Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen, kl Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Jan Håkansson (m) Lars Nyquist (m) Patrik Lipkin (s), tjänstgörande ers för Lars Andersson (s) Per Gustafsson (s), tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Ersättare Sten-Olof Olsson (fp) Göran Kihlström (kd) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef, Lennart Mikaelsson, planeringschef Eva Larsson, avdelningschef VA- och renhållningsavdelningen Jan Mattsson, renhållningschef Conny Wolbe, chef gatu- och fritidskontoret Monica Boo, nämndsekreterare Gunnar Eriksson och Bertil Forsberg Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen fredagen den 27 oktober 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben Justerare Gunnar Eriksson Bertil Forsberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Monica Boo

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(21) TN 99 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslaget tilläggsärende. Föredragningslistan upptar 14 ärenden. Följande tilläggsärende föreslås: - Principfråga utskick till villaägare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21) TN 100 Förvaltningschefens information Noterar informationen. Förvaltningschefen informerar att åldersläget inom förvaltningen är sådant att det är många som går i pension inom de närmsta åren och planering av pensionsavgångar pågår. FN-personal har haft en internationell övning i Kristinehamn. Från förvaltningen har förvaltningschefen, Eva Larsson, Conny Wolbe och Kurt Eriksson deltagit i intervjuer som utgick från en fiktiv händelse där Kristinehamn råkat ut för en jordbävning och en två meter hög flodvåg. Från fastighetsavdelningen har förvaltningschefen informationen att Stensta Center kommer att säljas. Kommunen blir ägare till Örebrohusen från 1 november. Fastighetsavdelningen kommer att ha den administrativa hanteringen och HSB sköter driften. Gatu- och fritidschef Conny Wolbe informerar angående förutsättningar vid marknader och torghandel. Det finns inga fasta bestämmelser, dock finns Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening som har rekommendationer för marknadshandel. En diskussion att utöka marknader samt Fastingen att även omfatta delen Norra Torget och norra delen av Kungsgatan pågår i förvaltningen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21) TN 101 Ärenden för kännedom Noterar informationen. Kf Om- och tillbyggnad Sandköpings vattenverk. Kf Redovisning badhusutredning. Ks Vindkraft. Ks Kosthållning och lokalvård.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) TN 102 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Noterar informationen. Tnau Nytt badhus. Tnau 101 Omlokalisering Brukshundsklubben och Skytteföreningen - information Tnau 104 Fastighetsnära insamling i flerfamiljshus med mer än 30 lägenheter information. Tnau 105 Ansökan om bidrag för att ansluta Fiskartorpet till fjärrvärmenätet information. Tnau 106 Överklagan av dom om delning information

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(21) TN 103 Tnau 96 Dnr 05:143 Kvartalsrapport januari september 2006 samt prognos för budgetåret 2006 Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Noterar informationen och lägger den till handlingarna.. Ärendet Förvaltningen överlämnar kvartalsrapport för perioden januari-september samt prognos för budgetåret Prognosen avviker inte från den prognos som lämnades i samband med halvårsbokslutet. Viss osäkerhet råder när det gäller prognosen för fritidskontoret. För att kunna göra en säker prognos behöver den nuvarande förvaltningsorganisationen mer tid för att sätta sig in i verksamheten på detaljnivå. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(21) TN 104 Dnr 06:131 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för kontroll av verifikationer Exp: Ek.chef f.k. Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa de tillämpningsanvisningar till reglementet för kontroll av verifikationer som kommunstyrelsen fastställt. (Ks 192/06) Tekniska nämnden gör tillägg till 9 under rubriken Integritet enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar om förtydligande avseende avsteg från huvudregeln om två beslutsattestanter enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden delegerar till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter samt uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att överskådlig attestförteckning finns och att den kontinuerligt uppdateras. Tekniska nämnden beslutar att kontroll av avstegen från huvudregeln ska vara en återkommande del av nämndens internkontrollplan. Bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar (Ks 192/06) till Reglementet för kontroll av verifikationer. (Kf 89/05). Förvaltningen har vid genomgång av anvisningarna funnit att för nedanstående punkter bör tekniska nämnden fatta särskilt beslut om kompletteringar till kommunstyrelsens anvisningar. Integritet ( 9) Förslag till tillägg: Vid tveksamheter skall underställd personal rådgöra med kommunens ekonomichef. Kontrollordning ( 10) Huvudregeln är att attest alltid ska göras av två personer. Nämnden har det yttersta ansvaret för den egna interna kontrollen och kan av verksamhetsmässiga skäl besluta om rutiner som avviker från denna huvudregel. Av kommunstyrelsens anvisningar framgår några generella undantag från denna huvudregel. Bland annat: Transaktioner där endast en person har tillräcklig insikt att utföra en meningsfull kontroll, t ex elnätsavgifter, hyror, leasingavgifter, skatter, finansiella transaktioner som räntor och amorteringar.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(21) TN 104, forts. Förvaltningen föreslår ett förtydligande av detta undantag enligt följande: - Avser även elförbrukning enligt avtal. - Årsavtal med entreprenör. - Entreprenader med någon form av betalningsplan. Delegering av rätten att utse beslutsattestant Enligt kommunstyrelsens anvisningar kan nämnden delegera rätten att utse beslutsattestant till förvaltningschefen. Beslutsattesten följer organisation och budgetansvar. Eftersom verksamheten och organisationen kontinuerligt förändras och utvecklas är det lämpligt att förvaltningschefen har rätten att utse beslutsattestanter. En överskådlig aktuell förteckning ska finnas tillgänglig på förvaltningen. Information om förändringar i attesträtten ska lämnas till ekonomikontoret. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att: - tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa de tillämpningsanvisningar till Reglementet för kontroll av verifikationer som kommunstyrelsen fastställt. (Ks 192/06) - tekniska nämnden gör tillägg till 9 under rubriken Integritet enligt förvaltningens förslag. - tekniska nämnden beslutar om förtydligande avseende avsteg från huvudregeln om två beslutsattestanter enligt förvaltningens förslag. - tekniska nämnden delegerar till förvaltningschefen att utse beslutsattestanter samt uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att överskådlig attestförteckning finns och att den kontinuerligt uppdateras. - tekniska nämnden beslutar att kontroll av avstegen från huvudregeln ska vara en återkommande del av nämndens internkontrollplan.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(21) TN 105 Principfråga utskick till villaägare Noterar informationen. Margot Eriksson (s) tar upp en principfråga med anledning av ett utskick från Gammadata till villaägare om Erbjudande om mätning av radon i inomhusluft. Erbjudandet står i kommunens namn och Margot undrar om företag som vill ha uppgifter på t ex fastighetsbeteckning har rätt att få det kostnadsfritt. Frågan diskuteras och tekniska nämnden konstaterar att ärendet hör hemma på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21) TN 106 Tnau 98 Dnr 06:89 Asfaltering av Flyggegatan / Oxlyckegatan Exp: P Kiiriki Tekniska nämnden delger Per Kiirikki svar enligt förvaltningens skrivelse. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet/Förvaltningens skrivelse Per Kiiriki har i brev till tekniska nämnden påpekat att olägenheter i samband med att rubricerade gator är grusgator och ställt ett antal frågor. Inledningsvis har situationen under ett stort antal år varit att drift- och underhållskostnad för asfalterade gator är underfinansierad. Att i det läget asfaltera ytterligare gator som det saknas drift- och underhållspengar till är inte försvarbart. Under ett antal år kommer extra pengar att ställas till driftbudgeten för beläggningsunderhåll. Dessa pengar åtgår till att komma ikapp med eftersatt beläggningsunderhåll på befintligt huvudvägnät och enligt vår bedömning är vi inte ikapp förrän ca Först då kan vi starta beläggningsunderhåll av nuvarande gatunät, därefter kan planering av beläggning av grusgator påbörjas. - Driftkostnad för en grusgata ligger på 6:50 per meter och år. - Va-systemet i Flyggegatan och Oxlyckegatan är renoverade. - Någon asfaltgrupp har aldrig funnits. När nya PBL (Plan- och ByggLagen) antogs 1980 överfördes gatubyggnadskostnader till denna lag varvid nya regler för hur dessa ska hanteras förändrades. Före asfaltering ska en gatukostnadsutredning sammanställas, samrådas och ställas ut i likhet med detaljplaner. Detta kräver en stor administrationsinsats och detta förfarande är komplicerat. I kommunens investeringsplan LTP (Lokal TillväxtPlan) finns inga pengar avsatta för detta ändamål utan där har man bl a prioriterat uppförandet av nya bostadsområden för att möta de arbetstillfällen som är följden av försvarsomställningen. - Att stänga Oxlyckegatan medför att trafiken mot Södra Ringvägen kommer att söka andra vägar som ökar det totala trafikarbetet och problemet kommer att flyttas till andra gator. - Någon skyldighet att hålla den tänkta trottoaren fri från ogräs o dy finns inte, detta är kommunens skyldighet. - Exploateringen på Södra Ringvägens södra sida är av senare datum därav anledningen till att den är asfalterad. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att delge Per Kiirikki svar enligt förvaltningens skrivelse.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(21) TN 107 Tnau 99 Dnr 06:115 Planering av rondellbyggen m m Exp: L Svahn Tekniska nämnden beslutar att informera frågeställaren om att utbyggnad av cirkulationsplats Dalavägen/Östra Ringvägen kommer att behandlas i LTP Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag.. Ärendet/Förvaltningens skrivelse Lisbeth Svahn har i brev till Kristinehamns kommun ställt en rad frågor kring rondellbyggen och uteblivet rondellbygge i korsningen Dalavägen/Östra Ringvägen. I LTP (Lokal TillväxtPlan) 2006 finns 2.5 mkr avsatta till en cirkulationsplats längs Ringvägarna. I planen finns inte angivit vilken cirkulationspalts som ska utföras 2006, detta beslut tas av tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade att 2006 års LTP-medel för cirkulationsplats ska användas till korsningen Östra/Södra Ringvägen. Det huvudsakliga skälet var att fullfölja helheten med centruminfarten Närkevägen-Södra Ringvägen. Inför fastställelse av LTP 2007 har tekniska nämnden föreslagit att pengar avsätts 2007 till en cirkulationsplats Dalavägen Södra Ringvägen. I LTP 2007 som fullmäktige beslutade om finns inga pengar till en cirkulationsplats 2007, här har fullmäktige gjort andra prioriteringar. Inför kommande beslut om LTP 2008 kommer frågan åter på bordet. Förvaltningen har ständigt kontakt med skolan kring trafiksäkerhetsarbete och ombyggnaden av Solbackemotet har medfört att medelhastigheten har sjunkit vid Hacklehemsskolan. En gång- och cykelport som används både av Hacklehemsskolan och av Stenstalidskolan finns i Fernebogatans förlängning vilket bidrar till att barnen kan korsa Dalavägen planskilt. Dalavägen är en av fyra viktiga infarter till Kristinehamns centrala delar samt att en gång- och cykelport finns under Dalavägen är anledning till hastighetsgränsen 50km/tim. Vi har haft dialog med skolan om det närområde västerut med Montörsgatan mm ska ha 30km/tim men har avvaktat med detta på grund av att det finns ett flervägsstopp och hastigheten idag är låg. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att informera frågeställaren om att utbyggnad av cirkulationsplats Dalavägen/Östra Ringvägen kommer att behandlas i LTP 2008.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) TN 108 Tnau 100 Dnr 06:118 Programhandling för underlag till detaljplan för Svedjegården, SÄBY 6:21 i Kristinehamn Exp: Mbn Tekniska nämnden tillstyrker rubricerad programhandling. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag.. Ärendet Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra en förändring av Svedjegårdens användningssätt. Programhandlingen omfattar ej allmän plats utan är begränsad till kvartersmark varvid några kostnader för tekniska nämnden ej föreligger. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka rubricerad programhandling.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(21) TN 109 Tnau 102 Dnr 05:45 Ansökan om anläggningsbidrag Exp: KFUM Tekniska nämnden avslår KFUM:s ansökan om anläggningsbidrag för år Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet/Förvaltningens handläggning KFUM har under året inkommit med ansökan om anläggningsbidrag om kronor för täckande av kostnader för tanktömning vid KFUM- Skymningen år Förvaltningen ser ingen möjlighet att med nuvarande budgetunderskott betala ut anläggningsbidrag till KFUM. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att avslå KFUM:s ansökan om anläggningsbidrag för år 2006.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(21) TN 110 Tnau 103 Dnr 06:122 Förslag till nya taxor 2007 för VA- och renhållningsverksamheterna Exp: kf Enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007, utöver index, höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut 132/2003 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007, utöver index, höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt konsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 5/2004 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1, dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4. - delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas.... Ärendet Beslutsförslag för fastställelse av rörliga avgifter för Kristinehamns kommuns VA- och renhållningstaxor för år 2007 i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för tekniska nämndens avgiftsfinansierade VA- och renhållningsverksamheter. Dessutom förslag till införande av rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid ett tillfälle samt delegation till Tekniska nämnden om direktinförande av nya taxor vid införande av nya skatter och avgifter utanför kommunens beslutsram.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) TN 110, forts. Bakgrund Tekniska förvaltningens bedömning vid konsekvensbeskrivningen av förslag till budgetramarna för tekniska nämndens avgiftsfinansierade VA- och renhållningsverksamheter var att en taxehöjning högre än beslutade indexregleringar erfordrades för ramuppfyllelse. Kommunfullmäktiges senare fastställelse av budgetram för 2007 medför att en taxehöjning, utöver index, för VA-verksamheten med 1,5% och för renhållningsverksamheten med 2,0% krävs för ramuppfyllelse. Index för taxorna fastställs liksom tidigare utifrån oktober månad. För närvarande ser det ut som index hamnar på ca 1,0 % för VA och ca 3 % för renhållningen räknat på augusti 2005 till augusti Från och med den 1 januari 2007 gäller en ny lag för allmänna vattentjänster vilket bl a medför att VA-verksamhetens ekonomi ska särredovisas. Detta ställer särskilda krav på att samtliga kostnader och intäkter belastar och tillgodoförs VA-verksamheten. I dag redovisas VA-verksamhetens ekonomi i kommunens totala resultat och balansräkning men särredovisas med egen budget, resultat och verksamhetsberättelse. Det är vår avsikt att både VA- och renhållningsverksamheten ska särredovisas fortsättningsvis. VA-verksamheten redan från och med Detta medför att t ex pensionsskulden ska omfördelas till VA-verksamheten och att storleken på fondavsättningen kan diskuteras. Det är tillåtet att avsätta medel till fond under förutsättning att det finns en plan för hur och när medlen ska lyftas. Taxehöjningarna medför att fondering sker för delfinansiering av bl a kommande ombyggnad av Sandköpings Vattenverk och arbeten med lakvattenkulvert och återställning av avslutad deponi vid Strandmossen. Tekniska förvaltningen återkommer i särskild skrivelse till tekniska nämnden om slutligt förslag till fonddisposition. Vi har funnit att det är rimligt att införa en rabatt för de abonnenter som har flera slambrunnar inom samma fastighet om dessa kan tömmas vid samma tillfälle. Storleken på rabatten ska motsvara framkörningsavgiften. Under innevarande år har ärenden fått lyftas till kommunfullmäktige för taxeändring inom renhållningen med anledning av förändrade skatter och avgifter. För det fall dessa beslut fattas utanför kommunens beslutsram och inte kan påverkas finner vi det lämpligt att beslut om införande kan delegeras till tekniska nämnden som då har att fastställa när införandet ska ske. Detta gäller både VA- och renhållningsverksamheterna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21) TN 110, forts. Detta innebär att kommunfullmäktige har att besluta att för år 2007: - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut 132/2003 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. Vidare bör kommunfullmäktige fastställa för framtida kommande årliga prisregleringar: - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt komsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 132/2003 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1 dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4. Slutligen bör kommunfullmäktige delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas. Tekniska förvaltningens beslutförslag Att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att - frångå kommunfullmäktiges beslut 11/2001 att Va-taxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja VA-avgifterna med 1,5 %. - frångå kommunfullmäktiges beslut xx/2004 att renhållningstaxan skall indexuppräknas och för år 2007 höja renhållningsavgifterna med 2,0 %. - tills vidare införa en rabatt vid slamtömning av flera brunnar på samma fastighet vid samma tillfälle. Storleken på rabatten får fastställas av Tekniska Nämnden. - enligt 16 i den av kommunfullmäktige 11/2001 fastställda VA-taxan, ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt komsumentprisindex - enligt 5 i den av kommunfullmäktige 5/2004 fastställda renhållningstaxan ändras till indextal för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:1 dock skall för punkt 1.4, slamsugning, indextalet ändras för oktober månad 2006 enligt renhållningsindex R 77:4.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) TN 110, forts. - delegera till tekniska nämnden att låta skattehöjningar (och eventuella sänkningar) och liknande avgifter som tillkommer utanför kommunens beslutsram får fullt genomslag i taxan utan ytterligare beslut än vid vilken tidpunkt förändringen ska införas. Arbetsutskottets behandling Vid ärendets föredragning föreslår VA- och renhållningschefen Eva Larsson, en redaktionell ändring avseende höjning av VA- och renhållningsavgifterna 2007 i förvaltningens beslutsförslag. Arbetsutskottet tillstyrker den redaktionella ändringen som ett förtydligande.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21) TN 111 Dnr 05:128 Dispens för deponering av latrin 2007 information Tackar för informationen. Bakgrund Vi har sökt och fått dispenser för 2005 och 2006 från förbudet att deponera organiskt avfall, latrin. För innevarande år planerade vi att genomföra ett test med en mobil tömningsanläggning från Söderköping och behandla avfallet i Fiskartorpets avloppsreningsverk. Tyvärr har de haft problem med den kvarn som ska ingå i processen. Under oktober kommer de att testa en fjärde variant. Därför har vi konstaterat att: - det inte blir något test i år - vi måste söka dispens även för nytt försök görs nästa år Ansökan om dispens ska lämnas senast 31 oktober. Den fina sommaren 2006 har medfört att mängden omhändertagen latrin ökat jämfört med 2005 och vi tangerar den mängd som vi fått dispens för. Vi tror fortfarande att Söderköpingsanläggningen är ett bra alternativ i vart fall i ett kortare perspektiv. Med test under 2007 kommer mängden till deponi att minska men vi står kvar på samma nivå i vår ansökan. Med en komposteringsanläggning blir det möjligt att behandla även latrin under förutsättning att komposterbara kärl används.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) TN 112 Hnr 06:177 Skattetillägg efter revision information Tackar för informationen. Bakgrund/Information Vid skatterevisionen den 11 och 12 april i år upptäcktes att vi gjort fel med bioflisen vid två tillfällen nämligen kvartal 1, 2002 och kvartal 1, Felet bestod i att vi gjort avdrag vid utförsel men inte tagit upp det vid införsel. För detta påförs vi skatt i motsvarande omfattning. Det slutliga beslutet kom den 14 september och innebär att vi sammanlagt ska betala kr.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) TN 113 Rapport från studieresa till Finland Tackar för intressant redovisning. Bakgrund Från 2010 skall minst 35% av matavfallet omhändertas på annat sätt än förbränning, främst kompostering eller rötning. Den 1/ infördes vidare en förbränningsskatt på allt avfall som härrör från hushåll och som går till förbränningsanläggning. För Kristinehamns del har Karlskoga Energi och Miljö AB höjt förbränningsavgiften med 250 SEK per ton från samma datum. Nuvarande destruktionsavgift är 725:15 SEK per 1/ I Finland har komposteringsanläggningar byggts upp och framgångsrikt använts under flera år. Därför var det naturligt att besöka några av dessa. Sedan tidigare föreligger en rapport från dåvarande renhållningschefen Åke Bergström från från ett studiebesök med ett antal tjänstemän från Avfallsgrupp Öst, d v s Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Karlskoga, Degerfors, Gullspång och Mariestad. Vidare har en utredning om anläggning för biologisk behandling, daterad , genomförts av samma person. Föreliggande rapport utgår från dessa tidigare rapporter och kommer främst att beskriva skillnader och utveckling som skett. Rapporten i sin helhet bifogas detta protokoll. Syfte Studieresan har genomförts dels för att på plats se exempel på fungerande anläggningar, dels för att kunna skapa ett underlag för hur kommunen ska gå vidare för att kunna lösa omhändertagandet av biologiskt nedbrytbart avfall inom den tidsram som kommande krav sätter. Deltagare Från tekniska nämnden har deltagit: Gunnar Eriksson, Per-Åke Söderström, Margot Eriksson, Lars Nyquist. Från Tekniska förvaltningen har Jan Mattsson, Renhållningschef, deltagit. Guider i Finland var Kauko Isomöttönen och Juoni Aho från Vapo OY. Gunnar Jansson, ATLE-verket, var vår guide vid besöket i Örebro.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(21) TN 113, forts. Slutsatser från resan Nu finns beprövad teknik för omhändertagande av biologiskt nedbrytbart material som fungerar. Störningar i form av lukt är det svåraste att bemästra men tekniken har utvecklats och kan hanteras. Kostnadsaspekten har ännu mer markerats med det nyligen genomförda införandet av förbränningsskatten. Det är nödvändigt att samverka inom en hel region då de volymer som krävs är så pass stora som ca ton per år. I ett relativt närområde finns idag en anläggning som har kapacitet att ta emot avfall från ett försök med insamling av en biologisk fraktion i Kristinehamn. Erfarenheter runt införande av utsortering av matavfall finns också i regionen.

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-16.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e v ordf Bertil Forsberg (fp), tjänstgörande

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30. Beslutande Ledamöter Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s) Sida PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Ersättare Erik Ågren (c) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01 Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.00. Beslutande Per-Åke Söderström (c), tjänstgörande ordförande Bertil Forsberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m)

Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl. 14.00-15.40. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m) Ersättare Erik

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2011-04-18 1- Plats och tid: Hovmantorps Folkets Hus måndagen den 18 april 2011 kl 15.00-18.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.45.

Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.45. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Per-Åke Söderström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer