KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen (19) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-02-09 1(19) )"

Transkript

1 1(19 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s, ordförande Maj-Britt Lindström, Piteå, (s Christian Lindgren, Boden, (s Annika Eriksson, Luleå (mp, tjg ers Kenneth Stålnacke, Kiruna, (s, t o m 15 Margaretha Lindbäck, Luleå, (s Lars Alriksson, Malmberget, (m Lars Häggström, Arvidsjaur, (m Jan Larsson, Pajala, (v Brith Fäldt, Piteå, (v Övriga deltagande Eva Nilsson, Överkalix, (s, ers, t o m 15 Raimo Päkkö, Haparanda, adj Karl Bergdahl, kansliet, t o m 15 Ingrid Carlenius, kansliet, t o m 15 Björn Eriksson, kansliet, t o m 15 Kjell-Åke Halldén, kansliet, t o m 15 Birgit Nordlander, kansliet, t o m 17 Anita Lindfors, kansliet, t o m 15 Pär Röckner, kansliet, 16 Åsa Sturk, kansliet, sekr Stefan Sjöberg, Övre Norrlands Kreditgarantiförening, 15 Utses justera Kenneth Stålnacke Underskrifter Sekreterare. Paragrafer: 1-18 Åsa Sturk Ordförande. Bo Johansson Justerande.. Kenneth Stålnacke

2 2(19 Styrelsen 1 Delgivningar a Yttrande över "Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi - en samlad förvaltning med politisk styrning", SOU 2005:93. b Protokoll från Länshandikapprådet c Protokoll från Tillväxtberedningen d Beslut från Socialstyrelsen ang stöd för FoU Äo med kr. e Förteckning över utsända cirkulär samt inkomna svar. lägga delgivningarna till handlingarna.

3 3(19 2./. Bilaga. Rapporter från rapportörerna Föreligger skriftlig årsrapport från rapportör för barn- och utbildningsfrågor. Bo Johansson rapporterar muntligen från Europaforum - Nordliga dimensionen. Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget budget innebär norra Sverige förlorat sin status som Mål 1 område. Hela Sverige tillhör numera nya Mål 2 det vill säga Målet för konkurrenskraft och sysselsättning. Besparingar för statskassan som man åstadkommit genom sänkt budgetavgift till EU bör användas för kompensera bortfallet av medel till regionen. Inför Sveriges riksdag har regeringen lovat de svenska regionerna ska hållas skadeslösa genom nationell finansiering. Stödintensiteten från EU medel i Mål 1 är idag cirka 110 /pers/år i genomsnitt. De fyra nordliga länen har fortfarande ett erkännande som ett särskilt område i och med man fick särskilt avsa medel, 35 /person/år på NUTS II nivå. Det är Sveriges regering som nu väljer hur man ska fördela medlen inom det nya Mål 2 programmet i Sverige. Sverige kan föreslå ett program för hela landet och man kan också välja ha ett eget program för nuvarande Mål 1 område. Det är skillnad mellan Mål 1 och Mål 2 avseende vilka åtgärder som är tillåtna för finansiering med EU medel. I det nya Mål 2 är det exempelvis inte tillåtet finansiera företagsstöd med EU medel. En ytterligare skillnad är medfinansieringsgraden från EU blir lägre än för nuvarande period, maximalt 50 %. Det innebär också man måste öka medlen från den svenska statskassan för få tillgång till EU pengarna. Europaforum argumenterar för ett eget Mål 2 program för norra Sverige och en stödintensitet med tillräckliga Mål 2 medel för hålla norra Sverige skadeslöst. Samt de ökade medel för landsbygdsutveckling till Sverige vilka gavs som kompensation för argument om gleshet ska ge en ökad medelstilldelning i norra Sverige. med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

4 4(19 3 Delegationsärende Föreligger delegationsärende från direktören om MBL-förhandling angående nytt anställningsavtal för Björn Eriksson, handläggare vid Kommunförbundet Norrbottens kansli. I samband med Kommunförbundet Norrbotten antog ett nytt arbetstidsavtal från uppdagades Björn Eriksson som handläggare inte har anställningsförhållanden i likhet med övriga handläggare. Efter MBLförhandling ändras anställningsförhållandet från reglerad till oreglerad arbetstid. med godkännande lägga delegationsärendet till handlingarna.

5 5(19 4 Fyllnadsval av ledamot till styrkommittén för Interreg IIIA Nordkalotten/Kolarctic Kommunförbundet Norrbotten har två ordinarie ledamöter och två ersättare i styrkommittén för INTERREG III A Nordkalotten/Kolarctic. Fyllnadsval av ledamot bör göras till styrkommittén med anledning av Per Lavanders bortgång. Förordnandet gäller längst till och med den 31 december utse Bo Johansson, (s, Älvsbyn som ledamot till styrkommittén för INTERREG III A Nordkalotten/Kolarctic.

6 6(19 5 Underskrifter av likvida medel m m Styrelsen beslutade , 108, avseende underskrifter beträffande likvida medel etc har Roger Kempainen, Åsa Sturk och Marie Engström två i förening verkställa underskrifter för Norrbottens län Kommunförbund vid uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar. komplettera med utse även ordförande Bo Johansson som firmatecknare.

7 7(19 6 Filmkommissionen - Förtydligande Styrelsen beslutade vid sammanträde , 74, rekommendera länets kommuner medfinansiera Filmkommissionen med 1,20 kr/invånare/ år. Styrelsen bör komplettera beslutet med tidsbestämma hur många år medfinansieringen bör göras. rekommendera länets kommuner medfinansiera Filmkommissionen med 1,20 kr/invånare/år under åren

8 8(19 7 Rutiner för samverkan mellan kommuner och landstinget kring utskrivningsklara patienter Med anledning av ändringar i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404, lagen trädde i kraft 1 juli 2003, fick en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget i uppdrag./. ta fram rutiner för informationsöverföring. Bilaga. Arbetsgruppen har: * arbetat fram dokumentet som beskriver rutinerna för samverkan, * genomfört utbildningar för personal inom kommunerna och landstinget på varje sjukhusort, * medverkat i utveckla Meddix SVP, till ett heltäckande IT-stöd, för den samordnade vårdplaneringen och informationsöverföringen mellan huvudmännen. fastställa rutinerna för samverkan mellan kommunerna och landstinget, samt rekommendera kommunerna följa rutinerna.

9 9(19 8 Ansvarsfördelningen för hjälpmedel i Norrbottens län I samband med Ädelreformen gjordes en ansvars- och arbetsfördelning för hjälpmedel mellan kommunerna och landstinget. Allt eftersom har gränsen förändrats och ifrågass. En arbetsgrupp har haft i uppdrag utreda ansvars./. och arbetsfördelningen. Bilaga Utredningsgruppen föreslår bostaden ska utgöra ansvarsgränsen för hjälpmedel vilket innebär landstinget har det fulla ansvaret för förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende. Kommunen har motsvarande ansvar för personer i särskilda boendeformer. För den enskilde innebär det endast en huvudman förskriver och ansvarar för hjälpmedel. Med denna gränsdragning försvinner begreppet arbetstekniska hjälpmedel genom alla hjälpmedel betraktas som individuella. Om t ex en person är i behov av en säng eller lyft till sin bostad betraktas det som ett hjälpmedel i den dagliga livsföringen även om den används av personalen. För hjälpmedel där specialistkompetens krävs svarar alltid landstinget för förskrivning. Förslaget har bedömts vara kostnadsneutralt mellan huvudmännen samt tidsåtgången. Förslaget är avgränsat till bostaden, vilket innebär skola och arbetsplats lämnats utanför. Arbetsgruppen föreslår ett gemensamt samverkansforum bildas mellan kommunerna och landstinget och gemensamma riktlinjer utarbetas för hjälpmedelsverksamheten. Landstingets styrelse har antagit förslaget december anta förslaget, samt rekommendera kommunerna anta förslaget med tillämpning fr o m

10 10(19 9 Ansökan om bidrag från Norrbottens Fotbollförbund - Projekt Förenings- och samhällsutveckling Föreligger ansökan från Norrbottens Fotbollförbund om bidrag med kronor till ett projekt med arbetsnamnet Förenings- och samhällsutveckling. Målet med projektet är skapa förutsättningar för fotbollsföreningens överlevnad i glesbygden och fotbollsföreningens möjlighet till medverkan för skapa en positiv utveckling i samhället på orten. Projektmedel kommer även sökas från Riksidrottsförbundet, Länsstyrelsen Norrbottens län, Landstinget Norrbottens län, Allmänna Arvsfonden, Sparbanksstiftelsen, berörda kommuner och Svenska Fotbollförbundet. avslå ansökan med motivering ansökan även kommer ställas till berörda kommuner för eget beslut.

11 11(19 10 Regionfrågan - Norrbottens kommuner och landsting Styrelsen beslutade presidiet skulle inleda en dialog med Norrbottens läns landsting om eventuellt bildande av en ny ideell förening, Norrbottens kommuner och landsting genomförde en delegation med representanter från både Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting ett studiebesök vid Gävleborgs kommuner och landsting i Gävle. Erfarenheter från besöket redovisas av Bo Johansson, Jan Larsson och Lars Alriksson. Arbetsgruppen har genomfört ett möte och mötet syftade till formulera en avsiktsförklaring och en förfrågan till Norrbottens läns landsting om intresse för bilda en ny gemensam ideell förening../. Bilaga. Avsiktsförklaring. Under förutsättning styrelsen beslutar godkänna avsiktsförklaringen och förfrågan till landstinget, och landstinget ställer sig positiva, avser presidiet vid styrelsesammanträdet föreslå styrelsen under maj månad kalla till ett extra länsmöte för där behandla frågan behandlas och fa erforderliga beslut. Målet är beslut ska vara fade före och den nya ideella föreningen ska träda i kraft från Kommunförbundet Norrbotten avses således avvecklas i samband med 60-årsfirandet under december Ärendet diskuteras och det läggs två yrkanden. Jan Larsson, (v, föreslår i skrivelsen stryka "under maj månad" och i övrigt godkänna ovanstående förslag till beslut. Annika Eriksson, (mp, föreslår samtliga tidsangivelser stryks och i övrigt godkänna ovanstående förslag till beslut. Ordföranden lägger proposition på yrkandena. godkänna avsiktsförklaringen och förfrågan till landstinget samt

12 12(19 om landstinget ställer sig positiva, avser presidiet vid styrelsesammanträdet föreslå styrelsen kalla till ett extra länsmöte för där behandla frågan och fa erforderliga beslut. Målet är beslut ska vara fade före och den nya ideella föreningen ska träda i kraft från Kommunförbundet Norrbotten avses således avvecklas i samband med 60-årsfirandet under december Annika Eriksson (mp samt Lars Alriksson (m och Lars Häggström (m reserverar sig.

13 13(19 11 NENET - val till styrelse Kommunförbundet Norrbotten utgör valberedning för NENET. Inför NENETs årsmöte i maj 2006 har önskemål inkommit om "tyngre" representation i NENETs styrelse. NENET står inför nya och större utmaningar de närmaste åren. Energiförsörjningen blir en allt viktigare fråga i ett alltmer avreglerat och internationaliserat samhälle. Norrbottens läns landsting ser energifrågan som en infrastrukturell hörnsten i Norrbotten. I takt med de fossila energislagen blir allt dyrare eftersom tillgången snabbt minskar, blir utvecklingen av förnybara energislag och effektivisering av energianvändningen en avgörande faktor i den regionala utvecklingen för länets ekonomiska och sociala trygghet i såväl det kortsiktiga som det långsiktiga perspektivet, inte minst i syfte säkerställa näringslivets konkurrenskraft. NENET avser utgöra en resurs för utvecklingsarbetet i regionen och tendensen är NENETs kompetens blir alltmer efterfrågad, inte minst inom och genom de nätverk som byggts upp genom åren. Med den inriktning som regionala energikontor har är den politiska förankringen i regionen av yttersta vikt för verksamheten, inte minst när det gäller möjligheter till finansiering av projekt från internationella och nationella program som kommer regionen tillgodo. Erfarenheter från andra regioner visar tydligt det är av helt avgörande betydelse det finns tongivande politiker och beslutsfare i styrelsen. NENETs nuvarande styrelse har beslutat inbjuda landstinget gå in som delägare i NENET samt ta fram ett förslag till gemensamt energikontor för Norrbotten och Västerbotten (eftersom det för närvarande inte finns något energikontor i Västerbotten. Presidiet föreslår styrelsen besluta tillskriva kommunerna om nomineringsförslag till NENETs styrelse, samt nomineringarna ska ha inkommit till Kommunförbundet Norrbotten senast den 15 mars 2006.

14 14(19 12 Kommunförbundet Norrbotten 60 år Den 30 december 1946 bildades Norrbottens Landskommuners Länsförbund och blev den första kommunala länsorganisationen i sitt slag i Sverige. Övriga län fick sina kommunala länsorganisationer Den som kom personifiera bildandet var Ivar Jansson, känd socialdemokratisk politiker från Kalix. Kommunförbundet Norrbotten "fyller" 60 år årsjubileet uppmärksammades med en minnesskrift samt ett jubileumsmöte arrangerades där styrelsen, f d styrelseledamöter, personal och pensionerad personal inbjöds. Jubileumsmötet hölls i Kalix som en gest till den kommun varifrån grundaren kom. uppdra till direktören planera 60-årsfirandet i samband med styrelsens sammanträde 14 december 2006 med övernning mot 15 december, direktören inplanerar seminarier och uppdaterar minnesskriften från 50-årsjubileet, plats föreslås bli Storforsen, Älvsbyn, samt frågan om finansiering tas upp i samband med redovisning av årsbokslut för 2005 vid styrelsens sammanträde 30 mars 2006.

15 15(19 13 Rapportörskap Lars Alriksson och Kenneth Stålnacke är valda som rapportörer för internationella frågor. Kenneth Stålnacke har avsagt sig uppdraget som rapportör pga tidsbrist. Frågan har uppstått om valda rapportörer för internationella frågor ska "annulleras" och ersättas av rapportörerna för Europaforum, Bo Johansson (s och Brith Fäldt (v som är utsedda via Tillväxtberedningen. Dessutom bör Lars Alriksson ges en annan rapportörsroll. rapportörskapet för internationella frågor ersätts av rapportörer för Europaforum, samt utse Lars Alriksson (m som tredje rapportör för tillväxt- och utvecklingsfrågor tillsammans med Jan Larsson (v och Christian Lindgren (s.

16 16(19 14 Vendelegationen - referensgrupp En ny venförvaltning har bildats i Sverige. Landet har indelats i fem vendistrikt, varav Bottenvikens vendistrikt är det nordligaste och omfar Norrbottens och större delen av Västerbottens län. Regeringen har beslutat Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara förvaltningsmyndighet för vendistriktet. För varje vendistrikt har regeringen utsett en särskild Vendelegation. Följande personer är ledamöter i Vendelegationen för Bottenvikens vendistrikt. Per-Ola Eriksson, Landshövding i Norrbottens län, ordf Katarina Eckerberg, professor, Umeå universitet Gunilla Forsgren-Johansson, funktionschef, Länsstyrelsen i Västerbotten Johan Ingi, professor, Luleå Tekniska Universitet Martin Lindgren, enhetschef, Länsstyrelsen i Norrbottens län Delegationens uppgift är fa beslut om de miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska tas fram inom arbetet med vendirektivet. Som en del i få en bred förankring och uppslutning kring de beslut som kommer fas har delegationen beslutat tillsätta en referensgrupp. Dess uppgift skall vara bistå vendelegationen och venmyndigheten med synpunkter och råd i arbetet med utveckla en bra venförvaltning. Kommunförbundet Norrbotten inbjuds ingå i denna referensgrupp med två personer, dels en politiker och en tjänsteman och dels en kvinna och en man. utse Margaretha Lindbäck, rapportör samhällsbyggnadsfrågor och Stefan Marklund, VA-chef Luleå kommun som Kommunförbundet Norrbottens representanter i den nya referensgruppen.

17 17(19 15 Ansökan om ekonomiskt stöd från Övre Norrlands Kreditgarantiförening Stefan Sjöberg, Övre Norrlands Kreditgarantiförening, informerar om dess verksamhet. En kreditgarantiförening är ett antal oberoende privata företag som agerar gemensamt för främja varandras kapitalförsörjning genom företagen förser varandra med nödvändiga säkerheter i form av borgen på lån i banker eller andra kreditinstitut. Övre Norrlands Kreditgarantiförening vill arbeta för företag ska överleva och utvecklas i en miljö med god finansiell infrastruktur och verksamheten ska ses som ett komplement till övriga finansieringsmöjligheter. Målsättningen är skapa en förening i Norr- och Västerbotten med medlemmar med ett grundkapital på 10 miljoner kronor vilket innebär föreningen kan lämna borgen för fem gånger kapitalet, 50 miljoner kronor. Idag har ca 600 företag, huvudsakligen från Västerbotten, antagits som medlemmar med en medlemsinsats uppgående till kronor/företag. Denna information kommer även lämnas vid nästa länsträff för näringslivscheferna i Norrbotten. Styrelsen ställer sig positiv till informationen och överlämnar till respektive kommun fa beslut om eventuellt medlemsskap.

18 18(19 16 Gymnasieutredningen Pär Röckner, kansliet, informerar om pågående gymnasieutredning. Utredningens syfte är " i länet skapa en gymnasieskola, som tillomfång och kvalitet är tillräckligt raktiv för tillfredsställa behovet av gymnasieutbildning hos länets ungdomar. Skapa förutsättningar för göra kommunerna och i förlängningen länet till en vinnare vid en länsövergripande gymnasiesamverkan." Utredaren föreslår en gymnasiestrategi för bestående av: 1. Information - Marknadsföring. 2. Regional strategi- och utvecklingsgrupp i gymnasiefrågor. 3. Inventering av behov och utbud m m. 4. Länsstrategiska program/utbildningar. Inför styrelsens nästa sammanträde den 30 mars kommer en slutrapport och förslag till beslut presenteras. Styrelsen tackar för informationen och avvaktar beslutsförslag till sammanträdet 30 mars 2006.

19 19(19 17 Samverkan inom vuxenutbildningen - Norrbotten som försökslän Birgit Nordlander, kansliet, lämnar information om samverkansdelegationens förslag till samlat grepp om vuxnas lärande. Delegationen anser det krävs ett samlat grepp om vuxnas utbildning och kompetensutveckling för tillgodosett samhällets, arbetsmarknadens och de enskilda medborgarnas behov. Delegationen föreslår en försöksverksamhet där dagens aktörer i ökad grad samverkar om vuxnas lärande. På så sätt kan man få ytterligare erfarenheter av hur högre utbildning långsiktigt kan gynna lokal och regional tillväxt. En arbetsgrupp med representanter för Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet, Länsarbetsnämnden samt Lapplands kommunalförbund arbetar för närvarande med en ansökan för Norrbottens ska få bli försökslän till samverkan inom vuxenutbildningen. ansökan delges styrelsen, samt informationen i övrigt läggs med godkännande till handlingarna.

20 20(19 18 FRISK Maj-Britt Lindström informerar om Länsstyrelsen har utnämnt 2006 till hälsans år. Ledamöterna diskuterar vad Kommunförbundet Norrbotten ska kunna göra för uppmärksamma detta. Eftersom kommunerna redan gör en hel del för förbättra frisktalet borde det visas upp vad som pågår på basplanet. FRISK-projektet kommer vara på Nolia i Piteå den 7 augusti 2006 och förslag läggs Kommunförbundet Norrbotten kanske skulle kunna delta på något sätt för samordna kommunernas insatser. presidiet får i uppdrag fundera över ett program för kommunerna vid Nolia den 7 augusti.

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen (37) )

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen (37) ) 20(37 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s, ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s, tjg ers Christian Lindgren, Boden, (s Agneta

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Sida Styrelsen av 20

Sida Styrelsen av 20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen 2007-03-01 1av 20 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström,

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen 53(82 Plats och tid SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Beslutande Jan Larsson, Pajala, (v, tjg ordförande, 48-49 Bo Johansson, Älvsbyn, (s, ordförande, 50-71 Eva Nilsson, Överkalix,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Siv Palmgren Ordförande

Siv Palmgren Ordförande 1 Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli i Stockholm den 28 april 2006 kl.10 00-15 00 Beslutande Siv Palmgren Ordförande Björn Norell, Kassör Inga-Lill Röhr, Sekreterare Ralph Johannessen Ledamot Åsa

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Parlamentarisk grupp - länssamordning/uppdrag - rekommendationer/beslut MARIT Förtroendevalda 5 + 5 Tjänstemannagrupp - uppdrag - beredning/beslut

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Delgivningar till styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten under sammanträdet 2007-09-13

Delgivningar till styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten under sammanträdet 2007-09-13 Delgivningar till styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten under sammanträdet 2007-09-13 Nominering Interreg IV Nord Tillväxtberedningens protokoll Skrivelse angående OBS-platser i länet Protokoll från

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 100-114 Tid: 2015-09-22, kl 08:00-09:10 Plats: 114 RJL 2015/ 1062 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Uppdrag Riktlinjer för stipendieutdelning

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Sjuhärads kommunalförbunds kansli. Borås 13.00 15.00 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Ingalill Andersson Björn Bergquist Pelle Pellby Thomas Mellqvist Christer Aronsson

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 17 september 2008, kl. 10.00-12.10

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 17 september 2008, kl. 10.00-12.10 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 17 september 2008, kl. 10.00-12.10 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Våge Rockmyr, repr för Boda

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer