Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA"

Transkript

1 Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

2 Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda miljö. Det gör vi genom att du som är i behov av stöd och hjälp får det av vår professionella personal. Behoven varierar från människa till människa. Ibland behöver man hjälp med många saker, ibland bara några få. Därför har vi en flexibel organisation som är uppbyggd så att du ska klara dig i ditt hem, oavsett vilka behov du har. Stöd i vardagen Hemtjänstpersonalen är ett stöd i din vardag och kan hjälpa dig med en rad olika insatser. Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad, inköp, städning och tvättning, promenadstöd samt ledsagning till olika serviceinrättningar. Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig i samband med måltider och du kan få mat levererad till ditt hem. Fokus på dig Hemtjänsten i Södertälje kommun vill tillsammans med dig skapa lösningar som är anpassade efter ditt biståndsbeslut. Varje dag ställs hemtjänsten inför nya utmaningar som kräver individuella lösningar och ett respektfullt bemötande. Ett genuint engagemang för varje människa präglar verksamheten. Vi arbetar för en meningsfull vardag för dig som brukare inom ramen för de resurser vi har. Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi till hands för dig. Personlig omvårdnad Äta och dricka Klä sig Förflytta sig Personlig hygien Trygghetsskapande insatser Service Städ Tvätt Inköp Post- och bankärenden Matdistribution och hjälp med tillagning Du och dina behov är i centrum Vårt mål är att på ett professionellt sätt hjälpa dig med omvårdnad och service för att du ska kunna leva ett gott vardagsliv. Detta gör vi med omsorg, medkänsla, respekt och tydlighet, utifrån de juridiska, politiska och ekonomiska direktiv vi har att rätta oss efter. Vi strävar efter att du som är i behov av service och personlig omvårdnad själv ska vara aktiv och hitta de friska, positiva bitarna i ditt vardagsliv. Vi hjälper dig att klara dig själv, men behoven varierar från människa till människa. För en del personer kan språket vara viktigast, för andra känslan av gemenskap och tillit. När vi möter dig är det just dina behov vi har i fokus. 2 HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma

3 Principer och värderingar Respektfullt bemötande Hos oss är alla lika viktiga och lika mycket värda, men alla har olika intressen, behov, önskemål och vanor. Det har vi tagit hänsyn till. Vi strävar efter ett etiskt förhållningssätt gentemot både dig som brukare och dina anhöriga, vilket ställer krav på hög kompetens. Införande av yrkeskrav, validering och kompetensutveckling, i kombination med ett genuint engagemang för varje människa, lägger grunden för ett värdigt och respektfullt bemötande. Mat och måltider Mat och måltider handlar väldigt mycket om vanor och individuella behov. Därför finns många olika former av bistånd. Har du beviljats matdistribution levereras huvudmålet hem till dig. Har du blivit beviljad hjälp och stöd med tillredning av exempelvis frukost och mellanmål, eller tillagning av enklare lunch eller middag, är det hemtjänstpersonalen som hjälper dig. Du kan även ansöka om bistånd för att få sällskap under måltiden. Vi värnar om att du ska få en bra måltidssituation genom att försöka tillgodose dina önskemål. Social tillvaro I hemtjänsten försöker vi använda det vardagliga inslaget i arbetet som en möjlighet att skapa vardagsaktiviteter för dig. Det innebär att du är delaktig vid utförande av insatser utifrån dina förutsättningar. Det är viktigt att du får använda dina resurser och göra det som du själv kan. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet ger både positiva effekter på funktionsförmågan och ökad livskvalitet. Alla aktiviteter anpassas efter din egen förmåga, och vi uppmuntrar enkel och naturlig rörelse i vardagen. Synpunkter som ska leda till förbättringar Vi välkomnar synpunkter eftersom det kan hjälpa oss att förbättra verksamheten. Du kan framföra dina åsikter skriftligen eller muntligen till någon som arbetar inom äldreomsorgen och kan hjälpa dig att skicka in dina synpunkter. Dina synpunkter ska hjälpa oss att förbättra verksamheten och du får alltid en muntlig återkoppling. Jämställdhet och mångfald Södertälje kommun präglas bland annat av etnisk, ål ders mässig, religiös och kulturell blandning, ökad internationalisering och en växande befolkning med rötter både i Sverige och i övriga världen. Att bli förstådd och respekterad för den man är, med vanor, beteende och kulturella perspektiv kräver bra kommunikation. För att möta brukarnas behov har vi personal som talar flera olika språk. Tystnadsplikt All personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att alla uppgifter om dina personliga förhållanden är skyddade. Om personal ska lämna ut uppgifter till exempelvis andra myndigheter krävs ditt samtycke. Du har alltid själv rätt att ta del av uppgifter som berör dig. HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma 3

4 Hur fungerar hemtjänsten? Flexibla lösningar När din ansökan beviljats, utses en personlig kontaktman som ser till att dina behov tillgodoses och att ni tillsammans kommer överens om hur tjänsten ska utföras. Den gemensamma överenskommelsen dokumenteras i din personliga genomförandeplan. Eftersom vi alla är olika och har olika behov, kan vi med hjälp av överenskommelsen i genomförandeplanen vara flexibla och lyhörda för varje män niskas behov. Därför kan till exempel hjälp med matlagning och städning se olika ut för olika personer. Ansöka om bistånd: Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig och görs hos en biståndshandläggare. Telefon till biståndshandläggarna: (kl 14 15) eller ring växeln HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma

5 Dialog och samverkan Dialog med dig som brukare För att vi ska kunna stötta dig i vardagen på bästa sätt är det viktigt för oss att ha en dialog med dig. Därför erbjuds du en personlig kontaktman bland omvårdnadspersonalen. Kontaktmannen har det direkta ansvaret för att tillsammans med dig säker ställa att du på bästa sätt får den hjälp och det stöd som du behöver. När du kommer i kontakt med oss är det viktigt att du känner dig trygg och tydligt informerad om vad vi kan göra för dig. För att nå ett bra resultat som ger ett gott vardagsliv är det viktigt att ha en nära och rak dialog. Självklart är det många frågor som väcks. Ibland kommer man på frågorna direkt, ibland dyker de upp efter hand. Vi arbetar för din skull och svarar gärna på dina frågor. Och kom ihåg att ingen fråga någonsin är fel eller dum! Alla frågor från dig som brukare, eller dina anhöriga/ närstående är viktiga för oss. Personal och samverkan För att kunna finnas till hands och bemöta ditt omsorgsbehov dygnet runt krävs mycket personal. Därför möter du flera ur personalen under en arbetsvecka. För att du ska få bästa tänkbara hjälp på ett effektivt sätt har vi även ett samarbete med distriktssköterskan i primärvården. Aktiv kompetensutveckling Inom hemtjänsten krävs att man är professionell. Varje människa vi möter är unik. Det krävs kompetens att lösa olika situationer! Vi strävar efter att all personal ska ha rätt kompetens som motsvarar yrkeskraven. Om du så önskar ser vi gärna att dina anhö riga/närstående är delaktiga i planeringen av hemtjänst insatserna. Vi ska vara det professionella stödet. Anhöriga och närstående ska vara de som är nära och kära. Vår strävan är att vi tillsammans ska skapa en bra helhetssituation för dig. HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma 5

6 Ditt hem är vår arbetsplats Innanför tröskeln är det ditt hem vi besöker. Här råder dina regler, dina vanor och dina rutiner. Men från den dagen du blivit beviljad hemtjänstinsatser blir ditt hem även vår arbetsplats. Det kräver ett hänsynstagande och ett samarbete från bägge parter för att allt ska fungera. Du ska känna trygghet med den omvårdnad och service du får. Samtidigt ska personalen kunna utföra sitt arbete och de insatser du beviljats på ett bra sätt. Inledningsvis har vi ett samtal med dig om vad som kan vara bra att ha hemma för att du ska få så mycket som möjligt gjort på bästa sätt utifrån ditt biståndsbeslut, dina behov och önskemål. För att övergången från att klara sig själv, till att få hjälp av främmande människor, behöver du se på ditt hem med lite nya ögon. Hur ser ditt hem ut arbetsmiljömässigt enligt arbetsmiljölagen? Finns det väl fungerande städutrustning? Är dammsugaren gammal och därmed tungarbetad? Är möblerna lätta att flytta så att personalen kommer åt att städa ordentligt? Har du husdjur som kan orsaka allergier? Ja, frågor som dessa är bra att ställa. Prata gärna med oss, eller med en anhörig. Målet är ju att du ska få så bra omvårdnad och service som det bara är möjligt. I vår strävan efter god kvalitet är ovanstående exempel på frågor som diskuteras i samband med att du får ditt bistånd beviljat. En gemensam diskus sion och ett förslag på lösning innan insatserna hemma hos dig påbörjas är en god början. Detta kan vara bra att veta: Trygghetslarm: För din trygghet kan du ansöka om trygghetslarm. Trygghetstelefonen ansluts till telenätet med kabel och överför larmet via telefonnätet till LarmCentralen. Via en larmsändare (klocka) som du har runt handleden eller runt halsen i halsband aktiverar du larmsignalen till larmenheten. Särskilda lösningar kan krävas för trådlösa telefoner och IP-telefoni. För att kunna hjälpa dig när du har aktiverat ditt trygghetslarm så behöver vi ha nycklar till din bostad. Nycklar: Om du har hemtjänst och inte själv kan öppna dörren vid våra besök hos dig lämnar du en kopia av din nyckel så att vi själva kan öppna din dörr. Nyckelskåp: Hemtjänsten förvarar dina nycklar i elektroniska nyckelskåp. Det innebär en registrering när din nyckel blir använd, både av vem och vid vilken tidpunkt. Avsägning av hjälp: Om du av någon anledning vill göra ett kortare eller längre uppehåll av hemtjänstinsatserna meddelar du hemtjänstens personal. Eventuellt avdrag på din hemtjänstavgift görs utifrån kommunens regelverk. 6 HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma

7 Vi finns nära dig Hemtjänsten i Södertälje spänner över ett stort geografiskt område. Därför är verksamheten indelad i olika enheter som var och en ansvarar för ett avgränsat geografiskt område. Kraven på kvalitet, engagemang och kompetens är desamma oavsett vilket område du tillhör. Södertälje kommun driver enheterna genom en ansvarig resultatenhetschef som finns för varje enhet. För att administrativt och praktiskt kunna finnas till hands för alla pensionärers olika behov, finns det en eller flera gruppchefer på varje enhet. Gruppcheferna hjälper även till att samordna personalen, deras scheman och kompetenser. Privata utförare kompletterar kommunens enheter. Du kan själv välja vilket av dessa företag som ska utföra de insatser du blivit beviljad, om du bor inom något av deras områden. Inom alla hemtjänstområden möter du undersköterskor och vårdbiträden som utför hemtjänsten åt pensionärerna. Vi bemannar arbetslagen så flexibelt vi kan utifrån individens behov och insatsens utformning. Även om geografin är vidsträckt, är verksamheterna mycket lika. I grunden finns ett genuint engagemang för den enskilda individen och ett stort intresse för att arbeta med människor. Genom att förstärka den friska delen av livet kan vi inom hemtjänsten göra det möjligt för dig att bo hemma så länge som möjligt. Aktuella namn och kontaktuppgifter till de olika hemtjänstenheterna hittar du på (klicka på Omsorg & socialt stöd), eller genom att ringa växeln på telefonnummer: Behörighetskort id-handling De medarbetare från kommunens hemtjänst som kommer hem till dig har alltid någon form av id-handling. För din trygghet kan du alltid be att få se denna legitimation. Det finns två slags id-handlingar som är likvärdiga: Tillsvidareanställda har en legitimation med foto och namn. Vikarier har ett behörighetskort med ett nummer. Båda typerna av legitimation har dessutom kommunens logotyp. Om du ändå skulle känna dig otrygg, ring till din grupp- eller enhetschef. HEMTJÄNSTEN Vi gör det möjligt för dig att bo hemma 7

8 Södertälje kommun Äldreomsorgskontoret Besöksadress: Campusgatan 26 Postadress: Södertälje kommun, Södertälje Telefon: (vx) E-post:

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer