GeoTest-projektet Slutrapport. Future Position X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GeoTest-projektet Slutrapport. Future Position X"

Transkript

1 GeoTest-projektet Slutrapport Future Position X Oktober 2013

2 2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning och bakgrund... 5 Avgränsning... 5 Målgrupp... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Sammanställning av genomförda uppdrag... 6 Sammanställning av testuppdrag till myndigheter, organisationer... 7 Testportfölj... 9 Övriga uppdrag inom Inspire och Smart City Playground Erfarenheter och slutsatser

4 Sammanfattning GeoTest-projektet har varit verksamt sedan Syftet har varit att utveckla metoder för att testa geodata och geodatatjänster enligt EU-direktivet Inspire samt att etablera en testmiljö för detta. De första testerna genomfördes i samarbete med Lantmäteriet inom ramen för ett uppdrag från EUC/JRC, European Commission Joint Research Center, där medlemsländerna inbjöds att testa förslag till dataspecifikationer för teman i Inspiredirektivets bilaga I. Projektet testade fem av nio teman (adresser, fastighetsområden, transportnätverk, ortnamn, hydrografi) samt metadata. Ett antal tekniska tester (transformationstest och prestandatest) genomfördes också tillsammans med andra myndigheter och regionala samarbetsprojekt för att påvisa överensstämmelse med Inspires krav. Projektet har haft som mål att stödja svenska myndigheter bland annat i samband med deras remissarbete avseende förslag till krav från EUC /JRC. Under projekttiden har projektet samarbetat med nio myndigheter och organisationer för att testa och validera leverans av data enligt specifikationer för Inspireteman i bilagorna I, II och III. Arbetet har uppmärksammats av EUC/JRC och andra enheter inom EU. I takt med att nya krav och önskemål har framförts, har också utveckling och anpassning av metoderna skett, exempelvis med fokus på datakvalitet och länkade data. Efterfrågan har också ökat för att använda metoderna i andra sammanhang än Inspire. Intressenter och partners inom klusterorganisationerna Future Position X (FPX) och Compare Testlab har också inspirerats och anpassat resultaten till egna behov. Områden som nu är i fokus är exempelvis vård-it och Geohälsa. Samarbete med olika partners inom Landstinget i Värmland har redan startat. GeoTests resurser har sammanfattats och beskrivs översiktligt i broschyren Testa på vägen säkerställ innan lansering. Det vetenskapliga arbetet med att testa och validera för olika testfall beskrivs i rapporter och artiklar. Dessa finns dokumenterade och publicerade på 4

5 Inledning och bakgrund GeoTest-projektet initierades 2008 i syfte att etablera en utvecklings- och demonstrationsmiljö för att genomföra de tester som motiveras av genomförandet av EUdirektivet Inspire. Syftet har också varit att genomföra andra uppdrag inom FPX-projektet Smart City Playground. Parterna i GeoTest-projektet har utgjorts av Lantmäteriet, Högskolan i Gävle (HiG) och FPX. En nära samverkan har även etablerats med andra intressenter inom Sverige och EU. GeoTest-projektet är delfinansierat av EU:s strukturfonder inom ramen för projektet Smart City Playground, ett projekt som FPX driver och ansvarar för med medfinansiering från Lantmäteriet och Högskolan i Gävle, HiG. Detta projekt upphör vid utgången av 2013, vilket innebär att också GeoTest-projektet avslutas vid denna tidpunkt. GeoTest har haft uppdraget att utveckla metoder för att testa geodata och geodatatjänster. Eftersom geodataområdet har breddats för att tillgodose nya behov (exempelvis relaterade till miljödirektivet Inspire) har tester av geodata och geodatatjänster vuxit till ett nytt utvecklingsområde. Ett syfte med projektet har varit att utveckla metoder och modeller för att bättre förstå den infrastruktur och de geodatamängder och geodatatjänster som specificeras av Inspire-direktivet. GeoTest ska bland annat bidra till att mäta skillnaderna mellan lokala datamiljöer hos ansvariga myndigheter och de krav som Inspiredirektivet anger. Avgränsning Kraven som har styrt metoduppbyggnaden för tekniska tester kommer från regelverket i EUdirektivet Inspire och de förslag till genomförandebestämmelser som har utarbetats av olika arbetsgrupper inom EUC/JRC. Det är alltså Inspiredirektivet och tillhörande samarbete som i första hand avgränsar metoduppbyggnaden. Målgrupp Målet för GeoTest har varit att på ett systematiskt och vetenskapligt sätt utveckla och pröva testmetoder och testmodeller, kopplade till Inspiredirektivet. Det innebär att EUC/JRC, Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet samt ansvariga Inspiremyndigheter i Sverige är viktiga målgrupper. Projektet Smart City Playground, där GeoTest ingår, har haft målet att samarbeta med och sprida praktiska resultat och goda exempel till såväl offentliga som privata organisationer inom regionen. Det innebär att landsting, kommuner och privata företag är andra viktiga målgrupper. 5

6 Metod Den vetenskapliga ledningen från HiG har varit viktig för att säkerställa att projektresultaten i form av metoder och modeller blir utvecklade på vetenskaplig grund. Projektets vetenskapliga arbete har letts och granskats av professor Anders Östman, Högskolan i Gävle. Nära samarbete med Lantmäteriet i deras roll som geodatasamordnare och med de ansvariga Inspiremyndigheterna har också varit viktigt för att utvärdera och pröva testmetoderna. Det finns 24 myndigheter som har ett formellt ansvar relaterat till Inspire. I GeoTest-projektet har tester genomförts tillsammans med nio av dessa, såväl rörande tekniska tester som användbarhetstester. En testmiljö är sedan 2010 etablerad vid FPX i Gävle. Där samlas testresurser som behövs för att genomföra testfall och användningsfall i enlighet med uppdragsgivares krav. De tester som efterfrågats har samlats i en testportfölj och som delats in i: 1) Tekniska tester avser att testa om data och tjänster uppfyller specificerade krav.testerna kan exempelvis avse format, struktur, prestanda och kvalitet hos datamängder och tjänster 2) Affärstester avser att testa affärsmässiga mål med data och tjänster. Dessa tester kan exempelvis bestå av användbarhetstester, vilka syftar till att testa logisk uppbyggnad och förståelse för webbgränssnitt hos portaler. Affärstesterna kan också omfatta tester och mätningar som kan ligga till grund för kostnads-nytto-analyser. Lösningar inom detta område bedöms ha stor efterfrågan och potential. I utveckling av användbarhetstest har ISO-standarder för användbarhet använts som grund för krav på mätbarhet. Resultat Sammanställning av genomförda uppdrag De metoder som har utvecklats har validerats i samarbetsprojekt med parter inom offentlig och privat sektor i Sverige och inom ramen för samarbetsprojekt inom EU. Resultaten som erhållits har validerats och granskats i syfte att kunna sättas upp i en produktionslinje hos projektägare, projektpartners eller klustermedlemmar. Inom de olika utvecklingsuppdragen har följande samarbeten genomförts: 6

7 Sammanställning av testuppdrag till myndigheter, organisationer Transformationstest Tid Beställande Organisation Transformation av fem teman (Inspire bilaga I) 2009 Lantmäteriet Webbaserad GIS-utbildning för transformation 2010 EUROSDR i samarbete med HiG/GIS Institutet Transformation av teman och stöd till Inspiremyndigheternas remissvar till EUC /JRC (Inspire bilaga II+III) 2011 Lantmäteriet, SGU, SLU, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket Transformation av data till temat Produktions och industrianläggningar Transformation av datat till temat marktäcke, samt förslag till anpassad specifikation åt SLU 2012 MSB 2012 SLU Prestandatest Prestandatest av nedladdningstjänst 2010 Lantmäteriet och ESDIN projektet Prestandatest av visningstjänst 2010 Vägverket Prestandatest av karttjänst 2010 Lantmäteriet/Metria Prestandatest av karttjänst, ny release 2011 Lantmäteriet/Metria Användbarhetstest Användbarhetstest av GIS-Arena portalen 2010 GIS-Arena projektet där 42 kommuner inom Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län var intressenter Användbarhettest för karttjänst (WMS) 2010 Lantmäteriet/Metria Användbarhetstest av geodataportalen 2011 Lantmäteriet Användbarhetstest av EU portalen 2011 EUC/JRC Användbarhetstest av Geodataportalen, ny release 2012 Lantmäteriet Användbarhetstest för vård-it funktioner Compare Testlab, NordicMedTest (NMT), Landstinget i Värmland, Qtema, Karlstad Universitet, FPX/Smart City Playground Kvalitetstest 7

8 Test av ATS-guidelines från JRC 2013 Lantmäteriet Test av WFS nedladdningstjänst adresser 2013 Lantmäteriet Övrig utveckling Testfall: Länkad Fastighetsinformation till MSB:s Insats-register Lantmäteriet 2013 Lantmäteriet, FPX/Smart City Playground, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Adresser i ambulansen Test av datamängd, test av pocess för ajourhållning av adressnamn och vägnamn Utveckling av prototyp för länkade data, RDFmodell Landstinget i X-län/ ambulansen, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Lantmäteriet, FPX/GeoTest Gemensamt ta fram förslag till förbättringar kommunernas vid adressättning, som kommunerna är ansvariga för Kommunerna i nätverket cxkartan, Gävleborgs län deltar i work-shop Inom Smart City Playground programmet på FPX har ett antal studier och undersökningar genomförts tillsammans med privata företag som Carmenta, Metria, Esri S-Group, Qtema och Knowit samt andra testkluster som Compare Testlab och Institutet för humanteknologi IHT. 8

9 Testportfölj Ett grundläggande syfte med GeoTest-projektet är att utveckla metoder för test av geodatamängder och geodatatjänster. Den testportfölj som har utvecklats består av transformationstester, prestandatester och test av datakvalitet (tekniska tester) samt användbarhetstester (affärstester). Transformationstester Inspiredirektivet ställer som krav att svenska myndigheter ska tillhandahålla data enligt detaljerade specifikationer. För att kunna tillhandahålla data enligt dessa specifikationer, måste befintliga data transformeras. Syftet med transformationstesterna är att bedöma hur mycket av Inspiredirektivets krav som kan tillgodoses med automatisk transformation. Metoden som har utvecklats baseras på principerna om schemamatchning, schemamappning och schematransformation. Schemamatchning innebär att för varje element i målschemat (Inspireschemat) identifieras ett antal element i källschemat (den svenska myndighetens schema) som ska användas vid transformationen. Schemamappning innebär att transformationsreglerna specificeras och schematransformationen innebär avslutningsvis att transformationen exekveras, dvs genomförs. Metoden baseras på ett antal allmänt tillgängliga verktyg, såväl kommersiella som verktyg baserade på öppen källkod. Resultatet av testerna är att element som inte enkelt kan transformeras till Inspires målschema blir identifierade. Ett annat resultat är att processerna för att genomföra transformationerna blir specificerade på ett enheteligt sätt. Prestandatest Genomförandebestämmelserna för Inspire-direktivet anger vissa prestandakrav som olika tjänster skall uppfylla. GeoTest-projektet har därför, tillsammans med företaget Interactive Instruments från Tyskland och Universitetet i Edinburgh utvecklat mjukvara och testprocesser för såväl nedladdnings- som visningstjänster. Programvaran baseras på LoadUI och SoapUI, vilka bägge har öppen källkod. De prestandamått som mäts är svarstider, tillgänglighet, belastning och skalbarhet. Testet utförs genom automatiska virtuella tester där en Inspire-tjänst utsätts för en rad slumpmässiga anrop från ett antal virtuella användare. Utifrån testet mäts prestandan som jämförs med de krav som ställs på just den typen av tjänst, till exempelvis svarstider eller tillgänglighet. Test av datakvalitet Syftet med test av datakvalitet är att automatiskt bedöma kvaliten hos en datamängd genom att jämföra den med någon form av referensdata. Resultatet anger skillnaderna mellan datamängderna (data som ska kvalitetsbestämmas samt referensdata) avseende förekomst (fullständighet) och innehåll (noggrannhet). Resultaten kan sedan analyseras med statistiska 9

10 metoder. Kvalitetsbrister kan identifieras och överensstämmelse med krav och specifikationer kan bedömas. Metoden baseras på ett verktyg med öppen källkod. Användbarhetstest Användbarhetstest mäter och bedömer, utifrån definitioner i ISO , hur användbart ett system eller applikation är. Mätning sker utifrån måluppfyllelse (effectiveness), resursförbrukning (efficiency) och nöjdhet (satisfaction). Testet mäter på så vis det stöd som systemet ger för att lösa en viss uppgift, t ex hur lång tid arbetsmomenten tar samt till vilken grad applikationen är enkel, logisk och självinstruerande för användarna. Testet har utvecklats tillsammans med forskare vid Institutet för Humanteknologi (IHT) som har sin primära kompetens inom kognition och beteendevetenskap. Bild: från Workshop på Geoinfo 2012 i Uppsala. Mobilt testlab: Xin He, forskningsingenjör på FPX och GeoTest-projektet genomför en workshop om att testa användbarhet på Geodataportalen. Övriga uppdrag inom Inspire och Smart City Playground Länkade data Länkade Data är ett koncept för att koppla ihop dokument och data från exempelvis olika organisationer. Detta för oss närmare den semantiska webben, en utveckling som röner allt större intresse i takt med att allt fler publicerar sina data efter riktlinjerna för länkade data. En av dessa riktlinjer är att använda standarder som RDF (Resource Description Framework) för att publicera och länka sina data. RDF är en datamodell baserad på trippletter och är en av grunderna för den semantiska webben. RDF knyter ihop data och semantik, vilket medför att informationen är både läsbar för människor och att den automatiskt kan läsas och till viss del förstås av datorer. Med enkla frågor kan data som finns i flera RDF-databaser på webben 10

11 sammanställas som om allt fanns på samma ställe. Detta leder till att stora mängder av data får ett högre värde. Standardiserad semantik ger smartare lösningar, program och visualiseringar. Målet med studien om länkade data var att visa hur standarder som RDF kan underlätta och förenkla hanteringen av data och information. För att testa frågeställningar rörande länkade data / öppna data har fastighetsinfomation från Lantmäteriet kopplats ihop med insatsregsret hos MSB (Myndigheten för samhhällsskydd och beredskap). MSB har uppdrag från regeringen att kommunicera och analysera allvarliga händelser och olyckor till andra myndigheter och organisationer. Via räddningstjänsten får man vid varje händelse en position som lagras i insatsregistret. För analys och information till andra behövs mer information om händelsen. Under våren och sommaren 2013 har en förstudie genomförts i samarbete med Lantmäteriet, FPX och MSB. Resultatet visar på vissa problem vid matchning av texter, men tydliggör också effektivitetsvinster som uppkommer när standarder används med tillhörande uppsättning av verktyg. Studien är också exempel på samarbete inom Smart City Playground vid FPX. Test av ett test Inspire Abstract Test Suit (ATS) Inspire Coordination Team har tagit fram en testprocess (ATS) som testar de krav en harmoniserad datamängd ska uppfylla för att överensstämma med Inspires genomförandebestämmelser. Testprocesserna är till för att underlätta för myndigheter att kontrollera att de datamängder de tillhandahåller, överensstämmer med Inspires krav. GeoTest har under våren 2013 utvärderat ATS för att bedöma om testerna kan anses vara relevanta, samt hur många av testerna som kan automatiseras. Resultatet visar att testerna bör göras mer temaspecifika samt bör automatiseras så mycket som möjligt för att underlätta arbetet för de myndigheter som ska använda ATS. Metoderna som tagits fram inom Inspireuppdraget har också använts och prövats inom ramen för andra aktiviteter inom projektet Smart City Playground, där GeoTest är ett delprojekt. Målet har då varit att, genom att använda GeoTest metoder, bredda validering av dessa och att sprida kunskap om Inspireuppdraget och geodatasamverkan som drivs och samordnas av Lantmäteriet. 11

12 Adresser i ambulansen I studien Adresser i ambulansen har målet varit att identifiera hur kvaliteten i en specifikation och tillhörande datamängd kan göras bättre och mera anpassad för ett specifikt ändamål. Personal från GeoTest har i samarbete med ambulanssjukvården analyserat behovet av information i kartan. Genom test av både datamängder och arbetsprocesser har brister inom kommunala ajourhållningsrutiner uppdagats. Detta återspeglar vikten av att ha ett samordnat arbetssätt, en gemensam process, inom alla kommuner i regionen. För ambulans och andra blåljusaktörer är det viktigt att kartan stämmer och att man kan lita på kartinformationen. Konsekvensen av bristande eller felaktig information kan medföra längre tid att hitta den nödställde och i värsta fall kan det leda till dödlig utgång. Studien Adresser i ambulansen visade på hur en gemensam syn på informationsbehov och arbetsprocess kan bidra till att höja kvaliteten av adresser för ambulansens behov. Genom att samarbeta om att identifiera och välja bästa information i kartan kan många av de hinder och brister vi sett förebyggas. I studien samarbetade Gävle kommun, Sandvikens kommun, Lantmäteriet, Landstinget (ambulansen) i Gävleborgs län och FPX. I det avslutande arbetsmötet medverkade kommunerna i Gävleborgs län samt Trafikverket. Studien har resulterat i förslag till kommunerna i cx-nätverket i deras fortsatta arbete, exempelvis i form av en checklista, som stöd för deras fortsatta arbete med att utforma en gemensam arbetsprocess för exempelvis adressättning och namnsättning av vägar. 12

13 Det är exempelvis viktigt att alla medverkande känner till vad processen syftar till och vilka förväntningar som ställs av användarna av slutresultatet. En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Ansvarsfrågor och ansvarsfördelning är också viktiga frågor att behandla. Användbarhetstest av Vård-IT funktioner Metoden för användbarhetstest har blivit uppmärksammad då det blir mer och mer efterfrågat att ha med användarperspektiv redan vid starten av tjänsteutveckling. Användbarhet för Vård- IT sätter också fokus på datasäkerhet. I slutrapport från projektet ehälsosystemens användbarhet 2013, framgår att 20% av de felbehandlingar som görs beror på brister i ITsystemen och att många faktiskt dör av de vårdskador som blir följden.det finns alltså ett stort behov av att titta på användbarhetsfrågor kopplat till bland annat informationssäkerhet, standard och gemensamma strukturer och processer. Tillsammans med NordicMedTest, Landstinget i Värmland och Compare Testlab i Karlstad/Hammarö har FPX/GeoTest användbarhetstest prövats och anpassats till att mäta användbarheten för vård-it funktioner. Målet är att förbättra patientsäkerheten och att höja vårdnyttan, det vill säga mera vård för pengarna. En första pilot har tagits fram för att testa ett personaladministrativt system. Ett större test ska genomföras i november 2013 då ett nytt system tas i bruk. Testet kan också komma att användas för att förbättra kravställningen vid upphandling av nödvändiga system. 13

14 Erfarenheter och slutsatser GeoTest-projektets testmetoder, för såväl tekniska tester som användbarhetstest, har fått positiv respons från utvecklings- och samarbetspartners både nationellt och internationellt. Metoder som finns dokumenterade inom testportföljen för såväl tekniska tester som test av användbarhet är verifierade och granskade genom vetenskapliga publikationer. Testmetoderna kan på så vis användas och nyttjas av utvecklingspartners inom Inspireuppdraget, FPX klustermedlemmar och andra partners. I utredningen Inriktning för GeoTest, som genomfördes under 2012, framgår att behovet av att testa geodata och SDI bedöms fortsatt vara stort och öka i framtiden. Det kan således förväntas finnas fortsatt stor efterfrågan för verktyg och metoder för tekniska tester även framgent. Alla utvecklade metoder inom GeoTest-projektet är öppna och tillgängliga för alla att använda. Fram till årsskiftet 2013/2014 kan viss hjälp med implementation i egen miljö erbjudas. GeoTest användbarhetstest har arbetats fram parallellt med utvecklingen av de tekniska testerna. Målet har varit att tidigt visa på nyttan av en tjänst, ett system eller applikation. Detta har medfört nyfikenhet och intresse från utvecklare och testare både inom Inspiresamarbetet som inom privat sektor och FPX medlemmar, för att pröva och använda metoden i egen verksamhet. Testet ger tillgång till en metod som mäter användbarhet och på så vis kan analysera och ge signaler om förbättringar i system och applikationer och därmed höja t ex säkerhet, effektivisera nyttjande inom flera verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvårdsektorn har samarbete med Landstinget i Värmland, NordicMedTest och Compare Testlab nyligen avslutats. Där har testtjänsten anpassats och prövats i en pilot för egen verksamhet med goda resultat. I november kommer tjänsten att implementeras och skall i första hand stödja upphandling för nytt personaladministrativt system. Liknande överlämning och anpassning till egen användning och förvaltning pågår med Lantmäteriets testcenter samt Knowit i Gävle. I juli 2013 blev FPX utsett som en av tre Vinnväxt vinnare vilket innebär att Vinnova finansierar ett tioårigt program för utveckling av metoder, tjänster och testmiljö inom Geohälsa. Det nya programmet heter Geo Life Region och det har som uppdrag att utveckla tjänster för att hjälpa människor dig och mig till ett friskare och hälsosammare liv. Genom positionsbestämda data om beteende, livsstil och den omgivning vi lever skall vi ges möjlighet att påverka val i vardagen för bättre hälsa. Detta utvecklingsprogram bedöms ha behov av metoder för kvalitetssäkring av geodata, SDI och insamlade data samt användbara tjänster och tillämpningar. Det innebär att en fortsatt användning och vidareutveckling av GeoTest-projektets testportfölj kommer att efterfrågas. 14

15 15

16 Verksamheten har drivits genom Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle har studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Ett profilområde för högskolan är Geomatik och samarbetet i GeoTest säkerställer akademiskt underbyggda och forskningsmässigt aktuella metoder och processer för genomförande av testerna. Lantmäteriet Lantmäteriet har samordningsansvar för geodata och har utarbetat en nationell geodatastrategi för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet. Ansvaret omfattar bland annat frågor om produktion, samverkan och utveckling för att på sikt skapa en nationell infrastruktur för geodata. GeoTest är en del i den nationella geodatastrategin. Future Position X, FPX FPX bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk IT, tjänster och kunskap. FPX är värd för GeoTest under uppbyggnadsskedet och delfinansierar GeoTest genom sina medlemmar. 16

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test?

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Sätterstrand Business Park 2014-05-27 Peter Furster Robert Magnusson 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014 Bilaga 4: Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2014 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara så beskrivande som möjligt

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2014 2014-04-10 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter med

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data UTKAST Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data...

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2013 2013-12-05 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter är

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Linked Data. Förstudie Linked Data. GeoTest 2013. Rapport upprättad 2013-12-04. Viktor Högberg - GeoTest

Linked Data. Förstudie Linked Data. GeoTest 2013. Rapport upprättad 2013-12-04. Viktor Högberg - GeoTest Förstudie Linked Data GeoTest 2013 Linked Data Rapport upprättad 2013-12-04 Viktor Högberg - GeoTest 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Om GeoTest-projektet... 3 1.2 Länka relaterad data...

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 1 (8) Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 2 (8) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar 22 november 2012 Kort Nytt från Lantmäteriet På nya tjänster Ny organisation av fastighetsbildningen

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget december 2014 3. Hemsidan Bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Nordic MedTest Tillväxtverket Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06 Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta av allvarliga incidenter

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Naturvårdsverkets miljödatahantering. Miljödatastrategi. Version 2012-09-27

Naturvårdsverkets miljödatahantering. Miljödatastrategi. Version 2012-09-27 Naturvårdsverkets miljödatahantering Miljödatastrategi Version 2012-09-27 Miljödatastrategin beskriver de mål vi behöver uppnå och de strategier vi ska tillämpa för att visionen om den framtida miljödatahanteringen

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Fas 1 2007-2009. Fas 2 2010-2011. Fas 3 2012-2014

Fas 1 2007-2009. Fas 2 2010-2011. Fas 3 2012-2014 Fas 1 2007-2009 Fas 2 2010-2011 Fas 3 2012-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 C-BIC:s syfte: Att skapa innovationssystem, stimulera kunskapstillväxt och näringslivstillväxt inom branschområdet

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Statusrapport 1(24) Datum Diarienr Nationell geodatastrategi Statusrapport 2010 Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 20-01-14 Utkast

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 1 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10 Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 2 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Geodata ny organisation

Geodata ny organisation Erfarenheter av geodatasamverkan Samverkan ökar användningen av geodata Lars Fredén, chef geodataavdelningen Göteborgs Stad 1 Vision Göteborgs Stad skall vara ett föredöme gällande användande av geodata

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tid: Fredag 17 maj 2013, kl. 9.00-15.30 Plats:

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter

Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter Unikt samarbete mellan statliga myndigheter ger kommunerna nya möjligheter Illustratör Cecilia Lundgren Pia Färegård Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 2 Geodatasamverkans grunder 3 Inspires principer

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

MARKNADSUNDERSÖKNING. CGSS Ett system för spridning, bearbetning och arkivering av fjärranalysdata

MARKNADSUNDERSÖKNING. CGSS Ett system för spridning, bearbetning och arkivering av fjärranalysdata 2015-10-27 Dnr: 5/15 MARKNADSUNDERSÖKNING CGSS Ett system för spridning, bearbetning och arkivering av fjärranalysdata Informationsdokument gällande Rymdstyrelsens initiativ för att förse svenska användare

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Länkade Geodata Projektplan

Länkade Geodata Projektplan Länkade Geodata Projektplan Version 1.0 2015-04-30 Delrapport från projektet Länkade Geodata INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historik... 3 Termer och förkortningar... 4 Sammanfatting... 5 Introduktion... 6 Metod...

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet

Förstasida manifestet. Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist, Lantmäteriet, KT:s 1 Lantmäteridagar i Stockholm 20 november 2013 Nytt från Lantmäteriet Regeringsuppdrag geodataområdet Gemensamma referenssystem

Läs mer

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över

Läs mer

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark

Validering grundläggande aspekter. Ulf Örnemark Validering grundläggande aspekter Ulf Örnemark SKKLF och SSKF Utbildningsdagar Vår Gård, Saltsjöbaden 6-7 februari 2013 Innehåll Validering, verifiering och några andra grundläggande begrepp Några nedslag

Läs mer

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Produktion Blomquist Annonsbyrå AB Illustrationer Cecilia Lundgren Bilder Johnér, istock, Fotolia, Försvarets bildbyrå/katja Öberg Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Lantmäteriet, 801

Läs mer