Sammanträde i Landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Landstingsstyrelsen"

Transkript

1 DAGORDNING Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (16) Sammanträde i Landstingsstyrelsen Ordförande kallar till sammanträde. Tid: kl Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 4 3 Övriga anmälningsärenden 4 Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden Sammanträdesplan 2014 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott - revidering av fullmäktiges datum för sammanträdet 3 november 5 5 Ändringar i reglementen 5 6 Dialysplatser i Ludvika 6 7 Lån till Dalarnas museum 6 8 Svar på motion från Michael Bengts (SD): Mobilapplikation för Landstinget Dalarna 7 9 Svar på motion från Bo Brännström (FP): Inför dagliga direktbussar mellan Avesta och Falun 7 10 Svar på motion från Leif Bergh (M): Angående rengöring av vårdsängar 8 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden Verksamhetsplan 2014 för Central förvaltning 9 12 Fördelning av budget 2014 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna 9 13 Verksamhetsplan 2014 för Hälso- och sjukvården Dalarna Fördelning av budget 2014 för Hälso- och sjukvården Val av parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen mandatperioden ALMI Företagspartner Gävle Dala inför ny avtalsperiod Svar på skrivelse från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Norra Dalarna angående akutplatser i Särna 12 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Box 712 Vasagatan Falun Falun Org.nr:

2 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 2 (16) 18 Svar på revisorernas granskning av följsamheten till landstingets anskaffningsprocess Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets beredskap vid allvarliga händelser och katastrofer Återkoppling på revisorernas uppföljning av tidigare granskning av landstingets besparingsarbete Återkoppling på revisorernas granskning av donationsstiftelser Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets redovisning av riktade statsbidrag Återkoppling på revisorernas granskning av kontroll och uppföljning vid Regionala forskningsrådet 15

3 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 3 (16) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandens förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A. Landstingsdirektören rapporterar Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg B. Uppföljning handlingsplan vårdgaranti Sven Nilsson, verksamhetschef kirurgi Falun Göran Sahlén och verksamhetschef kirurgi Mora Asbjörn Österberg C. Ekonomisk uppföljning inklusive bokslutsrapport 2013 Ekonomidirektör Peter Hansson och bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist D. Förändringar i Kommunallagen fr o m 1 februari Chefsjurist Kerstin Cederberg E. Konsekvenser av fullmäktiges beslut 20 februari 2012 om förändrat ägande av kollektivtrafikbolagen Chefsjurist Kerstin Cederberg F) LD13/01529 Ny företagshälsovård för Landstinget Dalarna Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist G). Översiktlig information om resultatet från medarbetarenkäten Utredare Tobias Dahlström H) Läget ang kollektivtrafiken Therese Sundell från ekonomienheten

4 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 4 (16) Anmälningsärenden 2 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. A) Ordföranden/vice ordföranden Bilaga B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör Bilaga C) Övriga chefer Bilaga 3 Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Bilaga

5 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 5 (16) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 4 Sammanträdesplan 2014 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott - revidering av fullmäktiges datum för sammanträdet 3 november Diarienummer LD13/00685 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Sammanträdesplanen daterad revideras så att fullmäktiges sammanträde 3 november flyttas till 20 oktober. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslutade den 22 april om datum för sina sammanträden Med anledning av ändringar i Kommunallagen fr o m 1 februari 2014 föreslås fullmäktiges planerade sammanträde den 3 november flyttas till 20 oktober. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Reviderad sammanträdesplan 5 Ändringar i reglementen Diarienummer LD13/03336 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Förändringar i nämndernas allmänna bestämmelser 8 om definitioner av vissa begrepp och signering av bilagor, enligt bilaga b), fastställs. 2. Förändringar i Landstingsstyrelsens reglemente 5 och 36, om tjänstemäns närvarorätt och beredning av ärenden till styrelsen, enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet Det har uppkommit behov av att justera tre paragrafer i Landstingets reglementshäfte. Förändringarna har sin grund i behovet av snabbare hantering och större delaktighet. I ärendet redovisas följande dokument:

6 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 6 (16) a) Beslutsunderlag b) Förslag till ändringar i Landstingsstyrelsens och nämndernas reglementen 6 Dialysplatser i Ludvika Diarienummer LD13/03414 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Dialysverksamhet med sex vårdplatser öppnas i anslutning till den medicin-geriatriska vårdavdelningen på Ludvika Lasarett. Sammanfattning av ärendet Behovet av dialysplatser ökar långsamt men kontinuerligt och ökningen förväntas fortsätta. Inom något år kommer inte behandlingskapaciteten att räcka till. En sjuksköterskeledd dialysverksamhet med sex behandlingsplatser, med specialistläkarstöd från Falun, föreslås inrättas på Ludvika Lasarett. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 7 Lån till Dalarnas museum Diarienummer LD13/03326 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Ett lån på 5 Mkr beviljas till stiftelsen Dalarnas Museum för att trygga den långsiktiga standarden av fastigheten Garvaren 6 2. Lånets löptid ska vara 24 år med de fyra första åren amorteringsfria. Ränta utgår med den av SKL årligen fastställda internräntan med ränteförfall varje halvår. Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Dalarnas Museum har inkommit med en begäran om lån på 5 Mkr för underhåll av fastigheten Garvaren 6. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Skrivelse från Dalarnas museum

7 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 7 (16) c) Mail från Landstingsfastigheter och skrivelse från Falu kommuns stadsbyggnadskontor 8 Svar på motion från Michael Bengts (SD): Mobilapplikation för Landstinget Dalarna Diarienummer LD13/01921 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Michael Bengts föreslår i en motion att Landstinget Dalarnas kommunikationsavdelning får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att starta upp en mobilapplikation där det ska finnas fakta, råd och tips till ett hälsosammare liv med ambitionen att patienter ska bli mer delaktiga i sin kontakt med Landstinget Dalarna. Landstinget Dalarna deltar tillsammans med alla övriga landsting och regioner i det nationella arbetet kring 1177 Vårdguiden och utvecklandet av e-tjänster. Det finns stor risk för suboptimering om Landstinget Dalarna skulle utveckla egna tjänster när ett omfattande samarbete kring utveckling av vårdinformation redan pågår nationellt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen 9 Svar på motion från Bo Brännström (FP): Inför dagliga direktbussar mellan Avesta och Falun Diarienummer LD13/01963 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning av ärendet Bo Brännström yrkar i motionen att Landstinget Dalarna utreder ett införande av dagliga turer med direktbussar mellan orterna Avesta- Hedemora-Falun tur och retur, måndagar till fredagar och att bussturerna

8 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 8 (16) införs som ett projekt under en begränsad tid och utvärderas. Om behovet kvarstår föreslås att bussturerna införs permanent. Dalatrafik bedömer att de inom ramen för den befintliga upphandlingen i huvudsak kommer att kunna genomföra en direkt busstrafik mellan Avesta och Falun som motsvarar det motionären efterfrågar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen 10 Svar på motion från Leif Bergh (M): Angående rengöring av vårdsängar Diarienummer LD13/01699 Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen med vad som anförts är besvarad. Sammanfattning av ärendet Motionären yrkar, med hänvisning till Värmlands länssjukhus, att team för rengöring av vårdsängar införs på samtliga sjukhus i Dalarna. Processen avlastar vårdpersonal och kan förbättra hygienförhållanden. Den kräver dock stora lokalytor och en större investering i tvättautomater m.m. Värmland läns landsting har konstaterat att processen inte fungerar tillfredsställande. Arbete pågår hos Värmlands läns landsting med att förbättra processen. Det finns för tillfället därför ingen anledning för Landstinget Dalarna att överväga denna metod men kommer att följa utvecklingen på området. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen

9 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 9 (16) Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 11 Verksamhetsplan 2014 för Central förvaltning Diarienummer LD13/03439 Ordförandens förslag 1. Verksamhetsplanen för central förvaltning 2014, enligt bilaga b), fastställs. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplanen för central förvaltning 2014 utgår från föregående års plan men med justeringar under rubrikerna Uppdrag, Ramar och Ansvarsområde/uppgift. Två tidigare avdelningar utgör 2014 egna enheter; Hälsovalsenheten och Kommunikationsenheten. En enhet, hjälpmedelsenheten, blir en egen förvaltning. Styrkortet tas bort. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 2014 för central förvaltning 12 Fördelning av budget 2014 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna Diarienummer LD13/03085 Ordförandens förslag tkr i driftbudget 2014 omdisponeras från Central förvaltning till Hjälpmedelsnämnden tkr i driftbudget 2014 omdisponeras från Central förvaltning till förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna 3. Driftbudgetramar per basenhet inom Central förvaltning enligt bilaga b) fastställs 4. Driftbudgetramar inom förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. Sammanfattning av ärendet Fullmäktige beslutade i november 2013 om en total driftbudgetram 2014 till Central förvaltning på tkr. Från och med 2014 är hjälpmedelsverksamheten organiserad dels i egen nämnd tillsammans med länets kommuner, dels i egen förvaltning under landstingsstyrelsen, Hjälpmedel Landstinget Dalarna. I bilaga framgår förslag till fördelning av

10 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 10 (16) budgetramarna till respektive basenhet inom förvaltningarna Central förvaltning och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Driftbudgetramar per basenhet Verksamhetsplan 2014 för Hälso- och sjukvården Dalarna Diarienummer LD13/03372 Ordförandens förslag 1. Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvården Dalarna, enligt bilaga b), fastställs. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvården Dalarna utgår från föregående års plan. Vissa justeringar och tillägg har dock gjorts. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan Fördelning av budget 2014 för Hälso- och sjukvården Diarienummer LD13/03383 Ordförandens förslag 1. Driftbudgetramar per basenhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt bilaga b) fastställs. 2. Förvaltningschefen för Hälso- och sjukvården får i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen i april med förslag till åtgärdsplan för ekonomi i balans för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Landstingsfullmäktige beslutade i november 2013 om en total driftbudgetram 2014 till hälso- och sjukvård på tkr. Hälso- och sjukvården räknar med tkr i intäkter från hälsovalsram, vilken budgeteras inom central förvaltning. I bilaga framgår förslag till fördelning av budgetramen till respektive basenhet inom hälso- och sjukvården. I ärendet redovisas följande dokument:

11 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 11 (16) a) Beslutsunderlag b) Bilaga: Driftbudgetramar per basenhet Val av parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen mandatperioden Diarienummer LD13/03496 Ordförandens förslag 1. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av sju ledamöter inrättas med uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. 2. Uppdraget ska redovisas i landstingsstyrelsen senast Som ledamöter i den parlamentariska arbetsgruppen utses Sammanfattning av ärendet Inför varje mandatperiod finns behov av en översyn av den politiska organisationen. En parlamentarisk arbetsgrupp föreslås därför inrättas i likhet med vad som gjordes inför innevarande mandatperiod. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen , ALMI Företagspartner Gävle Dala inför ny avtalsperiod Diarienummer LD13/03164 Ordförandens förslag 1. Rekommendationen från Region Dalarna om att godkänna förslag till samarbetsavtal mellan regionala parter i Dalarna antas. 2. Finansiering av landstingets del, tkr, av det årliga ägartillskottet sker inom landstingsstyrelsens budget för bidragsgivning. 3. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal i ärendet. 4. Beslutet gäller under förutsättning att länets samtliga kommuner också accepterar rekommendationen. Sammanfattning av ärendet Region Dalarna har beslutat om ägardirektiv för ALMI Företagspartner GävleDala AB och rekommenderar kommuner och landsting att godkänna förslag till samarbetsavtal för perioden samt besluta om aktieägartillskott. Ägartillskottet föreslås uppgå till tkr varav

12 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 12 (16) landstingets del uppgår till 43 procent, motsvarande tkr. Landstingets ägartillskott 2013 är tkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Region Dalarna, sammanträdesprotokoll c) Ägardirektiv Almi Företagspartner GävleDala AB d) Förslag till samverkansavtal 17 Svar på skrivelse från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen Norra Dalarna angående akutplatser i Särna Diarienummer LD13/02889 Ordförandens förslag 1. Svar till hälso- och sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna, enligt beslutsunderlaget, godkänns. Sammanfattning av ärendet Hälso- och sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna har i skrivelse påtalat behov av att skapa akutplats på Särna äldreboende. Målgruppen är patienter som bedömts medicinskt färdigbehandlad av läkare men med ett omvårdnadsbehov, som inte kan tillgodoses i hemmet. En smidigare lösning av nödvändig biståndsbedömning efterfrågas. Biståndsbedömning och hur detta organiseras är ett ansvarsområde för respektive kommun. Landstinget och kommunerna har likväl ett gemensamt åtagande att utveckla vårdsamverkan. Att en dialog om arbetsformer för en mer sammanhållen vård och omsorg fortsätter i den lokala politiska samverkansberedningen ses därför som angeläget. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Protokollsutdrag, Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna Svar på revisorernas granskning av följsamheten till landstingets anskaffningsprocess Diarienummer LD13/02887 Ordförandens förslag 1. Svar till revisorerna enligt bilaga d) godkänns.

13 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 13 (16) Sammanfattning av ärendet Med anledning av de skadeståndsrisker samt de i övrigt negativa konsekvenser som bristande följsamhet till gällande lagstiftning (LOU) och interna regelverk kan orsaka har revisorerna genomfört stickprovskontroller gällande följsamheten. Revisorerna har även gått igenom interna regelverk. Regelverket bedöms i stort som tillfredsställande. Revisorerna pekar på brister i genomförandet av upphandlingar i enlighet med LOU, och följsamheten till upphandlade avtal. Den centrala tillsynen inklusive kontroll, uppföljning och åtgärdande vid avvikelser behöver stärkas. Landstingsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att de interna regelverken för anskaffningsprocessen och LOU följs. Även om revisionens granskning i stort visar att efterlevnaden till det interna regelverket är god, så bedöms ett fortsatt arbete och en förstärkning av insatser inom området som viktiga. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Landstingsrevisorernas rekommendation och rapport c) KPMG AB rapport d) Svar till revisorerna 19 Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets beredskap vid allvarliga händelser och katastrofer Diarienummer LD13/02261 Ordförandens förslag 1. Landstingsstyrelsen godkänner återkopplingen till revisorerna. Sammanfattning av ärendet Under 2013 har landstingets revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om landstinget upprätthåller en planering och beredskap inför extraordinära händelser och katastrofer som är ändamålsenlig och tillräcklig. Enligt revisionsrapporten har Landstinget Dalarna en planering och beredskap inför extraordinära händelser som i huvudsak är ändamålsenlig men inte tillräcklig. Revisorernas samlade bedömning är att styrelsen noga bör följa upp att hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att möta extraordinära händelser och katastrofer kontinuerligt utvecklas och stärks. Vissa åtgärder är redan vidtagna och övriga synpunkter och rekommendationer som lyfts fram i rapporten kommer att beaktas.

14 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 14 (16) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Revisionsrapporten 20 Återkoppling på revisorernas uppföljning av tidigare granskning av landstingets besparingsarbete Diarienummer LD13/02868 Ordförandens förslag 1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. Sammanfattning av ärendet Revisorerna har genomfört en granskning av landstingets besparingsarbete. De rekommenderar landstingsstyrelsen att fortsätta med att återställa ekonomisk balans samt att fortsätta utveckla landstingets förvaltningskultur, bl a avseende analys, underlag och dokumentation. Landstingets verksamheter har utvecklats i relativt snabb takt under en period av tre år. Ett nytt vårdinformationssystem har införts. Förändringar i verksamheterna har genomförts parallellt med Åtgärdsplan för ekonomi i balans, vilket medför svårigheter att genomföra en djupgående och omfattande analys av besparingsarbetet. Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram rapporter för analys och uppföljning av vårdens produktion, prestationer, tillgänglighet och kvalitet. Även produktionsplaneringen utvecklas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Revisorernas missiv c) PWC:s granskningsrapport 21 Återkoppling på revisorernas granskning av donationsstiftelser Diarienummer LD13/01932 Ordförandens förslag 1. Återkopplingen till revisorerna godkänns Sammanfattning av ärendet Landstingets revisorer har granskat 2012 års förvaltning av de donationsstiftelser som förvaltas av landstinget. Revisorerna bedömer att

15 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 15 (16) det är nödvändigt med en förändring beträffande organisationsnummer och årsredovisningar för stiftelserna vid folkhögskolorna. En förändring, med anledning av revisorernas synpunkt, kommer att göras fr o m 2013 års förvaltning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Revisorernas skrivelse och granskningsrapporten 22 Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets redovisning av riktade statsbidrag Diarienummer LD13/02260 Ordförandens förslag 1. Återkopplingen till revisorerna godkänns Sammanfattning av ärendet Landstingets revisorer har granskat redovisningen av verksamhetsanknutna/riktade statsbidrag. Revisorerna konstaterar att redovisning och interna arbetssätt i allt väsentligt är ändamålsenlig. Revisorerna rekommenderar dock att den fr o m 2013 inrättade styrgruppen för riktade statsbidrag utvecklas med beaktande av PwC:s förslag. Den aktuella styrgruppen är ett samverkans- och beredningsforum på tjänstemannanivå. Gruppens arbetsformer är under utveckling och revisorernas synpunkter kommer att beaktas inom styrgruppens arbete. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Landstingsrevisorernas skrivelse och granskningsrapporten 23 Återkoppling på revisorernas granskning av kontroll och uppföljning vid Regionala forskningsrådet Diarienummer LD13/02596 Ordförandens förslag 1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. Sammanfattning av ärendet Under 2013 har revisorerna inom landstingen i Uppsala-Örebro samverkansregion granskat ändamålsenligheten i kontroll och uppföljning

16 DAGORDNING Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sida 16 (16) av Regionala forskningsrådets verksamhet. Synpunkterna behandlar huvudsakligen samverkansnämndens kontroll och uppföljning av rådet. Synpunkterna är relevanta och är möjliga för samverkansnämnden att realisera genom en tydlig kravspecifikation från nämnden gentemot forskningsrådet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Revisorernas skrivelse c) Granskningsrapport Regionala forskningsrådet - Kontroll och uppföljning

17 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN A) Ordförande/vice ordförande Delegat enligt Dnr Ärende Beslut LS 17/13 LD13/01640 Fullmakt Att ge fullmakt att företräda Landstinget Dalarna enligt protokoll. 17/13 LD13/02945 Beslut rörande landstings-/ Regiongemensam hemställan Att landstingsstyrelsen om ändring av patientdatalagen ställer sig bakom när det gäller skolhälsovårds- förslaget. journaler 17/13 LD13/02486 Svar på remiss cykelplan för Falu kommun Att överlämna remisvar enligt protokoll. 17/13 LD13/02573 Remissvar-Förslag till Länsplan för regional transportinfra- Att överlämna remissvar struktur i Dalarna till Region Dalarna enigt protokoll. 17/13 LD13/02219 Remissvar-Slutbetänkande ansvarsfull hälso- och sjukvård Att överlämna remissvar (SOU 2013:44)l till Socialdepartementet enligt protokoll. 17/13 LD11/03247 Förlängning av avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken Att förlänga avtalet om driftbidrag för kollektivtrafiken. 17/13 LD14/00228 Kampanj för tolerans, anti rasism och mot främlings- Landstinget Dalarna fientlighet i vardagen. lämnar kr i bidrag till ett stipendium som ska ges till den eller de som gör vardagsinsatser för integration och samlevnad. Stipendiet ingår i Dalarnas Tidningars kampanj för tolerans, antirasism och mot främlingsfientlighet.

18 17/13 LD14/00202 Brev Brevsvar till NN angående synpunkter på kösystem m m. 17/13 LD13/03513 Remissyttrande Förslag om ändrade regler för direkt- Att överlämna remissvar upphandling till Socialdepartementet enligt protokoll.

19 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN B) landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 17/13 LD13/00957 Gåva till Lekterapin, Skr 3 Barn- och ungdomsmedicin, Att ta emot gåva från Falu lasarett. Falu IK Tjejruser kr, Lars Torris kr LD/13/00957 Gåva till Lekterapin, Skr 4 Barn- och ungdomsmedicin, Att ta emot gåva från Falu lasarett. Falu Simsällskap kr

20 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN C) Övriga chefer Delegat enligt Dnr Ärende Beslut LS 17/13 LD13/03411 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv- Att anta överenskommelsen. Avtalad Pension KAP-KL) 17/13 LD13/03410 Nya Samverkansregler mellan hälso- och sjuk- Att anta de nya samverkansvård och industri. reglerna. 17/13 LD14/00038 Löneöversyn 2012 av seende o-organiserade Att fastställa nya löner i Psykologer inom Psykolog- löneöversyn 2012 enligt förbundets avtalsområde. protokoll.

21 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN C) Övriga chefer Delegat enligt Dnr Ärende Beslut LS 17/13 LD12/01878 Ansökan ur Makarna Hesséns Minnesstiftelse Att bevilja Landstinget Dalarna kr avseende temavecka för lungsjuka vid rekreations- Hotell Tandådalen. 17/13 LD12/00381 Ansökan ur Carlborgsons Stiftelse Att bevilja Dalarnas Dövas förening bidrag med kr till sin verksamhet inkl samarbete med Pedagogiska hörselvården med kr. 17/13 LD13/03109 Begäran om utlämnande av uppgifter ur patientjournal Att inte lämna ut de begärda handlingarna. 17/13 LD13/03111 Begäran om utlämnande av uppgifter ur patientjournal Att inte lämna ut de begärda handlingarna. 17/13 LD13/03198 Begäran om utlämnande av uppgifter ur allmänna Att inte lämna ut de begärda handlingar handlingarna. 17/13 LD12/02635 Ansökan ur Makarna Hesséns Minnesstiftelse Att bevilja avdelning 24, Falu lasarett, kr för att främja vistelsen av sjuka på avdelningen. 17/13 LD12/02636 Ansökan ur Makarna Hesséns Minnesstiftelse Att bevilja avd 24, Falu lasarett, kr för TVmottagare och prenumeration av ICA-kuriren.

22 17/13 och LD13/03169 Begäran om utlämnande av /13 uppgifter ur allmänna Att inte lämna ut de begärda handlingar handlingarna. 17/13 och LD14/00280 Begäran om utlämnande av /13 uppgifter ur allmänna Att inte lämna ut de begärda handlingar handlingarna. 17/13 och LD13/02659 Begäran om utlämnande av /13 LD13/02394 uppgifter ur allmänna Att inte lämna ut de begärda handlingar handlingarna. 17/13 och LD13/02433 Begäran om utlämnande av /13 uppgifter ur allmänna Att inte lämna ut de begärda handlingar handlingarna.

23 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN C) Övriga chefer Delegat enligt Dnr Ärende Beslut LS 17/13 LD13/02237 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna Att revidera Avtal Hälsoval Dalarna, Bilaga Ersättning, bilaga Uppföljning och Förfrågningsunderlag enligt bilagor.

24 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN C) Övriga chefer Delegat enligt Dnr Ärende Beslut 17/13 LD13/00896 Upphandling av läkemedel vätskor Att Landstinget Dalarna ansluter sig till Landstingets i Uppsala län beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. 17/13 LD13/00734 Upphandling av tryckning av Hushållstidning Att som leverantör av tryckning av hushållstidning till Landstinget Dalarna utse V-TAB AB. 17/13 LD13/01103 Upphandling av TV-apparater I offentlig miljö Att avbryta den aktuella upphandlingen och att ny upphandling kommer att genomföras inom kort. 17/13 LD12/00043 Upphandling av antidecubitus madrasser Att för en avtalsperiod på två år med option om förlängning upp till 24 månader utse leverantörer enligt protokoll. 17/13 LD13/01648 Upphandling av TV-apparater i offentlig miljö Att den aktuella upphandlingen avbryts. 17/13 LD11/02903 Migrering av patientunderlag för maskinell dosdispensering Beslutas att tilläggsavtal för öppenvård teknas med Apoteket AB för en avtalsperiod som upphör då migreringen slutgiltigt ska vara genomförd. Beslutet gäller under förutsättning att avtal tecknas.

25 17/13 LD13/01981 Upphandling av Ramavtal TV-apparater i offentlig miljö Att som leverantör av TVapparater i offentlig miljö anta Atea Sverige AB. 17/13 LD13/01418 Upphandling av flödesmätare och prober Att som leverantör utse Vingmed AB. 17/13 LD13/01249 Upphandling av analgesiutrust ning Att som leverantör utse AGA Gas AB samt Medicvent AB. 17/13 LD13/01765 Upphandling av Tc-generatorer Att som leverantör utse GE Healthcare AB. 17/13 LD13/01765 Upphandling av Radioaktiva läkemedel Att som leverantörer utse CardiRad Sweden AB och GE Healthcare AB. 17/13 LD13/00861 Upphandling av laparoskopisk Simuleringsutrustning Att som leverantör utse Surgical Science Sweden AB. 17/13 LD13/01765 Upphandling av berednings satser Att utse leverantörer enligt protokoll. 17/13 LD12/00044 Upphandling av Maldi-ToF utrustning Att för en avtalsperiod på tre år som leverantör utse Bruker Daltonics Scandinavia AB. 17/13 LD13/02114 Upphandling av klassisk Rygg- och nackmassage Att utse leverantör av klassisk rygg- och nackmassage till anställda inom Folktandvården Dalarna enligt protokoll. 17/13 LD13/02657 Upphandling av manuella rullstolar Att utse leverantörer enligt protokoll. 17/13 LD13/02673 Upphandling av glukoskuvetter Att som leverantör utse HemoCue AB.

26 17/13 LD13/01575 Upphandling av handledar utbildning Att som leverantör utse Hoff&Lindahl Organisationsutveckling AB. 17/13 LD13/02811 Upphandling systemutvecklare Att avbryta upphandlingen. 17/13 LD11/00172 Förlängning av avtal avseende Endoskopiutrustning Att förlänga avtalet med leverantörerna enligt protokoll. 17/13 LD13/02444 Upphandling av kardiotoko grafiutrustning inkl telemetri Att som leverantör utse Vingmed AB. 17/13 LD12/00194 Förlängning av avtal avseende TFMU Att förlänga avtalet med BrAnd att gälla t o m /13 LD11/03376 Förlängning av avtal avseende Särskilt Läkarutlåtande (SLU) Att förlänga avtalet med och läkare till det landstings- AB Bennstam et AL att interna teamet för försäkrings- gälla t o m medicinska utredningar. 17/13 LD13/02672 Upphandling av textilier till Landstingstvätten i Att som leverantörer utse Fredriksberg Kanwar Textilegroup AB och Promoters Textil AB. 17/13 LD13/01270 Upphandling av synhjälpmedel Landstinget Dalarna ansluter sig till Landstingets i Uppsala län beslut och fattar härmed ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. 17/13 LD13/02805 Upphandling av testare Att som leverantör utse Sogeti Sverige AB och konsult Malin Rune. 17/13 LD13/01131 Förlängning av avtal avseende projektledare MiT Att förlänga avtalet med Nethouse Sverige AB att gälla t o m

27 17/13 LD12/03090 Upphandling av gånghjälp medel Att utse leverantörer enligt protokoll. 17/13 LD13/01184 Återkallande av tidigare beslut samt ny tilldelning av kontrakt Att som leverantör utse avseende armbågskrycka Sanicare. vuxen 17/13 LD13/03021 Samarbets- och prisavtal med SJ Att teckna avtal med SJ AB perioden /13 LD13/01102 Upphandling av utrustning för undersökning av lungfunktion Att den aktuella upphandlingen avbryts och ny upphandling kommer att genomföras. 17/13 LD13/03276 Upphandling av gåbord smal elektrisk höjdreglering Att som leverantör utse Gate Rehab Development AB. 17/13 LD13/01104 Upphandling av arbetskläder till personalen på Rättpsyk i Att som leverantör utse Säter Entrémattan i Avesta AB. 17/13 LD12/02323 Upphandling av PA-system Att som leverantör av PAsystem inkl support och underhållsavtal utse CGI Sverige AB. 17/13 LD13/02282 Upphandling av 32 st disk godsvagnar till Falu lasarett Att som leverantör utse Temp-Rite international GmbH/Kopral AB. 17/13 LD13/01273 Upphandling av Spärrhantering för R7e arkiv. Att som leverantör utse Tieto AB. 17/13 LD13/02594 Upphandling av avyttring och destruktion av sekretessavfall Att som leverantör utse IL i Landstinget Dalarna Recycling Service AB. 17/13 LD13/02583 Upphandling av övervaknings system Att som leverantör utse Medexa Diagnostisk Service AB.

28 17/13 LD13/02433 Upphandling av ortopedteknisk verksamhet Att som leverantör utse Aktiv Ortopedteknik i Dalarna AB. 17/13 LD14/00358 Upphandling av arbetsstolar Landstinget Dalarna ansluter sig till Landstingets i Uppsala län beslut och fattar härmed ett likalydande beslut för egen del.

29 LANDSTINGSSTYRELSEN BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Kultur- och bildningsnämnden Patientnämnden och Servicenämnden Fastighetsnämnden Hälso- och sjukvårdsberedning, Västerbergslagen Hälso- och sjukvårdsberedning, Avesta/Hedemora/Säter Hälso- och sjukvårdsberedning, Borlänge Nämnden för Kostsamverkan och Länshandikapprådet och Pensionärsrådet och Tolk- och hörselrådet Finsam Falun och Södra Dalarnas Samordningsförbund och Finsam Västerdalarna Region Dalarna, Direktionen, , Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen och Gävle-Dala Företagshälsa och B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: LD13/02997 Cirkulär 13:52 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv LD14/00138 Cirkulär 13:60 Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) LD13/03458 Cirkulär 13:66 Överenskommelse för år 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting inom området vård och socialtjänst; Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre och Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. LD13/03489 Cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).

30 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) LD14/00140 Cirkulär 14:3 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT2014 och läsåren 2014/15, 2015/16 och 2016/17. C) Dnr LD13/03116 Styrelsens beslut nr 7 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. D) Dnr LD13/02722 Avsägelse från uppdraget som ordförande i gemensam nämnd för kostsamverkan. E) Dnr LD12/03028 Protokollsutdrag från Fastighetsnämnden angående Riktlinje Byggnadstekniskt Brandskydd. F) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut LD12/02866 Närstående person har gjort en anmälan om fel i vården vid Hedgårdens särskilda boende i Smedjebackens kommun. De brister som framgår har redan granskats av IVO i Lex Mariaanmälan. Beslut i ärendet fattades IVO finner inte skäl att utreda ärendet vidare. Tillämpliga bestämmelser: 7 kap. 8 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL LD13/01146 Klagomål om fel i vården avseende bemötande, vård och behandling vid Medicinkliniken och Akutmottagningen, Falu lasarett. Av patient med Mb Crohn (tarmsjukdom) samt diabetes. Efter granskning av de i anmälan aktuella händelserna anser IVO att vården har gjort rimliga bedömningar och vidtagit adekvata åtgärder. Tillämpliga bestämmelser: 3 kap. 1-2, 7 kap. 12 Patientsäkerhetslagen (2010:659)

31 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) LD13/02561 Närstående person har gjort en anmälan om fel i vården vid Hedgårdens särskilda boende samt vårdcentralen Smedjebacken-Söderbärke i Smedjebackens kommun. Berörd patient är diagnostiserad Alzheimers sjukdom med beteendemässiga och psykiska symtom. Det har funnits oklarheter kring patientens epileptiska krampanfall samt läkemedelsbehandling mot kramperna och andra symtom. IVO konstaterar bland annat att det vid vissa tillfällens saknas dokumenterade uppgifter i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen, se bifogat beslut för fler synpunkter från IVO. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1-2 (Patientsäkerhetslag) (2010:659), PSL 2 a-b 1 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL 3 kap. 6 Patientdatalagen (2008:355), PDL 3 a kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 4 kap. 2-4 och 5 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LD13/01829 Klagomål om fel i vården rörande felaktig information om provresultat. Anmälaren fick besked ang ett urinprov som hade ordinerats för ett blöjbarn var normalt fastän provet aldrig hade tagits. Händelsen rör ett tillbud med ringa risk för patientsäkerheten. Hade däremot patienten haft ett allvarligt sjukdomstillstånd hade hanteringen av provsvar kunnat vålla patientskada. Tillbudet har hanterats korrekt och personal har informerats om vikten av noggrannhet vid avläsning och information om provsvar. IVO finner inte skäl att utreda ärendet vidare. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659) 2 a-b Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) LD12/03265 Klagomål om fel i vården. Trycket i höger öga kontrollerades inte inför en operation i december 2011 samt att Ögonrådgivningen lämnat felaktiga råd. Patienten har avlidit och därför avskrivs ärendet.

32 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) LD12/02135 Klagomål om fel i vården, bristande vårdkejda m.m. Närstående till patienten har gjort anmälan. Patienten hade primär skleroserande kolangit. Hon vårdades vid Avesta lasarett, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala från 2010 tills patienten avled i juni En transplantation blev aktuell. Anmälaren anser att samarbetet mellan sjukhusen inte har fungerat. IVO finner inte skäl att kritisera vården men vill framhålla att patientens familjs upplevelse har varit mycket negativ vilket tyder på brister i samarbetet gentemot patientens familj. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL 3 kap. 1 PSL 3 kap. 1 och 4 kap. 4 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården. Numera återfinns motsvarande bestämmelse i 4 kap. 6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. LD12/02856 Anmälan om fel i vården, felaktig diagnos vid Akutmottagningen Falu lasarett. Patienten uppsökte akutmottagning Falu lasarett p g a tung andning och smärta. Hon skickades hem med värktabletter. Diagnosen blev ev brutet revben. Patienten uppsökte återigen akutmottagningen efter fem dagar eftersom ingen förbättring skedde. Hon blev överförd till Infektionskliniken där man misstänkte lunginflammation men kunde inte utesluta blodpropp i lunga då patienten var gravid. Hon blev hemskickad i mycket dåligt skick men skulle återkomma dagen efter. Röntgenundersökningen visade tre blodproppar i lunga. IVO finner ingen anledning till kritik av vården eller berörd personal. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL LD13/02081 Klagomål om fel i vården. Bristfällig utredning, missad diagnos vid vårdcentral Domnarvet, Borlänge

33 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) Patienten sökte p g a lågt blodvärde januari Behandling med järntabletter sattes in. I augusti 2011 söker patienten igen eftersom hon fortsatt mådde dåligt. Läkaren ordinerade mer järnmedicin. Vid kolposkopi juni 2012 upptäcktes en tjocktarmstumör. IVO konstaterar att händelsen har medfört allvarlig vårdskada. IVO riktar kritik mot läkarens agerande. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL 3 kap, 6 kap. 1-2 och 7 kap. 18 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL 4 kap. 2-4 och 5 kap. 1-2 Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LD13/01143 Klagomål om fel i vården. Fördröjd behandling vid Falu lasarett. Patient som bröt armen mars 2012 och blev gipsad. Efter 10 dagar byttes gipset till en s.k container, vilken var för liten. Detta medförde komplikationer som gjorde att patienten remitterades till St Görans sjukhus i Stockholm för operation. Patienten opererades i juni IVO bedömer att adekvat behandling gavs och finner inte skäl till kritik. Ärendet avslutas. 3 kap kap. Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL LD13/00103 Klagomål om bristande patientsäkerhet vid psykiatriska öppenvårdsmottagningen Borlänge Anmälaren har själv tjänstgjort som stafettläkare på mottagningen och anför att det finns risk att patienterna drabbas av behandling utan föregående diagnostik, långvariga passiviserade sjukskrivningar, iatrogent beroende av narkotikaklassade läkemedel, hälsovådlig läkemedelsbehandling. IVO bedömer att verksamheten vidtagit adekvata åtgärder. Brister som framkommit i utredningen gör att IVO öppnar ett nytt ärende för att närmare utreda om åtgärder bör vidtas mot vårdgivaren. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL

34 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) 4 kap. 2-4 och 5 kap. 1-2 Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LD13/00549 Klagomål avseende bristande behandling vid Rättspsykiatriska vården Säter. Anmälaren klagar över att han inte får flytta tillbaka till Norge samt anmäler att vården är tortyr. IVO har ingen laglig möjlighet att pröva en begäran om överföring till annat land. Verksamheten har vidtagit åtgärder i form av samtal med personal och samverkan med anhöriga, vilket bedöms adekvat. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 17, 19 och 20 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT 6 och 8 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL 4 kap. 8 Socialstyrelsens föreskrifter (2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 12 Förordning (1991:1472) psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård LD13/00739 Klagomål avseende medicinering. Patienten mår inte bra av sin neuroleptikamedicinering. Nuvarande läkare kräver att hon ska ta depotinjektioner var 14:e dag. IVO finner inte stöd för att läkaren har brustit i omhändertagandet och finner inte skäl att vidta ytterligare åtgärder. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 17, 26 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT LD13/00846 Klagomål om fel i vården. Bristande behandling vid psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Hedemora och Säter. Patienten har gått i gruppterapi och fått besked om att hon inte är mottaglig för behandling. IVO har inte funnit några bister som föranleder kritik till vården. Ärendet avslutas.

35 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL LD13/00877 Klagomål om fel i vården och felaktig behandling vid Allmänpsykiatriska kliniken Falun och Säter, Falu lasarett. Anmälare är socialsektererare. Patienten har framfört klagomål till en socialsekreterare, om att han vid ett flertal tillfällen varit inlagd inom psykiatrin efter att ha missbrukat narkotiska preparat. IVO har inte funnit några bister som föranleder kritik till vården. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL LD13/01993 Klagomål angående bristande/utebliven behandling vid vårdinrättning i Borlänge. Patienten har avlidit och därför avskrivs ärendet. LD13/03021 Klagomål om fel i vården. Felaktig behandling vid BUP i Falun. Anmälare är Falu kommun/socialnämnden. Anmälan rör en patient som av socialnämnden varit placerad på SiS (Statens instutionsstyrelse) ungdomshem Vemyra, se beslut. IVO finner att dokumentationen av patientens vård är mycket dålig. De brister som framkommit är av sådan karaktär att IVO kommer att följa upp ärendet för att närmare utreda om åtgärder bör vidtas mot vårdgivaren. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 7 kap. 20 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL 3 och 11 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT 3 kap. 6 Patientsäkerhetslag (2010:659)

36 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård och boende 3 kap. 6 Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. LD13/03225 Klagomål om fel i vården, utebliven remiss och fördröjd behandling vid Säters vårdcentral. Patienten hade en utväxt på en halsmandel. Remiss skulle skrivas till Öron-näsa-hals-mottagningen men detta skedde inte som utlovats. Patienten kontaktade annan läkare som direkt skrev remiss till ÖNHmottagningen. Patienten fick senare diagnosen tungbascancer. IVO påpekar att det ska finnas skriftliga rutiner för remisshantering hos vårdgivaren. Man finner inga skäl till kritik av vården i övrigt. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659), PSL Socialstyrelsens föreskrifter /SOFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. LD13/02020 Klagomål om fel i vården vid Älvdalens vårdcentral. Patienten hade en svår infektion i underarmen. Vid besök på vårdcentralen lovade läkaren att skriva ut penicillin, vilket han dock glömde. Dagen efter skrev bakjourläkaren ut receptet istället. En dag senare fick anmälaren åka sjuktransport till Akademiska sjukhuset i Uppsala för vård. IVO finner inga skäl till kritik av vården. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) LD12/03580 Anmälan om fel i vården, missad diagnos, fördröjd behandling vid ortopedkliniken Falu lasarett.

37 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) Patienten förlorade funktionen i båda benen i hemmet. Magnetkameraundersökning visade diskbråck samt spinal stenos. Operation utfördes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. IVO finner inga skäl till kritik av vårdförloppet. Ärendet avskrivs. LD13/00727 Klagomål om fel i vården, bristande utredning och fördröjd behandling vid Solsidans vårdcentral, Ludvika och Kvinnosjukvård Dalarna. Anmälan avser en kvinna som uppsökte vård vid ett flertal tillfällen p.g.a. underlivsbesvär. Slutligen visade det sig att hon hade livmoderhalscancer och livmodern opererades bort. IVO är kritisk till att diagnosen fördröjdes vid vårdcentralen. Man är även kritisk till att handläggningen av patienten fördröjdes vid kvinnokliniken p.g.a. felprioritering av remissen. En Lex Maria-anmälan har gjorts. Inga ytterligare åtgärder från IVO. Tillämpliga bestämmelser: 2 a Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap. 3 och 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag (2010:659) LD13/01455 Klagomål om fel i vården ang felaktig diagnos vid Orsa vårdcentral vilket medfört nedsatt hörsel och sjukskrivning. IVO finner inga skäl till fortsatt utredning. Man hänvisar patienten att begära ekonomisk ersättning från Patientskaderegleringen AB. Tillämpliga bestämmelser: Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. LD13/00613 Närstående person inlämnat klagomål angående brister i vård och behandling. Anmälaren anser att patienten fick enonödigt utdragen behandlingstid från första besöket på vårdcentralen 22/2 till 21/3 då patienten skickades till Falu lasarett. Vid Falu lasarett drabbades patienten av en massiv stroke.

38 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (17) IVO konstaterar att det finns brister i flera led i vården av patienten vid vårdcentralen och är kritisk till att berörd läkare inte utfört vård och behandling korrekt. Det går dock inte att bedöma om patientens insjuknande i stroke hade samband med de påtalade bristerna i patientens vård. Ingen ytterligare åtgärd från IVO:s sida. Tillämpliga bestämmelser: 2e, 29 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3 kap. 1-3, 5 och 6 kap. 1-2 Patientsäkerhetslag (2010:659) LD12/02731 Klagomål angående läkemedelsbiverkan vid Skogsbo vårdcentral. Anmälaren är make till patienten. Patienten blev plötsligt dålig i hemmet. Hon hade drabbats av en massiv stroke. Inga livsuppehållande åtgärder skulle vidtas och patienten avled två timmar senare. Anmälaren undrar om patientens läkemedel Waran kan ha bidragit till att förkorta patientens liv. IVO finner att patienten har handlagts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns inget stöd för kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: 6 kap. 1 Patientsäkerhetslag (2010:659) LD13/01533 Klagomål om fel i vården. Bristfällig utredning och missad diagnos vid Kvarnsvedens vårdcentral. Barnet och anhörig sökte vårdcentralen vid flera tillfällen under 2012 p.g.a. oklar feber. Prover var normala. Därefter sökte man akut till Falu lasarett. Efter utredning skickades barnet till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där ställdes diagnosen B-cellslymfom (cancer). IVO finner inte skäl till någon fortsatt utredning. Ärendet avslutas. Tillämpliga bestämmelser: Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter /SOFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.

B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015.

B) LD14/03326 Cirkulär 14:39 från SKL Budgetproposition för år 2015. LANDSTINGSSTYRELSEN BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2015-02-16 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Pensionärsrådet 2014-09-11 Pensionärsrådet 2014-11-06

Läs mer

Övriga anmälningsärenden

Övriga anmälningsärenden landstinget DALARNA LANDSTI NGSSTYRELSEN \ ~lka(;a l6'~ Z1 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammantradesdatum 2014-04-07 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Servicenämnden

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården ANMÄLNINGSÄRENDEN LANDSTINGSTYRELSEN 2015-06-01 LD 1 (6) Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning Datum Beteckning/diarienr Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut Anmälan om fel i vården

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl.

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl. I ~ landstinget II DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN DllAGA L6 bs BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2014-06-02 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Fastighetsnämnden

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång I 111 ~ Landstinget DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Kirurgi 0 0 0 3 3 6 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/02515 Uppdnr 1035 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland.

BESLUT. Tillsyn av 1177 Vårdguiden på telefon, Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland. BESLUT /(\ 2015-04- f 6 inspektionen för värd och omsorg Dnr 8.5-7561/2014 1(13) Avdelning sydöst Helena Nilsson Helena.Nilsson@ivo.se Region Östergötland Ledningsstaben 581 91 Linköping Ärendet Tillsyn

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen DAGORDNING Landstingsstyrelsen Central förvaltning Sammanträde 2015-06-01 Sida 1 (17) Sammanträde i Landstingsstyrelsen Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-06-01, kl 10:00 Plats: Futurum, Landstingshuset,

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Administrativ enhet Dnr LD14/02923 Uppdnr 891 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

YTIRANDE. Datum 2012-03-12 UTREDNING OCH YTIRANDE I ANLEDNING AV JO-ANMÄLAN, DNR 223-2012

YTIRANDE. Datum 2012-03-12 UTREDNING OCH YTIRANDE I ANLEDNING AV JO-ANMÄLAN, DNR 223-2012 I II landstinget DALARNA LEDNINGSENHETEN Rättsavdelningen Chefsjurist Kerstin Cederberg Riksdagens Ombudsmän - JO Box 16 327 10326 STOCKHOLM YTIRANDE Datum 2012-03-12 Beleck.ning/diarienr Dnr LD12/00339

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan 1(7) Patientsäkerhetsenheten 2015-03-27 Vårdutvecklare, Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@regionjh.se Dnr: VVN/16/2015 Uppföljningsrapport Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan

Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ekonomienhet Dnr LD14/03061 Uppdnr 982 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen 2014-03-02

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

LD13/01448 Verkställighetsbestämmelser för landstingsdirektören och landstingsstyrelsens förvaltningschefer. LD14/01088 Bidrag till Arets Junior 2013

LD13/01448 Verkställighetsbestämmelser för landstingsdirektören och landstingsstyrelsens förvaltningschefer. LD14/01088 Bidrag till Arets Junior 2013 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 A) Ordförande/vice ordförande enligt LS Dnr Ärende Beslut LD14/01411 Falu domstolars nämndemannaförening, ansökan om bidrag 2014-05-22 Att

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

2014-02-20 Att avskriva fordringar enligt bilaga. LD14/00662 Avskrivningar 17/13 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-04-07

2014-02-20 Att avskriva fordringar enligt bilaga. LD14/00662 Avskrivningar 17/13 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-04-07 ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-04-07 B) Övriga chefer (Ekonomidirektören) Delegat enligt LS Dnr Ärende Beslut LD14/00662 Avskrivningar 2014-02-20 Att avskriva fordringar enligt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

[00003. Anmäles följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av landstingsstyrelsen i paragraf 81 den 30 maj 2011.

[00003. Anmäles följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av landstingsstyrelsen i paragraf 81 den 30 maj 2011. I II landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN [00003 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2012-05-28 3 Anmälan av delegeringsbeslut Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar a t t anteckna anmälda

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Patientnämnden 2012-06-05 26-35 1 ( 12) Tid och plats Landstingshuset Falun, Impulsen 09.30-14.30 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länshandikapprådet Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-02-22 1-10 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson, ordf, landstinget Kjell Persson

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

~1~7.2C\oH. Samordningsförbundet Soffejteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå. PROTOKOLL Samrnanträdesdatum 2014-11- 28

~1~7.2C\oH. Samordningsförbundet Soffejteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå. PROTOKOLL Samrnanträdesdatum 2014-11- 28 Samordningsförbundet Soffejteå FInansiell samverkan inom rehablltenngsområdet mellan FörsUflngskassan LandstJnget- ArbetstörtTledl1ngen -Sollefteå kommun Samrnanträdesdatum 2014-11- 28 1 (6) Förbundsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 2 december, Klockan 16.00 Plats: Landstingets kansli, Halmstad Borgsalen Utvecklingskraft möte med LS -au 13.00 14.30

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och mellan huvudmännen ingångna samverkansavtal för nämnden. Region Halland är

Läs mer

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer