Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal."

Transkript

1 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson

2 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design AB Augusti 2005 Art.nr

3 INNEHÅLL 3 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Inledning 7 Arbetstidsprojektet 7 Flexibla arbetstidsmodeller 8 Bemanningsekonomi 8 Uppdraget 9 Valet av referenskommuner 9 Bemanningsekonomi 10 Definitioner av ord och begrepp i rapporten 12 Arbetstidsmodeller 13 Forshaga kommun 15 Äldreomsorgen, särskilda boenden och öppen hemtjänst 15 Arbetstidsmodeller 16 Vårdtyngdsmätning 16 Friskvårdssatsningar 17 Redovisningssystemet 17 Bemanningsekonomi inom öppen hemtjänst 18 Bemanningsekonomi inom särskilda boenden 24 Sammanfattning 30 Falköpings kommun 34 Äldreomsorgen, särskilda boenden och öppen hemtjänst 34 Arbetstidsmodeller 34 Arbetsmiljökartläggning 36 Friskvårdssatsningar 36 Redovisningssystem 36 Bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst 37 Bemanningsekonomin inom särskilda boenden 42 Sammanfattning 47 Problem vid bemanningsredovisning 51 Slutsatser 53 Referenser 57 Bilaga: Tabeller över bemanningsekonomin i kommunerna 59 Noter 71

4 4 FÖRORD Förord 2004 års kongress beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en ny målsättning för Kommunal i arbetstidsfrågan. Projektgruppen ska genomföra en kartläggning och utvärdera de försök som pågår med arbetstidsförkortning och arbetstidsförläggning. Arbetstidsprojektet har valt att specialstudera bemanningsekonomin i tre kommuner som har prövat olika arbetstidsmodeller. De kommuner som studeras är Kiruna, Forshaga och Falköping. Denna rapport är en referensstudie till Kirunastudien och handlar om Forshaga och Falköping. I rapporten, som Eva Johansson ansvarat för, ingår en beskrivning och jämförelse av bemanningsekonomin inom verksamheterna öppen hemtjänst och särskilda boenden i de två kommunerna. De faktorer som beskrivs och jämförs är personalbilden, arbetad tid och frånvaro och arbetskraftskostnad vid närvaro och frånvaro. Hela arbetstidsprojektet ska avrapporteras på 2006 års förbundsmöte. Ett tack riktas till alla som medverkat i studien och som bidragit med synpunkter. Håkan Pettersson Augusti 2005 Arbetstidsprojektet: Håkan Pettersson Kommunals andre vice ordförande, projektledare Bodil Umegård Förbundskontoret, projektsekreterare Anna Spånt Enbuske Förbundskontoret, projektsekreterare Åke Lundström Förbundskontoret, projektsekreterare (fr o m maj 2005) Annica Enbom Förbundsstyrelsen Kjell-Ivan Eriksson Förbundskontoret (t o m jan 2005) Håkan Lundstedt Förbundskontoret (fr o m feb 2005) Annica Jansson Förbundskontoret Annki Olsson Förbundskontoret Tor Hatlevoll Förbundskontoret (fr o m maj 2005) Birgitta Andersson Branschrådet för äldreomsorg Lars Gustafsson Branschrådet för teknik Eva Kärrman Branschrådet för hälso- och sjukvård Johanna Eggvall Projektanställd Eva Johansson Projektanställd

5 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattning Äldreomsorgen använder många vikarier. I Forshaga var 2004 andelen timavlönade vikarier inom den öppna hemtjänsten 19 procent av de anställda och inom särskilda boenden hela 42 procent. Forshagas totala kostnader för arbetskraften var 9,4 miljoner kr inom den öppna hemtjänsten och 13,5 miljoner kr inom särskilda boenden. Kostnaden enbart för vikarier och övertid/mertid uppgick till 3,3 respektive 6,6 miljoner kr. Det betyder att den ordinarie personalen bara stod för 65 respektive 51 procent av kostnaderna. Kommunen hade under 2004 uppenbarligen en låg grundbemanning inom äldreomsorgen, men med hjälp av vikarierna och övertidsuttaget uppstod en tydlig överbemanning. Inför förbundsmötet 2006 ska Kommunal formulera en ny målsättning kring arbetstider och arbetstidsförläggning års kongress beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram det nya målet för arbetstidsfrågan. Kommunals aktuella målsättning, som beslutades vid kongressen 1988, är 30 timmars arbetsvecka med full lönekompensation. Projektgruppen ska kartlägga och utvärdera de försök som pågår med arbetstidsförkortning och arbetstidsförläggning. Arbetstidsprojektet har även valt att specialstudera bemanningsekonomin i Kiruna, Forshaga och Falköpings kommuner. Genom att studera bemanningsekonomin kan man avgöra bemanningens effektivitet, kvalitet och produktivitet eller förutsättningarna för dessa. I denna rapport studeras detta med hjälp av en modell som Paula Liukkonen, docent vid Stockholms universitet, utarbetat. Den består av fyra delar: personalbild, arbetstid och frånvaro, arbetskraftskostnad vid närvaro samt arbetskraftskostnad vid frånvaro. Studien som presenteras i denna delrapport är en referensstudie till den utvärdering som görs av Kiruna kommuns 6 timmars arbetsdag inom öppen hemtjänst. Sedan 1989 har den öppna hemtjänsten i Kiruna haft en arbetsdag på 6 timmar med 8 timmars lön. I samband med denna utvärdering studeras bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst och särskilda boenden i Forshaga och Falköping. Både Forshaga och Falköping har flera pågående och/eller avslu-

6 6 SAMMANFATTNING tade försök med flexibla arbetstidsmodeller, bl a önskeschema/ tvättstugeschema och 3/3-modellen. Falköping har dessutom permanent infört ett resurscentrum, dit alla vakanser och tillfällig frånvaro rapporteras. Resurscentrum syftar till att hitta bra och snabba lösningar för personal och arbetsledning vid tillfälliga bemanningsbehov. Det består av en långtidspool och ett resursteam. Personalen i långtidspoolen tar vikariat mellan 15 och 90 dagar och resursteamet tar vikariat upp till 14 dagar. Båda kommunerna har relativt många timavlönade vikarier. Inom särskilda boenden i Forshaga arbetade nästan lika många tillsvidareanställda som timavlönade vikarier vid mätpunkten den 31 december personer var tillsvidareanställda och 104 personer timavlönade. Både inom öppen hemtjänst och särskilda boenden i Falköping hade drygt 30 procent ett timavlönat arbete. Antalet personer som arbetar deltid var betydligt högre än de som arbetade heltid. Studien visar också att det är få män som arbetar inom verksamhetsområdena i kommunerna. Arbeten inom äldreomsorgen är med andra ord ett starkt kvinnodominerat yrkesområde. Studien visar att inom både öppen hemtjänst och särskilda boenden i båda kommunerna är den arbetade tiden högst bland månadsavlönade vikarier. Den totala andelen frånvaro inkluderat semester, sjukfrånvaro, lagstadgad ledighet och övrig ledighet är större för de tillsvidareanställda än för månadsavlönade vikarier. Den totala arbetskraftskostnaden vid närvaro skiljer sig åt i kommunerna. Det beror dels på att semesterersättningen beräknas olika. Forshaga beräknar semesterersättningen i genomsnitt till 14 procent och Falköping till 12 procent. Skillnaden i ersättning kan orsakas av åldersstrukturen och tjänstgöringstiden hos personalen. Att de skiljer sig åt beror även på deras olika sätt att beräkna overheadkostnaderna. Arbetskraftskostnaden vid frånvaro är högst för dagarna 2 21 inom båda kommunernas verksamhetsområden. Att kostnaden är högst då beror på att arbetsgivaren betalar sjuklön som är 80 procent av den ordinarie lönen. Dessutom betalas semesterlön och sociala avgifter samt fasta overheadkostnader även när en anställd inte är på arbetet.

7 INLEDNING 7 Inledning Denna delrapport från Kommunals arbetstidsprojekt redovisar resultatet av en studie om bemanningsekonomin i två svenska kommuner, Forshaga och Falköping. I rapporten ingår en beskrivning och jämförelse av verksamheterna öppen hemtjänst och särskilda boenden i respektive kommun. De faktorer som beskrivs och jämförs är uppgifter som sammanställts i personalbilden, arbetad tid och frånvaro samt arbetskraftskostnad vid närvaro och frånvaro. Rapporten inleds med en beskrivning av studien och uppdraget, sedan följer en förklaring till valet av studiekommuner och en beskrivning av begreppet bemanningsekonomi och av den analysmodell som används vid beräkningarna i rapporten. Därefter följer en kort presentation av studiekommunerna Forshaga och Falköping samt en redovisning av bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst och särskilda boenden i respektive kommun. För att göra redovisningen tydlig och överskådlig redovisas statistik i diagram- och tabellform med skriftliga förklaringar i texten. Samtliga tabeller med beräkningar är placerade i bilagan. Avslutningsvis redogörs för problem som uppstått under arbetet med rapporten och studiens slutsatser presenteras. Arbetstidsprojektet Kommunals kongress 2004 beslutade att tillsätta ett projekt om arbetstid. Förbundsstyrelsen har därefter gett en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en ny målsättning för Kommunal om arbetstidens längd och förläggning. Gruppen ska också kartlägga och utvärdera de försök som pågår med arbetstidsförkortning och arbetstidsförläggning. Kommunals aktuella målsättning, som beslutades vid kongressen 1988, är 30 timmars arbetsvecka med full lönekompensation. Den här studien är en referensstudie till den utvärdering som görs av Kiruna kommuns 6-timmars arbetsdag inom öppen hemtjänst. Sedan 1989 har den öppna hemtjänsten i Kiruna haft en arbetstidsförkortning med en arbetsdag på 6 timmar inklusive lönekompensation. Motsvarande avtal finns inte inom särskilda boenden. Sedan januari 2005 är det s k 6-timmarsavtalet uppsagt och det

8 8 INLEDNING pågår förhandlingar om ett nytt avtal. Utvärderingen görs utifrån två aspekter, dels ur arbetsmiljömässig synpunkt för personalen, dels utifrån kravet på en bemanningsekonomisk utvärdering. Flexibla arbetstidsmodeller Många kommuner har pågående och/eller avslutade försök med någon form av flexibla arbetstidsmodeller. Detta är vanligt inom äldre- och handikappomsorgen men också inom andra delar av kommunernas verksamhetsområden. Flexibilitet och arbetstid är och kommer att vara viktigt i framtiden för att kunna rekrytera unga och kompetenta personer till arbeten inom välfärdstjänsterna. Under de senaste decennierna har de fasta och reglerade arbetstiderna successivt luckrats upp inom de flesta sektorer. Bland både arbetsgivare och fackliga organisationer finns en ambition och ett intresse att utveckla arbetstiderna till att bli mer flexibla för att passa samhällets, företagens och arbetstagarnas behov. 1 Det finns många typer av arbetstid med varierande flexibilitet, bland annat 3/3-modellen, 2/5-modellen, önskeschema/ tvättstugeschema, årsarbetstid m fl. Bemanningsekonomi Bemanningsekonomi är viktigt för att kunna redovisa personalen på ett rättvisande sätt. Flera viktiga faktorer ingår i bemanningsekonomin. Hur ser personalstrukturen ut inom verksamheten? Hur många anställda är det och hur ser personalomsättningen, sysselsättningsgraden och åldersfördelningen ut? Vilken är den arbetade tiden och hur stor är frånvaron? Det är också viktigt att ta reda på hur stor den totala arbetskraftskostnaden är vid personalens närvaro på arbetsplatsen och hur stor den är då personalen är frånvarande. Bemanningsekonomin behövs också för att ge en förståelse för den betydelse tiden har för att skapa tidsmässigt välfungerande anställningsformer och bra arbetsmiljöer. 2

9 UPPDRAGET 9 Uppdraget Uppdraget går ut på att med hjälp av insamlad ekonomi-, personal- och lönestatistik beskriva och jämföra bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst och särskilda boenden i Forshaga och Falköpings kommuner. Studien är en referensstudie till den utvärdering av bemanningsekonomin som görs av Kiruna kommuns 6-timmars arbetsdag inom öppen hemtjänst. Arbetstidsprojektet beslutade att referenskommunerna skulle ha pågående och/eller avslutade försök med olika former av flexibla arbetstidsmodeller. Syftet med rapporten är med andra ord att: Beskriva och jämföra hur bemanningsekonomin ser ut inom öppen hemtjänst och särskilda boenden i Forshaga kommun och Falköpings kommun. Vara referensunderlag till Kirunas utvärderingsstudie. Studien är avgränsad till att behandla äldreomsorgen inom respektive kommun, mätperioden är Därefter är avgränsningen inom äldreomsorgen, öppen hemtjänst och särskilda boenden. Andra delar inom äldreomsorgen som korttidsboenden och dagcenter har inte beaktats. Valet av referenskommuner Arbetstidsprojektgruppen satte upp några krav som referenskommunerna skulle uppfylla. Dels skulle kommunerna ha ett eller flera pågående och/eller avslutade försök med någon form av flexibla arbetstidsmodeller. Dels skulle de skilja sig åt så att den ena kommunen kommit längre i arbetet med flexibla arbetstidsmodeller än den andra kommunen. Det skulle inte vara några storstadskommuner utan de skulle motsvara Kiruna storleksmässigt. Ytterligare ett kriterium var att kommunerna skulle ha ett ekonomisystem och PA-system som kunde tillhandahålla de uppgifter kring bemanningsekonomin som behövs för studien. En förutsättning var också naturligtvis att kommunerna var intresserade och villiga att delta i studien.

10 10 BEMANNINGSEKONOMI Bemanningsekonomi Bemanningsekonomi är ett tämligen nytt begrepp. Det är ett fördjupningsämne inom företagsekonomin med vars hjälp vi kan studera bemanningens effektivitet, kvalitet och produktivitet eller förutsättningarna för detta. 3 Det som är viktigt inom bemanningsekonomin är att kunna redovisa personalen rätt. Modellen för bemanningsekonomi som används i denna studie är ett sätt att redovisa personalen på ett bra och överskådligt sätt. Rapporten bygger på en modell som docent Paula Liukkonen vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet utarbetat. Den består av fyra delar; personalbild, arbetad tid och frånvaro, arbetskraftskostnad vid närvaro samt arbetskraftskostnad vid frånvaro. Den ekonomi-, personal- och lönestatistik som studien bygger på är hämtad från kommunernas respektive redovisningssystem. Personalbilden visar hur många anställda det krävs för att bemanna ett arbete. Man kan också utläsa de anställdas sysselsättningsgrad, åldersfördelning och personalomsättning. Detta är viktigt för att kunna följa upp och diskutera ekonomi, resursanvändning och effektivitet för bemanning och påverkan på personalens hälsa och arbetsmiljö. 4 Tidsredovisningen, den andra delen i modellen, ska visa den betydelse som tiden har för att skapa tidsmässigt välfungerande anställningsformer och attraktiva arbetsmiljöer. Tidsredovisningen visar hur mycket av den ordinarie arbetstiden som återstår för verksamhetens genomförande när all frånvaro, dvs. semester, sjukfrånvaro, lagstadgad ledighet och övrig ledighet, dragits bort. 5 För tjänsteproducerande organisationer är arbetskraftskostnadernas andel av de totala kostnaderna ofta hög, i många kommuner mer än 60 procent. Löner, semester- och sjuklöner, sociala avgifter och personalkringkostnader/ overheadkostnader ingår i arbetskraftskostnaden. Dessa uppgifter kan användas för att diskutera kostnadsfrågor vid hel- eller deltidsanställningar, vid frånvaro, rehabilitering och rekrytering samt vid bemanningsnivå och hur frånvaron ska ersättas. 6 Arbetskraftskostnaden vid frånvaro visar den sammanlagda lönekostnaden och den totala arbetskraftskostnaden vid frånvaro indelat i

11 BEMANNINGSEKONOMI 11 olika ersättningsperioder. Hur mycket av den totala arbetskraftskostnaden kvarstår under sjukfrånvaron och vad kostar sjukfrånvaron egentligen? Även kostnaderna för att ersätta en medarbetare vid frånvaro redovisas med hjälp av denna del. 7

12 12 DEFINITIONER Definitioner av ord och begrepp Innan kommunernas bemanningsekonomi redovisas är det bra att klargöra några begrepp som förekommer i rapporten. En tillsvidareanställning innebär att man är heltidsanställd eller deltidsanställd med ett anställningsavtal som gäller tillsvidare. Med timavlönat arbete menas korta vikariatsanställningar som avlönas per timme. 8 Ordet sysselsättningsgrad motsvarar i denna rapport antingen heltid eller deltid, t ex 75 procent. Bemannad tid innebär den tid som går åt för att genomföra verksamheten. Grunden är en normalbemanning och utifrån verksamhetens behov, antingen frånvaro eller tyngre vårdbehov, förstärks eller förminskas bemanningen. Bemannad tid utgörs av arbetad tid inklusive eventuell övertid och mertid. Planerad tid utgörs av den tid som man vid planeringen av budget och verksamhet fördelar för verksamhetens genomförande. Fakturerad tid är den tid som faktureras kunden/brukaren, det är denna tid som utgör underlget för tjänstens pris. I denna tid ingår dels tid som personalen genomför i direkt verksamhet och dels tid som uppkommer på grund av administration och ledning av verksamheten. 9 Med bemanningsbalans avses förhållandet mellan tillsvidareanställdas frånvaro och vikariernas arbetade tid. Den frånvaro som uppkommer hos gruppen tillsvidareanställda ska täckas helt eller till viss grad av vikariernas arbetade timmar. När vikariernas arbetstid är högre råder överbemanning. Underbemanning uppkommer när den arbetade tiden inte täcker de tillsvidareanställdas frånvaro. Det kan finnas periodvisa över- eller underbemanningar som klaras med ineller utlåning av personal. Antalet brukare kan också variera och kan också förklara temporär underbemanning. 10 Ordinarie arbetstid är den tid man arbetat innan frånvaron räknats bort. Frånvaro består av semester, sjukfrånvaro, lagstadgad ledighet och annan övrig frånvaro. Lagstadgad ledighet innefattar föräldraledighet, studieledighet och ledighet för olika fackliga uppdrag. Övrig ledighet innefattar tjänstledighet och ledighet för egna angelägenheter.

13 DEFINITIONER 13 Den arbetade tiden består av den ordinarie arbetstiden minus frånvaron; semester, sjukfrånvaro, lagstadgad ledighet och övrig ledighet. Övertid och mertid läggs på den arbetade tiden och räknas alltså inte med i ordinarie arbetstid. 11 I modellen finns även begrepp som tjänstemän och arbetare. Tjänstemän definieras i denna rapport som personer som innehar en arbetsledande ställning, främst enhetschefer. Övrig administrativ personal och andra som räknas till tjänstemän är inte medräknade. Med arbetare menas de medarbetare som arbetar inom öppen hemtjänst och särskilda boenden. I denna studie inkluderas sjuksköterskorna under denna benämning. Overheadkostnad eller personalkringkostnader som det också kallas berör alla omkostnader som belastar arbetet. I overheadkostnaderna ingår ekonomi-, personal-, löne-, utbildningsadministration, intern service, fackligt arbete, kostnader som rör arbetsmiljön, t ex skyddsombud, företagshälsovård, personalsocialt arbete, gemensamma lokaler/it, kostnader för ledningen samt övriga kostnader som kan härröras till personalens omkostnader. Arbetstidsmodeller Följande arbetstidsmodeller omnämns i rapporten. 3/3-modellen innebär att man arbetar tre dagar och är ledig tre dagar. Dessutom ingår det ofta flera extra arbetsdagar per år, utöver förtroendetid, som förfogas av arbetsgivaren i samråd med den anställde, sk flytande tid. Dessa extra dagar av flytande tid ska användas vid t.ex. korttidsfrånvaro, perioder med ökad vårdtyngd och kompetensutveckling etc. Förtroendetid innebär arbetstagarens egna tid som kan användas till bl a kompetensutveckling och friskvård. 2/5-modellen är en variant av 3/3-modellen och innebär att man arbetar två dagar ena veckan och fem dagar andra veckan. Man arbetar var tredje helg. Första veckan arbetar man t.ex. onsdag och torsdag, sedan är man ledig och jobbar andra veckan måndag, tisdag, fredag, lördag och söndag. Plus att man har ett antal extra dagar per år som arbetsgivaren förfogar över. Önskeschema/tvättstugeschema är en schemaläggningsmetod och innebär att man försöker lägga scheman utifrån personalens egna önskemål inom en viss period, det kan vara mellan sex och tolv

14 14 DEFINITIONER veckor. Det slutgiltiga schemat avgörs dock av en arbetsgrupp, som lägger fram det schema som ska gälla för perioden. Långtidspool och resursteam används för att hitta bra och snabba lösningar för personal och arbetsledning vid tillfälliga bemanningsbehov. Långtidspoolen tar vikariat mellan 15 och 90 dagar och resursteamet tar vikariat upp till 14 dagar. För personalen i poolen eller resursteamet innebär arbetet stor flexibilitet. För arbetsgivaren är det tidsbesparande, då man inte behöver ringa runt till vikarier. Det sparar också tid att ta in en vikarie från poolen eller resursteamet eftersom alla har fått introduktion till de arbetsplatser som de kan tänkas komma att arbeta på. En del personer arbetar inom poolen eller resursteamet utifrån sin sk flytande tid. Det är tid som inte är schemalagd utan man hoppar in på de arbetsplatser som för tillfället behöver bemanning. Capio-modellen innebär att personalen är ledig minst 2,5-dagar per vecka och att man aldrig jobbar mer än 3,5-dagar per vecka. Arbetsgivaren kan beordra arbete någon mer dag. Modellen innebär också att man endast arbetar var tredje helg. Årsarbetstid innebär att man har en timbank med plus- och minustid, som stäms av vid olika tidpunkter. Ligger man på plus vid tiden för avstämning får man välja på pengar eller ledighet, ligger man på minus dras pengar från lönen.

15 FORSHAGA KOMMUN 15 Forshaga kommun Forshaga kommun ligger i Värmland, ca två mil norr om Karlstad. Kommunen gränsar till Karlstad, Kil, Sunne, Munkfors och Hagfors. Kommunen har socialdemokratiskt styre. Det är en kommun med en ganska låg medelålder. Här bor cirka personer, en del arbetar inom kommunens gränser och andra pendlar. Forshaga har två tätorter; Forshaga och Deje. 12 Äldreomsorgen, särskilda boenden och öppen hemtjänst Äldreomsorgen i Forshaga är i dag indelad i fyra enheter: Forshaga södra, Forshaga norra, Deje och kommunrehabilitering. I dag finns det fyra enhetschefer inom äldreomsorgen men det ska ske en omorganisering, vilket kommer att leda till fler enhetschefer. Totalt ska det finnas sex enhetschefer med vardera fyrtio anställda. 13 I Forshaga norra finns det ett gruppboende med 36 brukare, det finns även ett korttidsboende med 12 platser samt hemtjänst bestående av två arbetslag. I Forshaga södra finns det ett gruppboende med 32 brukare och två hemtjänstlag. Forshaga södra och norra har ett gemensamt servicehus med 37 vårdplatser. I Deje finns det ett gruppboende med 34 vårdplatser plus 4 korttidsplatser. Det finns också ett servicehus med 27 platser samt en hemtjänstgrupp. Kommunrehabilitering består av ca 20 sjuksköterskor, bedömning av hjälpmedel, rehabilitering, nattpatrull och en hemtjänstgrupp stationerad i Deje. 14 I Forshaga kommun finns det totalt tre hemtjänstgrupper, som ska utföra dels hemtjänstinsatser och dels delegerad hemsjukvård. Kommunen anser att det är viktigt att kunna ge förutsättningar för en trygg ålderdom med möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. När det inte längre är möjligt kan man ansöka om särskilt boende. 15 Den som behöver hemtjänst mer än 37 timmar i veckan rekommenderas att flytta till ett särskilt boende. I genomsnitt reser personalen inom hemtjänsten cirka 700 mil/månaden och har en restid på fyra timmar om dagen. 16 Det skulle motsvara att åka fram och tillbaka mellan Stockholm och Gävle ungefär 20 dagar per månad.

16 16 FORSHAGA KOMMUN Arbetstidsmodeller En del av socialnämndens kvalitetsarbete som startade hösten 2000 innehåller nya sätt att schemalägga arbetet. Nöjda kunder/brukare är det övergripande målet. Förutsättningarna för att nå målet är dels att personalen har en bra arbetsmiljö, att de har goda yrkeskunskaper, en sysselsättningsgrad som de kan försörja sig på och dels att de kan påverka arbetstidens förläggning och sin egen kompetensutveckling. Det måste till en förändring med individuellt anpassade och flexibla scheman. 17 Utöver den traditionella schemaläggningsmetoden tillämpas, på försök, olika arbetstidsmodeller inom Forshagas äldreomsorg. Dessa är 3/3-modellen, 2/5-modellen och tvättstugeschema / önskeschema. 3/3-modellen inkluderar 20 procent flytande tid som kan användas till att ersätta personal som är frånvarande från arbetet. På det sättet behöver arbetsgivaren inte sätta in vikarier lika ofta för kortare frånvaro. En del enheter inom äldreomsorgen använder sig av datasystemet Time Care i administrationen av schemaläggningarna, företrädesvis vid önskeschema/tvättstugescheman. Scheman läggs aldrig för mer än sex veckor förutom på vissa storhelger och på sommaren då de läggs för tolv veckor. 18 På många arbetsplatser arbetar de flesta tvåskift. I modellen ingår också minimum- och maximumbemanning samt en plus- och minustid på 20 timmar. 19 Vårdtyngdmätning Forshaga kommun har genomfört en vårdtyngdmätning som inkluderade en översyn av äldreomsorgens särskilda boenden. Den var klar och sammanställd i februari Mätningen ger en klassning av vårdtyngd och en poängsättning som speglar den normala faktiska tidsåtgången som måste planeras in i ett schema varje dag. Vårdtyngdklasserna är gjorda så att personalen själva ska kunna placera vårdtagarna i rätt klass beroende på hur vårdbehovet ser ut i verksamheten. Vårdtyngdklasserna ligger mellan ett och fyra, där fyra är den tyngsta omvårdnadsklassen. Vårdtagarna där är mycket omvårdnadskrävande. Poängfördelningen ligger mellan ett och tio, och klassnivåerna mellan ett och fyra. 20 Se tabell 1.

17 FORSHAGA KOMMUN 17 Tabell 1. Vårdtyngdens indelning efter klassnivå och poängvärde i Forshaga kommun. Klassnivå Aktivitet Poäng/viktat värde 4 Brukaren är sjukhemsmässig, mycket omvårdnadskrävande. 10 Brukaren kan inte gå och behöver hjälp med påklädning, hygien och toalett. 3 Samma som klass fyra men inte kontinuerlig matning, 6 stora omläggningar och rehabiliteringsinsatser med hjälpmedel. 2 Vissa dagliga omvårdnadsinsatser. Kan stå på benen själv. 3 1 Behov av trygghet och stöd men klarar i allmänhet sin 1 dagliga hygien och toalettbesök. Är klar och medveten. Källa: Junkka, T., Vårdtyngdmätning och bemanning i äldreomsorgens boenden i Forshaga (2005). Mätningen visade att de flesta vårdtagarna har en vårdtyngd som finns i vårdtyngdklass 3, vilket motsvarar 6 poäng. Enligt KOMREV, som genomförde mätningen, ligger minimibemanningen under dagens grundbemanning på respektive arbetsplats. Kommunen räknade därefter ut en önskvärd bemanning där även faktorn kvalitet skulle ingå. Med en sådan beräkning (minimibemanning + 9 %) låg två av tre arbetsplatser rätt i sin bemanning. Den tredje arbetsplatsen hade ett överskott med 1,5 tjänster. Vid tiden för besöket i kommunen hade förhandlingar om personalneddragningar påbörjats. 21 En uppföljning av vårdtyngdmätningen gjordes i april 2005 och den visade en överkapacitet på 1,7 tjänster inom hemtjänsten. I dagsläget har det inte vidtagits några personalneddragningar mot bakgrund av vårdtyngdmätningarna. 22 Friskvårdssatsningar Forshaga kommun arbetar aktivt med friskvård. Man har bland annat infört en friskvårdstimme i veckan för samtliga anställda. Personalen har även tillgång till en hälsoutvecklare och ett hälsoombud. Hälsoutvecklaren har kontinuerlig kontakt med de långtidssjukskrivna. Kommunen erbjuder också inspirationskurser för stresshantering och yoga, hälsoprofilsundersökningar, olika sorters träningsmöjligheter, föreläsningar och kurser inom bl a lyftteknik och hälsa mm. Redovisningssystem Redovisningen av bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst och särskilda boenden baseras på Forshaga kommuns redovisnings-

18 18 FORSHAGA KOMMUN system för löner, personal och ekonomi. Detta redovisningssystem heter Personec och tillhandahålls av TietoEnator. Bemanningsekonomin inom öppen hemtjänst, Forshaga kommun Personalbild Den första delen består av en redovisning av personalbilden. Personalbilden för den öppna hemtjänsten i Forshaga kommun presenteras som en ögonblicksbild per den 31 december Diagram 1. Antal anställningar inom öppen hemtjänst i Forshaga kommun. Timavlönade vikarier, 32 Hemtjänsten har 165 anställningar. Antalet anställda är ungefär lika stort, en handfull personer har mer än en anställning. 68 personer är tillsvidareanställda, vilket utgör 41 procent. Samtliga är kvinnor. 65 personer är månadsavlönade vikarier, eller 39 procent, varav 5 är män. Av de 32 timavlönade (19 procent) är 5 män. Anställningarna inkluderar även personer med intermittenta 23 arbeten, t ex personer som arbetar tillfälligt med en viss sak men som inte nyanställs varje gång de arbetar i verksamheten. Även personer som står under posten övriga är medräknade i antalet anställda. Övriga personer är sådana som har en tillsvidaretjänst i grunden men som för tillfället arbetar i annan tjänst än den de är anställda för. Det totala antalet tillsvidareanställda samt månadsavlönade och timavlönade vikarier, 165 anställningar, motsvarar 71,1 årsanställningar. Tillsvidareanställda, 68 Månadsavlönade vikarier, 65

19 FORSHAGA KOMMUN 19 Diagram 2. Sysselsättning inom öppen hemtjänst i Forshaga kommun, antal personer. Deltid, 59 Heltid, av de tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarierna är sysselsatta på heltid, samtliga kvinnor. 58 kvinnor och 1 man är deltidsanställda. Personer som har dubbla tjänster och olika befattningar i kommunen eller innehar vilande och/eller övriga tjänster är inte inkluderade. Personalens sysselsättning baseras för hela året. Medelåldern är 40,8 år för kvinnor och 27,3 år för män. Detta är räknat på samtliga anställda. Diagram 3. Personalomsättning under år 2004 inom den öppna hemtjänsten i Forshaga kommun. Antal personer Tillsvidareanställda Månadsavlönade vikarier Chefer jan 2004 Började Slutade Vid mätperiodens början, dvs 1 januari 2004, fanns det 50 tillsvidareanställda inom den öppna hemtjänsten. Under perioden anställdes nio personer och fem personer slutade. Antalet månadsavlönade

20 20 FORSHAGA KOMMUN vikarier vid periodens början var 31 personer, under året har likaså 31 påbörjat ett vikariat och 19 har slutat. De som avslutat och börjat ett vikariat under året kan vara samma personer som fått återkommande, nya vikariat. Det har inte varit någon chefsomsättning under året. I personalomsättningen ingår också antalet timmar som är bemannad tid, planerad tid och fakturerad tid. Den bemannade tiden utgörs av arbetad tid för tillsvidareanställda samt för månadsavlönade och timavlönade vikarier. Tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier svarar för timmar av den bemannade tiden utgörs och timavlönade vikarier för timmar. Det blir sammanlagt timmar. Den planerade tiden är timmar och den utgörs av ordinarie arbetstid för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier. Den fakturerade tiden är den tid som är redovisad som beviljad hemtjänsttid i kommunen, timmar. Den fakturerade tiden beror på biståndsbesluten i kommunen. När den bemannade tiden är större än den fakturerade har kommunen utfört tid som de inte tagit betalt för, dvs gratistid, eller överproduktion utan intäkter. Arbetad tid och frånvaro Den arbetade tiden och frånvaron är redovisad för tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier inom kommunens öppna hemtjänst. Timavlönade har inte beräknats eftersom de har en närvaro på nästan 100 procent. Diagram 4. Andel arbetad tid och frånvaro för tillsvidareanställda inom öppen hemtjänst, Forshaga kommun. Lagstadgad ledighet, 3% Sjukfrånvaro, 19% Övrig ledighet, 3% Arbetad tid, 64% Semester, 11%

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Sextimmarsdagen i Kiruna. en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten

Sextimmarsdagen i Kiruna. en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten Sextimmarsdagen i Kiruna en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten 1 Sextimmarsdagen i Kiruna en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten av Johanna Eggvall www.kommunal.se

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Sjukfrånvaron och dess orsaker

Sjukfrånvaron och dess orsaker n och dess orsaker Trång arbetsplats Buller belysning Fel arbetsställning i armbågshöjd Repetitivt arbete i korta cykler Pausbrist Precision Låst arbetsställning Fel arbetsmetod Brist i inskolning Statisk

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 3 2 Uppdrag... 3 3 Förarbete och projektbeskrivning... 3 3.1 Effektmål... 3 3.2 Projektmål...

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2 Tid är.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Bilaga 1 Kommunstyrelsens personalutskott 2015-05-19 Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Historik Från deltid till heltid 2000/2002 Önskeschema och Time Care på 4 enheter inom ÄO

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Hela tiden. Förslag till Kommunals förbundsmöte i Ronneby den 30-31 maj 2006. En helhetssyn på arbetstidsfrågan.

Hela tiden. Förslag till Kommunals förbundsmöte i Ronneby den 30-31 maj 2006. En helhetssyn på arbetstidsfrågan. Hela tiden Förslag till Kommunals förbundsmöte i Ronneby den 30-31 maj 2006 2006 En helhetssyn på arbetstidsfrågan. 1 Hela tiden en helhetssyn på arbetstidsfrågan www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857

PM 2015-12-07. Dnr 2015/0857 PM 2015-12-07 Dnr 2015/0857 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S

Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S Förhandlingsprotokoll 2013-12-12 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Saco-S Ändrad reglering av sjuklöneperioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket Saco-S

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1-

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1- -1- Arbetstidssystem Vara kommun har under två år avsatt extra medel motsvarande tre miljoner kronor per år för att införa extraordinära insatser för hälsan. De extra medlen ska användas utifrån att de:

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Avtalsstruktur Villkorsavtal-T Centralt avtal Arbetsgivarverket och Saco-S Lokalt arbetstidsavtal Lokalt avtal SPSM och Saco-S Villkorsavtal Centralt avtal Arbetsgivarverket

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Den som med anledning av deltidsanställning, delpension eller partiell ledighet har nedsatt arbetstid räknas som deltidsarbetande. Om arbetstiden

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

6 Sommarersättning 2017 RS170045

6 Sommarersättning 2017 RS170045 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-17 6 Sommarersättning 2017 RS170045 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-2524 Blad 13 Ksau 8 Dnr 73/2015-035 Utvärdering av projekt ArbogaTid Det har under en längre tid funnits en uttalad politisk

Läs mer

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare och chefer Datum: 20120503 Handläggare: Lars Wingfors Direktnr: 0322-61 61 97 Beteckning: Projektledare Information till medarbetare och chefer Validerings- och utbildningsinsatserna pågår mellan mars 2012 och augusti

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror SHMF300 v 1.0 2007-03-27 MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-01-20 SID 1 (5) BILAGA 1: 5 PERSONALBERÄTTELSE 2009 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning

Läs mer