K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018"

Transkript

1 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt handlingsprogram för Nya Moderaterna i Gävle kommun antaget vid kretsårsmötet den 20 mars 2014.

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 DEMOKRATI OCH LEDARSKAP... 4 BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I GÄVLE... 8 SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I GÄVLE STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER TRYGG PÅ GATOR OCH TORG INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT BO OCH BYGGA I GÄVLE GÄVLE KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE EN MENINGSFULL FRITID

3 INLEDNING Gävle är en kommun med strålande förutsättningar. Gävle har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Gävle har en hamn som är en av Sveriges största, en högskola med utbildningar inom flera framtidsbranscher och en ökande befolkning med en stor inneboende potential. Trots allt detta så har Gävle nationellt sett en hög arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Sverige. Gävle ligger också lågt i näringslivsrankningar och har ett sönderfallande vägnät. Detta går att förändra! Ska Gävle kunna ta nästa steg så måste vi sluta nöja oss med välkommen ombord. Det är dags att sätta en ny kapten vid rodret och kasta loss för en spännande resa in i framtiden. Vi vet att Gävle kan bättre. Det handlar bara om att inse att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Nya Moderaterna har en vision för framtidens Gävle. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Det viktigaste i vår politikutveckling har varit att lyssna på Gävleborna, vilket vi gjort under tre år. Vi har med utgångspunkt i detta försökt att skapa en politik som tar avstamp i vad medborgarna tycker är viktigt. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. Nya Moderaterna kan lova ett starkt ledarskap med utgångspunkt i Gävlebornas önskemål. Vi är beredda att ta ansvar för hela Gävle. I ett Gävle där Nya Moderaterna styr som en del av Allians Gävle kommer den kommunala servicen att vara av hög kvalitet och invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. Vi har en vision av ett Gävle där fler människor vill leva, utbilda sig, arbeta och forma sin vardag. Ett Gävle där alla kan känna sig trygga, sedda och få sina behov tillfredställda utifrån sina egna unika förutsättningar. Nya Moderaterna tar ansvar, ansvar för ekonomi, jobb, utbildning och trygghet. För att klara alla utmaningar behöver vi ett Gävle där fler går till jobbet och där alla bidrar utifrån sin förmåga. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv. Framtiden är ännu ett oskrivet blad, men Nya Moderaterna är övertygade om att med rätt ledning så har Gävle fortfarande det bästa framför sig. Nya Moderaterna står beredda att ta ansvaret. 3

4 DEMOK R ATI OCH LEDAR SK AP I framtidens Gävle har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Gävle är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Gävleborna känner sig trygga i att politikerna arbetar för dem. Detta skall vi uppnå genom: Tydligt ledarskap i Gävle Ansvar för ekonomin Att våga prioritera Mer valfrihet i Gävle Ökat medborgarinflytandet Öppenhet och tillgänglighet Att se hela Gävle Tydliga och mätbara mål E-demokrati och E-förvaltning Ty dligt ledarsk ap i Gäv le Ledarskap är att få människor att dra i samma riktning så att uppsatta mål nås. Gott ledarskap är därmed avgörande för Gävles förmåga att leverera goda resultat. Med ett politiskt ledarskap som präglas av lyssnande, tydlighet, öppenhet och starkt engagemang läggs grunden till ett gott arbetsklimat. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för kreativitet och utveckling i Gävle. Kommunalt politiskt ledarskap handlar om att ha väljarnas förtroende, att drivas av genuint engagemang för att förbättra samhället och en vilja att utveckla Gävle. Men det handlar också om att ha förmåga att se helheter och ha mod att driva viktiga frågor för kommunens långsiktiga utveckling. An sv ar för ek on om in Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i Gävles ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. Det ska också prägla moderat ledarskap i Gävle. Fokus ska ligga på att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt. En central del av det lokala ledarskapet är att prioritera och att noggrant se över alla kostnader och väga dem mot varandra Nya Moderaternas ledarskap ska kännetecknas av tydlighet, ansvarstagande och öppenhet. Vi ska införa bättre rutiner för ekonomisk uppföljning och kontroll. Moderata ledare ska bejaka utveckling, våga ompröva gamla sanningar och aktivt arbeta med att utveckla sitt ledarskap. 4

5 Att v åga prioritera Att ha ansvaret för att styra Gävle innebär att utifrån olika samhällsbehov och utgångspunkter prioritera vad man ska lägga resurser på. Gävle kommun har en begränsad budget. Även om budgetutrymet ökar med hjälp av en moderat näringslivspolitik så kommer alltid behoven och önskemålen vara större än tillgångarna. Nya Moderaterna kommer att ta ansvar. Vi kommer att våga prioritera kommunal kärnverksamhet och stöd till de som behöver det framför kostnadsdrivande satsningar som ger snabb utdelning i opinionen. Nya Moderaterna kommer, i mån av resurser, att satsa på spännande projekt och investeringar som berikar tillvaron i Gävle men bara först efter att investeringar är gjorda i exempelvis särskilda boenden och en fungerande infrastruktur. Investeringar görs också med fördel tillsammans med privata intressenter. Gävle kommun har idag en alldeles för hög kommunalskatt, vilket gör staden mindre attraktiv för näringsliv och nya invånare. Nya Moderaterna avser att korrigera detta. Skattesänkningarna kommer så snart allians för Gävle fått kommunen på fötter och utrymme för sänkningar finns utan att riskera den allmänna välfärden, varken på kort eller på lång sikt. Mer v alfrih et i Gäv le Frihet och valfrihet är nyckelord för Nya Moderaterna i Gävle. Vi vill införa valfrihet för kommunens medborgare på alla ställen där det är möjligt. Medborgare som får ansvar och frihet att välja blir deltagande och engagerade i både sin egen och sina medmänniskors framtid. De som inte kan eller orkar välja ska få hjälp att hitta ett passande alternativ. I Gävle skall alla ha möjlighet att välja skola, vård, omsorg, matleveranser och andra tjänster efter eget tycke bland många alternativ av god kvalité i både privat och offentlig regi. Det ska vara kvalité och mångfald för brukaren som står i centrum, inte vem som är utförare. Medborgarin fly tan de Informerade medborgare är en förutsättning för att kunna fatta beslut som är förankrade. Nya Moderaterna verkar för en tydlig redovisning av resultaten i verksamheterna så att skolval och andra val kan baseras på korrekt information och fakta. Utvecklingsarbete med nya lösningar för såväl information som kommunikation ska prioriteras. Det ska vara enkelt för medborgarna att hitta kommunala handlingar eller ta del av den lokalpolitiska debatten. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot medborgare och företag är självklart. Klagomålshantering och felanmälan ska följas upp med tydlig återkoppling när problemen åtgärdats. Det är viktigt att skapa en röd tråd från vårt program via kommunens styrsystem till förvaltningarna samt att målen bryts ner och når ända ut till kommunens alla medarbetare. Det är demokrati! Det medborgarna röstar fram i val är också det de ska möta i kontakten med kommunens medarbetare. 5

6 Öppen h et och tillgän gligh et Politiskt ledarskap handlar om förtroende. Det ställer särskilda krav när det gäller öppenhet, insyn och att leva som man lär. Det är viktigt att komma ihåg att förtroende alltid ligger i betraktarens ögon. Moderata politiker är genuint intresserade av att utveckla kommunen och tillsammans med andra finna lösningar på, för medborgarna viktiga samhällsutmaningar. Goda ledare besöker verksamheterna, talar med medarbetarna, är tillgängliga och öppna för dialog. Lyhörda ledare är även beredda att ändra sig om de möts av bättre argument. För att uppnå goda resultat och ha kraft att utveckla en kommun i takt med att omvärlden förändras krävs en trygg och god kultur i organisationen. Ska en kommun klara att ständigt sträva efter att bli bättre måste nya idéer mötas av nyfikenhet och entusiasm. Därför ska det moderata ledarskapet sträva efter att etablera en kultur som präglas av öppenhet, förtroende och nyfikenhet. Se h ela Gäv le Det är av yttersta betydelse att hela Gävle kommun får fortsätta att utvecklas. Ska människor vilja leva och verka i vår fantastiska kommun så är det viktigt att det finns olika miljöer och platser, både att bo på och att bedriva verksamhet på. I planering och utförande av kommunal verksamhet, och i sina remissvar till andra aktörer och myndigheter så ska Nya Moderaterna i Gävle se till alla innevånare. Man ska kunna förvänta sig samma service och möjligheter var i kommunen man än väljer att bosätta sig. Ty dliga och m ätbara m ål För att kunna utvärdera hur bra Gävles ledning lyckas så är det viktigt att sätta mätbara mål. Strukturen med mål ska genomsyra hela den kommunala organisationen, från kommunfullmäktige ända ner till de minsta enheterna inom förvaltningarna. Nya Moderaterna ska verka för att inom all kommunal verksamhet införa mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. E- dem ok rati och E- förv altnin g Modern teknik, internet och nya medier skapar stor potential för bättre kommunikation och dialog mellan medborgare, politiker och myndigheter. Genom bloggar, hemsidor och sociala medier som Facebook och Twitter kan kommunala företrädare brett redogöra för prioriteringar och satsningar. Det blir samtidigt enklare för invånarna i Gävle att komma i kontakt med dem som fattar besluten. Viktigt är dock att tänka på att sociala medier ställer höga krav på just interaktivitet, syftet är inte envägskommunikation. Kommunförvaltningens kvalitet och effektivitet påverkar medborgarna, det lokala näringslivet och övriga delar av samhället på många plan. Förvaltningen måste därför stödja och ibland även leda utvecklingen på olika områden. Gävle kommun ska ligga i framkant avseende möjligheter att kontakta, få svar och service samt kunna utföra tjänster och föra dialog över nätet dygnet runt, året om. 6

7 I Gävles arbete för att öka öppenhet och tillgänglighet för medborgarna är en välfungerande e-förvaltning en av de viktigaste delarna. Det handlar om att ge människor möjlighet att välja till exempel förskola, göra olika typer av felanmälan, göra kvalitetsjämförelser eller få del av annan samhällsservice elektroniskt. Givetvis skall alla andra kommunikationsvägar också finnas kvar, för de som inte har möjlighet att utnyttja den nya tekniken. 7

8 BR A V ILLK OR FÖR J OBB OCH FÖR ETAGANDE I GÄV LE Framtidens Gävle ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera i Gävle känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare. Detta ska vi uppnå genom: En tydlig arbetslinje i Gävle Aktivitet före passivitet Samverkan för jobb en framgångsfaktor Minimerad byråkrati för företag Dialog för jobb Minskat avståndet mellan utbildning och arbete Stöd till uppfinnare Ingen snedvriden konkurrens Utmanarrätter i Gävle Nya företag i välfärden Väl fungerande välfärd och infrastruktur Att följa upp, utvärdera och utveckla bemötandet En attraktiv studentstad Översyn av kommunala bolag En ty dlig arbetslin je i Gäv le Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma skattefinansierade välfärd i Gävle. Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i vår politik. Gävlemoderaterna har ett tydligt kommunalt perspektiv på jobbpolitiken. Stora delar av arbetsmarknadspolitiken avgörs nationellt. Det betyder inte att det saknas möjligheter att i Gävle kunna göra lokala insatser för att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för nya jobb. Nya Moderaterna i Gävle ska ligga i framkant för att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden. Ak tiv itet före passiv itet Politikens uppgift är att skapa incitament och goda förutsättningar för arbete, men även att ställa tydliga krav. Olika typer av försörjningsstöd måste alltid vara knutna till tydliga aktivitetskrav och andra insatser för att motverka passivitet. Kraven skall anpassas till individens förutsättningar. Aktivitet gynnar välmående och ger större möjligheter till återinträde på arbetsmarknaden. 8

9 Sam arbete för jobb en fram gån gsfak tor Insatser för de som hamnat utanför arbetsmarknaden ska samordnas mellan alla relevanta aktörer i Gävle. Detta gäller särskilt de som står längst från arbetsmarknaden. Satsningar för att sänka trösklarna in på den lokala arbetsmarknaden som coachning, lärlingssatsningar, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling ska koordineras. Detta ska ske mellan de olika statliga och kommunala myndigheterna för större effektivitet. Jobbtorg ska införas där samarbeten mellan bemanningsföretag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan vidareutvecklas och fördjupas. Samarbetet mellan dessa aktörer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Min im erad by råk rati för företag Gävle kommun har stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta myndighetsperspektivet mot ett tydligt serviceperspektiv. En av Nya Moderaterna i Gävles viktigaste uppgifter är att minimera onödig byråkrati för näringslivet. Gävle kommun ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagaren kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften om att tillståndsärenden ska hanteras inom en viss tid, gör Gävle kommuns ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. I Gävle kommun ska det införas tjänste- och servicegarantier som tydliggör för företag och medborgare vilken servicenivå man kan förvänta sig till exempel avseende handläggningstider. Det kan gälla garantier om att få svar på en fråga inom 24 timmar eller att få en ansökan om bygglov behandlad inom en förutbestämd tidsperiod. Dialog och sam v erk an för jobb I den vardagliga kontakten mellan kommunen och Gävles företag skapas förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen. Regelbundna möten mellan kommunalråd, näringslivsansvarig tjänsteman samt företagsföreträdare är ett sätt att åstadkomma dialog och bygga samsyn kring vad som krävs för fortsatt tillväxt. Näringslivsfrukostar, seminarier och företagarråd är andra exempel på möten. Mötesplatser där aktörer som Arbetsförmedlingen, lokala företagarorganisationer och näringslivsförvaltningen kan träffas för att samtala om aktuella frågor, ska skapas. Min sk a av stån det m ellan u tbildn in g och arbete Nya Moderaterna ska stärka kopplingen mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap. Ett viktigt inslag i det arbetet är karriärrådgivning till ungdomar. Genom att utgå från 9

10 individens intresse, kunskaper, och kompetens kan man få en bra bild av vad som krävs för olika yrkesvägar Fler lärlingsutbildningar och förstärkning av de praktiska programmen på gymnasiet är viktiga delar i att skapa bättre förutsättningar för få jobb efter genomförd utbildning. Bra samarbete med Ung Företagsamhet eller andra liknande organisationer som utbildar i entreprenörskap genom att kombinera teori och praktik i skolan ska utvecklas. Det stärker möjligheterna för att såväl sänka trösklarna in på arbetsmarknaden som att inspirera framväxten av framtida arbetsgivare. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbeten mellan Högskolan i Gävle och företag ska avståndet mellan utbildning och arbete minskas. Stöd till u ppfin n are Många jobb har skapats av en persons idé, men vägen dit kan vara lång och besvärlig. Uppfinnarna är en grupp som ofta får kämpa hårt för att uppfinningen ska bli verklighet. Det behövs en genomlysning av alla de spridda resurser som arbetar med nyföretagande, entreprenörskap, innovationer, finansiering och mentorskap i hela Gävleborg. Gävle kommun ska vara pådrivande att bilda någon form av ett centralt företagsråd där alla olika kompetenser samlas och som kan fungera som vägledare eller en dörr in. Här ska finnas kunskap om vad som finns i kommunen eller på regional nivå. Det kan vara finansiering, affärsplan, mentorskap eller liknande frågor. När sedan produktidén går över till affärsidé och man har sin affärsplan klar krävs finansiering och kapital. Även här ska Gävle kommun vara pådrivande i länet att bilda en Gävleborgsbörs, som samlar investeringsvilliga företag och personer. In gen sn edv riden k on k u rren s Gävle kommun ska inte bara följa befintlig konkurrenslagstiftning, utan även ha ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med näringsidkare. Gävle kommun ska inte överproducera, underprissätta eller sälja tjänster och varor som konkurrerar med privata aktörer. Gävle kommun ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande offentlig upphandling. Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att delta. E-upphandlingar genom internettjänster kan underlätta för småföretag som vill delta i kommunens upphandlingar. In för u tm an arrätt i Gäv le Utmanarrätten ska införas i Gävle kommun för att uppmuntra till offentliga upphandlingar. Utmaningsrätten ger en aktör som anser sig kunna driva en kommunal verksamhet på ett bättre och billigare sätt möjlighet att lämna in sitt förslag. Kommunen utreder då möjligheterna att efter upphandling låta en annan aktör driva verksamheten. Förutom att öppna upp den kommunala marknaden är vinsten nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på. Utmaningsrätten är praktiskt taget en kostnadsfri genomlysning av den kommunala organisationen och kan liknas vid rätten att lämna medborgarförslag. Precis som 10

11 medborgarförslag handlar utmaningsrätten om deltagande och kommunikation. Det handlar om att företag och anställda ges en möjlighet att lämna förslag på hur saker och ting kan förbättras. Riktlinjer för vilka verksamheter som ska kunna utmanas, hur det ska gå till, vem företagen ska vända sig till eller om ett beslut ska gå att överklaga är upp till kommunen själv att avgöra. Vanligtvis kan all verksamhet utmanas, förutom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner. Ny a företag i v älfärden Inom välfärdsområdet som traditionellt sett har drivits i offentlig regi är det viktigt med en positiv syn på andra utförare. De möjligheter till kundvalsmodeller som Lagen om valfrihetssystem, LOV, skapar ska utvidgas från att bara gälla hemtjänster till att även omfatta särskilt boende för äldre och dagligverksamheten. Det är inte minst betydelsefullt för att ge välfärdens medarbetare möjlighet att utveckla idéer och starta företag. Här ser vi en majoritet av kvinnor och vill främja möjligheten till kvinnors företagande. Meddelarskydd gällande missförhållanden med risk för tredje part, till exempel barn, vård- och omsorgstagare och personer som är i behov av sociala insatser ska skrivas in i avtal mellan Gävle kommun och utförare. Konkurrensutsättning bidrar till ökad kvalité och möjliggör för den enskilde att få den typ av stöd som denne har behov av. V äl fu n geran de v älfärd och in frastru k tu r Behovet av individuella lösningar när det gäller arbete, boende och fritid kommer att öka och bli viktigare framöver. Gävle kommun ska erbjuda trygga förskolor, skolor med hög kvalitet och andra välfärdstjänster. Den kommunala planering ska stärka lokalsamhället genom en bra kombination av bostäder, arbetsplatser, god närmiljö, service och väl fungerande kollektivtrafik som gynnar det lokala näringslivet, samtidigt som det stärker kommunens attraktionskraft för att behålla och locka hit ny arbetskraft. För att möjliggöra för medborgarna att utnyttja kollektivtrafik och samåkning så är det av vikt att kommunen tillhandahåller kostnadsfria och väl underhållna parkeringar i anslutning till knutpunkter som exempelvis järnvägsstationen, större busshållplatser och trafikplatser såsom vid E4. En viktig förutsättning för goda pendlingsmöjligheter för medborgarna och transportmöjligheter för företagen är att järnvägstrafiken fungerar väl. Därför ska Gävle kommun fortsätta med ett aktivt påverkansarbete gentemot staten för att åstadkomma dubbelspår mellan Gävle och Stockholm samt mellan Gävle och Sundsvall. Gör Gäv le till en attrak tiv stu den tstad Välutbildad arbetskraft är en förutsättning för ett livskraftigt och växande näringsliv. Högskolan i Gävle lockar redan idag hit många kompetenta, ambitiösa och engagerade människor från andra delar av landet. För att fler ska välja att genomföra sina studier i Gävle och att fler ska 11

12 av dessa ska stanna, är det viktigt att kommunen gör sitt yttersta för att göra tillvaron så bra som möjligt för studenterna. För att få studenterna mer delaktiga och uppmärksamma deras behov bör kommunen genom råd och samarbeten mellan kommunen, högskolan, studenter, studentkårer och näringsliv stärka Gävles attraktionskraft som studentstad och framtida hemort. Studenter har i stort samma behov och samma förväntningar på kommunen som vilka andra medborgare som helst. Kommunen ska stimulera byggandet av lägenheter som är avsedda för studenter. En annan viktig faktor är att kommunen måste arbeta för att underlätta resande, med exempelvis bussar på tider och sträckor som studenter utnyttjar. För att gör att studenterna väljer att stanna och leva sina liv i Gävle så är det också viktigt att de bereds möjlighet att bygga nätverk och engagera sig även i livet utanför högskolan. Det är viktigt att det finns fritidsaktiviteter som lockar och att förutsättningarna är goda för att studenter ska kunna engagera sig i föreningslivet eller i politiken. Kommunen är en stor arbetsgivare inom flera områden där Högskolan i Gävle bedriver forskning och utbildning. Här har kommunen ett ansvar att erbjuda examensarbeten och projektarbeten för studenter i större utsträckning än i dag. Öv ersy n av k om m u n ala bolag Det finns goda skäl för samhället att äga central infrastruktur såsom energinät, kommunikationsnät, infrastruktur för sjöfart och vatten- och avloppsnät. Gävle Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av fyra dotterbolag. Bolagen ska ha tydliga ägardirektiv, som ligger klart inom det kommunala ansvarsområdet, drivas affärsmässigt och ha marknadsmässiga avkastningskrav för att undvika osund konkurrens. Gävle Stadshus AB med sina dotterbolag ska aktivt arbeta med privatiseringsfrågor. Kommunen ska inte driva affärsverksamhet, som bättre kan drivas i privat regi, därför krävs översyn av våra kommunala bolag. Gavlegårdarna AB är ett viktigt verktyg både för att bygga nya hyresrätter och för att öka spridningen mellan olika boendeformer. Gavlegårdarna AB ska i områden med mycket hyresrätter sälja ut delar av beståndet till privata aktörer, eller till boende som önskar skapa bostadsrättsföreningar. Detta skapar ekonomiskt utrymme för att fortsätta byggandet av nya hyresrätter. Gavlefastigheter AB är en viktig strategisk resurs för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet med långsiktigt stabila villkor. Den överkapacitet som finns idag, eller som eventuellt uppstår i framtiden skall avyttras. De kommunala fastighetsbolagen äger och driver idag kommersiella fastigheter. Detta är i vår mening inte lämplig kommunal verksamhet och dessa fastigheter ska därför snarast säljas till privata intressenter. Gävle Energi AB ska verka för att tillhandahålla infrastruktur för elektronisk kommunikation och energiförsörjning i kommunen. Stabila villkor inom dessa områden är av stor vikt för både 12

13 kommunen och näringslivet. Affärsområden som inte är kommunal kärnverksamhet, exempelvis elhandel och tjänster i fibernätet bör säljas ut eller avvecklas. Gävle Hamn AB ska fortsätta att utvecklas. Det är dock viktigt att de direktiv som styr hamnens verksamhet tar stor hänsyn till utvecklingen i omvärlden. Gävle hamn kan förväntas få hård konkurrens i framtiden och för att stå rustad för detta ska hamnen fortsätta att utvecklas både miljömässigt och säkerhetsmässigt. 13

14 SK OLA OCH UTBILDNING I V ÄR LDSK LASS I framtidens Gävle är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Gävle kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet. Detta ska vi uppnå genom: Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära Behovsbedömning i förskoleklassen Tydligt kunskapsuppdrag Trygghet, arbetsro och engagemang Valfrihet och mångfald Läraren Elevens viktigaste resurs Skolan En modern arbetsplats Ansvar för kompetensförsörjningen Studie och yrkesvägledning Daglig fysisk aktivitet Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp Hög kvalitet i gymnasieskolan Högskolan i Gävle är navet Vuxenutbildning med tydligt jobbfokus Tillv arata barns n y fik en h et och lu st att lära Förskolan i Gävle ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Kunskap ger oss förutsättningar att växa och utvecklas. Nya Moderaterna vill att alla barn ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund eller bostadsort. Förskolan i Gävle håller redan i dag hög standard med lek, trygghet, pedagogik och social samvaro, men förskolan kan utvecklas och förbättras ytterligare! Vi vill börja tidigt och göra rätt från början. Grunden till kunskapsskolan läggs redan i förskolan. Elever som tidigt halkar efter riskerar framtida skolmisslyckanden och utanförskap. Forskningen visar att små barn är mycket receptiva och har lätt att lära. Här läggs grunden till deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. Därför vill vi förstärka förskolan med mer språk- och matematikförberedande kunskaper. De förskolor i Gävle som vill ha ett speciellt språk eller matematik som profilämnen ska få detta. Kunskapsinslagen är viktiga, men ju yngre barnet är, desto närmare måste leken finnas till hands. För att de allra yngsta barnen ska kunna utvecklas efter sina olika förmågor är det betydelsefullt att barngrupperna är tillräckligt små för att ge barnen en trygg miljö. Därför måste barngrupperna i Gävle bli mindre. Det är mycket viktigt med utbildad personal och en personaltäthet som gör att alla barn blir sedda. 14

15 Beh ov sbedöm n in g i försk olek lassen Alltför ofta uppdagas elevers svårigheter med inlärningen för sent i skolan. I Gävles förskoleklasser ska behovsbedömning genomföras i slutet av vårterminen inför skolstarten. Behovsbedömningen syftar till att tidigt upptäcka elever med olika typer av svårigheter, för att kunna sätta in rätt stöd tidigt. Behovsbedömningens huvudfokus ska vara elevens språkutveckling samt matematiska utveckling. Bedömningen ska dessutom vara användbar mer allmänt som underlag vid överlämningen mellan förskoleklass och årskurs ett. Ty dligt k u n sk apsu ppdrag Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Det återstår dock mycket arbete innan kunskapsskolan har återupprättats i Gävle kommun. Kommunen sjunker återigen i skolrankningar och det är en utveckling som Nya Moderaterna ska vända. Gävle kommun ska garantera alla elevers lika rätt till utbildning av hög kvalitet. Verksamhetens utfall skall kontrolleras med få, tydliga och mätbara mål. Det är av största vikt att Gävle kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige följer att målen nås. I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt. Barn som inte hinner med i studietakten ska erbjudas möjligheten att få läsa upp vissa ämnen under loven. Elever som har lättare att lära ska ges extra stimulans genom att studera ett eller flera ämnen på nästa nivå. Alla skolor i Gävle kommun ska ha höga förväntningar på alla sina elever med tydliga krav utifrån den enskildes förutsättningar. Snabba och tydliga reaktioner är nödvändiga för att eventuella brister ska kunna rättas till i tid. För att säkra likvärdiga bedömningar och rättvisa betyg mellan kommunens olika skolor, fristående som kommunala, ska jämförelser av resultat på de nationella proven och betygsättning genomföras och redovisas. Try ggh et arbetsro och en gagem an g I Gävles skolor ska alla känna sig trygga och arbetsro ska råda. Nya Moderaterna i Gävle ska arbeta för nolltolerans mot mobbning. Insatser mot mobbning ska bygga på forskningsbaserade åtgärder. Då inget annat hjälper ska mobbaren flyttas till en annan skola. Olika elever kommer dock alltid att ha olika förutsättningar och då fyller läxhjälp en viktig funktion. Därför ska alla Gävles skolor ha tillgång till läxhjälp. V alfrih et och m ån gfald Möjligheten att välja förskola och skola har ett värde i sig utifrån den enskilda människans perspektiv. Friskolereformen har inneburit en valfrihetsökning och en konkurrenssituation, som varit mycket positiv för den svenska skolans utveckling. Möjligheten att välja skola höjer kvaliteten i alla skolor. Dessutom främjas utvecklingen när olika skolor kan välja olika profiler och nya sätt att arbeta med innehåll och pedagogik. 15

16 De flesta elever och föräldrar bryr sig mer om att skolan är bra än om vem som driver den. En skola med hög undervisningskvalitet där elever, lärare och personal trivs ska stå i centrum för Nya Moderaterna i Gävle kommun oavsett om den drivs i kommunal eller fristående regi. En förklaring till att många fristående skolor når goda resultat är de korta beslutsvägarna, det nära ledarskapet och den höga graden av självbestämmande. Lärarnas möjlighet att påverka sitt arbete leder till ökat engagemang. Gävlemoderaterna vill införa ett system med ökat självbestämmande för kommunala skolor och är beredda att lämna ifrån sig inflytande till skolledningen. Läraren Elev en s v ik tigaste resu rs Lärarna är elevernas viktigaste resurs och är avgörande för kvaliteten i skolan. Därför är ett av Nya Moderaternas viktigaste mål kompetensutveckling och möjligheter till fortbildningsinsatser för lärarkåren. Det gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar. Nya Moderaterna ska skapa fler karriärvägar för lärarna med syfte att höja läraryrkets status. Tjänster där undervisning och forskning kan kombineras ska införas. Större lönespridning inom lärarkåren är nödvändig. Detta ska uppnås genom att individualisera lärarnas lön i högre utsträckning och basera lönen på den enskilde lärarens kompetens och förmåga att utveckla sina elever. R ek torern as ledarsk ap - Av göran de för sk olan s u tv eck lin g Ett tydligt, målinriktat, demokratiskt ledarskap från rektorernas sida är avgörande för skolans utveckling. Rektor är skolans pedagogiska ledare! Därför ska rektorernas ledarkompetens utvecklas ytterligare. Rektorerna ska ha tidsbegränsad anställning på sin tjänst. Rektorer som fungerar väl i sin roll och leder skolan framåt får givetvis nya förordnanden, medan de som inte lyckas fullt ut inte får det. Efter avslutad rektorstjänst återgår en kommunalt anställd till sin tidigare tjänst. I Gävles skolor ska såväl elever som lärare och skolledning kontinuerligt utvärderas. Vi ska också tillsammans med förvaltningen regelbundet utvärdera skolledningarnas resultat. Sk olan En m odern arbetsplats De senaste årtiondenas snabba tekniska utveckling har förändrat samhället i grunden. Samtidigt är mycket sig likt i Gävles skolor. Skolan behöver anpassas till världen runt omkring. Det handlar delvis om tillgången till datorer och modern teknik, men framförallt att den nya tekniken kommer till användning i den traditionella undervisningen. IT är ett naturligt arbetsredskap på alla arbetsplatser. IT borde vara en självklarhet också i skolan, lika självklar som papper och penna. Den nya tekniken innebär även helt nya möjligheter för elever och lärare när det gäller individualisering, kontakter och samarbete långt utanför klassrummets gränser samt möjlighet att publicera sitt arbete och få återkoppling från fler. Modern teknik ska effektivisera lärarnas 16

17 administrativa arbetsuppgifter och frigöra tid som kan ägnas åt eleverna. Det är viktigt att lärarna fortbildas för att på ett naturligt sätt integrera IT i den normala undervisningen. Det är viktigt att se möjligheter med dagens teknik i Gävles skolor, som man t.ex. gjort på Polhemsskolan. An sv ar för k om peten sförsörjn in g Gävle kommun måste ta ett ansvar för att antalet utbildningsplatser i kommunen matchas mot arbetsmarknadens behov i kommunen, Gävleborg och norra Uppland. Det ska göras genom att samordna dimensioneringsbeslut med näringslivet och andra skolhuvudmän i området. Idag sker dimensioneringsbeslut i gymnasieskolan inte utifrån kompetensförsörjningsargument, utan enbart utifrån hur många elever som söker och hur stora elevkullarna är. Det skapar en för stor obalans mellan arbetsmarknadens krav och tillgången på kompetent arbetskraft. Vi ska utveckla ett forum där företag och skola kan mötas. Det ska främja företagsamhet och kreativitet, inspirera till nyfikenhet och samarbete. Forumet ska bygga broar och långsiktiga relationer mellan kommunens utbildningar, näringsliv och omvärld. Gedigen stu die och y rk esv ägledn in g Eleverna behöver en mer gedigen studie- och yrkesvägledning(syv) med tydlig arbetsmarknadsanknytning. SYV måste i högre utsträckning än idag också vara kopplad till behoven av arbetskraft och våga tala om för eleverna var de får möjlighet till arbete. Det finns undersökningar från Sveriges Elevkårer som visar att elevernas tillgång till en studie- och yrkesvägledare inte är tillräcklig. SYV-barometern, som visar kompetensnivån på SYV, visar att hela 20 procent inte har relevant utbildning. Gävle kommun ska kompetensutveckla sina studieoch yrkesvägledare. Daglig fy sisk ak tiv itet i sk olan Idag finns det många barn och ungdomar i skolåldern som inte rör sig tillräckligt mycket för att uppnå en god hälsa. Alltmer forskning pekar nu även på att motion och hälsosamma vanor underlättar lärande och kunskapsutveckling. För att säkerställa att alla elever rör på sig tillräckligt mycket ska daglig fysisk aktivitet införas i Gävles skolor. Elev er m ed beh ov av särsk ilt stöd sk a få rätt h jälp Den psykiska ohälsan bland ungdomar i skolåldern ökar. Framförallt bland unga kvinnor är problemet omfattande. Tillgång till en bra elevhälsa fyller en viktig funktion för att motverka den utvecklingen. I Gävle kommun ska en elevgaranti införas som innebär att man inom uppställda ramar har rätt att träffa elevhälsans olika funktioner. Det kan handla om att man ska få träffa läkaren inom en viss tid efter remiss från skolsköterskan -ett slags lokal vårdgaranti. Hög k v alitet i gy m n asiesk olan Gymnasieskolan ska ta hänsyn till att ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill gå vidare till högskola direkt efter gymnasiet medan andra drömmer om att få ett jobb så snabbt som möjligt. De två breda ingångarna för gymnasieeleverna ska vara en praktisk och en 17

18 teoretisk ingång. En praktisk ingång som syftar till att efter avslutad utbildning gå ut till ett jobb och en teoretisk ingång som syftar till att studera vidare på högskola. Valfrihet och bredd ska prägla utbildningarna. Oavsett studieinriktning ska alla studenter lämna gymnasiet med fullständiga betyg. På gymnasiets yrkesförberedande program ingår arbetsplatsförlagt praktik. För de högskoleförberedande programmen finns det dock inte något krav på praktik. Att skolorna involverar näringslivet i undervisningen i gymnasieskolan är mycket viktigt. En modell för detta är praktik för alla. Gävle kommun ska införa en veckas praktik för de elever, som går högskoleförberedande program. Praktik ger inte bara nyttiga insikter i hur de kunskaper man får med sig från skolan ska kunna användas i yrkeslivet, utan också möjlighet att knyta viktiga kontakter. Ung företagsamhet går ut på att eleverna under sin gymnasietid startar ett riktigt företag, skapar en produkt eller tjänst som de säljer för att sedan avveckla företaget efter att projektet är färdigt. Denna verksamhet har varit framgångsrik i länet och Gävle kommun. Dock erbjuds inte alla elever denna möjlighet, vilket måste ändras. Högsk olan i Gäv le är n av et Högskolan i Gävle är ett centralt nav för Gävle och hela regionen. Den har stor betydelse för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen. Gävleborgs län har Sveriges lägsta andel av personer med högre utbildning, något som också avspeglar sig i arbetslösheten. Att höja utbildningsnivån i samhället är av stor vikt för att klara den globala konkurrensen i kunskapssamhället och här har Högskolan i Gävle en avgörande roll. Ny kunskap, utveckling och kreativitet skapar positiva effekter på en rad andra områden inom Gävle kommun. För att främja en sådan utveckling handlar det dels om att aktivt arbeta för att underlätta övergången från gymnasiet till högre utbildning, dels om att tillsammans med Högskolan i Gävle hitta nya former för samarbete. Gävle kommun ska understödja Högskolan i Gävles mål att kommersialisera den högre utbildningens forskning och utveckling. V u x en u tbildn in g m ed ty dlig jobbfok u s Ibland är vuxenutbildning nödvändig för att man ska kunna komplettera sin utbildning. Det är en viktig möjlighet som ger många en andra chans. Nya Moderaterna i Gävle vill att vuxna ska ges möjlighet att själva välja anordnare av vuxenutbildning, på samma sätt som elever kan göra inom grund- och gymnasieskolan i dag. Utbildningar som ger behörighet till högre utbildning eller gör det påtagligt lättare att få arbete ska prioriteras. Vuxenutbildningen ska vara flexibel så att människor som vill kombinera yrkesarbete med utbildning ges möjlighet att göra det. 18

19 DET SK A V AR A TR YGGT ATT BLI ÄLDR E I GÄV LE Framtidens Gävle ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer med funktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Äldrevården ska kännetecknas av stor mångfald valfrihet och kvalité. Detta ska vi uppnå genom: Att tillvarata erfarenheter Anhörigstöd Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet Trygga medarbetare Att bygga bort köerna till särskilt boende Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsnedsättning Särskilt stöd Modern teknik i omsorgen Tillv arata erfaren h eter En tydlig jobbpolitik för äldre kommer att vara viktig för att få fler i arbete. Det har blivit förmånligare att anställa äldre och de som arbetar vidare efter sextiofem års ålder har fått förhöjt jobbskatteavdrag. Gävle kommun ska behålla och nyanställa fler äldre medarbetare. Ett effektivt sätt är att erbjuda kortare arbetstid i slutet av yrkeslivet. Flexibilitet och hänsyn till individen är viktigt. An h örigstöd Många anhöriga gör fantastiska insatser och det är viktigt att kommunerna erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Gävle kommun har ett bra anhörigstöd exempelvis Villa Milbo och Villa Brynäs. Tillgängligheten har dock försämrats på grund av byråkratiska processer och komplicerade biståndsbedömningar Kommunen ska förenkla reglerna för anhöriga att få stöd. Gävle kommun ska vara ett föredöme för andra arbetsgivare som generös arbetsgivare för de anställda anhöriga, som vårdar sina närstående. V alfrih et in om h em tjän st, särsk ilt boen de och daglig v erk sam h et Äldres rätt att välja själva betonas allt mer både vad gäller vård, omsorg och boende. Det är positivt. Verksamheten är till för människorna, inte tvärtom. Gävle kommun har infört valfrihet vad avser hemtjänsten. Vi moderater vill nu gå vidare och införa det fria valet för särskilt boende och dagligverksamhet. Valfriheten bör även utökas till val av matleverantör. Här ska finnas plats för flera utförare som kan leverera mat. Gävle kommuns biståndshandläggare har en avgörande roll för valfriheten för dem som har behov av olika typer av stöd. Alla brukare måste få en likvärdig bedömning oberoende av 19

20 vilken person som handlägger ärendet. Biståndshandläggarna behöver ständig kompetensutveckling och stöd i sitt viktiga arbete. Vi tror dock att alla människor själv vet vad de har för behov och önskemål. Ingen söker hjälp i onödan. Vi vill därför utreda möjligheten att avskaffa behovsprövning av hemtjänst för alla medborgare som fyllt 75 år. Inflytande, självbestämmande och integritet skapar trygga och lyckliga människor. För att valfriheten ska bli verklig krävs lättöverskådliga jämförelser mellan de olika typer av tjänster som kommunen eller andra aktörer tillhandahåller. Gävle kommun ska ta ett ännu större ansvar för att ge äldre en samlad bild av vilka boenden och vilken service som finns att tillgå, i kommunal eller annan regi. För att detta ska ske på ett på ett neutralt sätt ska äldreguider införas i kommunen. Uppgifter blir att erbjuda information kring faktorer som kvalitet på boende, mat, social gemenskap, personalens bemötande eller service på annat språk med mera. Try gga m edarbetare Genom välutbildade och kunniga medarbetare i äldreomsorgen skapas trygghet för såväl den äldre som de anhöriga. Personalen som tar hand om de äldre saknar ibland relevant utbildning för uppgiften, vilket dock inte förtar värdet av det goda arbete som de många gånger utför. Samtidigt är utbildningsmöjligheter för medarbetarna en av de enskilt viktigaste faktorerna för att de ska kunna växa i sin yrkesroll och kvaliteten därmed höjas. Nya Moderaterna ska arbeta för att möjligheter till utbildning ges för äldreomsorgens medarbetare, oavsett om utförandet sker i kommunens regi eller av andra. Faktorer som bland annat språkkompetens och geriatrisk kunskap kommer att bli allt viktigare i takt med att valfriheten, kraven och behoven inom äldreomsorgen ökar. Möjlighet till karriärvägar, utbildning och chefskap inom äldreomsorgen måste prioriteras. By gg bort k öern a till särsk ilt boen de I Gävle kommun finns det köer till särskilt boende. Detta medför onödigt lidande för de som behöver mycket omvårdnad och genererar höga kostnader för kommunen. Därför ska Gävle kommun snarast bygga fler särskilda boenden. Kommunen ska även stimulera tillkomsten av seniorboenden och trygghetsboenden i privat regi genom mark- och bostadspolitik likväl som genom bättre samverkan med hemtjänst och hemsjukvård. Kommunens ledning ska också komplettera marknaden genom tydliga ägardirektiv till Gavlegårdarna AB om att bygga särskilda boenden och liknande. Genom till exempel tillgänglighetsmärkning av bostäder, information om tekniska hjälpmedel, fixartjänster, trygghetslarm och färdtjänst kan äldres självbestämmande öka. Funktionsnedsättningar behöver då inte bli ett hinder i vardagslivet. Genom bostadsanpassning ska fler äldre ges möjlighet att bo kvar hemma längre. Det är viktigt att handläggning sker snabbt och effektivt. 20

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer