FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1"

Transkript

1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha Welsapar Johannes Z Wolff Yi-Hua Zhang (RA) (DE) (SH) (SM) (PPF) (TSH) (AS) (GW) (JZW) (YZ) Delges Förbundsstyrelsen Generalsekreterare Revisorer Medlemmar via fuf.org/fs 1 Mötets öppnande 1.a) Mötesfunktionärer 1 min att 1 utse Rikard Ahrgren till mötesordförande. att 2 utse till mötessekreterare. att 3 utse till justerare. att 4 utse Andreas Svensson till bilageansvarig att 5 utse Sara Magnusson till tidshållare 1.b) Dagordning 1 min att 6 godkänna dagordningen. 1.c) Föregående möte 1 min Protokollet från FS10-5, VU10-16, VU11-1 och VU11-2 är justerade och kan läggas till handlingarna

2 2 (12) att 7 lägga protokollet för FS10-5 till handlingarna att 8 lägga protokollet för VU10-16 till handlingarna att 9 lägga protokollet för VU10-17 till handlingarna att 10 att 11 lägga protokollet för VU11-1 till handlingarna lägga protokollet för VU11-2 till handlingarna Protokoll från FS 10-5 Protokoll från VU10-16, VU 10-17, VU11-1 och VU d) Beslutsuppföljning 5 min EJ GENOMFÖRDA I policyn 7:3 Bidragssystemet lägga till: Mom 4.1. Statsbidragsgrundande: En förening ska i samband med sin årsrapportering ta ställning till huruvida man väljer att vara bidragsgrundande för förbundets statsbidragsansökan eller ej. En förening som väljer att ej vara statsbidragsgrundande har ej heller rätt till något verksamhets- eller föreningsbidrag. BESLUT FS10-5 (Genomförda) I verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ta upp frågan om att utveckla förbundets stöd till syftesuppfyllande, utåtriktade verksamheter. Infoga paraplyutredningen bör användas som underlag i nedbrytningen av verksamhetsplan till måldokument i rekommendationsdokumentet. Mom 5 Bidrag till projektgrupper: 5. Väljer att vara bidragsgrundande för förbundets statsbidragsansökan. Beslut FS10-4 (Genomförda): Rekommendera kommande styrelser att använda mål och mätindikatorerna från utredningen Jämställdhet och mångfalds plan. Delegera till generalsekreteraren att av de problem som behandlas i rapporten åtgärda de som ligger inom hennes inflytandesfär, samt verkställa föreslagna förändringar inkludera det fortsatta arbetet med internwebbens kravsspec i IT-utredningen. 2 Rapporter 2.a) Styrelserapport 10 min Uppföljning av styrelsens interna måldokument Note: Vissa dokument är oförändrade sedan föregående möte. En diskussion kring informationsansvariges mål bör diskuteras och utvecklas. Vad vill man att uppdraget ska uppnå och vad ska vi göra för att nå dit? Eventuellt öka kommunikationen med kansliet för att få input kring vad man i organisationen tycker om styrelsen. Det är svårt för ordförande att hinna prioritera representation både inåt och utåt i organisationen. Det bör göras en prioritering eller uppdelning av arbetsuppgifterna.

3 3 (12) IVA och Kva intresserade av att samarbeta med oss angående gymnasieskolan. Riktlinjerna kring distrikten är klara men ej godkända av alla distrikt. Riktlinjerna kan börja användas av kansli och de distrikt som vill. En kontaktperson ur styrelsen bör även fortsättningsvis ha kontinuerlig kontakt med distrikten. Budgetrutiner ska utvärderas och skriva ner tillsammans med årsbokslutsrutiner. Detta kan finnas med i kanslipolicyn. Det finns önskemål om att policyn nästa år ska utvärderas. Det man bör titta på är vad ska policyn innehålla och hur ska efterlevnaden av policyn följas upp på bästa sätt? Styrelsen bör se över om Utvecklingsfonden ska bli en stiftelse eller ej enligt utredningens riktlinjer. Revisorn rekommenderar att vi inte gör det. Fyra av distrikten har betalat in pengar under De förbundsstyrelseledamöter som har haft speciella ansvarsområden får ta ansvar att lämna över sitt arbete till den kommande styrelsen. Den kommande styrelsen bör se över hur ansvarsfördelningen kring företagspartners ser ut och titta på om ansvaret eventuellt ska fördelas på flera personer. att 12 Lägga styrelserapporten till handlingarna Styrelserapporten 2.b) Styrelsens personliga rapporter [SLUTEN] 5 min Frågeställningar -Huvudsakliga arbetsuppgifter -Reflektioner från arbetet under perioden -Reflektioner kring personlig utveckling Arbetsfördelningen inom styrelsen har varit ojämn under den senaste perioden. En styrelseledamot har skrivit ner hur många timmar den jobbat med Unga Forskare och styrelseledamotuppdraget. Detta kanske skulle kunna utvecklas till nästa år för att kunna se ungefär hur arbetsfördelningen är fördelad mellan de olika ledamöterna. Bör det tas fram en ny mall för den personliga rapporten? att 13 Lägga styrelsens personliga rapporter till handlingarna Styrelsens personliga rapporter 2.c) Personalrapport [SLUTEN] 15 min Frågeställningar Vad tycker personalen att vi ska förändra? Arbetsbörda och vad händer på kansliet? Vårt rykte som arbetsgivare, rekrytering, hur man blir behandlad, tas arbetstagarens intressen tillvara? Ger styrelsen personalen den insyn de behöver för sitt arbete? Ger personalen den input de har? Vilken input har de? Tycker personalen att det känns bra? Generalsekreterarens arbete

4 4 (12) Sammanfattning Generalsekreteraren känner sig trygg med kansliet, idag är det tre personer som tar ansvar för sina arbetsområden, sköter dem på bästa sätt och utvecklar dem. Riktlinjerna kring distriktens roll i förbundet har varit bra i att förtydliga distriktsutvecklarens roll och förbundsadministratören har genomfört sitt första bokslut. Kommentarer När det gäller Toves tankar kring att höja nivån på distrikten får detta gärna skrivas ner i att mail till styrelsen. Detta är något hon gärna får fortsätta jobba med och som styrelsen gärna informeras och hjälper till om. Det är viktigt att arbetsmiljön och it fungerar på kansliet. Det var ett missförstånd kring kanslitelefonen under julen som nu är utrett. att 14 lägga personalrapporten till handlingarna Personalrapporten 2.d) Distriktsrapport [SLUTEN] 15 min Frågeställningar Vad finns det i distrikten som de själva inte har mandat att ta tag i men som behöver utvecklas? Vad ser kansliet eller GS för problem som förbundet kan förändra? Hur resonerar distrikten själva kring sin framtid och vilket stöd de vill ha av förbundet? Sammanfattning Distrikten förbereder sina distriktsstämmor, i skrivande stund är datum spikade för UFB (5 feb), UFV (6 feb), UFS (27 feb) och UFÖS (12-13 mars). Kandidater finns till samtliga styrelser. Utvecklingen går framåt i alla distrikt men i olika takt, och vissa har haft större problem än andra under hösten. De flesta distrikt uttrycker sig positivt över det ansvarsfördelningsdokument som upprättats och över att kommunikationen och påverkansmöjligheterna förbättrats för distrikten, och tycker också att styrelsen blivit bättre på att ge feedback tillbaka. Förbättringar kan dock förstås alltid göras och det kan klargöras vad för slags dokument det ska bli. Generella synpunkter som framkommit är t ex att man önskar längre framförhållning när åsikter efterfrågas, och att insynen i vad förbundsstyrelsens arbete består i kan bli bättre. I övrigt är kommentarerna i förra rapporten fortfarande relevanta. Kommentar När det tas upp frågor i rapporten som styrelsen kan eller som bör åtgärdas, det bör tydligare följas av en diskussion och åtgärder så det inte faller mellan stolarna. Det är stor skillnad mellan distrikten och stödet de vill ha och får. Distriktsutvecklarens roll får fortsätta att utvecklas och distrikten får allt eftersom komma på hur de vill ha stöd. Denna tanke-utveckling bör uppmuntras från distriktsutvecklaren. Alla distrikt bör ta på sig distriktsrollen. Lunds Tekniska Högskola har många naturvetenskapliga och tekniska föreningar. De bör knytas närmare distriktet. Tips på valberedning till UFSk är personer i Utställningen som bor i Lund och alumner. UFÖS undrar vad de kan få hjälp av förbundsstyrelsen med, detta kan styrelsen svara på till distriktet så de vet. Ett problem verkar vara att distrikten har svårt att få kontakt med sina föreningar. Detta kanske distriktsutvecklaren kan titta mer på och se hur vi kan stötta distrikten i detta. Distriktsutvecklaren får gärna skriva en kommentar om detta i nästa distriktsstyrelserapport.

5 5 (12) Kan ett norrlandsdistrikt i Luleå eller Umeå i startas? Där finns tekniska högskolor. Kanske kan det göras i samband med den regionala utställningen? Luleå tekniska högskola är vänligt inställt till förbundet. Kan ett samarbete med Teknikens hus i Luleå startas där de kan ta ansvar för distriktet? Frågan om vad förbundsstyrelsen kan göra för distrikten kanske bör ändras om den är svår att besvara. att 15 Lägga distriktsrapporten till handlingarna Distriktsrapporten 2.e) Verksamhetsrapport [SLUTEN] 10 min Frågeställningar Uppföljning av måldokument Sammanfattning Projektbankens verksamhet utvecklas till en ny inriktning. SIYSS har genomförts med höga betyg från deltagarna. Internationella Kommitténs rapport är sen, men kommer att bli klar innan Riksstämman. Unga Forskare i Finland har fått en ny projektledare som har kommit igång med arbetet. Utställningen går bra och snart inleds de regionala utställningarna. Planeringen med Riksstämman går framåt och flyter på enligt planerna. Ingen projektledare till kick-offen eller SIYSS har ännu hittats. Kommentar Vilken riktning tycker styrelsen att Projektbanken ska ta? Hur ska detta styras? Den nya inriktningen att öka stödet kring projektarbetet är bra, men Projektbanken ska även fortsättningsvis förmedla projekt mellan unga och universitet. Vi ska kunna erbjuda elever som vill göra något mer än ett bra projektarbete. Hur ställer sig universiteten till den nya verksamhetsinriktningen, vill de fortsätta finansiera verksamheten? Den nya utvecklingen låter bra, ska testas och bör utvärderas. Till framtiden. Om inriktningen kommer att ändras bör även måldokumenten ändras, och det bör tas en diskussion inom styrelsen. Styrelsen berömmer SIYSS och Utställningen till att ha prioriterat ekonomin högt och styrelsen är medveten om att måluppfyllelsen i andra mål då blir lägre. Styrelsen berömmer även SIYSS för att deltagarna gav höga betyg. Projektledare till SIYSS kan sökas på kth, ki och Handels. Internationella Kommittén är välkommen till arbetshelgen för att presentera sina slutsatser. Verktyg till skolan ska fortsätta utvecklas, senare kan detta sättas ihop till ett koncept. Kontakten med spetsgymnasierna behöver inte prioriteras just nu. Men under våren bör det tas kontakt med spetsgymnasierna så att de vet att vi finns. Arbetsbelastningen på projektledarna ska vara rimlig. Generalsekreteraren maila ut en tidsplan för arbetet med medlemsregistret till styrelsen. att 16 Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna Verksamhetsrapporten

6 6 (12) 2.f) Arbetsledarrapport [SLUTEN] 10 min Frågeställningar Arbetsgivarkunskap: direktiv, tjänstebeskrivningar, policy, måldokument, tjänsteinriktningar, budget Arbetslagstiftning Arbetsvillkor (lön, förmåner, semester, kompetensutveckling etc.) att 17 Lägga arbetsledarrapporten till handlingarna 2.g) Lokalavdelningsrapport 15 min Styrelsen får uppgifter om registrerade lokalavdelningar Det har gått bra för UFV och UFS. Vad är framgångsfaktorerna och hur kan vi sprida detta till de övriga distrikten? Tove skriva ner sina tankar om detta till nästa rapport. att 18 Lägga lokalavdelningsrapporten till handlingarna Lokalavdelningsrapporten 2.h) Projektutvärdering Kick-offen 15 min Sammanfattning: Under Kickoffen erbjöds framförallt inspiration, stöd och information till personlig utveckling och verksamhetsutveckling, möjlighet att skapa nätverk, diskuera kring erfarenheter av arbete med lärare och skolor och en ordentlig ekonomiutbildning. Det som det var mindre av var pass om prepresentationsarbete, ge aktiva verktyg att kunna förmedla en enhetlig bild av förbundet vid extern kommunikation (endast grafisk profil) Kickoffen har generellt fått hög måluppfyllelse. Kommentar: Denna rapport bör tas upp till nästa styrelse för att kunna ta lärdom i hur man skriver mål. Att skriva förslag på förbättringar är bra. Inget måldokument till kick-offen våren 2011 kommer att skrivas då det inte hinns med innan den nya styrelsen kommit igång med arbetet. att 19 Lägga rapporten Projektutvärdering Kick-offen 2010 till handlingarna Projektutvärdering Kick-offen 2.i) Ekonomirapport 15 min Frågeställningar Hur ser förbundets ekonomiska situation ut? Vilket utvecklingsarbete görs kring ekonomihanteringen? Finns det några kommentarer från revisorer etc? Vilka beslut bör förbundsstyrelsen ta med anledning av ovanstående? En eloge till Sandras ekonomirapport och till passet. Kul att administratören kommer med nya tankar kring utveckling och genomför många förbättringar i det ekonomiska arbetet.

7 7 (12) att 20 Lägga ekonomirapporten till handlingarna Ekonomirapporten 3 Utredningar 3.a) Stagderevision 5 min att 21 handlingarna. att 22 Sammanfattning Förbundsstyrelsen uppdrogs vid Riksstämman 2010 att i samråd med förbundets medlemmar genomföra en granskning av förbundets stadgar. Därtill fick styrelsen i uppdrag att föreslå eventuella förändringar av stadgeparagrafer till Riksstämman Utredningsgruppens uppdrag har bestått dels av att hämta in åsikter och förslag på förändringar, vilket har skett främst genom öppna diskussioner och personliga intervjuer med alumner, aktiva, förtroendevalda och distriktsrepresentanter. Den andra delen har bestått i att genomföra en egen granskning av förbundets stadgar samt stadgar från andra organisationer för att utifrån detta ge förslag på förändringar. Utredningen är i stort sett klar sånär som att ha tagit fram ett nytt syfte. Delegera till VU att lägga rapporten om revision av Förbundet Unga Forskares stadgar till Delegera till VU att godkänna propositionen om Förbundet Unga Forskares nya syfte att 23 Delegera till VU att godkänna propositionen om förändringar av förbundet unga forskares stadgar i enlighet propositionen Proposition - Revision av förbundets stadgar vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 Proposition - Revision av förbundets stadgar 3.b) Flerårsstrategi 5 min Sammanfattning Genom enkätundersökning och intervjuer identifierar den här utredningen 3 huvudområden för Förbundet Unga Forskare att satsa på de kommande 5 åren; dessa är gymnasieelever, medlemmar och exponering. Inom varje huvudområde har utredningen formulerat flera mål och delmål för förbundet att uppnå samt mätindikatorer för dessa. Strategirapporten har använts som underlag till verksamhetsplanen för 2011 och En proposition om att göra en strategiutredning även nästa verksamhetsår som kan antas på nästa riksstämma skall även läggas. att 24 lägga propositionen Flerårsstrategi vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 att 25 lägga rapporten Unga Forskares tankar om framtiden med bilagor till handlingarna Förbundet Unga Forskares tankar om framtiden Proposition Ett långsiktigt Unga Forskare 3.c) Extern kommunikation 5 min Frågeställning Hur ser andra på Förbundet Unga Forskare, vilken bild ger vi ifrån oss nu? Vilken bild vill vi ge från oss? Vad vill vi uppnå med externa samarbeten? Hur ska arbetet med den externa kommunikationen fördelas? Vilken kompetens behövs för arbetet med extern kommunikation?

8 8 (12) att 26 Delegera till VU att godkänna utredningen om extern kommunikation 3.d) Vision 5 min Riksstämman 2010 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en vision åt förbundet och presentera denna inför Riksstämman Det är viktigt att visionen är väl förankrad i förbundet för att den ska vara effektiv och användbar som strategisk riktlinje. För att uppnå detta tillsatte förbundsstyrelsen en utredning som parallellt med visionen också arbetat med att ta fram ett förslag på nytt syfte och en uppdaterad åsiktsprofil. Grunden till utredningsrapporten är skriven, men innehåller än så länge endast saker styrelsen redan vet. Rapporten kommer bli klar och presenteras för styrelsen under arbetshelgen, då utredningens resultat är känt. att 27 att 28 Forskare att 29 att 30 Delegera till VU att godkänna propositionen om en vision för Förbundet Unga Forskare Delegera till VU att godkänna propositionen om en ny åsiktsprofil för Förbundet Unga Lägga avstämmningsrapporten om en vision för Förbundet Unga Forskare till handlingarna Delegera till VU att lägga visionsutredningsrapporten till handlingarna 3.e) Verksamhetsplan 5 min Den här utredningen presenterar 2011/12 års verksamhetsplan. Den har framtagits med strategiutredningen som bakgrund och ändrad efter önskemål från flera delar av förbundet. 3 huvudfokusområden för förbundet återfinns i verksamhetsplanen. Dessa är Gymnasieelever, Medlemmar och Exponering. Under dessa finns flera mål med tillhörande måluppfyllnadsindikatorer och målvärden för både 2011 och 2012 års verksamhetsplan. att 31 att 32 lägga rapporten Verksamhetsplansutredningen för till handlingarna delegera till VU att godkänna propositionen om verksamhetsplan till riksstämman. Verksamhetsplansutredningen för Proposition - Verksamhetsplan f) IT-utredningen 5 min Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av riksstämman 2010: Förbundsstyrelsen skall utreda hur förbundet skall använda IT i enighet med förbundets syfte". Utredningen är ännu inte klar. att 33 Delegera godkännandet av IT-utredningen till VU 4 Propositioner 4.a) Jätteföreningar 5 min Förbundsstyrelsen har under det senaste året ett par gånger ställts inför situationer där en stor förening med hundratals medlemmar har kontaktat förbundet och sagt att vi vill ansluta oss till er, men bara om vi får ett större medlemsbidrag än vad ert nuvarande system skulle ge oss. Förbundsstyrelsen har gjort tolkningen att det har legat utanför vårt mandat att frångå bidragssystemet, i och med att nuvarande system är fastställt av Riksstämman. Eftersom frågan dock har kommit upp ett par gånger under året, och troligen lär komma upp även i framtiden, så

9 tycker vi att det skulle vara lämpligt om Riksstämman uttryckligen tog ett beslut i den här frågan. Andreas och Theresia skriver gemensamt en proposition angående ämnesföreningarna. att 34 lägga propositionen om jätteföreningar vid Förbundet Unga Forskares riksstämman 2011 att 35 delegera till VU att godkänna propositionen 9 (12) Proposition - Jätteföreningar utkast 5 Beslutsärenden 5.a) Verksamhetsberättelsen min Verksamhetsberättelsen är beskrivningen av vad förbundet har gjort under motsvarande mandatperiod. Den presenteras på riksstämman Verksamhetsberättelsen för 2010 i stort sett klar men då redaktionella ändringar även kan komma att påverka innehållet i stort behöver det godkännas efter detta styrelsemöte. att 36 Delegera till VU att godkänna verksamhetsberättelsen b) Riktlinjer för hedersmedlemskap 5 min Hedersmedlemskap i Förbundet Unga Forskare är en utmärkelse som delas ut av förbundsstyrelsen till personer som har gjort framstående insatser för förbundets utveckling eller förbundets verksamhet. Hedersmedlemskapet är en belöning som delas ut sparsamt och i efterhand för ett exceptionellt utfört arbete. Riktlinjer för detta har tidigare saknats. Riktlinjerna kan efter Riksstämman införas i ett nytt dokument där man samlar riktlinjer kring olika medlemskap. Motiveringarna till hedersmedlemsskapet ska finnas med i förteckningen av vilka som tilldelats det. att 37 Infoga riktlinjerna för hedersmedlemskap Förslag till riktlinjer för hedersmedlemskap 5.c) Arbetsledaruppdrag 5 min att 38 utse till arbetsledare för generalsekreterare 5.d) Sänkning av projektgruppsbidrag 5 min att 39 Sänka projektgruppsbidraget till 1000kr Beslutet är direktjusterat.

10 10 (12) 5.e) Ändamålsbestämda medel till grafiska profilen 5 min att 40 låta de ändamålsbestämda medlen för den grafiska profilen låta tillfalla 2010-års resultat 5.f) Avsätta medel till utvecklingsfonden 5 min att 41 avsätta kr till utvecklingsfonden enligt riksstämmobeslut 5.g) Ämnesföreningar att 42 delegera till vu att godkänna propositionen om ämnesföreningar 5.h) Budget att 43 Delegera till VU att godkänna budgetpropositionen 6 Övriga frågor 7 Mötets avslutande 7.a) Mötesutvärdering 15 min Utvärdering av helgen och mötet. Rikard: Mötet har gått bra, men det var svårt att uppskatta tiden för varje punkt. Synd att många var sena att komma in med handlingarna i tid då det är många sidor att läsa. Kul att alla ledamöter är här och insatta, en bra styrelse! Tack för mitt år i styrelsen. Passet om ämnesföreningar var bra. Tack för stödet från David och Johannes inför planerandet av mötet. Guncha: Imponerad av Rikards mötesskills. Inga övriga strul förutom SL. Alla diskussioner kring möteshandlingar brukade vi lägga på lördagen, men svårt att hinna med det då det är många andra diskussioner som ska hinnas med. Man behöver kanske tänka till kring styrelsens metoder. Nästa styrelse kommer behöva en överlämning, introduktion och årsarbetsplan. Vi kan uppdra till några i nuvarande styrelse att planera överlämningen. Styrelsen kan maila om vilka som är intresserade till Guncha. Theresia: Mer tid att diskutera kring beslut då vi har stora beslut, bättre underlag. Bra med många perspektiv i styrelsen. Ett bra möte.

11 11 (12) Sara: Efter tre år är många saker likadana i styrelsen, många är bra, men jag tror fortfarande att vi kan fortsätta utvecklas kring mötesmetodik och passen. Mötet har varit bra och bra administrerat. Synd att det ej var bättre underlag till visionen. Robert: Bra förslag på syfte och vision, men hade behövt bättre underlag. Vill berömma Sandras grymma ekonomipass. Yi-Hua: En fulltecknad lördag där mer tid hade behövts. Annars ett trevligt möte. David: Givande ekonomipass med bra underlag från administratören. Bra att hon är flexibel och vill utveckla rapporterna tillsammans med oss. Metoden kring vision, syfte etc var bra att testa, men vi borde kanske ha haft en parallell process i styrelsen tidigare. Andreas: En bra helg, men lite för mycket att diskutera, men bra diskussioner. Ingen tid för spontana diskussioner. Ett bra möte. Johannes: Ett bra möte. Lite jobbigt att frukten tog slut, annars flutit på och fungerat. Sanna: Första mötet sedan september. Vissa beslut har gått väldigt snabbt, vi har skjutit på att ta beslut och vu får ta hand om mycket, det är inte bra. Medlemmarna måste få en chans att tycka till om det vi gör innan Riksstämman. Jag ser inte så tydligt vad som kommer hända nästa år, och vi måste förbereda oss ordentligt och ha koll på omvärlden så vi ej blir överraskande. 7.b) Nästa möte 1 min att 44 Förslag på nästa möte hålls den april i Stockholm c) Mötets avslutande 1 min att 45 mötet avslutas. Bilagor Bilaga 1 Protokoll från FS 10-5 Bilaga 2 Protokoll från VU10-16, VU 10-17, VU11-1 och VU 11-2 Bilaga 3 Styrelserapporten Bilaga 4 Arbetsordningen (version 6) Bilaga 5 Personalrapporten [SLUTEN] Bilaga 6 Distriktsrapporten [SLUTEN] Bilaga 7 Verksamhetsrapporten [SLUTEN] Bilaga 8 Arbetsledarrapport [SLUTEN] Bilaga 9 Lokalavdelningsrapporten Bilaga 10 Projektutvärdering Kick-offen Bilaga 11 Ekonomirapport Bilaga 12 Proposition Revision av förbundets stadgar Bilaga 13 Strategiutredningen 3.0 Bilaga 14 Proposition - Ett långsiktigt Unga Forskare Bilaga 15 Revision av Förbundet Unga Forskares stadgar Bilaga 16 Verksamhetsplansutredningen för Bilaga 17 Proposition - Verksamhetsplanen Bilaga 18 Proposition Jätteföreningar utkast Bilaga 19 Förslag till riktlinjer för hedersmedlemskap Bilaga 20 Arbetsordning RS Justering

12 12 (12) Theresia Silander Hagström

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer