Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1

2 Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL 6 kap 33 ). Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på nämnden. I vissa fall får besluten inte delegeras, till exempel ärenden som gäller verksamhetens mål och inriktning (Se kommunallagen 6 kap 34 ). Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden (kommunallagen 6 kap 35 ). Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av besvärstiden när beslutet överklagas genom laglighetsprövning. Den räknas från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När det gäller beslut som överklagas med förvaltningsbesvär räknas tiden, tre veckor, från den dag beslutet delgavs den som beslutet rör. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader finns. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område. Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Nämnden kan när som helst återkalla delegationsuppdragen. Det kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan också ta över ärendet och besluta. Nämnden kan däremot inte ändra ett redan fattat beslut. En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till nämnden eller en. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av kommunallagen 6 kap 34, men kan göras även i andra fall. 1

3 KL 6 kap 34 : I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). Kommunallagens regler om jäv gäller. Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas. Förkortningslista lagar och förordningar AFD AU AvdC DL FB FL HSL GyF KL OSL RB SFS SkolF SL SÖN Allmän förvaltningsdomstol Arbetsutskott Avdelningschef Diskrimineringslagen Enhetschef Föräldrabalken Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Gymnasieförordningen Kommunallag Offentlighets- och sekretesslagen Rättegångsbalken Sektorschef Svensk författningssamling Skolförordningen Skollagen Skolväsendets överklagandenämnd 2

4 Del 1 Allmänt Lagrum Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 1.1 KL 6:36 Brådskande beslut. Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 1.2 RB 12:14 Rättegångsfullmakt Rätt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag. Ordförande Stadsjurist 1:e vice ordförande Delegationsbeslut enligt särskild mall. 1.3 KL 6:31 Delgivningar Rätt att motta delgivningar ställda till nämnden. (till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande) 1.4 FL 30 Rätt att avvisa för sent inkommet överklagande För beslut fattat av nämnden 1.5 Underteckna avtal Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i delegationsordningen. Den som beslutat om avtalet Avtalet anmäls till nämnd som delegationsbeslut, inte själva undertecknandet. 1.6 Remisser Beslut att remittera ärenden för yttrande 1.7 Yttrande över detaljplaner i samrådsskedet 3

5 1.8 Yttrande över detaljplaner i utställnings/granskningsskedet AU 1.9 OSL Allmänna handlingar Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos barn- och utbildningsnämnden eller att lämna ut handlingen med förbehåll. (att lämna ut handlingen räknas som verkställighet) 1.10 Gallring Beslut om gallring av handlingar som inte är överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angivits i dokumentplanen 1.11 Arkivredogörare Beslut att utse en eller flera arkivredogörare 1.12 Kontaktperson i personuppgiftsfrågor Beslut att utse kontaktperson i personuppgiftsfrågor 1.13 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 5 tkr 1.14 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 15 tkr 1.15 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 50 tkr 1.16 Representation med alkohol Beslut att alkohol kan ingå, enligt alkoholpolicyn Arkivansvarig eller AvdC Nämndens ordförande Nämndens ordförande OBS all gallring beslutas efter samråd med arkivmyndigheten. Kommunens Alkoholpolicy, som även innehåller riktlinjer för representation ska beaktas liksom skattelagstiftning mm 4

6 Del 2 Ekonomi Lagrum Ärende/ Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 2.1 Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Se ekonomipolicyn. 2.2 Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Nämnden utser årligen beslutsattestanter, ersättare för en uppdragstid om högst ett år tillika budgetår. Se Reglemente för attest. Anmäls till nämnd. 2.3 Attestfrågor enligt reglemente för attest Se reglementet för attest. 2.4 LOU och Inköp av material, varor och tjänster Se riktlinjer för inköp. Riktlinjer för inköp 2.5 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr AvdC 2.6 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr 5

7 Del 3 Pedagogisk verksamhet kvalitet och inflytande Lagrum SL 4:3, 4:6 Ärende/ Beslut Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på enhetsnivå Delegat Ersättare Anmärkning SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på avdelningsnivå AvdC SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på huvudmannanivå SL 4:8 Beslut om skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.2 åtgärder mot kränkande behandling SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (enhetsnivå) SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (avdelningsnivå) AvdC 6

8 3.2.3 SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6 när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (huvudmannanivå) SL 6:6, DL 3:14 Ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever SL 6:7, DL 3:15 Ansvar för att förebygga och förhindra kränkande behandling SL 6:8, Beslut om plan mot diskriminering och kränkande behandling DL 3: SL 6:10 Mottaga och sammanställa anmälningar om kränkande behandling SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier och i förekommande fall vidta åtgärder SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att hålla huvudmannen informerad om ärendet avseende kränkande behandling Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.3 Skolplikt och rätt till utbildning SL 7:5 Beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:5 Ansvar för att utreda inför beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan 7

9 3.3.3 SL 7:8 Beslut om mottagande på försök i annan skolform AvdC elevhälsan SL 7:9 st SL 7:10 st. 2 Beslut om att integrera elev i annan skolform Prövning och beslut om uppskjuten skolplikt SL 7:11 Prövning och beslut om tidigare skolstart SL 7:13 Beslut om skolpliktens förlängning i linje med elevens och vårdnadshavarnas vilja AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 2. Beslutet anmäls till nämnd. Beslutet anmäls till nämnd. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:14 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:15 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen SL 7:21, 7:22 st SL 24: SL 24:23-25 Ansvar för att tillse att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång Beslut om att anordna utbildning i hemmet eller på annan särskild plats Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt AU Överklagas till SÖN, SL 28:5 p. 7 8

10 SkolF 3:4 st. 2 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.4 Förskolan och fritidshemmet Beslut om begränsning av antalet skoldagar för årskurs 1 och 2 i grundskolan SL kap SL kap. 14 Beslut om avslag på förskoleplacering Beslut om avslag på fritidshemsplacering AvdC förskolan SL 8:7 Beslut om erbjudande av förskoleplacering i särskilda fall AvdC förskolan SL 14:7 Beslut om erbjudande av fritidshemsplacering i särskilda fall SL 8:13 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av barn från Skövde kommun AvdC förskolan SL 8:8, 14:9 Beslut om barn-/elevgruppens storlek och sammansättning på förskole-/fritidshemsenheten SL 8:13 Beslut om mottagande av förskolebarn från annan kommun AvdC förskolan 9

11 Beslut om vårdnadsbidrag Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.5 Förskoleklassen Lag om kommunalt vårdnadsbidrag Förskolesekreterare SL 9:4 st. 2 Ansvar för att informera vårdnadshavarna om förskoleklassen och syftet med denna samt verka för att barnen aktivt deltar i den SL 9:9 Beslut om enstaka kostnad SL 9:15 Beslut om förskoleklassplacering Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 1 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun SL 9:13 st. 1 Beslut om mottagande av elev från annan kommun vid särskilda skäl Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 2 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall SL 1:10 Beslut om placering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke 10

12 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.6 Grundskolan och grundsärskolan SL 10:4 st. 2, SkolF 9: SL 10:4 st. 3, 11:6 st. 3, SkolF 9:8, 9:11, 10:5-6, 10: SL 10:11, 11: SL 10:25, 11: SL 10:25, 11: SL 10:27, SL 11: SL 10:29 st. 3 Beslut om vilka språkval som ska erbjudas på grundskoleenheten Beslut om vilka ämnen som erbjuds som elevens val på grundskole-/grundsärskoleenheten Beslut om enstaka kostnad i grundskola/grundsärskola Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun Beslut om mottagande av elev i grundskolan/grundsärskola från annan kommun vid särskilda skäl Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 4. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p

13 3.6.8 SL 10:30 st. 1, 11:29 st SL 10:30 st. 2 p. 1, 11:29 st. 2 p. 1 Beslut om placering vid en grund-/grundsärskolenhet Beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering eftersom det medför betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter såväl inledande placering vid grundskola/grundsärskola som vid begäran om byte av skolenhet SL 1:10 Beslut om skolplacering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke SL 10:4-5, 11:5-6, SkolF 9:4, 10:3 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna efter förslag av rektor SL 11:8 Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.7 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 15:4 Ansvar för att gymnasieskolan samverkar med samhället i övrigt SL 15:8 Ansvar för att informera om de nationella programmen och om möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram SL 15:12 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna 12

14 3.7.4 SL 15:15 Ansvar för information till hemkommunen om elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan SL 15:17 Beslut om enstaka egna hjälpmedel SL 15:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 3:5 Beslut om antal idrotts- och friluftsdagar GyF 8:24-25 Beslut om prövning för betyg Beslut om smärre korrigeringar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning Beslut om korrigering av platser för programinriktat individuellt val inom ramen för beslutat platsantal för programmet Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare nationellt program som påbörjas i år 2 och folkhögskola Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare preparand utbildning, yrkesintroduktion för enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion GyF 7:3 Beslut om antal platser som ska avsättas för fri kvot GyF 7:3 Beslut om antagning av sökande till fri kvot 13

15 GyF 7:8 Beslut om att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen GyF 7:9 Beslut om att få byta studieväg GyF 7:2, 6:1 Ansvar för att informera de sökande om huruvida fri kvot respektive färdighetsprov tillämpas vid urval GyF 4:12 st. 1, 4:13 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogram i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan GyF 4:6 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning GyF 4: GyF 4:9-10a st GyF 4:12 st GyF 4:12 st GyF 4:13 st GyF 4:22 st GyF 4:22 st. 2 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som språk Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och i vilken omfattning Ansvar för att skaffa platser för det arbetsförlagda lärandet Beslut om att byta ut det arbetsförlagda lärandet mot motsvarande utbildning förlagd till skolan Beslut om undervisningstid Ansvar att redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid 14

16 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.8 Utbildning på nationella program i gymnasiet SL 16:11a Befogenhet att upprätta och underteckna ett utbildningskontrakt SL 16:12 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet Kontraktet anmäls till nämnd SL Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll 16:14, GyF 9:4-4a GyF 9:7 Beslut om förlängd undervisning i gymnasieskolan SL 16:36 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 16:37-41, 16:49 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 16:42 Ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar utbildning på SL 16:43, 16:44 nationellt program Beslut om mottagande i första hand AvdC gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 16:47 Beslut om mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 15

17 SL 16:48 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.9 Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan GyF 6:5 Beslut om skolförläggning av hela utbildningen inom yrkesintroduktion GyF 6:7 Ansvar för att bedöma elevs språkkunskaper, samt beslut om mottagande till språkintroduktion SL 17:7 Beslut om plan för utbildningen AvdC gymnasieskolan SL 17:7 Ansvar för att upprätta individuella utvecklingsplaner Beslutet anmäls till nämnd SL 17:14 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 17:15 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 17:16 st. 1 Ansvar för att erbjuda utbildning till behöriga inom introduktionsprogram SL 17:16 st. 2 Ansvar för att bedöma att elever från grundsärskola ska tas emot på yrkesintroduktion eller individuellt alternativ SL 17:11 Beslut om att ta emot elev på yrkesintroduktion eller individuellt val 16

18 SL 17:19, 17:21 Beslut om mottagande från annan kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.10 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan SL 18:3 Ansvar för att gymnasiesärskolan samverkar med samhället i övrigt SL 18:6 Ansvar för utredning om den sökande till hör målgruppen SL 18:5, 18:7 Ansvar för prövning och beslut om den sökande tillhör målgruppen AvdC elevhälsan Beslutet överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 8 Beslutet anmäls till nämnd SL 19:29 Prövning och beslut om mottagande Överklagas till SÖN, 28:12 p SL 18:9 Ansvar för att informera om gymnasiesärskolans program Beslutet anmäls till nämnd SL 18:12, GyF 7:13 Ansvar för och beslut om antagning till de olika utbildningarna samt nationella program AvdC elevhälsan Beslutet anmäls till nämnd SL 18:15 Ansvar för att informera elevens hemkommun om eleven börjar eller slutar vid gymnasiesärskola eller har betydande frånvaro 17

19 SL 18:11, 19:18 Beslut om utbildningens förläggning SL 18:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 7:12 Beslut om företräde till utbildning för den elev som har störst behov om antalet platser är färre än antalet sökande Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.11 Utbildning på program i gymnasiesärskolan SL 19:3 Beslut om individuellt val och ämnen som ger programmet dess karaktär SL 19:6 Beslut om inriktningar för det nationella programmet AvdC gymnasieskolan SL 19:10 Beslut om gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 19:11 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet SL 19:34 Ansvar för att sträva efter att utbildningen ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program AvdC gymnasieskolan SL 19:35-36, 19:39, 19:40 st. 1 Beslut om mottagande i första och mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 18

20 SL 19:40 Ansvar för bedömning att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program AvdC elevhälsan SL 19:40 Beslut om mottagande på individuella program AvdC elevhälsan SL 19:41 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande AvdC gymnasieskolan av elev från Skövde kommun SL 19:30-33, SL 19:42 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.12 Övriga bestämmelser SL 15:34, 24:7 Befogenhet att ha insyn i fristående gymnasieskolors och internationella skolors verksamhet SL 25:8 Ansvar för att följa upp och utvärdera annan pedagogisk verksamhet, samt besluta om åtgärder SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående förskolor SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående fritidshem SL 26:10-12 Beslut om att avsluta ärendet/ej ingripa i ärendet/anmärka i ärendet/förelägga i ärendet efter gjord tillsyn dock ej beslut om vitesföreläggande/vitesföreläggande kombinerat med annat beslut 19

21 Befogenhet att lämna yttranden till Statens skolinspektion i anmälningsärenden SL 29:9 Ansvar för aktivitetsansvaret, erbjuda ungdomar lämpliga individuella åtgärder samt dokumentera insatserna och föra register SL 29:17 Befogenhet att teckna avtal avseende ersättning för kostnader för elevs International Baccalaureate SFS (1991:11 95), Lag 2002:833 Beslut enligt riktlinjer för katastrof beredskap Befogenhet att teckna avtal med alternativa utförare inom given budget för enskilda elever AvdC gymnasieskolan SL kap. 8-11, 14, Befogenhet att teckna avtal avseende interkommunal ersättning AvdC Befogenhet att teckna avtal med fristående förskolor och fritidshem Befogenhet att i övrigt teckna avtal för nämnden SL 29:2-5, GymF 12:11 Beslut om mottagande av barn/elever från utlandet SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om förskola och pedagogisk verksamhet AvdC förskola SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om fritidshem AvdC grundskola 20

22 SL 2:25 Ansvar för att elevhälsan omfattar de kompetenser som föreskrivs AvdC elevhälsan HSL Verksamhetsansvar för skolhälsovård AvdC elevhälsan FB 6:2, Skadeståndslagen Beslut om skadeståndsanspråk mot elev/vårdnadshavare Beslut om stipendier ur donationsfonder enligt fondernas föreskrifter 21

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer