2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare."

Transkript

1 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner. Alla webbsidor som används för att göra spelportalen och dess spel (t ex tillgängliga kallas hädanefter för "wwg:s webbsidor". Alla spel och tjänster som wwg förser användarna med är föremål för följande villkor. Användarens villkor ska inte bli en del av detta avtal, såtillvida inte wwg uttryckligen anger detta i skrift. Som användare av spelportalen sluter du ett avtal med wwg worldwidegames GmbH, vars huvudkontor ligger i Hamburg, HRB , Richardstrasse 45, DE Hamburg, Tyskland, E-post: Fax: +49 (0) Du kan få tillgång till, ladda ned, spara och trycka ut villkoren när som helst från länken "Villkor" på alla wwg:s webbsidor. 2. Föremålet för avtalet 2.1. wwg möjliggör för dess registrerade användare att delta i online-spel som görs tillgängliga på wwg:s webbsidor. Användarna kommer vidare att hitta länkar till tredje parter som erbjuder online-spel. Sådana tredje parter styrs av sina respektive villkor. I sådana fall är den tredje parten avtalsparten, och inte wwg Enbart registrerade användare tillåts delta i online-spel och ytterligare funktioner som wwg erbjuder. Efter att användaren har registrerat sig, tillhandahåller wwg användaren med ett konto och parterna ingår därmed ett avtal vilket ger användaren rätt att delta i onlinespel, samt att använda de ytterligare funktionerna på wwg:s webbsidor Inom portalen så erbjuder wwg en plattform vilken användarna kan använda för att kommunicera med varandra (t ex ladda upp bilder, flashspel, eller blogga). 2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare wwg:s portal görs tillgänglig för användaren för att visas i en webbläsare. wwg är inte ansvariga för programvara som användaren behöver ha för att få tillgång till wwg:s webbsidor eller för att använda spelen. Installation av programvara är uteslutande användarens ansvar. wwg erbjuder ingen programvara för installation och erbjuder inte heller något tekniskt stöd för installation av sådan programvara. 2.6 Användaren accepterar att wwg inte kan garantera att tjänsten är tillgänglig 100 % av tiden. wwg gör rimliga ansträngningar för att se till att wwg:s webbsidor är tillgängliga hela tiden och för att hålla dem fria från defekter. Tekniska svårigheter som är utom wwg:s inflytande (såsom strömavbrott, fel i kommunikationsnätverk) liksom nödvändigt tekniskt underhållsarbete kan påverka tillgången till wwg:s webbsidor och kan orsaka tillfälliga avbrott. 2.7 Användare har inte rätt till underhåll av spelen och/eller vissa funktioner vid ingåendet av avtalet. wwg förbehåller sig rätten att upphöra med driften av spel och/eller vissa funktioner utan att ange skäl i enlighet med sitt eget gottfinnande. 2.8 Grundläggande deltagande i spelen är kostnadsfritt för registrerade användare. Särskilda tjänster och funktioner erbjuds av wwg mot en avgift. Detaljer om avgifter och sådana funktioner liksom villkoren för sådana tjänster anges på respektive webbsida i samband med sådana tjänster och funktioner.

2 2.9 Användaren tillåts inte avyttra, sälja eller överlåta sitt konto och tjänster, funktioner för dataåtkomst och virtuella varor anslutna till kontot. Om det föreligger särskilda regler som medger överföring av tjänster och funktioner i spel, gäller ovan nämnda begränsning inte för transaktioner inom spelen. 3. Registrering, avtalets ingående 3.1 wwg erbjuder två olika typer av registrering: a) registrering för enstaka spel ("spelkonto") eller b) registrering för ett konto på portalen ("portalkonto"). Användaren får registrera olika spelkonton för specifika spel, men enbart ett spelkonto per spel och enbart ett portalkonto för portalen. Genom att slutföra registreringen, förbinder sig användaren att följa det ingångna avtalet rörande användning av tjänsterna (spel/funktioner) som erbjuds på wwg:s webbplatser. wwg accepterar att avtalet ingås antingen uttryckligen eller genom att börja leverera i enligt med detta avtal, t.ex. gör det möjligt för att delta i ett spel 3.2 Användaren garanterar äktheten och tillräckligheten i de uppgifter som lämnats vid registreringen. Användaren garanterar vidare att han eller hon är 18 år eller äldre - alternativt att han eller hon har inhämtat målsmans godkännande - innan registreringsprocessen slutförs. Användaren måste informera wwg om ändringar i lämnade uppgifter utan dröjsmål. 3.3 Användaren har rätt att säga upp sina spelkonton eller portalkontot när som helst och utan att uppgiva skäl därtill. Uppsägningen baseras på klausul 10 i detta dokument. 4. Information om din rätt till uppsägning. Du kan säga upp ditt samtycke till avtalet inom 1 månad utan att uppge något skäl därtill, i textform (t ex genom att skicka ett brev, fax eller e-postmeddelande) eller - om du emottog varor inom denna period - genom att återsända emottagna varor. Perioden för annullering inleds med mottagandet av denna information i textform, men inte före ingåendet av avtalet och inte innan vi har uppfyllt skyldigheten att tillhandahålla informationen i enlighet med 312c p 2, 312e para 1/1 BGB (tysk civillagstiftning) tillsammans med 1 para 1,2,3 samt 4 i BGB-InfoV... Det är tillräckligt att avsända uppsägningen eller varorna inom tidsperioden. Vad gäller tillförsel av varor så påbörjas inte tidsperioden förrän varorna har emottagits (vid flera leveranser påbörjas tidsperioden ej före den första delleveransen). Vänligen skicka uppsägningen till: wwg worldwidegames GmbH, Richardstrasse 45, DE Hamburg, Tyskland, E-post: Konsekvenser av uppsägning: Vid giltig uppsägning ska ömsesidigt emottagna tjänster återsändas liksom alla förmåner som har givits den andra parten, t ex intressen. Om du inte kan returnera varorna i sin helhet eller åtminstone till en del eller i ett försämrat skick, kommer du att behöva betala en kompensation. Detta gäller inte om det försämrade skicket baseras på en undersökning som kunde ha ägt rum i affären. En försämring som är orsakad av ett avsett användande av varorna ska inte kompenseras av dig. Krav på återbetalningar måste genomföras inom 30 dagar. Denna period börjar räknas för dig från och med att varorna avbeställts och för oss vid emottagandet. Vid tjänster upphör rätten till uppsägning i förtid om wwg börjar leverera tjänsten med samtycke av användaren före uppsägningstidens utlöpande. 5. Användares ansvar och skyldigheter 5.1 Användaren accepterar spelens instruktioner och regler i och med sitt deltagande i spel på wwg:s webbplatser.

3 5.2 Användaren förbinder sig att hålla all information om åtkomst till spelen och tjänsterna (inloggning, lösenord etc.) som förses av wwg konfidentiell. Användaren kommer att informera wwg utan dröjsmål om han eller hon får reda på eller misstänker att en obehörig tredje person har fått tillgång till informationen som krävs för att få tillgång till wwg:s varor eller tjänster. wwg råder användaren att göra detta skriftligen, t ex via e-postmeddelande. wwg kan, men måste inte, spärra användning av detta konto. Om det är användarens fel att den tredje parten använder wwg:s spel eller tjänster med hjälp av användarens inloggningsuppgifter, är användaren ansvarig för avgifterna och för skadorna. 5.3 Alla åtgärder som användaren gör som kan påverka funktionaliteten hos wwg:s webbsidor, infrastruktur, spelandet av spelen, eller för att överbelasta den tekniska förmågan är förbjudna. Det är även förbjudet att blockera, skriva över, modifiera eller kopiera innehåll i wwg:s webbplatser eller att använda mekanismer, program eller skript som ställer en användare i ett förmånligare läge än andra användare. 6. Ansvar för innehåll/information som lämnats av användaren 6.1 Användaren skall ansvara för innehållet, uppgifter eller information som han eller hon gör tillgängliga för andra användare genom att antingen kommunicera med andra användare eller lägga upp eller bidra till någon av de webbplatser som wwg driver ( "bidraget innehåll"). wwg kommer varken att använda sådant bidraget innehåll som sitt eget eller vara ansvariga för detta bidragna innehåll. 6.2 Användaren får inte sprida innehåll på wwg:s webbsidor (såsom bilder, videor, länkar, namn eller ord) som är av politisk, religiös, kränkande, stötande, våldsam, sexistisk eller pornografisk natur, särskilt inte innehåll som är rasistiskt, högerextremt eller vänsterextremt, eller personer eller avbildningar. Användaren får inte använda några villkor eller poäng, namn, bilder, videor, musik, spel eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat för tredje parter. Användaren förbjuds att (a) ofreda andra användare, inklusive men inte uteslutande genom spamning eller spimning, (b) använda innehåll som är rättsligt skyddat (inklusive men inte uteslutande innehåll som skyddas av varumärkeslagar, (utility/ design) patentlagstiftning eller upphovsrätt) eller att erbjuda varor eller tjänster utan tillstånd därtill, (c) göra sig skyldig till att bedriva orättfärdiga auktioner eller att befrämja sådana auktioner. 6.3 Genom att lämna information på wwg:s webbplatser, beviljar användaren wwg ett icke-exklusivt, kostnadsfritt återkalleligt tillstånd att offentligt driva och visa samt reproducera sådan information samt att offentliggöra och sprida sådan information. Genom att lämna information, erkänner och accepterar användaren att information som laddats upp på wwg:s webbplatser kan nås över hela världen via internet. wwg får radera innehåll som har lämnats av användaren och som strider mot de principer som anges i avsnitt 6.2. Samma sak gäller för innehåll eller handlingar som wwg skäligen kan anse vara bristfällig, eller vilka begränsar portalens funktion, enligt eget gottfinnande. wwg förbehåller sig rätten att exkludera en användare från plattformen p g a upprepade brott mot dessa villkor trots en chans till bättring. 7. Betalningsvillkor 7.1 Betalning skall göras vid registrering eller användande av tjänster eller funktioner som inte är kostnadsfria. Betalningen kommer att dras från bankkontot/betalkortet/kreditkortet som har angivits av användaren, om användaren inte väljer en annan betalningsform (t ex premium sms). wwg kan komma att ändra betalningsalternativen efter eget gottfinnande när de vill. Vid återbetalning av debiteringar och/eller avbeställningsavgifter för annullering av debiteringar som orsakas av användarens underlåtenhet att betala, ska

4 användaren bära de avbeställningsavgifter som han eller hon har ådragit sig. Om betalningen av avgifter sker med hjälp av betalkort eller kreditkort och återföring av debitering sker, tar wwg ut en serviceavgift på 10 Euro per betalkorts-/kreditkorts-transaktion utöver bankavgifterna. Användaren kan bevisa att ingen skada eller att enbart en lägre skada har orsakats. 7.2 Användaren kan enbart få ersättning om hans eller hennes fordran på wwg är oomtvistelig eller om den har förklarats rättsligen bindande. 8. Ansvar 8.1 wwg är inte ansvariga för skador såtillvida de inte har uppstått uppsåtligen eller p g a grov oaktsamhet. Ovan nämnda ansvarsbegränsning gäller inte ansvar för personskada eller skador på liv, kropp och hälsa. wwg förblir ansvarig för produkterna. Vid fall av mild försumlighet gäller ovan nämnda begränsning inte enbart om en skyldighet som ligger till grund för avtalet har åsidosatts, och vars brott äventyrar avtalets syfte och vars brott kunden kan lita på att wwg inte orsakar under normala omständigheter. Ersättning begränsas till den vanliga storleken på skadestånd. 8.2 wwg bär enbart ansvar för innehållet på wwg:s webbsidor. wwg tar inte på sig något direkt eller indirekt ansvar för webbsidor som är länkade till webb:s hemsida. Leverantörerna av berörda platser är ansvariga för dess innehåll. 9. Skadeersättning Användaren skall ersätta wwg alla de kostnader, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatkostnader, samt anspråk, inklusive men inte begränsat till skadestånd till en tredje part på grund av kränkning av tredje parts rättigheter av något innehåll som tillhandahålls på wwg:s webbplatser av användaren. Detta ska inte gälla om användaren ej är ansvarig för sådana brott eller om wwg har orsakat skadan, åtminstone p g a grov vårdslöshet. 10. Löptid, uppsägning 10.1 Avtalen mellan användaren och wwg ingås på obestämd tid, om inte annat anges i erbjudandet. Varje part har rätt att säga upp avtalet när som helst, och uppsägningen träder i kraft efter 2 veckor, om man inte har enats om någon annan uppsägningsperiod Användaren kan säga upp avtalet genom att ange sitt användarnamn och den registrerade e-postadressen via e-post till eller på det sätt som anges på wwg:s webbsida under my playnik Parterna har fortsatt rätt att när som helst säga upp avtalet för användande av spel eller tjänster alternativt premiumfunktioner av viktiga skäl. 11. Dataskydd 11.1 wwg kommer endast att samla in, överföra, bearbeta eller använda uppgifter som rör användaren som person i samband med detta avtal (inklusive fakturering) såtillvida inte wwg är enligt lag skyldiga att lämna ut sådana uppgifter, eller om användaren uttryckligen har givit sitt samtycke. wwg kan överföra uppgifter om betalningsinformation om användaren till tjänsteleverantörer eller tredje part i den mån detta krävs för att fastställa avgifter och fakturering. wwg får vidarebefordra betalningsinformation till en tredje part som ansvarar för fakturering, i den utsträckning som krävs för detta ändamål.

5 11.2 wwg:s webbsidor använder s k "cookies" som identifierar användaren vid användandet av wwg:s webbsidor. Efter utloggning blir denna cookie ogiltig wwg får generera användarprofiler som är baserade på pseudonymer av annonserings- och marknadsundersökningsskäl, samt för att kunna designa wwg:s webbsidor till användarens behov. Användaren har rätt att motsäga sig denna bearbetning och användning av hans eller hennes information när som helst wwg är ansvarig enhet enligt Bundesdatenschutzgesetz (tysk lag om dataskydd) wwg har rätt att förse tredje part med användarens namn och adress vid förbrytelser mot klausul Övrigt 12.1 Parterna har inte ingått något tilläggsavtal. Alla ändringar eller upphävande av avtalet (i sin helhet eller delvis) kräver skriftlig form wwg har rätt att ändra dessa generella villkor utan att uppge skäl därtill och efter eget gottfinnande, när som helst. Sådana ändringar publiceras på wwg:s webbsida. Sådana ändringar träder i kraft om användaren inte motsätter sig dem i skrift inom två veckor från det att ändringarna har publicerats och det är möjligt att få tillgång till sådan information eller om användaren fortsätter att använda tjänsterna. wwg kommer att publicera sådana råd som användaren kan motsätta sig såsom förändringar och konsekvenserna av sådana motsättningar tillsammans med tidigare nämnd tidsfrist för förändringar. Om det finns giltiga skäl till att ändringarna försämrar avtalsvillkoren på ett allvarligt sätt, har båda parterna rätt att säga upp avtalet inom 1 månad. Fram tills slutet av denna tidsperiod kommer den tidigare versionen av de allmänna villkoren att gälla wwg kommunicerar med användaren via e-post. wwg har rätt att kontakta användaren via fax eller brev Avtalet är föremål för tysk lag. FN-konventionen gällande avtal vid internationella köp av varor gäller inte. Om något villkor i detta avtal visar sig ogenomförbart, ogiltigt eller ofullständigt kommer giltigheten av övriga villkor inte att påverkas. Parterna förbinder sig att ersätta alla icke verkställbara, ogiltiga eller ofullständiga villkor med andra föreskrifter som bäst uppfyller de affärsmässiga mål som avses av parterna.

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo. I. Allmänna affärsvillkor för MAGIX Software GmbH Juni 2014 1 Tillämpningsområde 1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer