VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000"

Transkript

1 VASAKRONAN ÅRSREDOVISNING 2000 STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR

2 2000 i korthet Innehåll Sökregister flikens insida VD-kommentar 2 Årsredovisning 2000 översikt 6 Strategisk inriktning 8 Ägarförhållande 13 Fastighetsmarknaden 14 Konkurrentjämförelse 15 Förändring av fastighetsbeståndet 16 Marknadsvärdering 20 E V A 24 Risker och känslighetsanalys 26 Finansiell riskhantering 28 Fastigheterna översikt 30 Region Syd 32 Malmö 33 Lund 36 Kristianstad 37 Växjö 38 Linköping 39 Region Väst 40 Göteborg 41 Jönköping 44 Karlstad 46 Örebro 47 Region Stockholm 48 Stockholm 50 Uppsala 57 Region Nord 58 Sundsvall 59 Gävle 62 Umeå 63 Luleå 64 Vasakronans exploateringsmark 65 Medarbetarna 68 Miljöredovisning 70 Finansiell översikt 77 Resultaträkning 78 Kommentarer till resultaträkning 79 Utsikter för Balansräkning 82 Kommentarer till balansräkning 83 Kassaflödesanalys 84 Kommentarer till kassaflödesanalys 85 Redovisningsprinciper 86 Noter 88 Förslag till vinstdisposition 95 Revisionsberättelse 96 Kvartalsdata 97 Koncernen i sammandrag Definitioner 99 Styrelse och revisorer 100 Koncernledning 102 Adresser 104 Lokalhyresmarknaden har varit starkt uppåtgående under 2000 och hyresnivåerna har ökat främst i citykärnorna men också i ytterområden. Ökningen har varit störst i Stockholm, Malmö, Göteborg och de stora universitetsstäderna. Resultatet efter finansnetto ökade till 460 (437) Mkr. Resultatet har belastats med lösen av framtida räntekostnader med 50 (0) Mkr. Hyresintäkterna steg med 12 procent till (2 380) Mkr. Investeringar och underhåll i fastigheter uppgick till (1 206) Mkr. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet har ökat med 26 procent till 34,2 miljarder kronor. För befintligt bestånd var ökningen 20 procent. Utsikterna för 2001 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 500 Mkr. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 8 95 exklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, redovisningsprinciper och noter.

3 Hitta det du söker Administration och marknadsföring... 25, 78, 80, 81, 97, 98 Adresser Affärsidé... 8 Antal aktier Arbetstagarrepresentant... 95, 101 Avfall, källsortering... 70, 71, 73, 75 Avkastning... 4, 8, 11, 13, 23, 83, 99 Avkastning på eget kapital... 3, 83, 99, 78 Avkastning på justerat eget kapital... 9, 10, 32, 40, 48, 58 Avkastning på sysselsatt kapital... 83, 99 Avskrivning fastigheter... 97, 98 Avskrivningar... 24, 78, 80, 81, 83, 87, 98 Avsättningar... 22, 82, 87, 98 Balansräkning... 22, 24, 25, 82, 98 Bokfört värde... 1, 15, 86, 87, 99 Bolagsstämma... omslag IV, 12 Bruttoresultat... 78, 97, 98 Chefjurist... 12, 103, 104 Data per aktie De största fastighetsägarna... 15, 34, 36 39, 42, 44, 46, 47, 52, 57, De största hyresgästerna... 15, 34, 36 39, 42, 44, 46, 47, 52, 57, Definitioner Direktavkastning... 3, 10, 14, 15, 20, 21, 32, 40, 48, 58, 80, 99 Driftkostnader... 27, 78 79, 81, 88, 97, 98 Driftöverskott... 4, 5, 19 21, 25, 78 81, Driftöverskottsmarginal , 99 E V A... 6, 24, 25, 99 E V A-faktor... 25, 99 Eget kapital... 3, 8, 9, 22 24, 82, 83, 95, 98, 99 Eget kapital per aktie Ekonomi- och finansdirektör... 12, 103, 104 El... 72, 73, 74, 76 E-post , baksida Etik Extra utdelning... 85, 99 Fastighetsaffärer... 3, 14, 16, 18 Fastighetsförsäljningar... omslag II, 4, 5, 18, 19, 24, 78, 80, 84, Fastighetsköp... 17, 99 Fastighetsbeskrivning... 32, 40, 48, 58 Fastighetsmarknaden... 3, 4, 14, 20, 33, 36 41, 44, 46, 47, 51, 57, 60, Fastighetsskatt , Finansiering... 5, 28, 29, 84, 85 Finansiell riskhantering Finansiella anläggningstillgångar... 82, 84, 86, 98 Finansiella poster... 78, 81, 84, 85, Finansieringskällor Finansnetto... 81, Framtidsutsikter... 32, 40, 49, 58 Företagskultur... 10, 68 Företagsledning... 12, 13, 32, 40, 48, 58, 102 Förfallostruktur Förslag till vinstdisposition Förändring av fastighetsbeståndet Genomsnittlig låneränta... 28, 99 Hyresgästmix... 1, 3, 6, 80 Hyresintäkter... 1, 3, 15, 19, 27, 31, 32, 40, 48, 58, 78 81, Hyrestrend... 32, 40, 48, 58 Icke räntebärande skulder... 22, 82, 98, Icke-finansiella mål Immateriella anläggningstillgångar... 82, 86, 98 Incitamentsystem... 10, 24, 25, 89 Information... 11, 104, 105 Informationsdirektör... 12, 103, 104 Investeringar... 1, 5, 17 21, 24 25, 83 85, 97, 99 IT... 3, 5, 12, 13, 69, 79, 88, 103, 104 Justerad balansräkning Justerat eget kapital... 9, 24, 99 Jämställdhet... 13, 68, 69 Kassaflöde... 1, 4, 13, 21, 81, 84, 85, 87, 99 Kassaflöde per aktie Kassaflödesanalys... 84, 85, 87, 105 Kassaflödesmässig räntetäckningsgrad... 9, 27, 32, 40, 48, 58, 78, 79, 99 Koncernledning... 89, 102 Konkurrentjämförelse... 15, 29 Kontraktsportföljen... 79, 80 Kortfristiga fordringar... 82, 84, 85, 98, 99 Kvalitet... 5, 11, 68, 71, 103, 104 Kvartalsdata Kyla... 71, 74 Känslighetsanalys Könsfördelning Likvida medel... 28, 81, 83, 84, 98 Lokalarea , 36 40, 42 44, 46 48, 52 55, 57, 58, 61 64, 80, 99 Lokalhyresmarknaden... 4, 6, 14 + resp ort Lokaltyper... 31, 40, 48, 58, 80 Löner... 6, 24, 69, 88, 89 Marknadsutveckling... 3, 4, 6, 21 Marknadsvärde... 1, 3, 4, 6, 20 22, 24, 25, 99 Marknadsvärdering... 9, 20 22, 87 Medarbetare... 6, 8, 10, 11, 24, 25, Miljö... 5, 6, 12 13, 67, 70 76, 104 Kvalitets- och miljöchefer... 32, 40, 48, 58, 103 Miljöorganisation Miljöpolicy... 12, 68, 69 Miljöredovisning Miljöutredning Minoritetens andel av resultatet... 78, 97, 98 Minoritetsintresse... 82, 86, 98 Moderbolaget... 81, 83, 93, Mål... 4, 8 13, 23, 68, 71, 76 Noter Nyckeltal... 31, 78, 82, 99 Ordinarie utdelning Personal... 3, 5, 6, 10, 11, 24, 68, 69, 88, 103, 104 Processer Prognos... 5, 7, 12, 81 Rapporttillfällen... omslag IV Redovisningsprinciper Resultat efter finansiella poster... 1, 4, 15, 78, 81, 97, 98 Resultat fastighetsförsäljningar... 16, 78, 80, 97, 98 Resultat per aktie Resultatutveckling Revisionsberättelse... 95, 96 Revisor... 12, 88, 101 Risk... 11, Räntebärande skulder... 22, 28, 81 83, 85, 98, 99 Räntebärande skulder, netto... 82, 83, 99 Räntetäckningsgrad... 4, 9, 11, 29, 32, 40, 48, 58, 78, 79, 99 Rörelseresultat... 78, Skatt... 22, 24, 25, 78, 81, 97, 98 Skulder... 22, 24, 25, 28, 81 85, 87, 98, 99 Skuldsättningsgrad... 83, 99 Sociala kostnader... 88,89 Soliditet... 1, 4, 9, 11, 15, 22, 29, 32, 40, 48, 58, 82, 83, 99 Strategisk inriktning... 4, 8 Styrelse... 12, 13, 89, 100 Summa eget kapital och skulder... 22, 82, 99 Sysselsatt kapital... 82, 83, 99 Tillgångar... 22, 24, 25, 82, 86, 98 Totalarea... omslag IV, 31, 80, 99 Trainees Underhåll, hyresgästanpassning... 78, 79 81, 86, 97, 98 Utbildning... 5, 6, 68, 72 Utdelning... 9, 11, 23, 81, 99 Utsikter för Vakansgrad... 1, 14, 79, 80, 86 Vakansgrad area... 1, 32, 40, 48, 58, 97, 99 Vakansgrad hyra... 1, 27, 32, 40, 48, 58, 99 Varumärke... 4, 7, 11 Vasakronans exploateringsmark VD... 12, 89, 100, 102 VD-kommentar... 2 Vice VD... 12, 102 Vision... 8, 24 baksida Värderingsmetod Värme , 76 Åldersfördelning Årets resultat... 78, 95, 98 Ägare Översikt Kvartal... 97

4 Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag. Inriktningen är kommersiella lokaler, främst kontor, i Stockholm, Malmö, Göteborg och 12 andra städer. Sammanlagt omfattar fastighetsbeståndet 283 fastigheter. Beståndets totalarea är m 2. På denna area arbetar cirka människor. Människor som ska trivas med sina lokaler. Människor som ska känna att funktion och service fungerar väl. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport jan mars 24 april 2001 Halvårsrapport 13 juli 2001 Delårsrapport jan sept 24 oktober 2001 Bokslutsrapport februari 2002 Årsredovisning februari 2002 Annual Report februari 2002 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 24 april 2001 kl på Vasakronans koncernkontor, Karlavägen 108, 13 tr i Stockholm.

5 EKONOMISKA DATA Mkr Förändring % Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar inklusive fastighetsförvärv Marknadsvärde, fastigheter Bokfört värde, fastigheter Soliditet 35% 38% Vakansgrad, area 6% 8% Vakansgrad, hyra 4% 6% 1 HYRESINTÄKT PER LOKALTYP MARKNADSVÄRDE ANDEL AV HYRESINTÄKTERNA Övrigt 11% Bostäder 3% Garage 3% Butiker 8% Kontor 75% Vasakronan har renodlat fastighetsbeståndet mot kontor och butiker i citynära lägen. Övriga 12 städer 21% Malmö 11% Göteborg 8% Stockholm 60% Cirka 80 procent av marknadsvärdet är koncentrerat till Stockholm, Malmö och Göteborg. Statliga myndigheter 43% Övriga hyresgäster 57% Hyresgästmixen har förändrats och mer än hälften av kundbasen utgörs av privata hyresgäster. Under de senare åren har andelen statliga myndigheter minskat.

6 2 VD-kommentar 2000 har varit ett mycket starkt år för fastighetsbranschen med stor efterfrågan på lokaler, minskande vakanser och snabb hyresutveckling. I denna gynnsamma marknad har Vasakronans fokuserade strategi och marknadsledande position gett ett förbättrat resultat och en mycket god värdeutveckling på fastighetsbeståndet. Håkan Bryngelson, verkställande direktör

7 Vasakronan Šr ett tjšnsteorienterat och ledande fastighetsbolag med ett attraktivt bestœnd av kommersiella fastigheter. 60 procent av bestœndets marknadsvšrde finns i Stockholm och 80 procent i Stockholm, Gšteborg och Malmš. Vasakronan Šr marknadsledande pœ ytterligare tolv universitets- och hšgskoleorter med utvecklingspotential. Drygt hšlften av kundbasen utgšrs av privata hyresgšster och hyresgšstmixen Šr všl avvšgd. Marknadsutveckling Den svenska konjunkturen har varit stark under 2000 Šven om tendenser till avmattning blev tydliga i slutet av Œret. Bedšmningar gšrs att tillvšxten nu landar pœ en lšgre nivœ. EfterfrŒgan pœ lokaler har varit god under Œret. Detta Šr en effekt av den ekonomiska utvecklingen i kombination med bristande tillgœng pœ lokaler, efter flera Œr av lœg nyproduktion under 1990-talet. Ett attraktivt lšge och en hšg kvalitet pœ lokalerna anvšnds av mœnga fšretag som konkurrensfaktor bœde kommersiellt och vid rekrytering av personal. Den škande konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, framfšrallt inom finans-, konsult- och IT-branschen, har medfšrt stor efterfrœgan pœ lokaler i citylšgen vilket lett till en mycket stark hyresutveckling. Topphyror i Stockholms City har noterats till kr/m 2 Šven om det mer normala hyresintervallet har škat till 4 000Ð5 000 kr/m 2. ven i Gšteborg och Malmš sker en stark škning av hyresnivœerna med upp till 20Ð25 procent. Betydande hyresnivœhšjningar kan Šven noteras i alla universitetsstšder men pœ en lšgre nivœ. Baserat pœ en god marknadsutveckling har den svenska fastighetsmarknaden haft en fortsatt gynnsam utveckling under Totalavkastningen fšr de 16 fšretagen som ingœr i Svenskt Fastighetsindex, SFI, uppgick till drygt 17 procent fšr 1999 och fšrvšntas vara hšgre fšr 2000, nšr resultaten redovisas i mitten av mars Denna fšrvšntan avspeglas Šven i att index fšr svenska bšrsnoterade fastighetsbolag utvecklats bland de bšsta av samtliga branscher Œr 2000 med en uppgœng pœ 40 procent. Vasakronans utveckling har varit god och i paritet med utvecklingen fšr SFI. HyresintŠkterna škade med 282 Mkr till Mkr, en škning med 12 procent. Organisk tillvšxt i befintligt bestœnd uppgick till 8 procent. Hyreskontrakt fšr 252 Mkr har omfšrhandlats, och utgšr 9 procent av hyresportfšljen, med en genomsnittlig hyresškning pœ 39 procent. Mot bakgrund av den snabbt fšrsšmrade situationen fšr mœnga IT-fšretag finns det anledning att fšlja marknadsutvecklingen noga. ven om Vasakronan har en liten exponering mot denna sektor sœ kan de indirekta effekterna av en mer avvaktande marknad dšmpa efterfrœgan pœ de mest attraktiva lokalerna. I Stockholm finns dessutom planerade byggprojekt fšr mellan en halv och en miljon kvadratmeter kommersiella lokaler. Dessa Šr dock planerade med ett lœgt spekulationsinnehœll och bšr kunna absorberas i den nu bedšmda konjunkturutvecklingen. Vid ingœngen av 2001 kan vi fortsšttningsvis notera en god efterfrœgan pœ lokaler pœ de flesta av vœra marknader. Branschens omstrukturering har pœgœtt ett antal Œr och under 2000 har branschen konsoliderats ytterligare genom flera uppkšp fšr att skapa allt stšrre fastighetsbolag. DessvŠrre har detta inneburit att flera bolag fšrsvunnit frœn Stockholms Fondbšrs dšr fastighetsindex fœtt en allt mindre betydelse. Endast Drott utvecklas idag som en stor aktšr pœ Stockholms Fondbšrs genom sitt fšrvšrv av Balder. I švrigt har bland andra Skandia fšrvšrvat Diligentia, AP Fastigheter fšrvšrvat Dišs och Rodamco fšrvšrvat Piren. UtifrŒn ett branschperspektiv skulle det vara šnskvšrt med fler stora bšrsnoterade fastighetsbolag, vilka skulle mšjliggšra en bšttre likviditet i indirekt Šgda fastigheter och dšrigenom fler alternativa investeringsmšjligheter. Detta skulle generera ett stšrre investerarintresse och dšrmed sannolikt en hšgre všrdering av fastighetsbranschen. Vasakronans ekonomiska utveckling Vasakronan har utifrœn marknadsutvecklingen varit rštt strategiskt positionerat. Bolagets uppdrag frœn Šgaren Šr att skapa stšrsta mšjliga totalavkastning pœ eget kapital. Baserat pœ detta uppdrag har en strukturomvandling av fšretaget skett mot en koncentration pœ fastigheter av sœdan typ och med sœdant lšge dšr den stšrsta všrdeutvecklingen kan uppnœs. Detta har dock samtidigt inneburit en nervšxling till en lšgre direktavkastningsnivœ. Vidare har stora satsningar genomfšrts pœ fastighetsutveckling som ger en snabb všrdeeffekt. Fšr nšrvarande har Vasakronan en projektportfšlj pœ 2,2 miljarder kronor. FastighetsaffŠrerna har under Œret uppgœtt till netto 1,0 miljarder kronor. Fšr att fokusera pœ všrdeskapande ŒtgŠrder, bœde strategiskt och operationellt, arbetar Vasakronan med ett kompletterande ekonomiskt styr- och incitamentssystem E V A (Economic Value Added). Detta har gett avsedda effekter i hela fšretaget fšr att skapa en gemensam všrderingsplattform samt ett rationellt beteende av organisationen till stšd fšr vœr strategis- 3

8 4 ka inriktning. VŠrdeutvecklingen fšr befintligt fastighetsbestœnd uppgick 2000 till 20 procent och marknadsvšrdet av Vasakronans fastighetsportfšlj uppgick per Œrsskiftet till drygt 34 miljarder kronor. Enligt fšrvšntningarna redovisar Vasakronan ett nœgot fšrbšttrat resultat fšre skatt pœ 460 (437) Mkr. Driftšverskottet stšrktes med 240 Mkr till Mkr vilket innebar att driftšverskottmarginalen škade med 3 procentenheter till 59 procent. Resultatet efter finansnetto exklusive fastighetsfšrsšljningar uppgick till 376 (374) Mkr. Resultatet har belastats med engœngskostnader 50 (0) Mkr fšr lšsen av framtida ršntekostnader fšr lœn tecknade vid ett hšgre ršntelšge Šn till dagens. Vasakronan Šr helt finansierat pœ kapitalmarknaden utan sšrskild sškerhet i fastighetsbestœndet. Fšr att ha tillgœng till denna marknad kreditbedšms fšretaget av Standard & PoorÕs och har en K1-rating fšr kort upplœning och BBB+ fšr lœng. Vi har valt en rating som ett fristœende fšretag utan Šgarkoppling och denna baseras dšrfšr huvudsakligen pœ vœr verksamhetsutveckling. Till grund fšr vœr strategiska inriktning har vi mœlsatt miniminivœer fšr synlig soliditet šverstigande 35 procent och en kassaflšdesmšssig ršntetšckningsgrad stšrre Šn 2,0. Standard & PoorÕs har i sin senaste bedšmning hšvdat att fastighetsmarknaden nšrmar sig toppen av konjunkturcykeln och har dšrfšr skšrpt kraven pœ en ršntetšckningsgrad som gœr mot 3,0. Mot denna bakgrund har Vasakronans lœnga rating med betyget BBB+ bibehœllits, men med tillšgget Ónegative outlookó. Strategisk inriktning Vasakronan har všl uppfyllt de avkastningsmœl som sattes upp fšr perioden 1995Ð2000. Det justerade egna kapitalet har škat med 136 procent till 17 miljarder kronor. De strategiska mœlen om att skapa ett ledande, geografiskt och kommersiellt fokuserat, fšretag har uppnœtts i en snabbare takt Šn fšrvšntat. BetrŠffande de hšgt stšllda icke-finansiella mœlen Šr vi idag ledande i vœr bransch men har inte fullt ut nœtt mœlsatta nivœer. Under Œret har den strategiska inriktningen uppdaterats och mœlen fšrfinats. Den strategiska utgœngspunkten Šr att skapa všrden fšr Šgaren, kunderna och fšretaget. vergripande inriktning Šr en tillvšxtstrategi, med fortsatt fokus pœ kommersiella fastigheter med geografisk koncentration fšretršdesvis till Stockholms- och resundsomrœdet samt Gšteborg dšr 80 procent av Vasakronans marknadsvšrden finns. TillvŠxten ska ge ledande positioner pœ varje delmarknad som vi verkar pœ fšr att kunna pœverka marknadsutvecklingen och skapa en bred bas fšr en fortsatt kundnšra tjšnsteutveckling. Initialt finns, inom befintliga finansiella ramar, investeringsutrymme pœ fyra miljarder kronor. Genom en fortsatt geografisk koncentration kan dessutom betydande resurser frigšras fšr en stark lokal tillvšxt pœ utvalda marknader. Vasakronan Šr idag en av de stšrsta Šgarna av potentiellt utvecklingsbar exploateringsmark, vilken inte har inkluderats i vœr fastighetsvšrdering. Idag bedrivs ett aktivt arbete fšr att utveckla byggrštter pœ dessa omrœden fšr att dšrefter anvšnda marken som bytesvaluta till attraktiva fšrvaltningsfastigheter. UtifrŒn ett Šgarperspektiv utgšr Šven fšretagets totala tillvšxt och storlek en viktig všrderingsparameter pœ kapitalmarknaden. Den framtida kapitalfšrsšrjningen utgšr hšrvid en nyckelfrœga. Den andra delen av vœr strategiska inriktning Šr en kraftfull satsning pœ tjšnster och service. UtifrŒn ett tjšnsteperspektiv utgšrs Vasakronans mœlgrupp av kunder, kundens anstšllda och kundens kund. VŒrt produktsortiment utgšrs av alltifrœn en ren lokal fšr uthyrning till effektiva och attraktiva arbetsplatser. Ett všl fungerande tjšnsteutbud skapar mervšrden fšr kunden och fšr oss som leverantšr och har till syfte att ška intškterna genom att skapa ett mer attraktivt produktutbud och ška kundlojaliteten. Genom Vasakronan Service Partner bedriver vi redan betydande tjšnsteverksamhet i bland annat stora fastigheter som kvarteret Garnisonen, InfraCity och kvarteret Tegen, med ambition att všxa till andra geografiska omrœden. Utveckling av en nštbaserad tjšnsteportal pœgœr fšr att successivt kunna bredda tjšnsteutbudet till hela vœr mœlgrupp. Introduktion sker under fšrsta halvœret Ambitionen Šr att de flesta av vœra fastigheter dessutom ska fœ bredbandsuppkoppling under Kundbasen utgšr ett fšretags stšrsta všrde. Vasakronan Šr ett kundorienterat fšretag som agerar lœngsiktigt i lokalhyresmarknaden. VŒr inriktning och utveckling styrs helt utifrœn denna insikt vilket lett till ett antal viktiga satsningar. Vi bygger upp vœrt varumšrke utifrœn en všrdeladdning av ett fšretag som bryr sig om de som verkar i vœra fastigheter. All pro-

9 jektutveckling och utbildning sker med utgœngspunkt frœn ett kvalitetssynsštt av stšndiga fšrbšttringar enligt TQM. Samtliga fastigheter ska vara miljšdeklarerade efter 2001 och Vasakronan arbetar fšr att som ett av de fšrsta fastighetsbolagen bli miljšcertifierade under Œret. En ledstjšrna har alltid varit att Vasakronan ska agera med stor šppenhet vilket Šr viktigt sœvšl ur ett kundperspektiv som fšr kapitalmarknadens behov. Att efterstršva transparens renderade Vasakronan utmšrkelsen Sveriges bšsta Œrsredovisning fšr Vasakronans framtid Med všrdedrivande strategier, som bygger pœ tillvšxt och tjšnsteutveckling, kommer Vasakronan att investera fšr att bli Sveriges ledande fastighetsfšretag som investeringsobjekt, hyresvšrd och arbetsgivare. En kompetent och motiverad personal, effektiva lokaler samt ett attraktivt tjšnsteutbud ska gšra Vasakronan till marknadens bšsta hyresvšrd. Med satsningar pœ affšrs- och ITutveckling ska nytšnkande och flexibilitet stšdja arbetet att uppnœ en ledande marknadsposition. Genom kunskap om marknaden, konsekventa strategier, finansiella resurser, offensiva investeringar och bra styrsystem ska en fortsatt god resultat- och všrdeutveckling uppnœs fšr Šgaren. Fšr 2001 bedšms Vasakronans intškter och driftšverskott ška genom helœrseffekt av genomfšrda fšrvšrv, kontinuerliga investeringar, minskade vakanser och fšrbšttrad hyresnivœ. Genom att finansieringskostnaderna kan hœllas pœ i stort sett ofšršndrad nivœ fšrvšntas dšrfšr ett fšrbšttrat resultat, exklusive fastighetsfšrsšljningar, som uppgœr till cirka 500 Mkr. 5 Stockholm den 13 februari 2001 HŒkan Bryngelson VerkstŠllande direktšr

10 ÖVERSIKT Årsredovisning 2000 Vasakronan är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag på kommersiella lokaler. 6 Koncentrerat marknadsvärde Cirka 80 procent av marknadsvšrdet pœ Vasakronans fastigheter Šr koncentrerat till Stockholm, Malmš och Gšteborg. Vasakronan finns ocksœ med betydande innehav i Lund, Kristianstad, VŠxjš, Linkšping, Jšnkšping, Karlstad, rebro, Uppsala, GŠvle, Sundsvall, UmeŒ och LuleŒ. Förändrad hyresgästmix Under de senaste Œren har mœnga nya hyresgšster flyttat in i Vasakronans lokaler. Ursprungligen var hyresgšsterna i Vasakronan statliga myndigheter. I takt med Vasakronans omstrukturering har hyresgšstmixen fšršndrats. Privata fšretag, frœn ett stort antal olika industri- och tjšnstesektorer, i kombination med statliga myndigheter ger en kommersiellt stark hyresgšstmix. Stark kundorientering Basen fšr att agera lœngsiktigt i lokalhyresmarknaden Šr en stark kundorientering. Med en fšršndrad kundmix kršvs att Vasakronan tillsammans med kunderna utvecklar framtidens kontorslšsningar. Vasakronan genomfšr kontinuerligt mœldialoger med samtliga kunder fšr att bšttre kunna fšrstœ kundernas utvecklingsbehov bœde pœ kort och lœng sikt. Positiv resultatutveckling HyresintŠkterna har škat med 12 procent under 2000 och uppgœr till 2,7 miljarder kronor. Resultatutvecklingen i fastighetsdriften har varit positiv och resultatet efter finansnetto har det senaste Œret škat till 460 (437) Mkr. Högre motivation genom E V A Vasakronan arbetar med ett kompletterande ekonomiskt styrsystem E V A (Economic Value Added) fšr att alla anstšllda ska arbeta mot samma mœl. E V A premierar lœngsiktigt tšnkande och belšnar všrdeskapande ŒtgŠrder i verksamheten. Till E V A Šr ett bonussystem kopplat som fšr 2000 ger en utbetalning till samtliga medarbetare pœ cirka 2Ð3 mœnadslšner i bonus. Aktiv satsning på miljö Under vœren 2001 genomfšr Vasakronan en miljšcertifiering enligt ISO Samtliga fastigheter ska vara miljšinventerade 2001 och all personal har genomgœtt utbildning i miljšfrœgor. Stabil finansiell exponering Finanskostnaderna har škat till fšljd av investeringar och fšrvšrv. Vasakronans finanspolicy medfšr att upplœning ršntebinds enligt en normportfšlj som Šr en avvšgning mellan kort ršntebindning fšr att lœngsiktigt sšnka ršntekostnaden och lœng ršntebindning fšr att nœ en stabil ršntekostnadsutveckling. Vid Œrsskiftet uppgick den genomsnittliga ršntebindningen till 1,8 Œr. Positiv marknadsutveckling Lokalhyresmarknaden har varit mycket stark 2000 och hyresutvecklingen i nytecknade kontrakt har škat med 39 procent. MarknadsvŠrdet pœ Vasakronans fastighetsportfšlj všrderades vid Œrsskiftet till 34,2 miljarder kronor, en uppgœng med 7 miljarder kronor sedan fšregœende Œr. Investeringarna i befintligt Vasakronan fördjupar kontinuerligt relationen med kunderna och måldialoger genomförs årligen med samtliga kunder.

11 fastighetsbestœnd uppgick till 1,1 miljarder kronor. UnderhŒllskostnader och hyresgšstanpassningar var 0,3 miljarder kronor. Investeringar i fastighetsfšrvšrv uppgick till 1,3 miljarder kronor. Satsning på ett starkt varumärke Vasakronan har, fšr att vara ett naturligt fšrstaval fšr kunder pœ lokalhyresmarknaden, satsat pœ att utveckla och stšrka varumšrket. Under Œret har en stor satsning gjorts via TV-reklam som kombinerats med lokal utbudsannonsering. Fortsatt starkt resultat 2001 HyresintŠkterna kommer att fortsštta ška medan fastighetsdrift och underhœll kommer att ška i en lšgre takt. RŠntekostnaden kommer att vara pœ i stort ofšršndrad nivœ. Prognosen Šr att resultatet efter finansnetto kommer att uppgœ till cirka 500 Mkr. En detaljerad prognos finns pœ sid Förvärv av Ericsson-fastighet i Lund Varumärkessatsning via TV

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 Strategisk inriktning Vasakronans uppdrag från ägaren är att som fastighetsföretag långsiktigt uppnå högsta möjliga totala avkastning och värdetillväxt på det egna kapitalet. Den strategiska inriktningen med en stark lokal position med i huvudsak citynära fastigheter ligger fast. Vision Vasakronan ska vara Sveriges ledande fastighetsfšretag som investeringsobjekt, hyresvšrd och arbetsgivare. Som investeringsobjekt ska Vasakronan uppfylla de villkor som stšlls pœ ett všlrenommerat bšrsnoterat fšretag och vara ansedd som den bšsta investeringen bland svenska fastighetsfšretag. Som hyresvšrd ska Vasakronan vara erkšnd som den mest kompetenta fastighetsšgaren. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bšsta utvecklingsmšjligheter och arbetsmiljš fšr sina medarbetare. Affärsidé Vasakronan ska vara ledande pœ utvalda marknader fšr kommersiella lokaler i Sverige Ð fršmst kontor. Vasakronan erbjuder effektiva lokaler och kundanpassade tjšnster fšr att fœ nšjda och lojala kunder. Med hšg kompetens, stšndiga fšrbšttringar och i samverkan med kunderna ska Vasakronan uppnœ en stark marknadsposition och en god resultat- och všrdeutveckling. Mål Vasakronans styrelse faststšllde redan 1995 finansiella och icke finansiella mœl fram till Œr r 2000 skulle Vasakronan ha uppnœtt de finansiella och icke finansiella mœlen, fšrutom avkastningskravet, vilket gšller šver en konjunkturcykel.

13 Finansiella mål och måluppfyllelse Avkastning pœ justerat eget kapital Avkastning pœ justerat eget kapital Šr det švergripande finansiella mœlet. Det inkluderar bœde driftšverskott och resultat frœn fastighetsfšrsšljningar samt fšršndring av marknadsvšrdet i hela fastighetsbestœndet. Avkastningskravet Šr inte ett fast mœl utan Šndras i takt med att inflation och ršntenivœ fšršndras. Avkastningskravet Šr den riskfria ršntan, definierad som den 5-Œriga statsobligationen, plus 5 procentenheter. Fšr 2000 uppgick avkastningskravet till 10,2 procent och avkastningen till 24,2 procent. ver den senaste femœrsperioden har Vasakronan med marginal klarat avkastningskravet. KassaflšdesmŠssig ršntetšckningsgrad RŠntetŠckningskravet Œterspeglar att ršntekostnaden Šr den enskilt stšrsta kostnaden i Vasakronan. Fšr att kunna absorbera fšršndringar i ršntenivœn Šr det viktigt att ha ett resultat som tšcker nuvarande ršntekostnad med en viss marginal. RŠntetŠckningskravet Šr satt fšr att behœlla Vasakronans nuvarande rating BBB+. I november 2000 bekršftade Standard & PoorÕs Vasakronan rating BBB+ men med tillšgget Ónegative outlookó. S&P gšr bedšmningen att det behšvs en hšgre ršntetšckningsgrad infšr en eventuell konjunkturnedgœng. Vasakronans mœl Šr att ha en ršntetšckningsgrad pœ lšgst 2,0 gœnger. Fšr 2000 uppgick ršntetšckningsgraden till 2,0 gœnger. Soliditet SoliditetsmŒlet Šr satt mot bakgrund av att fastighetsfšrvaltning Šr en kapitalintensiv verksamhet. Det kršvs en finansiell styrka att klara stora investeringar och de cykliska inslag som finns i branschen. MŒlet Šr att den synliga soliditeten lœngsiktigt ska uppgœ till lšgst 35 procent. Per den 31 december 2000 uppgick soliditeten till 35 procent och soliditeten har varit šver mœlet under den senaste femœrsperioden. Utdelning UtdelningsmŒlet har faststšllts fšr att aktiešgare ska erhœlla en relativt hšg utdelningsandel och samtidigt medge mšjlighet att genom investeringar utveckla Vasakronan. MŒlet Šr en utdelning som motsvarar 3 procent av justerat eget kapital. Dock ska utdelningen uppgœ till maximalt 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag fšr schablonskatt. Fšr 1998 uppgick den ordinarie utdelningen till 3 procent av justerat eget kapital, 366 Mkr. Fšr 1999 uppgick utdelningen till 157 Mkr, vilket motsvarade 50 procent av resultatet efter finansiella kostnader. Fšr 2000 fšreslœs en utdelning pœ 165 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av resultat efter finansiella kostnader med avdrag fšr schablonskatt. MŒluppfyllelse Vasakronan har under hela perioden uppfyllt Šgarens utdelningskrav och dessutom lšmnat extrautdelningar i samband med utdelning av verksamheter till Finansdepartementet i syfte att renodla Vasakronan. 9 AVKASTNING PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL KASSAFLÖDESMÄSSIG RÄNTETÄCKNINGSGRAD SOLIDITET UTDELNING Utfall % Mål 30 Mål riskfri ränta plus 5 procentenheter Vasakronan har med marginal klarat avkastningskravet till följd av en god utveckling av driftnetton och marknadsvärden på fastigheter gjordes ingen marknadsvärdering. Utfall ggr Mål 2,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, För att kunna klara förändringar i räntenivån är det av stor vikt att ha ett resultat som med god marginal klarar räntekostnaderna. Utfall % Mål 35% För att klara konjunktursvängningar och stora investeringar krävs finansiell styrka. Ordinarie utdelning Mkr Extra utdelning Mål Mål 3% av justerat eget kapital (dock max 50% av vinsten efter skatt) förslag Utdelningen till ägaren har varit på en hög nivå under hela perioden.

14 STRATEGISK INRIKTNING 10 MŒlen fokuseras pœ en tillvšxt i det egna justerade kapitalet vilket speglar Vasakronans totalavkastning pœ ett tydligt sštt. Totalavkastningen bestœr av dels direktavkastningen frœn fastighetsršrelsen, dels všrdeutvecklingen i fastighetsportfšljen. I en normal till stark fastighetsmarknad Šr oftast všrdeutvecklingen stšrre Šn direktavkastningen och dšrmed blir strategivalet fšr všrdeoptimering avgšrande fšr totalavkastningen. Med hšgre všrdeškningspotential sštter marknaden lšgre direktavkastningskrav, vilket ju Šr mycket tydligt pœ attraktiva orter. garna har i sitt uppdrag till Vasakronan angett hšgsta mšjliga totalavkastning som mœl, vilket har lett till den strukturomvandling som fšretaget har genomgœtt. Orter med hšg direktavkastning har avyttrats och fastigheter med lœg direktavkastning har fšrvšrvats, men i attraktiva lšgen dšr všrdeutvecklingen har varit som stšrst. Icke-finansiella mål och måluppfyllelse Som hyresvšrd Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av kunderna kan tšnka sig att hyra igen av Vasakronan, varav minst 60 procent definitivt kan tšnka sig att hyra igen av Vasakronan. Under 2000 har kundlojaliteten škat bœde i Vasakronans egen undersškning hos kunderna frœn 81 till 83 procent och i den externa NKI/Fastighetsbarometern frœn 69 till 75 enheter. Under 2000 genomfšrdes ett internt projektarbete fšr att fœ škad systematik i arbetet med att stšrka kundrelationen. Vasakronan har trots škad kundlojalitet inte nœtt det lœngsiktiga mœlet att komma upp till att minst 95 procent kan tšnka sig att hyra igen och att 60 procent definitivt kan tšnka sig att hyra igen. De resultat som Šr uppnœdda Šr dock bland de bšsta i fastighetsbranschen. Som arbetsgivare Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av medarbetarna kšnner att deras arbete har betydelse fšr att nœ fšretagets mœl, varav minst 60 procent definitivt kšnner att deras arbete har betydelse fšr att nœ Vasakronans mœl. Fšr 2000 uppgick resultatet till 90 respektive 54 procent. Stora insatser har gjorts fšr att fšršndra Vasakronans fšretagskultur med en historia frœn en statlig myndighet till ett affšrsmšssigt tjšnstefšretag. VŠrdena fšr personalens motivation har škat bland annat till fšljd av šppen information, stora utbildningsinsatser och av effekter frœn styr- och incitamentsystemet E V A. Vasakronan har trots mycket starka fšrbšttringar inte riktigt lyckats nœ mœltalen. Som fastighetsfšretag Vasakronans mœl Šr att minst 95 procent av intressenterna inom politik, kapitalmarknad och massmedia kšnner till bolaget všl, varav minst 60 procent kšnner till Vasakronan mycket všl. Fšr 2000 uppgick resultatet till 91 respektive 55 procent. rliga mštningar sker bland dessa tre intressentgrupper till Vasakronan. Antalet tillfrœgade Šr fœ och dšrfšr kan resultaten variera. Kunskapen hos mœlgrupperna Šr pœ en hšg nivœ. MŒlet Šr i det nšrmaste uppnœtt. KUNDER Kan du tänka dig att hyra av Vasakronan igen? MEDARBETARE Tycker du att ditt arbete har betydelse för att nå Vasakronans mål? KAPITALMARKNAD, MEDIA, POLITIKER Känner du till Vasakronan? Ja, definitivt % Ja Mål 95% Genom aktiva och systematiska insatser mot kunderna har kundlojaliteten ökat till 83 procent Ja, definitivt % Ja Mål 95% Incitamentssystemet EVA, öppen information och utvecklingssamtal i hela organisationen är några av de bakomliggande faktorerna till uppgången till 90 procent bland medarbetarna. Ja, mycket väl % Ja, väl Mål 95% Genom konsekventa informationsinsatser är kunskapen hos intressenterna på en hög nivå.

15 Mål De finansiella mœlen Šr satta fšr att ge en kombination av hšg totalavkastning, hšg utdelningskapacitet, hšg tillvšxtkapacitet och finansiell stabilitet. Under de senaste fem Œren har dessa mœl fungerat som en sporre fšr tillvšxt samtidigt som ršntetšckningsgrad och soliditetsmœl har gett restriktioner fšr att tillvšxt har kunnat ske med begršnsad finansiell risk. DŠrfšr har styrelsen valt att inte fšršndra de finansiella mœlen. De icke-finansiella mœlen har, trots mycket hœrda anstršngningar och trots att resultatnivœerna Šr de hšgsta i fastighetsbranschen, inte uppnœtts. Resultaten har pœ vissa hœll i bolaget varit mycket bra och flera marknadsomrœden har lyckats nœ mœlen bœde mot kunder och personal. Fšr att utveckla kundmštningarna samordnas vœr egen mštning med den mštning som gšrs av de ledande fastighetsfšretagen dšr ett NKI-vŠrde rangordnar fšretagen. MŒlfrŒgan fšr kundlojalitet, medarbetare och kunskap hos intressenter anpassas och kommer fšr de kommande Œren att vara minst 90 procent som svarar ja och minst 50 procent som svarar definitivt ja eller mycket všl. Internt kompletteras mœlen med att det ska vara stšndiga fšrbšttringar. Samtidigt sštts ett mœl fšr NKI-vŠrdet som ska vara hšgre Šn 80 enheter och den Œrliga kundmštningen kompletteras med hšndelsemštningar. Strategi Vasakronans strategi Šr bœde funktionellt och geografiskt inriktad. NKI, NöjdKundIndex Enheter Stenvalvet Vasakronan Hufvudstaden Castellum NCC Diös Länsförsäkringar Amplion SEB Tornet AP Fastigheter Drott Diligentia Skandia Branschindex Vasakronan har genom en ökad systematik i kundkontakterna gjort en stor förbättring i relation till de största konkurrenterna under det senaste året. Funktionellt Šr fastighetsbestœndet koncentrerat till kommersiella lokaler och geografiskt till orter i Sverige med god utvecklingspotential. Vasakronan satsar pœ att ha en stark lokal position med fastigheter i huvudsak i citynšra lšgen. Detta gšr att fastighetsbestœndet innehœller en del butiker och kšpcentra. En stark lokal position ger mšjlighet att erbjuda kunder alternativa lokaler inom bestœndet. Vasakronan verkar i Stockholm, Malmš och Gšteborg samt i ytterligare 12 stšder; Lund, Kristianstad, VŠxjš, Linkšping, Jšnkšping, Karlstad, rebro, Uppsala, GŠvle, Sundsvall, UmeŒ och LuleŒ. Vasakronan kommer att ška omsšttningen av fastighetsbestœndet fšr att kunna utnyttja sin kompetens som utvecklare av fastigheter. Etik Vasakronan har en všl utarbetad etikpolicy i syfte att skapa en gemensam syn pœ affšrsmšssiga etik- och moralfrœgor. rligen genomfšrs bland samtliga medarbetare en šversyn av aktuella etik- och moralfrœgor. Varje medarbetare medverkar sedan i en sjšlvrannsakan i dessa frœgor. Information Vasakronan fšljer en šppen och tydlig informationspolitik med uttalat mœl att skapa ršttvisande fšrvšntningar pœ fšretaget. Stockholms Fondbšrs regler om informationsgivning fšljs i all kommunikation. Sveriges Finansanalytikers Fšrenings rekommendationer och Sveriges Informationsfšrenings rekommendation om Effektiv Information Šr všgledande fšr informationsgivningen. Fšr att mšta marknadens krav pœ information och analysunderlag Šr Vasakronan en av deltagarna i Svensk Fastighetsindex. Varumärke VarumŠrket har blivit allt viktigare i fšretagets totala marknadsfšring. Det Šr dšrfšr av stor vikt att Vasakronan agerar och presenteras pœ ett konsekvent och enhetligt sštt pœ alla marknader. Vasakronan ska vara ett av de tre mest kšnda fastighetsfšretagen pœ respektive ort. Vasakronans profilmœl Šr švergripande att associeras med Óstora pœ kontor och stšrre pœ mšnniskoró. VarumŠrket ska stœ fšr všrden som Šr centrala i fšretagets vision som effektiva lokaler, nšjda kunder, kundanpassade tjšnster, hšg kompetens, miljšmedvetenhet samt ett šppet fšretag med hšg etik och moral. 11

16 STRATEGISK INRIKTNING 12 Miljö Vasakronan har en všl dokumenterad miljšpolicy som syftar till att i samverkan med kunderna bedriva en verksamhet som passar in i det ekologiskt bšrkraftiga samhšllet. Kvalitet Verksamheten styrs och utvecklas mot mœlet att uppnœ stšndiga fšrbšttringar. Organisationen Šr decentraliserad och pršglad av synsšttet inom TQM, Total Quality Management. IT Informationsteknologi kande behov av information, tillgšnglighet och snabb kommunikation kršver utveckling av nya IT-tillŠmpningar. Vasakronan ska som Sveriges ledande fastighetsfšretag ha det bšsta IT-stšdet i branschen. Stordriftsfšrdelar gšr detta mšjligt och ska ge ett fšrsprœng till konkurrenterna. Styrelsens arbetsformer Vasakronans styrelse bestœr av Œtta ledamšter valda av bolagsstšmman samt tvœ ledamšter utsedda av arbetstagarorganisationerna. Bland de bolagsstšmmovalda ledamšterna finns en person med direkt anknytning till Vasakronans Šgare. Vidare ingœr verkstšllande direktšren i styrelsen. Vid styrelsens sammantršden nšrvarar ocksœ Vasakronans vice VD, ekonomi- och finansdirektšr, informationsdirektšr och styrelsens sekreterare som Šr bolagets chefjurist. Under verksamhetsœret 2000 hade styrelsen sex ordinarie sammantršden enligt fšljande: Februari April Juni September Oktober December Bokslut, genomgœng med Vasakronans revisorer Kvartalsbokslut, prognos AffŠrsplan, strategidiskussion HalvŒrsbokslut, prognos, besšk pœ region Kvartalsrapport, prognos Budget Utšver detta har ett extra styrelsesammantršde hœllits. I samband med bolagsstšmman i april 2000 avgick Rune Brandinger, ordfšrande sedan bolagets start 1993, ur styrelsen och ersattes som ordfšrande av Egon Jacobsson, fšre detta VD i Vin & Sprit. Rolf Lydahl avgick ur styrelsen och ersattes av Birgitta Kantola, International Finance Corporation. vriga ledamšter i styrelsen omvaldes. Styrelsens arbetsordning syftar till att sškerstšlla styrelsens behov av information och beslutsunderlag. I arbetsordning fšr styrelsen finns angivet ansvar och befogenheter, styrelsens storlek och sammansšttning, anvisningar fšr hur styrelsesammantršden ska genomfšras och hur protokoll ska uppršttas, arbetsfšrdelning styrelse/ordfšrande/vd, vilka frœgor som fordrar beslut av styrelsen, hur ekonomisk rapportering ska utfšras samt sekretessregler. Hšga krav stšlls pœ den ekonomiska rapporteringen och pœ underlag i varje Šrende som ska bli fšremœl fšr beslut. Bolagets revisor rapporterar varje Œr personligen sina iakttagelser frœn granskningen och sin bedšmning av bolagets interna kontroll. Kontoret ska fungera både som arbets- och mötesplats. Och där är funktion, service och trivsel ett gemensamt intresse.

17 Den svenska staten är den största företagsägaren i Sverige. Målet med ägandet i Vasakronan är att skapa största möjliga värdetillväxt. Vasakronan AB Šr ett helšgt dotterbolag till Civitas Holding AB som Šgs av den svenska staten via Finansdepartementet. Vasakronan utgšr den dominerande substansen i Civitas Holding som dessutom Šger Vasallen AB till 100 procent samt 38,5 procent i det bšrsnoterade Fastighets AB Celtica. Statens ägarroll Staten Šr den stšrsta fšretagsšgaren i Sverige. I den statliga fšretagssfšren finns ett 60-tal fšretag med cirka personer anstšllda, varav utomlands. OmsŠttningen uppgœr till cirka 310 miljarder kronor med ett resultat pœ 39 miljarder kronor. Statens Šgarroll Šr olika beroende pœ om fšretagen Šr heleller delšgda, konkurrensutsatta eller om fšretagen ska uppfylla sšrskilda samhšllsintressen. Exempel pœ fšretag som har specifika samhšllsintressen att uppfylla Šr Apoteksbolaget, Samhall och Systembolaget. Uppdraget att vara en aktiv Šgare innebšr att Šgaren anger tydliga mœl och riktlinjer fšr fšretagen samt fšljer upp och utvšrderar dessa. Det švergripande mœlet fšr den svenska staten Šr att de konkurrensutsatta fšretagen ska skapa všrde, det vill sšga uppnœ acceptabel avkastning pœ statens kapital, effektivt skšta fšretag och i fšrekommande fall infria uttryckta samhšllsintressen. VŠrdeskapande innebšr att fšretagen mœste arbeta lœngsiktigt med att bygga lœngvariga kundrelationer och skapa fšrtroende som en pœlitlig leverantšr med konkurrenskraftiga priser. Det gšngse mœttet pœ všrdeskapande Šr att všrde skapas nšr nuvšrdet pœ de framtida kassaflšdena Šr stšrre Šn fšretagets sammanvšgda kostnad fšr det lœnade kapitalet och fšr Šgarens kapital. Detta begrepp sštter dšrmed fokus pœ aktiešgarvšrdets tillvšxt snarare Šn Šgarens švergripande syfte eller mœl med verksamheten. MŒnga av fšretagen med statligt Šgande har tidigare verkat pœ reglerade marknader. Idag mšts de av konkurrens frœn bœde nationella och internationella konkurrenter. Flexibla kontor blir allt viktigare. Under det senaste Œren har nœgra stšrre fšršndringar skett inom den statliga fšretagssfšren: Telia har bšrsintroducerats och Celsius, SAQ Kontroll och VPC har sœlts. Statens ägarverktyg Statens Šgarpolicy fokuserar pœ tre Šgarverktyg. Fšr det fšrsta Šr det Šgarens uppgift att se till att fšretaget har en styrelse vars kompetens och erfarenheter šverensstšmmer med de behov fšretaget har. Fšr det andra stšller Šgaren krav pœ en snabbare och mer analytisk rapportering som mšjliggšr jšmfšrelser med andra fšretag och externa analyser av fšretaget. Fšr det tredje vill Šgaren i samrœd med fšretaget ška fokuseringen pœ kšrnverksamhet. NŠringsdepartementet fšrvaltar statens Šgande i 32 fšretag fršmst inom kraft-, telekom-, skog- samt transportbranscherna. Finansdepartementet Šr den andra stora fšrvaltaren av statligt Šgande med 14 fšretag inom den finansiella sektorn, upplevelseindustrin och fastighetsbranschen. Styrning av statliga företag Finansdepartementet Šr aktiv i styrelsenomineringen till fšretagen. TillsŠttningen av nya ledamšter fšregœs av en dialog med styrelseordfšrande, fšretagsledning samt švriga beršrda. Statliga fšretag som Šr konkurrensutsatta fungerar pœ samma sštt som švriga fšretag pœ marknaden. Staten har prioriterat vissa viktiga policyfrœgor som IT-utveckling, miljšfrœgor, jšmstšlldhetsfrœgor, mœngfald via internationalisering, incitamentsprogram, avgœngsvederlag och andra ersšttningar. Statens ambition med Vasakronan Vasakronans uppdrag frœn Šgaren Šr att som fastighetsfšretag lœngsiktigt uppnœ hšgsta mšjliga totala avkastning och všrdetillvšxt pœ det egna kapitalet. Statens lœngsiktiga ambition med Šgandet i Vasakronan Šr att stšdja fšretagets utveckling genom en tillvšxtstrategi i syfte att skapa bšsta mšjliga všrdeutveckling av fšretaget. 13

18 Fastighets- och lokalhyresmarknaderna har fortsatt att utvecklas positivt och 2000 blev ett mycket starkt år för fastighetsföretagen. 14 Stark svensk ekonomi Den svenska ekonomin har under 2000 fortsatt att utvecklas positivt. SysselsŠttningen har škat och tillvšxten i ekonomin har legat kring 4 procent. Den privata konsumtionen har škat med 5 procent. Sverige har idag en lœg inflation kring 2 procent, en god tillvšxt i nšringslivet och en relativt lœg ršntenivœ. De faktorer som pœverkar fastighetssektorn Šr fršmst utvecklingen av BNP, privata konsumtionen, inflationen och ršnteutvecklingen. Trend renodling och koncentration Trenden Šr tydlig mot att industri- och tjšnstefšretag renodlar sin verksamhet till kšrnaffšren och sšljer sina fastighetsbestœnd till professionella fastighetsaktšrer. Den svenska staten var tidig med att gšra en renodling i samband med ombildningen av Byggnadsstyrelsen Telia, SEB, Fšrenings- Sparbanken och Ericsson Šr exempel pœ fšretag som fšljt denna strategi. Det finns en tydlig trend i fastighetsbranschen mot en stšrre fokusering av verksamheten till exempelvis kontor, hotell eller kšpcentra. Dessutom finns en trend mot att fastighetsbolagen blir stšrre. Stark lokalhyresmarknad Lokalhyresmarknaden har utvecklats mycket positivt. EfterfrŒgan pœ centrala lokaler har varit mycket stark i kombination med ett lœgt utbud av lediga lokaler. Vakanserna har sjunkit i hela landet och pœ vissa delmarknader i storstšderna Šr vakansgraden i princip noll. Med de sjunkande vakansgraderna i centrala lšgen har ocksœ hyresnivœerna škat kraftigt, fršmst i Stockholm dšr nu enstaka hyreskontrakt tecknats pœ nivœer mellan 6 500Ð7 000 kr/m 2. Det Šr svœrt att finna kontorslokaler i Stockholms City, speciellt stšrre ytor. HyresuppgŒngen under Œret har varit i storleksordningen 45 procent. I Gšteborg och Malmš har hyresuppgœngen under 2000 varit i storleksordningen 20Ð25 procent. HyresnivŒerna ligger i intervallet 1 500Ð2 000 kr/m 2. I de stora universitetsstšderna Šr uppgœngen i samma storleksordning. UppgŒngen pœ andra marknader i Sverige Šr ocksœ pœtaglig. I Stockholm har flera nya byggprojekt startats och under de nšrmaste treðfyra Œren kan det komma tillskott pœ i storleksordningen en miljon kvadratmeter kontorsytor, fršmst utanfšr city. Fastighetsaffärer Det finns ett utbud av fastigheter till fšrsšljning i de flesta av Vasakronans utvalda 15 stšder. Ett trendbrott Šr att direktavkastningskravet har bšrjat ška i Stockholm efter en period av nedœtgœende krav pœ direktavkastning šver hela landet. Fastighetsmarknaden i Sverige har pršglats av fortsatt omstrukturering. Stockholms Fondbšrs har under det senaste Œret tappat fem av sina fastighetsbolag genom uppkšp. En del av dessa utkšp har berott pœ strukturaffšrer och en del har haft sin grund i att rabatten pœ svenska bšrsnoterade fastighetsbolag varit stor under ett flertal Œr. Diligentia kšptes i januari upp av Skandia. Piren kšptes i januari upp av hollšndska Rodamco. Drott kšpte i februari Balder. Ett nybildat fšretag med Šgare som SjŠtte AP-Fonden och Norrportens fšretagsledning, NS Holding, kšpte under hšsten Norrporten. AP Fastigheter kšpte sedan Dišs. Ericsson har sœlt samtliga sina fastigheter i Sverige till bland annat AP Fastigheter, Drott, Kungsleden och Vasakronan. Ericsson har ocksœ tecknat avtal fšr stora nya fastighetsexploateringar i Stockholm och Gšteborg. Under andra halvœret 2000 har rabatten pœ bšrsnoterade fastighetsbolag minskat och aktiekursutvecklingen har varit positiv fšr fastighetssektorn under HYRESNIVÅER, KONTOR I BÄSTA LÄGE Kr/m Stockholm Göteborg Malmö Hyresutvecklingen har varit stark under de senaste åren. DIREKTAVKASTNINGSKRAV, KONTOR I BÄSTA LÄGE % Stockholm Göteborg Malmö Direktavkastningen i Stockholm har börjat öka igen mot bakgrund av att det i fastighetsmarknaden finns förväntningar på att hyresnivåerna nått en högsta nivå.

19 Konkurrentjämförelse I Sverige har fastighetsbranschen av tradition varit mycket fragmenterad. Uppdelningen av branschen mellan bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter har blivit tydligare, Šven om mœnga bolag Šger bœda delarna. garbilden Šr starkt diversifierad och det finns mœnga olika sorters fastighetsšgare. MŒnga fastighetsšgare Šger en fastighet som anvšnds fšr den egna verksamheten. Byggbolagen har traditionellt varit stora fastighets- Šgare, men en strategifšršndring har skett till att byggbolagen idag oftast Šr med i utvecklingsskedet av fastigheter och dšrefter sšljer till professionella fastighetsfšretag. Drott Šr till exempel ett bolag som Skanska bšrsnoterat, fšr att kunna satsa sina resurser pœ projektutveckling. FšrsŠkringsbolagen Šr stora fastighetsšgare, dšr fastigheterna Šr en del av de finansiella placeringarna. Skandia har under Œret blivit en av de stšrsta fastighetsšgarna i Sverige genom fšrvšrv av Diligentia. Under 1990-talet har bankerna bšrsnoterat fastighetsbolag frœn tidigare pantsatta krediter till exempel Diligentia, Mandamus och NŠckebro (ingœr nu i Drott). Staten Šr ocksœ en stor fastighetsšgare bland annat genom Vasakronan och AP Fastigheter. Statliga fšretag har ocksœ sœlt ut stora fastighetsbestœnd under senare Œr exempelvis Telaris fastighetsbestœnd (numera Amplion), Stenvalvet och delar av Postfastigheter. Konkurrensen om kunderna har skšrpts under hela talet. Fastighetsbarometern (NKI) och Svenskt Fastighetsindex har blivit goda verktyg fšr jšmfšrelser inom fastighetsbranschen. Trenden har varit tydlig mot en alltmer škad professionalism inom fastighetsbranschen vilket ocksœ kunderna klart noterat och uppskattat. Vasakronan jšmfšrs nedan med ett antal andra svenska fastighetsbolag med stora kommersiella fastighetsinnehav. Fšretag i fastighetsbranschen har olika redovisningsprinciper avseende bland annat avskrivningstider, administration och aktiveringar. Fšretag kan ett enskilt Œr redovisa stora realisationsvinster. Det Šr dšrfšr svœrt att gšra en helt korrekt jšmfšrelse mellan bolagen. 15 UPPGIFTER UR ÅRSREDOVISNINGAR 1999 SAMT PROFORMAUPPGIFTER HYRESINTÄKTER Mkr Drott Vasakronan Wihlborgs AP Fastigheter Tornet Castellum Hufvudstaden BOKFÖRT VÄRDE Mkr Drott Vasakronan Wihlborgs AP Fastigheter Tornet Castellum Hufvudstaden UTHYRBAR AREA, SVERIGE m 2 varav kontor Drott Vasakronan Wihlborgs AP Fastigheter Tornet Castellum Hufvudstaden DIREKTAVKASTNING RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SOLIDITET % Mkr % Drott Drott Drott Vasakronan Vasakronan Vasakronan Wihlborgs Wihlborgs Wihlborgs AP Fastigheter AP Fastigheter AP Fastigheter Tornet Tornet Tornet Castellum Castellum Castellum Hufvudstaden Hufvudstaden Hufvudstaden

20 Kraftig omstrukturering av fastighetsbeståndet för att fokusera mot kommersiella lokaler på utvalda orter 16 FASTIGHETSAFFÄRER Mkr Totalt Försäljning Reavinst Förvärv AVYTTRAT Specialfastigheter 3,4 Stenvalvet 4,9 Övrigt 2,0 Miljarder kronor Kungliga Byggnadsstyrelsen Vasakronans fastigheter förvärvsvärde 17,2 Vasakronans fastigheter marknadsvärde 34,2 FÖRVÄRVAT Gotic 1,8 Övrigt 4,1 SEB 4,2 InfraCity 0, Vasakronan har renodlat fastighetsbestœndet till kommersiella lokaler och dœ fršmst kontor i Stockholm, Malmš, Gšteborg och 12 andra stšder med god utvecklingspotential. Under 2000 fšrvšrvades fastigheter fšr 1,3 miljarder kronor. Samtidigt har fastigheter avyttrats fšr 0,3 miljarder kronor. Vasakronan har under perioden 1994Ð2000 totalt fšrvšrvat fastigheter fšr Mkr och avyttrat fastigheter fšr Mkr med en reavinst pœ Mkr.

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HushŒllens finansiella tillgœngar, skulder, nettofšrmšgenhet och nysparande. Det bundna sparandets (fšrsškringssparande) andel av sparportfšljen

HushŒllens finansiella tillgœngar, skulder, nettofšrmšgenhet och nysparande. Det bundna sparandets (fšrsškringssparande) andel av sparportfšljen 99-05-18 Finansforums Sparbarometer 2/99 Finansforum har fr o m 1999 inlett en kvartalsvis redovisning av hur de svenska hushœllens sparande utvecklas. I den hšr andra rapporten redovisar vi vad som hšnt

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bolagsordningen i fšrsvaret mot

Bolagsordningen i fšrsvaret mot Henrik Hšfde Bolagsordningen i fšrsvaret mot fientliga fšretagsfšrvšrv TillŠmpade studier pœ Jur.Kand.-Programmet, 20 p Gšteborg HT 1999 Handledare: Professor Rolf Dotevall Sammanfattning Fšreteelsen att

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Störningsupplevelse av buller i klassrum

Störningsupplevelse av buller i klassrum 1997:21 Störningsupplevelse av buller i klassrum Pär Lundquist Kjell Holmberg arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för fysiologi och teknik Bitr enhetschef: Ulf Landström a Fšrord 1991 utvidgades Arbetsmiljšlagen

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot!

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot! DatortillŠmpningar Det har hšnt nœgot! 1945: 1995: DatortillŠmpningar? Vad skall vi egentligen prata om? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? Nej! Vi har sett: n en bil

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA

JANUARI SEPTEMBER 2002 STORA PÅ KONTOR STÖ RRE PÅ MÄ NNISKOR EKONOMISKA DATA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 22 Hyresintäkterna uppgick till 2 162 (2 57). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 42 (47) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Lokalhyresmarknaden

Läs mer

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217.

Resultaträkningar. NYCKELTAL Driftöverskottsmarginal, % 59 58 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,7 Resultat per aktie, kr 20 420 217. Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Mkr Not 25 24 Hyresintäkter 1 2 689 2 719 Driftkostnader 2 686 669 Underhåll 3 18 243 Tomträttsavgäld 4 64 47 Fastighetsskatt 5 175 191 Driftöverskott 6 1 584 1

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Samband mellan resurser och resultat

Samband mellan resurser och resultat Skolverkets rapport nr 170 Samband mellan resurser och resultat En studie av landets grundskolor med elever i Œrskurs 9 Sammanfattning: Denna studie omfattar nšrmare 900 kommunala grundskolor och drygt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

För ett offensivt miljöarbete i Halland

För ett offensivt miljöarbete i Halland i För ett offensivt miljöarbete i Halland MiljšForum Halland har pœ uppdrag av LŠnsstyrelsen, Landstinget och Kommunfšrbundet i Hallands lšn tagit fram en rapport fšr hur ett offensivt miljšarbete kan

Läs mer

Finansiella rådgivares ansvar

Finansiella rådgivares ansvar Juridiska institutionen Handelshögsskolan vid Göteborgs universitet. Finansiella rådgivares ansvar Uppsats för tillämpade studier på jur. kand.- programmet 20 poäng Författare: Robert Mjösén Handledare:

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt Lennart Carlssons svenska šversšttning av Win -lose and Win -win Interactions and Organisational Responses to Scarcity Galvin Whitaker Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998 Om konsten att

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster TillŠmpade studier 20 p, HT 2000 Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster Vaiva BurgytŽ Handledare: Rolf Dotevall INNEH LL

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa

Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa April 2000 Lisdoonvarna Mail Feeder Service Postbus, Ennis, Irland Metro Rural Parcel Bus, West Yorkshire, Storbritannien KTEL, kombinerad passagerar- och godstrafik,

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare.

Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Vasakronans vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare. Vasakronans uppdaterade affärsidé anger den inriktning vi valt för att uppnå detta; Vasakronan

Läs mer