KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen (19) )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-02-09 1(19) )"

Transkript

1 1(19 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s, ordförande Maj-Britt Lindström, Piteå, (s Christian Lindgren, Boden, (s Annika Eriksson, Luleå (mp, tjg ers Kenneth Stålnacke, Kiruna, (s, t o m 15 Margaretha Lindbäck, Luleå, (s Lars Alriksson, Malmberget, (m Lars Häggström, Arvidsjaur, (m Jan Larsson, Pajala, (v Brith Fäldt, Piteå, (v Övriga deltagande Eva Nilsson, Överkalix, (s, ers, t o m 15 Raimo Päkkö, Haparanda, adj Karl Bergdahl, kansliet, t o m 15 Ingrid Carlenius, kansliet, t o m 15 Björn Eriksson, kansliet, t o m 15 Kjell-Åke Halldén, kansliet, t o m 15 Birgit Nordlander, kansliet, t o m 17 Anita Lindfors, kansliet, t o m 15 Pär Röckner, kansliet, 16 Åsa Sturk, kansliet, sekr Stefan Sjöberg, Övre Norrlands Kreditgarantiförening, 15 Utses justera Kenneth Stålnacke Underskrifter Sekreterare. Paragrafer: 1-18 Åsa Sturk Ordförande. Bo Johansson Justerande.. Kenneth Stålnacke

2 2(19 Styrelsen 1 Delgivningar a Yttrande över "Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi - en samlad förvaltning med politisk styrning", SOU 2005:93. b Protokoll från Länshandikapprådet c Protokoll från Tillväxtberedningen d Beslut från Socialstyrelsen ang stöd för FoU Äo med kr. e Förteckning över utsända cirkulär samt inkomna svar. lägga delgivningarna till handlingarna.

3 3(19 2./. Bilaga. Rapporter från rapportörerna Föreligger skriftlig årsrapport från rapportör för barn- och utbildningsfrågor. Bo Johansson rapporterar muntligen från Europaforum - Nordliga dimensionen. Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget budget innebär norra Sverige förlorat sin status som Mål 1 område. Hela Sverige tillhör numera nya Mål 2 det vill säga Målet för konkurrenskraft och sysselsättning. Besparingar för statskassan som man åstadkommit genom sänkt budgetavgift till EU bör användas för kompensera bortfallet av medel till regionen. Inför Sveriges riksdag har regeringen lovat de svenska regionerna ska hållas skadeslösa genom nationell finansiering. Stödintensiteten från EU medel i Mål 1 är idag cirka 110 /pers/år i genomsnitt. De fyra nordliga länen har fortfarande ett erkännande som ett särskilt område i och med man fick särskilt avsa medel, 35 /person/år på NUTS II nivå. Det är Sveriges regering som nu väljer hur man ska fördela medlen inom det nya Mål 2 programmet i Sverige. Sverige kan föreslå ett program för hela landet och man kan också välja ha ett eget program för nuvarande Mål 1 område. Det är skillnad mellan Mål 1 och Mål 2 avseende vilka åtgärder som är tillåtna för finansiering med EU medel. I det nya Mål 2 är det exempelvis inte tillåtet finansiera företagsstöd med EU medel. En ytterligare skillnad är medfinansieringsgraden från EU blir lägre än för nuvarande period, maximalt 50 %. Det innebär också man måste öka medlen från den svenska statskassan för få tillgång till EU pengarna. Europaforum argumenterar för ett eget Mål 2 program för norra Sverige och en stödintensitet med tillräckliga Mål 2 medel för hålla norra Sverige skadeslöst. Samt de ökade medel för landsbygdsutveckling till Sverige vilka gavs som kompensation för argument om gleshet ska ge en ökad medelstilldelning i norra Sverige. med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

4 4(19 3 Delegationsärende Föreligger delegationsärende från direktören om MBL-förhandling angående nytt anställningsavtal för Björn Eriksson, handläggare vid Kommunförbundet Norrbottens kansli. I samband med Kommunförbundet Norrbotten antog ett nytt arbetstidsavtal från uppdagades Björn Eriksson som handläggare inte har anställningsförhållanden i likhet med övriga handläggare. Efter MBLförhandling ändras anställningsförhållandet från reglerad till oreglerad arbetstid. med godkännande lägga delegationsärendet till handlingarna.

5 5(19 4 Fyllnadsval av ledamot till styrkommittén för Interreg IIIA Nordkalotten/Kolarctic Kommunförbundet Norrbotten har två ordinarie ledamöter och två ersättare i styrkommittén för INTERREG III A Nordkalotten/Kolarctic. Fyllnadsval av ledamot bör göras till styrkommittén med anledning av Per Lavanders bortgång. Förordnandet gäller längst till och med den 31 december utse Bo Johansson, (s, Älvsbyn som ledamot till styrkommittén för INTERREG III A Nordkalotten/Kolarctic.

6 6(19 5 Underskrifter av likvida medel m m Styrelsen beslutade , 108, avseende underskrifter beträffande likvida medel etc har Roger Kempainen, Åsa Sturk och Marie Engström två i förening verkställa underskrifter för Norrbottens län Kommunförbund vid uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar. komplettera med utse även ordförande Bo Johansson som firmatecknare.

7 7(19 6 Filmkommissionen - Förtydligande Styrelsen beslutade vid sammanträde , 74, rekommendera länets kommuner medfinansiera Filmkommissionen med 1,20 kr/invånare/ år. Styrelsen bör komplettera beslutet med tidsbestämma hur många år medfinansieringen bör göras. rekommendera länets kommuner medfinansiera Filmkommissionen med 1,20 kr/invånare/år under åren

8 8(19 7 Rutiner för samverkan mellan kommuner och landstinget kring utskrivningsklara patienter Med anledning av ändringar i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404, lagen trädde i kraft 1 juli 2003, fick en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget i uppdrag./. ta fram rutiner för informationsöverföring. Bilaga. Arbetsgruppen har: * arbetat fram dokumentet som beskriver rutinerna för samverkan, * genomfört utbildningar för personal inom kommunerna och landstinget på varje sjukhusort, * medverkat i utveckla Meddix SVP, till ett heltäckande IT-stöd, för den samordnade vårdplaneringen och informationsöverföringen mellan huvudmännen. fastställa rutinerna för samverkan mellan kommunerna och landstinget, samt rekommendera kommunerna följa rutinerna.

9 9(19 8 Ansvarsfördelningen för hjälpmedel i Norrbottens län I samband med Ädelreformen gjordes en ansvars- och arbetsfördelning för hjälpmedel mellan kommunerna och landstinget. Allt eftersom har gränsen förändrats och ifrågass. En arbetsgrupp har haft i uppdrag utreda ansvars./. och arbetsfördelningen. Bilaga Utredningsgruppen föreslår bostaden ska utgöra ansvarsgränsen för hjälpmedel vilket innebär landstinget har det fulla ansvaret för förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende. Kommunen har motsvarande ansvar för personer i särskilda boendeformer. För den enskilde innebär det endast en huvudman förskriver och ansvarar för hjälpmedel. Med denna gränsdragning försvinner begreppet arbetstekniska hjälpmedel genom alla hjälpmedel betraktas som individuella. Om t ex en person är i behov av en säng eller lyft till sin bostad betraktas det som ett hjälpmedel i den dagliga livsföringen även om den används av personalen. För hjälpmedel där specialistkompetens krävs svarar alltid landstinget för förskrivning. Förslaget har bedömts vara kostnadsneutralt mellan huvudmännen samt tidsåtgången. Förslaget är avgränsat till bostaden, vilket innebär skola och arbetsplats lämnats utanför. Arbetsgruppen föreslår ett gemensamt samverkansforum bildas mellan kommunerna och landstinget och gemensamma riktlinjer utarbetas för hjälpmedelsverksamheten. Landstingets styrelse har antagit förslaget december anta förslaget, samt rekommendera kommunerna anta förslaget med tillämpning fr o m

10 10(19 9 Ansökan om bidrag från Norrbottens Fotbollförbund - Projekt Förenings- och samhällsutveckling Föreligger ansökan från Norrbottens Fotbollförbund om bidrag med kronor till ett projekt med arbetsnamnet Förenings- och samhällsutveckling. Målet med projektet är skapa förutsättningar för fotbollsföreningens överlevnad i glesbygden och fotbollsföreningens möjlighet till medverkan för skapa en positiv utveckling i samhället på orten. Projektmedel kommer även sökas från Riksidrottsförbundet, Länsstyrelsen Norrbottens län, Landstinget Norrbottens län, Allmänna Arvsfonden, Sparbanksstiftelsen, berörda kommuner och Svenska Fotbollförbundet. avslå ansökan med motivering ansökan även kommer ställas till berörda kommuner för eget beslut.

11 11(19 10 Regionfrågan - Norrbottens kommuner och landsting Styrelsen beslutade presidiet skulle inleda en dialog med Norrbottens läns landsting om eventuellt bildande av en ny ideell förening, Norrbottens kommuner och landsting genomförde en delegation med representanter från både Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting ett studiebesök vid Gävleborgs kommuner och landsting i Gävle. Erfarenheter från besöket redovisas av Bo Johansson, Jan Larsson och Lars Alriksson. Arbetsgruppen har genomfört ett möte och mötet syftade till formulera en avsiktsförklaring och en förfrågan till Norrbottens läns landsting om intresse för bilda en ny gemensam ideell förening../. Bilaga. Avsiktsförklaring. Under förutsättning styrelsen beslutar godkänna avsiktsförklaringen och förfrågan till landstinget, och landstinget ställer sig positiva, avser presidiet vid styrelsesammanträdet föreslå styrelsen under maj månad kalla till ett extra länsmöte för där behandla frågan behandlas och fa erforderliga beslut. Målet är beslut ska vara fade före och den nya ideella föreningen ska träda i kraft från Kommunförbundet Norrbotten avses således avvecklas i samband med 60-årsfirandet under december Ärendet diskuteras och det läggs två yrkanden. Jan Larsson, (v, föreslår i skrivelsen stryka "under maj månad" och i övrigt godkänna ovanstående förslag till beslut. Annika Eriksson, (mp, föreslår samtliga tidsangivelser stryks och i övrigt godkänna ovanstående förslag till beslut. Ordföranden lägger proposition på yrkandena. godkänna avsiktsförklaringen och förfrågan till landstinget samt

12 12(19 om landstinget ställer sig positiva, avser presidiet vid styrelsesammanträdet föreslå styrelsen kalla till ett extra länsmöte för där behandla frågan och fa erforderliga beslut. Målet är beslut ska vara fade före och den nya ideella föreningen ska träda i kraft från Kommunförbundet Norrbotten avses således avvecklas i samband med 60-årsfirandet under december Annika Eriksson (mp samt Lars Alriksson (m och Lars Häggström (m reserverar sig.

13 13(19 11 NENET - val till styrelse Kommunförbundet Norrbotten utgör valberedning för NENET. Inför NENETs årsmöte i maj 2006 har önskemål inkommit om "tyngre" representation i NENETs styrelse. NENET står inför nya och större utmaningar de närmaste åren. Energiförsörjningen blir en allt viktigare fråga i ett alltmer avreglerat och internationaliserat samhälle. Norrbottens läns landsting ser energifrågan som en infrastrukturell hörnsten i Norrbotten. I takt med de fossila energislagen blir allt dyrare eftersom tillgången snabbt minskar, blir utvecklingen av förnybara energislag och effektivisering av energianvändningen en avgörande faktor i den regionala utvecklingen för länets ekonomiska och sociala trygghet i såväl det kortsiktiga som det långsiktiga perspektivet, inte minst i syfte säkerställa näringslivets konkurrenskraft. NENET avser utgöra en resurs för utvecklingsarbetet i regionen och tendensen är NENETs kompetens blir alltmer efterfrågad, inte minst inom och genom de nätverk som byggts upp genom åren. Med den inriktning som regionala energikontor har är den politiska förankringen i regionen av yttersta vikt för verksamheten, inte minst när det gäller möjligheter till finansiering av projekt från internationella och nationella program som kommer regionen tillgodo. Erfarenheter från andra regioner visar tydligt det är av helt avgörande betydelse det finns tongivande politiker och beslutsfare i styrelsen. NENETs nuvarande styrelse har beslutat inbjuda landstinget gå in som delägare i NENET samt ta fram ett förslag till gemensamt energikontor för Norrbotten och Västerbotten (eftersom det för närvarande inte finns något energikontor i Västerbotten. Presidiet föreslår styrelsen besluta tillskriva kommunerna om nomineringsförslag till NENETs styrelse, samt nomineringarna ska ha inkommit till Kommunförbundet Norrbotten senast den 15 mars 2006.

14 14(19 12 Kommunförbundet Norrbotten 60 år Den 30 december 1946 bildades Norrbottens Landskommuners Länsförbund och blev den första kommunala länsorganisationen i sitt slag i Sverige. Övriga län fick sina kommunala länsorganisationer Den som kom personifiera bildandet var Ivar Jansson, känd socialdemokratisk politiker från Kalix. Kommunförbundet Norrbotten "fyller" 60 år årsjubileet uppmärksammades med en minnesskrift samt ett jubileumsmöte arrangerades där styrelsen, f d styrelseledamöter, personal och pensionerad personal inbjöds. Jubileumsmötet hölls i Kalix som en gest till den kommun varifrån grundaren kom. uppdra till direktören planera 60-årsfirandet i samband med styrelsens sammanträde 14 december 2006 med övernning mot 15 december, direktören inplanerar seminarier och uppdaterar minnesskriften från 50-årsjubileet, plats föreslås bli Storforsen, Älvsbyn, samt frågan om finansiering tas upp i samband med redovisning av årsbokslut för 2005 vid styrelsens sammanträde 30 mars 2006.

15 15(19 13 Rapportörskap Lars Alriksson och Kenneth Stålnacke är valda som rapportörer för internationella frågor. Kenneth Stålnacke har avsagt sig uppdraget som rapportör pga tidsbrist. Frågan har uppstått om valda rapportörer för internationella frågor ska "annulleras" och ersättas av rapportörerna för Europaforum, Bo Johansson (s och Brith Fäldt (v som är utsedda via Tillväxtberedningen. Dessutom bör Lars Alriksson ges en annan rapportörsroll. rapportörskapet för internationella frågor ersätts av rapportörer för Europaforum, samt utse Lars Alriksson (m som tredje rapportör för tillväxt- och utvecklingsfrågor tillsammans med Jan Larsson (v och Christian Lindgren (s.

16 16(19 14 Vendelegationen - referensgrupp En ny venförvaltning har bildats i Sverige. Landet har indelats i fem vendistrikt, varav Bottenvikens vendistrikt är det nordligaste och omfar Norrbottens och större delen av Västerbottens län. Regeringen har beslutat Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara förvaltningsmyndighet för vendistriktet. För varje vendistrikt har regeringen utsett en särskild Vendelegation. Följande personer är ledamöter i Vendelegationen för Bottenvikens vendistrikt. Per-Ola Eriksson, Landshövding i Norrbottens län, ordf Katarina Eckerberg, professor, Umeå universitet Gunilla Forsgren-Johansson, funktionschef, Länsstyrelsen i Västerbotten Johan Ingi, professor, Luleå Tekniska Universitet Martin Lindgren, enhetschef, Länsstyrelsen i Norrbottens län Delegationens uppgift är fa beslut om de miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska tas fram inom arbetet med vendirektivet. Som en del i få en bred förankring och uppslutning kring de beslut som kommer fas har delegationen beslutat tillsätta en referensgrupp. Dess uppgift skall vara bistå vendelegationen och venmyndigheten med synpunkter och råd i arbetet med utveckla en bra venförvaltning. Kommunförbundet Norrbotten inbjuds ingå i denna referensgrupp med två personer, dels en politiker och en tjänsteman och dels en kvinna och en man. utse Margaretha Lindbäck, rapportör samhällsbyggnadsfrågor och Stefan Marklund, VA-chef Luleå kommun som Kommunförbundet Norrbottens representanter i den nya referensgruppen.

17 17(19 15 Ansökan om ekonomiskt stöd från Övre Norrlands Kreditgarantiförening Stefan Sjöberg, Övre Norrlands Kreditgarantiförening, informerar om dess verksamhet. En kreditgarantiförening är ett antal oberoende privata företag som agerar gemensamt för främja varandras kapitalförsörjning genom företagen förser varandra med nödvändiga säkerheter i form av borgen på lån i banker eller andra kreditinstitut. Övre Norrlands Kreditgarantiförening vill arbeta för företag ska överleva och utvecklas i en miljö med god finansiell infrastruktur och verksamheten ska ses som ett komplement till övriga finansieringsmöjligheter. Målsättningen är skapa en förening i Norr- och Västerbotten med medlemmar med ett grundkapital på 10 miljoner kronor vilket innebär föreningen kan lämna borgen för fem gånger kapitalet, 50 miljoner kronor. Idag har ca 600 företag, huvudsakligen från Västerbotten, antagits som medlemmar med en medlemsinsats uppgående till kronor/företag. Denna information kommer även lämnas vid nästa länsträff för näringslivscheferna i Norrbotten. Styrelsen ställer sig positiv till informationen och överlämnar till respektive kommun fa beslut om eventuellt medlemsskap.

18 18(19 16 Gymnasieutredningen Pär Röckner, kansliet, informerar om pågående gymnasieutredning. Utredningens syfte är " i länet skapa en gymnasieskola, som tillomfång och kvalitet är tillräckligt raktiv för tillfredsställa behovet av gymnasieutbildning hos länets ungdomar. Skapa förutsättningar för göra kommunerna och i förlängningen länet till en vinnare vid en länsövergripande gymnasiesamverkan." Utredaren föreslår en gymnasiestrategi för bestående av: 1. Information - Marknadsföring. 2. Regional strategi- och utvecklingsgrupp i gymnasiefrågor. 3. Inventering av behov och utbud m m. 4. Länsstrategiska program/utbildningar. Inför styrelsens nästa sammanträde den 30 mars kommer en slutrapport och förslag till beslut presenteras. Styrelsen tackar för informationen och avvaktar beslutsförslag till sammanträdet 30 mars 2006.

19 19(19 17 Samverkan inom vuxenutbildningen - Norrbotten som försökslän Birgit Nordlander, kansliet, lämnar information om samverkansdelegationens förslag till samlat grepp om vuxnas lärande. Delegationen anser det krävs ett samlat grepp om vuxnas utbildning och kompetensutveckling för tillgodosett samhällets, arbetsmarknadens och de enskilda medborgarnas behov. Delegationen föreslår en försöksverksamhet där dagens aktörer i ökad grad samverkar om vuxnas lärande. På så sätt kan man få ytterligare erfarenheter av hur högre utbildning långsiktigt kan gynna lokal och regional tillväxt. En arbetsgrupp med representanter för Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet, Länsarbetsnämnden samt Lapplands kommunalförbund arbetar för närvarande med en ansökan för Norrbottens ska få bli försökslän till samverkan inom vuxenutbildningen. ansökan delges styrelsen, samt informationen i övrigt läggs med godkännande till handlingarna.

20 20(19 18 FRISK Maj-Britt Lindström informerar om Länsstyrelsen har utnämnt 2006 till hälsans år. Ledamöterna diskuterar vad Kommunförbundet Norrbotten ska kunna göra för uppmärksamma detta. Eftersom kommunerna redan gör en hel del för förbättra frisktalet borde det visas upp vad som pågår på basplanet. FRISK-projektet kommer vara på Nolia i Piteå den 7 augusti 2006 och förslag läggs Kommunförbundet Norrbotten kanske skulle kunna delta på något sätt för samordna kommunernas insatser. presidiet får i uppdrag fundera över ett program för kommunerna vid Nolia den 7 augusti.

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer