GeoTest-projektet Slutrapport. Future Position X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GeoTest-projektet Slutrapport. Future Position X"

Transkript

1 GeoTest-projektet Slutrapport Future Position X Oktober 2013

2 2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning och bakgrund... 5 Avgränsning... 5 Målgrupp... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Sammanställning av genomförda uppdrag... 6 Sammanställning av testuppdrag till myndigheter, organisationer... 7 Testportfölj... 9 Övriga uppdrag inom Inspire och Smart City Playground Erfarenheter och slutsatser

4 Sammanfattning GeoTest-projektet har varit verksamt sedan Syftet har varit att utveckla metoder för att testa geodata och geodatatjänster enligt EU-direktivet Inspire samt att etablera en testmiljö för detta. De första testerna genomfördes i samarbete med Lantmäteriet inom ramen för ett uppdrag från EUC/JRC, European Commission Joint Research Center, där medlemsländerna inbjöds att testa förslag till dataspecifikationer för teman i Inspiredirektivets bilaga I. Projektet testade fem av nio teman (adresser, fastighetsområden, transportnätverk, ortnamn, hydrografi) samt metadata. Ett antal tekniska tester (transformationstest och prestandatest) genomfördes också tillsammans med andra myndigheter och regionala samarbetsprojekt för att påvisa överensstämmelse med Inspires krav. Projektet har haft som mål att stödja svenska myndigheter bland annat i samband med deras remissarbete avseende förslag till krav från EUC /JRC. Under projekttiden har projektet samarbetat med nio myndigheter och organisationer för att testa och validera leverans av data enligt specifikationer för Inspireteman i bilagorna I, II och III. Arbetet har uppmärksammats av EUC/JRC och andra enheter inom EU. I takt med att nya krav och önskemål har framförts, har också utveckling och anpassning av metoderna skett, exempelvis med fokus på datakvalitet och länkade data. Efterfrågan har också ökat för att använda metoderna i andra sammanhang än Inspire. Intressenter och partners inom klusterorganisationerna Future Position X (FPX) och Compare Testlab har också inspirerats och anpassat resultaten till egna behov. Områden som nu är i fokus är exempelvis vård-it och Geohälsa. Samarbete med olika partners inom Landstinget i Värmland har redan startat. GeoTests resurser har sammanfattats och beskrivs översiktligt i broschyren Testa på vägen säkerställ innan lansering. Det vetenskapliga arbetet med att testa och validera för olika testfall beskrivs i rapporter och artiklar. Dessa finns dokumenterade och publicerade på 4

5 Inledning och bakgrund GeoTest-projektet initierades 2008 i syfte att etablera en utvecklings- och demonstrationsmiljö för att genomföra de tester som motiveras av genomförandet av EUdirektivet Inspire. Syftet har också varit att genomföra andra uppdrag inom FPX-projektet Smart City Playground. Parterna i GeoTest-projektet har utgjorts av Lantmäteriet, Högskolan i Gävle (HiG) och FPX. En nära samverkan har även etablerats med andra intressenter inom Sverige och EU. GeoTest-projektet är delfinansierat av EU:s strukturfonder inom ramen för projektet Smart City Playground, ett projekt som FPX driver och ansvarar för med medfinansiering från Lantmäteriet och Högskolan i Gävle, HiG. Detta projekt upphör vid utgången av 2013, vilket innebär att också GeoTest-projektet avslutas vid denna tidpunkt. GeoTest har haft uppdraget att utveckla metoder för att testa geodata och geodatatjänster. Eftersom geodataområdet har breddats för att tillgodose nya behov (exempelvis relaterade till miljödirektivet Inspire) har tester av geodata och geodatatjänster vuxit till ett nytt utvecklingsområde. Ett syfte med projektet har varit att utveckla metoder och modeller för att bättre förstå den infrastruktur och de geodatamängder och geodatatjänster som specificeras av Inspire-direktivet. GeoTest ska bland annat bidra till att mäta skillnaderna mellan lokala datamiljöer hos ansvariga myndigheter och de krav som Inspiredirektivet anger. Avgränsning Kraven som har styrt metoduppbyggnaden för tekniska tester kommer från regelverket i EUdirektivet Inspire och de förslag till genomförandebestämmelser som har utarbetats av olika arbetsgrupper inom EUC/JRC. Det är alltså Inspiredirektivet och tillhörande samarbete som i första hand avgränsar metoduppbyggnaden. Målgrupp Målet för GeoTest har varit att på ett systematiskt och vetenskapligt sätt utveckla och pröva testmetoder och testmodeller, kopplade till Inspiredirektivet. Det innebär att EUC/JRC, Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet samt ansvariga Inspiremyndigheter i Sverige är viktiga målgrupper. Projektet Smart City Playground, där GeoTest ingår, har haft målet att samarbeta med och sprida praktiska resultat och goda exempel till såväl offentliga som privata organisationer inom regionen. Det innebär att landsting, kommuner och privata företag är andra viktiga målgrupper. 5

6 Metod Den vetenskapliga ledningen från HiG har varit viktig för att säkerställa att projektresultaten i form av metoder och modeller blir utvecklade på vetenskaplig grund. Projektets vetenskapliga arbete har letts och granskats av professor Anders Östman, Högskolan i Gävle. Nära samarbete med Lantmäteriet i deras roll som geodatasamordnare och med de ansvariga Inspiremyndigheterna har också varit viktigt för att utvärdera och pröva testmetoderna. Det finns 24 myndigheter som har ett formellt ansvar relaterat till Inspire. I GeoTest-projektet har tester genomförts tillsammans med nio av dessa, såväl rörande tekniska tester som användbarhetstester. En testmiljö är sedan 2010 etablerad vid FPX i Gävle. Där samlas testresurser som behövs för att genomföra testfall och användningsfall i enlighet med uppdragsgivares krav. De tester som efterfrågats har samlats i en testportfölj och som delats in i: 1) Tekniska tester avser att testa om data och tjänster uppfyller specificerade krav.testerna kan exempelvis avse format, struktur, prestanda och kvalitet hos datamängder och tjänster 2) Affärstester avser att testa affärsmässiga mål med data och tjänster. Dessa tester kan exempelvis bestå av användbarhetstester, vilka syftar till att testa logisk uppbyggnad och förståelse för webbgränssnitt hos portaler. Affärstesterna kan också omfatta tester och mätningar som kan ligga till grund för kostnads-nytto-analyser. Lösningar inom detta område bedöms ha stor efterfrågan och potential. I utveckling av användbarhetstest har ISO-standarder för användbarhet använts som grund för krav på mätbarhet. Resultat Sammanställning av genomförda uppdrag De metoder som har utvecklats har validerats i samarbetsprojekt med parter inom offentlig och privat sektor i Sverige och inom ramen för samarbetsprojekt inom EU. Resultaten som erhållits har validerats och granskats i syfte att kunna sättas upp i en produktionslinje hos projektägare, projektpartners eller klustermedlemmar. Inom de olika utvecklingsuppdragen har följande samarbeten genomförts: 6

7 Sammanställning av testuppdrag till myndigheter, organisationer Transformationstest Tid Beställande Organisation Transformation av fem teman (Inspire bilaga I) 2009 Lantmäteriet Webbaserad GIS-utbildning för transformation 2010 EUROSDR i samarbete med HiG/GIS Institutet Transformation av teman och stöd till Inspiremyndigheternas remissvar till EUC /JRC (Inspire bilaga II+III) 2011 Lantmäteriet, SGU, SLU, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket Transformation av data till temat Produktions och industrianläggningar Transformation av datat till temat marktäcke, samt förslag till anpassad specifikation åt SLU 2012 MSB 2012 SLU Prestandatest Prestandatest av nedladdningstjänst 2010 Lantmäteriet och ESDIN projektet Prestandatest av visningstjänst 2010 Vägverket Prestandatest av karttjänst 2010 Lantmäteriet/Metria Prestandatest av karttjänst, ny release 2011 Lantmäteriet/Metria Användbarhetstest Användbarhetstest av GIS-Arena portalen 2010 GIS-Arena projektet där 42 kommuner inom Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län var intressenter Användbarhettest för karttjänst (WMS) 2010 Lantmäteriet/Metria Användbarhetstest av geodataportalen 2011 Lantmäteriet Användbarhetstest av EU portalen 2011 EUC/JRC Användbarhetstest av Geodataportalen, ny release 2012 Lantmäteriet Användbarhetstest för vård-it funktioner Compare Testlab, NordicMedTest (NMT), Landstinget i Värmland, Qtema, Karlstad Universitet, FPX/Smart City Playground Kvalitetstest 7

8 Test av ATS-guidelines från JRC 2013 Lantmäteriet Test av WFS nedladdningstjänst adresser 2013 Lantmäteriet Övrig utveckling Testfall: Länkad Fastighetsinformation till MSB:s Insats-register Lantmäteriet 2013 Lantmäteriet, FPX/Smart City Playground, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Adresser i ambulansen Test av datamängd, test av pocess för ajourhållning av adressnamn och vägnamn Utveckling av prototyp för länkade data, RDFmodell Landstinget i X-län/ ambulansen, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Lantmäteriet, FPX/GeoTest Gemensamt ta fram förslag till förbättringar kommunernas vid adressättning, som kommunerna är ansvariga för Kommunerna i nätverket cxkartan, Gävleborgs län deltar i work-shop Inom Smart City Playground programmet på FPX har ett antal studier och undersökningar genomförts tillsammans med privata företag som Carmenta, Metria, Esri S-Group, Qtema och Knowit samt andra testkluster som Compare Testlab och Institutet för humanteknologi IHT. 8

9 Testportfölj Ett grundläggande syfte med GeoTest-projektet är att utveckla metoder för test av geodatamängder och geodatatjänster. Den testportfölj som har utvecklats består av transformationstester, prestandatester och test av datakvalitet (tekniska tester) samt användbarhetstester (affärstester). Transformationstester Inspiredirektivet ställer som krav att svenska myndigheter ska tillhandahålla data enligt detaljerade specifikationer. För att kunna tillhandahålla data enligt dessa specifikationer, måste befintliga data transformeras. Syftet med transformationstesterna är att bedöma hur mycket av Inspiredirektivets krav som kan tillgodoses med automatisk transformation. Metoden som har utvecklats baseras på principerna om schemamatchning, schemamappning och schematransformation. Schemamatchning innebär att för varje element i målschemat (Inspireschemat) identifieras ett antal element i källschemat (den svenska myndighetens schema) som ska användas vid transformationen. Schemamappning innebär att transformationsreglerna specificeras och schematransformationen innebär avslutningsvis att transformationen exekveras, dvs genomförs. Metoden baseras på ett antal allmänt tillgängliga verktyg, såväl kommersiella som verktyg baserade på öppen källkod. Resultatet av testerna är att element som inte enkelt kan transformeras till Inspires målschema blir identifierade. Ett annat resultat är att processerna för att genomföra transformationerna blir specificerade på ett enheteligt sätt. Prestandatest Genomförandebestämmelserna för Inspire-direktivet anger vissa prestandakrav som olika tjänster skall uppfylla. GeoTest-projektet har därför, tillsammans med företaget Interactive Instruments från Tyskland och Universitetet i Edinburgh utvecklat mjukvara och testprocesser för såväl nedladdnings- som visningstjänster. Programvaran baseras på LoadUI och SoapUI, vilka bägge har öppen källkod. De prestandamått som mäts är svarstider, tillgänglighet, belastning och skalbarhet. Testet utförs genom automatiska virtuella tester där en Inspire-tjänst utsätts för en rad slumpmässiga anrop från ett antal virtuella användare. Utifrån testet mäts prestandan som jämförs med de krav som ställs på just den typen av tjänst, till exempelvis svarstider eller tillgänglighet. Test av datakvalitet Syftet med test av datakvalitet är att automatiskt bedöma kvaliten hos en datamängd genom att jämföra den med någon form av referensdata. Resultatet anger skillnaderna mellan datamängderna (data som ska kvalitetsbestämmas samt referensdata) avseende förekomst (fullständighet) och innehåll (noggrannhet). Resultaten kan sedan analyseras med statistiska 9

10 metoder. Kvalitetsbrister kan identifieras och överensstämmelse med krav och specifikationer kan bedömas. Metoden baseras på ett verktyg med öppen källkod. Användbarhetstest Användbarhetstest mäter och bedömer, utifrån definitioner i ISO , hur användbart ett system eller applikation är. Mätning sker utifrån måluppfyllelse (effectiveness), resursförbrukning (efficiency) och nöjdhet (satisfaction). Testet mäter på så vis det stöd som systemet ger för att lösa en viss uppgift, t ex hur lång tid arbetsmomenten tar samt till vilken grad applikationen är enkel, logisk och självinstruerande för användarna. Testet har utvecklats tillsammans med forskare vid Institutet för Humanteknologi (IHT) som har sin primära kompetens inom kognition och beteendevetenskap. Bild: från Workshop på Geoinfo 2012 i Uppsala. Mobilt testlab: Xin He, forskningsingenjör på FPX och GeoTest-projektet genomför en workshop om att testa användbarhet på Geodataportalen. Övriga uppdrag inom Inspire och Smart City Playground Länkade data Länkade Data är ett koncept för att koppla ihop dokument och data från exempelvis olika organisationer. Detta för oss närmare den semantiska webben, en utveckling som röner allt större intresse i takt med att allt fler publicerar sina data efter riktlinjerna för länkade data. En av dessa riktlinjer är att använda standarder som RDF (Resource Description Framework) för att publicera och länka sina data. RDF är en datamodell baserad på trippletter och är en av grunderna för den semantiska webben. RDF knyter ihop data och semantik, vilket medför att informationen är både läsbar för människor och att den automatiskt kan läsas och till viss del förstås av datorer. Med enkla frågor kan data som finns i flera RDF-databaser på webben 10

11 sammanställas som om allt fanns på samma ställe. Detta leder till att stora mängder av data får ett högre värde. Standardiserad semantik ger smartare lösningar, program och visualiseringar. Målet med studien om länkade data var att visa hur standarder som RDF kan underlätta och förenkla hanteringen av data och information. För att testa frågeställningar rörande länkade data / öppna data har fastighetsinfomation från Lantmäteriet kopplats ihop med insatsregsret hos MSB (Myndigheten för samhhällsskydd och beredskap). MSB har uppdrag från regeringen att kommunicera och analysera allvarliga händelser och olyckor till andra myndigheter och organisationer. Via räddningstjänsten får man vid varje händelse en position som lagras i insatsregistret. För analys och information till andra behövs mer information om händelsen. Under våren och sommaren 2013 har en förstudie genomförts i samarbete med Lantmäteriet, FPX och MSB. Resultatet visar på vissa problem vid matchning av texter, men tydliggör också effektivitetsvinster som uppkommer när standarder används med tillhörande uppsättning av verktyg. Studien är också exempel på samarbete inom Smart City Playground vid FPX. Test av ett test Inspire Abstract Test Suit (ATS) Inspire Coordination Team har tagit fram en testprocess (ATS) som testar de krav en harmoniserad datamängd ska uppfylla för att överensstämma med Inspires genomförandebestämmelser. Testprocesserna är till för att underlätta för myndigheter att kontrollera att de datamängder de tillhandahåller, överensstämmer med Inspires krav. GeoTest har under våren 2013 utvärderat ATS för att bedöma om testerna kan anses vara relevanta, samt hur många av testerna som kan automatiseras. Resultatet visar att testerna bör göras mer temaspecifika samt bör automatiseras så mycket som möjligt för att underlätta arbetet för de myndigheter som ska använda ATS. Metoderna som tagits fram inom Inspireuppdraget har också använts och prövats inom ramen för andra aktiviteter inom projektet Smart City Playground, där GeoTest är ett delprojekt. Målet har då varit att, genom att använda GeoTest metoder, bredda validering av dessa och att sprida kunskap om Inspireuppdraget och geodatasamverkan som drivs och samordnas av Lantmäteriet. 11

12 Adresser i ambulansen I studien Adresser i ambulansen har målet varit att identifiera hur kvaliteten i en specifikation och tillhörande datamängd kan göras bättre och mera anpassad för ett specifikt ändamål. Personal från GeoTest har i samarbete med ambulanssjukvården analyserat behovet av information i kartan. Genom test av både datamängder och arbetsprocesser har brister inom kommunala ajourhållningsrutiner uppdagats. Detta återspeglar vikten av att ha ett samordnat arbetssätt, en gemensam process, inom alla kommuner i regionen. För ambulans och andra blåljusaktörer är det viktigt att kartan stämmer och att man kan lita på kartinformationen. Konsekvensen av bristande eller felaktig information kan medföra längre tid att hitta den nödställde och i värsta fall kan det leda till dödlig utgång. Studien Adresser i ambulansen visade på hur en gemensam syn på informationsbehov och arbetsprocess kan bidra till att höja kvaliteten av adresser för ambulansens behov. Genom att samarbeta om att identifiera och välja bästa information i kartan kan många av de hinder och brister vi sett förebyggas. I studien samarbetade Gävle kommun, Sandvikens kommun, Lantmäteriet, Landstinget (ambulansen) i Gävleborgs län och FPX. I det avslutande arbetsmötet medverkade kommunerna i Gävleborgs län samt Trafikverket. Studien har resulterat i förslag till kommunerna i cx-nätverket i deras fortsatta arbete, exempelvis i form av en checklista, som stöd för deras fortsatta arbete med att utforma en gemensam arbetsprocess för exempelvis adressättning och namnsättning av vägar. 12

13 Det är exempelvis viktigt att alla medverkande känner till vad processen syftar till och vilka förväntningar som ställs av användarna av slutresultatet. En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Ansvarsfrågor och ansvarsfördelning är också viktiga frågor att behandla. Användbarhetstest av Vård-IT funktioner Metoden för användbarhetstest har blivit uppmärksammad då det blir mer och mer efterfrågat att ha med användarperspektiv redan vid starten av tjänsteutveckling. Användbarhet för Vård- IT sätter också fokus på datasäkerhet. I slutrapport från projektet ehälsosystemens användbarhet 2013, framgår att 20% av de felbehandlingar som görs beror på brister i ITsystemen och att många faktiskt dör av de vårdskador som blir följden.det finns alltså ett stort behov av att titta på användbarhetsfrågor kopplat till bland annat informationssäkerhet, standard och gemensamma strukturer och processer. Tillsammans med NordicMedTest, Landstinget i Värmland och Compare Testlab i Karlstad/Hammarö har FPX/GeoTest användbarhetstest prövats och anpassats till att mäta användbarheten för vård-it funktioner. Målet är att förbättra patientsäkerheten och att höja vårdnyttan, det vill säga mera vård för pengarna. En första pilot har tagits fram för att testa ett personaladministrativt system. Ett större test ska genomföras i november 2013 då ett nytt system tas i bruk. Testet kan också komma att användas för att förbättra kravställningen vid upphandling av nödvändiga system. 13

14 Erfarenheter och slutsatser GeoTest-projektets testmetoder, för såväl tekniska tester som användbarhetstest, har fått positiv respons från utvecklings- och samarbetspartners både nationellt och internationellt. Metoder som finns dokumenterade inom testportföljen för såväl tekniska tester som test av användbarhet är verifierade och granskade genom vetenskapliga publikationer. Testmetoderna kan på så vis användas och nyttjas av utvecklingspartners inom Inspireuppdraget, FPX klustermedlemmar och andra partners. I utredningen Inriktning för GeoTest, som genomfördes under 2012, framgår att behovet av att testa geodata och SDI bedöms fortsatt vara stort och öka i framtiden. Det kan således förväntas finnas fortsatt stor efterfrågan för verktyg och metoder för tekniska tester även framgent. Alla utvecklade metoder inom GeoTest-projektet är öppna och tillgängliga för alla att använda. Fram till årsskiftet 2013/2014 kan viss hjälp med implementation i egen miljö erbjudas. GeoTest användbarhetstest har arbetats fram parallellt med utvecklingen av de tekniska testerna. Målet har varit att tidigt visa på nyttan av en tjänst, ett system eller applikation. Detta har medfört nyfikenhet och intresse från utvecklare och testare både inom Inspiresamarbetet som inom privat sektor och FPX medlemmar, för att pröva och använda metoden i egen verksamhet. Testet ger tillgång till en metod som mäter användbarhet och på så vis kan analysera och ge signaler om förbättringar i system och applikationer och därmed höja t ex säkerhet, effektivisera nyttjande inom flera verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvårdsektorn har samarbete med Landstinget i Värmland, NordicMedTest och Compare Testlab nyligen avslutats. Där har testtjänsten anpassats och prövats i en pilot för egen verksamhet med goda resultat. I november kommer tjänsten att implementeras och skall i första hand stödja upphandling för nytt personaladministrativt system. Liknande överlämning och anpassning till egen användning och förvaltning pågår med Lantmäteriets testcenter samt Knowit i Gävle. I juli 2013 blev FPX utsett som en av tre Vinnväxt vinnare vilket innebär att Vinnova finansierar ett tioårigt program för utveckling av metoder, tjänster och testmiljö inom Geohälsa. Det nya programmet heter Geo Life Region och det har som uppdrag att utveckla tjänster för att hjälpa människor dig och mig till ett friskare och hälsosammare liv. Genom positionsbestämda data om beteende, livsstil och den omgivning vi lever skall vi ges möjlighet att påverka val i vardagen för bättre hälsa. Detta utvecklingsprogram bedöms ha behov av metoder för kvalitetssäkring av geodata, SDI och insamlade data samt användbara tjänster och tillämpningar. Det innebär att en fortsatt användning och vidareutveckling av GeoTest-projektets testportfölj kommer att efterfrågas. 14

15 15

16 Verksamheten har drivits genom Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle har studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Ett profilområde för högskolan är Geomatik och samarbetet i GeoTest säkerställer akademiskt underbyggda och forskningsmässigt aktuella metoder och processer för genomförande av testerna. Lantmäteriet Lantmäteriet har samordningsansvar för geodata och har utarbetat en nationell geodatastrategi för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet. Ansvaret omfattar bland annat frågor om produktion, samverkan och utveckling för att på sikt skapa en nationell infrastruktur för geodata. GeoTest är en del i den nationella geodatastrategin. Future Position X, FPX FPX bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk IT, tjänster och kunskap. FPX är värd för GeoTest under uppbyggnadsskedet och delfinansierar GeoTest genom sina medlemmar. 16

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Geodataportalen 2.0 Beta Testat av GeoTest Användbarhet RAPPORT fastställd 08-02-2011 Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Testat av GeoTest, en nationell resurs vid Future Position X Bilagor

Läs mer

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Anders Östman Högskolan i Gävle Agenda Projektet

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer Geoinfo 2014 Solgerd Tanzilli Ulrika Johansson Adresser i ambulansen Det tas för givet att ny teknik skall fungera och visa rätt information, speciellt

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

GeoTest. Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin

GeoTest. Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin GeoTest Ett utvecklingsprojekt inom geodata strategin Hur kan GeoTest stödja GIS-Arenas behov av att testa basfunktionens utbud av geodata och tjänster? Klicka här för att ändra format på underrubrik i

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner.

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. PM 1(8) Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. - En enkätundersökning genomförd under februari-april 2012 Organisation Postadress

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta

Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta Konferens för räddningscheferna i sydsverige Tylösand 24 augusti 2017 Mia Vallberg och Hans-Olov Andersson, Lantmäteriet Gemensam bakgrundskarta Geodata

Läs mer

Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin

Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin Infrastrukturen för geodata och geodatastrategin Forskning och Utveckling Utbildning Forsknings- och innovationspolitisk proposition 2012 Position

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Future Position X, FPX i Gävle Den 16 mars

Future Position X, FPX i Gävle Den 16 mars Anteckning från seminarium den 16 mars 2010 Plats: Tid: Future Position X, FPX i Gävle Den 16 mars 1. Ulf Sandgren, moderator för seminariet som skall handla om behovet av att testa geodata, hälsar alla

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test?

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Sätterstrand Business Park 2014-05-27 Peter Furster Robert Magnusson 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars

Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2. Talare: Mats Dunkars 1 Stationsregister Nuläge och pågående utveckling del 2 Talare: Mats Dunkars Stationsregister Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma register för miljöövervakningens stationer Användare:

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

INSPIRE Abstract Test Suite Evaluation

INSPIRE Abstract Test Suite Evaluation Testing INSPIRE ATS INSPIRE Abstract Test Suite Evaluation GeoTest 2013 Rapport upprättad 2013-04-09 Testad av GeoTest projektet Bilagor 1) ATS Utvärdering.xlsx 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet. Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd,

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet. Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd, Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd, 151105 Den Nationella höjdmodellen har banat väg för det fortsatta arbetet med geodata i 3D Vad ska vi prata

Läs mer

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS 2016-11-23 Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus Kartstöd för blåljusaktörerna

Läs mer

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt Tryggt & Säkert i Umeå 30 november Luleå 1 december Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Ulrika Johansson Julie Mostert Regionala geodatasamordnare Öppna geodata Vad är problemet? Andelen avgiftsfinansiering är mycket hög (ca 360 Mkr = ca 65 % av finansieringen)

Läs mer

Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet

Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet 1. Jan Wikström och Britt Grevé-Eriksson + Cecilia Strang (rum 454) 2. Birgitta Stenbäck och Pia Lidberg + Hanna Ridefelt (rum 458) 3. Lena

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014 Bilaga 4: Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara så beskrivande som möjligt

Läs mer

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB 2013-11-04 UTKAST till mall för Geodataplan 2014-2016 XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS TEL FAX E-POST WEBB www.kommun.se Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Syfte med geodataplanen 5 3 Vision

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum

Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum Resultatsammanställning Fråga 1a Vilken typ av organisation arbetar du på? landsting 2% myndighet 37% kommun 61% 292 svaranden Fråga 1b Har din organisation rikstäckande verksamhet? 1% Ja 30% Nej 69% 292

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Nytt från Trafikverket. Jenny Rassmus High Court, Malmö

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Nytt från Trafikverket. Jenny Rassmus High Court, Malmö TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Nytt från Trafikverket Jenny Rassmus High Court, Malmö 2016-12-01 Vad gör Trafikverket? Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert SydostGIS Karlskrona 2016-11-23 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Innehåll Vem är jag Bakgrund Projektet Reflektioner Jobbet - Luleå Tekniska universitet - GIS och geodata

Läs mer

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet

Seminarium Geodata Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Seminarium Geodata 2011-11-22 Lena Ekelund Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geodatarådet Sveriges geologiska undersökning (SGU) Förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den mer

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018

Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 Det ska vara lätt att göra rätt! Språkvård vid Umeå universitet Ulla Nordlinder 131018 . 2014 Förvaltning i förvandling Ulla Nordlinder Utvecklingsledare, universitetsförvaltningen okt 2009 Informationschef

Läs mer

Öppna geodata på Lantmäteriet. Seminarium öppna geodata på SKL den augusti

Öppna geodata på Lantmäteriet. Seminarium öppna geodata på SKL den augusti Öppna geodata på Lantmäteriet Seminarium öppna geodata på SKL den 28 29 augusti Lantmäteriinstruktionen Avgiftsfinansieringens omfattning Avgiftsfinansieringen är jämförelsevis stor internationellt sett.

Läs mer

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data UTKAST Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data...

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet Utan data inget GIS Data för klimatanpassning och några problem Inspire och Geodatastrategin Vad har vi gjort för att göra det enklare att söka, titta på, bedöma kvaliteten och använda geodata? KlimatGIS-dagarna

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Karin Bergström, Lantmäteriet Olov Johansson, Metria AB Anna Wallin, Lantmäteriet

Läs mer

Schematransformation SLU

Schematransformation SLU Testing INSPIRE Annex III Data Specifications Schematransformation SLU GeoTest 2012 Rapport upprättad 2012-10-05 Testad av GeoTest projektet Bilagor 1) Matchningstabell Innehållsförteckning 1 Introduktion...

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Regeringens beslut. Kopia I:26 Regeringsbeslut Ju2017/09722/SSK. och beredskap Karlstad

Regeringens beslut. Kopia I:26 Regeringsbeslut Ju2017/09722/SSK. och beredskap Karlstad Kopia I:26 Regeringsbeslut 2017-12-13 Ju2017/09722/SSK Justitiedepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket

Läs mer

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga PM 1(8) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2013 Sammanfattning Resultatet av årets nöjdhetsundersökning av Geodataportalen gav inte samma glädjande resultat som förra årets undersökning. Bara drygt

Läs mer

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99 Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

Öppna geodata på Lantmäteriet

Öppna geodata på Lantmäteriet Öppna geodata på Lantmäteriet GeoInfo 2014-10-01 Gasklockorna, Gävle Lantmäteriets syn Lantmäteriet ser behov av en ny finansieringsmodell för geodata Lantmäteriet vill öppna upp sina geografiska data

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2014 2014-04-10 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan

Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan Lantmäteriet med koppling till ITS handlingsplan Ulf Sandgren & Pär Jonsson 2011-03-28 Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628 Våra kunder Våra uppdragsgivare finns i såväl stat och kommun, som i

Läs mer

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Sweden, 2010-2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Sweden, 2010-2012 INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Sweden, 2010-2012 Title Member State Report: Sweden, 2010-2012 Creator Anders Rydén Date 2013-05-14 Subject Status Publisher

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU)

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) De nästa 20 min Bakgrund Varför OneGeology-Europe? Projektmål

Läs mer

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation.

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation. PM 1(10) 2017-05-01 Vägledning metadata 1 Inledning Detta är en översiktlig beskrivning av metadata som ger en introducerande beskrivning av vad det är och hur metadata används i den nationella Infrastrukturen

Läs mer

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur

Arkitektur och metodbeskrivning. Nationell informationsstruktur Arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur Nationell informationsstruktur arkitektur och metodbeskrivning Nationell informationsstruktur (NI) ska bestå av sammanhängande modeller, vilket

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

HMK SyostGIS

HMK SyostGIS HMK 2014 SyostGIS 2014-11-11 C Bakgrund HMK HMK Handbok till Mätningskungörelsen gavs ut 1993-1995 Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi,

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 NVDB-rådet 2016-05-11 Dokumenttitel: Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 Skapat av: Tomas Löfgren Dokumentdatum:

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Svenskt Lantmäteri. En viktig grund för det goda samhällsbygget. Foto: Lantmäteriverket Gävle I 2006/2443

Svenskt Lantmäteri. En viktig grund för det goda samhällsbygget. Foto: Lantmäteriverket Gävle I 2006/2443 Svenskt Lantmäteri En viktig grund för det goda samhällsbygget Foto: Lantmäteriverket Gävle I 2006/2443 Vision om framtidens samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Kommunerna och Lantmäteriet samverkar

Läs mer

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun Geodata för Blåljus Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral

Läs mer

Blåljusprojektet. en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige. Tommy Bylund Trafikverket

Blåljusprojektet. en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige. Tommy Bylund Trafikverket Blåljusprojektet en gemensam digital blåljuskarta för samtliga blåljusaktörer i Sverige Tommy Bylund Trafikverket Rolf Eklöf Räddningstjänsten Storgöteborg Gemensamt kartstöd för Blåljus Det ska bli verklighet!

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

Feasibility Testing. Testing INSPIRE Annex II + III Data Specifications. GeoTest 2011

Feasibility Testing. Testing INSPIRE Annex II + III Data Specifications. GeoTest 2011 GeoTest 2011 Feasibility Testing Testing INSPIRE Annex II + III Data Specifications Rapport upprättad 2011-12-21 Av GeoTest projektet Bilagor 1) Datamodeller tema Djup och höjd 2) Testrapport JRC (Extern

Läs mer

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret PM 2009:121 RIII (Dnr 001-968/2009) Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert Umeå 2016-11-30 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Vilka är vi? Anneli Sundvall Anders Grönlund Anna Halvarsson Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att

Läs mer

Geodata utvecklar e-förvaltningen

Geodata utvecklar e-förvaltningen IT-standardiseringen har bäring på geodataområdet eller Geodata utvecklar e-förvaltningen Kartdagarna 2008 Torbjörn Cederholm, SIS 2008-07-04 1 Geodata ger draghjälp IT-standardiseringsutredningen Handlingsplan

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Allan Almkvist, Malmö stad Peter Lundin, Agima Management Agenda Presentation deltagare Syfte

Läs mer

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Nordic MedTest Tillväxtverket Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06 Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta av allvarliga incidenter

Läs mer

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012 missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS-föreningen fortsätter sin serie med After Work träffar under 2012. Först ut är Sweco som bjuder in till sitt kontor på Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter

Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga myndigheter Illustratör Cecilia Lundgren Pia Färegård Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan nya möjligheter för kommuner och statliga

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget december 2014 3. Hemsidan Bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se Hans Lovén hans.loven@live.se www.skl.se/gis 1 Ny medarbetare fr.o.m. 1 maj: Ewa Rannestig Kommunförbundet Skåne

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Flygbild/ Ortofoto Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Dataflödet från manual till användning

Dataflödet från manual till användning Dataflödet från manual till användning Miljöövervakningsdagarna 2 3 okt 2013 i Dalarna Anders Foureaux Enheten för Integrerad miljödataförsörjning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Läs mer

SCB:s geodata och e-tjänster

SCB:s geodata och e-tjänster SCB:s geodata och e-tjänster Karin Hedeklint, karin.hedeklint@scb.se Avdelningen för Regioner och miljö Markanvändning, Vatten, GIS Geodata på SCB Geodatasamverkan SCB:s geodata enligt Inspire Befolkningsfördelning:

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna 1 Geodatasamverkan I samband med Föreningen Geografisk Informationssamverkan i Stockholms

Läs mer