Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun"

Transkript

1 Örebro kommun Programnämnden Barn och utbildning Box Örebro 1 (9) Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Beslut Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Örebro kommun för brister i handläggning och utredning av mottagande av sexton elever i den obligatoriska särskolan på Vivallaskolan. Örebro kommun måste därför omgående på nytt utreda berörda elever på Vivallaskolan. Örebro kommun måste vidare göra en översyn av övriga beslut om mottagande i särskolan för de elever som går i kommunens särskolor för att bedöma om det även behövs nya utredningar i något av dessa ärenden. Örebro kommun måste slutligen säkerställa att förvaltningslagens bestämmelser om handläggning av ärenden och kommunens rutiner för mottagande i särskolan följs av berörd personal. Skolinspektionen följer upp beslut i vilket det riktas kritik. Örebro kommun ska senast inom tre månader d.v.s. den 9 juli 2010 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av utredningen kring de berörda sexton eleverna och vad kommunens översyn av övriga mottagandebeslut har visat samt på vilket sätt kommunen har säkerställt en rättssäker handläggning av mottagande i särskolan. Redovisningen ska lämnas av berörd nämnd och skickas till Statens skolinspektion i Stockholm, Rättssekretariatet Box 23069, Stockholm. Inledning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun. Tillsynen har aktualiserats i samband med ett besök på Vivallaskolan i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsprojekt Undervisningen i grundsärskolan med utgångspunkt i ämnet svenska (Dnr: :1775). Skolinspektionens tillsyn har omfattat dels i vad mån kommunen har tydliga rutiner för mottagandet i den obligatoriska särskolan dels om kommunen beaktat förvaltningslagens bestämmelser i sin handläggning. Skolinspektionen har vidare tagit ställning till

2 2 (9) om de granskade ärendena blivit korrekt utredda och om beslut fattats på ett välgrundat underlag samt om vårdnadshavarna har varit delaktiga i placeringen av deras barn. Författningsbestämmelser m.m. Enligt 3 kap. 3 andra stycket skollagen (1985:1100) ska barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan. I stället för denna bestämmelse gäller emellertid en särskild lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Enligt denna lag ska barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan. Om vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, skall barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen d.v.s. skolgång i grundskolan. Med utvecklingsstörda barn jämställs barn som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autismliknande tillstånd (Jfr. 1 kap. 16 skollagen). Krav på handläggningen Handläggningen av ett ärende om ett barn ska tas emot i särskolan är myndighetsutövning mot enskild och ska ske i enlighet med förvaltningslagen (FL). Kommunen har en service skyldighet gentemot vårdnadshavarna. Denna omfattar bl.a. att kommunen ska informera vårdnadshavarna om sådant som rör skolan (4 FL). Den som handlägger ärendet, ska beakta möjligheten att inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter om sådana behövs. Kommunens personal ska uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde vid kontakten med kommunen (7 FL). I de fall vårdnadshavarna eller barnet inte behärskar svenska eller har en allvarlig hörsel- eller talskada bör tolk anlitas (8 FL). Uppgifter som kommunen får på annat sätt än genom en handling, t.ex. muntliga uppgifter, som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas (15 FL). Vårdnadshavarna har rätt att fortlöpande ta del av uppgifter som tillförts ärendet innan det avgörs (16 FL). När det gäller behov av tolk anser Skolinspektionen att det måste vara ett krav i dessa sammanhang att tolk används om vårdnadshavare eller barnet inte behärskar svenska. Alla uppgifter som kan komma att ligga till grund för beslutet om att ta emot ett barn i särskolan måste således dokumenteras och tillföras ärendet. Det kan röra uppgifter från såväl vårdnadshavarna som andra. Dokumentationen ger möjlighet till insyn i de utredningar, bedömningar, stödåtgärder m.m. som kommunen gjort.

3 3 (9) Underlag för bedömningen om mottagande Beslut i frågor om mottagande i särskolan får många och långtgående konsekvenser för det enskilda barnet. Rättsäkerhetsperspektivet är därför ytterst centralt och det är därför av största vikt att ett sådant beslut grundas på ett tillräckligt beslutsunderlag med en fullgod utredning. Utredningen ska kunna ligga till grund för bedömningen om barnet har möjlighet att nå grundskolans kunskapsmål med det stöd barnet har rätt till, om barnet har en utvecklingsstörning och om en eventuell oförmåga att nå målen beror på en utvecklingsstörning eller därmed jämställd funktionsnedsättning eller motsvarande och inte på något annat. Det är således centralt för elevens rättssäkerhet att utredningar görs som ger ett tillräckligt underlag för de ställningstaganden som krävs. Lagstiftaren har i olika sammanhang (prop. 1991/92:94 s.23 och SOU 1991:30 s. 113) betonat vikten av att beslut om att placera barn i särskola ska föregås av en noggrann utredning gjord av kompetent personal. I förarbetena till skollagens bestämmelser om särskolan (prop. 1985/86:10, s 43) definieras utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Vid bedömningen av den intellektuella förmågan ska psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas samman. Skolverket har i de allmänna råden Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23) gett rekommendationer om bland annat hur en bedömning bör göras och vilka utredningar som bör ligga till grund för bedömning och beslut. Pedagogisk utredning Syftet med den pedagogiska utredningen är att ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Baserad på observationer över tid bör den ge en allsidig och realistisk bild av barnets förutsättningar och möjligheter att nå kunskapsmålen. Psykologisk utredning Psykologutredningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga via begåvningstest och andra professionellt vedertagna bedömningsinstrument. Utredningen ska också innehålla psykologens slutsatser utifrån sin analys av bedömningsunderlaget. Medicinsk utredning Den medicinska utredningen syftar till att ge en bild av barnets psykiska och fysiskahälsa samt så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa eventuellt kan innebära för barnets fortsatta utveckling.

4 4 (9) Social utredning Underlaget kan kompletteras med en social utredning. Utredningen bör belysa om situationen i hemmet eller i övrigt utanför skolan kan ge ytterligare underlag för bedömningen av barnets förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolverket anger vidare att ett ställningstagande om mottagande i särskola förutsätter en helhetsbedömning av barnet. Av de allmänna råden framgår att beslut om skolform måste vara välgrundat. Finns det tveksamheter är det nödvändigt att klargöra vari dessa består. Tveksamheten kan röra brister i utredningsunderlaget t.ex. att utredningarna inte ger svar på vad som efterfrågats eller att utredningarna i övrigt inte håller tillräcklig kvalitet. Utredningarna bör då kompletteras eller göras om. Beträffande barn med annan kulturell och språklig bakgrund bör extra uppmärksamhet ägnas förutsättningarna för en korrekt bedömning. Särskilda faktorer som kan påverka utredningen är t.ex. ofullständig skolgång i det tidigare hemlandet, kulturskillnader och språksvårigheter. Testresultat bör tolkas med försiktighet då testinstrumenten inte är kulturneutrala och därför riskerar att ge missvisande resultat. Beskrivning av verksamheten Inom fyra av Örebro kommuns fem skolnämnder finns för närvarande särskoleverksamhet organiserad i anslutning till grundskolor. Då ansvaret för den obligatoriska särskolan fullgörs av alla fem skolnämnder har kommunen en samordnare för mottagningsprocessen en s.k. särskolesamordnare. Särskolesamordnaren ska ha delegation från samtliga skolnämnder för att fatta de beslut som ankommer på nämnden vid mottagande och utskrivning i särskolan. Vivallaskolans särskola utgör en del av Vivallaskolans samlade skolverksamhet. Särskolan omfattar enbart grundsärskola och organiseras i en klass för de yngre eleverna (årskurs 1-6) och två klasser för de äldre eleverna (årskurs 7-10). Ärendet Örebro kommun har på begäran av Skolinspektionen inkommit med en beskrivning av rutiner för utredning och mottagande i särskolan i kommunen, fyra delegationsordningar (tre skolnämnder och gymnasienämnden), en kopia på en s.k. Basutredning i barn- och elevhälsoteam, exempel på beslut- och anhållan om mottagande och utträde i särskolan samt en informationsskrift om särskolan i Örebro kommun. Basutredningen beskriver bl. a. mottagandet i särskolan i kommunen och vilka krav som ställs på utredningar och hur olika dokument bör se ut m.m. Vidare har på begäran ingivits utredningar, beslutsdokument samt övriga handlingar som legat till grund för mottagande i särskolan för sexton elever som för närvarande har sin skolgång på Vivallaskolan. Av de sexton ärenden som är granskade berör övervägande delen elever med utländsk bakgrund. Många av eleverna har tagits emot sent i särskolan, i åldrarna 11 till 13 år,

5 5 (9) även de som är födda här i landet. De flesta av eleverna har enligt uppgifter i ärendena tal- och skrivsvårigheter. De aktuella besluten har fattats under perioden Handläggningen Fem nämnder organiserar särskolan i Örebro kommun. Delegationsordningar saknas från två s.k. driftsnämnder och en delegationsordning är inte daterad. Kommun skriver i sin inlaga till Skolinspektionen att vi kommer att komplettera handlingarna med dessa alternativt se till att de två driftsnämnderna fattar nya beslut om att lämna delegation till särskolsamordnaren. Dessa handlingar har inte kommit in. Beslut om mottagande i särskolan är ett beslut som enligt skollagen ska fattas av styrelsen, eller som i detta fall av nämnden, men beslutet kan delegeras till anställd i kommunen. Det är därför särskilt viktigt att det finns en tydlig delegering till beslutsfattaren och krav på återrapportering till nämnden. Det åligger också beslutsfattaren, i detta fall särskolesamordnaren, att kontrollera att denne har befogenhet att fatta beslut. Eftersom det saknas delegationsordningar från två nämnder finns det skäl att anta att beslut kan ha fattats om mottagande i särskolan utan stöd av delegering vilket strider mot kommunallagens regler och innebär att besluten inte är fattade i behörig ordning. Detta medför att giltigheten av besluten kan ifrågasättas. De allra flesta handlingar i elevärendena saknar ankomststämplar och diarenummer. Det är ett grundläggande krav i all ärendehantering hos en myndighet att inkommande handlingar ska ankomststämplas och diarieföras när dessa tillförs ett ärende. Det är särskilt viktigt i dessa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild och innehåller sekretesskyddat material. Dokumentationen ska ge möjlighet till insyn i utredningen och vårdnadshavarna har rätt att ta del av och yttra sig över alla uppgifter som tillförts ärendet. Enligt kommunens rutiner ska mottagningsprocessen ske i nära samverkan mellan vårdnadshavarna, elevens skola och samordnaren. I övervägande delen av ärendena finns det inte någon möjlighet att följa ärendets gång och det finns inget i ärendena som på något sätt bekräftar att vårdnadshavarna fått del av utredningar eller andra tillkommande uppgifter. Det finns snarare omständigheter som talar för det motsatta i flera ärenden. Inte heller finns någon anteckning om att tolk har använts i kommunikationen med vårdnadshavarna mer än i något enstaka fall trots att det i flera ärenden framkommer uppgifter om att vårdnadshavarna har problem med det svenska språket. Örebro kommun använder sig av en blankett Anhållan om mottagande i särskolan som enligt kommunens egen beskrivning ska skrivas under av vårdnadshavarna för att ett beslut ska kunna fattas om mottagande i särskolan för deras barn. Undertecknandet av blanketten får ses som en bekräftelse på att vårdnadshavarna går med på en placering i särskolan. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång (se ovan) talar om att föräldrarna ska lämna sitt medgivande till att deras barn ska fullgöra skolplikten i särskolan. Det är en principiell viktig skill-

6 6 (9) nad mot att anhålla om ett mottagande. Ett medgivande innebär enligt lagstiftarens mening att avgörandet ska ligga enbart på vårdnadshavarna. Det är ett absolut krav att båda vårdnadshavarna ska skriva under i en sådan här viktig angelägenhet och det framgår i visa fall av blanketten att det krävs båda vårdnadshavarnas underskrift vid gemensam vårdnad. Men i två ärenden saknas båda vårdnadshavarnas underskrift. Den som ansvarar för utredningen eller fattar beslut i ärendet ska när alla utredningar är klara beskriva för vårdnadshavarna vad som framkommit och vad det kan betyda för barnet. Vårdnadshavarna måste också informeras om sin rätt att själva avgöra vilken skolform eleven ska gå i och om någon eller båda vårdnadshavarna inte medger särskolan, på vilket sätt grundskolan i så fall kan stödja eleven. Enligt kommunens rutiner ska anhållan lämnas efter det att samordnaren bedömer att gjorda utredningar i tillräcklig omfattning ger underlag för en helhetsbedömning av elevens situation, vårdnadshavarna har fått tillräcklig information om särskolan och konsekvenserna, både näraliggande och långsiktiga, av att eleven byter skolform. I flera ärenden har anhållan från vårdnadshavarna undertecknats före det att flera av utredningarna i ärendena har upprättats, eller i de fall det finns ankomststämplar, före utredningen inkommit till beslutsfattaren. Om vårdnadshavare har skrivit under en anhållan om mottagande innan de har tagit del av alla utredningar eller att de inte fått tillräcklig information om särskolan och om deras möjlighet att välja skolform för sitt barn innan ett beslut fattats är det allvarligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Sammanfattningsvis; Det har framkommit flera allvarliga brister i handläggningen. Skolinspektionen bedömer att Örebro kommun åsidosatt förvaltningslagens krav på en korrekt och rättssäker handläggning i sin myndighetsutövning. Det är ytterst allvarligt utifrån elevens och vårdnadshavarens rättssäkerhet. Underlag för bedömningen om mottagande Enligt kommunens egna rutiner, som också hänvisar till Skolverkets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23), ska det finnas fyra olika utredningar inför ett beslut om mottagande, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och en social utredning. Av de allmänna råden framgår att det är viktigt att utredningarna ger ett tillräckligt underlag för de ställningstaganden som måste göras. Beslut om skolform måste vara välgrundat och finns det tveksamheter vid helhetsbedömningen är det nödvändigt att klargöra dessa och komplettera underlaget. Skolinspektionen kan konstatera att endast tre ärenden innehåller alla fyra utredningar. Tretton ärenden saknar en social utredning som syftar till att komplettera beslutsunderlaget med information om situationen i hemmet eller något i övrigt utanför skolan som kan ge förklaring av betydelse när det gäller barnets förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den sociala utredningen kan vara extra viktigt i ärenden som berör barn

7 7 (9) med annan kulturell bakgrund för att få svar på exempelvis skolgång i tidigare hemland eller om det finns traumatiska upplevelser i barnets historia osv. I ett ärende finns uppgifter om problem i hemmet och i ett annat om att en elev blivit slagen och utsatt för kränkningar. Den typen av förhållanden kan mycket väl påverka elevens skolsituation. Inte i något av dessa ärenden finns dokumenterat att kommunen har gått vidare med informationen och utrett förhållandena för den enskilda eleven. De tre sociala utredningar som finns upprättade är dock av god kvalitet. Sex ärenden saknar helt en medicinsk utredning som syftar till att så långt det är möjligt klargöra om det finns medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets utveckling. Utredningen ska fastställa om det föreligger betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt autism eller autismliknande tillstånd. Utredningen ska också kunna ge besked om det finns alternativa diagnoser som kan förklara barnets svårigheter. En medicinsk utredning är således av central betydelse som en del av beslutsunderlaget. I två ytterligare ärenden finns endast kopior på sammanfattningen av den medicinska utredningen och i två andra ärenden finns endast journalanteckningar från elevhälsan. Alla ärenden innehåller så kallade pedagogiska utredningar eller s.k. pedagogiska utlåtanden som ska ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan baserad på observationer över tid. Det är också nödvändigt att den pedagogiska utredningen visar på om alla adekvata pedagogiska insatser och anpassningar som kan krävas av skolan verkligen är prövade. Vidare är det önskvärt att det finns observationer av eleven under en längre tid och att den sista observationen har en viss aktualitet. Generellt är de pedagogiska utredningarna av varierande kvalitet. Det finns exempel på bra utredningar som gjorts över en längre tid men det finns också utredningar som inte alls kan sägas leva upp till de krav som kan ställas på en sådan utredning. Flera utredningar uppfyller inte de krav som kommunen i sina egna riktlinjer ställer på en pedagogisk utredning. Alla ärenden innehåller en psykologisk utredning eller ett s.k. psykologiskt utlåtande som syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga. Utredningen bör innefatta en redogörelse av barnets utveckling fram till den aktuella tidpunkten. Fjorton av utredningarna är gjorda av en och samma psykolog från den s.k. psykologgruppen i Örebro. Flera av de psykologiska utredningarna utmynnar i tveksamheter. Ett exempel är bedömningen att den sänkta begåvningsnivån beror troligen inte på X tvåspråkighet utan har förmodligen sin grund i en direkt utvecklingsstörning. I något fall pekar den medicinska utredningen i en helt annan riktning än den psykologiska utredningen. Trots det placerades eleven i särskolan. Någon kompletterande utredning har inte gjorts. I två fall har eleven testats om efter något år, eftersom det tidigare har rått en osäkerhet om eleven tillhör särskolans personkrets. De tidigare gjorda utredningarna saknas i ärendena.

8 8 (9) I några av ärendena framkommer att det finns medicinska problem kring eleven som hörsel- och synfel samt talfel som enligt befintliga handlingar i ärendet, inte synes vidare utrett mer än i något enstaka fall. Det finns också i ett fall en rekommendation från den undersökande läkaren om att gå vidare med en neurologisk utredning men någon sådan utredning finns inte i ärendet. Enligt kommunens rutiner Medicinsk bedömning vid utvecklingsstörning framgår att vid behov skickas remiss till barnneurolog. Inte i något ärende har kommunen gått vidare med kompletterande utredning trots att det i flera fall framkommer motstridigheter i utredningen och tveksamheter om eleven ifråga ska tillhöra särskolans personkrets eller inte. I kommunens egen beskrivning av mottagningsprocessen redovisas att särskolesamordnaren inför sitt beslut om mottagande har tillgång till en referensgrupp som ska vara rådgivande till samordnaren. Gruppen ska bestå av, lärare från gymnasiesärskolan och träningsskolan, en sakkunnig i särskolefrågor, en psykolog och vid behov adjungeras skolöverläkaren och/eller kurator. Gruppen ska rekommendera ett mottagande eller inte. Endast i tre av ärendena finns dokumentation som visar på att den s.k. referensgruppen varit inblandad i bedömningen men även här finns brister. I två av dokumenten hänvisas till utredningar eller uppgifter som underlag för gruppens bedömning som saknas i ärendet. Sammanfattningsvis; Det har framkommit allvarliga brister i det underlag som ska ligga till grund för ett beslut om mottagande i särskolan. Sammanfattande bedömning Ett beslut om mottagande i särskolan får många och långtgående konsekvenser för det enskilda barnet. Det är därför särskilt viktigt att ett ärende blir fullgott utrett, att beslut fattas på ett välgrundat underlag och att handläggningen följer förvaltningens krav på en korrekt och rättssäker hantering av ett ärende. Örebro kommun har i många och väsentliga delar brustit i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att kommunen trots sina väl utarbetade rutiner, som i allt väsentligt överensstämmer med Skolverkets allmänna råd om hur ett mottagande i särskolan bör handläggas, inte har följt dessa rutiner i sin handläggning. Det finns inget stöd för att göra bedömningen att besluten om, att placera dessa i ärendet aktuella sexton elever i särskolan, är felaktiga. Det kan dock inte uteslutas att en eller flera av eleverna inte ska tillhöra särskolans personkrets mot bakgrund av att handläggningen och utredningarna i ärendena uppvisar sådana brister. Det innebär att kommunen inte kunnat garantera varje elevs rätt till utbildning i rätt skolform och det stöd eleven behöver. Med hänsyn till bristerna i kommunens handläggning i de granskade ärendena måste kommunen även gå igenom övriga beslut om mottagande i särskolan som kommunen fattat.

9 9 (9) Skolinspektionen har med anledning av vad som framkommit i ärendet informerat Socialstyrelsen som har tillsyn över hälso- och sjukvårdens personal. På Skolinspektionens vägnar Ingegärd Hilborn Chefsjurist Alf Johansson Jurist/utredare Kopia till: Socialstyrelsen Region Mitt i Örebro

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Regeringsuppdrag 31 januari 2011. Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande

Regeringsuppdrag 31 januari 2011. Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande Regeringsuppdrag 31 januari 2011 Särskolan Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande Skolinspektionens rapport till regeringen 31 januari 2011 Diarienummer 2010:2593 Stockholm

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Författningsbestämmelser

Författningsbestämmelser Författningsbestämmelser Enlig 3 kap. 3 andra stycket skollagen (1985:1100) skall barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Mottagandet i särskolan under lupp

Mottagandet i särskolan under lupp Riktad tillsyn Mottagandet i särskolan under lupp Granskning av handläggning, utredning och information i 58 kommuner Skolinspektionens rapport riktad tillsyn 2011-12-14 Diarienummer 40-2011:348 Stockholm

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Riktlinjer för psykologbedömning vid mottagande i grundsärskolan

Riktlinjer för psykologbedömning vid mottagande i grundsärskolan Malmö stad Särskolans resursteam Riktlinjer för psykologbedömning vid mottagande i grundsärskolan Rutiner för mottagande i grundsärskolan Malmö Särskolans resursteam Regementsgatan 52 C, 6 vån. 217 48

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14 gällande särskolan

Kvalitetsredovisning 2013/14 gällande särskolan 1 Hallsbergs kommun Kultur och utbildningsförvaltningen 2014-08-23 Annette Johansson Kvalitetsredovisning 2013/14 gällande särskolan 1. Organisation och förutsättningar Inledningsvis ger jag en beskrivning

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA 2013-01-12. Bankgiro 621-6907. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.se.

SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA 2013-01-12. Bankgiro 621-6907. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.se. SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA Vad är särskolan? Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan tar del av en individuellt

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Juni 2013 Johan Osbeck, revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Sammanfattning

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

SKOLLAGEN, ELEVHÄLSAN OCH SKOLKURATORN ÄRENDEHANTERING, DOKUMENTATION OCH SEKRETESS

SKOLLAGEN, ELEVHÄLSAN OCH SKOLKURATORN ÄRENDEHANTERING, DOKUMENTATION OCH SEKRETESS SKOLKURATORSDAGARNA, KALMAR SKOLLAGEN, ELEVHÄLSAN OCH SKOLKURATORN ÄRENDEHANTERING, DOKUMENTATION OCH SEKRETESS JONAS REINHOLDSSON KOMMUNLEX AB WWW.KOMMUNLEX.SE Copyright 2012 KommunLex AB materialet får

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående skolskjuts 2012-11-30 1 (7) DELEGATIONSBESLUT 2012/186-003 Rektorer i grundskolor i Nacka Resurssamordnare (särskola och gymnasiesärskola) Rektor i Nackas gymnasieskolor Anvisningar och mallar för hantering av beslut

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR

LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR LAGSTIFTNINGSFRÅGOR, ELEVHÄLSA OCH SKOLSKÖTERSKOR JONAS REINHOLDSSON KOMMUNLEX AB WWW.KOMMUNLEX.SE Copyright 2013 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer