VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000 STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR

2 2000 i korthet Innehåll Sökregister flikens insida VD-kommentar 2 Årsredovisning 2000 översikt 6 Strategisk inriktning 8 Ägarförhållande 13 Fastighetsmarknaden 14 Konkurrentjämförelse 15 Förändring av fastighetsbeståndet 16 Marknadsvärdering 20 E V A 24 Risker och känslighetsanalys 26 Finansiell riskhantering 28 Fastigheterna översikt 30 Region Syd 32 Malmö 33 Lund 36 Kristianstad 37 Växjö 38 Linköping 39 Region Väst 40 Göteborg 41 Jönköping 44 Karlstad 46 Örebro 47 Region Stockholm 48 Stockholm 50 Uppsala 57 Region Nord 58 Sundsvall 59 Gävle 62 Umeå 63 Luleå 64 Vasakronans exploateringsmark 65 Medarbetarna 68 Miljöredovisning 70 Finansiell översikt 77 Resultaträkning 78 Kommentarer till resultaträkning 79 Utsikter för Balansräkning 82 Kommentarer till balansräkning 83 Kassaflödesanalys 84 Kommentarer till kassaflödesanalys 85 Redovisningsprinciper 86 Noter 88 Förslag till vinstdisposition 95 Revisionsberättelse 96 Kvartalsdata 97 Koncernen i sammandrag Definitioner 99 Styrelse och revisorer 100 Koncernledning 102 Adresser 104 Lokalhyresmarknaden har varit starkt uppåtgående under 2000 och hyresnivåerna har ökat främst i citykärnorna men också i ytterområden. Ökningen har varit störst i Stockholm, Malmö, Göteborg och de stora universitetsstäderna. Resultatet efter finansnetto ökade till 460 (437) Mkr. Resultatet har belastats med lösen av framtida räntekostnader med 50 (0) Mkr. Hyresintäkterna steg med 12 procent till (2 380) Mkr. Investeringar och underhåll i fastigheter uppgick till (1 206) Mkr. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet har ökat med 26 procent till 34,2 miljarder kronor. För befintligt bestånd var ökningen 20 procent. Utsikterna för 2001 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 500 Mkr. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 8 95 exklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, redovisningsprinciper och noter.

3 Hitta det du söker Administration och marknadsföring... 25, 78, 80, 81, 97, 98 Adresser Affärsidé... 8 Antal aktier Arbetstagarrepresentant... 95, 101 Avfall, källsortering... 70, 71, 73, 75 Avkastning... 4, 8, 11, 13, 23, 83, 99 Avkastning på eget kapital... 3, 83, 99, 78 Avkastning på justerat eget kapital... 9, 10, 32, 40, 48, 58 Avkastning på sysselsatt kapital... 83, 99 Avskrivning fastigheter... 97, 98 Avskrivningar... 24, 78, 80, 81, 83, 87, 98 Avsättningar... 22, 82, 87, 98 Balansräkning... 22, 24, 25, 82, 98 Bokfört värde... 1, 15, 86, 87, 99 Bolagsstämma... omslag IV, 12 Bruttoresultat... 78, 97, 98 Chefjurist... 12, 103, 104 Data per aktie De största fastighetsägarna... 15, 34, 36 39, 42, 44, 46, 47, 52, 57, De största hyresgästerna... 15, 34, 36 39, 42, 44, 46, 47, 52, 57, Definitioner Direktavkastning... 3, 10, 14, 15, 20, 21, 32, 40, 48, 58, 80, 99 Driftkostnader... 27, 78 79, 81, 88, 97, 98 Driftöverskott... 4, 5, 19 21, 25, 78 81, Driftöverskottsmarginal , 99 E V A... 6, 24, 25, 99 E V A-faktor... 25, 99 Eget kapital... 3, 8, 9, 22 24, 82, 83, 95, 98, 99 Eget kapital per aktie Ekonomi- och finansdirektör... 12, 103, 104 El... 72, 73, 74, 76 E-post , baksida Etik Extra utdelning... 85, 99 Fastighetsaffärer... 3, 14, 16, 18 Fastighetsförsäljningar... omslag II, 4, 5, 18, 19, 24, 78, 80, 84, Fastighetsköp... 17, 99 Fastighetsbeskrivning... 32, 40, 48, 58 Fastighetsmarknaden... 3, 4, 14, 20, 33, 36 41, 44, 46, 47, 51, 57, 60, Fastighetsskatt , Finansiering... 5, 28, 29, 84, 85 Finansiell riskhantering Finansiella anläggningstillgångar... 82, 84, 86, 98 Finansiella poster... 78, 81, 84, 85, Finansieringskällor Finansnetto... 81, Framtidsutsikter... 32, 40, 49, 58 Företagskultur... 10, 68 Företagsledning... 12, 13, 32, 40, 48, 58, 102 Förfallostruktur Förslag till vinstdisposition Förändring av fastighetsbeståndet Genomsnittlig låneränta... 28, 99 Hyresgästmix... 1, 3, 6, 80 Hyresintäkter... 1, 3, 15, 19, 27, 31, 32, 40, 48, 58, 78 81, Hyrestrend... 32, 40, 48, 58 Icke räntebärande skulder... 22, 82, 98, Icke-finansiella mål Immateriella anläggningstillgångar... 82, 86, 98 Incitamentsystem... 10, 24, 25, 89 Information... 11, 104, 105 Informationsdirektör... 12, 103, 104 Investeringar... 1, 5, 17 21, 24 25, 83 85, 97, 99 IT... 3, 5, 12, 13, 69, 79, 88, 103, 104 Justerad balansräkning Justerat eget kapital... 9, 24, 99 Jämställdhet... 13, 68, 69 Kassaflöde... 1, 4, 13, 21, 81, 84, 85, 87, 99 Kassaflöde per aktie Kassaflödesanalys... 84, 85, 87, 105 Kassaflödesmässig räntetäckningsgrad... 9, 27, 32, 40, 48, 58, 78, 79, 99 Koncernledning... 89, 102 Konkurrentjämförelse... 15, 29 Kontraktsportföljen... 79, 80 Kortfristiga fordringar... 82, 84, 85, 98, 99 Kvalitet... 5, 11, 68, 71, 103, 104 Kvartalsdata Kyla... 71, 74 Känslighetsanalys Könsfördelning Likvida medel... 28, 81, 83, 84, 98 Lokalarea , 36 40, 42 44, 46 48, 52 55, 57, 58, 61 64, 80, 99 Lokalhyresmarknaden... 4, 6, 14 + resp ort Lokaltyper... 31, 40, 48, 58, 80 Löner... 6, 24, 69, 88, 89 Marknadsutveckling... 3, 4, 6, 21 Marknadsvärde... 1, 3, 4, 6, 20 22, 24, 25, 99 Marknadsvärdering... 9, 20 22, 87 Medarbetare... 6, 8, 10, 11, 24, 25, Miljö... 5, 6, 12 13, 67, 70 76, 104 Kvalitets- och miljöchefer... 32, 40, 48, 58, 103 Miljöorganisation Miljöpolicy... 12, 68, 69 Miljöredovisning Miljöutredning Minoritetens andel av resultatet... 78, 97, 98 Minoritetsintresse... 82, 86, 98 Moderbolaget... 81, 83, 93, Mål... 4, 8 13, 23, 68, 71, 76 Noter Nyckeltal... 31, 78, 82, 99 Ordinarie utdelning Personal... 3, 5, 6, 10, 11, 24, 68, 69, 88, 103, 104 Processer Prognos... 5, 7, 12, 81 Rapporttillfällen... omslag IV Redovisningsprinciper Resultat efter finansiella poster... 1, 4, 15, 78, 81, 97, 98 Resultat fastighetsförsäljningar... 16, 78, 80, 97, 98 Resultat per aktie Resultatutveckling Revisionsberättelse... 95, 96 Revisor... 12, 88, 101 Risk... 11, Räntebärande skulder... 22, 28, 81 83, 85, 98, 99 Räntebärande skulder, netto... 82, 83, 99 Räntetäckningsgrad... 4, 9, 11, 29, 32, 40, 48, 58, 78, 79, 99 Rörelseresultat... 78, Skatt... 22, 24, 25, 78, 81, 97, 98 Skulder... 22, 24, 25, 28, 81 85, 87, 98, 99 Skuldsättningsgrad... 83, 99 Sociala kostnader... 88,89 Soliditet... 1, 4, 9, 11, 15, 22, 29, 32, 40, 48, 58, 82, 83, 99 Strategisk inriktning... 4, 8 Styrelse... 12, 13, 89, 100 Summa eget kapital och skulder... 22, 82, 99 Sysselsatt kapital... 82, 83, 99 Tillgångar... 22, 24, 25, 82, 86, 98 Totalarea... omslag IV, 31, 80, 99 Trainees Underhåll, hyresgästanpassning... 78, 79 81, 86, 97, 98 Utbildning... 5, 6, 68, 72 Utdelning... 9, 11, 23, 81, 99 Utsikter för Vakansgrad... 1, 14, 79, 80, 86 Vakansgrad area... 1, 32, 40, 48, 58, 97, 99 Vakansgrad hyra... 1, 27, 32, 40, 48, 58, 99 Varumärke... 4, 7, 11 Vasakronans exploateringsmark VD... 12, 89, 100, 102 VD-kommentar... 2 Vice VD... 12, 102 Vision... 8, 24 baksida Värderingsmetod Värme , 76 Åldersfördelning Årets resultat... 78, 95, 98 Ägare Översikt Kvartal... 97

4 Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag. Inriktningen är kommersiella lokaler, främst kontor, i Stockholm, Malmö, Göteborg och 12 andra städer. Sammanlagt omfattar fastighetsbeståndet 283 fastigheter. Beståndets totalarea är m 2. På denna area arbetar cirka människor. Människor som ska trivas med sina lokaler. Människor som ska känna att funktion och service fungerar väl. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport jan mars 24 april 2001 Halvårsrapport 13 juli 2001 Delårsrapport jan sept 24 oktober 2001 Bokslutsrapport februari 2002 Årsredovisning februari 2002 Annual Report februari 2002 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 24 april 2001 kl på Vasakronans koncernkontor, Karlavägen 108, 13 tr i Stockholm.

5 EKONOMISKA DATA Mkr Förändring % Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar inklusive fastighetsförvärv Marknadsvärde, fastigheter Bokfört värde, fastigheter Soliditet 35% 38% Vakansgrad, area 6% 8% Vakansgrad, hyra 4% 6% 1 HYRESINTÄKT PER LOKALTYP MARKNADSVÄRDE ANDEL AV HYRESINTÄKTERNA Övrigt 11% Bostäder 3% Garage 3% Butiker 8% Kontor 75% Vasakronan har renodlat fastighetsbeståndet mot kontor och butiker i citynära lägen. Övriga 12 städer 21% Malmö 11% Göteborg 8% Stockholm 60% Cirka 80 procent av marknadsvärdet är koncentrerat till Stockholm, Malmö och Göteborg. Statliga myndigheter 43% Övriga hyresgäster 57% Hyresgästmixen har förändrats och mer än hälften av kundbasen utgörs av privata hyresgäster. Under de senare åren har andelen statliga myndigheter minskat.

6 2 VD-kommentar 2000 har varit ett mycket starkt år för fastighetsbranschen med stor efterfrågan på lokaler, minskande vakanser och snabb hyresutveckling. I denna gynnsamma marknad har Vasakronans fokuserade strategi och marknadsledande position gett ett förbättrat resultat och en mycket god värdeutveckling på fastighetsbeståndet. Håkan Bryngelson, verkställande direktör

7 Vasakronan Šr ett tjšnsteorienterat och ledande fastighetsbolag med ett attraktivt bestœnd av kommersiella fastigheter. 60 procent av bestœndets marknadsvšrde finns i Stockholm och 80 procent i Stockholm, Gšteborg och Malmš. Vasakronan Šr marknadsledande pœ ytterligare tolv universitets- och hšgskoleorter med utvecklingspotential. Drygt hšlften av kundbasen utgšrs av privata hyresgšster och hyresgšstmixen Šr všl avvšgd. Marknadsutveckling Den svenska konjunkturen har varit stark under 2000 Šven om tendenser till avmattning blev tydliga i slutet av Œret. Bedšmningar gšrs att tillvšxten nu landar pœ en lšgre nivœ. EfterfrŒgan pœ lokaler har varit god under Œret. Detta Šr en effekt av den ekonomiska utvecklingen i kombination med bristande tillgœng pœ lokaler, efter flera Œr av lœg nyproduktion under 1990-talet. Ett attraktivt lšge och en hšg kvalitet pœ lokalerna anvšnds av mœnga fšretag som konkurrensfaktor bœde kommersiellt och vid rekrytering av personal. Den škande konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, framfšrallt inom finans-, konsult- och IT-branschen, har medfšrt stor efterfrœgan pœ lokaler i citylšgen vilket lett till en mycket stark hyresutveckling. Topphyror i Stockholms City har noterats till kr/m 2 Šven om det mer normala hyresintervallet har škat till 4 000Ð5 000 kr/m 2. ven i Gšteborg och Malmš sker en stark škning av hyresnivœerna med upp till 20Ð25 procent. Betydande hyresnivœhšjningar kan Šven noteras i alla universitetsstšder men pœ en lšgre nivœ. Baserat pœ en god marknadsutveckling har den svenska fastighetsmarknaden haft en fortsatt gynnsam utveckling under Totalavkastningen fšr de 16 fšretagen som ingœr i Svenskt Fastighetsindex, SFI, uppgick till drygt 17 procent fšr 1999 och fšrvšntas vara hšgre fšr 2000, nšr resultaten redovisas i mitten av mars Denna fšrvšntan avspeglas Šven i att index fšr svenska bšrsnoterade fastighetsbolag utvecklats bland de bšsta av samtliga branscher Œr 2000 med en uppgœng pœ 40 procent. Vasakronans utveckling har varit god och i paritet med utvecklingen fšr SFI. HyresintŠkterna škade med 282 Mkr till Mkr, en škning med 12 procent. Organisk tillvšxt i befintligt bestœnd uppgick till 8 procent. Hyreskontrakt fšr 252 Mkr har omfšrhandlats, och utgšr 9 procent av hyresportfšljen, med en genomsnittlig hyresškning pœ 39 procent. Mot bakgrund av den snabbt fšrsšmrade situationen fšr mœnga IT-fšretag finns det anledning att fšlja marknadsutvecklingen noga. ven om Vasakronan har en liten exponering mot denna sektor sœ kan de indirekta effekterna av en mer avvaktande marknad dšmpa efterfrœgan pœ de mest attraktiva lokalerna. I Stockholm finns dessutom planerade byggprojekt fšr mellan en halv och en miljon kvadratmeter kommersiella lokaler. Dessa Šr dock planerade med ett lœgt spekulationsinnehœll och bšr kunna absorberas i den nu bedšmda konjunkturutvecklingen. Vid ingœngen av 2001 kan vi fortsšttningsvis notera en god efterfrœgan pœ lokaler pœ de flesta av vœra marknader. Branschens omstrukturering har pœgœtt ett antal Œr och under 2000 har branschen konsoliderats ytterligare genom flera uppkšp fšr att skapa allt stšrre fastighetsbolag. DessvŠrre har detta inneburit att flera bolag fšrsvunnit frœn Stockholms Fondbšrs dšr fastighetsindex fœtt en allt mindre betydelse. Endast Drott utvecklas idag som en stor aktšr pœ Stockholms Fondbšrs genom sitt fšrvšrv av Balder. I švrigt har bland andra Skandia fšrvšrvat Diligentia, AP Fastigheter fšrvšrvat Dišs och Rodamco fšrvšrvat Piren. UtifrŒn ett branschperspektiv skulle det vara šnskvšrt med fler stora bšrsnoterade fastighetsbolag, vilka skulle mšjliggšra en bšttre likviditet i indirekt Šgda fastigheter och dšrigenom fler alternativa investeringsmšjligheter. Detta skulle generera ett stšrre investerarintresse och dšrmed sannolikt en hšgre všrdering av fastighetsbranschen. Vasakronans ekonomiska utveckling Vasakronan har utifrœn marknadsutvecklingen varit rštt strategiskt positionerat. Bolagets uppdrag frœn Šgaren Šr att skapa stšrsta mšjliga totalavkastning pœ eget kapital. Baserat pœ detta uppdrag har en strukturomvandling av fšretaget skett mot en koncentration pœ fastigheter av sœdan typ och med sœdant lšge dšr den stšrsta všrdeutvecklingen kan uppnœs. Detta har dock samtidigt inneburit en nervšxling till en lšgre direktavkastningsnivœ. Vidare har stora satsningar genomfšrts pœ fastighetsutveckling som ger en snabb všrdeeffekt. Fšr nšrvarande har Vasakronan en projektportfšlj pœ 2,2 miljarder kronor. FastighetsaffŠrerna har under Œret uppgœtt till netto 1,0 miljarder kronor. Fšr att fokusera pœ všrdeskapande ŒtgŠrder, bœde strategiskt och operationellt, arbetar Vasakronan med ett kompletterande ekonomiskt styr- och incitamentssystem E V A (Economic Value Added). Detta har gett avsedda effekter i hela fšretaget fšr att skapa en gemensam všrderingsplattform samt ett rationellt beteende av organisationen till stšd fšr vœr strategis- 3

8 4 ka inriktning. VŠrdeutvecklingen fšr befintligt fastighetsbestœnd uppgick 2000 till 20 procent och marknadsvšrdet av Vasakronans fastighetsportfšlj uppgick per Œrsskiftet till drygt 34 miljarder kronor. Enligt fšrvšntningarna redovisar Vasakronan ett nœgot fšrbšttrat resultat fšre skatt pœ 460 (437) Mkr. Driftšverskottet stšrktes med 240 Mkr till Mkr vilket innebar att driftšverskottmarginalen škade med 3 procentenheter till 59 procent. Resultatet efter finansnetto exklusive fastighetsfšrsšljningar uppgick till 376 (374) Mkr. Resultatet har belastats med engœngskostnader 50 (0) Mkr fšr lšsen av framtida ršntekostnader fšr lœn tecknade vid ett hšgre ršntelšge Šn till dagens. Vasakronan Šr helt finansierat pœ kapitalmarknaden utan sšrskild sškerhet i fastighetsbestœndet. Fšr att ha tillgœng till denna marknad kreditbedšms fšretaget av Standard & PoorÕs och har en K1-rating fšr kort upplœning och BBB+ fšr lœng. Vi har valt en rating som ett fristœende fšretag utan Šgarkoppling och denna baseras dšrfšr huvudsakligen pœ vœr verksamhetsutveckling. Till grund fšr vœr strategiska inriktning har vi mœlsatt miniminivœer fšr synlig soliditet šverstigande 35 procent och en kassaflšdesmšssig ršntetšckningsgrad stšrre Šn 2,0. Standard & PoorÕs har i sin senaste bedšmning hšvdat att fastighetsmarknaden nšrmar sig toppen av konjunkturcykeln och har dšrfšr skšrpt kraven pœ en ršntetšckningsgrad som gœr mot 3,0. Mot denna bakgrund har Vasakronans lœnga rating med betyget BBB+ bibehœllits, men med tillšgget Ónegative outlookó. Strategisk inriktning Vasakronan har všl uppfyllt de avkastningsmœl som sattes upp fšr perioden 1995Ð2000. Det justerade egna kapitalet har škat med 136 procent till 17 miljarder kronor. De strategiska mœlen om att skapa ett ledande, geografiskt och kommersiellt fokuserat, fšretag har uppnœtts i en snabbare takt Šn fšrvšntat. BetrŠffande de hšgt stšllda icke-finansiella mœlen Šr vi idag ledande i vœr bransch men har inte fullt ut nœtt mœlsatta nivœer. Under Œret har den strategiska inriktningen uppdaterats och mœlen fšrfinats. Den strategiska utgœngspunkten Šr att skapa všrden fšr Šgaren, kunderna och fšretaget. vergripande inriktning Šr en tillvšxtstrategi, med fortsatt fokus pœ kommersiella fastigheter med geografisk koncentration fšretršdesvis till Stockholms- och resundsomrœdet samt Gšteborg dšr 80 procent av Vasakronans marknadsvšrden finns. TillvŠxten ska ge ledande positioner pœ varje delmarknad som vi verkar pœ fšr att kunna pœverka marknadsutvecklingen och skapa en bred bas fšr en fortsatt kundnšra tjšnsteutveckling. Initialt finns, inom befintliga finansiella ramar, investeringsutrymme pœ fyra miljarder kronor. Genom en fortsatt geografisk koncentration kan dessutom betydande resurser frigšras fšr en stark lokal tillvšxt pœ utvalda marknader. Vasakronan Šr idag en av de stšrsta Šgarna av potentiellt utvecklingsbar exploateringsmark, vilken inte har inkluderats i vœr fastighetsvšrdering. Idag bedrivs ett aktivt arbete fšr att utveckla byggrštter pœ dessa omrœden fšr att dšrefter anvšnda marken som bytesvaluta till attraktiva fšrvaltningsfastigheter. UtifrŒn ett Šgarperspektiv utgšr Šven fšretagets totala tillvšxt och storlek en viktig všrderingsparameter pœ kapitalmarknaden. Den framtida kapitalfšrsšrjningen utgšr hšrvid en nyckelfrœga. Den andra delen av vœr strategiska inriktning Šr en kraftfull satsning pœ tjšnster och service. UtifrŒn ett tjšnsteperspektiv utgšrs Vasakronans mœlgrupp av kunder, kundens anstšllda och kundens kund. VŒrt produktsortiment utgšrs av alltifrœn en ren lokal fšr uthyrning till effektiva och attraktiva arbetsplatser. Ett všl fungerande tjšnsteutbud skapar mervšrden fšr kunden och fšr oss som leverantšr och har till syfte att ška intškterna genom att skapa ett mer attraktivt produktutbud och ška kundlojaliteten. Genom Vasakronan Service Partner bedriver vi redan betydande tjšnsteverksamhet i bland annat stora fastigheter som kvarteret Garnisonen, InfraCity och kvarteret Tegen, med ambition att všxa till andra geografiska omrœden. Utveckling av en nštbaserad tjšnsteportal pœgœr fšr att successivt kunna bredda tjšnsteutbudet till hela vœr mœlgrupp. Introduktion sker under fšrsta halvœret Ambitionen Šr att de flesta av vœra fastigheter dessutom ska fœ bredbandsuppkoppling under Kundbasen utgšr ett fšretags stšrsta všrde. Vasakronan Šr ett kundorienterat fšretag som agerar lœngsiktigt i lokalhyresmarknaden. VŒr inriktning och utveckling styrs helt utifrœn denna insikt vilket lett till ett antal viktiga satsningar. Vi bygger upp vœrt varumšrke utifrœn en všrdeladdning av ett fšretag som bryr sig om de som verkar i vœra fastigheter. All pro-

9 jektutveckling och utbildning sker med utgœngspunkt frœn ett kvalitetssynsštt av stšndiga fšrbšttringar enligt TQM. Samtliga fastigheter ska vara miljšdeklarerade efter 2001 och Vasakronan arbetar fšr att som ett av de fšrsta fastighetsbolagen bli miljšcertifierade under Œret. En ledstjšrna har alltid varit att Vasakronan ska agera med stor šppenhet vilket Šr viktigt sœvšl ur ett kundperspektiv som fšr kapitalmarknadens behov. Att efterstršva transparens renderade Vasakronan utmšrkelsen Sveriges bšsta Œrsredovisning fšr Vasakronans framtid Med všrdedrivande strategier, som bygger pœ tillvšxt och tjšnsteutveckling, kommer Vasakronan att investera fšr att bli Sveriges ledande fastighetsfšretag som investeringsobjekt, hyresvšrd och arbetsgivare. En kompetent och motiverad personal, effektiva lokaler samt ett attraktivt tjšnsteutbud ska gšra Vasakronan till marknadens bšsta hyresvšrd. Med satsningar pœ affšrs- och ITutveckling ska nytšnkande och flexibilitet stšdja arbetet att uppnœ en ledande marknadsposition. Genom kunskap om marknaden, konsekventa strategier, finansiella resurser, offensiva investeringar och bra styrsystem ska en fortsatt god resultat- och všrdeutveckling uppnœs fšr Šgaren. Fšr 2001 bedšms Vasakronans intškter och driftšverskott ška genom helœrseffekt av genomfšrda fšrvšrv, kontinuerliga investeringar, minskade vakanser och fšrbšttrad hyresnivœ. Genom att finansieringskostnaderna kan hœllas pœ i stort sett ofšršndrad nivœ fšrvšntas dšrfšr ett fšrbšttrat resultat, exklusive fastighetsfšrsšljningar, som uppgœr till cirka 500 Mkr. 5 Stockholm den 13 februari 2001 HŒkan Bryngelson VerkstŠllande direktšr

10 ÖVERSIKT Årsredovisning 2000 Vasakronan är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag på kommersiella lokaler. 6 Koncentrerat marknadsvärde Cirka 80 procent av marknadsvšrdet pœ Vasakronans fastigheter Šr koncentrerat till Stockholm, Malmš och Gšteborg. Vasakronan finns ocksœ med betydande innehav i Lund, Kristianstad, VŠxjš, Linkšping, Jšnkšping, Karlstad, rebro, Uppsala, GŠvle, Sundsvall, UmeŒ och LuleŒ. Förändrad hyresgästmix Under de senaste Œren har mœnga nya hyresgšster flyttat in i Vasakronans lokaler. Ursprungligen var hyresgšsterna i Vasakronan statliga myndigheter. I takt med Vasakronans omstrukturering har hyresgšstmixen fšršndrats. Privata fšretag, frœn ett stort antal olika industri- och tjšnstesektorer, i kombination med statliga myndigheter ger en kommersiellt stark hyresgšstmix. Stark kundorientering Basen fšr att agera lœngsiktigt i lokalhyresmarknaden Šr en stark kundorientering. Med en fšršndrad kundmix kršvs att Vasakronan tillsammans med kunderna utvecklar framtidens kontorslšsningar. Vasakronan genomfšr kontinuerligt mœldialoger med samtliga kunder fšr att bšttre kunna fšrstœ kundernas utvecklingsbehov bœde pœ kort och lœng sikt. Positiv resultatutveckling HyresintŠkterna har škat med 12 procent under 2000 och uppgœr till 2,7 miljarder kronor. Resultatutvecklingen i fastighetsdriften har varit positiv och resultatet efter finansnetto har det senaste Œret škat till 460 (437) Mkr. Högre motivation genom E V A Vasakronan arbetar med ett kompletterande ekonomiskt styrsystem E V A (Economic Value Added) fšr att alla anstšllda ska arbeta mot samma mœl. E V A premierar lœngsiktigt tšnkande och belšnar všrdeskapande ŒtgŠrder i verksamheten. Till E V A Šr ett bonussystem kopplat som fšr 2000 ger en utbetalning till samtliga medarbetare pœ cirka 2Ð3 mœnadslšner i bonus. Aktiv satsning på miljö Under vœren 2001 genomfšr Vasakronan en miljšcertifiering enligt ISO Samtliga fastigheter ska vara miljšinventerade 2001 och all personal har genomgœtt utbildning i miljšfrœgor. Stabil finansiell exponering Finanskostnaderna har škat till fšljd av investeringar och fšrvšrv. Vasakronans finanspolicy medfšr att upplœning ršntebinds enligt en normportfšlj som Šr en avvšgning mellan kort ršntebindning fšr att lœngsiktigt sšnka ršntekostnaden och lœng ršntebindning fšr att nœ en stabil ršntekostnadsutveckling. Vid Œrsskiftet uppgick den genomsnittliga ršntebindningen till 1,8 Œr. Positiv marknadsutveckling Lokalhyresmarknaden har varit mycket stark 2000 och hyresutvecklingen i nytecknade kontrakt har škat med 39 procent. MarknadsvŠrdet pœ Vasakronans fastighetsportfšlj všrderades vid Œrsskiftet till 34,2 miljarder kronor, en uppgœng med 7 miljarder kronor sedan fšregœende Œr. Investeringarna i befintligt Vasakronan fördjupar kontinuerligt relationen med kunderna och måldialoger genomförs årligen med samtliga kunder.

11 fastighetsbestœnd uppgick till 1,1 miljarder kronor. UnderhŒllskostnader och hyresgšstanpassningar var 0,3 miljarder kronor. Investeringar i fastighetsfšrvšrv uppgick till 1,3 miljarder kronor. Satsning på ett starkt varumärke Vasakronan har, fšr att vara ett naturligt fšrstaval fšr kunder pœ lokalhyresmarknaden, satsat pœ att utveckla och stšrka varumšrket. Under Œret har en stor satsning gjorts via TV-reklam som kombinerats med lokal utbudsannonsering. Fortsatt starkt resultat 2001 HyresintŠkterna kommer att fortsštta ška medan fastighetsdrift och underhœll kommer att ška i en lšgre takt. RŠntekostnaden kommer att vara pœ i stort ofšršndrad nivœ. Prognosen Šr att resultatet efter finansnetto kommer att uppgœ till cirka 500 Mkr. En detaljerad prognos finns pœ sid Förvärv av Ericsson-fastighet i Lund Varumärkessatsning via TV

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 Strategisk inriktning Vasakronans uppdrag från ägaren är att som fastighetsföretag långsiktigt uppnå högsta möjliga totala avkastning och värdetillväxt på det egna kapitalet. Den strategiska inriktningen med en stark lokal position med i huvudsak citynära fastigheter ligger fast. Vision Vasakronan ska vara Sveriges ledande fastighetsfšretag som investeringsobjekt, hyresvšrd och arbetsgivare. Som investeringsobjekt ska Vasakronan uppfylla de villkor som stšlls pœ ett všlrenommerat bšrsnoterat fšretag och vara ansedd som den bšsta investeringen bland svenska fastighetsfšretag. Som hyresvšrd ska Vasakronan vara erkšnd som den mest kompetenta fastighetsšgaren. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bšsta utvecklingsmšjligheter och arbetsmiljš fšr sina medarbetare. Affärsidé Vasakronan ska vara ledande pœ utvalda marknader fšr kommersiella lokaler i Sverige Ð fršmst kontor. Vasakronan erbjuder effektiva lokaler och kundanpassade tjšnster fšr att fœ nšjda och lojala kunder. Med hšg kompetens, stšndiga fšrbšttringar och i samverkan med kunderna ska Vasakronan uppnœ en stark marknadsposition och en god resultat- och všrdeutveckling. Mål Vasakronans styrelse faststšllde redan 1995 finansiella och icke finansiella mœl fram till Œr r 2000 skulle Vasakronan ha uppnœtt de finansiella och icke finansiella mœlen, fšrutom avkastningskravet, vilket gšller šver en konjunkturcykel.

13 Finansiella mål och måluppfyllelse Avkastning pœ justerat eget kapital Avkastning pœ justerat eget kapital Šr det švergripande finansiella mœlet. Det inkluderar bœde driftšverskott och resultat frœn fastighetsfšrsšljningar samt fšršndring av marknadsvšrdet i hela fastighetsbestœndet. Avkastningskravet Šr inte ett fast mœl utan Šndras i takt med att inflation och ršntenivœ fšršndras. Avkastningskravet Šr den riskfria ršntan, definierad som den 5-Œriga statsobligationen, plus 5 procentenheter. Fšr 2000 uppgick avkastningskravet till 10,2 procent och avkastningen till 24,2 procent. ver den senaste femœrsperioden har Vasakronan med marginal klarat avkastningskravet. KassaflšdesmŠssig ršntetšckningsgrad RŠntetŠckningskravet Œterspeglar att ršntekostnaden Šr den enskilt stšrsta kostnaden i Vasakronan. Fšr att kunna absorbera fšršndringar i ršntenivœn Šr det viktigt att ha ett resultat som tšcker nuvarande ršntekostnad med en viss marginal. RŠntetŠckningskravet Šr satt fšr att behœlla Vasakronans nuvarande rating BBB+. I november 2000 bekršftade Standard & PoorÕs Vasakronan rating BBB+ men med tillšgget Ónegative outlookó. S&P gšr bedšmningen att det behšvs en hšgre ršntetšckningsgrad infšr en eventuell konjunkturnedgœng. Vasakronans mœl Šr att ha en ršntetšckningsgrad pœ lšgst 2,0 gœnger. Fšr 2000 uppgick ršntetšckningsgraden till 2,0 gœnger. Soliditet SoliditetsmŒlet Šr satt mot bakgrund av att fastighetsfšrvaltning Šr en kapitalintensiv verksamhet. Det kršvs en finansiell styrka att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. MŒlet Šr att den synliga soliditeten lœngsiktigt ska uppgœ till lšgst 35 procent. Per den 31 december 2000 uppgick soliditeten till 35 procent och soliditeten har varit šver mœlet under den senaste femœrsperioden. Utdelning UtdelningsmŒlet har faststšllts fšr att aktiešgare ska erhœlla en relativt hšg utdelningsandel och samtidigt medge mšjlighet att genom investeringar utveckla Vasakronan. MŒlet Šr en utdelning som motsvarar 3 procent av justerat eget kapital. Dock ska utdelningen uppgœ till maximalt 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag fšr schablonskatt. Fšr 1998 uppgick den ordinarie utdelningen till 3 procent av justerat eget kapital, 366 Mkr. Fšr 1999 uppgick utdelningen till 157 Mkr, vilket motsvarade 50 procent av resultatet efter finansiella kostnader. Fšr 2000 fšreslœs en utdelning pœ 165 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag fšr schablonskatt. MŒluppfyllelse Vasakronan har under hela perioden uppfyllt Šgarens utdelningskrav och dessutom lšmnat extrautdelningar i samband med utdelning av verksamheter till Finansdepartementet i syfte att renodla Vasakronan. 9 AVKASTNING PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL KASSAFLÖDESMÄSSIG RÄNTETÄCKNINGSGRAD SOLIDITET UTDELNING Utfall % Mål 30 Mål riskfri ränta plus 5 procentenheter Vasakronan har med marginal klarat avkastningskravet till följd av en god utveckling av driftnetton och marknadsvärden på fastigheter gjordes ingen marknadsvärdering. Utfall ggr Mål 2,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, För att kunna klara förändringar i räntenivån är det av stor vikt att ha ett resultat som med god marginal klarar räntekostnaderna. Utfall % Mål 35% För att klara konjunktursvängningar och stora investeringar krävs finansiell styrka. Ordinarie utdelning Mkr Extra utdelning Mål Mål 3% av justerat eget kapital (dock max 50% av vinsten efter skatt) förslag Utdelningen till ägaren har varit på en hög nivå under hela perioden.

14 STRATEGISK INRIKTNING 10 MŒlen fokuseras pœ en tillvšxt i det egna justerade kapitalet vilket speglar Vasakronans totalavkastning pœ ett tydligt sštt. Totalavkastningen bestœr av dels direktavkastningen frœn fastighetsršrelsen, dels všrdeutvecklingen i fastighetsportfšljen. I en normal till stark fastighetsmarknad Šr oftast všrdeutvecklingen stšrre Šn direktavkastningen och dšrmed blir strategivalet fšr všrdeoptimering avgšrande fšr totalavkastningen. Med hšgre všrdeškningspotential sštter marknaden lšgre direktavkastningskrav, vilket ju Šr mycket tydligt pœ attraktiva orter. garna har i sitt uppdrag till Vasakronan angett hšgsta mšjliga totalavkastning som mœl, vilket har lett till den strukturomvandling som fšretaget har genomgœtt. Orter med hšg direktavkastning har avyttrats och fastigheter med lœg direktavkastning har fšrvšrvats, men i attraktiva lšgen dšr všrdeutvecklingen har varit som stšrst. Icke-finansiella mål och måluppfyllelse Som hyresvšrd Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av kunderna kan tšnka sig att hyra igen av Vasakronan, varav minst 60 procent definitivt kan tšnka sig att hyra igen av Vasakronan. Under 2000 har kundlojaliteten škat bœde i Vasakronans egen undersškning hos kunderna frœn 81 till 83 procent och i den externa NKI/Fastighetsbarometern frœn 69 till 75 enheter. Under 2000 genomfšrdes ett internt projektarbete fšr att fœ škad systematik i arbetet med att stšrka kundrelationen. Vasakronan har trots škad kundlojalitet inte nœtt det lœngsiktiga mœlet att komma upp till att minst 95 procent kan tšnka sig att hyra igen och att 60 procent definitivt kan tšnka sig att hyra igen. De resultat som Šr uppnœdda Šr dock bland de bšsta i fastighetsbranschen. Som arbetsgivare Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av medarbetarna kšnner att deras arbete har betydelse fšr att nœ fšretagets mœl, varav minst 60 procent definitivt kšnner att deras arbete har betydelse fšr att nœ Vasakronans mœl. Fšr 2000 uppgick resultatet till 90 respektive 54 procent. Stora insatser har gjorts fšr att fšršndra Vasakronans fšretagskultur med en historia frœn en statlig myndighet till ett affšrsmšssigt tjšnstefšretag. VŠrdena fšr personalens motivation har škat bland annat till fšljd av šppen information, stora utbildningsinsatser och av effekter frœn styr- och incitamentsystemet E V A. Vasakronan har trots mycket starka fšrbšttringar inte riktigt lyckats nœ mœltalen. Som fastighetsfšretag Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av intressenterna inom politik, kapitalmarknad och massmedia kšnner till bolaget všl, varav minst 60 procent kšnner till Vasakronan mycket všl. Fšr 2000 uppgick resultatet till 91 respektive 55 procent. rliga mštningar sker bland dessa tre intressentgrupper till Vasakronan. Antalet tillfrœgade Šr fœ och dšrfšr kan resultaten variera. Kunskapen hos mœlgrupperna Šr pœ en hšg nivœ. MŒlet Šr i det nšrmaste uppnœtt. KUNDER Kan du tänka dig att hyra av Vasakronan igen? MEDARBETARE Tycker du att ditt arbete har betydelse för att nå Vasakronans mål? KAPITALMARKNAD, MEDIA, POLITIKER Känner du till Vasakronan? Ja, definitivt % Ja Mål 95% Genom aktiva och systematiska insatser mot kunderna har kundlojaliteten ökat till 83 procent Ja, definitivt % Ja Mål 95% Incitamentssystemet EVA, öppen information och utvecklingssamtal i hela organisationen är några av de bakomliggande faktorerna till uppgången till 90 procent bland medarbetarna. Ja, mycket väl % Ja, väl Mål 95% Genom konsekventa informationsinsatser är kunskapen hos intressenterna på en hög nivå.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud.

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Årsredovisning 1998 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal...

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor.

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor. årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet... 1 Årsstämma 2006... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé, mål och strategier... 4 Aktien och ägarna... 6 Kunder... 9 Organisation och medarbetare... 10 Miljö...

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer