Tillväxt i Hoforsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt i Hoforsregionen"

Transkript

1 Omvärldsanalys, strategisk karta, vägval och prioriteringar Petter Boye Caroline Andersson Bo Davén TCG Cepro 30 juni 2003 Antagen av kommunstyrelsen den 29 sept 2003

2 Förord Denna rapport som omfattar omvärldsanalys, strategisk karta och strategiska agenda med vägval och prioriteringar för det vidare tillväxtarbetet i Hofors kommun har genomförts av Caroline Andersson, Petter Boye (Projektledare) och Bo Davén under våren Studiens genomförande har varit beroende av stöd och inspiration från många personer och organisationer. När det gäller insamling av relevant data har Anita Drugge och Nils Lindqvist på Hofors kommun varit till mycket stor hjälp. Flera referenspersoner, däribland Kjell Höglin och Lars Westin på Hofors kommun samt övriga i projektets styrgrupp har fungerat som viktiga sparringpartners. Utan det engagemang från representanter för företag och andra organisationer som ställt upp för intervjuer hade studien inte heller varit möjlig att genomföra. Ett stort tack riktas också till de politiker, tjänstemän och företagsrepresentanter från hela regionen som vid ett antal diskussionstillfällen framfört konstruktiv kritik och synpunkter på preliminära resultat. Slutligen är det dock författarna som står för de analyser, argument och slutsatser som lyfts fram i denna rapport. Stockholm, juni 2003 Petter Boye TCG Cepro 1

3 Sammanfattning Finns det förutsättningar att skapa en positiv strukturomvandling i Hofors, där försvinnande arbetstillfällen i traditionell industri ersätts av ny industri med en vilja och förmåga att växa? Ja, men hur bra det går beror på hur väl kommunens företag, myndigheter och skola lyckas att: Skapa allianser med högskolor, företag och myndigheter i den omgivande regionen för att bredda resurs- och kompetensbasen, utveckla tekniska innovationer och nya affärsmöjligheter. Riva gränser mellan län och kommuner, speciellt mellan Gävleborgs län och Dalarna för att överbrygga de barriärer som lokala företag upplever när det gäller att utnyttja regionens samlade resurs- och kompetensbas. Utveckla nischer, på gränsytorna till etablerade verksamhetsområden, där Hofors har något värdefullt och unikt för att få utväxling på regionens industriella resurser. Positionera Hofors som centrum i olika sammanhang där det faller sig naturligt och där det bidrar till kommunens attraktiva profil. Till exempel etablera ett FoU-centrum i Hofors rörande överskottsvärme, mitt emellan högskolan i Falun/Borlänge och Högskolan i Gävle och dels tillfälligt, till exempel en årlig konferens i Hofors kring stål- och metallindustrins utveckling. Stimulera nytänkande och värdeskapande genom: Ökad interaktion och orientering kring värdeskapande mellan aktörer i och utanför regionen. Väcka slumrande resurser och bevaka hur ny teknologi kan användas som verktyg för ökat värdeskapande. Bättre utnyttjande av gymnasieskolan för att uppmuntra företagsamhet bland kommunens unga invånare. Ovanstående punkter är några av de centrala områden i den strategiska agendan och som identifierats genom den strategi och omvärldsanalys som gjorts på uppdrag av Hofors kommunledning under våren Kommunen har varit framgångsrik när det gäller att initiera nya utvecklingsinitiativ och man har idag flera utvecklingsprocesser igång. För att skapa fokus och synergier i tillväxtarbetet och samtidigt öka möjligheterna att fullfölja dessa initiativ mot en positiv förändring som bidrar till att höja kommunens attraktivitet i olika avseenden tillsattes ett övergripande omvärdsanalysprojekt. Projektet har letts av TCG Cepro och har haft till uppgift att, i nära samverkan med kommunens Tillväxtråd och arbetsgrupper, göra en omvärldsanalys för att se över och stödja utvecklingen av en strategisk tillväxtplattform. Målet för detta projekt var, dels att ta fram en strategisk karta utifrån från befintliga strukturer, resurser och kompetenser i regionen, dvs. skapa en bild över de viktigaste förutsättningarna och möjligheterna för tillväxt i Hofors kommun. Dels skulle projektet formulera en strategisk agenda som belyser och skapar samsyn kring hur en fruktbar strategisk process bör utformas och hur man på ett proaktivt sätt, till exempel genom resursallokering kan tillvarata framtida möjligheter för kommunen, dess företag och boende. Baserat på djupintervjuer, kreativa gruppseminarier, databassökningar och rapporter från tidigare studier har Hofors förutsättningar analyserats och diskuterats för att till slut forma en gemensam bild och strategisk karta för Hofors vidare utveckling. Genom processen har ett antal viktiga resurs- och kompetensområden (Stål-, metall- och verkstadsindustri; Miljö-/energi; Service och några ytterligare Potentiella kompetenser) identifierats och beskrivits utifrån hur de kan spela en roll i Hofors framtida tillväxtplattform. Dessutom har samspelet med hårda (t ex kommunikationer, skola och boende) och mjuka (kultur och klimat) stödstrukturer i regionen belysts. Med ett utifrånperspektiv har projektet genererat en strategisk agenda, vilken tar upp centrala frågeställningar som vuxit fram under studien. Agendan utgår från framtida möjligheter utifrån resurs- och kompetensbasen respektive lokala/regionala stödstrukturer. Dessutom belyses hur strategiska initiativ i den omgivande regionen kan samspela med och stödja utvecklingen i Hofors. Vi diskuterar även existerande regionbilder och möjligheter till samverkan över länsoch kommungränser. 2

4 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Situationen för Hofors kommun och dess tillväxt Kommunens strategiska arbete med tillväxtfrågor Projektuppgift och mål Disposition Metod Tillvägagångssätt Projektorganisation Den studerade regionen Kompletterande källor Vårt grundläggande synsätt Den lokala strategiska tillväxtplattformen Den regionala resurs- och kompetensbasen Stål-, metall- och verkstadsindustri en traditionsrik industri Miljö/Energi ett kompetensområde på frammarsch Service Potentiella kompetenser Regionala stödstrukturer Fysisk infrastruktur Skola och utbildning Demografi och boende Kultur och klimat Möjligheter och strategiska vägval för Hofors Några centrala frågor Sammanfattande reflektioner kring resurs- och kompetensområden Sammanfattande reflektioner kring stödstrukturer Hofors och den kringliggande regionen vad gör andra? Regionbilder och samverkan Vad som måste göras...37 Bilaga 1: Kronologisk förteckning över tidigare rapporter...40 Bilaga 2: Sammanfattningar av tidigare rapporter...47 Bilaga 3: Nyckelgrupper och intervjupersoner...55 Bilaga 4: Vidareförädlingsföretag Stål- och metallindustri...58 Bilaga 5: Miljöcertifierade företag i regionen kring Hofors...55 Bilaga 5: Miljöcertifierade företag i regionen kring Hofors...60 Bilaga 6: Miljö- och energikompetensföretag i Hofors...66

5 1 Bakgrund 1.1 Situationen för Hofors kommun och dess tillväxt Dagens Hofors formades till stor del under 1960-talet då det lokala bruket expanderade och kommunen under en tid hade en stark tillväxt. Detta har medfört att man nu, i vissa avseenden, har ett ensidigt och mansdominerat näringsliv. Det finns fortfarande idag ett stort beroende av Ovako Steel som är det i särklass dominerande företaget och bredden bland övriga företag är inte så stor. Detta gör Hofors till ett typiskt bruksamhälle och Hofors uppfattas ofta som en grå industriort. Strukturomvandling går långsamt då nerdragningar i traditionell industri inte har hunnit ersättas av ny industri. Viljan att växa är inte så stor bland de mindre företagen i kommunen. Till detta kommer att inflyttningen till kommunen är för låg. Hofors har idag mer inpendling än utpendling de som arbetar i kommunen tenderar att bosätta sig någon annanstans. Som en konsekvens av nerdragningar i traditionell industri och otillräcklig inflyttning har Hofors kommun fått en minskad skattebas som följd, vilket gör det svårt att täcka kostnader för befintlig infrastruktur. 1.2 Kommunens strategiska arbete med tillväxtfrågor Företrädare för kommunen känner att man har en bra relation med företagen på orten, men att man inte på ett tillfredställande sätt har lyckats att sälja in Hofors och Torsåker som etableringsoch bosättningsorter. Kommunen har varit framgångsrik när det gäller att initiera nya utvecklingsinitiativ och man har idag flera utvecklingsprocesser igång, men har i likhet med många andra kommuner erfarenhet av att allt för många initiativ har visat sig svåra att fullfölja. En orsak till detta kan vara att man ibland har svårt att enas om vad man egentligen vill, så att alla drar åt samma håll. En annan möjlig orsak är att det visat sig problematiskt att få fram det positiva i kommunen och att det är svårt att hitta tillräckligt med drivande eldsjälar bland de som vuxit upp i kommunen. I kommunen är man fast besluten om att skapa en positiv förändring för att höja kommunens attraktivitet i olika avseenden. För närvarande är en bred skara nyckelaktörer engagerade i kommunens utveckling genom ett flertal aktiviteter kopplat till Hofors Tillväxtråd 1. De etablerade grupperingarna och pågående utvecklingsaktiviteterna pekar på ett stort engagemang och ansvarstagande bland viktiga aktörer när det gäller den gemensamma framtida utvecklingen i Hofors kommun. Detta är en avgörande faktor för att kommunens tillväxtinitiativ ska få genomslag och skapa positiva effekter på längre sikt. En annan väsentlig faktor för att åstadkomma ett fruktbart tillväxtstrategiarbete är hur väl man lyckas skapa synergier för att få utväxling på dessa initiativ, något som kräver fokus och strategiska prioriteringar. 1 I Tillväxtrådet finns sammanlagt 11 personer, vilka representerar högskolan, länsstyrelsen, Tillväxtdelegationen, kommunen och näringslivet. Till rådet finns flera arbetsgrupper knutna: Näringslivsgruppen bestående av 12 representanter från lokala företag, en från högskolan och två från kommunen; Boendegruppen bestående av representanter från företag, bank, kommunen, Länsstyrelsen och personer som flyttat till kommunen (s k Inflyttare); Energi och miljögruppen bestående av fyra underliggande arbetsgrupper som speciellt tittar på förutsättningarna att skapa en tillväxtplattform runt den samling av resurser och kompetenser som finns i kommunen när det gäller miljögas och spillvärme från industrin; IT-center som är en Sverigeunik samverkanskonstellation med bla ABF och Samhall kring verksamhet för lönebidragsanställda. Tillväxtrådet avrapporterar med jämna mellanrum pågående utvecklingsaktiviteter på ett Tillväxtmöte med ett 50-tal personer från olika håll i kommunen. 2

6 1.3 Projektuppgift och mål Projektets uppgift har varit att på uppdrag av Hofors kommunledning, i nära samverkan med kommunens Tillväxtråd med arbetsgrupper, göra en omvärldsanalys för att se över och stödja utvecklingen av en strategisk tillväxtplattform. Fokus i denna plattform har varit näringslivsfrågorna och hur dessa kan samverka med bland annat boendefrågor kring en positiv utveckling för Hofors kommun. Projektarbetet har omfattat följande två deluppgifter: Ta fram en strategisk karta, dvs. skapa en bild över de viktigaste förutsättningarna och möjligheterna för tillväxt i Hofors kommun. Denna karta skall i sin tur utgå från befintliga strukturer, resurser och kompetenser i regionen och utgöra en grund för utvecklingen av en tillväxtplattform för Hofors kommun. I arbetet ingår att utifrån historia-nuläge-framtidsperspektiv belysa styrkor och svagheter i nuvarande strukturer och peka på framtida utvecklingsmöjligheter för en positiv utveckling av kommunens näringsliv. Formulera en strategisk agenda som tar upp och preciserar strategiska vägval/prioriteringar och avgörande etapper ett antal nycklar i det vidare utvecklingsarbetet. Det primära syftet är att belysa och skapa samsyn kring hur en fruktbar strategisk process bör utformas och hur man på ett proaktivt sätt, till exempel genom resursallokering kan tillvarata framtida möjligheter för kommunen, dess företag och boende. Utgångspunkter och avgränsningar Projektarbetet skall knyta an till och stödja pågående aktiviteter relaterat till kommunens Tillväxtråd, som kortfattat beskrivits i föregående avsnitt. Projektet ska beakta tidigare relevanta studier och rapporter över Hofors kommun och kringregion, bland andra länets Tillväxtavtal och Tillväxtprogram. Den strategiska kartan ska speciellt belysa förutsättningarna för de, sedan tidigare identifierade kompetensområdena: Miljö/energi, Stål- och metallindustri, etc. 1.4 Disposition Denna rapport bygger på fyra övergripande delar (se figur 1.1 på nästa sida) där den första består av kapitel 1-3 i vilka vi beskriver bakgrund till studien, den metod som använts respektive den teoretiska referensramen för tolkning och analys. Den andra delen består av kapitel 4 och 5, vilket motsvarar den strategiska kartan som dels beskriver resurs- och kompetensbasen för tillväxt i Hoforsregionen (kap 4) uppdelat på några viktiga kompetensområden (Stål-, metall- och verkstadsindustri; Miljö-/energi; Service och några ytterligare Potentiella kompetenser) dels diskuteras samspelet med hårda (t ex kommunikationer) och mjuka (kultur och klimat) stödstrukturer i regionen (kap 5). Tredje delen utgörs av kapitel 6 som motsvarar den strategiska agendan där vi tar upp centrala frågeställningar som vuxit fram under studien och reflekterar över framtida möjligheter utifrån resurs- och kompetensbasen respektive lokala/regionala stödstrukturer. Dessutom tar vi upp hur strategiska initiativ i den omgivande regionen kan samspela med och stödja utvecklingen i Hofors. Vi diskuterar även existerande regionbilder och möjligheter till samverkan över länsoch kommungränser. Slutligen lämnas, utifrån vad som framkommit genom denna studie, ett antal rekommendationer för det vidare utvecklingsarbetet. 3

7 Den fjärde övergripande delen i rapporten består av bilagor som beskriver: vad som framkommit i tidigare studier och rapporter (Bilaga 1 - Kronologisk listning av ett 40-tal dokument, Bilaga 2 Sammanfattande beskrivningar av de viktigaste rapporterna), förteckning över intervjupersoner och diskussionsgrupper (Bilaga 3), beskrivning av kompletterande kompetenser rörande plåtbearbetning bland regionens företag (Bilaga 4), listning av miljöcertifierade företag i regionen (Bilaga 5), sammanställning av Hoforsföretag med miljö- och energikompetens (Bilaga 6). Kap 1 Kap 2 Kap 3 Bakgrund Metod Den strategiska tillväxtplattformen Kap 4 Den regionala resurs- och kompetensbasen Stål & Metall Verkstad Miljö/Energi Service Potentiella kompetenser Strategisk karta Kap 5 Stödjande strukturer Fysisk infrastruktur Kultur och klimat Kommunikationer Boende, etc Skola och utbildning Demografi Kap 6 Möjligheter och strategiska vägval för Hofors Strategisk agenda Centrala frågor Hofors och den omgivande regionen Reflektioner kring resurs- o komp.omr. Regionbilder och samverkan Reflektioner kring stödstrukturer Rekommendationer Bilagor Tidigare rapporter i sammandrag Övriga bilagor Figur 1.1: Rapportens disposition. 4

8 2 Metod 2.1 Tillvägagångssätt Den omvärldsstudie och analys av strategiska förutsättningar tillväxt i Hoforsregionen som genomförts under våren 2003 omfattar ett antal faser (se figur 2.1 nedan). Efter en inledande projektetablering, vilken genererade den projektplan som styrde projektet gjordes en genomgång och analys av tidigare rapporter som behandlade utvecklingen i Hofors. Därefter genomfördes ett antal intervjuer med olika nyckelpersoner i och utanför Hofors parallellt med diskussioner i olika gruppkonstellationer för att skapa ett gemensamt perspektiv att arbeta utifrån. En genomgång av relevanta databaser genomfördes också för att identifiera övergripande mönster kring resurs- och kompetensområden. Datainsamlingen följdes av en analys- och sammanställningsfas som presenterades i en preliminär strategisk karta (delrapport), vilken diskuterades och vidareutvecklades vid Hofors Tillväxtrådsmöte den 16 maj. Därefter följde en del preciseringar och kompletteringar samt avstämning mot den omgivande regionens strategier. Slutligen sammanställdes studiens resultat i denna rapport som även inkluderar rekommendationer kring prioriteringar och vägval. Februari Mars April Maj Juni Juli Projektplan 10/3 (Tillväxtrådsmöte) Delrapport Strategisk karta Rapport - Kartläggning, analys och förslag till prioriteringar och vägval Projektetablering Inför projektplan Inventering, genomgång och analys av tidigare rapporter och dokument Intervjuer med nyckelpersoner (10-15) Sökning och analys med hjälp av databaser, etc Analys av helhetsmönster Generera preliminära slutsatser Avstämning mot andras strategier Sammanfattande rapportskrivning och framtagande av slutligt förslag till prioriteringar och vägval 7/2 Projektstart 28/2 Uppstartsmöte i Avstämning med Hofors Tillväxtrådets Dra upp riktlinjer arbetsgrupper för projektarbetet Avstämning med uppdragsgivaren angående inriktningen för det vidare projektarbetet Figur 2.1: Övergripande tidsplan för projektet. Styrgruppsmöte Presentation av preliminära resultat på Tillväxtmöte i Hofors (Ca 50 pers) Avstämning med uppdragsgivaren Skriftlig avrapportering 2.2 Projektorganisation Uppdragsgivare för projektet har varit Hofors kommunledning. Kommunledningens roll som uppdragsgivare för projektet har varit att fastställa projektplanen samt att ta ställning till de förändringar av projektets inriktning och uppläggning som uppkom under projektets genomförande. 5

9 Styrgruppen för projektets löpande arbete har tillsatts av uppdragsgivaren och dess primära uppgift varit att tillse att projektet genomförs i enlighet med fastlagd projektplan samt att ge feedback till projektgruppen utifrån syfte och mål med projektet. Styrgruppen har utgjorts av ett begränsat antal nyckelpersoner som har ett stort engagemang i kommunens tillväxtfrågor och som representerar viktiga grupper som på olika sätt har betydelse för det vidare arbetet med utvecklingen av en tillväxtplattform för Hofors kommun. Styrgruppens har, dels löpande följt projektarbetet och sett till att arbetet och de delresultat som framkommit legat i linje med projektplanens intentioner och dels givit synpunkter på och lyft fram otydligheter i resultaten. Representanterna i styrgruppen har dessutom haft en viktig roll i att förankra projektet i sina respektive organisationer. Styrgruppen har bestått av: Marie-Louise Dangardt, Britt Lindgren, Kjell Höglin, Lars Westin, Kerstin Oremark, Jan Nilsson, Nils Lindqvist. Konsultgruppen har varit drivande i projektet och bidragit med erfarenheter från flera liknande utvecklingsprocesser. Gruppens roll har bland annat varit att hämta in, sammanställa och strukturera material som sedan analyserats i ljuset av relevanta teorier. Dessutom har gruppen förberett och lett ett antal kreativa diskussionsseminarier för att forma en gemensam bild och strategisk karta för Hofors vidare utveckling. Slutligen har rollen inkluderat att dokumentera studiens resultat i en slutrapport och med ett utifrånperspektiv ge rekommendationer till det fortsatta utvecklingsarbetet. Konsultgruppen från TCG Cepro som har bistått Hofors i detta projekt har bestått av Caroline Andersson, Petter Boye (Projektledare) och Bo Davén. Många frågeställningar som bearbetats i studien uppkom under projektets gång och diskussionerna vid projektorganisationens olika möten har bidragit till att skapa en gemensam bild och föra dialogen vidare. 2.3 Den studerade regionen Hofors kommun är i flera avseenden ett för litet geografiskt område att avgränsa studien till. Funktionella industriella regioner sträcker sig oftast över flera kommun- och länsgränser. För att nå en kritisk massa och finna övergripande mönster i näringslivsstrukturen har studien avgränsats till en region omfattande Hofors och ytterligare åtta omliggande kommuner: Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Ockelbo, Sandviken, och Säter. Emellertid överensstämmer inte alltid industriella kompetensstrukturer med administrativa läns- eller kommungränser, och sannolikt hade ett ännu större regionalt perspektiv kunnat fånga upp andra mönster och potentiella kärnkompetensområden. F B S H A O S H G En regional/lokal utgångspunkt för denna typ av studie är dock viktig eftersom vi vet att företagens utvecklingsförmåga och möjligheter att positionera sig på den internationella arenan till stor del utgår från en förankring i lokala nätverk, kluster och kompetensstrukturer. Figur 2.2: Den studerade regionen. 6

10 2.4 Kompletterande källor Studien bygger på en kombination av olika datakällor, såsom tidigare rapporter, intervjuer, gruppdiskussioner och databaser, för att ge en så komplett bild som möjligt av Hoforsregionens resurs- och kompetensbas för tillväxt. Även om denna typ av studie inte används för att generalisera till en population kan man genom att korsreferera till flera olika datakällor få en relativt tydlig bild verkligheten. Till att börja med har tidigare studier varit en värdefull utgångspunkt för att få en bild av senare tids utveckling och framsteg i regionen när det gäller näringsliv och tillväxtrelaterade frågor i stort. Se bilaga 1 där vi i kronologisk ordning listat de olika rapporter, artiklar m.m. som vi tagit del av inom ramen för projektet. Varje dokument har kortfattat beskrivits med information om: utgivare/författare, datum då den tillkom och det övergripande innehållet. Dessutom har de mest omfattande rapporterna sammanfattats och sammanställts i bilaga 2. De tidigare studier och rapporter som gjorts har för det första bidragit med kompletterande perspektiv och områden. Vissa studier har, till exempel belyst kommunikationer medan andra har fokuserat på demografi eller på specifika näringsområden som turism etc. För det andra kan vi genom den kronologiska sammanställningen se utvecklingen över tiden. Kartläggning av kompetensområdena har följts upp genom studier och analys med hjälp av ekonomiska och industriella databaser (se tabell 2.1 på nästa sida). Dessa databaser har varit speciellt användbara för att skapa en översiktsbild och för att finna geografiska koncentrationer, dvs. om en specifik typ av företag (t ex stål- och metallbearbetande företag) finns lokaliserade till en viss plats eller om det inom en viss region finns över- eller underrepresentation av företag inom en specifik bransch. Tabell 2.1: Förteckning över Databaser. Källor Form av data Typ av information Hur materialet använts UC-Select Databas Beskrivning av Sveriges samtliga företag och deras branschtillhörighet Identifiering av företag och kompetensområden Affärsdata Databas på Internet Beskrivning av nordiska företag Identifiering av företag och kompetensområden Företagsfakta Databas på Internet Beskrivning av svenska företag och deras verksamhet ISO Fakta Databas på Internet Listning av ISO-certifierade företag. Bizbook Databas på Internet Beskrivning av svenska företag och beslutsfattare Identifiering av företag och kompetensområden Identifiering av företag och kompetensområden Identifiering av företag och kompetensområden Merparten av insamlade data är dock baserade på gruppdiskussioner och djupintervjuer med företagsledare och representanter för högskola och lokala eller regionala myndigheter (se bilaga 3) Intervjuerna med företagsledare i regionen har varit speciellt viktiga för att kunna fånga ett företagsperspektiv på framtida utveckling, vilket varit en av hörnstenarna i studien. Intervjuerna med olika nyckelaktörer har också varit avgörande för att få en djupare bild av eventuella kompetenskluster och möjligheterna för dessa. Till sist har intervjuerna och, framför allt gruppdiskussionerna även tjänat till att förankra perspektiven och skapa en gemensam syn bland regionens företag, lokala myndigheter, skola och invånare, vilket är en viktig del i den strategiska utvecklingsprocessen av tillväxtplattformen för Hoforsregionen. 7

11 2.5 Vårt grundläggande synsätt För att resultatet av detta projekt skall kunna bidra på ett framgångsrikt sätt i den vidare utvecklingsprocessen krävs det en bred förankring bland nyckelaktörer i regionen. Det var därför viktigt att projektarbetet kännetecknades av följande egenskaper. Drivas i en öppen anda Detta innebär att alla inblandade kan komma med synpunkter på hur projektet bedrivs och på de resultat som produceras samt att dessa synpunkter, oavsett vem de kommer från fångas upp och tas tillvara av projektledningen för att på ett konstruktivt sätt bidra till förbättringar. Vidare bygger processens framgång på engagemang hos de inblandade där nytänkande och kreativa lösningar värderas högt. Bygga på delaktighet och engagemang Att projektets arbetssätt och resultat fortlöpande förankras i relevanta grupper innebär att de hålls informerade om projektets framsteg samt att de erbjuds komma med förslag och invändningar. Representanter för dessa grupper (speciellt styrgruppen) har också ett ansvar att påpeka om projektets resultat är otydliga eller strider mot den egna övertygelsen. Dessutom syftar förankringen till att dessa grupper skall känna att de är delaktiga och fyller en viktig roll i processen. Vara både möjlighetsfokuserat och trovärdigt Detta innebär att arbetet skall fokusera på att fånga upp möjligheter och stimulera till engagemang. För att det ska fungera och ge långsiktig effekt måste dessa möjligheter vara trovärdiga och förankrade i realistiska förutsättningar. Erfarenheter från andra håll har visat att det inte är mängden resurser vi har utan vår förmåga att se nya möjligheter, utnyttja och kombinera våra och andras resurser på ett innovativt sätt som avgör hur väl vi lyckas på längre sikt. 8

12 3 Den lokala strategiska tillväxtplattformen I detta kapitel följer en kortfattad introduktion till det teoretiska perspektiv på regional/lokal tillväxtstrategi som använts i denna studie. Lokal/regional tillväxtstrategi handlar om att skapa förutsättningar som hjälper företag att utveckla och positionera sina resurser på ett sådant sätt att kundvärde skapas och konkurrenskraften stärks. Företagen är de viktigaste aktörerna i all industriell utveckling, men även politiska organisationer, lokala myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, universitet, handelskamrar och andra intresseorganisationer har stor betydelse. Speciellt samspelet mellan dessa aktörer spelar en avgörande roll för det kollektiva lärandet och för utvecklingen av ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv. Det handlar om hur lokalt förankrad kunskap byggs upp och utnyttjas genom interaktion mellan företag och andra organisationer i samhället. Sådan interaktion uppstår ofta kring gemensamma intresseområden (t ex miljöaspekter i produktionen) eller specifika koncept för lokal näringslivsprofilering (t ex miljöprofil) (se Boye, 1999 för en mer ingående diskussion). Tillväxtstrategin blir således en kollektiv lärandeprocess, vilken medverkar till att konfigurera team av resurser och kompetenselement som bas för en stark tillväxtplattform, se figur 3.1 nedan. Konkurrenter Kunder Unikt Värdefullt Regionens resurs- och kompetensbas Figur 3.1 Regionens resurs- och kompetensbas (Förenkling av modell i Boye 1999). Det resursbaserade angreppssättet (t ex Barney, 1991; Grant, 1991) går primärt ut på att maximera avkastningen över tiden. Avkastningen beror dock inte på den lokala miljöns resurser i sig utan på företagens förmåga att utnyttja dessa resurser på ett förtjänstfullt sätt. Det handlar om förmågan att skapa resultat av team av resurser som arbetar tillsammans. Denna centrala strategiska förmåga kan i bästa fall ligga till grund för utvecklingen av kärnkompetenser (se t ex Prahalad & Hamel, 1990). Förmågan att använda och utveckla resurs- och kompetensbasen på ett fruktbart sätt påverkas av tidigare positiva erfarenheter och strukturen av etablerade värderingar. Resonemanget om regionala resursbaser och kärnkompetenser grundar sig på antagandet att resurser är heterogena mellan regioner samt att resurser inte utan vidare kan överföras från en region eller nation till en annan. Det första antagandet innebär att regioner har olika uppsättningar av resurser och att den region eller nation som utifrån sina unika resurser kan skapa produkter med det högsta upplevda värdet för kunden sannolikt får en konkurrensfördel gentemot konkurrerande regioner. 9

13 Det angreppssätt för regional strategi som beskrivs här tar sin utgångspunkt i regionens interna resurser (t ex fysiska resurser, finansiella resurser, mänskliga resurser, teknologiska resurser samt regionens rykte och sociala kapital kultur, klimat och etablerade värderingar etc.), men även externa resurser (t ex leverantörsnätverk, finansieringskällor, branschorganisationer) har stor betydelse för den lokala industrins samlade resursbas. När det gäller att skapa en långsiktig regional konkurrenskraft måste alla dessa resurser sättas i relation till regionens externa miljö med dess hot och möjligheter. Fyra aspekter på företagens strategiska kontext är då speciellt viktiga att beakta (se figur 3.2 nedan). Behov Resurser och kompetenser Interna/Lokala Gemensamma intressen och utvecklingsbehov bland de lokala företagen Företag med produkter och tjänster Lokal högskola med FoU och utbildning Lokala och regionala myndigheter Intresseorganisationer och Nätverk Initiativ/Events Referensanläggningar Externa Potentiella och reella avsättningsmarknader (T ex Sverige, Skandinavien, Baltikum, Europa eller världsmarknaden) Olika typer av finansiering Stödorganisationer Forskning och utveckling Kunder Leverantörer Etc Figur 3.2: Fyra övergripande aspekter på långsiktig industriell konkurrenskraft (Boye 2000). Den primära utgångspunkten för regional och nationell industriell tillväxt är de interna resurserna och kompetenserna, d.v.s. de resurser och kompetenser som de lokala företagen och andra organisationer besitter eller som utgörs av samverkan och nätverk mellan dessa. Denna resurs- och kompetensbas blir dock inte värdefull förrän den kan användas för att skapa nytta för kunder och andra intressenter i och utanför regionen. När det gäller miljöteknikexport handlar det alltså om hur den interna resurs- och kompetensbasen kan matcha externa behov, d.v.s.hur väl exportmarknader kan tillfredsställas av företag och andra organisationer i regionen. I vissa fall behöver emellertid den interna basen för konkurrenskraft utvecklas eller kompletteras för att bättre tillgodose dessa behov och tillvarata möjligheter till export. Mao finns det behov av att förstärka den interna resurs- och kompetensbasen. När det gäller att komplettera den interna resurs- och kompetensbasen så att regionens företag kan ta hem order på exportmarknader är det ofta bättre och ibland nödvändigt att utnyttja externa resurser och kompetenser på olika sätt istället för att utveckla dem lokalt. Det kan till exempel handla om att attrahera kompletterande företag till att lokalisera sig i regionen eller om att etablera mer eller mindre bestående partnerskap. 10

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer