Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet"

Transkript

1 Bilaga 1 1

2 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig drivkraft är att stötta nya innovationer och att bygga upp starka innovationssystem. Dessa kan samla den kompetens och utveckling som finns inom olika branscher för att på så sätt se till att företagen kan växa, bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att fler idéer tas till vara och kommersialiseras. Framgångsrika innovationsmiljöer är uteslutande byggda kring starka lokala eller regionala företagskluster där företag, akademi och samhälle arbetar tillsammans. Vår region kännetecknas även av utmaningar som stor geografisk yta, långa rese- och transportavstånd mellan centralorter och påtagliga demografiska utmaningar. Dessa utmaningar tillsammans med ökade miljökrav och allt högre transportkostnader innebär att framtida transporter och resande kommer att påverkas, vilket även gäller den kommersiella och offentliga servicen. För att kunna säkerställa tillgängligheten och den hållbara tillväxten trots dessa utmaningar bör man satsa på utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik. GIS 1 Geografiska InformationsSystem är en sådan teknik som förstärker effektivisering och tillgänglighet till information. GIS-branschen står inför en utmanade framtid, där dess tillväxt och överlevnad kräver att man hittar nya strukturer för kunskapsutveckling och samverkan för tjänste- och produktutveckling. Genom att erbjuda företagen en miljö som stöttar utvecklingen av nya innovationer och som kan stärka produkt- och tjänsteutveckling genom samverkan med andra företag, FOU och offentlig sektor kan företagen öka sin konkurrenskraft både på den nationella och internationella marknaden. En sådan miljö leder även till att nya företag kan startas, kompetensen kan höjas i befintliga företag och nya nätverk, nationellt och internationellt, kan skapas. En avgörande faktor för att GIS-företagen i regionen ska kunna växa är att kompetensen, kunskapen och förståelsen för GIS ökar. Det finns behov av riktade insatser för att fler ungdomar ska välja utbildning med koppling till GIS. Genom att bygga upp autentiska miljöer/showrooms för att visa och kommunicera användningen av GIS och att bygga upp forum för kunskapsspridning kan kunskapen och förståelsen för dess användningsområde öka och med det marknaden för företagen. Västerbotten har under de senaste åren byggt upp ett kluster av företag som har stor kompetens inom GIS. I Lycksele finns även den ekonomiska föreningen IGIS, som varit verksam sedan 2004 med att stötta företag med utvecklandet av nya produkter och tjänster baserade på GIS och även stötta nyföretagandet inom området. Man har under åren hjälpt till att få ut 9 produkter och tjänster på marknaden, och 4 nya GIS- företag har startats. Det är inom ramen för arbetet i IGIS som man har identifierat vita fläckar, d v s det som behöver utvecklas för att nå nästa nivå och det som i detta projekt har blivit de olika huvudaktiviteterna. 1 Ordet GIS- Geografiska InformationsSystem kommer i ansökan att innefatta både GI Geografisk Information och GIT- Geografisk Informations Teknik. 2

3 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektets syfte är att bygga upp ett starkt innovationssystem/en plattform (GISTECH) för klustersamverkan och innovation. Projektets mål är att stärka konkurrenskraften i regionens företag genom att stödja utvecklingen av innovationer, klustersamverkan, nya produkter och tjänster baserade på GIS och därigenom öka företagandet inom denna bransch. Målgruppen är företag och entreprenörer inom IT-sektorn. För att uppnå målen kommer projektet att genomföra ett antal aktiviteter: Utveckling av nya produkter, tjänster och företag, showrooms, seminarier/konferenser, GISTECH-Forum samt internationella kontakter. Resultaten av projekten ska leda till att ett centrum för Geografisk IT (GISTECH) etableras i regionen och att regionen utvecklar en unik kompetens när det gäller att använda geografisk informationsbehandling som ett effektivt stöd i det regionala tillväxtarbetet. 8.3 Syfte med projektet: Att bygga upp ett starkt innovationssystem/en plattform (GISTECH) för klustersamverkan och innovation, detta för att öka företagens och regionens marknad och konkurrenskraft. Syftet är även att sprida kunskap om GIS för att hitta nya användningsområden och att öka användningen av GIS i den offentliga och den privata sektorn. Sekundärt syfte: att vidareutveckla ett befintligt starkt, regionalt utvecklingsområde genom ökad samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi och därigenom bidra till en långsiktig, hållbar stödstruktur för näringslivsutveckling inom området GIS. 8.4 Projektets mål Att stärka konkurrenskraften i regionens företag genom att stödja utvecklingen av innovationer, klustersamverkan, nya produkter och tjänster baserade på GIS och därigenom öka företagandet inom denna bransch. Delmål för projektet: Att företagen kan utöka sina internationella kontakter och nätverk för att växa på den internationella marknaden Att bygga ett webbaserat forum för kompetensspridningen av GIS-utveckling i regionen Norra Norrland Att utveckla en testmiljö för att autentiskt visa på nyttan och användningen av GIS för att öka förståelsen och behoven av nya produkter och tjänster baserade på GIS Att samverka med forskningsmiljöer/universitet för att utbytet av kunskap ska leda till att stimulera en kommersialisering av forskningsresultat Att i samverkan med offentliga aktörer identifiera områden och nya tillämpningar där ökad GIS-användning kan användas till regionala analyser och beslutsstöd samtidigt som detta genererar en utveckling av nya varor och tjänster inom området 3

4 Indikatorer för projektet Antal deltagare i GISTECH-projektets aktiviteter: 500 st unika Antal nya nätverk: 3 Antal nya produkter eller tjänster: 20 Antal nya företag: 3 Antal nya arbetstillfällen män: 9 Antal nya arbetstillfällen kvinnor:9 Antal deltagande företag: 50 Antal kvinnliga företagare: 10 Antal deltagande företag som utvecklat sin marknad: 6 Antalet seminarier: minst 6 Antal samverkande kommuner i utvecklingsinitiativ: 15 Antal nya internationella nätverk: Projektets målgrupp: Direkt målgrupp: Tyngdpunkten ligger på företag och entreprenörer inom IT-sektorn i regionen samt den privata tjänstesektorn, där utvecklingspotentialen är stor för utvecklingen av nya tjänster och produkter baserade på GIS. Indirekt målgrupp: Kunskapsspridningen om GIS till den offentliga sektorn, samverkan med akademin och andra samverkansaktörer, som kommer att delta med sin kompetens i den nya utveckling som sker i projektet - övrigt privat näringsliv, statliga verk, ideella organisationer, ungdomar år. Specifikation av målgruppen: se 8.9 Koppling till näringslivet. 8.6 Projektorganisation Lycksele kommun är projektägare. Kommunen utser även en styrgrupp som ska leda arbetet mot projektmålen och ekonomin. Styrgruppen är uppbyggd i enlighet med Triple Helix och representeras från politik, företag och forskning. Styrgruppen kommer att kunna bestå av följande funktioner: Representanter från GIS företagen, tjänstemän från Lycksele kommun, representant från Umeå Universitet i Lycksele, politiker från Lycksele kommun, representnter från Region Västerbotten m fl. Projektledare rekryteras efter beviljande av projektmedel och tillträder när projektet börjar. Projektledaren ska i första hand ha erfarenhet av projektledning och projektredovisning för projekt inom strukturfondsprogrammet eller liknande. Projektledaren ska i andra hand ha god kännedom om GIS och dess användningsområden. Projektledaren ska aktivt leda processer för att skapa möjligheter för nya produkter och tjänster baserade på GIS. Ekonomin kommer skötas av en ekonomiassistent på Lycksele kommun. Projektet kommer att ha en nära koppling till IGIS, en förening som utvecklar egna och sina medlemmars idéer till nya tjänster och produkter. IGIS är en ekonomisk förening som stödjer tillväxt och kommersialisering av innovationer som bygger på tekniken Geografiska Informationssystem (GIS) och metoden Triple Helix. IGIS verksamhetsidé är att identifiera processer där GIS kan skapa mervärde genom utveckling, tester, 4

5 demonstrationer, marknadsföring och nya etableringar av företag. IGIS är ett känt innovationssystem i Sverige som har sitt säte Västerbottens län och som har en väl uppbyggd process för kunskapsspridning och utveckling av nya produkter och tjänster inom GIS. IGIS har 19 medlemmar som består av företag, kommuner, universitet och föreningar i hela Sverige. IGIS har mellan 2004 och 2009 drivit 9 projekt. Dessa 9 projekt har resulterat i 4 nya produkter som säljs på marknaden idag. I IGIS inkubator har 2 nya företag startats - ChartIKS AB och GeoSupport AB. Ett nytt företag har även etablerats i Lycksele av ett annat stort GIS-företag i Sverige på grund av att Cartesia, IGIS och att en GISingenjörsutbildning finns här. Dessutom har även ett nytt konsultföretag bildats kring IGIS verksamhet. Så sammanlagt har 4 nya GIS-företag bildats i Lycksele som resultat av IGIS arbete. IGIS arbetar regionalt i dag och är därför en viktig aktör/samarbetspartner för projektet. 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning inklusive beskrivning av projektets aktiviteter Projektets arbetssätt och verksamhetsbeskrivning: Projektet stödjer utvecklingen av nya produkter, tjänster och företag genom hela processen från idé till finansiering och är en plattform för samverkan. Avsikten är att främja forskning, innovationer och teknikutveckling för företagen, så att de kan bli starkare på marknaden, både nationellt och internationellt. Arbetsprocessen drivs efter arbetsmetoden Triple Helix - samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi. Vårt arbete med utveckling av nya produkter, tjänster och företag kommer att ske efter en specifik beprövad modell: Idéer om utveckling av nya produkter och tjänster baserade på GIS kommer in till projektet och samlas i en idélåda, som sedan processas i olika steg- med initiativmöten, samverkansmöten och utvecklingsmöten. Idémöten: När en idé för utveckling kommit in till projektet, kallas idégivaren och eventuellt andra aktörer till ett möte för att diskutera idén. Samverkansmöten: Till samverkansmöte kallas idégivaren, andra berörda parter som bör ingå i projektet och företag som har intresse och kompetens att vara med och utveckla idén. Detta kan ske antingen som ett möte mellan alla inbjudna partner eller som ett seminarium. Här sker presentation av idén och presentation av alla aktörer som är med. Inför samverkansmötet har även en omvärldsbevakning utförts för att se över om det redan finns liknade produkter eller tjänster på marknaden. Projektmöten: När en idé efter samverkansmötet bedömts vara relevant att utveckla, kallas de parter som anmält intresse av att delta i projektet till ett projektmöte. Här diskuterar man mer i detalj hur projektet ska utformas och hur utvecklingen ska gå till. GISTECH kan under utvecklingens gång - beroende på val av upplägg - både hjälpa till att leda utvecklingen av en ny produkt eller tjänst eller bara vara koordinator och ha en samordnande funktion. För att säkerställa spridningen av företag som deltar i våra aktiviteter lägger vi stor vikt vid att informera om det som händer i projektet via vår hemsida. Vi har även före 5

6 projektets start gjort en undersökning om vilka olika företag och entreprenörer som finns inom IT-branschen i regionen för att kunna sprida direkt information om våra aktiviteter till dem. Det kan finnas fall där idégivaren inte vill sprida information om sin innovation till många p g a konkurrenssituationen, och då måste idégivaren själv få bestämma vem som ska bjudas in i processen för utveckling av en ny produkt eller tjänst. Projektet ska uppnå den målsättningen som är uppsatt med att genomföra ett antal aktiviteter: 1. Utveckling av nya produkter, tjänster och företag 2. Showroom 3. Seminarier och konferenser 4. GISTECH Forum 5. Internationella kontakter 1. Utveckling av nya produkter, tjänster och företag I GISTECH kommer utvecklingen av nya produkter och tjänster att stöttas genom möjligheten att utveckla, testa och göra demonstrationer av innovationer som bygger på Geografisk IT. GISTECH kommer även att erbjuda en miljö för nya enreprenörer och innovatörer inom branschen för att stödja utvecklingen av nya företag. Utveckla demonstrationer: När man i GISTECH valt att starta en process kring en idé, kommer det även att finnas möjlighet att utveckla en demonstration, en enklare utveckling, som kan visa hur en tjänst eller produkt fungerar i verkligheten, innan den är färdig. Detta ger en möjlighet för alla aktörer som är delaktiga i processen att testa tjänsten eller produkten och ha synpunkter på ev. förändringar. Demonstrationer kommer även att visas upp i det showroom som byggs upp för att visa på möjligheterna med GIS-tekniken för andra. Stöd för utvecklingen av nya företag: Projektet kommer att erbjuda nya entreprenörer och innovatörer inom branschen en plats att utveckla sina nya företag på. De kommer få tillgång till nätverk till andra företag i branschen, och projektet kommer i samverkan med andra aktörer i regionen som ALMI och Uminova Innovation som kan erbjuda affärsrådgivning. Design: För att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster kommer stor vikt att läggas vid design och användarvänlighet för digitala världar och nya produkter. Därför ska projektet satsa specifikt på konceptuell design och användargränssnitt samt ta reda på var i Europa den största och mest framstående kunskapen kring konceptuell design finns och ta vara på den. Det kan exempelvis innebära att koppla konsulter och forskare på konceptuell design till utveckling av nya produkter och tjänster som genomförs i GISTECH. 2. Showroom Ett s k showroom är en miljö för visualisering av GIS i autentiska miljöer. Ett showroom kan allt utifrån behov vara ett platsbundet laboratorium eller ett mobilt. Det kan exempelvis innehålla nätverk, kommunikationsutrustning, specialarbetsplatser, fordonsdatorer, mobiltelefoner, GPS, serverkapacitet, licenser för utvecklingsverktyg för 6

7 databaser,.net, Java, kartmotorer, tillgång till utvecklade demos för vidareutveckling samt hjälp med iordningställande av miljöer där produkten/tjänsten ska vara naturligt verksam. Showroomet i projektet kommer både att användas som laboratorium, där företag får en möjlighet att testa, bygga upp och visa en möjlig ny tjänst eller produkt och sätta produkten/tjänsten i dess sammanhang. Showroomet kommer även att användas mobilt, där man till ett seminarium kan bygga upp en autentisk miljö utifrån olika teman eller ta med det på mässor och utställningar för att demonstrera vad som utvecklats i projektet. Genom att konkret bygga och visa upp produkter och tekniker kan människor utan erfarenhet av GIS förstå det som är det nyskapande, och kommunikationen mellan utvecklare och användare kan öka. Det ökar även möjligheterna att hitta nya användningsområden för GIS, då förståelsen och kunskapen kring tekniken ökar. 3. Konferenser och seminarier: GISTECH kommer under projekttiden att anordna ett antal seminarier. Projektet kommer också att aktivt delta i olika konferenser för inhämtande av ny kunskap och spridning av kompetens inom GIS-området. Seminarier: Projektet ska arbeta med att anordna seminarier där man kallar aktörer inom olika branscher till möten, information, demonstrationer och föredrag, i syfte att ge ny kunskap om GIS. Vid dessa seminarier kan företag möta akademi och samhälle, och det bidrar till att företag och andra aktörer får ta del av kunskap från universitet och forskning. Då GIS är en relativt ny teknik som har stora användningsområden inom många branscher och påverkar konkurrenskraften hos företag, är det viktigt med kunskapsutveckling inom området. Det medverkar även till nya idéer och innovationer hos företag som är väsentliga för tillväxt. Dessa mötesplatser skapar bättre relationer och en positiv samverkan mellan företag, samhälle och akademi med möjligheter till långsiktiga samarbetsformer. I projektet planeras det att anordnas minst 2 seminarier per år, alltså sammanlagt minst 6 seminarier under projekttiden. De teman som redan är klara är baserade på de horisontella målen: GIS och jämställdhetsanalys, GIS och miljö, GIS och folkhälsa och GIS inom offentlig sektor. Konferenser: Projektet kommer att delta i GIS-mässor som Kartdagarna i Jönköping och ULI-mässan för utställning och ev. föredrag om produkter/tjänster och projekt. På dessa mässor når man ut till aktörer och företag som har stor nytta av GIS-teknik och de produkter, tjänster och projekt som visas. På så sätt kan man fånga upp idéer som finns för GISprodukter och knyta fler företag till produktutveckling i projektet. 4. GISTECH-Forum I projektet kommer det att byggas upp ett webbaserat forum för kunskapsspridning och omvärldsbevakning om vad som sker inom GIS-branschen. Här ska man ha tillgång till mycket av det som händer inom området - från det mest lokala till det som händer internationellt. 7

8 Här ska man kunna hitta: Utbildningsinsatser inom GIS Genom direkt koppling till aktörer inom akademisk utbildning kommer information om utbildningar inom området att samlas in och visas på forumet. Det nyaste inom branschen vad är på gång! Genom aktiv omvärldsbevakning kommer utvecklingen inom GIS-området att belysas på forumet. Publicerade analyser inom området I samarbete med regionen kommer det att på forumet publiceras utförda analyser som exempelvis GIS-användning inom offentlig sektor. På forumet kommer även analyser som bygger på GIS som analysverktyg att publiceras. Publicerade forskningsresultat som har GIS-koppling I samarbete med bland annat GIS-institutet i Gävle kommer publicerade forskningsresultat inom området att kopplas till forumet. Informationsspridning om GIS användningsområden Här publiceras exempel på hur man använt GIS-produkter eller -tjänster inom olika organisationer och branscher. För att forumet ska fylla sitt syfte och vara tillgängligt krävs bra marknadsföring och samarbete med nationella organisationer för spridning av det. 5. Internationella kontakter För att företagen ska växa måste de även utöka sina kontakter internationellt och hitta nya samarbetspartner. För att erbjuda en miljö som innehåller ett nätverk av internationella aktörer måste man hitta samverkanspartner. Projektet kommer därför att delta på internationella konferenser, exempelvis konferenser som anordnas av ULI en nordisk organisation inom landskapsinformation och ESRI användarkonferens. I projektet kommer vi även att erbjuda företagen att delta på en internationell studieresa. Valet av studieresa baserar sig på påbörjade kontakter med universitetet i Chennai i Indien som har en stor institution kring GIS och sensornätverk. Man har en välutvecklad forskning inom branschen, och institutionen har ett nära samarbete med GIS-företag i regionen Chennai. De företag från Sverige som deltar får på så sätt möjlighet att både få ett utökat nätverk mot forskning och med andra företag. För att skapa en stark forskningsgrund för GISTECH kommer projektet att söka samarbete med forskare på internationell nivå. Projektet kommer att samarbete med FPX när det gäller kunskaper inom GIS-teknik och t ex. Inspire-direktivet. 8.8 Projektavgränsning GISTECH kommer att verka i hela regionen övre Norrland - alltså Västerbotten och Norrbotten - men vi ser gärna fram emot övrig samverkan med andra regioner i Sverige och internationellt, om detta möjliggörs i projektet. Produktutveckling, seminarier och 8

9 möten sker inte utifrån aktörens geografiska läge utan utifrån möjligheterna för aktörer/deltagare från hela Sverige och övriga världen att bidra. GISTECH kommer att koppla verksamheten till universitet, kommuner, organisationer och näringslivet i regionen. GISTECHs verksamhet kommer att vara skild från företagens och kommunernas ordinarie verksamhet. GISTECH-projektet kommer att fokusera på innovativa idéer från kommuner, företag och akademi. Av dessa idéer skapas nya produkter och tjänster, vilket får positiva effekter för hållbar tillväxt i regionen. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet IT företagen i Övre Norrland är primär målgrupp för projektet. För att kartlägga IT företagen i övre norrland så har vi har använt definitionen enligt Unionen: IT-branschen är de företag som utvecklar hård- och mjukvara samt implementerar och utvecklar IT-System, konsulter, IT-support samt forskning och utveckling, med andra ord produktion av IT. Största delen av IT-branschen är konsultverksamhet. Om vi definierar IT branschen efter SNI koderna som INNOVATIONSBRONS definition i sin Kartläggning av mötesplatser för forskare, innovatörer och riskkapitalister på IT området så definierar vi företag som producerar och säljer IT tjänster alltså med SNI koder som börjar på 26,62,63 och 95 så får vi följande karta och tillhörande excelfil för regionen. I regionen finns ca 250 företag i regionen (se bif. Excelfil) Eftersom det sällan är en 100% ägare till företagen så är det svårt att definiera könsfördelningen i dessa företag. Ofta är det flera aktieägare. När man gjort undersökningar så är det en mycket stor andel män som är ägare i IT företagen och mycket få kvinnor. I Excel filen över IT företagen i norr och västerbotten så ser man inte ägare men däremot vem som är ansvarig för företaget och där är det nästan bara män. Det är så att IT branschen ligger långt efter när det gäller jämställdhet och snedfördelningen är mycket stor. Inom IT utbildningar är 70% män och i arbetslivet är det därför likadant och kanske värre. GIS- och IT-företag Här har vi listat några av de IT-företag och GIS-företag som finns i regionen och som kommer att delta i projektets aktiviteter. ChartIKS 9

10 GeoSupport MapFactory GISIQON GeoIntel Cartesia GIS METRIA Fält Communication STT Condigi Data Polarna Jämtfrakt Timbertrack QT system Gear Internet Bay en organisation som har många IT-företag i regionen som medlemmar Projektet har valt att inrikta sig på några av regionens starka kompetensområden såsom transport, turism, energi och klimat samt tjänste- och servicesektorn. Många av de företag som ska kontaktas angående medverkan på företagsträffar kommer därför att vara från någon av dessa branscher. Transport Logistikbranschen är en stor näring i regionen, med stor potential att utvecklas med hjälp av lösningar för logistik kopplad till GIS och GPS. Exempel på transportföretag som vi vill koppla till projektet är: Poståkeriet DHL Umgransele Transport Lycksele Bilfrakt Schenker Turism Inom turismbranschen ser man stora möjligheter med GIS-applikationer, exempelvis guidning via GPS och telefon. Det finns många olika turistföretagare i det geografiska området. Vi kommer därför att vända oss till turistresebyråerna, turistorganisationen och andra turistprojekt som har nära kontakt med turistföretagarna, t ex: Turistresebyråer som Resia Gold of Lapland Ansia konferenscenter NextJet Gammplatsen Befintliga nätverk bland turistföretagen i regionen Energi och klimat Inom Energi och klimat finns en stor utvecklingspotential och mycket framstående forskning och tjänsteutveckling. Inom energi- och klimatområdet kan GIS bl a användas för klimatscenarier och effektivisering av energianvändning. Exempel på företag som arbetar med energi och miljö och som vi vill koppla till projektet är: UMEVA Dåvamyran BioStor 10

11 Tjänste- och servicesektor I Västerbottens län arbetar största delen av befolkningen, och framför allt kvinnor, inom servicesektorn och i offentlig sektor. Det finns en stor utvecklingspotential för nya produkter och tjänster baserade på GIS. Det finns även en stor potential för nya företag inom branschen. Inom dessa områden kan GIS ge stora rationaliseringsvinster och effektiviseringar. Hälso- och nöjesbranschen är också områden där det finns stora utvecklingsmöjligheter för GIS att ge mervärde. Exempel är bättre analyser och kartläggningar av sjukdomsspridning och integrering av GIS med speltekniken och augmented reality Koppling till andra projektinsatser GISTECHs koppling till projekt och intresseorganisationer För att stärka möjligheterna för regional utveckling och nya innovationer kommer GISTECH att kopplas till andra projekt och insatser. Bl a kommer kontakt med nationella aktörer som har projektverksamhet att tas. Exempel är: VINNOVA, SKL, Boverket, och Transportstyrelsen. Genom samarbete med projekt inom regionen kan man förstärka GISTECH och de horisontella målen. Samarbeten kommer att ske med projekt som exempelvis ClimATIC som inom Norra Periferiprogrammet arbetar med klimatanpassning, Utvecklingsarbetet för jämställdhetsintegrering inom SKL och Tillgänglighet tillsammans med Boverket. Digital Djurpark är ett projekt som drivs av Digital Media Lab vid Umeå universitet. GISTECH kommer att ha samarbete med detta projekt för att analysera möjligheterna till kopplingar mellan Digital Media och GIS i framtida produkter. Inom GIS-området kommer projektet att ha samarbete med intresseorganisationer och GIS-föreningar, t ex ULI, VGIS och Linfo Norrbotten m.fl. Samarbete med universitet och högskola I projektet vill vi skapa god kompetensförsörjning till företagen. Därför är det viktigt med samarbete med universiteten och deras forskning och utbildning. GISTECH kommer att samarbeta och samverka med Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle. Umeå universitet kommer att starta en GIS-ingenjörsutbildning under 2011 och har dessutom andra institutioner som kommer att vara en viktig del i nätverket och GISTECH-forum, som exempelvis CERUM (Centrum för regionalvetenskap), Digital Media Lab och Ladok-enheten. Högskolan i Gävle och Future Position X är en arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk informationsteknik, tjänster och kunskap. Högskolan i Gävle bygger upp en spetsforskningsgrupp, och dessutom ska man arbeta med samverkan mellan forskare och näringsliv, t ex genom att bereda möjligheter för företagen att ha industridoktorander. Luleå tekniska universitet har en viktig roll i regionen vad gäller forskning inom IT och teknik. 11

12 8.11 Resultatspridning Resultatspridning och information GISTECH kommer att utgå ifrån en informationsplanering som är direkt kopplad till aktiviteter och mål, där projektets olika aktiviteter marknadsförs och informeras om. Aktiviteterna utvärderas kontinuerligt, och resultaten sprids både internt och externt för att skapa delaktighet i och förståelse för projektet. Det är även av största vikt att information sprids genom de nya kanaler som erbjuds idag t ex Twitter, YouTube och Facebook för att skapa intresse för projektet. Användningen av traditionella kanaler som trycksaker, hemsida, artiklar i lokala tidningar och branschtidningar och via seminarier och konferenser kommer också att användas. Projektet kommer att ha rutiner för uppföljning och även upprätta en kommunikationsplan. Eftersom detta projekt har så många olika intressenter, deltagare och samverkanspartner är det viktigt med en kommunikationsplan, så att rätt personer får rätt information i rätt tid. Kommunikation är inget självändamål utan ett medel för att nå målen för projektet. I den här typen av projekt är informationsspridningen viktig för att koppla samman aktörer samt skapa dialog mellan företag, akademi och offentlig sektor. Genom att göra en bra kommunikationsplan där man kan systematisera kommunikationen genom olika kanaler: webb, möten, seminarier, nyhetsbrev etc. kommer man att kunna säkerställa att information och resultaten sprids till alla aktörer Uppföljning/utvärdering Det är viktigt att utvärdera mål och måluppfyllelse i projektet och att utvärdera om aktiviteterna ger önskad effekt. Därför kommer alla projektets aktiviteter såsom ekonomi, deltagare, seminarier och produktutveckling att registreras i ett GIS-baserat utvärderingsverktyg för att geografiskt kunna presentera de kvantitativa resultaten. Detta kommer att ske kontinuerligt under projektets gång. Utvärderingsprocessen ska inte bara konstatera resultat utan även vara framåtsyftande och fungera som en pågående support för att kunna hitta lärdomar i projektet och skapa utveckling. Följeutvärderingen ska också i ett tidigt skede i projektet sikta mot hur resultaten/kunskapen från projektet ska tas om hand efter projektets slut. Uppföljning och utvärdering ska vara extern, d v s inte ha direkt koppling till projektägaren, vara kritisk och interaktiv, så att återkopplingen ska bli så objektiv som möjligt. För att kunna utvärdera projektets effekter på antalet anställda kommer det att göras en studie av hur många anställda det är i de GIS-företag som finns i regionen före projektets start för att sedan under projektets gång se om antalet anställda i GISföretagen ökar. Denna studie kommer att utföras genom intervjuer med GIS-företagen i regionen före projektets start. 12

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer