Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen, kl Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Jan Håkansson (m) Lars Nyquist (m) Patrik Lipkin (s), tjänstgörande ers för Lars Andersson (s) Per Gustafsson (s), tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Ersättare Sten-Olof Olsson (fp) Göran Kihlström (kd) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef, Lennart Mikaelsson, planeringschef Eva Larsson, avdelningschef VA- och renhållningsavdelningen Jan Mattsson, renhållningschef Conny Wolbe, chef gatu- och fritidskontoret Monica Boo, nämndsekreterare Gunnar Eriksson och Bertil Forsberg Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen fredagen den 27 oktober 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben Justerare Gunnar Eriksson Bertil Forsberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Monica Boo

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(21) TN 99 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslaget tilläggsärende. Föredragningslistan upptar 14 ärenden. Följande tilläggsärende föreslås: - Principfråga utskick till villaägare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21) TN 100 Förvaltningschefens information Noterar informationen. Förvaltningschefen informerar att åldersläget inom förvaltningen är sådant att det är många som går i pension inom de närmsta åren och planering av pensionsavgångar pågår. FN-personal har haft en internationell övning i Kristinehamn. Från förvaltningen har förvaltningschefen, Eva Larsson, Conny Wolbe och Kurt Eriksson deltagit i intervjuer som utgick från en fiktiv händelse där Kristinehamn råkat ut för en jordbävning och en två meter hög flodvåg. Från fastighetsavdelningen har förvaltningschefen informationen att Stensta Center kommer att säljas. Kommunen blir ägare till Örebrohusen från 1 november. Fastighetsavdelningen kommer att ha den administrativa hanteringen och HSB sköter driften. Gatu- och fritidschef Conny Wolbe informerar angående förutsättningar vid marknader och torghandel. Det finns inga fasta bestämmelser, dock finns Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening som har rekommendationer för marknadshandel. En diskussion att utöka marknader samt Fastingen att även omfatta delen Norra Torget och norra delen av Kungsgatan pågår i förvaltningen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21) TN 101 Ärenden för kännedom Noterar informationen. Kf Om- och tillbyggnad Sandköpings vattenverk. Kf Redovisning badhusutredning. Ks Vindkraft. Ks Kosthållning och lokalvård.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) TN 102 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Noterar informationen. Tnau Nytt badhus. Tnau 101 Omlokalisering Brukshundsklubben och Skytteföreningen - information Tnau 104 Fastighetsnära insamling i flerfamiljshus med mer än 30 lägenheter information. Tnau 105 Ansökan om bidrag för att ansluta Fiskartorpet till fjärrvärmenätet information. Tnau 106 Överklagan av dom om delning information

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(21) TN 103 Tnau 96 Dnr 05:143 Kvartalsrapport januari september 2006 samt prognos för budgetåret 2006 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Noterar informationen och lägger den till handlingarna.. Ärendet Förvaltningen överlämnar kvartalsrapport för perioden januari-september samt prognos för budgetåret Prognosen avviker inte från den prognos som lämnades i samband med halvårsbokslutet. Viss osäkerhet råder när det gäller prognosen för fritidskontoret. För att kunna göra en säker prognos behöver den nuvarande förvaltningsorganisationen mer tid för att sätta sig in i verksamheten på detaljnivå. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(21) TN 104 Dnr 06:131 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för kontroll av verifikationer Exp: Ek.chef f.k. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa de tillämpningsanvisningar till reglementet för kontroll av verifikationer som kommunstyrelsen fastställt. (Ks 192/06) Tekniska nämnden gör tillägg till 9 under rubriken Integritet enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar om förtydligande avseende avsteg från huvudregeln om två beslutsattestanter enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden delegerar till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter samt uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att överskådlig attestförteckning finns och att den kontinuerligt uppdateras. Tekniska nämnden beslutar att kontroll av avstegen från huvudregeln ska vara en återkommande del av nämndens internkontrollplan. Bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar (Ks 192/06) till Reglementet för kontroll av verifikationer. (Kf 89/05). Förvaltningen har vid genomgång av anvisningarna funnit att för nedanstående punkter bör tekniska nämnden fatta särskilt beslut om kompletteringar till kommunstyrelsens anvisningar. Integritet ( 9) Förslag till tillägg: Vid tveksamheter skall underställd personal rådgöra med kommunens ekonomichef. Kontrollordning ( 10) Huvudregeln är att attest alltid ska göras av två personer. Nämnden har det yttersta ansvaret för den egna interna kontrollen och kan av verksamhetsmässiga skäl besluta om rutiner som avviker från denna huvudregel. Av kommunstyrelsens anvisningar framgår några generella undantag från denna huvudregel. Bland annat: Transaktioner där endast en person har tillräcklig insikt att utföra en meningsfull kontroll, t ex elnätsavgifter, hyror, leasingavgifter, skatter, finansiella transaktioner som räntor och amorteringar.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(21) TN 104, forts. Förvaltningen föreslår ett förtydligande av detta undantag enligt följande: - Avser även elförbrukning enligt avtal. - Årsavtal med entreprenör. - Entreprenader med någon form av betalningsplan. Delegering av rätten att utse beslutsattestant Enligt kommunstyrelsens anvisningar kan nämnden delegera rätten att utse beslutsattestant till förvaltningschefen. Beslutsattesten följer organisation och budgetansvar. Eftersom verksamheten och organisationen kontinuerligt förändras och utvecklas är det lämpligt att förvaltningschefen har rätten att utse beslutsattestanter. En överskådlig aktuell förteckning ska finnas tillgänglig på förvaltningen. Information om förändringar i attesträtten ska lämnas till ekonomikontoret. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att: - tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa de tillämpningsanvisningar till Reglementet för kontroll av verifikationer som kommunstyrelsen fastställt. (Ks 192/06) - tekniska nämnden gör tillägg till 9 under rubriken Integritet enligt förvaltningens förslag. - tekniska nämnden beslutar om förtydligande avseende avsteg från huvudregeln om två beslutsattestanter enligt förvaltningens förslag. - tekniska nämnden delegerar till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter samt uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att överskådlig attestförteckning finns och att den kontinuerligt uppdateras. - tekniska nämnden beslutar att kontroll av avstegen från huvudregeln ska vara en återkommande del av nämndens internkontrollplan.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(21) TN 105 Principfråga utskick till villaägare Noterar informationen. Margot Eriksson (s) tar upp en principfråga med anledning av ett utskick från Gammadata till villaägare om Erbjudande om mätning av radon i inomhusluft. Erbjudandet står i kommunens namn och Margot undrar om företag som vill ha uppgifter på t ex fastighetsbeteckning har rätt att få det kostnadsfritt. Frågan diskuteras och tekniska nämnden konstaterar att ärendet hör hemma på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21) TN 106 Tnau 98 Dnr 06:89 Asfaltering av Flyggegatan / Oxlyckegatan Exp: P Kiiriki Tekniska nämnden delger Per Kiirikki svar enligt förvaltningens skrivelse. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet/Förvaltningens skrivelse Per Kiiriki har i brev till tekniska nämnden påpekat att olägenheter i samband med att rubricerade gator är grusgator och ställt ett antal frågor. Inledningsvis har situationen under ett stort antal år varit att drift- och underhållskostnad för asfalterade gator är underfinansierad. Att i det läget asfaltera ytterligare gator som det saknas drift- och underhållspengar till är inte försvarbart. Under ett antal år kommer extra pengar att ställas till driftbudgeten för beläggningsunderhåll. Dessa pengar åtgår till att komma ikapp med eftersatt beläggningsunderhåll på befintligt huvudvägnät och enligt vår bedömning är vi inte ikapp förrän ca Först då kan vi starta beläggningsunderhåll av nuvarande gatunät, därefter kan planering av beläggning av grusgator påbörjas. - Driftkostnad för en grusgata ligger på 6:50 per meter och år. - Va-systemet i Flyggegatan och Oxlyckegatan är renoverade. - Någon asfaltgrupp har aldrig funnits. När nya PBL (Plan- och ByggLagen) antogs 1980 överfördes gatubyggnadskostnader till denna lag varvid nya regler för hur dessa ska hanteras förändrades. Före asfaltering ska en gatukostnadsutredning sammanställas, samrådas och ställas ut i likhet med detaljplaner. Detta kräver en stor administrationsinsats och detta förfarande är komplicerat. I kommunens investeringsplan LTP (Lokal TillväxtPlan) finns inga pengar avsatta för detta ändamål utan där har man bl a prioriterat uppförandet av nya bostadsområden för att möta de arbetstillfällen som är följden av försvarsomställningen. - Att stänga Oxlyckegatan medför att trafiken mot Södra Ringvägen kommer att söka andra vägar som ökar det totala trafikarbetet och problemet kommer att flyttas till andra gator. - Någon skyldighet att hålla den tänkta trottoaren fri från ogräs o dy finns inte, detta är kommunens skyldighet. - Exploateringen på Södra Ringvägens södra sida är av senare datum därav anledningen till att den är asfalterad. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att delge Per Kiirikki svar enligt förvaltningens skrivelse.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(21) TN 107 Tnau 99 Dnr 06:115 Planering av rondellbyggen m m Exp: L Svahn Tekniska nämnden beslutar att informera frågeställaren om att utbyggnad av cirkulationsplats Dalavägen/Östra Ringvägen kommer att behandlas i LTP Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag.. Ärendet/Förvaltningens skrivelse Lisbeth Svahn har i brev till Kristinehamns kommun ställt en rad frågor kring rondellbyggen och uteblivet rondellbygge i korsningen Dalavägen/Östra Ringvägen. I LTP (Lokal TillväxtPlan) 2006 finns 2.5 mkr avsatta till en cirkulationsplats längs Ringvägarna. I planen finns inte angivit vilken cirkulationspalts som ska utföras 2006, detta beslut tas av tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade att 2006 års LTP-medel för cirkulationsplats ska användas till korsningen Östra/Södra Ringvägen. Det huvudsakliga skälet var att fullfölja helheten med centruminfarten Närkevägen-Södra Ringvägen. Inför fastställelse av LTP 2007 har tekniska nämnden föreslagit att pengar avsätts 2007 till en cirkulationsplats Dalavägen Södra Ringvägen. I LTP 2007 som fullmäktige beslutade om finns inga pengar till en cirkulationsplats 2007, här har fullmäktige gjort andra prioriteringar. Inför kommande beslut om LTP 2008 kommer frågan åter på bordet. Förvaltningen har ständigt kontakt med skolan kring trafiksäkerhetsarbete och ombyggnaden av Solbackemotet har medfört att medelhastigheten har sjunkit vid Hacklehemsskolan. En gång- och cykelport som används både av Hacklehemsskolan och av Stenstalidskolan finns i Fernebogatans förlängning vilket bidrar till att barnen kan korsa Dalavägen planskilt. Dalavägen är en av fyra viktiga infarter till Kristinehamns centrala delar samt att en gång- och cykelport finns under Dalavägen är anledning till hastighetsgränsen 50km/tim. Vi har haft dialog med skolan om det närområde västerut med Montörsgatan mm ska ha 30km/tim men har avvaktat med detta på grund av att det finns ett flervägsstopp och hastigheten idag är låg. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att informera frågeställaren om att utbyggnad av cirkulationsplats Dalavägen/Östra Ringvägen kommer att behandlas i LTP 2008.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) TN 108 Tnau 100 Dnr 06:118 Programhandling för underlag till detaljplan för Svedjegården, SÄBY 6:21 i Kristinehamn Exp: Mbn Tekniska nämnden tillstyrker rubricerad programhandling. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag.. Ärendet Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra en förändring av Svedjegårdens användningssätt. Programhandlingen omfattar ej allmän plats utan är begränsad till kvartersmark varvid några kostnader för tekniska nämnden ej föreligger. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka rubricerad programhandling.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(21) TN 109 Tnau 102 Dnr 05:45 Ansökan om anläggningsbidrag Exp: KFUM Tekniska nämnden avslår KFUM:s ansökan om anläggningsbidrag för år Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet/Förvaltningens handläggning KFUM har under året inkommit med ansökan om anläggningsbidrag om kronor för täckande av kostnader för tanktömning vid KFUM- Skymningen år Förvaltningen ser ingen möjlighet att med nuvarande budgetunderskott betala ut anläggningsbidrag till KFUM. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att avslå KFUM:s ansökan om anläggningsbidrag för år 2006.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(21) TN 110 Tnau 103 Dnr 06:122 Förslag till nya taxor 2007 för VA- och renhållningsverksamheterna Exp: kf Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007, utöver index, höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut 132/2003 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007, utöver index, höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt konsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 5/2004 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1, dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4. - delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas.... Ärendet Beslutsförslag för fastställelse av rörliga avgifter för Kristinehamns kommuns VA- och renhållningstaxor för år 2007 i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för tekniska nämndens avgiftsfinansierade VA- och renhållningsverksamheter. Dessutom förslag till införande av rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid ett tillfälle samt delegation till Tekniska nämnden om direktinförande av nya taxor vid införande av nya skatter och avgifter utanför kommunens beslutsram.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) TN 110, forts. Bakgrund Tekniska förvaltningens bedömning vid konsekvensbeskrivningen av förslag till budgetramarna för tekniska nämndens avgiftsfinansierade VA- och renhållningsverksamheter var att en taxehöjning högre än beslutade indexregleringar erfordrades för ramuppfyllelse. Kommunfullmäktiges senare fastställelse av budgetram för 2007 medför att en taxehöjning, utöver index, för VA-verksamheten med 1,5% och för renhållningsverksamheten med 2,0% krävs för ramuppfyllelse. Index för taxorna fastställs liksom tidigare utifrån oktober månad. För närvarande ser det ut som index hamnar på ca 1,0 % för VA och ca 3 % för renhållningen räknat på augusti 2005 till augusti Från och med den 1 januari 2007 gäller en ny lag för allmänna vattentjänster vilket bl a medför att VA-verksamhetens ekonomi ska särredovisas. Detta ställer särskilda krav på att samtliga kostnader och intäkter belastar och tillgodoförs VA-verksamheten. I dag redovisas VA-verksamhetens ekonomi i kommunens totala resultat och balansräkning men särredovisas med egen budget, resultat och verksamhetsberättelse. Det är vår avsikt att både VA- och renhållningsverksamheten ska särredovisas fortsättningsvis. VA-verksamheten redan från och med Detta medför att t ex pensionsskulden ska omfördelas till VA-verksamheten och att storleken på fondavsättningen kan diskuteras. Det är tillåtet att avsätta medel till fond under förutsättning att det finns en plan för hur och när medlen ska lyftas. Taxehöjningarna medför att fondering sker för delfinansiering av bl a kommande ombyggnad av Sandköpings Vattenverk och arbeten med lakvattenkulvert och återställning av avslutad deponi vid Strandmossen. Tekniska förvaltningen återkommer i särskild skrivelse till tekniska nämnden om slutligt förslag till fonddisposition. Vi har funnit att det är rimligt att införa en rabatt för de abonnenter som har flera slambrunnar inom samma fastighet om dessa kan tömmas vid samma tillfälle. Storleken på rabatten ska motsvara framkörningsavgiften. Under innevarande år har ärenden fått lyftas till kommunfullmäktige för taxeändring inom renhållningen med anledning av förändrade skatter och avgifter. För det fall dessa beslut fattas utanför kommunens beslutsram och inte kan påverkas finner vi det lämpligt att beslut om införande kan delegeras till tekniska nämnden som då har att fastställa när införandet ska ske. Detta gäller både VA- och renhållningsverksamheterna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21) TN 110, forts. Detta innebär att kommunfullmäktige har att besluta att för år 2007: - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut 132/2003 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. Vidare bör kommunfullmäktige fastställa för framtida kommande årliga prisregleringar: - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt komsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 132/2003 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1 dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4. Slutligen bör kommunfullmäktige delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas. Tekniska förvaltningens beslutförslag Att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut xx/2004 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt komsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 5/2004 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1 dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) TN 110, forts. - delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas. Arbetsutskottets behandling Vid ärendets föredragning föreslår VA- och renhållningschefen Eva Larsson, en redaktionell ändring avseende höjning av VA- och renhållningsavgifterna 2007 i förvaltningens beslutsförslag. Arbetsutskottet tillstyrker den redaktionella ändringen som ett förtydligande.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21) TN 111 Dnr 05:128 Dispens för deponering av latrin 2007 information Tackar för informationen. Bakgrund Vi har sökt och fått dispenser för 2005 och 2006 från förbudet att deponera organiskt avfall, latrin. För innevarande år planerade vi att genomföra ett test med en mobil tömningsanläggning från Söderköping och behandla avfallet i Fiskartorpets avloppsreningsverk. Tyvärr har de haft problem med den kvarn som ska ingå i processen. Under oktober kommer de att testa en fjärde variant. Därför har vi konstaterat att: - det inte blir något test i år - vi måste söka dispens även för nytt försök görs nästa år Ansökan om dispens ska lämnas senast 31 oktober. Den fina sommaren 2006 har medfört att mängden omhändertagen latrin ökat jämfört med 2005 och vi tangerar den mängd som vi fått dispens för. Vi tror fortfarande att Söderköpingsanläggningen är ett bra alternativ i vart fall i ett kortare perspektiv. Med test under 2007 kommer mängden till deponi att minska men vi står kvar på samma nivå i vår ansökan. Med en komposteringsanläggning blir det möjligt att behandla även latrin under förutsättning att komposterbara kärl används.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) TN 112 Hnr 06:177 Skattetillägg efter revision information Tackar för informationen. Bakgrund/Information Vid skatterevisionen den 11 och 12 april i år upptäcktes att vi gjort fel med bioflisen vid två tillfällen nämligen kvartal 1, 2002 och kvartal 1, Felet bestod i att vi gjort avdrag vid utförsel men inte tagit upp det vid införsel. För detta påförs vi skatt i motsvarande omfattning. Det slutliga beslutet kom den 14 september och innebär att vi sammanlagt ska betala kr.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) TN 113 Rapport från studieresa till Finland Tackar för intressant redovisning. Bakgrund Från 2010 skall minst 35% av matavfallet omhändertas på annat sätt än förbränning, främst kompostering eller rötning. Den 1/ infördes vidare en förbränningsskatt på allt avfall som härrör från hushåll och som går till förbränningsanläggning. För Kristinehamns del har Karlskoga Energi och Miljö AB höjt förbränningsavgiften med 250 SEK per ton från samma datum. Nuvarande destruktionsavgift är 725:15 SEK per 1/ I Finland har komposteringsanläggningar byggts upp och framgångsrikt använts under flera år. Därför var det naturligt att besöka några av dessa. Sedan tidigare föreligger en rapport från dåvarande renhållningschefen Åke Bergström från från ett studiebesök med ett antal tjänstemän från Avfallsgrupp Öst, d v s Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Karlskoga, Degerfors, Gullspång och Mariestad. Vidare har en utredning om anläggning för biologisk behandling, daterad , genomförts av samma person. Föreliggande rapport utgår från dessa tidigare rapporter och kommer främst att beskriva skillnader och utveckling som skett. Rapporten i sin helhet bifogas detta protokoll. Syfte Studieresan har genomförts dels för att på plats se exempel på fungerande anläggningar, dels för att kunna skapa ett underlag för hur kommunen ska gå vidare för att kunna lösa omhändertagandet av biologiskt nedbrytbart avfall inom den tidsram som kommande krav sätter. Deltagare Från tekniska nämnden har deltagit: Gunnar Eriksson, Per-Åke Söderström, Margot Eriksson, Lars Nyquist. Från Tekniska förvaltningen har Jan Mattsson, Renhållningschef, deltagit. Guider i Finland var Kauko Isomöttönen och Juoni Aho från Vapo OY. Gunnar Jansson, ATLE-verket, var vår guide vid besöket i Örebro.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(21) TN 113, forts. Slutsatser från resan Nu finns beprövad teknik för omhändertagande av biologiskt nedbrytbart material som fungerar. Störningar i form av lukt är det svåraste att bemästra men tekniken har utvecklats och kan hanteras. Kostnadsaspekten har ännu mer markerats med det nyligen genomförda införandet av förbränningsskatten. Det är nödvändigt att samverka inom en hel region då de volymer som krävs är så pass stora som ca ton per år. I ett relativt närområde finns idag en anläggning som har kapacitet att ta emot avfall från ett försök med insamling av en biologisk fraktion i Kristinehamn. Erfarenheter runt införande av utsortering av matavfall finns också i regionen.

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer