Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1

2 Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL 6 kap 33 ). Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på nämnden. I vissa fall får besluten inte delegeras, till exempel ärenden som gäller verksamhetens mål och inriktning (Se kommunallagen 6 kap 34 ). Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden (kommunallagen 6 kap 35 ). Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av besvärstiden när beslutet överklagas genom laglighetsprövning. Den räknas från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När det gäller beslut som överklagas med förvaltningsbesvär räknas tiden, tre veckor, från den dag beslutet delgavs den som beslutet rör. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader finns. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område. Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Nämnden kan när som helst återkalla delegationsuppdragen. Det kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan också ta över ärendet och besluta. Nämnden kan däremot inte ändra ett redan fattat beslut. En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till nämnden eller en. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av kommunallagen 6 kap 34, men kan göras även i andra fall. 1

3 KL 6 kap 34 : I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). Kommunallagens regler om jäv gäller. Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas. Förkortningslista lagar och förordningar AFD AU AvdC DL FB FL HSL GyF KL OSL RB SFS SkolF SL SÖN Allmän förvaltningsdomstol Arbetsutskott Avdelningschef Diskrimineringslagen Enhetschef Föräldrabalken Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Gymnasieförordningen Kommunallag Offentlighets- och sekretesslagen Rättegångsbalken Sektorschef Svensk författningssamling Skolförordningen Skollagen Skolväsendets överklagandenämnd 2

4 Del 1 Allmänt Lagrum Ärende/Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 1.1 KL 6:36 Brådskande beslut. Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 1.2 RB 12:14 Rättegångsfullmakt Rätt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag. Ordförande Stadsjurist 1:e vice ordförande Delegationsbeslut enligt särskild mall. 1.3 KL 6:31 Delgivningar Rätt att motta delgivningar ställda till nämnden. (till exempel stämningsansökan och vitesföreläggande) 1.4 FL 30 Rätt att avvisa för sent inkommet överklagande För beslut fattat av nämnden 1.5 Underteckna avtal Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i delegationsordningen. Den som beslutat om avtalet Avtalet anmäls till nämnd som delegationsbeslut, inte själva undertecknandet. 1.6 Remisser Beslut att remittera ärenden för yttrande 1.7 Yttrande över detaljplaner i samrådsskedet 3

5 1.8 Yttrande över detaljplaner i utställnings/granskningsskedet AU 1.9 OSL Allmänna handlingar Beslut att inte lämna ut handling som förvaras hos barn- och utbildningsnämnden eller att lämna ut handlingen med förbehåll. (att lämna ut handlingen räknas som verkställighet) 1.10 Gallring Beslut om gallring av handlingar som inte är överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver vad som angivits i dokumentplanen 1.11 Arkivredogörare Beslut att utse en eller flera arkivredogörare 1.12 Kontaktperson i personuppgiftsfrågor Beslut att utse kontaktperson i personuppgiftsfrågor 1.13 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 5 tkr 1.14 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 15 tkr 1.15 Representation Beslut om intern och extern representation upp till högst 50 tkr 1.16 Representation med alkohol Beslut att alkohol kan ingå, enligt alkoholpolicyn Arkivansvarig eller AvdC Nämndens ordförande Nämndens ordförande OBS all gallring beslutas efter samråd med arkivmyndigheten. Kommunens Alkoholpolicy, som även innehåller riktlinjer för representation ska beaktas liksom skattelagstiftning mm 4

6 Del 2 Ekonomi Lagrum Ärende/ Beslut Delegat Ersättare Anmärkning 2.1 Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Se ekonomipolicyn. 2.2 Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Nämnden utser årligen beslutsattestanter, ersättare för en uppdragstid om högst ett år tillika budgetår. Se Reglemente för attest. Anmäls till nämnd. 2.3 Attestfrågor enligt reglemente för attest Se reglementet för attest. 2.4 LOU och Inköp av material, varor och tjänster Se riktlinjer för inköp. Riktlinjer för inköp 2.5 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr AvdC 2.6 Försäljning och kassation Beslut om försäljning och kassation av egendom som inte längre kan användas i sektorns verksamhet av ett värde om mellan tkr 5

7 Del 3 Pedagogisk verksamhet kvalitet och inflytande Lagrum SL 4:3, 4:6 Ärende/ Beslut Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på enhetsnivå Delegat Ersättare Anmärkning SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på avdelningsnivå AvdC SL 4:7 Beslut om åtgärder vid brister i verksamheten på huvudmannanivå SL 4:8 Beslut om skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.2 åtgärder mot kränkande behandling SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (enhetsnivå) SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (avdelningsnivå) AvdC 6

8 3.2.3 SL 6:5 Ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter som anges i SL kap. 6 när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget (huvudmannanivå) SL 6:6, DL 3:14 Ansvar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever SL 6:7, DL 3:15 Ansvar för att förebygga och förhindra kränkande behandling SL 6:8, Beslut om plan mot diskriminering och kränkande behandling DL 3: SL 6:10 Mottaga och sammanställa anmälningar om kränkande behandling SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier och i förekommande fall vidta åtgärder SL 6:10, DL 2:7 Ansvar för att hålla huvudmannen informerad om ärendet avseende kränkande behandling Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.3 Skolplikt och rätt till utbildning SL 7:5 Beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:5 Ansvar för att utreda inför beslut om mottagande i grundsärskolan AvdC elevhälsan 7

9 3.3.3 SL 7:8 Beslut om mottagande på försök i annan skolform AvdC elevhälsan SL 7:9 st SL 7:10 st. 2 Beslut om att integrera elev i annan skolform Prövning och beslut om uppskjuten skolplikt SL 7:11 Prövning och beslut om tidigare skolstart SL 7:13 Beslut om skolpliktens förlängning i linje med elevens och vårdnadshavarnas vilja AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 2. Beslutet anmäls till nämnd. Beslutet anmäls till nämnd. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:14 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 7:15 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen SL 7:21, 7:22 st SL 24: SL 24:23-25 Ansvar för att tillse att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång Beslut om att anordna utbildning i hemmet eller på annan särskild plats Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt AU Överklagas till SÖN, SL 28:5 p. 7 8

10 SkolF 3:4 st. 2 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.4 Förskolan och fritidshemmet Beslut om begränsning av antalet skoldagar för årskurs 1 och 2 i grundskolan SL kap SL kap. 14 Beslut om avslag på förskoleplacering Beslut om avslag på fritidshemsplacering AvdC förskolan SL 8:7 Beslut om erbjudande av förskoleplacering i särskilda fall AvdC förskolan SL 14:7 Beslut om erbjudande av fritidshemsplacering i särskilda fall SL 8:13 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av barn från Skövde kommun AvdC förskolan SL 8:8, 14:9 Beslut om barn-/elevgruppens storlek och sammansättning på förskole-/fritidshemsenheten SL 8:13 Beslut om mottagande av förskolebarn från annan kommun AvdC förskolan 9

11 Beslut om vårdnadsbidrag Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.5 Förskoleklassen Lag om kommunalt vårdnadsbidrag Förskolesekreterare SL 9:4 st. 2 Ansvar för att informera vårdnadshavarna om förskoleklassen och syftet med denna samt verka för att barnen aktivt deltar i den SL 9:9 Beslut om enstaka kostnad SL 9:15 Beslut om förskoleklassplacering Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 1 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun SL 9:13 st. 1 Beslut om mottagande av elev från annan kommun vid särskilda skäl Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 9:13 st. 2 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall SL 1:10 Beslut om placering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke 10

12 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.6 Grundskolan och grundsärskolan SL 10:4 st. 2, SkolF 9: SL 10:4 st. 3, 11:6 st. 3, SkolF 9:8, 9:11, 10:5-6, 10: SL 10:11, 11: SL 10:25, 11: SL 10:25, 11: SL 10:27, SL 11: SL 10:29 st. 3 Beslut om vilka språkval som ska erbjudas på grundskoleenheten Beslut om vilka ämnen som erbjuds som elevens val på grundskole-/grundsärskoleenheten Beslut om enstaka kostnad i grundskola/grundsärskola Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun Beslut om mottagande av elev i grundskolan/grundsärskola från annan kommun vid särskilda skäl Beslut om mottagande av elev från annan kommun i andra fall Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma Överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 4. Överklagas till SÖN, SL 28:12 p

13 3.6.8 SL 10:30 st. 1, 11:29 st SL 10:30 st. 2 p. 1, 11:29 st. 2 p. 1 Beslut om placering vid en grund-/grundsärskolenhet Beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering eftersom det medför betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter såväl inledande placering vid grundskola/grundsärskola som vid begäran om byte av skolenhet SL 1:10 Beslut om skolplacering utifrån barnets bästa utan båda vårdnadshavarnas samtycke SL 10:4-5, 11:5-6, SkolF 9:4, 10:3 Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna efter förslag av rektor SL 11:8 Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.7 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan AvdC elevhälsan Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 15:4 Ansvar för att gymnasieskolan samverkar med samhället i övrigt SL 15:8 Ansvar för att informera om de nationella programmen och om möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram SL 15:12 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna 12

14 3.7.4 SL 15:15 Ansvar för information till hemkommunen om elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan SL 15:17 Beslut om enstaka egna hjälpmedel SL 15:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 3:5 Beslut om antal idrotts- och friluftsdagar GyF 8:24-25 Beslut om prövning för betyg Beslut om smärre korrigeringar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning Beslut om korrigering av platser för programinriktat individuellt val inom ramen för beslutat platsantal för programmet Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare nationellt program som påbörjas i år 2 och folkhögskola Beslut om en sökande hemmahörande i kommunen ska få studera hos annan utbildningsanordnare preparand utbildning, yrkesintroduktion för enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion GyF 7:3 Beslut om antal platser som ska avsättas för fri kvot GyF 7:3 Beslut om antagning av sökande till fri kvot 13

15 GyF 7:8 Beslut om att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen GyF 7:9 Beslut om att få byta studieväg GyF 7:2, 6:1 Ansvar för att informera de sökande om huruvida fri kvot respektive färdighetsprov tillämpas vid urval GyF 4:12 st. 1, 4:13 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogram i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan GyF 4:6 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning GyF 4: GyF 4:9-10a st GyF 4:12 st GyF 4:12 st GyF 4:13 st GyF 4:22 st GyF 4:22 st. 2 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som språk Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och i vilken omfattning Ansvar för att skaffa platser för det arbetsförlagda lärandet Beslut om att byta ut det arbetsförlagda lärandet mot motsvarande utbildning förlagd till skolan Beslut om undervisningstid Ansvar att redovisa hur eleven har fått sin garanterade undervisningstid 14

16 Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.8 Utbildning på nationella program i gymnasiet SL 16:11a Befogenhet att upprätta och underteckna ett utbildningskontrakt SL 16:12 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet Kontraktet anmäls till nämnd SL Beslut om avvikelser från ett nationellt programs innehåll 16:14, GyF 9:4-4a GyF 9:7 Beslut om förlängd undervisning i gymnasieskolan SL 16:36 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 16:37-41, 16:49 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 16:42 Ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar utbildning på SL 16:43, 16:44 nationellt program Beslut om mottagande i första hand AvdC gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 16:47 Beslut om mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 15

17 SL 16:48 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande av elev från Skövde kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.9 Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan GyF 6:5 Beslut om skolförläggning av hela utbildningen inom yrkesintroduktion GyF 6:7 Ansvar för att bedöma elevs språkkunskaper, samt beslut om mottagande till språkintroduktion SL 17:7 Beslut om plan för utbildningen AvdC gymnasieskolan SL 17:7 Ansvar för att upprätta individuella utvecklingsplaner Beslutet anmäls till nämnd SL 17:14 Beslut om behörighet och mottagande Överklagas till SÖN, SL 28:12 p SL 17:15 Beslut om rätt att fullfölja utbildningen SL 17:16 st. 1 Ansvar för att erbjuda utbildning till behöriga inom introduktionsprogram SL 17:16 st. 2 Ansvar för att bedöma att elever från grundsärskola ska tas emot på yrkesintroduktion eller individuellt alternativ SL 17:11 Beslut om att ta emot elev på yrkesintroduktion eller individuellt val 16

18 SL 17:19, 17:21 Beslut om mottagande från annan kommun AvdC gymnasieskolan Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.10 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan SL 18:3 Ansvar för att gymnasiesärskolan samverkar med samhället i övrigt SL 18:6 Ansvar för utredning om den sökande till hör målgruppen SL 18:5, 18:7 Ansvar för prövning och beslut om den sökande tillhör målgruppen AvdC elevhälsan Beslutet överklagas till SÖN, SL 28:12 p. 8 Beslutet anmäls till nämnd SL 19:29 Prövning och beslut om mottagande Överklagas till SÖN, 28:12 p SL 18:9 Ansvar för att informera om gymnasiesärskolans program Beslutet anmäls till nämnd SL 18:12, GyF 7:13 Ansvar för och beslut om antagning till de olika utbildningarna samt nationella program AvdC elevhälsan Beslutet anmäls till nämnd SL 18:15 Ansvar för att informera elevens hemkommun om eleven börjar eller slutar vid gymnasiesärskola eller har betydande frånvaro 17

19 SL 18:11, 19:18 Beslut om utbildningens förläggning SL 18:18 Beslut om enstaka kostnad GyF 7:12 Beslut om företräde till utbildning för den elev som har störst behov om antalet platser är färre än antalet sökande Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.11 Utbildning på program i gymnasiesärskolan SL 19:3 Beslut om individuellt val och ämnen som ger programmet dess karaktär SL 19:6 Beslut om inriktningar för det nationella programmet AvdC gymnasieskolan SL 19:10 Beslut om gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan AvdC gymnasieskolan SL 19:11 Beslut om att låta erbjudandet av utbildning på ett nationellt program omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet SL 19:34 Ansvar för att sträva efter att utbildningen ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program AvdC gymnasieskolan SL 19:35-36, 19:39, 19:40 st. 1 Beslut om mottagande i första och mottagande i andra hand AvdC gymnasieskolan 18

20 SL 19:40 Ansvar för bedömning att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program AvdC elevhälsan SL 19:40 Beslut om mottagande på individuella program AvdC elevhälsan SL 19:41 Befogenhet att lämna yttranden avseende annan kommuns mottagande AvdC gymnasieskolan av elev från Skövde kommun SL 19:30-33, SL 19:42 Beslut om elevens rätt att slutföra utbildningen Del 3 Pedagogisk verksamhet 3.12 Övriga bestämmelser SL 15:34, 24:7 Befogenhet att ha insyn i fristående gymnasieskolors och internationella skolors verksamhet SL 25:8 Ansvar för att följa upp och utvärdera annan pedagogisk verksamhet, samt besluta om åtgärder SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående förskolor SL 26:4, 26:6-9 Ansvar för att genomföra tillsyn av fristående fritidshem SL 26:10-12 Beslut om att avsluta ärendet/ej ingripa i ärendet/anmärka i ärendet/förelägga i ärendet efter gjord tillsyn dock ej beslut om vitesföreläggande/vitesföreläggande kombinerat med annat beslut 19

21 Befogenhet att lämna yttranden till Statens skolinspektion i anmälningsärenden SL 29:9 Ansvar för aktivitetsansvaret, erbjuda ungdomar lämpliga individuella åtgärder samt dokumentera insatserna och föra register SL 29:17 Befogenhet att teckna avtal avseende ersättning för kostnader för elevs International Baccalaureate SFS (1991:11 95), Lag 2002:833 Beslut enligt riktlinjer för katastrof beredskap Befogenhet att teckna avtal med alternativa utförare inom given budget för enskilda elever AvdC gymnasieskolan SL kap. 8-11, 14, Befogenhet att teckna avtal avseende interkommunal ersättning AvdC Befogenhet att teckna avtal med fristående förskolor och fritidshem Befogenhet att i övrigt teckna avtal för nämnden SL 29:2-5, GymF 12:11 Beslut om mottagande av barn/elever från utlandet SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om förskola och pedagogisk verksamhet AvdC förskola SL 29:9 Ansvar för att informera vårdnadshavare om fritidshem AvdC grundskola 20

22 SL 2:25 Ansvar för att elevhälsan omfattar de kompetenser som föreskrivs AvdC elevhälsan HSL Verksamhetsansvar för skolhälsovård AvdC elevhälsan FB 6:2, Skadeståndslagen Beslut om skadeståndsanspråk mot elev/vårdnadshavare Beslut om stipendier ur donationsfonder enligt fondernas föreskrifter 21

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2013:28 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2014:17 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION LAGRUM Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 1 Beslut om Vidaredelegering 18 augusti 2011 Revidering 20 oktober 2011 Revidering 20 december 2011 Revidering 16 augusti 2012 DELEGATIONSORDNING Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 Vidaredelegering

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun

för Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.6 för utbildningsnämnden Vingåkers kommun Fastställd på Barn och utbildningsnämnden 2011 08 25 Sida 1 Allmänt om delegation Att delegera innebär att lämna över beslutanderätten.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2011-07-01

Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2011-07-01 Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2011-07-01 Senast reviderad BUN 2015-09-01 ( 96) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2/21 DEL 1: Allmänt Sida Förklaring av använda delegatförkortningar

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Skolvalsregler och reviderade riktlinjer

Skolvalsregler och reviderade riktlinjer 1(5) BUN 2014/0400 Skolvalsregler och reviderade riktlinjer Skolvalsregler Huvudprincipen är att vårdnadshavarnas förstahands-val av skola. Om inte det är möjligt så används följande kriterier för placering

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2015

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2015 Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-27 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2015:236 Susanne Allmér-Ström 016-710 29 85 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Revidering av barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 Delegationsordning Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 2 (18) Innehållsförteckning 1 Bestämmelse kring delegation... 3 1.1 Överklagande...5 2 Förteckning...

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer