Sveriges modernaste myndighet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges modernaste myndighet 2013"

Transkript

1 Sveriges modernaste myndighet 2013 SMHIs anmälan att delta i utmärkelsen En öppen och samverkande myndighet SMHI, en myndighet under miljödepartementet, har uppdrag att ta fram beslutsunderlag som bidrar till god samhällsplanering, minskad sårbarhet i samhället och att miljökvalitetsmålen nås. SMHI, som är en expertmyndighet, har ingen myndighetsutövning och instruktionen säger att SMHI också ska driva affärsverksamhet för att öka samhällsnyttan av tjänsterna. SMHI har i en Ledstjärna formulerat det som: SMHI bidrar till ett säkert och hållbart samhälle genom att vara din hjälp i små och stora beslut. SMHI är en av Sveriges mest publika myndigheter. Ett exempel är att 2012 gjorde över 15 miljoner unika besökare 103 miljoner besök på hemsidan. Siffrorna har vuxit år från år och speglar att ett allt större utbud av information finns tillgänglig och är efterfrågad. SMHIs app för väderinformation har under 2012 haft 131 miljoner besök av strax över 2 miljoner unika besökare. Ipsos public image-undersökning visar att SMHI legat bland de högst placerade myndigheterna under flera år. Ett beslut att aktivt arbeta för att tillgängliggöra fria och öppna data skapar nya möjligheter för andra aktörer att bidra till innovation. Det ger en möjlighet att skapa nya produkter av värde för samhället. Under 2012 etablerades ett Kunskapscentret kring klimatanpassning som utgör en nod för anpassningsfrågeställningar. SMHI driver i samverkan med SKL och 12 myndigheter Klimatanpassningsportalen som en del av denna verksamhet. SMHI har samverkansavtal med flera myndigheter kring vad och hur SMHI ska leverera. På affärssidan regleras leveranserna i avtal med de kommersiella köparna av tjänsterna. Internationell operationell samverkan är en förutsättning för att SMHI ska kunna bedriva sin verksamhet varje timma året runt. Forskning nämns som en uppgift i SMHIs instruktion. Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter liksom rollen som aktiv part i en mängd internationella forskningsprojekt visar att forskningen har en god position. Rossby Centre, som inom forskningsavdelningen arbetar med klimatmodellering, har starkt bidragit till kunskapsuppbyggnaden inom området och stärkt SMHIs roll inom klimatområdet. Huvuddelen av de ca 650 medarbetarna inklusive ledningsfunktionerna finns i Norrköping. SMHI har ytterligare fyra kontor i landet. Ett sammanhållet och integrerat ledningssystem samt långt driven delegering med tydlig och samordnad styrning byggd på en gemensam värdegrund har hittills varit framgångsfaktorer för att successivt utveckla såväl genomförandet av uppdraget som organisationen. SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

2 Kvalitet, enkelhet och effektivitet SMHIs verksamhetssystem är ett integrerat ledningssystem certifierat sedan 2003 enligt ISO 9001 på kvalitetsområdet och ISO på miljöområdet. Interna kvalitets- och miljörevisioner liksom de externa revisionerna är viktiga komponenter för att vidmakthålla och förbättra arbetet. Vid senaste externrevisionen sägs att organisationen ger intryck att ha ett mycket gott kvalitetsmedvetande med kundfokus samt att det finns ett öppet och konstruktivt arbetsklimat med många engagerade personer. SMHI har valt att formulera den ovan nämnda Ledstjärnan i stället för en vision och verksamhetsidé. Ledstjärnan betonar ett förhållningssätt internt och externt som direkt kopplar till uttolkningen av uppdraget. Det leder också naturligt till en god kundorientering i synen på mottagarna av beslutsunderlagen. En viktig del i uttolkningen av Ledstjärnan säger att SMHI är en värdegrundstyrd organisation med stort delegerat ansvar och befogenheter. Att hålla värdegrunden levande bidrar till att vidmakthålla förhållningssättet i hela organisationen. Uttolkningen av Ledstjärnan anger viktiga grundstenar kring hur uppgiften ska utföras. T ex att SMHIs erbjudande av information, kunskap och beslutsunderlag är grundat på vetenskapligt förankrade metoder och anpassat till användarnas behov. Vidare gäller att samverkan används för att öka förmågan att tillfredsställa kundernas behov. Utmaningen att leverera beslutsunderlag till både privatpersoner och professionella aktörer ger en spännvidd som sträcker sig från forskningsfronten till bred informationsförmedling till allmänheten från grundläggande infrastrukturell verksamhet till tjänster anpassade i enlighet med samverkansavtal med myndigheter eller beställningar från kommersiella kunder från bred internationell samverkan till samspel med djup teknisk kompetens kring tillämpade metoder och teknik. Detta spektrum av förväntade roller och arbetssätt kräver god kompetens, lyhördhet och förmåga att i olika situationer förstå uppdragets mångfasetterade karaktär. Aktiv forskningsoch produktionssamverkan ger insikter om vikten av samverkan utanför den egna organisationen som bidrag till ökad effektivitet. Kund- och produktorientering präglar produkter och tjänster som erbjuds kommersiella aktörer eller myndigheter. En relativt stor del av den anslagsfinansierade verksamheten sker också genom samverkan inom specifika områden. En aktiv dialog kring frågor om vad som ska göras - och till vilken kostnad blir även där ett naturligt arbetssätt. Sammantaget skapar det synen på produktutformning - inklusive produkter till allmänheten - och präglar även intern produktion och gemensamt stöd. Årliga kundnöjdhetsmätningar görs. Än viktigare är varje avtalsdiskussion kring ett konkret uppdrag från en beställare eller den årliga uppföljningen med större kunder och myndigheter som ett led i konkret kundorientering. Där prövas fortlöpande kundvärdet som SMHI skapar. I olika varningssituationer kring allvarliga väderhändelser görs aktiva uppföljningar tillsammans med berörda myndigheter. SMHIs roll för samhällets säkerhet stäms därmed av fortlöpande. Allt syftar till att hela tiden ge användarna en attraktiv kvalitet, dvs en kvalitet som möter och på ett positivt sätt överträffar förväntningarna. Det internationella samarbetet är betydande och påverkar direkt in i det dagliga arbetet. SMHIs arbete behöver i många fall data och underlag som flödar mellan världens länder. Det SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

3 stora dataflödet, den kontinuerliga förädlingen till ständigt nya prognoser och varningar som rör väder och vattenförhållanden, den klimatologiska verksamheten som vilar på databaser med information från i vissa fall upp till 200 års dataserier samt scenarier för de kommande 100 åren är grundelement i SMHIs verksamhet. Förutom fackmässiga kompetenser kräver det ett väl trimmat produktionssystem, en forskning som är väsentlig för att tillföra ny kunskap, ett stort it-kunnande och effektiva stödjande och styrande funktioner. Uttryckt i en uttolkning av Ledstjärnan så bidrar SMHI effektivt till infrastrukturen inom sitt område i Sverige, Europa och världen. SMHI hanterar och förädlar information i ett flöde med många olika samarbetsparter och kundkonstellationer inklusive allmänheten. Därför har informationssäkerhetsarbetet en viktig roll. Det bygger på principerna för LIS och viktiga grundstenar är fungerande informationsklassning och regelbunden extern granskning och verifiering av informationssäkerhetsnivån. Informationssäkerhetsarbetet är integrerat i SMHIs ledningssystem. I uttolkning av Ledstjärnan lyfts dialogen fram som ett strategiskt och operativt redskap. Det gäller såväl för att formulera mål för att snabbt omsätta kundbehov till produkter som effektivitet i kärn- och stödprocesser. Planering och uppföljning baseras på att SMHIgemensamma strategiska mål i den årliga affärsplanen bryts ner till verksamhetsmål och aktiviteter på avdelningarna och enheterna för att möta externa eller interna kunders behov. Flera samverkande perspektiv hanteras i planering och uppföljning. Det hela sker i ett system som är gemensamt för hela SMHI. Där tydliggörs den röda tråden från strategi till aktivitet. Mätetal används för att följa strategiska initiativ eller för att fungera som indikatorer för ständig förbättring. Ett omtag kring processbeskrivningar pågår. I ett gemensamt verktyg tydliggörs processerna, deras samband och hur de stöder ett effektivt arbetssätt. Varje medarbetare kan enkelt navigera från övergripande nivå till den process man för tillfället arbetar i med relevanta kopplingar till dokument och arbetsflöden. Därmed blir det en samlad beskrivning av Vårt arbetssätt, vilket för övrigt också är beteckningen för ingången på intranätet. I Ledstjärnans uttolkning fastslås vidare att SMHI ska samverka internationellt för att utveckla och effektivisera verksamheten. Internationellt sker det i flera olika former både bilateralt och multilateralt. Utvecklings- och produktionssamverkan med nordiska systerinstitut har intensifierats under de senaste åren. Effektivisering inom SMHIs verksamhetsområde sker bäst genom samverkan med likartade verksamheter. Ett exempel är ett projekt med det norska systerinstitutet där en gemensam prognosproduktionsprocess utvecklas. På så sätt kan kostnadsutvecklingen för ökad datorkraft hållas tillbaka. Nationellt samverkar SMHI bl a med Nationellt superdatorcentrum kring tung beräkningskraft och de omfattande lagringsbehov som följer av modellberäkningar för väder- och klimatutveckling. It är en så integrerad del i hela produktionen att det inte är meningsfullt att särskilt följa upp just it-investeringar. Det tas fram ett it-bokslut som möjliggör dialog baserad på faktaunderlag kring både prestation och utveckling. It-bokslutet hjälper till att följa att produktionssystemens it-kostnad så att den inte ökar relativt övriga kostnader. I en analys av undersökningsföretaget Radar under 2012 bedöms SMHIs it-verksamhet ha högre produktivitet och lägre driftskostnader än genomsnittet i deras databas med jämförelsedata. SMHI är aktivt och i vissa fall pådrivande - när det gäller att använda öppna standarder och öppen programvara i produktionssystem, vid utveckling och i forskningen. Frågor om rättssäkerhet och likabehandling får inte samma direkta betydelse som på många andra myndigheter eftersom SMHI inte har någon egentlig myndighetsutövning. Frågeställningarna är relevanta främst kring upphandlingar, personalärenden, eventuella jävsfrågor etc. E-förvaltningsfrågor handlar för SMHIs del om att ge tillgång till relevant beslutsunderlag snarare än ärendehantering. Administrativ elektronisk basfunktionalitet som t ex elektroniska beställningar och fakturor har införts, även om det tar tid att få hela den processen elektronisk p g a att leverantörer och SMHI måste gå i takt. SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

4 Hinder för funktionshindrade är undanröjda så att man kan besöka SMHI eller arbeta på SMHI med funktionsnedsättning. Det kan givetvis förekomma någon typ av funktionsnedsättning för någon person i någon uppgift som hittills inte har varit relevant att pröva. Strävan är att tjänsterna på nätet ska följa vägledningen för webbutveckling så långt som möjligt. En översyn har initierats för att aktualisera hur tillämpningen kan utvecklas vidare. Engagerade och kompetenta medarbetare Mer än en tredjedel av medarbetarna har en kortare anställningstid än fem år. Vid rekryteringar märks det tydligt att SMHI är en fortsatt intressant och lockande arbetsplats. Många trivs så bra att man stannar kvar under lång tid. Var fjärde medarbetare har arbetat minst 25 år. Värderingsförskjutningen i det svenska yrkeslivet har inneburit en successiv flyttning av fokus på hur man ser på frågor om god arbetsmiljö och delaktighet. Medarbetare på SMHI ser sig själva allt mer som professionella aktörer som vill fatta kvalificerade beslut inom sitt eget yrke och arbetsområde. I och med denna utveckling skapas nya hälsorisker, som inte är uttryck för en dålig arbetsmiljö i traditionell mening. I verksamheter som sysslar med kunskapsproduktion och kunskapsarbete är det snarare en brist i verksamhetens förmåga att använda den samlade medarbetarkraften som kan ge frustration och riskera att skapa ohälsa. Ett av sätten för att hantera en del av dessa nya hälsorisker är att SMHI har samlat frågorna om kunskapsarbetarens arbetsplats och verktyg i en separat enhet som är kopplad till personalavdelningen. Ytterligare ett sätt är en ny form av uppföljning av arbetsmiljön i arbetsgrupperna. Utifrån ett antal frågor skapas en profil som direkt ger underlag för en dialog kring frågeställningarna i aktuell arbetsgrupp. Inom SMHI är värdegrunden definierad i orden: Personligt ansvar, tilltro, delaktighet, respekt, öppenhet/ärlighet. Värdegrunden fyller ingen praktisk funktion om den inte omsätts i handling, dvs om man inte ständigt lever värdegrund och uppdrag. Det formuleras policymässigt som: Vår arbetsgivarpolitik kännetecknas av att, med SMHIs värdegrund som bas och utifrån vårt uppdrag, ledstjärna och affärsplan, vara ett stöd till verksamhetens utveckling. Ledstärnans uttolkning kring intern dialog som strategiskt och operativt redskap används för att kontinuerligt utveckla delaktighet och vidareutveckla dialogen. Exempel på värdegrund i handling är hur SMHI har inarbetat kompetensplaneringen i verksamhetsplaneringsprocessen. Behovet av ett kvalitetssäkrat arbete med kompetensanalys, -planering och uppföljning är tydligt sammanfört med framtagandet av affärsplan och verksamhetsplanering där samtliga anställda är delaktiga. Stärkt kundorientering och kvalitet främjas av mångfald bland chefer och medarbetare. SMHI har i rekrytering av olika kompetenser också fått en mångfald med flera nationaliteter representerade. I arbetet med att skapa en arbetsplats som ger kvinnor och män samma möjligheter att utvecklas i sitt arbete används JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex) som uppföljningsinstrument fick SMHI ta emot diplom för toppositionen och även 2013, liksom flera tidigare år, tillhör SMHI toppskiktet. SMHI som arbetsgivare arbetar för att möjliggöra för individen att själv kunna ta sitt ansvar. Exempel är tillämpning av förtroendearbetstid och möjlighet till individuella hälsoprofilbedömningar. Nyckeltal och statistik visar på att SMHI är en arbetsplats med mycket låg sjukfrånvaro, goda och stabila förhållanden med indikatorer på en god arbetsmiljö. Uttolkningen av Ledstjärnan uttrycker det som ett arbetsklimat präglat av förtroende, trivsel och lust där alla bidrar. SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

5 För den del av SMHI som har dygnet-runt-verksamhet finns ett system som gör det möjligt för individen att själv påverka hur arbetstiden ska förläggas i samspel med sina kolleger. Inom övrig verksamhet på SMHI gäller ett förtroendetidsavtal. SMHIs utgångspunkt är att medarbetarna har förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt arbete och sin arbetsinsats. Det finns tilltro till att varje medarbetare själv kan avgöra behov av närvaro utifrån dialog med sin chef och kollegor i arbetsgruppen. Förtroendearbetstiden utgår från att en heltidsarbetande förutsätts arbeta 40 timmar i veckan. Fördelarna med förtroendearbetstiden är en flexibilitet för båda parter. Medarbetaren har möjlighet att inom ramen för verksamhetens behov förlägga sin arbetstid med viss flexibilitet som också gynnar privatlivet medan SMHI har fördelar av att verksamhetens behov tydliggörs. Ett annat exempel på värdegrund i handling är ett lokalt samverkansavtal med de fackliga parterna. I ett fördjupat partsgemensamt arbete sker vidareutveckling av arbetsgrupper med syfte att ytterligare utveckla samverkansgrupperna i verksamheterna. Flera metoder och arbetssätt stödjer och utvecklar medarbetar- och chefsrollen. Ledarskap ingår i båda dessa roller, om än i olika skepnader. Vad gäller chefsrollen förs specifika dialoger i olika chefsforum, i gemensamma chefsmöten samt inom verksamheternas olika ledningsgrupper. Kontinuerligt pågår ett ständigt arbete med att utveckla det strategiska ledarskapet i chefsrollen utifrån uppdrag, affärsplan och värdegrund. Vid introduktion för nyanställda och vid många dialoger i ledningsgrupper aktualiseras vad statstjänstemannarollen innebär men det är svårt att mäta i vilken grad det fullt ut genomsyrar alla medarbetare. I praktisk handling visar det sig dock att SMHI sällan upplevt problem som hänförs till den frågeställningen. Förnyelse och innovation Samhällets sårbarhet är allt mer i fokus och klimatfrågans vikt berör hela det globala samhället. I takt med att frågorna kring hållbarhet och säkerhet förändras måste SMHIs produkter och tjänster anpassas. De tre följande beskrivna sätten hjälper till att säkerställa den anpassningen. Det första sättet är att hela tiden försöka tolka den arena där SMHI verkar utifrån hur den uttrycks i det offentliga rummet, dvs på den samhällspolitiska marknaden. De utmaningar som samhället står inför är i ökad utsträckning kopplade till anpassning till förändrat klimat och ett ökat behov av att kunna hantera säkerhet kopplat till väder- och vattenrelaterade händelser. Att finnas i forskningsfronten och utveckla expertkunnandet är grundläggande för att på effektiva sätt tillgängliggöra kunskap, prognoser och varningar för samhällets allmänna behov. En aspekt av detta är att öppna upp mer för att göra data tillgängliga så att nya tjänster ska kunna utvecklas. SMHI har här beslutat att agera kring öppna data på ett sätt som stärker uppfattningen av SMHI som en öppen myndighet. Det andra sättet handlar om att ha nära kontakt med dem som behöver SMHIs specifika tjänster. Med det menas avtalade tjänster till andra myndigheter via samarbetsavtal eller till kunder som efterfrågar och köper tjänster från SMHIs affärsdrivande del. För det tredje har SMHIs forskning under senare år vuxit genom framgångsrikt deltagande i bl a EUs sjunde ramprogram men också i flera andra forskningsprogram, både svenska och EU-finansierade. I mer utvecklingsnära arbete av prognosmodeller och i tolkning av fjärranalysinformation från främst satelliter deltar SMHI också i europeiska projekt. Resultat som sedan lyfts in nya tjänster. Att ta fram och utveckla produkter och expertkunskap för att möta behoven är en ständigt utmanande uppgift även ur ledningsperspektiv. Gemensamma strategiska inriktningar för hela myndigheten bryts ner till taktiska och operativa mål som styr hur det ska ske. Planeringen tar sin utgångspunkt i omvärldsbevakning och i en aktiv kunddialog liksom i de SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

6 nationella och internationella nätverken och de mer formaliserade samarbetsformerna. Ett särskilt utpekat utvecklingsområde i affärsplanen är att all produktutveckling ska utgå från ett mobilt synsätt. I många fall behövs samverkan med flera aktörer för att leverera kunskapen. Exempel är Klimatanpassningsportalen som Kunskapscentret driver eller Geodataportalen där SMHI är en aktiv part. Som tidigare nämnts tar miljoner användare del av informationen via de elektroniska kanalerna. Utveckling av allmänna tjänster sker i aktiv dialog med allmänheten t ex genom test av betatjänster, diskussion via sociala medier kring tjänsteutveckling och en kontinuerlig dialog via Kundo på hemsidan. De specifika kundlösningarna som också tas fram medför att produktutveckling baserad på direkta kundbehov hela tiden förs in i organisationen för att förbättra och utveckla SMHIs tjänster. Lanseringen av öppna data påbörjas successivt under Syftet är att även andra aktörer ska kunna utveckla intressanta tjänster där SMHIs data är en komponent. Ett annat sätt att stärka innovation för både SMHI och andra aktörer är att SMHI tillsammans med Regeringskansliet står värd för en innovationsdialog kring klimatanpassning våren Inom speciellt det meteorologiska området har it-utveckling och den meteorologiska utvecklingen gått hand i hand under decennier allt från de första datorernas tid. Arbete med it-drift, väl etablerat arkitekturarbete och det stora internationella samarbetet krävs för att ta fram och leverera tjänster. I många fall behöver SMHI ligga i framkant av den tekniska utvecklingen för att kunna klara sitt uppdrag. Ett exempel är inom visualisering, där SMHI 2012 tillsammans med flera parter gemensamt format en grundsyn för samarbete. Olika visualiseringar skapas för att underlätta förståelsen av t ex olika klimatprojektioner. Kvalitetsarbetet lyfter fram värdet av ständiga förbättringar och att medarbetarnas kompetens ska utnyttjas på ett kreativt sätt utan onödiga begränsningar. Traditionell projektverksamhet har i många fall ersatts av agila team, där utvecklingsteamen självständigt svarar för hur utvecklingen ska göras i direkt samverkan med produktansvariga. En grundläggande strategi är även här att alla bidrar genom att i aktiv dialog utveckla verksamheten. Det finns inte formella benchmarking-möjligheter för hela SMHIs utbud. I det internationella samarbetet skapas insikt om vad andra gör och genom allt fler exponerade produkter på Internet och i appar - från både internationella och nationella aktörer - skapas stor genomskinlighet om vad som är bäst i klassen. Att prövas av extern kund vid upphandling av vissa produkter ger också värdefulla insikter. Ur e-förvaltningsperspektiv kan man å ena sidan säga att SMHI ligger långt fram genom att i stort sett alla produkter och tjänster utvecklas och levererats elektroniskt sedan lång tid tillbaka. Å andra sidan är inte de mer ärenderelaterade medborgarfrågorna, som normalt kopplas till e-förvaltning, så relevanta för SMHI och påverkar därmed inte SMHIs utveckling i någon större omfattning. En dialog med miljödepartementet kring utvecklingen och vilka behov av beslut som följer av framför allt det europeiska samarbetet sker kontinuerligt. Hållbar och medveten utveckling SMHI är certifierat enligt ISO och har samtliga år tillhört de myndigheter som rankats i toppskiktet rörande miljöledning baserat på de till Naturvårdsverket och regeringen årligen inlämnade miljöredovisningarna. Miljöledningsarbetet sker väl samordnat med kvalitetsledningsarbetet. Internrevisorer och de resurspersoner som finns på varje avdelning för samordning och stöd arbetar med både kvalitets- och miljöfrågor. Hela planeringen och uppföljningen av miljöledningsarbetet sker i samma verktyg och på samma sätt som för all annan verksamhet. I miljöpolicyn slås fast att: SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

7 SMHI ska bidra till en hållbar utveckling genom att med sin kompetens kring klimatoch miljöhänsyn vara en resurs i samhället och att i den egna verksamheten vara ett föredöme. I miljöutredningen pekas de indirekta miljöaspekterna ut som en viktig faktor. Därför utvärderas värdet av forskningsresultat, utredningar och remissvar samt löpande produkter i relation till de nationella miljökvalitetsmålen. SMHI har vidare till regeringen redovisat en modell för att utvärdera den klimateffekt som kan uppnås om SMHIs beslutsunderlag i affärsverksamheten används på optimalt sätt inom några olika områden. De direkta miljöaspekterna rör frågor kring att fasa ut fåtalet kvarvarande miljöfarliga ämnen sträva mot mer gröna anskaffningar minska miljöbelastningen av resor i tjänsten minska energiförbrukning och andra resurser. Medarbetarnas kunskap är viktig. Utbildning ges vid introduktionen och ett annat inslag i miljöledningsarbetet är ecodriving-utbildning. Den kombinerar ökad kunskap och bidrar till lägre emissioner från resor. Vissa resor i tjänsten måste ske med bil och där är utbildningen ett krav. Alla ges dock möjlighet att delta och det ger då en indirekt miljöaspekt genom att spilla över på ett mer miljövänligt privat bilresande. Inhemska resor har annars till stor del styrts över till tågresor och resfria möten i form av t ex videokonferenser. SMHI deltar i Energimyndighetens nätverk HyLok kring energieffektivisering i hyrda lokaler. Vidare deltar SMHI i ett mindre myndighetsnätverk som arbetar med och jämför mätetal inom miljöområdet. Den största volymen anskaffningsärenden sker via avrop från befintliga ramavtal där utformningen av dessa avgör möjligheten att ställa miljökrav. I SMHIs egna upphandlingar övervägs alltid vilka miljökrav som är relevanta, och sådana krav ställs där det är möjligt inom regelverkets ram. Anskaffning av ny kylning i datorhallarna och hög virtualiseringsgrad av servrar har medfört att energiförbrukningen i datorhallarna kunnat minskas trots ständigt ökat datorkraftsbehov och är därmed goda exempel på grön it. SMHI anmälan Sveriges modernaste myndighet

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer