oss, här skapas möten mellan föräldrar och barn. Ekonomiska konsekvenser Projektet finansieras helt av projektmedel. Syfte är att via metodutveckling och utbildningsinsatser bygga på det befintliga lokala nätverkets resurser och kunna ta fram pilotmodeller för framtidens föräldrastrategier. Detta innebär att ingen ny verksamhet byggs upp som står och faller med projektet. De insatser som krävs från samarbetspartners ingår i deras nuvarande arbetsuppgifter. Måluppfyllelse Projektet innebär metodutveckling samt en satsning på förebyggande och tidiga insatser vilket överensstämmer med kommunens folkhälsomål. sunderlag Tjänstemannayttrande , socialförvaltningen Viveka Danielsson. Budgetförslag.

15 (33) Ks 159 Dnr Företagshotell/distansarbetarkontor - svar på medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige vill rikta ett tack för medborgarförslaget och informera om att OKAB gör en intresseinventering samt förbättrar informationen om och marknadsföringen av uthyrningen av kontorsplatser. Denna uthyrning kommer även fortsättningsvis att ske på marknadsmässiga villkor. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Susanne Jeffrey, Margareta Krause, Diana Sandell och Anita Wallin föreslår att kommunen undersöker grundförutsättningarna för ett distansarbetarkontor i regi av Ovanåkers kommun. Analysen bör inkludera intresse, potentiella lokaler, IT-möjligheter, kostnadseffektivitet och adekvat marknadsföring. Ärendets beredning OKABs tjänstemän har tittat på frågan ur både näringslivs- och fastighetsförvaltningssynpunkt och redovisat ärendet för bolagets styrelse. De ser förslaget som positivt vad gäller idén om att hyra ut mer eller mindre kompletta kontorsarbetsplatser för kortare eller längre tid. Lokaler finns, möbler finns och partners finns för kompletterande funktioner. De har inom Alfta Industricenter hyrt ut möblerade kontorsplatser i mindre omfattning, dock utan att marknadsföra detta i nämnvärd omfattning. Uthyrningen har skett på marknadsmässiga villkor. Förvaltningens ståndpunkt OKAB kommer att, mera aktivt än tidigare, tydliggöra och marknadsföra möjligheterna att hyra möblerad kontorsplats med kringfunktioner. En intresseinventering kommer att ske under hösten via Fördel Edsbyn/Alfta. Subventionerad uthyrning kommer ej att ske. Ekonomiska konsekvenser De åtgärder OKAB ämnar vidtaga ryms inom befintlig verksamhet/budget. Skall subventionerad uthyrning ske behöver resurser tillföras. Miljökonsekvenser Aktiviteterna bedöms vara neutrala ur miljösynpunkt. forts

16 (33) Ks 159, forts Måluppfyllelse I den mån aktiviteterna leder till uthyrning medverkar de positivt till att uppnå uppsatta mål. sunderlag Medborgarförslag Tjänstemannayttrande , OKAB Näringsliv AB, Thomas Zetterqvist. s arbetsutskott 99/09.

17 (33) Ks 160 Dnr Revisionsrapport om tillsyn och kontroll av alkohol och livsmedel yttrande lämnar följande yttrande: Tillsyn och kontroll av alkohol Kommentar till avsnitt 6 1. ska ha mer insyn i kommunens alkoholpolitiska arbete. 2. Det alkoholpolitiska programmet ska revideras snarast och ett beslut om att fortsätta arbeta enligt metoden ansvarsfull alkoholservering (bör) ska fattas omgående. 3. En årlig tillsynsplan ska fastställas av kommunstyrelsen inför varje år och i rapporten till kommunstyrelsen skall, förutom delegationsbesluten, även ingå genomförda tillsynsbesök, länsrapport m.m. Tillsyn och kontroll av livsmedel Punkt 7.4 Kommunens kontrollverksamhet instämmer i miljö- och byggnämndens yttrande: 1. Punkterna som räknas upp under texten De formella uppgifterna. är de arbetsuppgifter som lyfts fram i verksamhetsplanering för För övrigt kan kommunstyrelsen, liksom miljö- och byggnämnden, med glädje konstatera att KPMG bedömer att miljö- och byggnämndens verksamhetsplanering och kontroll inom livsmedelsområdet fungerar bra. På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens tillsyn enligt alkohollagen och kontroll enligt livsmedelslagen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden yttrar forts SKICKAS TILL För handläggning: Siv Lövgren. För kännedom: Kommunrevisorerna genom S-Å Holm. Miljö och Bygg.

18 (33) Ks 160, forts sig över revisionsrapportens slutsatser och rekommendationer senast den 12 oktober sunderlag Revisionsrapport , Kommunrevisionen. Tjänstemannayttrande , alkoholhandläggare Siv Lövgren. Miljö- och byggnämnden 53/09. s arbetsutskott 100/09.

19 (33) Ks 161 Dnr Delegering av beslutanderätten för fastställande av lägenhetsnummer och registrering i lägenhetsregistret delegerar rätten till att besluta om lägenhetsnummer och att löpande registrera ändringar och kompletteringar i lägenhetsregistret till kartteknikern. Enligt lagen om Lägenhetsregistret (2006:378) ska kommunerna från och med 1 september 2009 fastställa lägenhetsnummer på nybyggda lägenheter och förändringar som berör befintliga lägenhetsnummer samt registrera detta i lägenhetsregistret. Med lägenhetsregistret blir det enklare och billigare att ta fram hushållsoch bostadsstatistik. Statistiken kommer att användas bland annat i forskning och planering av vårt samhälle. Lantmäteriet har samlat in uppgifterna till registret. Sedan tidigare har rätten att upprätta nya belägenhetsadresser delegerats till karteknikern. Förvaltningens ståndpunkt Byggnads- och adressregister registreras idag i BALK, genom uppkoppling mot Lantmäteriets databas, av kartteknikern. Kunskap och erfarenhet finns sedan flera år. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska enheten Marit Andersson. s arbetsutskott 102/09. SKICKAS TILL För handläggning: Marit Andersson. För kännedom: Sofia Wetterholm.

20 (33) Ks 162 Dnr Skattesats 2010 s förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen ska vara oförändrad, d v s 21:90 kr/skattekrona. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2010 till 21,90 kr/skattekrona. Enligt kommunallagen, 8 kap, 6, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. sunderlag s arbetsutskott 103/09.

21 (33) Ks 163 Dnr Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande förändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras Anslag till personalklubben bibehålls 155 tkr 110 tkr 120 tkr Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Förslaget innebär en försämring av budget med 718 tkr jämfört med förslaget. Förslag till beslut Anna Rudman (C) och Håkan Englund (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande ändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 155 tkr 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras 110 tkr Anslag till personalklubben bibehålls 120 tkr forts SKICKAS TILL För handläggning: Budgetberedningen För kännedom: Ulrica Persson. Susanne Björklund. Mona Persson. Christer Engström

22 (33) Ks 163, forts Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Yoomi Renström (S) föreslår att tidningen Fördel Alfta/Edsbyn läggs ned i sin helhet under en period. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Anna Rudmans (C) och Håkan Englunds (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen avslår det. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för åren enligt förutsättningar som angavs vid kommunfullmäktige i maj månad och förvaltningsinterna anvisningar, vilket innebar att andel av omställningsarbetet Anpassning i förändringstid skulle redovisas i form av beskrivningar av vad de innebär att sänka kostnadsmassan. Förvaltningens ståndpunkt Ställningstagande avseende förslag till åtgärder önskas under den politiska beredningen. sunderlag Budget och verksamhetsplan , kommunstyrelsen. s arbetsutskott 104/09.

23 (33) Ks 164 Dnr Sammanträdesdagar år 2010 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande sammanträdesplan för år 2010: Mån Yttr in ks au må Beredn ti kl 08:00 Utskick kallelse au to Au Smtr to kl 09:00 Utskick kallelse ks to Ks Smtr to kl 09:00 Jan Feb Mar , ti Apr Maj Juni 3 10 Juli Aug Sep , 30 9 Okt Nov Dec Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska fastställas. Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar: 22 februari, 26 april, 31 maj, 27 september, 29 november och 20 december, kl.18:30. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes.

24 (33) Ks 165 Dnr Avsägelse från kommunala uppdrag godkänner avsägelsen från Björn Mårtensson (C) enligt följande: Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamot i Helsinge Net AB. Vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening. Ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. SKICKAS TILL För kännedom: Björn Mårtensson.

25 (33) Ks 166 Dnr Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Löner. Växeln.

26 (33) Ks 167 Dnr Fyllnadsval, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Växeln. Löner.

27 (33) Ks 168 Dnr Fyllnadsval, ledamot i styrelsen för Helsinge Net AB s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. 2. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår följande: Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval.

28 (33) Ks 169 Dnr Fyllnadsval, vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Arbetsförmedlingen, Box 273, Bollnäs.

29 (33) Ks 170 Dnr Fyllnadsval, ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Box 3123, Östersund.

30 (33) Ks 171 Dnr Fyllnadsval, ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes För kännedom: Kommuninvest Ekonomisk Förening, Box 124, Örebro.

31 (33) Ks 172 Dnr Fyllnadsval, ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB väljer Hans Jonsson (c) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Ovanåkers Företagshälsovård AB/Arbetsmiljöutveckling, Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

32 (33) Ks 173 Redovisning av delegeringsbeslut (pärm) godkänner redovisningen av delegeringsbesluten har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 12 mars 2009, 42, antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Allmänna ärenden Tillstånd att använda kommunens vapen, dnr och dnr Mark- och exploateringsärenden Yttranden över kommunal förköpsrätt, perioden Personaladministrativa ärenden om utfärdade pensionsbesked, perioden Alkoholärenden Redovisning av beslut om serveringstillstånd samt tillsyn, perioden Ekonomiärenden Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag, perioden

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 (39) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 9.00-12.00. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1) 2011-11-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 16 november 2011, kl. 8.30-11.35. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-11-18 1 (6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15 Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-09-09 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 september kl. 13.15-15.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Marlene Johansson, ks Roland Mähl (PRO) Roger

Läs mer

Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57 Anna-Greta Söderlund (S) Eilert Isaksson (M) Lena Westling (C)

Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57 Anna-Greta Söderlund (S) Eilert Isaksson (M) Lena Westling (C) 2013-04-24 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A,, onsdag den 24 april, kl. 9.00 12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret torsdag den 19 juni 2014, kl.11.30

Kommunkontoret torsdag den 19 juni 2014, kl.11.30 2014-06-12 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 12 juni, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Carina Nordqvist (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Lars

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9 2013-09-17 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 17 september 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Tjänstgörandeersättare Marlene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer