Intern strategi för jämställdhetsintegrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016"

Transkript

1 Intern strategi för jämställdhetsintegrering

2 Omslagsfoto: Anna Wenngren

3 Innehåll Inledning... 3 Varför behövs en länsstrategi för jämställdhetsintegrering?... 3 Hur har strategin tagits fram?... 4 Mål... 6 Nationella mål... 6 Mål för Länsstyrelsens arbete Ansvar och uppgifter... 7 Uppföljning och utvärdering... 8 Stöd från sakområdet Jämställdhet... 8 Avdelningarnas och enheternas valda processer Nulägesanalys Valda processer Ekonomi Kommunikation Landsbygd Ledningskansli Livsmiljö Miljöanalys Miljö Naturvård Regional tillväxt Samhällsutveckling Begrepp Källförteckning

4 Inledning Varför behövs en länsstrategi för jämställdhetsintegrering? Ett jämställt samhälle, där ekonomiska och sociala resurser, makt och inflytande fördelas lika mellan kvinnor och män, är en förutsättning för ett demokratiskt och rättvist samhälle. När hela befolkningens kunskaper och kompetens tas tillvara på beslutsfattande positioner, i arbetsliv, näringsliv och i andra sammanhang är det positivt för utveckling, lönsamhet och tillväxt. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheter inom alla samhällets sektorer skapar vi förutsättningar för att uppnå just detta, en verklighet där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering ska lyckas är gemensamt arbete, samsyn och samverkan nödvändigt. Som för all typ av förändringsarbete är det också viktigt att alla berörda har gemensamma mål och riktning. Denna Länsstrategi sätter upp huvudmål och delmål för Länsstyrelsens arbete med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Strategin konkretiserar även de processer Länsstyrelsens enheter och avdelningar valt att arbeta med för att kunna ge stöd och service på lika villkor till både kvinnor och män. Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer fick samtliga länsstyrelser i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Utgångspunkten för strategin är de uppgifter Länsstyrelsen har rörande jämställdhet enligt länsstyrelseinstruktionen och strategin ska gälla för åren Strategin omfattar jämställdhetsintegrering av både Länsstyrelsens utåtriktade arbete i länet och i den egna verksamheten. Dessa två olika delar har Länsstyrelsen i Västerbotten valt att beskriva i två separata strategier. Den interna strategin för arbetet i den egna verksamheten har utformats efter de behov som Länsstyrelsens avdelningar och enheter identifierat tillsammans med sakområdet Jämställdhet. Länsstyrelseinstruktionen 2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. 5 Länsstyrelsen ska 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta 3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa. 3

5 Länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ger länsstyrelserna ett tydligt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet med hänsyn till regionens förutsättningar. Detta gör Länsstyrelsen huvudsakligen genom sakområdet Jämställdhet som har i uppdrag att samordna, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i Västerbotten. Instruktionen ger även Länsstyrelsen ansvar att jämställdhetsintegrera den egna verksamheten, presentera könsuppdelad statistik samt arbeta utifrån ett barnperspektiv. Alla avdelningar och enheter inom Länsstyrelsen har härigenom ansvar för att själva driva ett jämställdhetsarbete inom sina verksamheter. Sakområdet Jämställdhets uppgift är att stödja de andra sakområdena i deras arbete med jämställdhet. Hur har strategin tagits fram? Såväl forskning som praktiska erfarenheter har visat att jämställdhetsarbete behöver vara ledningsstyrt och systematiskt för att få effekt och långsiktighet. Även om alla i en organisation behöver bidra i arbetet med jämställdhet har ledningen ansvar för att ta strategiska beslut, sätta mål och leda arbetet. Arbetsprocess Under 2013 fokuserade det interna arbetet på att stärka ledning och chefer i jämställdhet och jämställdhetsintegrering och på genomförandet av enhetsvisa jämställdhetsanalyser. En metodutbildning i två steg genomfördes med länsledning och enhetschefer. Tillsammans med utbildningen gavs varje enhet i uppdrag att under året genomföra dels en jämställdhetsanalys av enheternas personal och dess förutsättningar och dels en processkartläggning av enheternas utåtriktade arbete med jämställdhet. Sakområdet Jämställdhet har fungerat som stöd under detta arbete. För jämställdhetsanalysen användes 4R-metoden där varje avdelning och enhet bland annat kartlade köns - och resursfördelningen. De avdelnings- och enhetsvisa jämställdhetsanalyserna har varit ett sätt att underlätta årsredovisningen samt försäkra att prioriteringarna i strategin är välgrundade och byggda på verkliga behov. Analyserna har dessutom hjälpt sakområdet Jämställdhet att identifiera goda exempel på jämställdhetsarbete som under kommande år kan användas som utgångspunkt för samtliga enheter. Processkartläggningen av enheternas utåtriktade genomfördes genom att enheterna identifierade de processer där de på olika sätt kommer i kontakt med medborgare, exempel på processer som har diskuterats är utbildningar till allmänheten eller specifika grupper, utlysningar och beviljande av medel, handläggning av ärenden och skötsel av naturområden. Av dessa olika processer har varje avdelning eller enhet därefter valt ut en till två processer som de särskilt kommer att arbeta med att jämställdhetsintegrera under R-metoden är ett sätt att kartlägga och analysera verksamheter ur ett Jämställdhetsperspektiv, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten. Målet är att ta reda på hur verksamheten styrs och på vilket sätt den behöver förändras för att kvinnors och mäns behov ska tillgodoses. Den övergripande frågan som besvaras av metoden är Vem får vad och på vilka villkor? Utifrån kunskap om detta går det att ta steg vidare för att möjliggöra förbättring. 4

6 Förankring av intern strategi Strategin är väl förankrad hos länsledning och enhetschefer på Länsstyrelsen, det är enheterna själva som tillsammans med stöd från sakområdet Jämställdhet valt ut områden att fortsätta arbeta med Förankringen av strategin på respektive enhet och inom sakområdena har skilt sig åt, på vissa enheter har medarbetarna involverats mycket i arbetet och på andra mindre. Under 2014 kommer sakområdet Jämställdhet att genomföra aktiviteter i syfte att informera om och förankra strategin ytterligare hos all personal. Erfarenheter från länsstyrelsernas projekt ESF Jämt ESF Jämt är ett projekt inom Europeiska socialfonden (ESF) som länsstyrelserna gemensamt drev mellan åren Projektet erbjöd stöd i jämställdhetsintegrering av projektverksamhet till sökande och beviljade projekt inom ESF. Åtta regionala projektstödjare har under projekttiden fungerat som processtöd och genomfört både utbildningar och fungerat som reflekterande partner till projekten. Projektstödjarna har bland annat använt metoderna 4R och SWOT för att leda projekten vidare i sina arbeten. Utvärderingen av ESF Jämt har visat att det varit ett av de mest framgångsrika jämställdhetsprojekt som bedrivits i Sverige, detta genom den faktiska förändring som projektstödjarna kunnat bidra till i projekten. En stor del av erfarenheterna från ESF Jämt, och de material som togs fram och användes i projektet, är tillämpbara i Länsstyrelsens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. 5

7 Mål Nationella mål Den svenska jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet slogs fast 2006 och har till skillnad från tidigare mål ett tydligt maktperspektiv samt fokuserar på strukturella och ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män. Till det övergripande målet finns fyra delmål formulerade; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda- hem och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Den interna strategin kommer utöver de jämställdhetspolitiska målen att utgå från avdelningarnas och enheternas behov. I utbildningen för chefer ingick de jämställdhetspolitiska målen och de har använts som underlag för både jämställdhetsanalyserna och processkartläggningarna. Mål för Länsstyrelsens arbete Länsstyrelsen arbetar efter modellen SMARTA-mål, modellen är ett sätt att underlätta vid formulering av mål för verksamheter och projekt. Målen i strategin är formulerade efter modellen så långt det är möjligt. Viktigt att notera är att SMARTA-mål ibland kan vara svårt att applicera på grund av komplexiteten i specifika frågor. SMARTA-mål ska vara: Specifika de ska tydligt ange vad som skall uppnås Mätbara möjliga att följa upp genom nyckeltal, indikatorer eller på annat sätt Accepterade målen ska vara accepterade av dem som ska genomföra verksamheten Realistiska möjliga att uppnå och verksamhetsnära Tidsatta tidpunkten då målen skall vara uppnådda ska framgå av tex strategin och VP Huvudmål: Länsstyrelsen Västerbotten ska 2016 vara en jämställdhetsintegrerad myndighet. Delmål 1. Länsstyrelsen ska ha rutiner för att synliggöra och följa kvinnors och mäns villkor internt. Delmål 2. Länsstyrelsen ska ha stöddokument för jämställdhetsintegrering av analyser, beslut och handläggning. Delmål 3. Kvinnor och män ska uppleva ett likställt bemötande i kontakt med Länsstyrelsen. Delmål 4. Alla sakområden ska ha god kunskap om och arbeta för uppfyllandet av jämställdhetspolitiken och dess delmål i relation till sakområdena. 6

8 Delmål 5. Tillsammans med introduktionsutbildningen ska alla nyanställda delta på en obligatorisk grundläggande jämställdhetsutbildning. Jämställdhetsutbildningen kommer att vara öppen att delta i även för övrig personal. Årliga aktivitetsplaner Strategin kommer att kompletteras med årliga aktivitetsplaner. Årliga aktivitetsplaner följer Länsstyrelsens övergripande planeringsrutin med verksamhetsplaner, tertialuppföljningar osv. Aktivitetsplaner kommer att tas fram på både övergripande myndighetsnivå och av respektive avdelning eller enhet. Ansvar och uppgifter En av förutsättningarna för att lyckas med ett förändringsarbete är att alla berörda tar ansvar för respektives uppgifter. Nedan följer en sammanställning av ledningens, chefers och medarbetares roller och ansvar när det gäller myndighetens jämställdhetsarbete. Ledning Ansvar: Strategiskt ansvariga för jämställdhetsarbetet, ska delta i arbetet själva samt delegera ansvar och uppgifter vidare. Kunskap: Ha god kunskap om jämställdhet och förståelse för vad jämställdhetsintegrering innebär samt ha vilja till förändring. Kunskap och förändringsvilja ska kommuniceras internt till medarbetare och externt till andra aktörer. Uppgifter: Kartlägga och analysera nuläge, sätta mål i verksamhetsplaner och styrdokument, följa upp, mäta, kontrollera och vidareutveckla arbetet. Ekonomi: Avsätta tillräckliga resurser för verksamheterna, cheferna och medarbetarna, att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Chefer Ansvar: Operativt ansvariga för förändringsarbetet, behöver ha ledningens delegerade mandat att driva arbetet. Kunskap: Ha god kunskap om jämställdhet och vilja till förändring samt föregå med gott exempel inför medarbetare. Uppgifter: Göra nulägesanalyser av den verksamhet de har ansvar för, involvera medarbetarna i arbetet, leda, medverka, delegera och följa upp arbetet samt rapportera resultat till ledningen. Medarbetare Ansvar: Är delaktiga i förändringsarbetet för jämställdhet, har delegerat ansvar för konkreta uppgifter. 7

9 Kunskap: Får tillägna sig kunskap inom området, är väl informerade om ledningens mål och arbetet som ska genomföras. Uppgifter: Bidra genom kritisk granskning av den egna verksamheten och arbetsplatsen, komma med konkreta förslag på förbättringar och förändringar, kontinuerligt stämma av med chef. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av strategin kommer att göras via tertial, årsredovisning, lönekartläggningar, chefsråd, enhetsmöten och medarbetar- samt brukarundersökningar. Som en del av det ledningsstyrda jämställdhetsarbetet är uppföljning och utvärdering ett ansvar som åligger respektive avdelning och enhet samt ledning. Såväl hur Länsstyrelsen ligger till i relation till huvudmålet som delmålen kommer att följas upp. Avdelningarna och enheterna ansvarar för att följa upp respektive vald process, sakområdet Jämställdhet kan stödja i framtagandet av rutiner och dokument för uppföljning ur jämställdhetsperspektiv. Där det finns möjlighet kommer Länsstyrelsen att knyta genusutbildade forskare från Umeå universitet till delutvärderingar av strategin. Studenter planeras också att nyttjas för delutvärderingar av aktiviteter och/eller valda processer. Avslutande utvärdering av strategin och rapportering till departementet 2017 kommer att sammanställas av sakområdet Jämställdhet efter avdelnings- och enhetsvisa underlag. Stöd från sakområdet Jämställdhet Stödjande av valda processer Sakområdet Jämställdhet har en stödjande funktion i relation till avdelningarnas och enheternas arbete med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Avdelningarna och enheterna är genomförare medan sakområdet är ett verksamhetsstöd. I arbetet med de valda processerna kommer sakområdet Jämställdhet att fungera som bollplank och samtalspartner, stödja analyser samt vara ett stöd i implementeringen av erfarenheter. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser Förutom att under stödja arbetet med de utvalda processerna kommer sakområdet också att anordna gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som är öppna för personal från alla avdelningar och enheter att delta i. Insatserna kan komma att anordnas både som föreläsningar och i workshopformat. Ämnena för insatserna är baserade på behov som delas av ett flertal enheter och som kommit fram under arbetet med de enhetsvisa jämställdhetsanalyserna. Ämnen för kompetensutveckling : Jämställdhetsintegrering av utbildningar, hösten Jämställdhet i text och bild, hösten Våld i nära relation, våren

10 Jämställdhetsintegrering av blanketter, ansökningshandlingar och liknande beslutsunderlag, våren Könsuppdelad statistik och utvärderingar, höst Jämställdhet i upphandlingar, våren Material- och metodbank på intranätet Under 2014 kommer sakområdet Jämställdhet att påbörja uppbyggnaden av en material- och metodbank rörande jämställdhet på intranätet. Syftet är att på ett ställe samla böcker, skrifter, metoder, checklistor med mera som är av relevans för avdelningarnas och enheternas arbete. Grundläggande jämställdhetsutbildning Utifrån material framtaget inom ESF Jämt kommer sakområdet under arbeta fram en grundläggande jämställdhetsutbildning för Länsstyrelsens personal. Innehållet kommer att baseras på verksamhetsnära exempel och utgå ifrån myndighetens uppdrag. Utbildningen kommer att prövas och utvärderas under i syfte att hösten 2016 kunna erbjuda den första av därefter återkommande utbildningar. Jämställdhetsutbildningen kommer att vara en del av den introduktionsutbildning som nyanställd personal deltar i. 9

11 Avdelningarnas och enheternas valda processer Nulägesanalys En övervägande del av Länsstyrelsens avdelningar och enheter har en majoritet av kvinnor i sin personalstyrka, några enstaka enheter har en större andel män. Ingen enhet eller avdelning består av endast kvinnor eller män och för de flesta ligger könsfördelningen nära ramen procent. Flera av enheterna har under senare år sett en förändring vad gäller könsfördelningen bland anställda - antalet män har minskat och fler kvinnor har anställts. I vissa fall stämmer detta också överens med utvecklingen på universitet och högskolor, där en del utbildningar som tidigare dominerats av män nu domineras av kvinnor. En majoritet av Länsstyrelsens enhetschefer är män medan det bland biträdande enhetschefer finns lika många kvinnor som män. Den låga andelen kvinnor på enhetschefsnivå skiljer sig från könsfördelningen bland chefer i den offentliga sektorn i länet överlag där majoriteten av chefer kvinnor. Könsfördelningen bland enhetscheferna på Länsstyrelsen går dock i linje med fördelningen av kvinnor och män på chefspositioner då samhällets alla sektorer räknas in. De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på de olika enheterna och avdelningarna är små liksom skillnader i den genomsnittliga löneutvecklingen. I en övervägande andel av enheterna och avdelningarna tjänade män i genomsnitt lite mer än kvinnor under Den genomsnittliga lönen för medarbetarna varierar exempelvis i samband med att nya personer tillkommer och andra slutar och på grund av förändrade arbetsuppgifter. De relativt små genomsnittliga löneskillnaderna mellan könen går att förklara på enhets- och avdelningsnivå genom att individerna har olika ansvar och arbetsuppgifter. Dock är det viktigt att uppmärksamma att också de små löneskillnaderna mellan kvinnor och män på Länsstyrelsen följer det större mönstret i hela samhällets ekonomi, där män som grupp tjänar mer än kvinnor som grupp. Under 2013 tog kvinnliga medarbetare i större utsträckning ut föräldraledighet än manliga medarbetare. En eventuell delförklaring till detta är den potentiella möjligheten att det bland Länsstyrelsens medarbetare finns fler kvinnor än män som har barn. Samtidigt överensstämmer kvinnors större andel av uttaget av föräldraledighet på Länsstyrelsen med faktumet att kvinnor står för den betydande merparten av användningen av föräldraförsäkring i länet och på nationell nivå. Kvinnor på Länsstyrelsen hade år 2013 en betydligt större långtidsfrånvaro på grund av sjukdom än männen, kvinnor har också tagit ut fler sjukdagar för kortare frånvaro. Även detta går att sätta i relation till den större samhällsbilden, där antalet långa sjukfall över 29 dagar samt över 180 dagar är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. I vissa enheter och avdelningar finns en uppdelning gällande vilka uppgifter kvinnor respektive män har. Även om den kvantitativa representationen av kvinnor och män är relativt lika arbetar kvinnor och män i vissa fall inom olika sakområden såsom att kvinnor i högre omfattning än män arbetar med administrativt arbete. Detta förhåller sig också till en strukturell samhällsnivå där könssegregation på arbetsmarknaden, men också inom olika sektorer, är ett faktum. Arbetssektorer där kvinnor traditionellt varit och är överrepresenterade har ofta lägre genomsnittliga löner än inom arbetssektorer där män varit och är överrepresenterade. Detta kan även avspegla sig på relativt 10

12 kvantitativt jämställda arbetsplatser genom att de typer av arbete som av tradition ses som manliga värderas högre. Valda processer Ekonomi Process: Jämställdhetsintegrering av Länsstyrelsens interna projektverksamhet och projektkontor Länsstyrelsens interna projektverksamhet samordnas av projektkontoret. Bland annat vidareutvecklar projektkontoret projektmodellen för de interna projekten, stödjer och kvalitetskontrollerar nya projektidéer, följer upp projektresultat och koordinerar utbildningar för projektledare med flera. Kontorets medarbetare administrerar också projektens ekonomi. Då projektkontoret samordnar Länsstyrelsens projektverksamhet och i många fall vänder sig mot externa målgrupper är det viktigt att de dokument och praktiker som projektkontoret tillhandahåller eller utvecklar i relation till projektverksamheten är jämställdhetsintegrerade. 2014: Påbörja förankring av arbetet med att utveckla projektmodellen. Behovskartläggning av projektstöd utifrån ett jämställdhetsperspektiv genom att påbörja utveckling av de befintliga dokument, ex projektidéansökan, och praktiker, ex projektutbildningar i projektverksamheten, som bör jämställdhetsintegreras. 2015: Implementering av utvecklade dokument och praktiker samt uppföljning av pågående och nya projekts måluppfyllelse och aktivitets- och budgetplaner. 2016: Fortsatt implementering, revidering och uppföljning av arbetet. Ansvarig: Ulla-Britt Engström Andersson, projektkontoret Kommunikation Process 1: Jämställdhetsintegrering av Länsstyrelsens publikationer Länsstyrelsens arbetar för att föra ut en positiv och rättvisande bild av myndigheten och av Länsstyrelsens medarbetare. I detta arbete är det viktigt att beslut om vilka texter och bilder som ska användas granskas systematiskt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom att analysera de faktiska förhållanden som avspeglas i nuvarande publikationer, i tryck och digitalt, kan initiativ till förändring tas för att på så sätt ta ansvar och sträva efter att ge en mer jämställd bild av myndighetens verksamhet. 2014: Utvecklande av kriterier och arbetssätt för jämställdhetsanalys av hur kvinnor respektive män skildras, uttalar sig etc. i text och bild. Granskning och utvärdering av Länsstyrelsens nyutgivna produktioner. 2015: Utvecklande av nya rutiner för hur Länsstyrelsens medarbetare ska arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i relation till kommunikation och publikationer. 2016: Implementering av nya rutiner. Ansvarig: Jörgen Boman, Kommunikationschef 11

13 Process 2: Jämställdhetsintegrering av Länsstyrelsens intranät och webbpublikationer 2014: : Granskning av texter och bild på intranät och webbpublikationer utifrån jämställdhetsperspektiv. Utvecklande av nya rutiner för hur Länsstyrelsens medarbetare ska arbeta för att jämställdhetsintegrera text och bild på intranät och för webbpublikationer. 2016: Implementering av nya rutiner. Ansvarig: Jörgen Boman, Kommunikationschef Landsbygd Process 1: Fördjupad jämställdhetsanalys av informationstidning för landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen Västerbotten ger ut informationstidningen Norrbruk tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten. Tidningens syfte är att lyfta fram möjligheterna i landsbygdsprogrammet och att i övrigt stödja en positiv utveckling av lantbruk och landsbygd. Kvinnor utgör ungefär en tredjedel av företagarna på landsbygden och Norrbruk är det viktigaste verktyget för att påverka kvinnors företagande och roll på landsbygden. För att tidningen ska tilltala och nå ut till både kvinnor och män är det viktigt att innehållet skapas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen har tidigare gjort årliga analyser av tidningen genom att ta fram statistik över hur kvinnor och män har medverkat och presenterats i artiklar och bilder. Länsstyrelsen vill nu utveckla och förbättra metoden och implementera nya rutiner för jämställdhetsutvärdering. 2014: Metodutveckling och förnyande av rutiner för årlig jämställdhetsutvärdering av tidningen Norrbruk. Implementering av förnyade rutiner för jämställdhetsutvärdering av tidningen Norrbruk. 2015: Anpassning av tidningen Norrbruks innehåll i enlighet med utvärderingens resultat och slutsatser. 2016: Eventuell revidering av utvärderingsrutiner. Ansvarig: Per- Göran Persson, Landsbygdsenheten Process 2: Djurskyddskontrollanters bemötande av kvinnor och män i sin yrkesroll Länsstyrelsen bedriver myndighetsutövning inom området djurskydd och har ansvar för djurskyddskontrollen i länet. Länsstyrelsen bedriver ständigt ett arbete för att djurhållare ska behandlas lika och för att de ska känna förtroende för Länsstyrelsens arbete. Att från ett jämställdhetsperspektiv utvärdera hur djurskyddskontrollanter bemöter kvinnor och män och utveckla nya rutiner utifrån utvärderings- och analysresultat är ett led i detta arbete. 2014: Uppstart för utvecklande av utvärderingsmetod av djurskyddskontrollanters bemötande av kvinnor och män i sin yrkesroll. 2015: Fortsatt utveckling av utvärderingsmetod samt utvärdering av djurkontrollanters bemötande 12

14 av kvinnor och män i sin yrkesroll. 2016: Sammanställning av utvärdering samt utarbetande av nya rutiner. Ansvarig: Annelie Grip Hansson, länsveterinär Ledningskansli Process: Jämställdhetsintegrering av riktlinjer för rekrytering Riktlinjerna beskriver Länsstyrelsens process vid rekrytering av medarbetare till våra uppdrag. Riktlinjerna för rekrytering är det strategiska dokument som styr hela rekryteringsprocessen på Länsstyrelsen, från behovet av arbetskraft till dess att en medarbetare är utsedd för arbetsprocessen. De är en del av Länsstyrelsens kompetensförsörjningsplan som tar sikte på byggstenen medarbetare som växer, i enlighet med Lean 1 -huset. Länsstyrelsen ser ett behov av att uppdatera riktlinjerna utifrån metoden kompetensbaserad rekrytering som går ut på att hitta rätt kompetens för det aktuella arbetet och samtidigt säkerställa att ingen diskriminering sker. Utifrån ett jämställhetsperspektiv ska riktlinjerna: - Skapa ett inkluderande förhållningssätt där kompetensen sätt i fokus - Säkerställa en könsneutral text i våra annonser - Undanröja icke könsneutrala tjänstebenämningar - Skapa en attraktiv bild av länsstyrelsen som en arbetsplats för alla människor 2014: Genomföra översyn av processen ur jämställdhetssynvinkel och uppdatering av riktlinjerna. 2015: Integrera ett jämställdhetsperspektiv i årlig översyn av riktlinjerna. 2016: Integrera ett jämställdhetsperspektiv i årlig översyn av riktlinjerna. Ansvarig: Stefan Lööf, HR-chef och Lena Adolfsson, enhetschef Ledningskansliet Livsmiljö Process 1: Prioritering av ansökningar av 37/37a-medel utifrån jämställdhetsfokus Länsstyrelserna utlyser varje år medel för att utveckla flyktingmottagandet. Dessa är S.k. 37-medel för beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända och S.k. 37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Medlen kan sökas av kommuner eller kommunalförbund. Genom särskilda prioriteringar knutna till medlen kan Länsstyrelsen påverka inriktningar på insatser utifrån utpekade behov. Länsstyrelsen vill genom att lyfta jämställdhetsfokus som en av flera särskilda prioriteringsgrunder för beslut om medelutdelning, bidra till att flyktingmottagandet i länets kommuner i större 1 Länsstyrelsen arbetar med att utveckla sin verksamhet i enlighet med Lean-filosofin. 13

15 utsträckning utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv. Anvisningar för ansökningar av medlen, liksom ansöknings- och slutrapporteringsblanketter behöver därför förtydligas med avseende att upplysa och guida ansökande om den nya prioriteringen. 2014: Anvisningar och ansöknings- och slutrapporteringsblanketter för medlen omarbetas för att lyfta fram jämställdhet som prioritering. Inkomna ansökningar med ett tydligt jämställdhetsfokus är en av prioriteringarna i beredningen. I skriftliga beslutsmotiveringar framgår om kommunen beviljats medel utifrån ett jämställdhetsfokus. Uppföljningsseminarium genomförs där kommuner som beviljats medel bland annat redovisar vilka insatser med jämställdhetsfokus som gjorts. 2015: Utvärdering och uppföljning av prioritering av insatser med jämställdhetsfokus. Eventuell revidering av anvisningar och blanketter. 2016: - Ansvarig: Gabriella Strååt och Hedyah Faghir, integration Process 2: Jämställdhetsintegrering av risk- och sårbarhetsanalyser Länsstyrelsen ska som geografiskt områdesansvarig myndighet på regional nivå årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för länet. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen fokuserar på hot och risker som kan resultera i allvarliga händelser med stora konsekvenser för samhället och dess funktionalitet. Risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för verksamhetsplanering och beslut inom området. Resultatet av analysen ska sammanställas i en rapport som årligen rapporteras till regeringen. Vi vet att kön kan spela roll i en krissituation. Kvinnor och män kan till exempel drabbas på olika sätt till följd av att de befinner sig på olika platser i samhället. Kvinnor och män har också ofta olika roller i hanteringen av en kris. Detta är inte något som Länsstyrelsen tidigare har tagit hänsyn till i de regionala analyserna av risker och sårbarheter i Västerbottens län och det finns därför ett behov av att starta upp ett utvecklingsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en risk- och sårbarhetsanalys med genusperspektiv. Mål: Skapa förutsättningar för genomförande av risk- och sårbarhetsanalys med jämställdhetsperspektiv. Syfte: Utarbeta metod och rutiner för genomförande av risk- och sårbarhetsanalys med jämställdhetsperspektiv. 2014: Utarbeta metod och rutiner för hur risk- och sårbarhetsanalyser kan jämställdhetsintegreras. 2015: Testa och utvärdera framtagen metod och rutiner för jämställdhetsintegrering av risk- och sårbarhetsanalys. 2016: Genomföra risk- och sårbarhetsanalys med jämställdhetsperspektiv samt uppföljning av arbetet Ansvarig: Eva-Lena Fjällström och Sara Moberg, krisberedskap 14

16 Miljöanalys Process 1: Jämställdhetsintegrering i projektet Friskare skogsvatten Länsstyrelsen arbetar med att återställa den fysiska miljön i vattendrag som på olika sätt har påverkats av människan. I projektet Friskare skogsvatten, , träffar Länsstyrelsen markägare i Västerbotten i syfte att stödja dem att förbättra vattenmiljöerna i skog och mark. Projektet eftersträvar att i större utsträckning komma i kontakt med kvinnor som är skogsägare. 2014: Integrera ett jämställdhetsperspektiv i regionala träffar och öka kunskapen om jämställdhet hos markägare. Genomföra konferens med jämställdhetstema riktad till såväl nationella som regionala aktörer. 2015: : - Ansvarig: Roger Vallin, projektledare och Mattias Sundqvist, projektledare Process 2: Jämställdhetsintegrering av Regionalt miljöövervakningsprogram Länsstyrelsen samordnar länets miljöövervakning och uppföljning genom det regionala miljöövervakningsprogrammet. Syftet med programmet är att beskriva miljötillståndet, att långsiktigt följa förändringar i miljön samt varna för eventuellt nya miljöstörningar. Pågående program avslutas under 2014 vilket ger en god möjlighet att ytterligare förstärka jämställdhetsperspektivet i nästkommande program för Processen har valts då det finns ett behov av att göra en jämställdhetsanalys av det nuvarande miljöövervakningsprogrammet, för att på så sätt utvärdera hur och i vilken mån programmet påverkar och tar hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och erfarenheter. Analysresultaten kommer användas som underlag i arbetet med att förbättra nästkommande program. 2014: Genomföra jämställdhetsanalys av befintligt program. Jämställdhetsintegrera valda delar av det nya programmet med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen. 2015: : - Ansvarig: Lajla Lindgren och Fredrik Sjunnesson, Miljöanalysenheten Process 3: Vattenförvaltning beredningssekretariatets arbete och representation i vattenråd Länsstyrelserna i Sverige har det gemensamma ansvaret att förvalta kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsernas uppgift är bland annat att övervaka tillståndet i länets vatten och att utöva tillsyn över verksamheter med koppling till vatten. På varje länsstyrelse finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa Sveriges fem vattenmyndigheter med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Kopplat till arbetet finns bland annat regionala vattenråd, i Västerbotten finns fem vattenråd och ett 15

17 kustvattenråd. Vattenråden har representanter från kommuner, näringsliv och olika intresseorganisationer. Länsstyrelsens beredningssekretariat vill integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med att bidra till att nya program och planer inom vattenförvaltningsområdet tas fram. Detta görs utifrån ett behov av att öka förståelsen för hur exempelvis olika prioriteringar av miljöproblem som görs i de olika dokumenten, påverkar kvinnor respektive män. Länsstyrelsen vill också arbeta för att få jämnare representation av kvinnor och män i vattenråden. 2014: : Genomföra kvantitativ analys av könsfördelning inom vattenråden och jämförelse av hur det sett ut tidigare år. Säkerställa att beslutsunderlag till remissvar gällande nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 2016: Arbeta med uppdatering av handbok för vattenråden utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ansvarig: Beredningssekretariatet, Miljöanalysenheten Miljö Process: Prövnings- och tillsynsprocessen jämställt bemötande av kvinnor och män Två av Länsstyrelsens uppgifter är prövning och tillsyn av miljöbalkens bestämmelser. Medarbetare har under de senaste åren varit med om ett par tillfällen där personal i samband med inspektioner eller andra externa träffar med verksamheter har bemöts på ett sätt som visar att fokus lagts på kön snarare än på kompetens. För att bli bättre på att bemöta dessa situationer och säkerställa att kvinnor och män bemöts på ett jämställt sätt kommer miljöenheten att genomföra ett antal aktiviteter under perioden : Anordna och genomföra ett seminarium med fokus på bemötande och härskartekniker. Ta fram stödmaterial kring bemötande av härskartekniker och/eller förslag på förändrade arbetsrutiner. 2015: Anordna och genomföra en andra träff för att belysa frågorna igen och eventuellt förändra fastslagna rutiner utifrån de erfarenheter som kommit upp hitintills. 2016: Träff för uppföljning och utvärdering. Ansvarig: Beslutas senare. Naturvård Process: Tillgängliggörande av skyddade områden ur ett jämställdhetsperspektiv Länsstyrelsen genomför, i sin roll som förvaltare av skyddade områden, årligen omfattande tillgänglighetsinsatser i reservaten för allmänheten. Avsikten är att åtgärderna ska ge många olika människor möjligheter att uppleva fina stunder i våra reservat och deras naturmiljöer. Insatsernas planeras utgående från en erfarenhetsmässig syn på vad som folk normalt gör i reservaten (utflykter, vandringar, fiske etc). Ofta läggs nivån på utformning av anläggningarna sannolikt för en mer van 16

18 fältperson med viss fysik. Många besökare är kvinnor och det finns idag ingen klar bild om våra anläggningar är utformade så att de missgynnar kvinnors intresse att besöka områdena. 2014: Uppstart genom att en extern aktör tittar på hur anläggningar och information i nationalparksprojektet för Björnlandet ser ut. 2015: Jämställdhetsgranska olika typer av anläggningar map utformning och lokalisering. 2016: Utvärdera och sammanställa resultatet och implementera vunna erfarenheter i framtida reservatsskötsel. Ansvarig: Lena Lundevaller, Naturvårdsenheten - Delta i kommunikationssekretariatets arbete med jämställdhet och publikationer (Frida Björkelid) - Delta i kommunikationssekretariatets arbete med jämställdhet och webb (Frida Björkelid) Regional tillväxt Process 1: Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet Under driver länsstyrelsen ett pilotprojekt rörande jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet med medel från Tillväxtverket. Pilotprojektet ska se över information och arbetssätt för att få fler företag som drivs av kvinnor att söka och beviljas företagsstöd. Målet med Länsstyrelsens projekt är att både antalet beviljade ansökningar och beviljade belopp i större omfattning ska gå till kvinnors företag. 2014: Fortsätta arbetet i projektet enligt projektplanen. 2015: Implementera erfarenheter från pilotprojektet inom övrig företagsstödsverksamhet. 2016: - Ansvarig: Hanna Sundén, Regional tillväxt Process 2: Jämställdhetsintegrering av verksamhet inom Botnia-Atlantica programmet Länsstyrelsen Västerbotten förvaltar Botnia-Atlantica-programmet för åren Målet för programmet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Länsstyrelsen finner att det finns ett behov av att utveckla programadministrationens arbete utifrån ett jämställdhetsperspektiv och av att föra vidare kunskap om jämställdhet till projektverksamheten inom programmet. 2014: Arbeta fram och testa jämställdhetsintegrerade stöddokument för handläggning och administration. Anordna kompetensutvecklingsinsatser om jämställdhetsintegrering för programadministrationen. 2015: Använda stöddokument för handläggning och administration. Programadministratörer för kunskap om jämställdhetsintegrering vidare till projekten inom programmet genom utbildningsinsatser. 17

19 2016: Utvärdera samt eventuellt revidera stöddokument. Utvärdera utbildningsinsatser och uppföljning av hur projektens verksamhet har jämställdhetsintegrerats. Ansvarig: Jenny Bergkvist, Regional tillväxt Samhällsutveckling Process 1: Delprocess inom verksamhetsområde kulturmiljö Länsstyrelsen har i uppdrag att bevara, förtydliga och skapa förutsättningar att bruka det gemensamma kulturarvet och ansvarar främst för fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga miljöer och kulturmiljöer av riksintresse. Det gemensamma målet är att kulturmiljön ska bevaras och brukas och utvecklas som en naturlig del av en hållbar samhällsutveckling. 2014: Kartlägga arbetet inom området ur jämställdhetssynvinkel och välja ut en specifik delprocess att jämställdhetsintegrera arbetsmetoder/-sätt inom. Påbörja arbete med att utveckla nya arbetsmetoder-/sätt. 2015: Fortsatt arbete med att utveckla jämställdhetsintegrerade arbetsmetoder/-sätt samt testa, utvärdera och eventuellt revidera. Påbörja implementering av nya arbetsmetoder/-sätt. 2016: Fortsatt implementering av jämställdhetsintegrerade arbetsmetoder/-sätt och utvärdering av arbetet. Ansvarig: Kulturmiljö Process 2: Delprocess inom verksamhetsområde samhällsplanering och boende Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram och tillgängliggöra planeringsunderlag, göra sammanvägda bedömningar inom fysisk planering och ge råd och stöd i ärenden som rör användning av mark och vatten. Vi samordnar de statliga intressena på länsnivå. Länsstyrelsen fördelar även statligt stöd till bostadssektorn samt stödjer kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning. 2014: : Kartlägga arbetet inom området ur jämställdhetssynvinkel och välja ut en specifik delprocess att integrera arbetsmetoder/- sätt inom. Påbörja arbete med att utveckla nya arbetsmetoder-/sätt samt testa, utvärdera och eventuellt revidera. 2016: Implementera jämställdhetsintegrerade arbetsmetoder/-sätt och utvärdering av arbetet. Ansvarig: Samhällsplanering och boende 18

20 Begrepp Jämställdhet handlar om kvinnor och män och innebär att de ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsperspektiv innebär att beakta vad förslag och beslut har för påverkan på kvinnors respektive mäns liv. Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet med innebörden att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder etc. Jämställdhet är en viktig del i jämlikhetsbegreppet. Kön och genus är benämningar på det biologiska och sociala könet. Kön används ofta som benämning på det biologiska och genus som benämning på det socialt konstruerade könet. Samtidigt används också ordet kön ibland som benämning på både det biologiskt och socialt konstruerade eftersom det är svårt att säga vad som är biologiskt givet och vad som är en social konstruktion eftersom vi från födseln behandlas olika på grund av vårt biologiska kön. Genus är ett analytiskt begrepp och en översättning av engelskans ord gender. Genussystem/Genusordning är ett begrepp för att benämna den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och män. Ordningen innebär att män som grupp systematiskt överordnas kvinnor som grupp och det som ses som manligt värderas högre än det som ses som kvinnligt. Könssegregering innebär att kvinnor som grupp och män som grupp återfinns inom olika områden, sektorer och nivåer i samhället. Feminism är ett kritiskt perspektiv som syftar till att belysa och förändra maktobalansen i samhället. Makt kan avse formell makt förvärvad genom exempelvis en viss befattning. Makt kan även avse möjligheten och privilegiet att formulera både problem och möjliga lösningar. Heteronormativitet genomsyrar vårt samhälle och innebär att heterosexualitet ses som det normala vilket gör att allting annat ses som avvikande och onormalt. Heteronormen leder till uteslutande och isolering av de människor som inte räknar sig till detta. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. 19

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering 2014-2016 Publ nr: 2013:26 Inledning 2013-12-09 Jämställdhet är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun 1 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå Kommun 1 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Örebro universitets jämställdhetsplan

Örebro universitets jämställdhetsplan Dnr: CF 16-601/2009 Örebro universitets jämställdhetsplan 2009-2010 Fastställd av: rektor Datum: 2009-11-10 Jämställdhetsplan 2009-2010 Detta dokument omfattar anställda och studenter vid Örebro universitet.

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Sara Lhådö Jämlikhet handlar om alla människors lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, funktionsgrad, könsidentitet, etnisk tillhörighet,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext Bilaga 5 Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext 1 2 Jämställdhet en fråga om Rättvisa Kvalitet Effektivitet 3 Jämställd snöröjning i Karlskoga http://vimeo.com/68278764 4 Jämställd ambulans

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lillskogen Emma Datum 2017-01-23 Diarienummer KSN-2016-2706 Kommunstyrelsen Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I TEORI

JÄMSTÄLLDHET I TEORI GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I TEORI OCH PRAKTIK Line Holth line.holth@kau.se 070-6457691 JÄMSTÄLLDHETSARBETE Kvantitativt numerär könsfördelning (40-60 % eller jämnare) eller jämn könsfördelning av resurser

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer