Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1

2 Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL 6 kap 33 ). Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på nämnden. I vissa fall får besluten inte delegeras, till exempel ärenden som gäller verksamhetens mål och inriktning (Se kommunallagen 6 kap 34 ). Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden (kommunallagen 6 kap 35 ). Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av besvärstiden när beslutet överklagas genom laglighetsprövning. Den räknas från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När det gäller beslut som överklagas med förvaltningsbesvär räknas tiden, tre veckor, från den dag beslutet delgavs den som beslutet rör. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader finns. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område. Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Nämnden kan när som helst återkalla delegationsuppdragen. Det kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan också ta över ärendet och besluta. Nämnden kan däremot inte ändra ett redan fattat beslut. En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till nämnden eller en. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av kommunallagen 6 kap 34, men kan göras även i andra fall. 1

3 KL 6 kap 34 : I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). Kommunallagens regler om jäv gäller. Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas. Förkortningslista lagar och förordningar AFD AU AvdC DL FB FL HSL GyF KL OSL RB SFS SkolF SL SÖN Allmän förvaltningsdomstol Arbetsutskott Avdelningschef Diskrimineringslagen Enhetschef Föräldrabalken Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Gymnasieförordningen Kommunallag Offentlighets- och sekretesslagen Rättegångsbalken Sektorschef Svensk författningssamling Skolförordningen Skollagen Skolväsendets överklagandenämnd 2

4 Del 1 Allmänt Lagrum Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 1.1 KL 6:36 Brådskande beslut. Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 1.2 RB 12:14 Rättegångsfullmakt Rätt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag. Ordförande Stadsjurist 1:e vice ordförande Delegationsbeslut enligt särskild mall. 1.3 KL 6:31 Delgivningar Rätt att motta delgivningar ställda till nämnden. (till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande) 1.4 FL 30 Rätt att avvisa för sent inkommet överklagande För beslut fattat av nämnden 1.5 Underteckna avtal Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i delegationsordningen. Den som beslutat om avtalet Avtalet anmäls till nämnd som delegationsbeslut, inte själva undertecknandet. 1.6 Remisser Beslut att remittera ärenden för yttrande 1.7 Yttrande över detaljplaner i samrådsskedet 3

5 1.8 Yttrande över detaljplaner i utställnings/granskningsskedet AU 1.9 OSL Allmänna handlingar Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos barn- och utbildningsnämnden eller att lämna ut handlingen med förbehåll. (att lämna ut handlingen räknas som verkställighet) 1.10 Gallring Beslut om gallring av handlingar som inte är överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angivits i dokumentplanen 1.11 Arkivredogörare Beslut att utse en eller flera arkivredogörare 1.12 Kontaktperson i personuppgiftsfrågor Beslut att utse kontaktperson i personuppgiftsfrågor 1.13 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 5 tkr 1.14 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 15 tkr 1.15 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 50 tkr 1.16 Representation med alkohol Beslut att alkohol kan ingå, enligt alkoholpolicyn Arkivansvarig eller AvdC Nämndens ordförande Nämndens ordförande OBS all gallring beslutas efter samråd med arkivmyndigheten. Kommunens Alkoholpolicy, som även innehåller riktlinjer för representation ska beaktas liksom skattelagstiftning mm 4

6 Del 2 Ekonomi Lagrum Ärende/ Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 2.1 Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Se ekonomipolicyn. 2.2 Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Nämnden utser årligen beslutsattestanter, ersättare för en uppdragstid om högst ett år tillika budgetår. Se Reglemente för attest. Anmäls till nämnd. 2.3 Attestfrågor enligt reglemente för attest Se reglementet för attest. 2.4 LOU och Inköp av material, varor och tjänster Se riktlinjer för inköp. Riktlinjer för inköp 2.5 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr AvdC 2.6 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr 5

7 Del 3 Pedagogisk verksamhet kvalitet och inflytande Lagrum SL 4:3, 4:6 Ärende/ Beslut Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på enhetsnivå Delegat Ersättare Anmärkning SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på avdelningsnivå AvdC SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på huvudmannanivå SL 4:8 Beslut om skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.2 åtgärder mot kränkande behandling SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (enhetsnivå) SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (avdelningsnivå) AvdC 6

8 3.2.3 SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6 när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (huvudmannanivå) SL 6:6, DL 3:14 Ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever SL 6:7, DL 3:15 Ansvar för att förebygga och förhindra kränkande behandling SL 6:8, Beslut om plan mot diskriminering och kränkande behandling DL 3: SL 6:10 Mottaga och sammanställa anmälningar om kränkande behandling SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier och i förekommande fall vidta åtgärder SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att hålla huvudmannen informerad om ärendet avseende kränkande behandling Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.3 Skolplikt och rätt till utbildning SL 7:5 Beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:5 Ansvar för att utreda inför beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan 7

9 3.3.3 SL 7:8 Beslut om mottagande på försök i annan skolform AvdC elevhälsan SL 7:9 st SL 7:10 st. 2 Beslut om att integrera elev i annan skolform Prövning och beslut om uppskjuten skolplikt SL 7:11 Prövning och beslut om tidigare skolstart SL 7:13 Beslut om skolpliktens förlängning i linje med elevens och vårdnadshavarnas vilja AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 2. Beslutet anmäls till nämnd. Beslutet anmäls till nämnd. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:14 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:15 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen SL 7:21, 7:22 st SL 24: SL 24:23-25 Ansvar för att tillse att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång Beslut om att anordna utbildning i hemmet eller på annan särskild plats Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt AU Överklagas till SÖN, SL 28:5 p. 7 8

10 SkolF 3:4 st. 2 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.4 Förskolan och fritidshemmet Beslut om begränsning av antalet skoldagar för årskurs 1 och 2 i grundskolan SL kap SL kap. 14 Beslut om avslag på förskoleplacering Beslut om avslag på fritidshemsplacering AvdC förskolan SL 8:7 Beslut om erbjudande av förskoleplacering i särskilda fall AvdC förskolan SL 14:7 Beslut om erbjudande av fritidshemsplacering i särskilda fall SL 8:13 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av barn från Skövde kommun AvdC förskolan SL 8:8, 14:9 Beslut om barn-/elevgruppens storlek och sammansättning på förskole-/fritidshemsenheten SL 8:13 Beslut om mottagande av förskolebarn från annan kommun AvdC förskolan 9

11 Beslut om vårdnadsbidrag Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.5 Förskoleklassen Lag om kommunalt vårdnadsbidrag Förskolesekreterare SL 9:4 st. 2 Ansvar för att informera vårdnadshavarna om förskoleklassen och syftet med denna samt verka för att barnen aktivt deltar i den SL 9:9 Beslut om enstaka kostnad SL 9:15 Beslut om förskoleklassplacering Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 1 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun SL 9:13 st. 1 Beslut om mottagande av elev från annan kommun vid särskilda skäl Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 2 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall SL 1:10 Beslut om placering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke 10

12 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.6 Grundskolan och grundsärskolan SL 10:4 st. 2, SkolF 9: SL 10:4 st. 3, 11:6 st. 3, SkolF 9:8, 9:11, 10:5-6, 10: SL 10:11, 11: SL 10:25, 11: SL 10:25, 11: SL 10:27, SL 11: SL 10:29 st. 3 Beslut om vilka språkval som ska erbjudas på grundskoleenheten Beslut om vilka ämnen som erbjuds som elevens val på grundskole-/grundsärskoleenheten Beslut om enstaka kostnad i grundskola/grundsärskola Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun Beslut om mottagande av elev i grundskolan/grundsärskola från annan kommun vid särskilda skäl Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 4. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p

13 3.6.8 SL 10:30 st. 1, 11:29 st SL 10:30 st. 2 p. 1, 11:29 st. 2 p. 1 Beslut om placering vid en grund-/grundsärskolenhet Beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering eftersom det medför betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter såväl inledande placering vid grundskola/grundsärskola som vid begäran om byte av skolenhet SL 1:10 Beslut om skolplacering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke SL 10:4-5, 11:5-6, SkolF 9:4, 10:3 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna efter förslag av rektor SL 11:8 Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.7 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 15:4 Ansvar för att gymnasieskolan samverkar med samhället i övrigt SL 15:8 Ansvar för att informera om de nationella programmen och om möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram SL 15:12 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna 12

14 3.7.4 SL 15:15 Ansvar för information till hemkommunen om elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan SL 15:17 Beslut om enstaka egna hjälpmedel SL 15:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 3:5 Beslut om antal idrotts- och friluftsdagar GyF 8:24-25 Beslut om prövning för betyg Beslut om smärre korrigeringar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning Beslut om korrigering av platser för programinriktat individuellt val inom ramen för beslutat platsantal för programmet Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare nationellt program som påbörjas i år 2 och folkhögskola Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare preparand utbildning, yrkesintroduktion för enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion GyF 7:3 Beslut om antal platser som ska avsättas för fri kvot GyF 7:3 Beslut om antagning av sökande till fri kvot 13

15 GyF 7:8 Beslut om att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen GyF 7:9 Beslut om att få byta studieväg GyF 7:2, 6:1 Ansvar för att informera de sökande om huruvida fri kvot respektive färdighetsprov tillämpas vid urval GyF 4:12 st. 1, 4:13 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogram i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan GyF 4:6 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning GyF 4: GyF 4:9-10a st GyF 4:12 st GyF 4:12 st GyF 4:13 st GyF 4:22 st GyF 4:22 st. 2 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som språk Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och i vilken omfattning Ansvar för att skaffa platser för det arbetsförlagda lärandet Beslut om att byta ut det arbetsförlagda lärandet mot motsvarande utbildning förlagd till skolan Beslut om undervisningstid Ansvar att redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid 14

16 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.8 Utbildning på nationella program i gymnasiet SL 16:11a Befogenhet att upprätta och underteckna ett utbildningskontrakt SL 16:12 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet Kontraktet anmäls till nämnd SL Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll 16:14, GyF 9:4-4a GyF 9:7 Beslut om förlängd undervisning i gymnasieskolan SL 16:36 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 16:37-41, 16:49 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 16:42 Ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar utbildning på SL 16:43, 16:44 nationellt program Beslut om mottagande i första hand AvdC gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 16:47 Beslut om mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 15

17 SL 16:48 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.9 Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan GyF 6:5 Beslut om skolförläggning av hela utbildningen inom yrkesintroduktion GyF 6:7 Ansvar för att bedöma elevs språkkunskaper, samt beslut om mottagande till språkintroduktion SL 17:7 Beslut om plan för utbildningen AvdC gymnasieskolan SL 17:7 Ansvar för att upprätta individuella utvecklingsplaner Beslutet anmäls till nämnd SL 17:14 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 17:15 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 17:16 st. 1 Ansvar för att erbjuda utbildning till behöriga inom introduktionsprogram SL 17:16 st. 2 Ansvar för att bedöma att elever från grundsärskola ska tas emot på yrkesintroduktion eller individuellt alternativ SL 17:11 Beslut om att ta emot elev på yrkesintroduktion eller individuellt val 16

18 SL 17:19, 17:21 Beslut om mottagande från annan kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.10 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan SL 18:3 Ansvar för att gymnasiesärskolan samverkar med samhället i övrigt SL 18:6 Ansvar för utredning om den sökande till hör målgruppen SL 18:5, 18:7 Ansvar för prövning och beslut om den sökande tillhör målgruppen AvdC elevhälsan Beslutet överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 8 Beslutet anmäls till nämnd SL 19:29 Prövning och beslut om mottagande Överklagas till SÖN, 28:12 p SL 18:9 Ansvar för att informera om gymnasiesärskolans program Beslutet anmäls till nämnd SL 18:12, GyF 7:13 Ansvar för och beslut om antagning till de olika utbildningarna samt nationella program AvdC elevhälsan Beslutet anmäls till nämnd SL 18:15 Ansvar för att informera elevens hemkommun om eleven börjar eller slutar vid gymnasiesärskola eller har betydande frånvaro 17

19 SL 18:11, 19:18 Beslut om utbildningens förläggning SL 18:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 7:12 Beslut om företräde till utbildning för den elev som har störst behov om antalet platser är färre än antalet sökande Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.11 Utbildning på program i gymnasiesärskolan SL 19:3 Beslut om individuellt val och ämnen som ger programmet dess karaktär SL 19:6 Beslut om inriktningar för det nationella programmet AvdC gymnasieskolan SL 19:10 Beslut om gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 19:11 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet SL 19:34 Ansvar för att sträva efter att utbildningen ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program AvdC gymnasieskolan SL 19:35-36, 19:39, 19:40 st. 1 Beslut om mottagande i första och mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 18

20 SL 19:40 Ansvar för bedömning att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program AvdC elevhälsan SL 19:40 Beslut om mottagande på individuella program AvdC elevhälsan SL 19:41 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande AvdC gymnasieskolan av elev från Skövde kommun SL 19:30-33, SL 19:42 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.12 Övriga bestämmelser SL 15:34, 24:7 Befogenhet att ha insyn i fristående gymnasieskolors och internationella skolors verksamhet SL 25:8 Ansvar för att följa upp och utvärdera annan pedagogisk verksamhet, samt besluta om åtgärder SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående förskolor SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående fritidshem SL 26:10-12 Beslut om att avsluta ärendet/ej ingripa i ärendet/anmärka i ärendet/förelägga i ärendet efter gjord tillsyn dock ej beslut om vitesföreläggande/vitesföreläggande kombinerat med annat beslut 19

21 Befogenhet att lämna yttranden till Statens skolinspektion i anmälningsärenden SL 29:9 Ansvar för aktivitetsansvaret, erbjuda ungdomar lämpliga individuella åtgärder samt dokumentera insatserna och föra register SL 29:17 Befogenhet att teckna avtal avseende ersättning för kostnader för elevs International Baccalaureate SFS (1991:11 95), Lag 2002:833 Beslut enligt riktlinjer för katastrof beredskap Befogenhet att teckna avtal med alternativa utförare inom given budget för enskilda elever AvdC gymnasieskolan SL kap. 8-11, 14, Befogenhet att teckna avtal avseende interkommunal ersättning AvdC Befogenhet att teckna avtal med fristående förskolor och fritidshem Befogenhet att i övrigt teckna avtal för nämnden SL 29:2-5, GymF 12:11 Beslut om mottagande av barn/elever från utlandet SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om förskola och pedagogisk verksamhet AvdC förskola SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om fritidshem AvdC grundskola 20

22 SL 2:25 Ansvar för att elevhälsan omfattar de kompetenser som föreskrivs AvdC elevhälsan HSL Verksamhetsansvar för skolhälsovård AvdC elevhälsan FB 6:2, Skadeståndslagen Beslut om skadeståndsanspråk mot elev/vårdnadshavare Beslut om stipendier ur donationsfonder enligt fondernas föreskrifter 21

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ärendenr: 2016/45 Fastställd: 2016-04-28 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2/19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar 3 Rutiner

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden

Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28. Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden Antagen 2011 11 16 72 Reviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 1 elegations och verkställighetsordning för Utbildningsnämnden Innehåll Om delegation

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U15 Ersätter 3.6.1 U14 Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Månsson, Tina Fastställare: utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: 2014-08-28, antagen

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem

1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem 1 (30) 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Huvudmän och ansvarfördelning Godkännande av enskild huvudman som huvudman för fristående förskola och fritidshem Lämna yttrande till Skolinspektionen avseende

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer