Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun"

Transkript

1 Örebro kommun Programnämnden Barn och utbildning Box Örebro 1 (9) Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Beslut Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Örebro kommun för brister i handläggning och utredning av mottagande av sexton elever i den obligatoriska särskolan på Vivallaskolan. Örebro kommun måste därför omgående på nytt utreda berörda elever på Vivallaskolan. Örebro kommun måste vidare göra en översyn av övriga beslut om mottagande i särskolan för de elever som går i kommunens särskolor för att bedöma om det även behövs nya utredningar i något av dessa ärenden. Örebro kommun måste slutligen säkerställa att förvaltningslagens bestämmelser om handläggning av ärenden och kommunens rutiner för mottagande i särskolan följs av berörd personal. Skolinspektionen följer upp beslut i vilket det riktas kritik. Örebro kommun ska senast inom tre månader d.v.s. den 9 juli 2010 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av utredningen kring de berörda sexton eleverna och vad kommunens översyn av övriga mottagandebeslut har visat samt på vilket sätt kommunen har säkerställt en rättssäker handläggning av mottagande i särskolan. Redovisningen ska lämnas av berörd nämnd och skickas till Statens skolinspektion i Stockholm, Rättssekretariatet Box 23069, Stockholm. Inledning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun. Tillsynen har aktualiserats i samband med ett besök på Vivallaskolan i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsprojekt Undervisningen i grundsärskolan med utgångspunkt i ämnet svenska (Dnr: :1775). Skolinspektionens tillsyn har omfattat dels i vad mån kommunen har tydliga rutiner för mottagandet i den obligatoriska särskolan dels om kommunen beaktat förvaltningslagens bestämmelser i sin handläggning. Skolinspektionen har vidare tagit ställning till

2 2 (9) om de granskade ärendena blivit korrekt utredda och om beslut fattats på ett välgrundat underlag samt om vårdnadshavarna har varit delaktiga i placeringen av deras barn. Författningsbestämmelser m.m. Enligt 3 kap. 3 andra stycket skollagen (1985:1100) ska barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan. I stället för denna bestämmelse gäller emellertid en särskild lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Enligt denna lag ska barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan. Om vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, skall barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen d.v.s. skolgång i grundskolan. Med utvecklingsstörda barn jämställs barn som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autismliknande tillstånd (Jfr. 1 kap. 16 skollagen). Krav på handläggningen Handläggningen av ett ärende om ett barn ska tas emot i särskolan är myndighetsutövning mot enskild och ska ske i enlighet med förvaltningslagen (FL). Kommunen har en service skyldighet gentemot vårdnadshavarna. Denna omfattar bl.a. att kommunen ska informera vårdnadshavarna om sådant som rör skolan (4 FL). Den som handlägger ärendet, ska beakta möjligheten att inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter om sådana behövs. Kommunens personal ska uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde vid kontakten med kommunen (7 FL). I de fall vårdnadshavarna eller barnet inte behärskar svenska eller har en allvarlig hörsel- eller talskada bör tolk anlitas (8 FL). Uppgifter som kommunen får på annat sätt än genom en handling, t.ex. muntliga uppgifter, som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas (15 FL). Vårdnadshavarna har rätt att fortlöpande ta del av uppgifter som tillförts ärendet innan det avgörs (16 FL). När det gäller behov av tolk anser Skolinspektionen att det måste vara ett krav i dessa sammanhang att tolk används om vårdnadshavare eller barnet inte behärskar svenska. Alla uppgifter som kan komma att ligga till grund för beslutet om att ta emot ett barn i särskolan måste således dokumenteras och tillföras ärendet. Det kan röra uppgifter från såväl vårdnadshavarna som andra. Dokumentationen ger möjlighet till insyn i de utredningar, bedömningar, stödåtgärder m.m. som kommunen gjort.

3 3 (9) Underlag för bedömningen om mottagande Beslut i frågor om mottagande i särskolan får många och långtgående konsekvenser för det enskilda barnet. Rättsäkerhetsperspektivet är därför ytterst centralt och det är därför av största vikt att ett sådant beslut grundas på ett tillräckligt beslutsunderlag med en fullgod utredning. Utredningen ska kunna ligga till grund för bedömningen om barnet har möjlighet att nå grundskolans kunskapsmål med det stöd barnet har rätt till, om barnet har en utvecklingsstörning och om en eventuell oförmåga att nå målen beror på en utvecklingsstörning eller därmed jämställd funktionsnedsättning eller motsvarande och inte på något annat. Det är således centralt för elevens rättssäkerhet att utredningar görs som ger ett tillräckligt underlag för de ställningstaganden som krävs. Lagstiftaren har i olika sammanhang (prop. 1991/92:94 s.23 och SOU 1991:30 s. 113) betonat vikten av att beslut om att placera barn i särskola ska föregås av en noggrann utredning gjord av kompetent personal. I förarbetena till skollagens bestämmelser om särskolan (prop. 1985/86:10, s 43) definieras utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Vid bedömningen av den intellektuella förmågan ska psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas samman. Skolverket har i de allmänna råden Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23) gett rekommendationer om bland annat hur en bedömning bör göras och vilka utredningar som bör ligga till grund för bedömning och beslut. Pedagogisk utredning Syftet med den pedagogiska utredningen är att ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Baserad på observationer över tid bör den ge en allsidig och realistisk bild av barnets förutsättningar och möjligheter att nå kunskapsmålen. Psykologisk utredning Psykologutredningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga via begåvningstest och andra professionellt vedertagna bedömningsinstrument. Utredningen ska också innehålla psykologens slutsatser utifrån sin analys av bedömningsunderlaget. Medicinsk utredning Den medicinska utredningen syftar till att ge en bild av barnets psykiska och fysiskahälsa samt så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa eventuellt kan innebära för barnets fortsatta utveckling.

4 4 (9) Social utredning Underlaget kan kompletteras med en social utredning. Utredningen bör belysa om situationen i hemmet eller i övrigt utanför skolan kan ge ytterligare underlag för bedömningen av barnets förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolverket anger vidare att ett ställningstagande om mottagande i särskola förutsätter en helhetsbedömning av barnet. Av de allmänna råden framgår att beslut om skolform måste vara välgrundat. Finns det tveksamheter är det nödvändigt att klargöra vari dessa består. Tveksamheten kan röra brister i utredningsunderlaget t.ex. att utredningarna inte ger svar på vad som efterfrågats eller att utredningarna i övrigt inte håller tillräcklig kvalitet. Utredningarna bör då kompletteras eller göras om. Beträffande barn med annan kulturell och språklig bakgrund bör extra uppmärksamhet ägnas förutsättningarna för en korrekt bedömning. Särskilda faktorer som kan påverka utredningen är t.ex. ofullständig skolgång i det tidigare hemlandet, kulturskillnader och språksvårigheter. Testresultat bör tolkas med försiktighet då testinstrumenten inte är kulturneutrala och därför riskerar att ge missvisande resultat. Beskrivning av verksamheten Inom fyra av Örebro kommuns fem skolnämnder finns för närvarande särskoleverksamhet organiserad i anslutning till grundskolor. Då ansvaret för den obligatoriska särskolan fullgörs av alla fem skolnämnder har kommunen en samordnare för mottagningsprocessen en s.k. särskolesamordnare. Särskolesamordnaren ska ha delegation från samtliga skolnämnder för att fatta de beslut som ankommer på nämnden vid mottagande och utskrivning i särskolan. Vivallaskolans särskola utgör en del av Vivallaskolans samlade skolverksamhet. Särskolan omfattar enbart grundsärskola och organiseras i en klass för de yngre eleverna (årskurs 1-6) och två klasser för de äldre eleverna (årskurs 7-10). Ärendet Örebro kommun har på begäran av Skolinspektionen inkommit med en beskrivning av rutiner för utredning och mottagande i särskolan i kommunen, fyra delegationsordningar (tre skolnämnder och gymnasienämnden), en kopia på en s.k. Basutredning i barn- och elevhälsoteam, exempel på beslut- och anhållan om mottagande och utträde i särskolan samt en informationsskrift om särskolan i Örebro kommun. Basutredningen beskriver bl. a. mottagandet i särskolan i kommunen och vilka krav som ställs på utredningar och hur olika dokument bör se ut m.m. Vidare har på begäran ingivits utredningar, beslutsdokument samt övriga handlingar som legat till grund för mottagande i särskolan för sexton elever som för närvarande har sin skolgång på Vivallaskolan. Av de sexton ärenden som är granskade berör övervägande delen elever med utländsk bakgrund. Många av eleverna har tagits emot sent i särskolan, i åldrarna 11 till 13 år,

5 5 (9) även de som är födda här i landet. De flesta av eleverna har enligt uppgifter i ärendena tal- och skrivsvårigheter. De aktuella besluten har fattats under perioden Handläggningen Fem nämnder organiserar särskolan i Örebro kommun. Delegationsordningar saknas från två s.k. driftsnämnder och en delegationsordning är inte daterad. Kommun skriver i sin inlaga till Skolinspektionen att vi kommer att komplettera handlingarna med dessa alternativt se till att de två driftsnämnderna fattar nya beslut om att lämna delegation till särskolsamordnaren. Dessa handlingar har inte kommit in. Beslut om mottagande i särskolan är ett beslut som enligt skollagen ska fattas av styrelsen, eller som i detta fall av nämnden, men beslutet kan delegeras till anställd i kommunen. Det är därför särskilt viktigt att det finns en tydlig delegering till beslutsfattaren och krav på återrapportering till nämnden. Det åligger också beslutsfattaren, i detta fall särskolesamordnaren, att kontrollera att denne har befogenhet att fatta beslut. Eftersom det saknas delegationsordningar från två nämnder finns det skäl att anta att beslut kan ha fattats om mottagande i särskolan utan stöd av delegering vilket strider mot kommunallagens regler och innebär att besluten inte är fattade i behörig ordning. Detta medför att giltigheten av besluten kan ifrågasättas. De allra flesta handlingar i elevärendena saknar ankomststämplar och diarenummer. Det är ett grundläggande krav i all ärendehantering hos en myndighet att inkommande handlingar ska ankomststämplas och diarieföras när dessa tillförs ett ärende. Det är särskilt viktigt i dessa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild och innehåller sekretesskyddat material. Dokumentationen ska ge möjlighet till insyn i utredningen och vårdnadshavarna har rätt att ta del av och yttra sig över alla uppgifter som tillförts ärendet. Enligt kommunens rutiner ska mottagningsprocessen ske i nära samverkan mellan vårdnadshavarna, elevens skola och samordnaren. I övervägande delen av ärendena finns det inte någon möjlighet att följa ärendets gång och det finns inget i ärendena som på något sätt bekräftar att vårdnadshavarna fått del av utredningar eller andra tillkommande uppgifter. Det finns snarare omständigheter som talar för det motsatta i flera ärenden. Inte heller finns någon anteckning om att tolk har använts i kommunikationen med vårdnadshavarna mer än i något enstaka fall trots att det i flera ärenden framkommer uppgifter om att vårdnadshavarna har problem med det svenska språket. Örebro kommun använder sig av en blankett Anhållan om mottagande i särskolan som enligt kommunens egen beskrivning ska skrivas under av vårdnadshavarna för att ett beslut ska kunna fattas om mottagande i särskolan för deras barn. Undertecknandet av blanketten får ses som en bekräftelse på att vårdnadshavarna går med på en placering i särskolan. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång (se ovan) talar om att föräldrarna ska lämna sitt medgivande till att deras barn ska fullgöra skolplikten i särskolan. Det är en principiell viktig skill-

6 6 (9) nad mot att anhålla om ett mottagande. Ett medgivande innebär enligt lagstiftarens mening att avgörandet ska ligga enbart på vårdnadshavarna. Det är ett absolut krav att båda vårdnadshavarna ska skriva under i en sådan här viktig angelägenhet och det framgår i visa fall av blanketten att det krävs båda vårdnadshavarnas underskrift vid gemensam vårdnad. Men i två ärenden saknas båda vårdnadshavarnas underskrift. Den som ansvarar för utredningen eller fattar beslut i ärendet ska när alla utredningar är klara beskriva för vårdnadshavarna vad som framkommit och vad det kan betyda för barnet. Vårdnadshavarna måste också informeras om sin rätt att själva avgöra vilken skolform eleven ska gå i och om någon eller båda vårdnadshavarna inte medger särskolan, på vilket sätt grundskolan i så fall kan stödja eleven. Enligt kommunens rutiner ska anhållan lämnas efter det att samordnaren bedömer att gjorda utredningar i tillräcklig omfattning ger underlag för en helhetsbedömning av elevens situation, vårdnadshavarna har fått tillräcklig information om särskolan och konsekvenserna, både näraliggande och långsiktiga, av att eleven byter skolform. I flera ärenden har anhållan från vårdnadshavarna undertecknats före det att flera av utredningarna i ärendena har upprättats, eller i de fall det finns ankomststämplar, före utredningen inkommit till beslutsfattaren. Om vårdnadshavare har skrivit under en anhållan om mottagande innan de har tagit del av alla utredningar eller att de inte fått tillräcklig information om särskolan och om deras möjlighet att välja skolform för sitt barn innan ett beslut fattats är det allvarligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Sammanfattningsvis; Det har framkommit flera allvarliga brister i handläggningen. Skolinspektionen bedömer att Örebro kommun åsidosatt förvaltningslagens krav på en korrekt och rättssäker handläggning i sin myndighetsutövning. Det är ytterst allvarligt utifrån elevens och vårdnadshavarens rättssäkerhet. Underlag för bedömningen om mottagande Enligt kommunens egna rutiner, som också hänvisar till Skolverkets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23), ska det finnas fyra olika utredningar inför ett beslut om mottagande, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och en social utredning. Av de allmänna råden framgår att det är viktigt att utredningarna ger ett tillräckligt underlag för de ställningstaganden som måste göras. Beslut om skolform måste vara välgrundat och finns det tveksamheter vid helhetsbedömningen är det nödvändigt att klargöra dessa och komplettera underlaget. Skolinspektionen kan konstatera att endast tre ärenden innehåller alla fyra utredningar. Tretton ärenden saknar en social utredning som syftar till att komplettera beslutsunderlaget med information om situationen i hemmet eller något i övrigt utanför skolan som kan ge förklaring av betydelse när det gäller barnets förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den sociala utredningen kan vara extra viktigt i ärenden som berör barn

7 7 (9) med annan kulturell bakgrund för att få svar på exempelvis skolgång i tidigare hemland eller om det finns traumatiska upplevelser i barnets historia osv. I ett ärende finns uppgifter om problem i hemmet och i ett annat om att en elev blivit slagen och utsatt för kränkningar. Den typen av förhållanden kan mycket väl påverka elevens skolsituation. Inte i något av dessa ärenden finns dokumenterat att kommunen har gått vidare med informationen och utrett förhållandena för den enskilda eleven. De tre sociala utredningar som finns upprättade är dock av god kvalitet. Sex ärenden saknar helt en medicinsk utredning som syftar till att så långt det är möjligt klargöra om det finns medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets utveckling. Utredningen ska fastställa om det föreligger betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt autism eller autismliknande tillstånd. Utredningen ska också kunna ge besked om det finns alternativa diagnoser som kan förklara barnets svårigheter. En medicinsk utredning är således av central betydelse som en del av beslutsunderlaget. I två ytterligare ärenden finns endast kopior på sammanfattningen av den medicinska utredningen och i två andra ärenden finns endast journalanteckningar från elevhälsan. Alla ärenden innehåller så kallade pedagogiska utredningar eller s.k. pedagogiska utlåtanden som ska ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan baserad på observationer över tid. Det är också nödvändigt att den pedagogiska utredningen visar på om alla adekvata pedagogiska insatser och anpassningar som kan krävas av skolan verkligen är prövade. Vidare är det önskvärt att det finns observationer av eleven under en längre tid och att den sista observationen har en viss aktualitet. Generellt är de pedagogiska utredningarna av varierande kvalitet. Det finns exempel på bra utredningar som gjorts över en längre tid men det finns också utredningar som inte alls kan sägas leva upp till de krav som kan ställas på en sådan utredning. Flera utredningar uppfyller inte de krav som kommunen i sina egna riktlinjer ställer på en pedagogisk utredning. Alla ärenden innehåller en psykologisk utredning eller ett s.k. psykologiskt utlåtande som syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga. Utredningen bör innefatta en redogörelse av barnets utveckling fram till den aktuella tidpunkten. Fjorton av utredningarna är gjorda av en och samma psykolog från den s.k. psykologgruppen i Örebro. Flera av de psykologiska utredningarna utmynnar i tveksamheter. Ett exempel är bedömningen att den sänkta begåvningsnivån beror troligen inte på X tvåspråkighet utan har förmodligen sin grund i en direkt utvecklingsstörning. I något fall pekar den medicinska utredningen i en helt annan riktning än den psykologiska utredningen. Trots det placerades eleven i särskolan. Någon kompletterande utredning har inte gjorts. I två fall har eleven testats om efter något år, eftersom det tidigare har rått en osäkerhet om eleven tillhör särskolans personkrets. De tidigare gjorda utredningarna saknas i ärendena.

8 8 (9) I några av ärendena framkommer att det finns medicinska problem kring eleven som hörsel- och synfel samt talfel som enligt befintliga handlingar i ärendet, inte synes vidare utrett mer än i något enstaka fall. Det finns också i ett fall en rekommendation från den undersökande läkaren om att gå vidare med en neurologisk utredning men någon sådan utredning finns inte i ärendet. Enligt kommunens rutiner Medicinsk bedömning vid utvecklingsstörning framgår att vid behov skickas remiss till barnneurolog. Inte i något ärende har kommunen gått vidare med kompletterande utredning trots att det i flera fall framkommer motstridigheter i utredningen och tveksamheter om eleven ifråga ska tillhöra särskolans personkrets eller inte. I kommunens egen beskrivning av mottagningsprocessen redovisas att särskolesamordnaren inför sitt beslut om mottagande har tillgång till en referensgrupp som ska vara rådgivande till samordnaren. Gruppen ska bestå av, lärare från gymnasiesärskolan och träningsskolan, en sakkunnig i särskolefrågor, en psykolog och vid behov adjungeras skolöverläkaren och/eller kurator. Gruppen ska rekommendera ett mottagande eller inte. Endast i tre av ärendena finns dokumentation som visar på att den s.k. referensgruppen varit inblandad i bedömningen men även här finns brister. I två av dokumenten hänvisas till utredningar eller uppgifter som underlag för gruppens bedömning som saknas i ärendet. Sammanfattningsvis; Det har framkommit allvarliga brister i det underlag som ska ligga till grund för ett beslut om mottagande i särskolan. Sammanfattande bedömning Ett beslut om mottagande i särskolan får många och långtgående konsekvenser för det enskilda barnet. Det är därför särskilt viktigt att ett ärende blir fullgott utrett, att beslut fattas på ett välgrundat underlag och att handläggningen följer förvaltningens krav på en korrekt och rättssäker hantering av ett ärende. Örebro kommun har i många och väsentliga delar brustit i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att kommunen trots sina väl utarbetade rutiner, som i allt väsentligt överensstämmer med Skolverkets allmänna råd om hur ett mottagande i särskolan bör handläggas, inte har följt dessa rutiner i sin handläggning. Det finns inget stöd för att göra bedömningen att besluten om, att placera dessa i ärendet aktuella sexton elever i särskolan, är felaktiga. Det kan dock inte uteslutas att en eller flera av eleverna inte ska tillhöra särskolans personkrets mot bakgrund av att handläggningen och utredningarna i ärendena uppvisar sådana brister. Det innebär att kommunen inte kunnat garantera varje elevs rätt till utbildning i rätt skolform och det stöd eleven behöver. Med hänsyn till bristerna i kommunens handläggning i de granskade ärendena måste kommunen även gå igenom övriga beslut om mottagande i särskolan som kommunen fattat.

9 9 (9) Skolinspektionen har med anledning av vad som framkommit i ärendet informerat Socialstyrelsen som har tillsyn över hälso- och sjukvårdens personal. På Skolinspektionens vägnar Ingegärd Hilborn Chefsjurist Alf Johansson Jurist/utredare Kopia till: Socialstyrelsen Region Mitt i Örebro

Riktlinjer för mottagande i särskola

Riktlinjer för mottagande i särskola Riktlinjer för mottagande i särskola Särskolan är en egen skolform. Särskolan omfattar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan i Åstorps kommun Inledning

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan

Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan Barns rätt till utbildning Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan Barn som inte når upp till grundskolans kunskapskrav för att de

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Regeringsuppdrag 31 januari 2011. Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande

Regeringsuppdrag 31 januari 2011. Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande Regeringsuppdrag 31 januari 2011 Särskolan Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande Skolinspektionens rapport till regeringen 31 januari 2011 Diarienummer 2010:2593 Stockholm

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan Sanningen om särskolan Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan September 2010 Vårt förslag: Tillsätt en oberoende granskningsgrupp för att granska vilka fel som begicks

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN 1(13) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd SKOLFS 2013:20 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande

Läs mer

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad november 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Svar till Skolinspektionen Dnr :2593. Barn- och utbildningsförvaltningen

Svar till Skolinspektionen Dnr :2593. Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienr. BUN 2010/277, 40-2010:2593 Datum 23 juni 2011 Handlingstyp Begärd redovisning av vidtagna åtgärder 1(2) Svar till Skolinspektionen Dnr 40-2010:2593 Svar från Gotlands kommun/region Gotland: -

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Författningsbestämmelser

Författningsbestämmelser Författningsbestämmelser Enlig 3 kap. 3 andra stycket skollagen (1985:1100) skall barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan.

Läs mer

I särskola eller grundskola?

I särskola eller grundskola? I särskola eller grundskola? Gränsproblematiken och vikten av ingående utredningar och välgrundade beslut! Seminarieledare Verica Stojanovic. Resultat- handläggningen kan bli bättre Tydliga rutiner men

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Mottagandet i särskolan under lupp

Mottagandet i särskolan under lupp Riktad tillsyn Mottagandet i särskolan under lupp Granskning av handläggning, utredning och information i 58 kommuner Skolinspektionens rapport riktad tillsyn 2011-12-14 Diarienummer 40-2011:348 Stockholm

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2014:8252 Norrtälje kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Norrtälje kommun 2(14) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Sala kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Sala kommun 2 (13) Tillsyn i Sala kommun har genomfört tillsyn av Sala kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Huvud- och underrubriker Sidan Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------2

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11

Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11 2012-07-18 Högsta domstolen Ö V E R K L A G A N D E av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-06-25 i mål nr T 1537-11 Klagande Vellinge kommun, 212000-1033, 235 81 Vellinge Ombud: Advokat Christer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Rapport. Bakgrund (10) Dnr :5714

Rapport. Bakgrund (10) Dnr :5714 Rapport 2011-12-14 1 (10) Dnr 40-2011:5714 Rapport gällande uppföljningen av regeringens uppdrag (U2010:4860/G) att granska 30 kommuners handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Falu kommun Beslut för grundsärskola efter tt syn i Falu kommun Beslut 2(12) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum

Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt Kompetenscentrum Reviderad oktober 2011 Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Kalmar kommun kommun@kalmar.se för grundsärskola efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer