SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Gun-Marie Swessar, (C), Håkan Englund (S), tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C), Mikael Jonsson (M) Jennie Forsblom (KD), tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S), Jonas Frost (S), tjänstgörande ersättare för Hans Gradin, (S), Marlene Johansson (S) Tony Smith (S), tjänstgörande ersättare för Anders Larsson (S) Lena Woxberg (S) Övriga närvarande Håkan Englund (S), ersättare, Jonas Frost (S), ersättare, Brå- och drogsamordnare Christer Skoglund, 154 Avdelningschefer Patrik Uhras, Ulrica Persson, Nils-Erik Nilsson och Mona Persson, 163 Kommunchef och sekreterare Christer Engström Utses att justera Lena Woxberg Justeringens Kommunkontoret, , kl 11:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Engström Ordförande Hans Jonsson Justerande Lena Woxberg

2 (33) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 8 oktober Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 13 oktober 2009 och tas ned den 3 november Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (33) Ks 151 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen.

4 (33) Ks 152 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (33) Ks 153 Dnr Rapporter Polisens lokalisering i kommunhuset Kommunchefen informerar om polisens lokalisering i kommunhuset. Ett administrativt tjänsterum finns för polisens räkning i kommunhuset. Enklare tjänster kommer att utföras i växel/reception med start fr.o.m. den 15 oktober. Länsfolkhälsodagen Ledamoten Hans Gradin rapporterar från Länsfolkhälsodagen, där temat var kopplat mot ideella krafter i samhället. Den sektorn påverkar hälsoaspekterna på ett påtagligt sätt. Han påpekar vikten av att kommunstyrelsen orienterar sig om föreningarnas arbetet, då det annars kan vara anonymt för en politiker i kommunstyrelsen.

6 (33) Ks 154 Dnr Trygghetsmätning information tar del av informationen. Drog- och bråsamordnare Christer Skoglund informerar om resultatet från den trygghetsmätning som har genomförts i kommunen under En likadan undersökning har även genomförts i Bollnäs och Söderhamns kommuner. Svarsfrekvensen är 73 %, 367 svar av 500 möjliga. Undersökningen belyser i vilken omfattning människor är oroliga för företeelser som t.ex. att bli utsatta för brott och vad de uttrycker som förbättringsområden för att tryggheten ska kunna ökas. Den tidigare trygghetsmätningen genomfördes 2006.

7 (33) Ks 155 Dnr Anpassning i förändringtid rapport från kommunchef tar emot informationen. Kommunchefen rapporterar från pågående anpassningsarbete och gör en tillbakablick över åtgärder som vidtagits under året. Särskilt noteras vikten av att budgetberedningen får en ny bild av var vi står och därmed en ny plattform för det fortsatta förändringsarbetet. Det är också viktigt att när nu flera på varandra följande förändringar genomförts, särskilt följa utvecklingen av de kvalitativa förändringarna i verksamheterna. Behovet av omfattande förändringar av strukturell karaktär kommer att krävas, allt annat lika.

8 (33) Ks 156 Dnr Nationell plan för transportsystemet svar på remiss Dnr N2009/6374/IR beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Sammanfattning Regeringen gav i december 2008 Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Ett förslag till plan finns nu utskickad på remiss och Ovanåkers kommun har nu möjlighet att ta ställning till planen. forts SKICKAS TILL För kännedom: Näringsdepartementet, Stockholm.

9 (33) Ks 156, forts Förslaget till Nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder finns föreslagna. Behoven är dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs ännu mer anslag till infrastrukturen. När det gäller anslagstilldelningen, är det nog inte möjligt att få till en ökning, oavsett vad Ovanåkers remissvar säger i den frågan. I övrigt finns det enligt förvaltningens åsikt inte något att framföra och tekniska avdelningen föreslår att Ovanåkers kommun avstår från att lämna svar på remissen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Ovanåkers kommuns tekniska avdelning. sunderlag Tjänstemannayttrande, , planeringsenheten Leif Elvsén.

10 (33) Ks 157 Dnr Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för regional transportinfrastruktur svar på remiss. Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till beslut Marlene Johansson (S) föreslår att Ovanåker kommun lämnar följande yttrande: Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren har tidigare sänts ut på remiss. Dess bilaga rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns nu också som remiss. Ovanåkers kommun ges nu möjlighet att lämna synpunkter till Region Gävleborg senast den 6 oktober Länstransportplanering är en långsiktig övergripande planering där del av statens ekonomiska medel för transportinvesteringar fördelas. Syftet är att uppnå de transportpolitiska målen på nationell och regional nivå. Region Gävleborg ansvarar och Länsstyrelsen ska stödja detta långsiktiga arbete. En ny planeringsomgång för perioden pågår. Klimat- och miljöaspekter och ett helhetstänkande har betonats och fyrstegsprincipen ska vara ledstjärna. Förslag till ny länsplan togs fram våren Den bygger delvis på den regionala systemanalys som gjordes Länstransportplaner ska enligt miljöbalken miljöbedömas. Häri ingår att följa planprocessen och att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömning med MKB ska också ställas ut för samråd. I slutversionen av länstransportplanen ska det redovisas bl.a. hur MKB:n beaktats. Förvaltningens ståndpunkt Innehållet i remissen är mestadels på en övergripande nivå och inga specifika objekt inom Ovanåkers kommun är berörda. Behov av att reagera på eller komplettera innehållet anses ej finnas. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska avdelningen Leif Elvsén.

11 (33) Ks 158 Dnr Ansökan om projekt för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd 1. beslutar att ansöka om medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Stödet skall användas för att långsiktigt utveckla kommunens generella föräldrastöd. 2. Ansökan avser kr för åren , varav kr avser forskningslärosätet och kr går till våra samverkande kommuner Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. I betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap SOU 2008:131 lägger utredaren Inger Davidson förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 17 år. Det är en strategi som går ut på att alla föräldrar ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Utredningen visar att många föräldrar frågar efter det. Om målsättningen ska kunna uppnås krävs att ideella, offentliga och privata aktörer samverkar. Stödet bygger dels på befintliga strukturer och samverkan mellan de aktörer som vanligtvis har barn och föräldrar som målgrupp (ideella organisationer, MVC, BVC, familjerådgivning, skola, förskola inklusive öppen förskola, skola, socialtjänst, bostadsbolag, polis, näringsliv, med flera) och dels på insatser på regional och nationell nivå. Utredningen lyfter fram förutsättningar, framgångsfaktorer och konkreta förslag på alla nivåer för att stimulera till utveckling, ökad kvalitet och kompetens. Utredningen tar inte ställning till enskilda föräldrastödsprogram men konstaterar att det behövs mer kunskap om användning och effekter. Den nationella strategin för föräldrastöd är en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. forts SKICKAS TILL För handläggning: Viveka Danielsson

12 (33) Ks 158, forts Strategin innehåller tre delmål: Bättre samverkan. När aktörer, kommunala och ideella, vars verksamhet riktar sig till föräldrar samverka mer med varandra, förbättras stödet och hjälpen till föräldrarna Fler mötesplatser. Att skapa fler hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar är särskilt viktigt för föräldrar som saknar egna nätverk av släkt och vänner. Landets familjecentraler som finns i vissa kommuner är utmärkta sådana mötesplatser. Fler aktörer med utbildning. Eftersom avsikten är att föräldrastödet i möjligaste mån ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet bör antalet aktörer med utbildning öka. Dessa ska arbeta med evidensbaserade program. Till föräldrastödsstrategin anslår regeringen 70 miljoner kronor som kommunerna kan söka. Ett antal kommuner ca 8 st kommer att väljas ut som får tillgång till medlen för att utveckla föräldrastödsarbetet. Företräde kommer att ges till kommuner som väljer att gå samman i sin ansökan med andra kommuner och samarbeta i föräldrastödsarbetet. Statens folkhälsoinstitut (FHI) ansvarar för att göra urvalet av kommuner. FHI får i uppdrag att sprida kunskap om förebyggande föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. Detta sker bland annat genom en samverkansgrupp med Sveriges kommuner och en rad expertorganisationer. FHI ska även anordna ett dialogforum minst en gång per år för att utbyta erfarenheter av föräldrastödet. FHI kommer också i ett webbaserat system erbjuda kommuner att vara med i öppna jämförelser om föräldrastöd. Detta för att medborgarna ska kunna jämföra och se hur det ser ut i sin egen hemkommun. Det långsiktiga målet i regeringens strategi är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså upp till 18 år. Projektbeskrivning Ansökan ska göras av en huvudsökande kommun i detta fall Ovanåker i samarbete med en forskargrupp vid ett forskningslärosäte, Ovanåker har valt Anna Sarkadi Leg.läk med.dr projektledare barnhälsovården SHS Forskargruppen har internationellt publicerat vetenskapliga arbeten som är relevanta för uppdraget. Andra forts

13 (33) Ks 158, forts aktörer t.ex. Landsting, idéburna organisationer och studieförbund står med i ansökan som samverkanspartners. Ett krav är att en eller flera andra kommuner samverkar. Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle kommun är samverkanspartner. Mål för projektet Det universella föräldrastödet ska utvecklas tillsammans med de övriga samverkansparterna och rikta sig till alla föräldrar med barn 0-18 år. Projektet består av 3 huvudspår. En hälsoprofil ska synliggöras i alla delprojekt. Spår 1. Att tillvarata kraften i det lokala nätverket som utmärker vår glesbygdskommun Spår 2. Nya kreativa arenor Finna nya kreativa arenor där möjlighet ges att utveckla ett föräldrastöd Spår 3. Var är papporna öka antalet pappor som deltar i föräldrastödsutbud Genomförande Att utveckla det vi är bra på är vårt tema Ovanåker har sina tre F,(Föreningar, församlingar, företag) och utnyttjar potentialen i det lokala nätverket och bygger upp ett föräldrastöd från egna arenor. Bollnäs har Höghammar, ett särskolegymnasium med en handikappidrottsprofil känd i landet. Hudiksvall har Glada Hudikteatern. Båda exemplen visar på hur människors resurser kan tas tillvara.utifrån erfarenheter från Ann Nilsson FIB projektet i Tierp skapas ett föräldrastöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Gävle har sitt unika föräldrarum på förskolan i Sätra där mångfalden och delaktigheten är ett faktum. Metoden utvärderas och implementeras. Ljusdal, kommunen i en skogsbygd, har pappor som deltar i föräldragrupper och har män som på riksnivå gjort sig kända i manliga nätverk, den kraften bygger projektet vidare på. forts

14 (33) Ks 158, forts Framtidens arena internet utmanar oss, här skapas möten mellan föräldrar och barn. Ekonomiska konsekvenser Projektet finansieras helt av projektmedel. Syfte är att via metodutveckling och utbildningsinsatser bygga på det befintliga lokala nätverkets resurser och kunna ta fram pilotmodeller för framtidens föräldrastrategier. Detta innebär att ingen ny verksamhet byggs upp som står och faller med projektet. De insatser som krävs från samarbetspartners ingår i deras nuvarande arbetsuppgifter. Måluppfyllelse Projektet innebär metodutveckling samt en satsning på förebyggande och tidiga insatser vilket överensstämmer med kommunens folkhälsomål. sunderlag Tjänstemannayttrande , socialförvaltningen Viveka Danielsson. Budgetförslag.

15 (33) Ks 159 Dnr Företagshotell/distansarbetarkontor - svar på medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige vill rikta ett tack för medborgarförslaget och informera om att OKAB gör en intresseinventering samt förbättrar informationen om och marknadsföringen av uthyrningen av kontorsplatser. Denna uthyrning kommer även fortsättningsvis att ske på marknadsmässiga villkor. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Susanne Jeffrey, Margareta Krause, Diana Sandell och Anita Wallin föreslår att kommunen undersöker grundförutsättningarna för ett distansarbetarkontor i regi av Ovanåkers kommun. Analysen bör inkludera intresse, potentiella lokaler, IT-möjligheter, kostnadseffektivitet och adekvat marknadsföring. Ärendets beredning OKABs tjänstemän har tittat på frågan ur både näringslivs- och fastighetsförvaltningssynpunkt och redovisat ärendet för bolagets styrelse. De ser förslaget som positivt vad gäller idén om att hyra ut mer eller mindre kompletta kontorsarbetsplatser för kortare eller längre tid. Lokaler finns, möbler finns och partners finns för kompletterande funktioner. De har inom Alfta Industricenter hyrt ut möblerade kontorsplatser i mindre omfattning, dock utan att marknadsföra detta i nämnvärd omfattning. Uthyrningen har skett på marknadsmässiga villkor. Förvaltningens ståndpunkt OKAB kommer att, mera aktivt än tidigare, tydliggöra och marknadsföra möjligheterna att hyra möblerad kontorsplats med kringfunktioner. En intresseinventering kommer att ske under hösten via Fördel Edsbyn/Alfta. Subventionerad uthyrning kommer ej att ske. Ekonomiska konsekvenser De åtgärder OKAB ämnar vidtaga ryms inom befintlig verksamhet/budget. Skall subventionerad uthyrning ske behöver resurser tillföras. Miljökonsekvenser Aktiviteterna bedöms vara neutrala ur miljösynpunkt. forts

16 (33) Ks 159, forts Måluppfyllelse I den mån aktiviteterna leder till uthyrning medverkar de positivt till att uppnå uppsatta mål. sunderlag Medborgarförslag Tjänstemannayttrande , OKAB Näringsliv AB, Thomas Zetterqvist. s arbetsutskott 99/09.

17 (33) Ks 160 Dnr Revisionsrapport om tillsyn och kontroll av alkohol och livsmedel yttrande lämnar följande yttrande: Tillsyn och kontroll av alkohol Kommentar till avsnitt 6 1. ska ha mer insyn i kommunens alkoholpolitiska arbete. 2. Det alkoholpolitiska programmet ska revideras snarast och ett beslut om att fortsätta arbeta enligt metoden ansvarsfull alkoholservering (bör) ska fattas omgående. 3. En årlig tillsynsplan ska fastställas av kommunstyrelsen inför varje år och i rapporten till kommunstyrelsen skall, förutom delegationsbesluten, även ingå genomförda tillsynsbesök, länsrapport m.m. Tillsyn och kontroll av livsmedel Punkt 7.4 Kommunens kontrollverksamhet instämmer i miljö- och byggnämndens yttrande: 1. Punkterna som räknas upp under texten De formella uppgifterna. är de arbetsuppgifter som lyfts fram i verksamhetsplanering för För övrigt kan kommunstyrelsen, liksom miljö- och byggnämnden, med glädje konstatera att KPMG bedömer att miljö- och byggnämndens verksamhetsplanering och kontroll inom livsmedelsområdet fungerar bra. På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens tillsyn enligt alkohollagen och kontroll enligt livsmedelslagen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden yttrar forts SKICKAS TILL För handläggning: Siv Lövgren. För kännedom: Kommunrevisorerna genom S-Å Holm. Miljö och Bygg.

18 (33) Ks 160, forts sig över revisionsrapportens slutsatser och rekommendationer senast den 12 oktober sunderlag Revisionsrapport , Kommunrevisionen. Tjänstemannayttrande , alkoholhandläggare Siv Lövgren. Miljö- och byggnämnden 53/09. s arbetsutskott 100/09.

19 (33) Ks 161 Dnr Delegering av beslutanderätten för fastställande av lägenhetsnummer och registrering i lägenhetsregistret delegerar rätten till att besluta om lägenhetsnummer och att löpande registrera ändringar och kompletteringar i lägenhetsregistret till kartteknikern. Enligt lagen om Lägenhetsregistret (2006:378) ska kommunerna från och med 1 september 2009 fastställa lägenhetsnummer på nybyggda lägenheter och förändringar som berör befintliga lägenhetsnummer samt registrera detta i lägenhetsregistret. Med lägenhetsregistret blir det enklare och billigare att ta fram hushållsoch bostadsstatistik. Statistiken kommer att användas bland annat i forskning och planering av vårt samhälle. Lantmäteriet har samlat in uppgifterna till registret. Sedan tidigare har rätten att upprätta nya belägenhetsadresser delegerats till karteknikern. Förvaltningens ståndpunkt Byggnads- och adressregister registreras idag i BALK, genom uppkoppling mot Lantmäteriets databas, av kartteknikern. Kunskap och erfarenhet finns sedan flera år. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska enheten Marit Andersson. s arbetsutskott 102/09. SKICKAS TILL För handläggning: Marit Andersson. För kännedom: Sofia Wetterholm.

20 (33) Ks 162 Dnr Skattesats 2010 s förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen ska vara oförändrad, d v s 21:90 kr/skattekrona. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2010 till 21,90 kr/skattekrona. Enligt kommunallagen, 8 kap, 6, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. sunderlag s arbetsutskott 103/09.

21 (33) Ks 163 Dnr Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande förändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras Anslag till personalklubben bibehålls 155 tkr 110 tkr 120 tkr Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Förslaget innebär en försämring av budget med 718 tkr jämfört med förslaget. Förslag till beslut Anna Rudman (C) och Håkan Englund (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande ändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 155 tkr 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras 110 tkr Anslag till personalklubben bibehålls 120 tkr forts SKICKAS TILL För handläggning: Budgetberedningen För kännedom: Ulrica Persson. Susanne Björklund. Mona Persson. Christer Engström

22 (33) Ks 163, forts Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Yoomi Renström (S) föreslår att tidningen Fördel Alfta/Edsbyn läggs ned i sin helhet under en period. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Anna Rudmans (C) och Håkan Englunds (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen avslår det. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för åren enligt förutsättningar som angavs vid kommunfullmäktige i maj månad och förvaltningsinterna anvisningar, vilket innebar att andel av omställningsarbetet Anpassning i förändringstid skulle redovisas i form av beskrivningar av vad de innebär att sänka kostnadsmassan. Förvaltningens ståndpunkt Ställningstagande avseende förslag till åtgärder önskas under den politiska beredningen. sunderlag Budget och verksamhetsplan , kommunstyrelsen. s arbetsutskott 104/09.

23 (33) Ks 164 Dnr Sammanträdesdagar år 2010 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande sammanträdesplan för år 2010: Mån Yttr in ks au må Beredn ti kl 08:00 Utskick kallelse au to Au Smtr to kl 09:00 Utskick kallelse ks to Ks Smtr to kl 09:00 Jan Feb Mar , ti Apr Maj Juni 3 10 Juli Aug Sep , 30 9 Okt Nov Dec Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska fastställas. Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar: 22 februari, 26 april, 31 maj, 27 september, 29 november och 20 december, kl.18:30. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes.

24 (33) Ks 165 Dnr Avsägelse från kommunala uppdrag godkänner avsägelsen från Björn Mårtensson (C) enligt följande: Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamot i Helsinge Net AB. Vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening. Ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. SKICKAS TILL För kännedom: Björn Mårtensson.

25 (33) Ks 166 Dnr Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Löner. Växeln.

26 (33) Ks 167 Dnr Fyllnadsval, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Växeln. Löner.

27 (33) Ks 168 Dnr Fyllnadsval, ledamot i styrelsen för Helsinge Net AB s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. 2. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår följande: Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval.

28 (33) Ks 169 Dnr Fyllnadsval, vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Arbetsförmedlingen, Box 273, Bollnäs.

29 (33) Ks 170 Dnr Fyllnadsval, ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Box 3123, Östersund.

30 (33) Ks 171 Dnr Fyllnadsval, ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes För kännedom: Kommuninvest Ekonomisk Förening, Box 124, Örebro.

31 (33) Ks 172 Dnr Fyllnadsval, ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB väljer Hans Jonsson (c) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Ovanåkers Företagshälsovård AB/Arbetsmiljöutveckling, Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

32 (33) Ks 173 Redovisning av delegeringsbeslut (pärm) godkänner redovisningen av delegeringsbesluten har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 12 mars 2009, 42, antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Allmänna ärenden Tillstånd att använda kommunens vapen, dnr och dnr Mark- och exploateringsärenden Yttranden över kommunal förköpsrätt, perioden Personaladministrativa ärenden om utfärdade pensionsbesked, perioden Alkoholärenden Redovisning av beslut om serveringstillstånd samt tillsyn, perioden Ekonomiärenden Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag, perioden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer