Allmänna vilkor. Allmänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna vilkor. Allmänt"

Transkript

1 Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet med Colleague Online s villkor. Beställning kan göras direkt av Colleague Online eller via en av Colleague Online partners muntligt under möte, via telefon, videosamtal eller skriftligt via brev eller e-post. Kontoinnehavaren godkänner i och med beställningen elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar och Kontoinnehavaren godkänner härmed dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner från och till Colleague Online. Vidare avsäger sig Kontoinnehavaren, härmed alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning. Samtliga tillvalstjänster som beställs elektroniskt, exempelvis genom e-post eller via hemsida, levereras med skyldigheter och rättigheter enligt Colleague Online s villkor om inget annat avtalats i avtal för respektive tillvalstjänst. Leverantören av Colleague Online s tjänster och produkter är Mh1 i Sverige AB med organisationsnummer Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kontoinnehavaren och Colleague Online vad gäller webbtjänster som tillhandahålls av Colleague Online under varumärket Colleague Online, nedan kallat Systemet. Kontoinnehavare är den part som representerar en fysisk person, organisation eller näringsidkare till vilken Colleague Online levererar tjänster enligt dessa villkor. Avtalet anses som signerat och godkänt i samband med första inloggning till Colleague Online administrativa verktyg med Kontoinnehavarens tillhandahållna inloggningsuppgifter, dock senast vid hemsidans ompekning för publik visning. Genom att signera avtal rörande Colleague Online tjänster godkänner kontoinnehavaren att Powered by Colleague Online logotypen grafiskt visas på hemsidan. Avtalstid och betalning Abonnemanget löper årsvis på tolv (12) månader och betalas årsvis i förskott. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Colleague Online Uppsägningen skall vara Colleague Online tillhanda senast dagen innan datum för nästkommande avtalsperiods faktura, ca (1) månad före avtalstidens utgång. Har faktura gällande ny avtalsperiod skickats ut krediteras den inte utan måste betalas. Sker inte uppsägningen i tid enligt dessa villkor förlängs avtalet med en ny tolvmånaders abonnemangsperiod. Avtalstiden löper från och med det datum då Colleague Online levererar inloggningsuppgifter och adress till installerat system till Kontoinnehavaren, dock senast då Kontoinnehavaren pekar om sin hemsida för publika besökare. Avtalstiden påverkas ej av om eller när Kontoinnehavaren väljer att nyttja systemet exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc. Avtalet är obligatoriskt även om Kontoinnehavaren lägger ut tjänsten för underhåll av innehåll på annan part. Colleague Online äger rätten att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om Colleague Online anser Kontoinnehavaren olämplig eller om Kontoinnehavaren bryter mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Sida 1 av 7

2 All betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. Då betalning ej erhållits trettio (30) dagar efter förfallodatum äger Colleague Online rätt att stänga Kontoinnehavarens webbtjänst till dess att betalning erhållits. Colleague Online äger rätt att debitera avgift för webbtjänsten även efter det att Colleague Online stängt ner webbtjänsten. Colleague Online äger rätt att vid utebliven betalning ta ut avgifter för påminnelser, inkassokostnader, indrivningskostnader samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (SFS 1975:635) Överlåtelse Avtalet mellan parterna kan inte återförsäljas, överföras eller på annat sätt överlämnas av kontoinnehavaren till tredje part utan Colleague Online s samtycke. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen via brev eller e-post. Den frånträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kontoinnehavaren är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. Vid överlåtelse betalar den frånträdande Kontoinnehavaren en administrativ avgift till Colleague Online. Ansvar a/ Drift Colleague Online ansvarar för drift av den med Kontoinnehavaren överenskomna webbtjänsten i ingånget abonnemangsavtal. Colleague Online arbetar för att tillhandahålla teknik som främjar bästa tänkbara drift för Kontoinnehavarens hemsida. Drift innefattar bl. a backup av Kontoinnehavarens data en gång per dygn. Colleague Online kan dock inte garantera att data går att återläsa till Kontoinnehavarens konto. Colleague Online ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Indirekt skada avser men begränsas inte till förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Eftersom webbtjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Kontoinnehavaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i webbtjänsten. Colleague Online kan ej hållas ansvariga för kostnader som uppstår i samband med Uppgradering eller Support på grund av dataförlust eller felaktig data. Planerade driftstopp kan förekomma men meddelas minst 1 (en) vecka i förväg till Kontoinnehavarens kontaktperson innan planerad åtgärd. Åtgärder kan vara av typen serverbyte, uppgraderingar eller reparationer. Colleague Online utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Colleague Onlines servrar. Colleague Online är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Colleague Onlines servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Colleague Online ansvarar inte för eventuellt kränkande information som finns på Colleague Onlines servrar. För att värna om Kontoinnehavarens integritet hanterar Colleague Online all information om Kontoinnehavaren som konfidentiell. Dock kan Colleague Online via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kontoinnehavaren till berörda myndigheter. Abonnemangs- och samtalskostnader från Kontoinnehavarens tele- eller IP-operatör för uppkoppling till Colleague Online ligger utanför företagets kontroll, varför Colleague Online inte ansvarar för sådana kostnader. Sida 2 av 7

3 b/ Support Supportfrågor besvaras under vardagar, kontorstid Vid normala förhållanden kontorstid, besvaras e-brev samma dag. Under tider kring större helger och ledigheter kan supportmöjligheten komma att begränsas. Supporttjänsten omfattar, e-brev och telefonsupport gällande handhavande och administration av Colleague Onlines produkter och tjänster. Undantaget driftstörningar som orsakats av nätleverantör eller extern leverantör av drifttjänster. I dessa fall hänvisas till aktuell leverantör. Supporten omfattare ej handhavande av datorer, installation, operativsystem eller webbläsare och e-brevsinställningar i e-postklient. I dessa fall hänvisas till aktuell handbok eller data-/nätverksleverantör. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontoinnehavaren som genomgått introduktion i aktuella verktyg och innehar administrativa rättigheter till detsamma. Den tekniska miljön med webbgränssnitt kräver att Kontoinnehavaren måste ha god grundläggande kunskap om datorer, operativsystem, Internetuppkoppling och webbläsare för att kunna tillgodogöra sig support. c/ Uppgradering och underhåll Avtalet berättigar Kontoinnehavaren till aktivering av alla uppgraderingar som sker inom Colleague Onlines System. Avtalet gäller endast standardverktyg. Avtalet gäller ej kundanpassningar, tredje parts installationer, extern driftmiljö eller egna datamiljöer. I de fall kundanpassningar måste uppgraderas för full funktionalitet kommer detta att debiteras Kontoinnehavaren enligt gällande prislista. Vid omfattande uppgradering som kräver stängning av System eller driftmiljö ska Colleague Online meddela Kontoinnehavaren senast 2 (två) veckor innan aktuell tidpunkt. Ansvar för kontoinnehavare Kontoinnehavaren är i förhållande till Colleague Online ensam ansvarig för all den information som överförs via Internet, samt för allt som publiceras i Kontoinnehavarens hemsida, inklusive länkade objekt. Kontoinnehavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sin hemsida i form av korrespondens med e-post eller liknande. Utskickande av eller medverkande till spam är är ej tillåtet. Kontoinnehavaren är ansvarig för att såväl utländsk som i Sverige gällande upphovsrättslag, personuppgiftslag och andra svenska eller internationella lagar och förordningar följs och att nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. Kontoinnehavaren är skyldig att anskaffa de licenser eller tillstånd från såväl privata aktörer som offentliga myndigheter, som krävs på grund av innehåll som laddats upp av Kontoinnehavaren eller Kontoinnehavarens Internetverksamhet. Kontoinnehavaren förbinder sig även att inte göra obehörigt intrång i de resurser som är kopplade till Colleague Onlines nät i delar eller dess helhet. Sida 3 av 7

4 Server och Hosting Colleague Online förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde Kontoinnehavarens besöksantal och därmed trafikmängd utifrån Colleague Onlines förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att inte andra Kontoinnehavare åsamkas skada. Colleague Online har därmed också rätt att säga upp konto av samma anledning. Där benämningen obegränsat anges av Colleague Online innebär det att tjänsterna erbjuds inom skäliga gränser för mjuk- och hårdvarans kapacitet.colleague Online förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är skäligt. Om Kontoinnehavaren förbrukar mjuk- eller hårdvaru resurser som överstiger vad Colleague Online anser vara skäligt, äger Colleague Online rätt att flytta eller stänga ner Kontoinnehavarens sidor med omedelbar verkan. det extra arbete det medför debiteras Kontoinnehavaren enligt gällande prislista. Kontoinnehavaren ansvarar för att allmänt accepterade etiska normer och att statlig myndighets anvisningar för bruk av tjänsten efterföljs. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot honom från tredje man på grund av det innehåll som Kontoinnehavaren använder eller kommunicerar. Colleague Online förbehåller sig rätt att fritt pröva om reglerna efterföljs av Kontoinnehavaren. Nyttjar Kontoinnehavaren betaltjänster i sin e-handelsbutik är det Kontoinnehavarens ansvar att se till att beloppet når Kontoinnehavarens konto och att beloppet är korrekt. Kontoinnehavaren äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock inte Kontoinnehavarens ansvar enligt detta avtal. Policys Colleague Online följer en policy som inte tillåter innehåll eller hänvisningar till innehåll, som bland annat: 1. Främjar hat, rasistiskt innehåll eller liknande. 2. Kränker mänsklig värdighet. 3. Glorifierar krig och våld. 4. Förskönar extremt politiska eller religiösa åsikt 5. Beskriver eller visar överfall, trakasseri, mobbning eller sexuellt utnyttjande 6. Beskriver eller visar pornografiskt innehåll. 7. Kan påverka barn och unga personer omoraliskt eller skadligt. Sida 4 av 7

5 Kontoinnehavare och dess användare har ensamt ansvar för allt innehåll som publiceras på servern, och för att säkerställa att de immateriella och andra äganderätter inte överträds av innehållet eftersom Colleague Online inte systematiskt övervakar eller utövar redaktionell uppsikt över innehållet på Kontoinnehavarens webbsida, förbehåller Colleague Online sig rätten att avlägsna vilken som helst länk till en tredje parts webbsida eller annat innehåll som enligt Colleague Online rimliga åsikt, kan kränka eller överträda någon lag eller en tredje parts rätt, av vilken som helst karaktär, eller på annat sätt gör, eller eventuellt gör Colleague Online skyldig till civil eller brottslig olydnad eller allmänt åtlöje. Kontoinnehavaren går med på att gottgöra och förklara fri från ansvarsskyldighet och med egna medel försvara Colleague Online från samtliga eller några som helst yrkanden om brott i enlighet med ovanstående policy. Colleague Online vill inte, vare sig självt eller, att deras Kontoinnehavare skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Colleague Online förbehåller sig därför rätten till fri prövning av dessa villkor. Colleague Online har tillåtelse att göra kontroller av informationen på Kontoinnehavarens lagringsutrymme. Om en Kontoinnehavare bryter mot avtalet, förbehåller Colleague Online sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kontoinnehavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk. Priser Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt, Ex Customer Säljarens lager. Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader och emballage. Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de ändras kan vara förändringar i valutakurser eller felskrivningar. Säljaren arbetar dock aktivt med att felaktigt angivna priser ej skall förekomma. Betalningsvillkor Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert. Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro. Om Köparen har angivit en deadline så kan endast den garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur. Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna. Produkter Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs. Sida 5 av 7

6 Märkning När Köparens produkt märks med logotyp eller dylikt så kan viss nyansavvikelse förekomma. Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyansavikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget. Köpare kan alltid beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Korrekturer skall ses som en fingervisning av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej, om inte annat avtalats. Exakt färgnyans kan endast garanteras då Köparen i förväg angivit en PMS-kod och trycket sker på vitt underlag, samt att ett provtryck har beställts. För produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste Köparen tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut. Färgprovet ska vara på papper och postas till Säljaren i direkt anslutning till order. Extra kostnader för provtryck kan tillkomma samt att leveranstiden kan komma att förlängas. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc övergår på Köparen. Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras. Leverans Kostnad för leverans till Köpare sker alltid på Köparens bekostnad, om inte annat avtalats. Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkänd korrektur. Försenad leverans som beror på transportföretaget som av Säljaren fått i uppdrag att transportera varor tar Säljaren inget ansvar för. I de fall detta händer ska Köparen kontakta det aktuella transportföretaget. Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress med eventuell portkod samt att adressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00). Om den av Köparen angivna adressen inte är bemannad transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till Säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till Säljaren samt ny frakt till Köparen. Sida 6 av 7

7 Returrätt Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet. Referenser Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats. Annullering Om en order önskas bli annulerad av Köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 950 kr per order. Reklamation Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska Köpare vända sig direkt till transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Säljarens ansvar Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Sida 7 av 7

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

1. ALLMÄNT 4. KONTOHAVARENS ANSVAR 2. AVTALSÖVERLÅTELSE 3. WS ANSVAR. från det att tjänsten upphörde till dess tjänsten återupptogs.

1. ALLMÄNT 4. KONTOHAVARENS ANSVAR 2. AVTALSÖVERLÅTELSE 3. WS ANSVAR. från det att tjänsten upphörde till dess tjänsten återupptogs. Allmänna villkor LW Webbspecialisterna AB/Nordic Web Team (nedan kallad WS) 1. ALLMÄNT Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan WS och beställaren, nedan kallad kunden, i ett mellan WS

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer