SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Anna Rudman (C) Gun-Marie Swessar, (C), Håkan Englund (S), tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C), Mikael Jonsson (M) Jennie Forsblom (KD), tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S), Jonas Frost (S), tjänstgörande ersättare för Hans Gradin, (S), Marlene Johansson (S) Tony Smith (S), tjänstgörande ersättare för Anders Larsson (S) Lena Woxberg (S) Övriga närvarande Håkan Englund (S), ersättare, Jonas Frost (S), ersättare, Brå- och drogsamordnare Christer Skoglund, 154 Avdelningschefer Patrik Uhras, Ulrica Persson, Nils-Erik Nilsson och Mona Persson, 163 Kommunchef och sekreterare Christer Engström Utses att justera Lena Woxberg Justeringens Kommunkontoret, , kl 11:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Engström Ordförande Hans Jonsson Justerande Lena Woxberg

2 (33) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 8 oktober Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 13 oktober 2009 och tas ned den 3 november Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (33) Ks 151 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen.

4 (33) Ks 152 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (33) Ks 153 Dnr Rapporter Polisens lokalisering i kommunhuset Kommunchefen informerar om polisens lokalisering i kommunhuset. Ett administrativt tjänsterum finns för polisens räkning i kommunhuset. Enklare tjänster kommer att utföras i växel/reception med start fr.o.m. den 15 oktober. Länsfolkhälsodagen Ledamoten Hans Gradin rapporterar från Länsfolkhälsodagen, där temat var kopplat mot ideella krafter i samhället. Den sektorn påverkar hälsoaspekterna på ett påtagligt sätt. Han påpekar vikten av att kommunstyrelsen orienterar sig om föreningarnas arbetet, då det annars kan vara anonymt för en politiker i kommunstyrelsen.

6 (33) Ks 154 Dnr Trygghetsmätning information tar del av informationen. Drog- och bråsamordnare Christer Skoglund informerar om resultatet från den trygghetsmätning som har genomförts i kommunen under En likadan undersökning har även genomförts i Bollnäs och Söderhamns kommuner. Svarsfrekvensen är 73 %, 367 svar av 500 möjliga. Undersökningen belyser i vilken omfattning människor är oroliga för företeelser som t.ex. att bli utsatta för brott och vad de uttrycker som förbättringsområden för att tryggheten ska kunna ökas. Den tidigare trygghetsmätningen genomfördes 2006.

7 (33) Ks 155 Dnr Anpassning i förändringtid rapport från kommunchef tar emot informationen. Kommunchefen rapporterar från pågående anpassningsarbete och gör en tillbakablick över åtgärder som vidtagits under året. Särskilt noteras vikten av att budgetberedningen får en ny bild av var vi står och därmed en ny plattform för det fortsatta förändringsarbetet. Det är också viktigt att när nu flera på varandra följande förändringar genomförts, särskilt följa utvecklingen av de kvalitativa förändringarna i verksamheterna. Behovet av omfattande förändringar av strukturell karaktär kommer att krävas, allt annat lika.

8 (33) Ks 156 Dnr Nationell plan för transportsystemet svar på remiss Dnr N2009/6374/IR beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. Förslag till beslut Yoomi Renström (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avlämna följande begränsade remissvar på Nationell plan för transportsystemet : Förslaget till nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder föreslagits. Behoven bedöms dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs utökade anslag till infrastrukturen. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Sammanfattning Regeringen gav i december 2008 Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Ett förslag till plan finns nu utskickad på remiss och Ovanåkers kommun har nu möjlighet att ta ställning till planen. forts SKICKAS TILL För kännedom: Näringsdepartementet, Stockholm.

9 (33) Ks 156, forts Förslaget till Nationell plan för transportsystemet är ett ambitiöst underlag, där regionens problem dokumenterats och en hel del förbättringsåtgärder finns föreslagna. Behoven är dock så stora att de föreslagna åtgärderna inte räcker till. Det behövs ännu mer anslag till infrastrukturen. När det gäller anslagstilldelningen, är det nog inte möjligt att få till en ökning, oavsett vad Ovanåkers remissvar säger i den frågan. I övrigt finns det enligt förvaltningens åsikt inte något att framföra och tekniska avdelningen föreslår att Ovanåkers kommun avstår från att lämna svar på remissen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Ovanåkers kommuns tekniska avdelning. sunderlag Tjänstemannayttrande, , planeringsenheten Leif Elvsén.

10 (33) Ks 157 Dnr Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för regional transportinfrastruktur svar på remiss. Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till beslut Marlene Johansson (S) föreslår att Ovanåker kommun lämnar följande yttrande: Ovanåkers kommun är positiv till förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för åren har tidigare sänts ut på remiss. Dess bilaga rörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns nu också som remiss. Ovanåkers kommun ges nu möjlighet att lämna synpunkter till Region Gävleborg senast den 6 oktober Länstransportplanering är en långsiktig övergripande planering där del av statens ekonomiska medel för transportinvesteringar fördelas. Syftet är att uppnå de transportpolitiska målen på nationell och regional nivå. Region Gävleborg ansvarar och Länsstyrelsen ska stödja detta långsiktiga arbete. En ny planeringsomgång för perioden pågår. Klimat- och miljöaspekter och ett helhetstänkande har betonats och fyrstegsprincipen ska vara ledstjärna. Förslag till ny länsplan togs fram våren Den bygger delvis på den regionala systemanalys som gjordes Länstransportplaner ska enligt miljöbalken miljöbedömas. Häri ingår att följa planprocessen och att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömning med MKB ska också ställas ut för samråd. I slutversionen av länstransportplanen ska det redovisas bl.a. hur MKB:n beaktats. Förvaltningens ståndpunkt Innehållet i remissen är mestadels på en övergripande nivå och inga specifika objekt inom Ovanåkers kommun är berörda. Behov av att reagera på eller komplettera innehållet anses ej finnas. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska avdelningen Leif Elvsén.

11 (33) Ks 158 Dnr Ansökan om projekt för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd 1. beslutar att ansöka om medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Stödet skall användas för att långsiktigt utveckla kommunens generella föräldrastöd. 2. Ansökan avser kr för åren , varav kr avser forskningslärosätet och kr går till våra samverkande kommuner Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. I betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap SOU 2008:131 lägger utredaren Inger Davidson förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 17 år. Det är en strategi som går ut på att alla föräldrar ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Utredningen visar att många föräldrar frågar efter det. Om målsättningen ska kunna uppnås krävs att ideella, offentliga och privata aktörer samverkar. Stödet bygger dels på befintliga strukturer och samverkan mellan de aktörer som vanligtvis har barn och föräldrar som målgrupp (ideella organisationer, MVC, BVC, familjerådgivning, skola, förskola inklusive öppen förskola, skola, socialtjänst, bostadsbolag, polis, näringsliv, med flera) och dels på insatser på regional och nationell nivå. Utredningen lyfter fram förutsättningar, framgångsfaktorer och konkreta förslag på alla nivåer för att stimulera till utveckling, ökad kvalitet och kompetens. Utredningen tar inte ställning till enskilda föräldrastödsprogram men konstaterar att det behövs mer kunskap om användning och effekter. Den nationella strategin för föräldrastöd är en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. forts SKICKAS TILL För handläggning: Viveka Danielsson

12 (33) Ks 158, forts Strategin innehåller tre delmål: Bättre samverkan. När aktörer, kommunala och ideella, vars verksamhet riktar sig till föräldrar samverka mer med varandra, förbättras stödet och hjälpen till föräldrarna Fler mötesplatser. Att skapa fler hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar är särskilt viktigt för föräldrar som saknar egna nätverk av släkt och vänner. Landets familjecentraler som finns i vissa kommuner är utmärkta sådana mötesplatser. Fler aktörer med utbildning. Eftersom avsikten är att föräldrastödet i möjligaste mån ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet bör antalet aktörer med utbildning öka. Dessa ska arbeta med evidensbaserade program. Till föräldrastödsstrategin anslår regeringen 70 miljoner kronor som kommunerna kan söka. Ett antal kommuner ca 8 st kommer att väljas ut som får tillgång till medlen för att utveckla föräldrastödsarbetet. Företräde kommer att ges till kommuner som väljer att gå samman i sin ansökan med andra kommuner och samarbeta i föräldrastödsarbetet. Statens folkhälsoinstitut (FHI) ansvarar för att göra urvalet av kommuner. FHI får i uppdrag att sprida kunskap om förebyggande föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. Detta sker bland annat genom en samverkansgrupp med Sveriges kommuner och en rad expertorganisationer. FHI ska även anordna ett dialogforum minst en gång per år för att utbyta erfarenheter av föräldrastödet. FHI kommer också i ett webbaserat system erbjuda kommuner att vara med i öppna jämförelser om föräldrastöd. Detta för att medborgarna ska kunna jämföra och se hur det ser ut i sin egen hemkommun. Det långsiktiga målet i regeringens strategi är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså upp till 18 år. Projektbeskrivning Ansökan ska göras av en huvudsökande kommun i detta fall Ovanåker i samarbete med en forskargrupp vid ett forskningslärosäte, Ovanåker har valt Anna Sarkadi Leg.läk med.dr projektledare barnhälsovården SHS Forskargruppen har internationellt publicerat vetenskapliga arbeten som är relevanta för uppdraget. Andra forts

13 (33) Ks 158, forts aktörer t.ex. Landsting, idéburna organisationer och studieförbund står med i ansökan som samverkanspartners. Ett krav är att en eller flera andra kommuner samverkar. Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle kommun är samverkanspartner. Mål för projektet Det universella föräldrastödet ska utvecklas tillsammans med de övriga samverkansparterna och rikta sig till alla föräldrar med barn 0-18 år. Projektet består av 3 huvudspår. En hälsoprofil ska synliggöras i alla delprojekt. Spår 1. Att tillvarata kraften i det lokala nätverket som utmärker vår glesbygdskommun Spår 2. Nya kreativa arenor Finna nya kreativa arenor där möjlighet ges att utveckla ett föräldrastöd Spår 3. Var är papporna öka antalet pappor som deltar i föräldrastödsutbud Genomförande Att utveckla det vi är bra på är vårt tema Ovanåker har sina tre F,(Föreningar, församlingar, företag) och utnyttjar potentialen i det lokala nätverket och bygger upp ett föräldrastöd från egna arenor. Bollnäs har Höghammar, ett särskolegymnasium med en handikappidrottsprofil känd i landet. Hudiksvall har Glada Hudikteatern. Båda exemplen visar på hur människors resurser kan tas tillvara.utifrån erfarenheter från Ann Nilsson FIB projektet i Tierp skapas ett föräldrastöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Gävle har sitt unika föräldrarum på förskolan i Sätra där mångfalden och delaktigheten är ett faktum. Metoden utvärderas och implementeras. Ljusdal, kommunen i en skogsbygd, har pappor som deltar i föräldragrupper och har män som på riksnivå gjort sig kända i manliga nätverk, den kraften bygger projektet vidare på. forts

14 (33) Ks 158, forts Framtidens arena internet utmanar oss, här skapas möten mellan föräldrar och barn. Ekonomiska konsekvenser Projektet finansieras helt av projektmedel. Syfte är att via metodutveckling och utbildningsinsatser bygga på det befintliga lokala nätverkets resurser och kunna ta fram pilotmodeller för framtidens föräldrastrategier. Detta innebär att ingen ny verksamhet byggs upp som står och faller med projektet. De insatser som krävs från samarbetspartners ingår i deras nuvarande arbetsuppgifter. Måluppfyllelse Projektet innebär metodutveckling samt en satsning på förebyggande och tidiga insatser vilket överensstämmer med kommunens folkhälsomål. sunderlag Tjänstemannayttrande , socialförvaltningen Viveka Danielsson. Budgetförslag.

15 (33) Ks 159 Dnr Företagshotell/distansarbetarkontor - svar på medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige vill rikta ett tack för medborgarförslaget och informera om att OKAB gör en intresseinventering samt förbättrar informationen om och marknadsföringen av uthyrningen av kontorsplatser. Denna uthyrning kommer även fortsättningsvis att ske på marknadsmässiga villkor. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Susanne Jeffrey, Margareta Krause, Diana Sandell och Anita Wallin föreslår att kommunen undersöker grundförutsättningarna för ett distansarbetarkontor i regi av Ovanåkers kommun. Analysen bör inkludera intresse, potentiella lokaler, IT-möjligheter, kostnadseffektivitet och adekvat marknadsföring. Ärendets beredning OKABs tjänstemän har tittat på frågan ur både näringslivs- och fastighetsförvaltningssynpunkt och redovisat ärendet för bolagets styrelse. De ser förslaget som positivt vad gäller idén om att hyra ut mer eller mindre kompletta kontorsarbetsplatser för kortare eller längre tid. Lokaler finns, möbler finns och partners finns för kompletterande funktioner. De har inom Alfta Industricenter hyrt ut möblerade kontorsplatser i mindre omfattning, dock utan att marknadsföra detta i nämnvärd omfattning. Uthyrningen har skett på marknadsmässiga villkor. Förvaltningens ståndpunkt OKAB kommer att, mera aktivt än tidigare, tydliggöra och marknadsföra möjligheterna att hyra möblerad kontorsplats med kringfunktioner. En intresseinventering kommer att ske under hösten via Fördel Edsbyn/Alfta. Subventionerad uthyrning kommer ej att ske. Ekonomiska konsekvenser De åtgärder OKAB ämnar vidtaga ryms inom befintlig verksamhet/budget. Skall subventionerad uthyrning ske behöver resurser tillföras. Miljökonsekvenser Aktiviteterna bedöms vara neutrala ur miljösynpunkt. forts

16 (33) Ks 159, forts Måluppfyllelse I den mån aktiviteterna leder till uthyrning medverkar de positivt till att uppnå uppsatta mål. sunderlag Medborgarförslag Tjänstemannayttrande , OKAB Näringsliv AB, Thomas Zetterqvist. s arbetsutskott 99/09.

17 (33) Ks 160 Dnr Revisionsrapport om tillsyn och kontroll av alkohol och livsmedel yttrande lämnar följande yttrande: Tillsyn och kontroll av alkohol Kommentar till avsnitt 6 1. ska ha mer insyn i kommunens alkoholpolitiska arbete. 2. Det alkoholpolitiska programmet ska revideras snarast och ett beslut om att fortsätta arbeta enligt metoden ansvarsfull alkoholservering (bör) ska fattas omgående. 3. En årlig tillsynsplan ska fastställas av kommunstyrelsen inför varje år och i rapporten till kommunstyrelsen skall, förutom delegationsbesluten, även ingå genomförda tillsynsbesök, länsrapport m.m. Tillsyn och kontroll av livsmedel Punkt 7.4 Kommunens kontrollverksamhet instämmer i miljö- och byggnämndens yttrande: 1. Punkterna som räknas upp under texten De formella uppgifterna. är de arbetsuppgifter som lyfts fram i verksamhetsplanering för För övrigt kan kommunstyrelsen, liksom miljö- och byggnämnden, med glädje konstatera att KPMG bedömer att miljö- och byggnämndens verksamhetsplanering och kontroll inom livsmedelsområdet fungerar bra. På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens tillsyn enligt alkohollagen och kontroll enligt livsmedelslagen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden yttrar forts SKICKAS TILL För handläggning: Siv Lövgren. För kännedom: Kommunrevisorerna genom S-Å Holm. Miljö och Bygg.

18 (33) Ks 160, forts sig över revisionsrapportens slutsatser och rekommendationer senast den 12 oktober sunderlag Revisionsrapport , Kommunrevisionen. Tjänstemannayttrande , alkoholhandläggare Siv Lövgren. Miljö- och byggnämnden 53/09. s arbetsutskott 100/09.

19 (33) Ks 161 Dnr Delegering av beslutanderätten för fastställande av lägenhetsnummer och registrering i lägenhetsregistret delegerar rätten till att besluta om lägenhetsnummer och att löpande registrera ändringar och kompletteringar i lägenhetsregistret till kartteknikern. Enligt lagen om Lägenhetsregistret (2006:378) ska kommunerna från och med 1 september 2009 fastställa lägenhetsnummer på nybyggda lägenheter och förändringar som berör befintliga lägenhetsnummer samt registrera detta i lägenhetsregistret. Med lägenhetsregistret blir det enklare och billigare att ta fram hushållsoch bostadsstatistik. Statistiken kommer att användas bland annat i forskning och planering av vårt samhälle. Lantmäteriet har samlat in uppgifterna till registret. Sedan tidigare har rätten att upprätta nya belägenhetsadresser delegerats till karteknikern. Förvaltningens ståndpunkt Byggnads- och adressregister registreras idag i BALK, genom uppkoppling mot Lantmäteriets databas, av kartteknikern. Kunskap och erfarenhet finns sedan flera år. sunderlag Tjänstemannayttrande , tekniska enheten Marit Andersson. s arbetsutskott 102/09. SKICKAS TILL För handläggning: Marit Andersson. För kännedom: Sofia Wetterholm.

20 (33) Ks 162 Dnr Skattesats 2010 s förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen ska vara oförändrad, d v s 21:90 kr/skattekrona. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2010 till 21,90 kr/skattekrona. Enligt kommunallagen, 8 kap, 6, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. sunderlag s arbetsutskott 103/09.

21 (33) Ks 163 Dnr Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande förändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras Anslag till personalklubben bibehålls 155 tkr 110 tkr 120 tkr Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Förslaget innebär en försämring av budget med 718 tkr jämfört med förslaget. Förslag till beslut Anna Rudman (C) och Håkan Englund (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med följande ändringar: Personalavdelningen Medel för förvaltningsövergripande utbildning återläggs 155 tkr 25 årsgratifikationer fortsätter att genomföras 110 tkr Anslag till personalklubben bibehålls 120 tkr forts SKICKAS TILL För handläggning: Budgetberedningen För kännedom: Ulrica Persson. Susanne Björklund. Mona Persson. Christer Engström

22 (33) Ks 163, forts Service och informationsavdelning * Bidrag till Edsbyns närradio bibehålls 42 tkr * Gåva till nyfödda ges även fortsättningsvis 10 tkr Kostavdelningen * Utbildningsnivåns omfattning inom kostavdelning upprätthålls 133 tkr * Matsalen på Gyllengården hålls öppet på helger 39 tkr * Kvalité på maträtter och råvaror bibehålls inom kostavdelningen 100 tkr * Frukt vid skollunchen kvarstår 58 tkr * Ekologisk mjölk serveras vid skollunchen 14 tkr Partistöd, återställning till 2008-års nivå -63 tkr Yoomi Renström (S) föreslår att tidningen Fördel Alfta/Edsbyn läggs ned i sin helhet under en period. sgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Anna Rudmans (C) och Håkan Englunds (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Yoomi Renströms förslag och finner att kommunstyrelsen avslår det. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för åren enligt förutsättningar som angavs vid kommunfullmäktige i maj månad och förvaltningsinterna anvisningar, vilket innebar att andel av omställningsarbetet Anpassning i förändringstid skulle redovisas i form av beskrivningar av vad de innebär att sänka kostnadsmassan. Förvaltningens ståndpunkt Ställningstagande avseende förslag till åtgärder önskas under den politiska beredningen. sunderlag Budget och verksamhetsplan , kommunstyrelsen. s arbetsutskott 104/09.

23 (33) Ks 164 Dnr Sammanträdesdagar år 2010 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande sammanträdesplan för år 2010: Mån Yttr in ks au må Beredn ti kl 08:00 Utskick kallelse au to Au Smtr to kl 09:00 Utskick kallelse ks to Ks Smtr to kl 09:00 Jan Feb Mar , ti Apr Maj Juni 3 10 Juli Aug Sep , 30 9 Okt Nov Dec Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska fastställas. Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar: 22 februari, 26 april, 31 maj, 27 september, 29 november och 20 december, kl.18:30. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes.

24 (33) Ks 165 Dnr Avsägelse från kommunala uppdrag godkänner avsägelsen från Björn Mårtensson (C) enligt följande: Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamot i Helsinge Net AB. Vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening. Ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. SKICKAS TILL För kännedom: Björn Mårtensson.

25 (33) Ks 166 Dnr Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Löner. Växeln.

26 (33) Ks 167 Dnr Fyllnadsval, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Vaktmästeri. Växeln. Löner.

27 (33) Ks 168 Dnr Fyllnadsval, ledamot i styrelsen för Helsinge Net AB s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. 2. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår följande: Kommunfullmäktige nominerar Hans Jonsson (C), Ovanåkers kommun, till ledamot i Helsinge Net AB. Nomineringen gäller enligt konsortialavtal under förutsättning att likalydande beslut fattas i Bollnäs kommun. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval.

28 (33) Ks 169 Dnr Fyllnadsval, vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker för återstoden av mandatperioden. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet för Bollnäs-Ovanåker. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Arbetsförmedlingen, Box 273, Bollnäs.

29 (33) Ks 170 Dnr Fyllnadsval, ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Box 3123, Östersund.

30 (33) Ks 171 Dnr Fyllnadsval, ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes För kännedom: Kommuninvest Ekonomisk Förening, Box 124, Örebro.

31 (33) Ks 172 Dnr Fyllnadsval, ombud, Ovanåkers Företagshälsovård AB väljer Hans Jonsson (c) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Förslag till beslut Anna Rudman (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Hans Jonsson (C) som ombud t.o.m. föreningsstämma 2011 för Ovanåkers Företagshälsovård AB. Björn Mårtensson (C) har fr.o.m. den 1 juli avsagt sig samtliga kommunala uppdrag, utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. ska förrätta fyllnadsval. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes. För kännedom: Ovanåkers Företagshälsovård AB/Arbetsmiljöutveckling, Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

32 (33) Ks 173 Redovisning av delegeringsbeslut (pärm) godkänner redovisningen av delegeringsbesluten har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 12 mars 2009, 42, antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Allmänna ärenden Tillstånd att använda kommunens vapen, dnr och dnr Mark- och exploateringsärenden Yttranden över kommunal förköpsrätt, perioden Personaladministrativa ärenden om utfärdade pensionsbesked, perioden Alkoholärenden Redovisning av beslut om serveringstillstånd samt tillsyn, perioden Ekonomiärenden Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag, perioden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-10-09 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 oktober, kl. 09:00-10:10. ande Björn Mårtensson (c), ordförande Bertil Eriksson (kd), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

(8) Kommunfullmäktiges valberedning

(8) Kommunfullmäktiges valberedning 2015-02-16 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum våning 2, måndag 16 februari, 2015, kl. 10.00 10.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet 2011-02-15 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 15 februari 2011, kl.13.00-15.30. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande, 1-4 Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl 2011-05-17 1 (12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl.13.00-14.30. Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl 2011-11-10 2013-09-16 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl. 17.30 18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet 2015-09-21 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 21 september 2015, kl. 10.00 11.15. Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet 2014-11-18 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 18 november 2014, kl. 15.15 16.00 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 (39) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 9.00-12.00. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl 2011-11-10 2014-03-13 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-9 Monica Jonsson Plats och tid Sammanträdesrum B, kl. 14:00-14:40 1(9) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Björn Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-16 1 (1) 2011-11-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 16 november 2011, kl. 8.30-11.35. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-23 1 (18) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-23 1 (18) Socialnämnden 2010-06-23 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 23 juni, kl. 09:00-12:40. ande Bertil Eriksson (KD), ordförande Nils-Erik Falk (C), vice ordförande Lena Westling (C) Bertil

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

(14) Pär Johansson (M), ersättare för Åsa Arvidsson (S)

(14) Pär Johansson (M), ersättare för Åsa Arvidsson (S) 2011-06-01 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 1 juni 2011, kl. 8.30-12.00. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Pontus Simonsson (C) Hans Jonsson (C) Bengt Forssén (S)

Läs mer

(14) Socialnämnden. Socialchef Anette Forsblom Verksamhetschef Monica Liljemark 86-87

(14) Socialnämnden. Socialchef Anette Forsblom Verksamhetschef Monica Liljemark 86-87 2011-06-22 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 22 juni, kl. 9.00-11.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-14 1 (16) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, måndag 14 maj 2012, kl. 9:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-14 1 (16) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, måndag 14 maj 2012, kl. 9:00-12:00. 2012-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, måndag 14 maj 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

2015-10-07 1 (21) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, onsdag 7 oktober 2015, kl. 13.00-16.10.

2015-10-07 1 (21) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, onsdag 7 oktober 2015, kl. 13.00-16.10. 2015-10-07 1 (21) Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, onsdag 7 oktober 2015, kl. 13.00-16.10. Håkan Englund (S), ordförande Pär Johansson (M) Lindvi Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

(13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 26 maj 2011, kl

(13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 26 maj 2011, kl 2011-05-26 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 26 maj 2011, kl. 8.30-12.30. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Karl-Gunnar

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum C, tisdagen 24 mars kl 13:15-16:15

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum C, tisdagen 24 mars kl 13:15-16:15 2015-03-24 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum C, tisdagen 24 mars kl 13:15-16:15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats Ivarsson

Läs mer

(14)

(14) 2011-11-10 2015-10-13 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 15 september, 2015, kl. 08.30 11.15, ajournering 09.50 10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-28 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 28 januari 2010, kl 08:30-15:30. ande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C) Karl-Gunnar

Läs mer

(14) Miljö- och byggnämnden

(14) Miljö- och byggnämnden 2008-12-10 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 10 december, kl 13:00-15:00. ande Övriga närvarande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-08 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-08 1 (14) 2014-10-08 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 8 oktober 2014, kl. 8:30-11:45.. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande

Läs mer

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2009-04-15 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 15 april, kl 13:00-15:00. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) Barn- och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) Barn- och skolnämnden 2011-03-24 1 (14) Plats och tid Skålsjögården, torsdagen den 24 mars 2011, kl 13.00-17.00. ande Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Karl-Gunnar Landar (C) Jennie Forsblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

(18) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 11 december 2014, kl

(18) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 11 december 2014, kl 2014-12-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 11 december 2014, kl. 9.00-12.10 Håkan Englund (S), ordförande Ingrid Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

(20) Socialnämnden. Monica Hansson (C) ersättare för Lena Westling (C) Lars Jingåker (S) ersättare för Henry Johansson (KD)

(20) Socialnämnden. Monica Hansson (C) ersättare för Lena Westling (C) Lars Jingåker (S) ersättare för Henry Johansson (KD) 2011-10-12 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 12 oktober, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C)

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) 2014-05-21 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 21 maj 2014, kl. 8.30-11.30.. Beslutande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-11-18 1 (6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15 Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Socialnämnden 2010-02-17 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 17 februari, kl. 09:00-12:00. Ajournering kl.10:00-10:20. Beslutande Bertil Eriksson (KD) ordförande Nils-Erik Falk (C) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-09-09 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 september kl. 13.15-15.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Marlene Johansson, ks Roland Mähl (PRO) Roger

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1) Socialnämnden 2010-12-16 1 (1) Plats och tid Alfta Quren, konferensrum, torsdag den 16 december, kl. 13.00-15.30 Beslutande Bertil Eriksson (KD) ordförande Nils-Erik Falk (C) vice ordförande Lena Westling (C) Bertil

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 (15) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin (MP) Claes Häggblom (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 (15) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin (MP) Claes Häggblom (KD) 2012-08-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 29 augusti 2012, kl. 8:30-11:30.. Beslutande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 2012-12-12 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 12 december 2012, kl. 8:30-12:10. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-30 1 (19) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 30 augusti 2012, kl. 9:00-15:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-30 1 (19) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 30 augusti 2012, kl. 9:00-15:00. 2012-08-30 1 (19) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 30 augusti 2012, kl. 9:00-15:00. Håkan Englund (S), ordförande Ingrid Björklund (FP) Jennie Forsblom (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 2014-10-22 1 (14) Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 Beslutande Ledamöter Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP) Claes Häggblom, (KD) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Monica Hansson (C) Ej tjänstgörande ersättare

Monica Hansson (C) Ej tjänstgörande ersättare 2010-04-28 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 28 april, kl. 09:00-12:00 Ajournering kl.10:00-10:20. Beslutande Bertil Eriksson (KD) ordförande Nils-Erik Falk (C) vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30. Kommunkontoret måndag 28 november

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30. Kommunkontoret måndag 28 november 2016-11-17 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl, (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer