Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet"

Transkript

1 Bilaga 1 1

2 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig drivkraft är att stötta nya innovationer och att bygga upp starka innovationssystem. Dessa kan samla den kompetens och utveckling som finns inom olika branscher för att på så sätt se till att företagen kan växa, bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att fler idéer tas till vara och kommersialiseras. Framgångsrika innovationsmiljöer är uteslutande byggda kring starka lokala eller regionala företagskluster där företag, akademi och samhälle arbetar tillsammans. Vår region kännetecknas även av utmaningar som stor geografisk yta, långa rese- och transportavstånd mellan centralorter och påtagliga demografiska utmaningar. Dessa utmaningar tillsammans med ökade miljökrav och allt högre transportkostnader innebär att framtida transporter och resande kommer att påverkas, vilket även gäller den kommersiella och offentliga servicen. För att kunna säkerställa tillgängligheten och den hållbara tillväxten trots dessa utmaningar bör man satsa på utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik. GIS 1 Geografiska InformationsSystem är en sådan teknik som förstärker effektivisering och tillgänglighet till information. GIS-branschen står inför en utmanade framtid, där dess tillväxt och överlevnad kräver att man hittar nya strukturer för kunskapsutveckling och samverkan för tjänste- och produktutveckling. Genom att erbjuda företagen en miljö som stöttar utvecklingen av nya innovationer och som kan stärka produkt- och tjänsteutveckling genom samverkan med andra företag, FOU och offentlig sektor kan företagen öka sin konkurrenskraft både på den nationella och internationella marknaden. En sådan miljö leder även till att nya företag kan startas, kompetensen kan höjas i befintliga företag och nya nätverk, nationellt och internationellt, kan skapas. En avgörande faktor för att GIS-företagen i regionen ska kunna växa är att kompetensen, kunskapen och förståelsen för GIS ökar. Det finns behov av riktade insatser för att fler ungdomar ska välja utbildning med koppling till GIS. Genom att bygga upp autentiska miljöer/showrooms för att visa och kommunicera användningen av GIS och att bygga upp forum för kunskapsspridning kan kunskapen och förståelsen för dess användningsområde öka och med det marknaden för företagen. Västerbotten har under de senaste åren byggt upp ett kluster av företag som har stor kompetens inom GIS. I Lycksele finns även den ekonomiska föreningen IGIS, som varit verksam sedan 2004 med att stötta företag med utvecklandet av nya produkter och tjänster baserade på GIS och även stötta nyföretagandet inom området. Man har under åren hjälpt till att få ut 9 produkter och tjänster på marknaden, och 4 nya GIS- företag har startats. Det är inom ramen för arbetet i IGIS som man har identifierat vita fläckar, d v s det som behöver utvecklas för att nå nästa nivå och det som i detta projekt har blivit de olika huvudaktiviteterna. 1 Ordet GIS- Geografiska InformationsSystem kommer i ansökan att innefatta både GI Geografisk Information och GIT- Geografisk Informations Teknik. 2

3 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektets syfte är att bygga upp ett starkt innovationssystem/en plattform (GISTECH) för klustersamverkan och innovation. Projektets mål är att stärka konkurrenskraften i regionens företag genom att stödja utvecklingen av innovationer, klustersamverkan, nya produkter och tjänster baserade på GIS och därigenom öka företagandet inom denna bransch. Målgruppen är företag och entreprenörer inom IT-sektorn. För att uppnå målen kommer projektet att genomföra ett antal aktiviteter: Utveckling av nya produkter, tjänster och företag, showrooms, seminarier/konferenser, GISTECH-Forum samt internationella kontakter. Resultaten av projekten ska leda till att ett centrum för Geografisk IT (GISTECH) etableras i regionen och att regionen utvecklar en unik kompetens när det gäller att använda geografisk informationsbehandling som ett effektivt stöd i det regionala tillväxtarbetet. 8.3 Syfte med projektet: Att bygga upp ett starkt innovationssystem/en plattform (GISTECH) för klustersamverkan och innovation, detta för att öka företagens och regionens marknad och konkurrenskraft. Syftet är även att sprida kunskap om GIS för att hitta nya användningsområden och att öka användningen av GIS i den offentliga och den privata sektorn. Sekundärt syfte: att vidareutveckla ett befintligt starkt, regionalt utvecklingsområde genom ökad samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi och därigenom bidra till en långsiktig, hållbar stödstruktur för näringslivsutveckling inom området GIS. 8.4 Projektets mål Att stärka konkurrenskraften i regionens företag genom att stödja utvecklingen av innovationer, klustersamverkan, nya produkter och tjänster baserade på GIS och därigenom öka företagandet inom denna bransch. Delmål för projektet: Att företagen kan utöka sina internationella kontakter och nätverk för att växa på den internationella marknaden Att bygga ett webbaserat forum för kompetensspridningen av GIS-utveckling i regionen Norra Norrland Att utveckla en testmiljö för att autentiskt visa på nyttan och användningen av GIS för att öka förståelsen och behoven av nya produkter och tjänster baserade på GIS Att samverka med forskningsmiljöer/universitet för att utbytet av kunskap ska leda till att stimulera en kommersialisering av forskningsresultat Att i samverkan med offentliga aktörer identifiera områden och nya tillämpningar där ökad GIS-användning kan användas till regionala analyser och beslutsstöd samtidigt som detta genererar en utveckling av nya varor och tjänster inom området 3

4 Indikatorer för projektet Antal deltagare i GISTECH-projektets aktiviteter: 500 st unika Antal nya nätverk: 3 Antal nya produkter eller tjänster: 20 Antal nya företag: 3 Antal nya arbetstillfällen män: 9 Antal nya arbetstillfällen kvinnor:9 Antal deltagande företag: 50 Antal kvinnliga företagare: 10 Antal deltagande företag som utvecklat sin marknad: 6 Antalet seminarier: minst 6 Antal samverkande kommuner i utvecklingsinitiativ: 15 Antal nya internationella nätverk: Projektets målgrupp: Direkt målgrupp: Tyngdpunkten ligger på företag och entreprenörer inom IT-sektorn i regionen samt den privata tjänstesektorn, där utvecklingspotentialen är stor för utvecklingen av nya tjänster och produkter baserade på GIS. Indirekt målgrupp: Kunskapsspridningen om GIS till den offentliga sektorn, samverkan med akademin och andra samverkansaktörer, som kommer att delta med sin kompetens i den nya utveckling som sker i projektet - övrigt privat näringsliv, statliga verk, ideella organisationer, ungdomar år. Specifikation av målgruppen: se 8.9 Koppling till näringslivet. 8.6 Projektorganisation Lycksele kommun är projektägare. Kommunen utser även en styrgrupp som ska leda arbetet mot projektmålen och ekonomin. Styrgruppen är uppbyggd i enlighet med Triple Helix och representeras från politik, företag och forskning. Styrgruppen kommer att kunna bestå av följande funktioner: Representanter från GIS företagen, tjänstemän från Lycksele kommun, representant från Umeå Universitet i Lycksele, politiker från Lycksele kommun, representnter från Region Västerbotten m fl. Projektledare rekryteras efter beviljande av projektmedel och tillträder när projektet börjar. Projektledaren ska i första hand ha erfarenhet av projektledning och projektredovisning för projekt inom strukturfondsprogrammet eller liknande. Projektledaren ska i andra hand ha god kännedom om GIS och dess användningsområden. Projektledaren ska aktivt leda processer för att skapa möjligheter för nya produkter och tjänster baserade på GIS. Ekonomin kommer skötas av en ekonomiassistent på Lycksele kommun. Projektet kommer att ha en nära koppling till IGIS, en förening som utvecklar egna och sina medlemmars idéer till nya tjänster och produkter. IGIS är en ekonomisk förening som stödjer tillväxt och kommersialisering av innovationer som bygger på tekniken Geografiska Informationssystem (GIS) och metoden Triple Helix. IGIS verksamhetsidé är att identifiera processer där GIS kan skapa mervärde genom utveckling, tester, 4

5 demonstrationer, marknadsföring och nya etableringar av företag. IGIS är ett känt innovationssystem i Sverige som har sitt säte Västerbottens län och som har en väl uppbyggd process för kunskapsspridning och utveckling av nya produkter och tjänster inom GIS. IGIS har 19 medlemmar som består av företag, kommuner, universitet och föreningar i hela Sverige. IGIS har mellan 2004 och 2009 drivit 9 projekt. Dessa 9 projekt har resulterat i 4 nya produkter som säljs på marknaden idag. I IGIS inkubator har 2 nya företag startats - ChartIKS AB och GeoSupport AB. Ett nytt företag har även etablerats i Lycksele av ett annat stort GIS-företag i Sverige på grund av att Cartesia, IGIS och att en GISingenjörsutbildning finns här. Dessutom har även ett nytt konsultföretag bildats kring IGIS verksamhet. Så sammanlagt har 4 nya GIS-företag bildats i Lycksele som resultat av IGIS arbete. IGIS arbetar regionalt i dag och är därför en viktig aktör/samarbetspartner för projektet. 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning inklusive beskrivning av projektets aktiviteter Projektets arbetssätt och verksamhetsbeskrivning: Projektet stödjer utvecklingen av nya produkter, tjänster och företag genom hela processen från idé till finansiering och är en plattform för samverkan. Avsikten är att främja forskning, innovationer och teknikutveckling för företagen, så att de kan bli starkare på marknaden, både nationellt och internationellt. Arbetsprocessen drivs efter arbetsmetoden Triple Helix - samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi. Vårt arbete med utveckling av nya produkter, tjänster och företag kommer att ske efter en specifik beprövad modell: Idéer om utveckling av nya produkter och tjänster baserade på GIS kommer in till projektet och samlas i en idélåda, som sedan processas i olika steg- med initiativmöten, samverkansmöten och utvecklingsmöten. Idémöten: När en idé för utveckling kommit in till projektet, kallas idégivaren och eventuellt andra aktörer till ett möte för att diskutera idén. Samverkansmöten: Till samverkansmöte kallas idégivaren, andra berörda parter som bör ingå i projektet och företag som har intresse och kompetens att vara med och utveckla idén. Detta kan ske antingen som ett möte mellan alla inbjudna partner eller som ett seminarium. Här sker presentation av idén och presentation av alla aktörer som är med. Inför samverkansmötet har även en omvärldsbevakning utförts för att se över om det redan finns liknade produkter eller tjänster på marknaden. Projektmöten: När en idé efter samverkansmötet bedömts vara relevant att utveckla, kallas de parter som anmält intresse av att delta i projektet till ett projektmöte. Här diskuterar man mer i detalj hur projektet ska utformas och hur utvecklingen ska gå till. GISTECH kan under utvecklingens gång - beroende på val av upplägg - både hjälpa till att leda utvecklingen av en ny produkt eller tjänst eller bara vara koordinator och ha en samordnande funktion. För att säkerställa spridningen av företag som deltar i våra aktiviteter lägger vi stor vikt vid att informera om det som händer i projektet via vår hemsida. Vi har även före 5

6 projektets start gjort en undersökning om vilka olika företag och entreprenörer som finns inom IT-branschen i regionen för att kunna sprida direkt information om våra aktiviteter till dem. Det kan finnas fall där idégivaren inte vill sprida information om sin innovation till många p g a konkurrenssituationen, och då måste idégivaren själv få bestämma vem som ska bjudas in i processen för utveckling av en ny produkt eller tjänst. Projektet ska uppnå den målsättningen som är uppsatt med att genomföra ett antal aktiviteter: 1. Utveckling av nya produkter, tjänster och företag 2. Showroom 3. Seminarier och konferenser 4. GISTECH Forum 5. Internationella kontakter 1. Utveckling av nya produkter, tjänster och företag I GISTECH kommer utvecklingen av nya produkter och tjänster att stöttas genom möjligheten att utveckla, testa och göra demonstrationer av innovationer som bygger på Geografisk IT. GISTECH kommer även att erbjuda en miljö för nya enreprenörer och innovatörer inom branschen för att stödja utvecklingen av nya företag. Utveckla demonstrationer: När man i GISTECH valt att starta en process kring en idé, kommer det även att finnas möjlighet att utveckla en demonstration, en enklare utveckling, som kan visa hur en tjänst eller produkt fungerar i verkligheten, innan den är färdig. Detta ger en möjlighet för alla aktörer som är delaktiga i processen att testa tjänsten eller produkten och ha synpunkter på ev. förändringar. Demonstrationer kommer även att visas upp i det showroom som byggs upp för att visa på möjligheterna med GIS-tekniken för andra. Stöd för utvecklingen av nya företag: Projektet kommer att erbjuda nya entreprenörer och innovatörer inom branschen en plats att utveckla sina nya företag på. De kommer få tillgång till nätverk till andra företag i branschen, och projektet kommer i samverkan med andra aktörer i regionen som ALMI och Uminova Innovation som kan erbjuda affärsrådgivning. Design: För att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster kommer stor vikt att läggas vid design och användarvänlighet för digitala världar och nya produkter. Därför ska projektet satsa specifikt på konceptuell design och användargränssnitt samt ta reda på var i Europa den största och mest framstående kunskapen kring konceptuell design finns och ta vara på den. Det kan exempelvis innebära att koppla konsulter och forskare på konceptuell design till utveckling av nya produkter och tjänster som genomförs i GISTECH. 2. Showroom Ett s k showroom är en miljö för visualisering av GIS i autentiska miljöer. Ett showroom kan allt utifrån behov vara ett platsbundet laboratorium eller ett mobilt. Det kan exempelvis innehålla nätverk, kommunikationsutrustning, specialarbetsplatser, fordonsdatorer, mobiltelefoner, GPS, serverkapacitet, licenser för utvecklingsverktyg för 6

7 databaser,.net, Java, kartmotorer, tillgång till utvecklade demos för vidareutveckling samt hjälp med iordningställande av miljöer där produkten/tjänsten ska vara naturligt verksam. Showroomet i projektet kommer både att användas som laboratorium, där företag får en möjlighet att testa, bygga upp och visa en möjlig ny tjänst eller produkt och sätta produkten/tjänsten i dess sammanhang. Showroomet kommer även att användas mobilt, där man till ett seminarium kan bygga upp en autentisk miljö utifrån olika teman eller ta med det på mässor och utställningar för att demonstrera vad som utvecklats i projektet. Genom att konkret bygga och visa upp produkter och tekniker kan människor utan erfarenhet av GIS förstå det som är det nyskapande, och kommunikationen mellan utvecklare och användare kan öka. Det ökar även möjligheterna att hitta nya användningsområden för GIS, då förståelsen och kunskapen kring tekniken ökar. 3. Konferenser och seminarier: GISTECH kommer under projekttiden att anordna ett antal seminarier. Projektet kommer också att aktivt delta i olika konferenser för inhämtande av ny kunskap och spridning av kompetens inom GIS-området. Seminarier: Projektet ska arbeta med att anordna seminarier där man kallar aktörer inom olika branscher till möten, information, demonstrationer och föredrag, i syfte att ge ny kunskap om GIS. Vid dessa seminarier kan företag möta akademi och samhälle, och det bidrar till att företag och andra aktörer får ta del av kunskap från universitet och forskning. Då GIS är en relativt ny teknik som har stora användningsområden inom många branscher och påverkar konkurrenskraften hos företag, är det viktigt med kunskapsutveckling inom området. Det medverkar även till nya idéer och innovationer hos företag som är väsentliga för tillväxt. Dessa mötesplatser skapar bättre relationer och en positiv samverkan mellan företag, samhälle och akademi med möjligheter till långsiktiga samarbetsformer. I projektet planeras det att anordnas minst 2 seminarier per år, alltså sammanlagt minst 6 seminarier under projekttiden. De teman som redan är klara är baserade på de horisontella målen: GIS och jämställdhetsanalys, GIS och miljö, GIS och folkhälsa och GIS inom offentlig sektor. Konferenser: Projektet kommer att delta i GIS-mässor som Kartdagarna i Jönköping och ULI-mässan för utställning och ev. föredrag om produkter/tjänster och projekt. På dessa mässor når man ut till aktörer och företag som har stor nytta av GIS-teknik och de produkter, tjänster och projekt som visas. På så sätt kan man fånga upp idéer som finns för GISprodukter och knyta fler företag till produktutveckling i projektet. 4. GISTECH-Forum I projektet kommer det att byggas upp ett webbaserat forum för kunskapsspridning och omvärldsbevakning om vad som sker inom GIS-branschen. Här ska man ha tillgång till mycket av det som händer inom området - från det mest lokala till det som händer internationellt. 7

8 Här ska man kunna hitta: Utbildningsinsatser inom GIS Genom direkt koppling till aktörer inom akademisk utbildning kommer information om utbildningar inom området att samlas in och visas på forumet. Det nyaste inom branschen vad är på gång! Genom aktiv omvärldsbevakning kommer utvecklingen inom GIS-området att belysas på forumet. Publicerade analyser inom området I samarbete med regionen kommer det att på forumet publiceras utförda analyser som exempelvis GIS-användning inom offentlig sektor. På forumet kommer även analyser som bygger på GIS som analysverktyg att publiceras. Publicerade forskningsresultat som har GIS-koppling I samarbete med bland annat GIS-institutet i Gävle kommer publicerade forskningsresultat inom området att kopplas till forumet. Informationsspridning om GIS användningsområden Här publiceras exempel på hur man använt GIS-produkter eller -tjänster inom olika organisationer och branscher. För att forumet ska fylla sitt syfte och vara tillgängligt krävs bra marknadsföring och samarbete med nationella organisationer för spridning av det. 5. Internationella kontakter För att företagen ska växa måste de även utöka sina kontakter internationellt och hitta nya samarbetspartner. För att erbjuda en miljö som innehåller ett nätverk av internationella aktörer måste man hitta samverkanspartner. Projektet kommer därför att delta på internationella konferenser, exempelvis konferenser som anordnas av ULI en nordisk organisation inom landskapsinformation och ESRI användarkonferens. I projektet kommer vi även att erbjuda företagen att delta på en internationell studieresa. Valet av studieresa baserar sig på påbörjade kontakter med universitetet i Chennai i Indien som har en stor institution kring GIS och sensornätverk. Man har en välutvecklad forskning inom branschen, och institutionen har ett nära samarbete med GIS-företag i regionen Chennai. De företag från Sverige som deltar får på så sätt möjlighet att både få ett utökat nätverk mot forskning och med andra företag. För att skapa en stark forskningsgrund för GISTECH kommer projektet att söka samarbete med forskare på internationell nivå. Projektet kommer att samarbete med FPX när det gäller kunskaper inom GIS-teknik och t ex. Inspire-direktivet. 8.8 Projektavgränsning GISTECH kommer att verka i hela regionen övre Norrland - alltså Västerbotten och Norrbotten - men vi ser gärna fram emot övrig samverkan med andra regioner i Sverige och internationellt, om detta möjliggörs i projektet. Produktutveckling, seminarier och 8

9 möten sker inte utifrån aktörens geografiska läge utan utifrån möjligheterna för aktörer/deltagare från hela Sverige och övriga världen att bidra. GISTECH kommer att koppla verksamheten till universitet, kommuner, organisationer och näringslivet i regionen. GISTECHs verksamhet kommer att vara skild från företagens och kommunernas ordinarie verksamhet. GISTECH-projektet kommer att fokusera på innovativa idéer från kommuner, företag och akademi. Av dessa idéer skapas nya produkter och tjänster, vilket får positiva effekter för hållbar tillväxt i regionen. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet IT företagen i Övre Norrland är primär målgrupp för projektet. För att kartlägga IT företagen i övre norrland så har vi har använt definitionen enligt Unionen: IT-branschen är de företag som utvecklar hård- och mjukvara samt implementerar och utvecklar IT-System, konsulter, IT-support samt forskning och utveckling, med andra ord produktion av IT. Största delen av IT-branschen är konsultverksamhet. Om vi definierar IT branschen efter SNI koderna som INNOVATIONSBRONS definition i sin Kartläggning av mötesplatser för forskare, innovatörer och riskkapitalister på IT området så definierar vi företag som producerar och säljer IT tjänster alltså med SNI koder som börjar på 26,62,63 och 95 så får vi följande karta och tillhörande excelfil för regionen. I regionen finns ca 250 företag i regionen (se bif. Excelfil) Eftersom det sällan är en 100% ägare till företagen så är det svårt att definiera könsfördelningen i dessa företag. Ofta är det flera aktieägare. När man gjort undersökningar så är det en mycket stor andel män som är ägare i IT företagen och mycket få kvinnor. I Excel filen över IT företagen i norr och västerbotten så ser man inte ägare men däremot vem som är ansvarig för företaget och där är det nästan bara män. Det är så att IT branschen ligger långt efter när det gäller jämställdhet och snedfördelningen är mycket stor. Inom IT utbildningar är 70% män och i arbetslivet är det därför likadant och kanske värre. GIS- och IT-företag Här har vi listat några av de IT-företag och GIS-företag som finns i regionen och som kommer att delta i projektets aktiviteter. ChartIKS 9

10 GeoSupport MapFactory GISIQON GeoIntel Cartesia GIS METRIA Fält Communication STT Condigi Data Polarna Jämtfrakt Timbertrack QT system Gear Internet Bay en organisation som har många IT-företag i regionen som medlemmar Projektet har valt att inrikta sig på några av regionens starka kompetensområden såsom transport, turism, energi och klimat samt tjänste- och servicesektorn. Många av de företag som ska kontaktas angående medverkan på företagsträffar kommer därför att vara från någon av dessa branscher. Transport Logistikbranschen är en stor näring i regionen, med stor potential att utvecklas med hjälp av lösningar för logistik kopplad till GIS och GPS. Exempel på transportföretag som vi vill koppla till projektet är: Poståkeriet DHL Umgransele Transport Lycksele Bilfrakt Schenker Turism Inom turismbranschen ser man stora möjligheter med GIS-applikationer, exempelvis guidning via GPS och telefon. Det finns många olika turistföretagare i det geografiska området. Vi kommer därför att vända oss till turistresebyråerna, turistorganisationen och andra turistprojekt som har nära kontakt med turistföretagarna, t ex: Turistresebyråer som Resia Gold of Lapland Ansia konferenscenter NextJet Gammplatsen Befintliga nätverk bland turistföretagen i regionen Energi och klimat Inom Energi och klimat finns en stor utvecklingspotential och mycket framstående forskning och tjänsteutveckling. Inom energi- och klimatområdet kan GIS bl a användas för klimatscenarier och effektivisering av energianvändning. Exempel på företag som arbetar med energi och miljö och som vi vill koppla till projektet är: UMEVA Dåvamyran BioStor 10

11 Tjänste- och servicesektor I Västerbottens län arbetar största delen av befolkningen, och framför allt kvinnor, inom servicesektorn och i offentlig sektor. Det finns en stor utvecklingspotential för nya produkter och tjänster baserade på GIS. Det finns även en stor potential för nya företag inom branschen. Inom dessa områden kan GIS ge stora rationaliseringsvinster och effektiviseringar. Hälso- och nöjesbranschen är också områden där det finns stora utvecklingsmöjligheter för GIS att ge mervärde. Exempel är bättre analyser och kartläggningar av sjukdomsspridning och integrering av GIS med speltekniken och augmented reality Koppling till andra projektinsatser GISTECHs koppling till projekt och intresseorganisationer För att stärka möjligheterna för regional utveckling och nya innovationer kommer GISTECH att kopplas till andra projekt och insatser. Bl a kommer kontakt med nationella aktörer som har projektverksamhet att tas. Exempel är: VINNOVA, SKL, Boverket, och Transportstyrelsen. Genom samarbete med projekt inom regionen kan man förstärka GISTECH och de horisontella målen. Samarbeten kommer att ske med projekt som exempelvis ClimATIC som inom Norra Periferiprogrammet arbetar med klimatanpassning, Utvecklingsarbetet för jämställdhetsintegrering inom SKL och Tillgänglighet tillsammans med Boverket. Digital Djurpark är ett projekt som drivs av Digital Media Lab vid Umeå universitet. GISTECH kommer att ha samarbete med detta projekt för att analysera möjligheterna till kopplingar mellan Digital Media och GIS i framtida produkter. Inom GIS-området kommer projektet att ha samarbete med intresseorganisationer och GIS-föreningar, t ex ULI, VGIS och Linfo Norrbotten m.fl. Samarbete med universitet och högskola I projektet vill vi skapa god kompetensförsörjning till företagen. Därför är det viktigt med samarbete med universiteten och deras forskning och utbildning. GISTECH kommer att samarbeta och samverka med Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle. Umeå universitet kommer att starta en GIS-ingenjörsutbildning under 2011 och har dessutom andra institutioner som kommer att vara en viktig del i nätverket och GISTECH-forum, som exempelvis CERUM (Centrum för regionalvetenskap), Digital Media Lab och Ladok-enheten. Högskolan i Gävle och Future Position X är en arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk informationsteknik, tjänster och kunskap. Högskolan i Gävle bygger upp en spetsforskningsgrupp, och dessutom ska man arbeta med samverkan mellan forskare och näringsliv, t ex genom att bereda möjligheter för företagen att ha industridoktorander. Luleå tekniska universitet har en viktig roll i regionen vad gäller forskning inom IT och teknik. 11

12 8.11 Resultatspridning Resultatspridning och information GISTECH kommer att utgå ifrån en informationsplanering som är direkt kopplad till aktiviteter och mål, där projektets olika aktiviteter marknadsförs och informeras om. Aktiviteterna utvärderas kontinuerligt, och resultaten sprids både internt och externt för att skapa delaktighet i och förståelse för projektet. Det är även av största vikt att information sprids genom de nya kanaler som erbjuds idag t ex Twitter, YouTube och Facebook för att skapa intresse för projektet. Användningen av traditionella kanaler som trycksaker, hemsida, artiklar i lokala tidningar och branschtidningar och via seminarier och konferenser kommer också att användas. Projektet kommer att ha rutiner för uppföljning och även upprätta en kommunikationsplan. Eftersom detta projekt har så många olika intressenter, deltagare och samverkanspartner är det viktigt med en kommunikationsplan, så att rätt personer får rätt information i rätt tid. Kommunikation är inget självändamål utan ett medel för att nå målen för projektet. I den här typen av projekt är informationsspridningen viktig för att koppla samman aktörer samt skapa dialog mellan företag, akademi och offentlig sektor. Genom att göra en bra kommunikationsplan där man kan systematisera kommunikationen genom olika kanaler: webb, möten, seminarier, nyhetsbrev etc. kommer man att kunna säkerställa att information och resultaten sprids till alla aktörer Uppföljning/utvärdering Det är viktigt att utvärdera mål och måluppfyllelse i projektet och att utvärdera om aktiviteterna ger önskad effekt. Därför kommer alla projektets aktiviteter såsom ekonomi, deltagare, seminarier och produktutveckling att registreras i ett GIS-baserat utvärderingsverktyg för att geografiskt kunna presentera de kvantitativa resultaten. Detta kommer att ske kontinuerligt under projektets gång. Utvärderingsprocessen ska inte bara konstatera resultat utan även vara framåtsyftande och fungera som en pågående support för att kunna hitta lärdomar i projektet och skapa utveckling. Följeutvärderingen ska också i ett tidigt skede i projektet sikta mot hur resultaten/kunskapen från projektet ska tas om hand efter projektets slut. Uppföljning och utvärdering ska vara extern, d v s inte ha direkt koppling till projektägaren, vara kritisk och interaktiv, så att återkopplingen ska bli så objektiv som möjligt. För att kunna utvärdera projektets effekter på antalet anställda kommer det att göras en studie av hur många anställda det är i de GIS-företag som finns i regionen före projektets start för att sedan under projektets gång se om antalet anställda i GISföretagen ökar. Denna studie kommer att utföras genom intervjuer med GIS-företagen i regionen före projektets start. 12

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200689 Sammanfattande beskrivning Det övergripande

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Reglabs verksamhetsplan

Reglabs verksamhetsplan Reglabs verksamhetsplan 2016 20151217 INLEDNING Inför 2016 finns ett stort antal aktiviteter planerade. Många av dem har startat under 2015 eller tidigare, som seminarieserien Jobbregionen, utvecklingsprojekten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer