FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1"

Transkript

1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha Welsapar Johannes Z Wolff Yi-Hua Zhang (RA) (DE) (SH) (SM) (PPF) (TSH) (AS) (GW) (JZW) (YZ) Delges Förbundsstyrelsen Generalsekreterare Revisorer Medlemmar via fuf.org/fs 1 Mötets öppnande 1.a) Mötesfunktionärer 1 min att 1 utse Rikard Ahrgren till mötesordförande. att 2 utse till mötessekreterare. att 3 utse till justerare. att 4 utse Andreas Svensson till bilageansvarig att 5 utse Sara Magnusson till tidshållare 1.b) Dagordning 1 min att 6 godkänna dagordningen. 1.c) Föregående möte 1 min Protokollet från FS10-5, VU10-16, VU11-1 och VU11-2 är justerade och kan läggas till handlingarna

2 2 (12) att 7 lägga protokollet för FS10-5 till handlingarna att 8 lägga protokollet för VU10-16 till handlingarna att 9 lägga protokollet för VU10-17 till handlingarna att 10 att 11 lägga protokollet för VU11-1 till handlingarna lägga protokollet för VU11-2 till handlingarna Protokoll från FS 10-5 Protokoll från VU10-16, VU 10-17, VU11-1 och VU d) Beslutsuppföljning 5 min EJ GENOMFÖRDA I policyn 7:3 Bidragssystemet lägga till: Mom 4.1. Statsbidragsgrundande: En förening ska i samband med sin årsrapportering ta ställning till huruvida man väljer att vara bidragsgrundande för förbundets statsbidragsansökan eller ej. En förening som väljer att ej vara statsbidragsgrundande har ej heller rätt till något verksamhets- eller föreningsbidrag. BESLUT FS10-5 (Genomförda) I verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. Infoga paraplyutredningen bör användas som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplan till måldokument i rekommendationsdokumentet. Mom 5 Bidrag till projektgrupper: 5. Väljer att vara bidragsgrundande för förbundets statsbidragsansökan. Beslut FS10-4 (Genomförda): Rekommendera kommande styrelser att använda mål och mätindikatorerna från utredningen Jämställdhet och mångfalds plan. Delegera till generalsekreteraren att av de problem som behandlas i rapporten åtgärda de som ligger inom hennes inflytandesfär, samt verkställa föreslagna förändringar inkludera det fortsatta arbetet med internwebbens kravsspec i IT-utredningen. 2 Rapporter 2.a) Styrelserapport 10 min Uppföljning av styrelsens interna måldokument Note: Vissa dokument är oförändrade sedan föregående möte. En diskussion kring informationsansvariges mål bör diskuteras och utvecklas. Vad vill man att uppdraget ska uppnå och vad ska vi göra för att nå dit? Eventuellt öka kommunikationen med kansliet för att få input kring vad man i organisationen tycker om styrelsen. Det är svårt för ordförande att hinna prioritera representation både inåt och utåt i organisationen. Det bör göras en prioritering eller uppdelning av arbetsuppgifterna.

3 3 (12) IVA och Kva intresserade av att samarbeta med oss angående gymnasieskolan. Riktlinjerna kring distrikten är klara men ej godkända av alla distrikt. Riktlinjerna kan börja användas av kansli och de distrikt som vill. En kontaktperson ur styrelsen bör även fortsättningsvis ha kontinuerlig kontakt med distrikten. Budgetrutiner ska utvärderas och skriva ner tillsammans med årsbokslutsrutiner. Detta kan finnas med i kanslipolicyn. Det finns önskemål om att policyn nästa år ska utvärderas. Det man bör titta på är vad ska policyn innehålla och hur ska efterlevnaden av policyn följas upp på bästa sätt? Styrelsen bör se över om Utvecklingsfonden ska bli en stiftelse eller ej enligt utredningens riktlinjer. Revisorn rekommenderar att vi inte gör det. Fyra av distrikten har betalat in pengar under De förbundsstyrelseledamöter som har haft speciella ansvarsområden får ta ansvar att lämna över sitt arbete till den kommande styrelsen. Den kommande styrelsen bör se över hur ansvarsfördelningen kring företagspartners ser ut och titta på om ansvaret eventuellt ska fördelas på flera personer. att 12 Lägga styrelserapporten till handlingarna Styrelserapporten 2.b) Styrelsens personliga rapporter [SLUTEN] 5 min Frågeställningar -Huvudsakliga arbetsuppgifter -Reflektioner från arbetet under perioden -Reflektioner kring personlig utveckling Arbetsfördelningen inom styrelsen har varit ojämn under den senaste perioden. En styrelseledamot har skrivit ner hur många timmar den jobbat med Unga Forskare och styrelseledamotuppdraget. Detta kanske skulle kunna utvecklas till nästa år för att kunna se ungefär hur arbetsfördelningen är fördelad mellan de olika ledamöterna. Bör det tas fram en ny mall för den personliga rapporten? att 13 Lägga styrelsens personliga rapporter till handlingarna Styrelsens personliga rapporter 2.c) Personalrapport [SLUTEN] 15 min Frågeställningar Vad tycker personalen att vi ska förändra? Arbetsbörda och vad händer på kansliet? Vårt rykte som arbetsgivare, rekrytering, hur man blir behandlad, tas arbetstagarens intressen tillvara? Ger styrelsen personalen den insyn de behöver för sitt arbete? Ger personalen den input de har? Vilken input har de? Tycker personalen att det känns bra? Generalsekreterarens arbete

4 4 (12) Sammanfattning Generalsekreteraren känner sig trygg med kansliet, idag är det tre personer som tar ansvar för sina arbetsområden, sköter dem på bästa sätt och utvecklar dem. Riktlinjerna kring distriktens roll i förbundet har varit bra i att förtydliga distriktsutvecklarens roll och förbundsadministratören har genomfört sitt första bokslut. Kommentarer När det gäller Toves tankar kring att höja nivån på distrikten får detta gärna skrivas ner i att mail till styrelsen. Detta är något hon gärna får fortsätta jobba med och som styrelsen gärna informeras och hjälper till om. Det är viktigt att arbetsmiljön och it fungerar på kansliet. Det var ett missförstånd kring kanslitelefonen under julen som nu är utrett. att 14 lägga personalrapporten till handlingarna Personalrapporten 2.d) Distriktsrapport [SLUTEN] 15 min Frågeställningar Vad finns det i distrikten som de själva inte har mandat att ta tag i men som behöver utvecklas? Vad ser kansliet eller GS för problem som förbundet kan förändra? Hur resonerar distrikten själva kring sin framtid och vilket stöd de vill ha av förbundet? Sammanfattning Distrikten förbereder sina distriktsstämmor, i skrivande stund är datum spikade för UFB (5 feb), UFV (6 feb), UFS (27 feb) och UFÖS (12-13 mars). Kandidater finns till samtliga styrelser. Utvecklingen går framåt i alla distrikt men i olika takt, och vissa har haft större problem än andra under hösten. De flesta distrikt uttrycker sig positivt över det ansvarsfördelningsdokument som upprättats och över att kommunikationen och påverkansmöjligheterna förbättrats för distrikten, och tycker också att styrelsen blivit bättre på att ge feedback tillbaka. Förbättringar kan dock förstås alltid göras och det kan klargöras vad för slags dokument det ska bli. Generella synpunkter som framkommit är t ex att man önskar längre framförhållning när åsikter efterfrågas, och att insynen i vad förbundsstyrelsens arbete består i kan bli bättre. I övrigt är kommentarerna i förra rapporten fortfarande relevanta. Kommentar När det tas upp frågor i rapporten som styrelsen kan eller som bör åtgärdas, det bör tydligare följas av en diskussion och åtgärder så det inte faller mellan stolarna. Det är stor skillnad mellan distrikten och stödet de vill ha och får. Distriktsutvecklarens roll får fortsätta att utvecklas och distrikten får allt eftersom komma på hur de vill ha stöd. Denna tanke-utveckling bör uppmuntras från distriktsutvecklaren. Alla distrikt bör ta på sig distriktsrollen. Lunds Tekniska Högskola har många naturvetenskapliga och tekniska föreningar. De bör knytas närmare distriktet. Tips på valberedning till UFSk är personer i Utställningen som bor i Lund och alumner. UFÖS undrar vad de kan få hjälp av förbundsstyrelsen med, detta kan styrelsen svara på till distriktet så de vet. Ett problem verkar vara att distrikten har svårt att få kontakt med sina föreningar. Detta kanske distriktsutvecklaren kan titta mer på och se hur vi kan stötta distrikten i detta. Distriktsutvecklaren får gärna skriva en kommentar om detta i nästa distriktsstyrelserapport.

5 5 (12) Kan ett norrlandsdistrikt i Luleå eller Umeå i startas? Där finns tekniska högskolor. Kanske kan det göras i samband med den regionala utställningen? Luleå tekniska högskola är vänligt inställt till förbundet. Kan ett samarbete med Teknikens hus i Luleå startas där de kan ta ansvar för distriktet? Frågan om vad förbundsstyrelsen kan göra för distrikten kanske bör ändras om den är svår att besvara. att 15 Lägga distriktsrapporten till handlingarna Distriktsrapporten 2.e) Verksamhetsrapport [SLUTEN] 10 min Frågeställningar Uppföljning av måldokument Sammanfattning Projektbankens verksamhet utvecklas till en ny inriktning. SIYSS har genomförts med höga betyg från deltagarna. Internationella Kommitténs rapport är sen, men kommer att bli klar innan Riksstämman. Unga Forskare i Finland har fått en ny projektledare som har kommit igång med arbetet. Utställningen går bra och snart inleds de regionala utställningarna. Planeringen med Riksstämman går framåt och flyter på enligt planerna. Ingen projektledare till kick-offen eller SIYSS har ännu hittats. Kommentar Vilken riktning tycker styrelsen att Projektbanken ska ta? Hur ska detta styras? Den nya inriktningen att öka stödet kring projektarbetet är bra, men Projektbanken ska även fortsättningsvis förmedla projekt mellan unga och universitet. Vi ska kunna erbjuda elever som vill göra något mer än ett bra projektarbete. Hur ställer sig universiteten till den nya verksamhetsinriktningen, vill de fortsätta finansiera verksamheten? Den nya utvecklingen låter bra, ska testas och bör utvärderas. Till framtiden. Om inriktningen kommer att ändras bör även måldokumenten ändras, och det bör tas en diskussion inom styrelsen. Styrelsen berömmer SIYSS och Utställningen till att ha prioriterat ekonomin högt och styrelsen är medveten om att måluppfyllelsen i andra mål då blir lägre. Styrelsen berömmer även SIYSS för att deltagarna gav höga betyg. Projektledare till SIYSS kan sökas på kth, ki och Handels. Internationella Kommittén är välkommen till arbetshelgen för att presentera sina slutsatser. Verktyg till skolan ska fortsätta utvecklas, senare kan detta sättas ihop till ett koncept. Kontakten med spetsgymnasierna behöver inte prioriteras just nu. Men under våren bör det tas kontakt med spetsgymnasierna så att de vet att vi finns. Arbetsbelastningen på projektledarna ska vara rimlig. Generalsekreteraren maila ut en tidsplan för arbetet med medlemsregistret till styrelsen. att 16 Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna Verksamhetsrapporten

6 6 (12) 2.f) Arbetsledarrapport [SLUTEN] 10 min Frågeställningar Arbetsgivarkunskap: direktiv, tjänstebeskrivningar, policy, måldokument, tjänsteinriktningar, budget Arbetslagstiftning Arbetsvillkor (lön, förmåner, semester, kompetensutveckling etc.) att 17 Lägga arbetsledarrapporten till handlingarna 2.g) Lokalavdelningsrapport 15 min Styrelsen får uppgifter om registrerade lokalavdelningar Det har gått bra för UFV och UFS. Vad är framgångsfaktorerna och hur kan vi sprida detta till de övriga distrikten? Tove skriva ner sina tankar om detta till nästa rapport. att 18 Lägga lokalavdelningsrapporten till handlingarna Lokalavdelningsrapporten 2.h) Projektutvärdering Kick-offen 15 min Sammanfattning: Under Kickoffen erbjöds framförallt inspiration, stöd och information till personlig utveckling och verksamhetsutveckling, möjlighet att skapa nätverk, diskuera kring erfarenheter av arbete med lärare och skolor och en ordentlig ekonomiutbildning. Det som det var mindre av var pass om prepresentationsarbete, ge aktiva verktyg att kunna förmedla en enhetlig bild av förbundet vid extern kommunikation (endast grafisk profil) Kickoffen har generellt fått hög måluppfyllelse. Kommentar: Denna rapport bör tas upp till nästa styrelse för att kunna ta lärdom i hur man skriver mål. Att skriva förslag på förbättringar är bra. Inget måldokument till kick-offen våren 2011 kommer att skrivas då det inte hinns med innan den nya styrelsen kommit igång med arbetet. att 19 Lägga rapporten Projektutvärdering Kick-offen 2010 till handlingarna Projektutvärdering Kick-offen 2.i) Ekonomirapport 15 min Frågeställningar Hur ser förbundets ekonomiska situation ut? Vilket utvecklingsarbete görs kring ekonomihanteringen? Finns det några kommentarer från revisorer etc? Vilka beslut bör förbundsstyrelsen ta med anledning av ovanstående? En eloge till Sandras ekonomirapport och till passet. Kul att administratören kommer med nya tankar kring utveckling och genomför många förbättringar i det ekonomiska arbetet.

7 7 (12) att 20 Lägga ekonomirapporten till handlingarna Ekonomirapporten 3 Utredningar 3.a) Stagderevision 5 min att 21 handlingarna. att 22 Sammanfattning Förbundsstyrelsen uppdrogs vid Riksstämman 2010 att i samråd med förbundets medlemmar genomföra en granskning av förbundets stadgar. Därtill fick styrelsen i uppdrag att föreslå eventuella förändringar av stadgeparagrafer till Riksstämman Utredningsgruppens uppdrag har bestått dels av att hämta in åsikter och förslag på förändringar, vilket har skett främst genom öppna diskussioner och personliga intervjuer med alumner, aktiva, förtroendevalda och distriktsrepresentanter. Den andra delen har bestått i att genomföra en egen granskning av förbundets stadgar samt stadgar från andra organisationer för att utifrån detta ge förslag på förändringar. Utredningen är i stort sett klar sånär som att ha tagit fram ett nytt syfte. Delegera till VU att lägga rapporten om revision av Förbundet Unga Forskares stadgar till Delegera till VU att godkänna propositionen om Förbundet Unga Forskares nya syfte att 23 Delegera till VU att godkänna propositionen om förändringar av förbundet unga forskares stadgar i enlighet propositionen Proposition - Revision av förbundets stadgar vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 Proposition - Revision av förbundets stadgar 3.b) Flerårsstrategi 5 min Sammanfattning Genom enkätundersökning och intervjuer identifierar den här utredningen 3 huvudområden för Förbundet Unga Forskare att satsa på de kommande 5 åren; dessa är gymnasieelever, medlemmar och exponering. Inom varje huvudområde har utredningen formulerat flera mål och delmål för förbundet att uppnå samt mätindikatorer för dessa. Strategirapporten har använts som underlag till verksamhetsplanen för 2011 och En proposition om att göra en strategiutredning även nästa verksamhetsår som kan antas på nästa riksstämma skall även läggas. att 24 lägga propositionen Flerårsstrategi vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 att 25 lägga rapporten Unga Forskares tankar om framtiden med bilagor till handlingarna Förbundet Unga Forskares tankar om framtiden Proposition Ett långsiktigt Unga Forskare 3.c) Extern kommunikation 5 min Frågeställning Hur ser andra på Förbundet Unga Forskare, vilken bild ger vi ifrån oss nu? Vilken bild vill vi ge från oss? Vad vill vi uppnå med externa samarbeten? Hur ska arbetet med den externa kommunikationen fördelas? Vilken kompetens behövs för arbetet med extern kommunikation?

8 8 (12) att 26 Delegera till VU att godkänna utredningen om extern kommunikation 3.d) Vision 5 min Riksstämman 2010 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en vision åt förbundet och presentera denna inför Riksstämman Det är viktigt att visionen är väl förankrad i förbundet för att den ska vara effektiv och användbar som strategisk riktlinje. För att uppnå detta tillsatte förbundsstyrelsen en utredning som parallellt med visionen också arbetat med att ta fram ett förslag på nytt syfte och en uppdaterad åsiktsprofil. Grunden till utredningsrapporten är skriven, men innehåller än så länge endast saker styrelsen redan vet. Rapporten kommer bli klar och presenteras för styrelsen under arbetshelgen, då utredningens resultat är känt. att 27 att 28 Forskare att 29 att 30 Delegera till VU att godkänna propositionen om en vision för Förbundet Unga Forskare Delegera till VU att godkänna propositionen om en ny åsiktsprofil för Förbundet Unga Lägga avstämmningsrapporten om en vision för Förbundet Unga Forskare till handlingarna Delegera till VU att lägga visionsutredningsrapporten till handlingarna 3.e) Verksamhetsplan 5 min Den här utredningen presenterar 2011/12 års verksamhetsplan. Den har framtagits med strategiutredningen som bakgrund och ändrad efter önskemål från flera delar av förbundet. 3 huvudfokusområden för förbundet återfinns i verksamhetsplanen. Dessa är Gymnasieelever, Medlemmar och Exponering. Under dessa finns flera mål med tillhörande måluppfyllnadsindikatorer och målvärden för både 2011 och 2012 års verksamhetsplan. att 31 att 32 lägga rapporten Verksamhetsplansutredningen för till handlingarna delegera till VU att godkänna propositionen om verksamhetsplan till riksstämman. Verksamhetsplansutredningen för Proposition - Verksamhetsplan f) IT-utredningen 5 min Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av riksstämman 2010: Förbundsstyrelsen skall utreda hur förbundet skall använda IT i enighet med förbundets syfte". Utredningen är ännu inte klar. att 33 Delegera godkännandet av IT-utredningen till VU 4 Propositioner 4.a) Jätteföreningar 5 min Förbundsstyrelsen har under det senaste året ett par gånger ställts inför situationer där en stor förening med hundratals medlemmar har kontaktat förbundet och sagt att vi vill ansluta oss till er, men bara om vi får ett större medlemsbidrag än vad ert nuvarande system skulle ge oss. Förbundsstyrelsen har gjort tolkningen att det har legat utanför vårt mandat att frångå bidragssystemet, i och med att nuvarande system är fastställt av Riksstämman. Eftersom frågan dock har kommit upp ett par gånger under året, och troligen lär komma upp även i framtiden, så

9 tycker vi att det skulle vara lämpligt om Riksstämman uttryckligen tog ett beslut i den här frågan. Andreas och Theresia skriver gemensamt en proposition angående ämnesföreningarna. att 34 lägga propositionen om jätteföreningar vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 att 35 delegera till VU att godkänna propositionen 9 (12) Proposition - Jätteföreningar utkast 5 Beslutsärenden 5.a) Verksamhetsberättelsen min Verksamhetsberättelsen är beskrivningen av vad förbundet har gjort under motsvarande mandatperiod. Den presenteras på riksstämman Verksamhetsberättelsen för 2010 i stort sett klar men då redaktionella ändringar även kan komma att påverka innehållet i stort behöver det godkännas efter detta styrelsemöte. att 36 Delegera till VU att godkänna verksamhetsberättelsen b) Riktlinjer för hedersmedlemskap 5 min Hedersmedlemskap i Förbundet Unga Forskare är en utmärkelse som delas ut av förbundsstyrelsen till personer som har gjort framstående insatser för förbundets utveckling eller förbundets verksamhet. Hedersmedlemskapet är en belöning som delas ut sparsamt och i efterhand för ett exceptionellt utfört arbete. Riktlinjer för detta har tidigare saknats. Riktlinjerna kan efter Riksstämman införas i ett nytt dokument där man samlar riktlinjer kring olika medlemskap. Motiveringarna till hedersmedlemsskapet ska finnas med i förteckningen av vilka som tilldelats det. att 37 Infoga riktlinjerna för hedersmedlemskap Förslag till riktlinjer för hedersmedlemskap 5.c) Arbetsledaruppdrag 5 min att 38 utse till arbetsledare för generalsekreterare 5.d) Sänkning av projektgruppsbidrag 5 min att 39 Sänka projektgruppsbidraget till 1000kr Beslutet är direktjusterat.

10 10 (12) 5.e) Ändamålsbestämda medel till grafiska profilen 5 min att 40 låta de ändamålsbestämda medlen för den grafiska profilen låta tillfalla 2010-års resultat 5.f) Avsätta medel till utvecklingsfonden 5 min att 41 avsätta kr till utvecklingsfonden enligt riksstämmobeslut 5.g) Ämnesföreningar att 42 delegera till vu att godkänna propositionen om ämnesföreningar 5.h) Budget att 43 Delegera till VU att godkänna budgetpropositionen 6 Övriga frågor 7 Mötets avslutande 7.a) Mötesutvärdering 15 min Utvärdering av helgen och mötet. Rikard: Mötet har gått bra, men det var svårt att uppskatta tiden för varje punkt. Synd att många var sena att komma in med handlingarna i tid då det är många sidor att läsa. Kul att alla ledamöter är här och insatta, en bra styrelse! Tack för mitt år i styrelsen. Passet om ämnesföreningar var bra. Tack för stödet från David och Johannes inför planerandet av mötet. Guncha: Imponerad av Rikards mötesskills. Inga övriga strul förutom SL. Alla diskussioner kring möteshandlingar brukade vi lägga på lördagen, men svårt att hinna med det då det är många andra diskussioner som ska hinnas med. Man behöver kanske tänka till kring styrelsens metoder. Nästa styrelse kommer behöva en överlämning, introduktion och årsarbetsplan. Vi kan uppdra till några i nuvarande styrelse att planera överlämningen. Styrelsen kan maila om vilka som är intresserade till Guncha. Theresia: Mer tid att diskutera kring beslut då vi har stora beslut, bättre underlag. Bra med många perspektiv i styrelsen. Ett bra möte.

11 11 (12) Sara: Efter tre år är många saker likadana i styrelsen, många är bra, men jag tror fortfarande att vi kan fortsätta utvecklas kring mötesmetodik och passen. Mötet har varit bra och bra administrerat. Synd att det ej var bättre underlag till visionen. Robert: Bra förslag på syfte och vision, men hade behövt bättre underlag. Vill berömma Sandras grymma ekonomipass. Yi-Hua: En fulltecknad lördag där mer tid hade behövts. Annars ett trevligt möte. David: Givande ekonomipass med bra underlag från administratören. Bra att hon är flexibel och vill utveckla rapporterna tillsammans med oss. Metoden kring vision, syfte etc var bra att testa, men vi borde kanske ha haft en parallell process i styrelsen tidigare. Andreas: En bra helg, men lite för mycket att diskutera, men bra diskussioner. Ingen tid för spontana diskussioner. Ett bra möte. Johannes: Ett bra möte. Lite jobbigt att frukten tog slut, annars flutit på och fungerat. Sanna: Första mötet sedan september. Vissa beslut har gått väldigt snabbt, vi har skjutit på att ta beslut och vu får ta hand om mycket, det är inte bra. Medlemmarna måste få en chans att tycka till om det vi gör innan Riksstämman. Jag ser inte så tydligt vad som kommer hända nästa år, och vi måste förbereda oss ordentligt och ha koll på omvärlden så vi ej blir överraskande. 7.b) Nästa möte 1 min att 44 Förslag på nästa möte hålls den april i Stockholm c) Mötets avslutande 1 min att 45 mötet avslutas. Bilagor Bilaga 1 Protokoll från FS 10-5 Bilaga 2 Protokoll från VU10-16, VU 10-17, VU11-1 och VU 11-2 Bilaga 3 Styrelserapporten Bilaga 4 Arbetsordningen (version 6) Bilaga 5 Personalrapporten [SLUTEN] Bilaga 6 Distriktsrapporten [SLUTEN] Bilaga 7 Verksamhetsrapporten [SLUTEN] Bilaga 8 Arbetsledarrapport [SLUTEN] Bilaga 9 Lokalavdelningsrapporten Bilaga 10 Projektutvärdering Kick-offen Bilaga 11 Ekonomirapport Bilaga 12 Proposition Revision av förbundets stadgar Bilaga 13 Strategiutredningen 3.0 Bilaga 14 Proposition - Ett långsiktigt Unga Forskare Bilaga 15 Revision av Förbundet Unga Forskares stadgar Bilaga 16 Verksamhetsplansutredningen för Bilaga 17 Proposition - Verksamhetsplanen Bilaga 18 Proposition Jätteföreningar utkast Bilaga 19 Förslag till riktlinjer för hedersmedlemskap Bilaga 20 Arbetsordning RS Justering

12 12 (12) Theresia Silander Hagström

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Verkställande utskottet 10-10

Verkställande utskottet 10-10 1 (7) Verkställande utskottet 10-10 Tid Söndag 2010-07-11 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02 1 (6) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02 Tid Lördagen 2014-01-25 kl. 11:45 Plats Teamspeak Närvarande Alexandra,, Berörda Förbundsstyrelsen, Verkställande utskott, Daniel Madhani, David Andersson, Tove Verner

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 23-24 april i Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Conny Thunberg och Suzan Edvardsson 1 Mötets öppnande Johan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Glasnost och Uskorenje

Glasnost och Uskorenje Glasnost och Uskorenje Om intern kommunikation i Unga Forskare David Ebbevi, Sanna Holm och Yi-Hua Zhang, 14 oktober 2010 Förbundsstyrelsens strategiska utredning om intern kommunikation. Sammanfattning

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 23-25 januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr 51-3-2015 Deltagare Närvarande Ordförande Gustaf Haag Adjungerande Frånvarande Ledamöter Generalsekreterare Biträdande

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti.

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Arbetsordning För kongressperioden 2017-2019. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Inledning Arbetsordningen syftar till att klargöra hur vi valt att arbeta inom UNF. Den ska tydliggöra

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) POLICY Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Innehållsförteckning POLICY 1 Innehållsförteckning 2 Kapitel 1 Policyns syfte och målgrupp 5 1:1 Syfte 5 1:2 Målgrupp 5 1:3 Förbundet och Unga Forskare 5 Kapitel

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm Förbundsstyrelsemöte Sammanträdesdatum: 2011-12-03, 04 Plats: RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm Protokollet omfattar: 1 16 Beslutande: Även närvarande: Emelie Mire Åsell Vio Szabo Mats Mattias Bro'din

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

UTREDNINGSRAPPORT: TVÅÅRIGA MANDATPERIODER

UTREDNINGSRAPPORT: TVÅÅRIGA MANDATPERIODER 1 (9) UTREDNINGSRAPPORT: TVÅÅRIGA MANDATPERIODER Sammanfattning Då förbundet går mot ett mer långsiktigt arbetssätt ansåg förbundsstyrelsen 2013 att det vore lämpligt med en utredning om huruvida styrelsens

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Inledning För att alla ska känna sig välkomna ska Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Detta innebär att: - Det i styrelsen

Läs mer

Fältbiologernas stadgar

Fältbiologernas stadgar Fältbiologernas stadgar (Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014, en andra gång vid riksårsmötet i Jönköping 2015) 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 NOF 2013-03-04 Sid 1 (7) Datum: Måndagen den 4/3 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Per Sandberg, Krister Jakobsson, Andreas Livbom,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Beslutssammanfattning RÅM 2016

Beslutssammanfattning RÅM 2016 Beslutssammanfattning RÅM 2016 Följande sammanfattning bygger på protokollet från s Riksårsmöte 2016. OBS! Eftersom protokollet ännu inte har granskats av justerare kan ändringar komma att ske. Protokollet

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Anton Engström Mikael

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Arbetsordning Cleantech Östergötland Arbetsordning Cleantech Östergötland Organisationsnr: 802444-9830 1. Arbetsordning för styrelsen 2. Instruktion för verksamhetsansvarig Godkändes av styrelsen i Cleantech Östergötland (Föreningen) vid

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde FS Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde Närvarande: Förbundsstyrelsen: Anders Wahlberg (ordförande) Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande) Elinor Schad (2:e vice ordförande) Magnus Rydén (ledamot)

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer