Theresa Aronsson (KV03)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Theresa Aronsson (KV03)"

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT Theresa Aronsson (KV03)

2 BAKGRUND På dom senaste 5 åren har jag blivit ganska intresserad av ideella föreningar och jag har varit verksam i både styrelse- och volontärarbete. Sedan december förra året har jag varit ordförande för en ideell organisation som heter SKYS (Sveriges KY Studenter). Detta är en intresseorganisation som vänder sig till alla KY studenter i hela Sverige ca elever. KY står för kvalificerad yrkesutbildning och representerar ett stort utbud av arbetsmarknadsanpassade utbildningar. SKYS har som mål att skapa, representera, bevaka och tillvarata lokala KY-studerandes organisationer och enskilda medlemmars intressen samt att höja statusen på utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning. Förutom att hålla reda på praktiska detaljer och projekt behöver jag som ledare delegera arbetsuppgifter och motivera mina medarbetare som liksom jag arbetar ideellt. För närvarande har SKYS sju personer sittande i styrelsen en ordförande, en viceordförande, en kassör, en sekreterare, 2 ledamöter och en suppleant. Alla är studenter och bor utspridda över hela Sverige. Sedan januari 2004 har kassören blivit heltidsanställd av SKYS att verka som administrativt stöd och kontaktperson gentemot alla studenter. För närvarande har SKYS ett antal projekt på gång. Att starta och sätta upp en hemsida, att rekrytera medlemmar, att sälja och distribuera examensringar, att starta lokala studentföreningar, att informera anordnare och studenter om KY-portalen som skulle binda samman alla intressenter inom KY. Mitt i allt detta arbetar även SKYS med att höja statusen av KY. PROBLEMFORMULERING Vad blir då min roll och mina arbetsuppgifter? Som jag nämnde förut måste jag hålla reda på alla detaljer och följa upp de arbetsuppgifter som jag delegerat vidare och det brukar inte vara några problem att göra det. Det stora problemet är istället att få mina medarbetare att hålla vad dom lovat att göra och dessutom följa tidsramarna för detta. Värt att tillägga är att även den person som blivit anställd av SKYS inte heller har lyckats fullfölja alla sina uppgifter i tid. Och om mina medarbetare inte gör jobbet så faller det ju på mig och då blir jag helt överarbetad. Om projekt skall lyckas så måste alla dra sitt strå till stacken. Så vad jag vill fokusera mig på i denna rapport är hur lyckas man med konsten att engagera och motivera medarbetare i en ideell förening. Eftersom dessa personer inte får någonting betalt så måste ju belöningen komma ifrån någon annan källa än pengar. Dessa kunskaper tror jag kan vara mycket värdefulla. Inte bara för min befattning inom SKYS utan också för mitt framtida arbete som projektledare. Frågeställningen lyder då: vad kännetecknar en bra ledare och hur kan jag som ideell ledare förbättra min egen kompetens och motivera mina medarbetare att färdigställa sina uppgifter i tid?

3 METOD När det gäller att undersöka hur man kan leda och engagera sina medarbetare så har jag valt att dels läsa böcker och dels intervjua 2 personer med ledarbefattning. Genom att blanda både faktamässig och personlig information hoppas jag få ett ganska brett perspektiv av ledarskapsrollen. När det kommer till ren fakta har jag lånat böcker på biblioteket och dessutom använt mig av en del kurslitteratur. Eftersom jag personligen känner ett par (Per Albin och Eva Sundqvist) som har arbetat som chefer en längre tid har jag valt att intervjua dessa två. Det intressanta här är att den ena personen är chef inom läkemedelsindustrin och den andra är chef inom individ och familjeomsorgen på socialförvaltningen. Detta innebär att jag får se en ytterligare dimension av ledarskap eftersom jag både får en ledarskapsuppfattning från den kommunala och privata sektorn. Sen kan man ju tillägga att den ena chefen är man och den andra är kvinna och det är ju ett helt projekt i sig att undersöka, så jag tänker inte lägga någon vidare analys huruvida det är någon skillnad mellan könen. Men det kan ändå vara värt att ha i åtanke när man läser rapporten. Det viktigaste när det gäller ledarskap är nog ändå att ha en klar bild av sig själv. Då gäller det att kunna ha distans och kunna reflektera kritiskt över sina styrkor och svagheter. Därför har jag tagit hjälp av ett världskänt vetenskapligt personlighetstest MBTI (Meyers Briggs Test Instrument). Utefter detta testet har jag sedan analyserat mig själv. MBTI används ofta i teambuilding och konfliktsituationer och får då deltagarna att förstå att alla personlighetstyper är värdefulla och viktiga även om man inte alltid tänker lika. LEDARSKAPSROLLEN Det finns åtskilliga tankar och litteratur om hur en ledare bör vara. Vissa tycker det är viktigt att vara en auktoritär figur som inger respekt och håller ordning på minsta detalj. Andra tycker en chef skall vara en bra förebild och så att säga en i teamet. De allra flesta skulle nog hålla med om att det är viktigt för en chef att vara ärlig, lyhörd, och rättvis samtidigt som denne skall kunna fatta svåra beslut. Edward de Bono skriver att det borde vara självklart att ett ledarskap skall utövas framifrån, inte bakifrån. Han menar att det finns folk som betraktar ledarskapet som att köra ett hästspann man sitter bakom hästarna, håller i tömmarna och styr ekipaget. Enligt de Bono är denna föreställning så gott som omöjlig om det inte är så att man har tillgång till medarbetare som alla är högutbildade, lojala och energiska. Så vad skall man göra? Jo, man skall som ledare fungera som en lasso och lyckas fånga med (inte fånga in) sina medarbetare att röra sig mot ett och samma mål. Max De Pree, författaren till Ledarskap en konst skriver att ledarskap handlar om att överlämna sig åt andra människors styrka och framförallt våga tro på sina medarbetare. Med detta menar han att man inte bara måste lyssna på sina medarbetare utan också genomföra idéer som dom anställda framför. Hur många företag är det inte som har en förslagslåda, men som nästan aldrig genomför eller använder sig av förslagen. Detta, menar De Pree, är ett fatalt misstag. Om de anställda aldrig får gehör för sina idéer så känner dom sig heller inte inkluderade i organisationen och då faller motivation och arbetslust. Detta medför naturligtvis sänkt produktivitet samtidigt som de anställda får en låg arbetsmoral och är borta ofta från jobbet. Vissa tycker att en hög lön borde räcka som motivation, men

4 åtskilliga studier har visat att det viktigaste är att känna gemenskap och medbestämmande i organisationen. En annan författare med ganska radikala åsikter, Gisle Espolin Johnson, betonar hur viktigt det är för en ledare att sätta upp tydliga gränser och våga vara mer auktoritär. Författaren menar att det är på tok för många chefer som har hamnat i snällismens svarta hål. Med snällism menar han att man egentligen inte är snäll genom att hela tiden kompromissa, att sällan eller aldrig säga nej eller vara ospecifik i sin kommunikation. Istället skapar detta både förvirring och dålig arbetsmoral eftersom de anställda inte har några klara direktiv att förhålla sig till. Espolin Johnson menar inte att en ledare skall vara elak bara att han skall vara snäll på ett bra sätt. Han menar att den ideala ledaren är någon som har initiativförmåga, självständighet och god förmåga att bedöma och ta beslut. Hon eller han skall dessutom vara intelligent, lyhörd, mjuk men också stark och beslutsam. Ledaren är trots allt den person som man skall se upp till och som man kan känna sig trygg med eftersom denne oftast fattar bra och rättvisa beslut. När det gäller projektledaren så skriver Wenell att det viktigaste momentet är att välja rätt organisationsstruktur, eftersom detta kan jämställas till grunden av ett hus. Om grunden inte är bra så faller huset. På samma sätt är det när man leder projekt och medarbetare. Wenell menar att om man väljer fel organisationsstruktur så spelar det ingen roll hur bra förstudie, målformulering eller medarbetare man har eftersom det inte finns någon bra grund att står på. INTERVJU med Per-Albin och Eva Sundqvist (se bilaga) För att får en mer verklighetsrelaterad bild av ledarskap intervjuade jag 2 chefer. Per-Albin Sundqvist som varit chef i 19 år(produktchef inom läkemedelsindustrin) och Eva Sundqvist som varit chef i 18 år( Individ och Familjeomsorgschef). Det var intressant att se hur vitt skilda åsikter dom hade på vissa frågor. Per-Albin stödde ett mer auktoritärt sätt att leda och Eva betonade att det var viktigt för en ledare att vara ärlig mot sig själv och genuint intresserad av människor. Dessutom måste man våga göra fel och ta dess konsekvenser. När jag sedan undrade hur de både gjorde för att motivera sina medarbetare så svarade Per-Albin att han ger mycket beröm men även konstruktiv kritik. Eva fokuserade däremot mer på att få sina medarbetare att känna sig duktiga och så att säga finnas med bakom kulisserna. Vilket innebär att plantera idéer så att medarbetarna själva kommer fram till bra grejer. De viktigaste frågorna i intervjun var emellertid hur Per-Albin och Eva såg på ideellt ledarskap och motivation. Medan Per-Albin tyckte att det var en stor skillnad på ideellt och kommersiellt ledarskap, så tyckte Eva att det fortfarande var samma egenskaper som gällde; att lyfta fram sina medarbetare och få dom att känna sig stolta. Per-Albin trodde däremot på en mer motiverande och uppmuntrande ledarskapsstil eftersom man inte kunde vara så krävande i en ideell organisation. Alla arbetar ju gratis. Sen efterlyste jag råd på hur man motiverar sina ideella medarbetare och hur man gör ifall någon inte fullgjort sin uppgift i tid. Per-Albin sa att det är viktigt att tydliggöra målet och få alla att arbeta tillsammans mot ett visst mål. Eva tyckte att man skulle vara extra bekräftande och förklara vilken betydelse deras arbete faktiskt har. Om det är någon som inte fullföljt sin uppgift skulle Per-Albin och Eva göra samma sak; prata om vad det är som har hindrat vederbörande att göra sin uppgift och se vilken hjälp han eller hon behöver för att bli klar.

5 PERSONLIGA LEDAREGENSKAPER MBTI testet bygger på Carl Jungs universella teori om att det finns 16 personlighetstyper och att alla människor faller inom dessa ramar. Testet tar fram en kombination av fyra individuella egenskaper som sedan beskriver ens personlighet. Det går till så att man delas in i fyra huvudkategorier Extrovert(E) vs. Introvert(I), Intuitive(N) vs. Sensing (S), Thinking(T) vs. Feeling (F) och Judging(J) vs. Perceiving(P). Det är viktigt att poängtera att det inte finns något ideal utan det finns styrkor och svagheter hos alla kategorier. Det gäller bara att vara medveten om dessa så att man kan identifiera vad man är bra på och vad man behöver hjälp med. E och I En E person får sin energi genom att vara med andra människor och talar samtidigt som hon eller han tänker. En I person samlar energi genom att vara mycket för sig själv och talar sällan innan de tänkt klart. S och N En S person ser gärna till detaljer och fakta medan en N person ser den stora bilden och missar ofta (eller bryr sig inte om) detaljerna. T och F En T person tar oftast beslut genom att tänka rationellt och logiskt genom all fakta medan en F person mest baserar sina beslut på sina känslor dvs. om det känns rätt. J och P En J person är bra på att organisera och att komma i tid. Hon eller han vill gärna planera i förväg och tycker inte om när saker och ting ändras fort. En P person har oftast svårt att passa tider och tycker det är jobbigt när saker och ting är för hårt planerade. Hon eller han gillar förändring och kan lätt bli uttråkad på rutin. MIN PERSONLIGHETSTYP ÄR: ENFP Detta betyder att jag är Extrovert, Intuitive, Feeling och Perceiving. Om man skall relatera dessa kategorier till ledarskap så skulle man kunna säga såhär: Eftersom jag är Extrovert(E) är jag bra på att tala och får lätt kontakt med mina medarbetare. Nedsidan ligger väl på att jag kanske har lite svårt för att lyssna. Detta är något jag måste tänka på eftersom det är viktigt att vara lyhörd för sina medarbetare. Sen är jag ganska bra på att entusiasmera eftersom jag är Intuitive(N) och kan visualisera och tydliggöra mina idéer. Däremot kan jag kanske uppfattas som en person med lite för många idéer. Om man inte fullföljer idéer utan bara kommer på nya så händer det ju ingenting och då

6 kan folk lätt tappa sugen. Alltså måste jag tänka på att fullfölja de idéer jag redan påbörjat innan jag kommer med nya eftersom det annars kan skapar förvirring och frustration. Jag är också en Feeling(F) person vilket innebär att jag är väldigt mån om mina medarbetare och kan lätt ses som en empatisk och snäll person. Nackdelen här är väl att jag har svårt att sätta gränser och säga nej eftersom jag har svårt att se andra personer bli sårade. När det sedan gäller Perceiving(P) eller Judging(J) så hamnar jag mittemellan båda kategorierna, fast med lite mer dragning åt Perceiving. Detta innebär att jag kan ha svårt att passa tider och deadlines och tycker inte så mycket om strikta rutiner. Däremot är jag ganska bra på att planera och organisera och tycker det kan vara ganska roligt. Så det råder någon slags ambivalens mellan dessa två kategorier. När jag planerar någonting tror jag inte att det skall ta så lång tid eftersom jag alltid förväntar mig att saker och ting skall ordna sig utan några hinder eller besvär. Tyvärr funkar det bara så i en perfekt värld och det lever vi ju inte i. Så jag måste börja planera in oförutsedda händelser i min tidsplanering. Man kan ju inte förvänta sig att ens medarbetare håller deadlines om man inte själv föregår med gott exempel. REFLEKTIONER Ledarskap är ett ganska komplext och svårdefinierat begrepp. Det finns nästan lika många åsikter som individer i detta ämne. Själv kan jag bara konstatera att jag kommit ett steg närmare att få reda på vad ledarskap innebär. Men jag har fortfarande en hel del kvar att lära. Mycket av det kommer nog genom erfarenhet, tror jag. Självklart hade det varit bra om man bara kunde läsa en bok och bli den perfekta ledaren men så är inte fallet. Det har i varje fall varit berikande att läsa den litteraturen som jag gjorde, och jag kommer definitivt att fortsätta läsa mer. Sedan var det ju intervjuerna med Per-Albin och Eva Sundqvist. Det var mycket spännande att få insikt i hur dom tänker men dom kanske svarade på mina frågor mer ur ett chefsperspektiv än ett ledarperspektiv. Jag tänker att det kanske finns en skillnad på att vara chef till att vara ledare. Vissa menar ju på att det är samma sak, men är det verkligen det? Helst hade jag velat intervjua Martin Luther King eller Mahatma Ghandi men det ser ju ganska utsiktslöst ut. Kanske kan jag få mig ett mer ingående samtal med någon som har mer erfarenhet inom ideellt ledarskap i framtiden. När det däremot gäller att förbättra min egen kompetens inom ledarskap så var det väldigt givande att använda MBTI testet och analysera mig själv. Även om jag visste vilka personlighetsegenskaper jag hade sedan innan, så var det nyttigt att sätta dessa i perspektiv till ledarskap. Varför jag valde MBTI testet är för att jag har stort förtroende för dess kapacitet att urskilja specifika personlighetsdrag. Normalt sätt är jag ganska skeptisk mot test eftersom dom ibland har en tendens att kategorisera och döma människor efter standardiserade mallar. MBTI testets grundare erkänner dock att människan är en mycket komplex och svårdefinierad figur och att det är svårt att bedöma någon korrekt. Däremot försöker MBTI identifiera vissa personlighetspreferenser utan att för den skull döma någon som bra eller dålig, eftersom alla personlighetstyper har både mer eller mindre önskvärda egenskaper. Detta innebär att MBTI endast försöker påvisa ett visst mönster av agerande inom olika situationer och förhållanden. Det i sin tur kan hjälpa personen ifråga att förstå sig själv och andras beteenden.

7 Slutligen så kan jag ju nämna att jag inte är riktigt nöjd med svaret till min frågeställning. Hur man skall göra för at t motivera sina medarbetare i en ideell organisation. Framförallt saknar jag information om hur man gör när ens medarbetare inte fullföljer sina uppgifter. Men jag får väl fortsätta att prata med folk och testa mig fram litegrann. SLUTSATS / SAMMANFATTNING Jag kan bara konstatera att det har varit mycket lärorikt att undersöka ledarskap och hur man bör handla och agera som ledare. Det jag kommit fram till är att en bra ledare är både hård och mjuk på samma gång fast vid olika tillfällen. Man måste våga ta obekväma beslut samtidigt som man skall vara bekräftande och lyhörd till sina medarbetare. Samtidigt bör man ha god självkännedom och veta vad man är bra respektive mindre bra på. När det gäller att motivera sina ideella medarbetare skall man tänka på att ge mycket beröm, klargöra mål och framföra vilken hög betydelse deras arbete har. Själv skall jag tänka på att lära mig och lyssna, sätta klara gränser, säga nej när det behövs, fullfölja påbörjade idéer/projekt och bättra på min tidsplanering.

8 KÄLLFÖRTECKNING Böcker De Bono, Edward De Pree, Max Johnson, Gisle Espolin Wenell LEDARTÄNKANDE LEDARSKAP EN KONST ATT LEDA ÄR ATT UTÖVA MAKT OM PROJEKT Intervjuer (bilaga) Per-Albin Sundqvist Eva Sundqvist Test Isabelle Myers-Briggs Myers Briggs Test Instrument (MBTI)

9 INTERVJU OM LEDARSKAP (Per Albin och Eva Sundqvist) * Nuvarande befattning? Vilken organisation/företag? P-A: Produktchef på Glaxo SmithCline (Läkemedelsföretag) Eva: Chef inom individ och familjeomsorgen i Kungälv * Hur länge har du arbetat som chef? P-A: 19 år Eva: 18 år * Vilken typ av chef är du enligt dina medarbetare? P-A: Auktoritär, rättvis och ganska krävande Eva: Snäll, tydlig, klar och ärlig * Vilka 3 egenskaper tycker du är viktigast för en ledare? P-A: Snabbtänkt, begåvad och omtänksam Eva: Ärlig mot sig själv(vara sig själv), våga göra fel och våga ta konsekvenserna, genuint intresserad av människor(personalansvar) Har du någon förebild? Vem och varför? P-A: Ingen speciell Eva: Nils Axelsson, före detta chef inom socialtjänsten. För att han var demokratisk och gav alla lika mycket värde. Naturlig och personlig utan att vara privat. Bra på att motivera och uppmuntra sina medarbetare. Dessutom tog han aldrig åt sig äran själv utan det var alltid medarbetarna som fick känna sig stolta. Hur motiverar/engagerar du dina medarbetare? P-A: Ger mycket beröm men även konstruktiv kritik. Eva: Jag försöker att få dem att känna sig duktiga och att de gör framsteg. Försöker plantera idéer så att de tror att dom själva har kommit på det.

10 Vad tar du för åtgärder om någon inte gjort vad dom skulle? P-A: Säger till att det här är inte bra nästa gång förväntar jag mig ett bättre jobb Eva: Först har jag ett samtal där jag frågar vad det är som kan ha hindrat. Om det inte hjälper delegerar jag ansvaret över till någon annan eller tar det själv. Har du någonsin varit ledare för en ideell förening/organisation? P-A: Ja, ledare för SSU (mellan års ålder) Eva: Nej Vilken form av ledarskap tror du passar bäst för en ideell organisation? Tror du att det är någon skillnad mellan ideellt och kommersiellt ledarskap? P-A: Ja det är skillnad. Du kan inte vara så auktoritär eller krävande i en ideell organisation utan du måste vara mer motiverande, stimulerande och uppmuntrande Eva: Nej, egentligen inte. Det gäller att lyfta fram medarbetarna att få dom att känna sig stolta. Hur skulle du motivera en medarbetare att göra sina uppgifter i en ideell förening? P-A: Tydliggöra målet och få alla att arbeta mot målet efter bästa förmåga. Eva: Bekräfta och uppmuntra visa på vilken betydelse deras arbete faktiskt har. Att betydelsen gäller för högre värden än pengar. Vilka åtgärder skulle du ta om din ideella medarbetare inte fullföljde sin uppgift enligt överenskommelse? P-A: Fråga varför är det några personliga problem eller speciella omständigheter som hindrat. Om det inte har varit några speciella hinder bör man tala om för vederbörande att man har ett visst ansvar även om man inte får betalt. Eva: Prata om vad det är som hindrar och vilken hjälp vederbörande behöver. Vad tycker du är bäst/svårast med att vara chef? P-A: Bäst - att man undviker att få en dålig chef över sig. Svårast inget speciellt. Eva: Bäst friheten. Att man i väldigt hög grad kan bestämma sin egen arbetstid. Svårast - att ständigt vara medveten om sin betydelse som chef. Måste alltid tänka på vad man säger och gör eftersom det får en sån tyngd hos medarbetarna.

11 Vilka råd och rekommendationer skulle du vilja ge? P-A: Att vara sig själv och lita på sitt eget omdöme. Inte göra sig märkvärdig. Våga fatta beslut som är jobbiga och som inte uppskattas. Eva: Vara ärlig och lyhörd och framförallt vara sig själv.

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Coachande ledarskap Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Psyko nånting? Medvetande Intellekt Beteende Tankar Känslor Perception Minne Vilja Vad är coaching? Att samtala

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Lika mycket stöd och ledning! Inte heller en begåvad elev klarar sig själv. Framförallt behöver de lära sig studieteknik för att inte få problem längre fram. Berätta

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Decision Dynamics JTI. TypeView JTI Rapport 10 maj 2013. 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se.

Decision Dynamics JTI. TypeView JTI Rapport 10 maj 2013. 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se. Decision Dynamics JTI TypeView JTI Rapport 1997-2011 Optimas AS och Decision Dynamics AB. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll. Om UGL Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) har från ca 1990 blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten. Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer

Myers Briggs Type Indicator Tolkningsrapport för organisationer Tolkningsrapport för organisationer Utvecklad av Sandra Krebs Hirsh och Jean M Kummerow Europeisk Utgåva Rapport för ANNA SAMPLE Mars 13, 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Introduktion Myers Briggs

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening Chef i vården De 10 först anmälda till konferensen får boken Chef med känsla och förnuft Av Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von Knorring Gruppdynamik och grupputveckling Hur skapar du delaktighet,

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Personlig effektivitet i projekt och vardag

Personlig effektivitet i projekt och vardag Några viktiga steg: Personlig effektivitet i projekt och vardag Rune Olsson www.iei.liu.se/pie/olsson-rune Steg 1. Vad håller du på med? Bli medveten om vad du gör under din vardag. Steg 2. Vad vill du

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg Personal inom vård och omsorg minst nöjda Privatanställda mer nöjda än offentliganställda Ledarskapet största anledningen =ll missnöje/bidrar minst =ll nöjdhet Regionförbundet i Örebro okt 09 Tyvärr så

Läs mer