Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller"

Transkript

1 Definitioner 1 OPQ personlighetsdimensioner 2 Kompetenser 3 Stressorer 4 Teamroller 5 Ledarstilar 6 Medarbetarstilar 7 Kund utvecklings roller 8 Kommersiella roller 9 Program Management roller 2011, Copyright Leadership Development processes and enablers B.V. Bilaga 4 till LDT Användar handboken

2 2 1 OPQ32 personlighets dimensioner Relationer förklaring låg score Dimension förklaring hög score Försöker sällan få andra att ändra åsikt, tycker inte om att sälja, trivs inte i förhandlingssituationer. Övertygande Tycker om att sälja och trivs i förhandlingssituationer, vill gärna få andra att ändra åsikt. Låter gärna andra ta kommandot, tycker inte om att säga till andra vad de ska göra. Håller tillbaka kritik, uttrycker inte alltid sina tankar och åsikter. Accepterar majoritetens beslut, beredd att följa gruppen. Tyst och reserverad i grupper, tycker inte om att vara i centrum. Har inget emot ensamarbete, något av en ensamvarg, längtar sällan efter sällskap. Föredrar informella sammanhang, kan känna sig osäker tillsammans med nya människor. Uppmärksammar omgivningen på sina styrkor och prestationer, berättar om personliga framgångar. Är beredd att ta beslut utan att rådfråga någon, föredrar att själv fatta beslut. Begränsar sin omtanke och sympati till en snäv krets, förblir oberörd av andras personliga problem. Dominerande Frispråkig Egensinnig Utåtriktad Sällskaplig Socialt säker Blygsam Demokratisk Omtänksam Tar gärna kommandot, talar om för andra vad de ska göra. Uttrycker öppet sina åsikter, tydliggör meningsskillnader, är beredd att kritisera andra. Använder helst sina egna metoder, kan sätta sig över majoritetsbeslut. Uppträder livfullt i grupper, har lätt att prata, gillar uppmärksamhet. Tycker om sällskap, vill ha människor omkring sig, längtar efter gemenskap. Känner sig lugn och trygg vid första mötet med nya människor, är avslappnad i formella sammanhang. Talar ogärna om de egna prestationerna, håller sina personliga framgångar för sig själv. Rådgör med andra, uppmuntrar andra att medverka i beslutsprocesser, mindre benägen att fatta beslut själv. Är välvillig och omtänksam, hjälpsam och stödjande, bryr sig om människor med problem. Thinking style förklaring låg score Dimension förklaring hög score Föredrar att arbeta utifrån åsikter och känslor snarare än fakta och siffror, är benägen att undvika statistik. Sifferorienterad Tycker om att arbeta med siffror och att analysera statistik, grundar sina beslut på fakta och siffror. Ser inte potentiella begränsningar, är ingen kritisk analytiker, letar sällan efter fel. Ifrågasätter inte orsakerna till människors beteende, brukar inte analysera människor. Stödjer förändringar i arbetsmetoder, föredrar nya tillvägagångssätt, är inte så konventionell. Föredrar praktiska frågor framför teoretiska, vill inte befatta sig med abstrakta begrepp. Mer intresserad av att utveckla befintliga idéer än av att hitta nya lösningar, sällan kreativ och nyskapande. Föredrar fasta rutiner, är beredd att göra repetitivt arbete, söker inte variation. Beter sig på samma sätt oavsett situation, uppträder sällan annorlunda mot olika människor. Analytisk Psykologisk Konventionell Teoretisk Kreativ Variations sökande Anpassningsbar Granskar information på ett kritiskt sätt, ser potentiella begränsningar, koncentrerar sig på felaktigheter. Försöker förstå motiv och beteenden, är intresserad av att analysera människor. Föredrar väletablerade och konventionella metoder. Intresserad av teorier, diskuterar gärna i abstrakta termer. Genererar nya idéer, älskar att vara kreativ, hittar originella lösningar. Vill ha omväxling, provar nyheter, ändrar gärna sina rutiner, blir ofta uttråkad av rutinarbete. Anpassar sitt beteende efter situationen, bemöter inte alla på samma sätt.

3 3 Fokuserar hellre på aktuella frågor än på de långsiktiga, mindre benägen att ha ett strategiskt perspektiv. Absorberas troligtvis inte av småsaker, mindre organiserad och systematisk, ogillar detaljarbete. Anser att tidsramar är flexibla, kan lämna arbetsuppgifter oavslutade. Begränsas inte av regler och procedurer, beredd att bryta mot regler, ogillar ofta byråkrati. Strategisk Detaljmedveten Ihärdig Regelstyrd Har ett långsiktigt perspektiv, sätter upp mål för framtiden, tänker strategiskt. Koncentrerar sig på detaljer, är metodisk, organiserad och systematisk, kan bli helt absorberad av småsaker. Inriktad på att genomföra sina åtaganden, framhärdar till dess arbetsuppgifterna är avslutade. Följer regler och förordningar, föredrar tydliga riktlinjer, bryter ogärna mot regler. Feelings and emotions förklaring låg score Dimension förklaring hög score Tenderar att känna sig spänd, har svårt att koppla av, är uppvarvad efter arbetet. Avspänd Har lätt att koppla av, känner sig sällan spänd, är vanligtvis lugn och obekymrad. Känner sig lugn före viktiga händelser, påverkas sällan av viktiga evenemang, oroar sig inte. Känslig, såras lätt av kritik, blir upprörd av orättvisa kommentarer eller förolämpningar. Bekymrad över framtiden, förväntar sig ofta det värsta, fokuserar på de negativa sidorna. På sin vakt mot människors avsikter, har svårt att lita på andra, är inte lättlurad. Visar öppet sina känslor och har svårt att dölja dem. Uppskattar ett jämnt och lugnt tempo, ogillar stor arbetsbelastning. Ogillar att konkurrera med andra, anser det viktigare att delta än att vinna. Är inte så inriktad på att göra karriär, sätter mål som är realistiska snarare än ambitiösa. En försiktig beslutsfattare, vill tänka igenom besluten i lugn och ro. Orolig Svårsårad Optimistisk Tillitsfull Behärskad Energisk Konkurrens inriktad Prestations inriktad Beslutsam Blir ofta nervös inför viktiga händelser, oroar sig för att något ska gå fel. Är inte lättsårad, kan förbise förolämpningar, kan vara okänslig för personlig kritik. Förväntar sig att allt ska gå bra, ser det positiva i en situation, har framtidstro. Litar på människor, utgår från att de flesta är pålitliga och ärliga, tror på det som sägs. Kan dölja sina känslor för andra, blir sällan affekterad. Tycker om aktivitet, vill ha mycket att göra. Har behov av att vinna, gillar konkurrenssituationer, ogillar att förlora. Ambitiös och karriärinriktad, antar gärna krävande utmaningar. Fattar snabba beslut, har lätt att dra slutsatser, är inte så försiktig. Har inte varit så konsekvent i sina svar Konsistens Har varit konsekvent i sina svar

4 4 2 Kompetenser PERSONAL: LEDARSKAP Kompetens Definition Har samband med Lagledning Delegering Motivera andra Personal utveckling Ger medarbetarna klara direktiv; tar befälet, organiserar resurserna och leder teamet till en framgångsrikt lösning av uppgiften. Delegerar ansvar till lämpliga underordnade; ger medarbetarna frihet att arbeta självständigt och förser dem med de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med sin uppgift. Är entusiasmerande; gör medarbetarna målmedvetna och positivt inställda till uppgiften och får dem att vilja lyckas. Arbetar för att utveckla medarbetarnas kunskap och begåvning; bistår med konstruktiv kritik, uppmuntran och utbildningsmöjligheter; ger medarbetarna krävande uppgifter som sätter dem på prov och sporrar till fortsatt utveckling. Dominerande (+) Frispråkig (+) Beslutsam (+) Psykologisk (+) Detaljmedveten (-) Orolig (-) Tillitsfull (+) Övertygande (+) Psykologisk (+) Optimistisk (+) Tillitsfull (+) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Prestationsinriktad (+) PERSONAL: INTERPERSONLIGT Kompetens Definition Har samband med Omtänksamhet Samarbets förmåga Relationer Flexibilitet Stresstolerans Ihärdighet Mångkulturellt medvetande Visar hänsyn, respekt och engagemang gentemot andra människor; är intresserad av andras åsikter och visar tolerans för deras skiftande behov och synsätt. Samarbetar väl i syfte att uppnå teamets mål; låter andra ta del av information; stöder andra människor. Skapar och upprätthåller relationer med människor på alla nivåer; får människor att slappna av; bidrar till harmoni och samförstånd genom diplomatisk hantering av meningsskillnader och hotande konflikter. Anpassningsbar; mottaglig för nya idéer; beredd att hantera nya förutsättningar och omständigheter. Förblir lugn och behärskad i stressande situationer; tappar inte fattningen under press; kan ta kritik utan att komma med bortförklaringar eller gå till motangrepp. Slagtålig och uthållig; fortsätter sträva mot målet även i motgång (så länge det är realistiskt att uppnå); kan hantera besvikelse och bakslag. Kan kommunicera och umgås med människor från andra kulturer och har förståelse för deras synsätt i olika sammanhang. Frispråkig (-) Blygsam(+) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Egensinnig (-) Omtänksam (+) Anpassningsbar (+) Tillitsfull (+) Utåtriktad (+) Socialt säker (+) Tillitsfull (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Variations sökande (+) Anpassningsbar (+) Regelstyrd (-) Optimistisk (+) Avspänd (+) Orolig (-) Svårsårad (+) Optimistisk (+) Ihärdig (+) Optimistisk (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Frispråkig (-) Psykologisk (+) Anpassningsbar (+) Tillitsfull (+)

5 5 ANALYTISKT TÄNKANDE Kompetens Definition Har samband med Omdöme Informations hantering Problemanalys Sätta mål Organisations styrning Fattar rationella, realistiska och kloka beslut där alla tillgängliga fakta och alternativ har beaktats. Letar upp all information som är relevant för problemlösandet eller beslutsfattandet; rådgör med andra, tar reda på fakta, analyserar en fråga ur olika perspektiv. Bryter ned problem i sina beståndsdelar och skiljer mellan huvudsak och bisak; tänker logiskt; drar de rätta slutsatserna med utgångspunkt från tillgänglig information. Skapar detaljerade projektplaner med väldefinierade mål och med tydligt angivna åtgärder för hur målen ska uppnås. Fastställer tydliga prioritering; planerar verksamheten för att optimera användningen av tid och resurser; övervakar arbetets gång mot målet. Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Beslutsam (-) Social säker (+) Sifferorienterad (+) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Detaljorienterad (+) Dominerande (+) Ihärdig (+) Orolig (+) AFFÄRSTÄNKANDE Kompetens Definition Har samband med Strategiskt perspektiv Affärsmässighet Kreativitet Karriär Har ett långsiktigt synsätt, tänker i breda banor, överväger många alternativ när det gäller att skapa en vision för den framtida organisationen. Väl insatt i finansiella och kommersiella frågor; fokuserad på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter och på verksamheter som ger störst avkastning. Presenterar nya och spännande idéer; ser oprövade infallsvinklar; ogillar slentriantänkande. Tar ansvar för den egna utvecklingen; söker aktivt efter möjligheter till förkovran och karriärutveckling; vill ha synpunkter på egna brister så att de kan korrigeras. Konventionell (-) Detaljorienterad (-) Sifferorienterad (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Konventionell (-) Variantionssökande (+) Prestations inriktad (+)

6 6 DYNAMIK Kompetens Definition Har samband med Självförtroende Utstrålning Beslutsförmåga Arbetsglädje Initiativ Kunna övertyga Oberoende och tillitsfull; har en realistisk tro på den egna förmågan att vidta lämpliga åtgärder och att lyckas med uppgiften; kan hantera protester och opposition. Ger ett gott första intryck; har pondus; framstår som kraftfull och trovärdig. Beredd att fatta bestämda och snabba beslut och att göra definitiva vägval - om så krävs även utifrån ett begränsat beslutsunderlag. Entusiastisk och hängiven; kan arbeta hårt och ihärdigt under långa tidsperioder. Initiativrik och självgående; skapar tillfällen och tar vara på dem, skrider till handling och behåller greppet om den fortsatta utvecklingen. Kan påverka andra människors åsikter och attityder; driver igenom egna förslag, planer och idéer; en skicklig förhandlare. Frispråkig (+) Socialt säker (+) Blygsam (-) Övertygande (+) Frispråkig (+) Utåtriktad (+) Socialt säker (+) Democratisk (-) Omtänksam (-) Svårsårad (+) Beslutsam (+) Optimistisk (+) Energisk (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Dominerande (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+) Övertygande (+) Frispråkig (+) Socialt säker (+) Psykologisk (+) OPERATIONELL ENERGI Kompetens Definition Har samband med Kvalitets tänkande Kundorientering Arbetar för att uppnå och bibehålla normer och kvalitet; ställer höga krav, både på andras och egna prestationer. Angelägen om att kunderna får snabb, effektiv och personlig service; mån om att tillmötesgå individuella kundbehov. Är drivande, åstadkommer resultat, ser till att projektmålen uppnås. Analytisk (+) Detaljorienterad (+) Ihärdig (+) Orolig (+) Sälskaplig (+) Omtänksam (+) Anpassningsbar (+) Ihärdig (+) Dominerande (+) Ihärdig (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+)

7 7 3 Stressors Stressors i samband med arbetets organisation Stressor Definition Har samband med Förändring och Osäkerhet Ändring i organisationskultur, struktur, systemer och arbetsmetoder; ändring av befattning/roll eller roll kwalifikationer; ändring av arbetplats eller arbetsmiljö; Tvetydighet, oberäknelighet, osäkerhet, i kombination eller orsakad av dessa förändringar. Oberäknelighet och plötsligt ändrade villkor, ständigt behov att kämpa sig igenom och problemlösning utan att kunna planera i förväg. Konventionell (+) Teoretisk (-) Kreativ (-) Variations sökande (-) Regelstyrd (+) Oförutsebara förhållanden Detalj medveten (+) Ihärdig (+) Stark tidspress Ständig arbetspress med deadline och pressad tidsfrist. Ihärdig (+) Avspänd (-) Orolig (+) Avsaknad av klara mål Byråkratiska strukturer Avsaknad av strategi och tydlig riktning. Prestations inriktad (+) Vara tvungen till att arbeta i en byråkratisk tvångströja och att orka med en auktoritär, hierarkisk, traditionell organisation. Vara tvungen att arbeta med oändliga pappershögar och/eller onödig byråkrati. Demokratisk (+) Konventionell(-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Stressors i samband med arbetsmiljö Stressor Definition Har samband med Sälja/förhandla Offentlig uppträdande Dåliga arbetsförhållanden Avsaknad av social stöd Budbärare av dåliga nyheter Management Samarbete med kolleger Avsaknad av social kontakt Vara tvungen att övertyga och övertala och att sälja idéer och produkter och att förhandla i komplexa situationer. Övertygande (-) Utåtriktad (-) Socialt säker (-) Anpassningsbar (-) Utåtriktad (-) Socialt säker (-) Vara tvungen till att uppträda offentlig och att kommunicera med publiken. Gräl och strid, meningsskiljaktigheter på arbetet. Övertygande (-) Socialt säker (-) Svårsårad (-) Att dra med sig tunga bördor, att måste bedöma och ta svåra beslut; att handskas med mödosamma, besvärliga processer utan andras stöd. Att vara tvungen att vara budbärare av dåliga nyheter eller obehagliga fakta eller att vara tvungen till att verkställiga beslut med svåra sociala konsekvenser. Ta ansvar för verkställandet och kontroll över andra, och att organisera andras arbeten, att måsta vara chefen. Vara en del av laget i stället för att själv ta kontroll och sträva efter sina egna mål. Att arbeta separat, avskiljd från andra under långa perioder. Avsaknad av möjligheter till social interaktion. Svårsårad (-) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Svårsårad (-) Dominerande (-) Independent Minded (-) Affiliative (+) Socially Confident (-) Dominerande (+) Sällskaplig (-) Blygsam (-) Democratisk (-) Omtänksam (-) Anpassningsbar (-) Konkurrens inriktad (+) Egensinnig (-)

8 8 Stressors i samband med ens känsla av värdering Stressor Definition Har samband med Brist på inflytande Brist på erkännande Brist på autonomi Brist på möjlighet att påverka Brist på utvecklings perspectiv Grusade ambitioner Avsaknad av varje form av auktoritet eller inflytande, inte ha någon möjlighet att påverka situationen. Avsaknad av formell position eller status, brist på erkännande för ens prestationer. Avsaknad av frihet, självständighet och/eller chanser att ta initiativ. Avsaknad av möjlighet att vara del av eller påverka beslutsformningsprocessen. Minskad möjlighet att förbättra sin position i organisationen eller att få nya utmaningar. Att uppleva blockader för ens aspirationer eller när man sträar efter vissa mål, att vara tvungen till att arbeta i en arbetsomgivning utan resultatorientering. Dominerande (+) Sällskaplig (-) Socialt säker (+) Blygsam (-) Konventionell (+) Konkurrens inriktad (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Analytisk (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Blygsam (-) Presationsinriktad (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Stressors i samband med arbetets innehåll Stressor Definition Har samband med Lösa komplexa problem Brist på intellektuell utmaning Obstakel mot kreativiteten Rutinarbete Svåra beslut Att ha att göra mycket komplexa arbetsuppgifter, som kräver svåra intellectuella kvalifikationer. Att vara tvungen att arbeta i en omgivning utan intellectuella stimulanser. Brist på möjlighetertill att utveckla och bidra med egna idéer. Brist på variation i förutsägbara arbetsuppgifter som knappast kräver någon kvalifikation och som inte är tilltalande. Att tvingas ta ansvar för impopulära och diskutabla beslut. Sifferorienterad (-) Analytisk (-) Teoretisk (-) Kreativ (-) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Kreativ (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Konventionell (-) Teoretisk(+) Kreativ (+) Variations sökande (+) Detaljmedveten (-) Ihärdig (-) Egensinnig (-) Omtänksam (+) Svårsårad (-) Beslutsam (-)

9 9 4 Belbin team roller Roll Typiska grunddrag Positiva egenskaper Godtagbara svagheter Chairman (CH) Lugn, självsäker, behärskad En förmåga att ta hand om och att Genomsnittlig begåvad vad beträffar fördomsfritt välkomna värdefulla bidrag med intellect och kreativ förmåga. från deltagarna, utan förutfattad mening. En stark målinriktning. Shaper (SH) Nervös, utåtriktad, dynamisk Driver på och beredd att utmana tröghet, inaktivitet, självbelåtenhet eller självbedrägeri. Benägen till provokation, irritation och otålighet. Plant (PL) Individualistisk, eftertänksam, okonventionell Snille med föreställningsförmåga, begåvad, allsidiga kunskaper Upp i skyn, benägen att bortse från praktiska detaljer eller umgängesregler. Monitor Evaluator (ME) Allvarsam, oemotionell, försiktig Resource Utåtvänd, entusiast, Investigator nyfiken, kommunikativ (RI) Completer Finisher (CF) Team Worker (TW) Company Worker (CW) Noggrann, välordnad, samvetsgrann, angelägen Socialt, vänlig, mänsklig, känslig Konservativ, plikttrogen, förutsägbar Värdeomdöme, diskretion, beräknande, envis. En förmåga att kontakta människor och att explorera nya saker. Förmåga att reagera positivt på utmaningar. En förmåga att fullfölja. Perfektionism. En förmåga att besvara människor och vara känslig för situationer och att befordra laganda. Organisationsförmåga, praktisk, sunt förnuft, arbetsam, självdisciplin. Saknar inspiration eller förmågan att motivera andra. Benägen att tappa intresse efter den första tjusningen har gått över. En benägenhet att bekymra sig om små saker. En ovillighet att släppa obeslutsamhet i krislägen. Brist på flexibilitet, mindre mottaglig för obevisade idéer Roll Chairman (CH) Shaper (SH) Plant (PL) Monitor Evaluator (ME) Övertygande (+) Dominerande (+) Övertygande (+) Frispråkig (+) Sällskaplig (-) Övertygande (-) Frispråkig (+) Utåtriktad (-) Resource Övertygande (+) Investigator Utåtriktad (+) (RI) Socialt säker (+) Completer Finisher (CF) Team Worker (TW) Company Worker (CW) Dominerande (-) Sällskaplig (-) Sifferorienterad (+) Utåtriktad (-) Egensinnig (-) Dominerande (+) Socialt säker (-) Sifferorienterad (+) Socialt säker (+) Utåtriktad (+) Dertaljmedveten (-) Avspänd (-) Konventionell (-) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Blygsam (-) Variations sökande (+) Anpassningsbar (+) Analytisk (+) Konventionell (+) Blygsam (+) Omtänksam (+) Variations sökande (-) Detaljorienterad (+) Har samband med Avspänd (+) Orolig (+) Behärskad (-) Konkurrens inriktad (+) Kreativ (+) Strategisk (-) Detaljmedveten (+) Optimistisk (-) Tillitsfull (-) Strategisk (-) Avspänd (+) Worrying (-) Optimistisk (+) Detaljorienterad (+) Ihärdig (+) Regelstyrd (+) Sifferorienterad (-) Analytisk (-) Kreativ (-) Ihärdig (+) Regelstyrd (+) Svårsårad (+) Optimistisk (+) Behärskad (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+) Detaljinriktad (-) Svårsårad (-) Behärskad (+) Prestations inriktad (-) Beslutsam (-) Tillitsfull (+) Energisk (+) Beslutsam (+) Avspänd (-) Orolig (+) Behärskad (+) Svårsårad (-) Konkurrens inriktad (-) Beslutsam (-) Behärskad (+) Beslutsam (-)

10 10 5 Ledarstilar MANAGEMENT STIL Directiv manager Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Lagledning, Ihärdighet, Beslutsförmåga, Den DIREKTIVA MANAGERN har benägenheten att dominera andra. Han/hon dirigerar i viss mån sina underordnade och ger instruktion. Han/hon driver organisationen utifrån definierade mål och evaluerar sina subordnade mot deras bidrag till realisationen av dessa mål. Utvecklare Lagledning, Delegering, Strategisk perspektiv, Kunna övertyga UTVECKLAREN är framtidsinriktad och engagerar sig för att realisera en vision. Han/hon är deltagare i och ledare av realiseringsprocessen, uppmuntrar andra till lagarbete och ständigt bättre prestation och ställer för sig själv och andra gång på gång nya genomförbara (del)mål. Demokratisk manager Förvaltare Personalutveckling, Flexibilitet, Kunna övertyga Delegering, Ihärdighet, Strategisk perspektiv Den DEMOKRATISKA MANAGERN ser organisationer som sociala system och accepterar människor som de är. Han/hon är människointresserat, riktar sig på att optimalisera lagprestationen och är hängiven att lösa konflikter när de uppstår. Han/hon är empatisk och stödjar och motiverar andra. FÖRVALTAREN håller avstånd och delegerar. Han/hon har förmågan att förse sig med den rätta informationen beträffande operationens framsteg och äger nätverk av högsta kvalitet både inom och utanför organisationen. Sina interventioner är riktade mot att korrigera avvikelser från den rätta målriktningen. Entreprenör Förhandlare Lagledning, Strategisk perspektiv, Kreativitet Flexibilitet, Stresstolerans, Ihärdighet, Kunna övertyga ENTREPRENÖREN är en praktisk förnyare som kan bygga upp saker från grunden och får de att växa. Han/hon är målinriktad och strävar med stort engagemang efter att realisera sina mål. Sina underordnade kommer, tack vare den tydligt utsatta kursen, att vara mycket hängiven att bidra till målrealisationen. FÖRHANDLAREN har styrkan att uppnå resultat i komplexa omgiviningar med många olika intressenter. Han/hon har förmågan att förstå och umgås med skilda motiv och argument av de olika intressenterna. Sina interventioner är riktade mot att få inflytelse i och påverka situationen sådant att man slutligt kan nå uppgörelse.

11 11 VÄXELVERKAN MED MÄNNISKOR Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Kommunikator Utstrålning, Kunna övertyga (2x) KOMMUNIKATORN vet hur man får folk i rörelse. Han/hon har en anmärkningsvärd förmåga att kommunicera tydliga budskap och har i sitt sätt att uttrycka sig stor övertygelse och känsla för timing och kontext. Mobilisator Coachande ledare Networker Lagspelare Teambuilder Utstrålning, Initiativ Personalutveckling, Beslutsförmåga Relationer (2x), Självförtroende, Initiativ Samarbetsförmåga (2x), Flexibilitet Providing direction, Sätta mål MOBILISATORN har styrkan att engagera människor i sin förändringssträvan. Han/hon har en förmåga att, med målinriktade initiativ, översätta sin positiv relation med människor till en gemensam målorientering. Den COACHANDE LEDAREN har förmågan att fria potentiella kvaliteter i andra människor och få dem att uppnå förbättrad funktionerade och personlig utveckling. Den coachande ledaren i engagerad och uppmärksam, men håller tillräcklig avstånd för att uppmuntra den andra till reflektion och lärdom. NETWORKERN är kompetent i att bygga och underhålla relationer och glädjar sig med att röra sig omkring i nätverk som är nyttiga för sin professionella roll. Han/hon har förmågan att sammla tillämplig information från talrika källor i dessa nätverk. LAGSPELAREN har en människoorientering och är en social person. Han/hon appassar sig till laget och vill samarbeta i att realisera organisationens mål. Där så behövs kommer han/hon att stödja och uppmuntra andra. TEAM BUILDERN tror på utvecklingsbarheten van människor och laget. Sitt perspektiv är det av 'team effectiveness' och lagsuccé på längre sikt. Han/hon har känsla för den individuella läroprocessen hos den individuella underordnade, men han/hon förlorar inte sin syn på korttidsmålsättningarna.

12 12 PROBLEM ANALYS & ORGANISATIONS UTVECKLING Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Problemlösare Lagledning, Problemanalys, Initiativ, PROBLEMLÖSAREN utmanas av problemet och tycker om att diagnosticera, lösa och förebygga problem. Han/hon har förmågan att utforska problem genom att ställa de rätta frågorna. Sak samma om det gäller fakta eller känslor, ekvation eller emotion, problemlösaren arbetar ständigt på problemens lösning. Byggare/ Realisator Process vägledaren Uppsikts hållaren Strateg Konsept utvecklare Lagledning, Delegering, Beslutsförmåga, Delegering, Problemanalys, Organisationsstyrning, Kvalitetstänkande Lagledning, Strategisk perspektiv, Självförtroende, Kunna övertyga Strategisk perspektiv, Kreativitet, Initiativ BYGGAREN/REALISATORN operationaliserar en vision genom att utveckla organisationen och att få den att funktionera. Han/hon är förändringsorienterad och vill gärna implementera. Hon/hon leder transformationen från den konseptuella modellen tills funktionerandet. PROCESS VÄGLEDAREN ser organisationer som en sammansättning av processer. Kvaliteten av produktions processen beror på den kvalitativa och kvantitativa insatsen av människor. Process vägledaren fokuserar på att optimera människoprestationen, båda från individen och laget, i att realisera organisationens mål. UPPSIKTSHÅLLAREN fokuserar på kontinuiteten av produktionsprocessen. Han/hon håller uppsikt över kvaliteten i produkten och processen och är motiverat för att uppnå hög kundbelåtenhet och positiva arbetsrelationer. Han/hon stimulerar sina underordnade och bevekar dem till goda arbetsprestationer. STRATEGEN har en framtidorientering och ser det strategiska perspektivet. Han/hon har förmågan att övertyga och engagera andra i sin vision och genom att skapa långtidsperspektivet som inspirerar andra och sig själv. KONSEPTUTVECKLAREN är en konseptuell tänkare med förmågan att logiskt resonera och kraften att realisera. Han/hon är en kompetent formgivare av processer och processregler och beskrivningar som behövs för att realisera sina idéer och för att få organisationen att funktionera. Han har också förmågan att få andra att komformera sig och arbeta med det.

13 13 DYNAMIK Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Initiativrik Utstrålning, Initiativ (3x), Initiativrik är ledarna med en anmärkningsvärd och stark förmåga att stimulera organisationen genom succérika initiativ. Engagemang Utstrålning, Arbetsglädje (3x), Den energiska ledaren med förmågan att driva på. Beslutsam Utstrålning, Beslutsförmåga (3x), Den snabba beslutsamma ledaren som är aktions inriktad. Övertygande Rationell Målinriktad Utstrålning, Kunna övertyga (3x), Organisationsstyrning, Utstrålning, Lagledning, Självförtroende, Arbetsglädje, Ledaren som har en stark förmåga att övertyga och påverka andra. Rationella ledare har en förmåga att definiera och kommunicera tydliga målsättningar och att realisera dessa på ett effektivt sätt. Målinriktade ledare är självsäkra och har ett starkt behov att realisera de mål som de har satt för sig själv och sina medarbetare. De håller sig till de stora drag och tappar sig inte bort i detaljer.

14 14 6 Arbets stilar ARBETS ORIENTERING Produktiv Arbetare Participativ Arbetare Analytisk Arbetare Utmanare Kvalitets tänkare Stil Kopplad till kompetens Beskrivning LAG ORIENTERING Stresstolerans, Ihärdighet, Kvalitetstänkande, Kundorientering, Samarbetsförmåga, Flexibilitet, Problemanalys, Organisationsstyrning, Problemanalys, Strategisk perspektiv, Utstrålning Organisationsstyrning, Självförtroende, Kvalitetstänkande (2x), Den produktiva arbetaren är hängiven till att realisera sin arbetsuppgift på ett starkt kvalitativt sätt. Han/hon föjler instruktioner och riktlinjer, är tjänstvillig och ihärdig i att slutföra sitt uppdrag. Den participativa arbetaren vill leverara ett starkt bidrag i uppdragets verkställande, Han/hon är flexibel, har ett positivt kritiskt tillmötesgående och håller sig själv motiverad och fokuserad på lagets identifierade gemensamma målsättningar. Den analytiska arbetaren är lösningsorienterad och arbetar metodisk genom att systematisk utforska det uppgiften. Han/hon är kompetent i att uttänka lösningar som kommer att bidra till de indentifierade målsättningar. Utmanaren är ivrig i att analysera och utveckla sin egen bedömning och har een bra känsla vad som förväntas av honom/henne. Han/hon är en kritisk medarbetare som vill förstå varför arbetat måsta äga rum. Utmanaren försöker ställa sig frågor beträffande sammanhanget och vill känna till avsikten bakom uppgiften. Kvalitetstänkaren vill leverera ett bidrag genom att fokusera på (tillverknings/utvecklings)processens kvalitet. Han/hon koncentrerar sig på att testa och pröva aktiviteter och (del)lösningar gentemot formulerade mål, normer, stadgar, villkor och kvalitetsrestriktioner. Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Stimulator Samarbetsförmåga, Flexibilitet, Kundorientering, Execution Stimulatorn är övertygad om att målsättningens realisation är en produkt av lagarbete. Stimulatorn är hängiven till att bidra till det gemensamma lagansträngningen och lagets prestanda. Han/hon är anpassningsbar och smidig och stimulerar andra lagmedlemmar till att bidra till lagets resultat. Activ Organisator Kreativ Lagspelare Social Lagspelare Teamwork, Management control, Utstrålning, Kunna övertyga, Verställighet Samarbetsförmåga, Problemanalys, Strategisk perspektiv, Kreativitet, Samarbetsförmåga (2x), Relationer Den aktiva organisatorn är en lagmedlem som systematisk, övertygande och med stor iver startar upp aktiviteter som, i sina ögon behövs för att realisera de tilltänkta målsättningar. Detta är varför den aktiva organisatorn har stort inflytande på den pågående realisationsprocessen. Den kreativa lagspelaren är aktiv och uppfinningsrik. På grund av en klar analys och en ofta markant formulerad syn på de tilltänkta målsättningarna tar han med sig laget i sitt, emellanåt vitaliserande, tillvägagångssätt att handskas med problem och utmaningar. Den sociala lagspelaren har övertygelsen att topp prestationer enbart kan uppnås att topp teams. Han/hon finner sin motivation i att delta i sådana lag och är hängiven i att stimulera en gos arbetsklimat och underhåller utomordentliga relationer med samtliga kolleger i laget. Coachande Lagspelare Personalutveckling, Utstrålning Den coachande lagspelaren har förmågan att utlösa andras förmågor och kvaliteter och hjälpa dem att bli mera effektiv, så att de optimalt bidrar till lagarbetets resultat. Han/hon är engagerad och omsorgsfull, men håller tillräcklig avstånd för att sporra de andra till reflektion och lärdom.

15 15 PROBLEM/KUND ORIENTERING Modell Byggare Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Strategisk perspektiv, Kreativitet, Initiativ Modellbyggaren är teoretisk tänkare med förmågan att resonera logisk och analytisk och att formulera de rätta förutsättningarna for succérika lösningar. Med sina lösningskoncepter förmår han/hon att oftast övertyga sina kolleger. Problem analist Problemlösare Tjänaren Service Leverantör Problemanalys (2x), Initiativ, Affärsmässighet, Kundorientering, Ihärdighet, Problemanalys, Utstrålning, Kundorientering Problem analisten är fokuserad på analys och konstruktion av lösningsalternativ som kan bidra till de tilltänkta målsättningarnas realisation. Det kan då handla om de ursprungliga målen eller de problem och hinder man möter på vägen. Problemlösaren känner sig utmanad av problemet och fokuserar på att diagnostisera och att lösa problemet. Med energisk sammanbitenhet tränger han/hon till problemet kärna och kommer med en gedigen lösning. Tjänaren är hängiven till att skapa en fruktbar kundrelation. Han/hon är en utomordentlig nätverkare, som å ena sidan ser kundens behov medan han/hon å andra sidan anstränger sig för att leverera de rätta tjänsterna. Service leverantören är tjänstvillig och kundorienterad. Han/hon är empatisk, en bra lyssnare och grundlig i att förstå sig på problemet. Han/hon gör en täckande diagnos och hittar en lösning för det påträffade problemet.

16 16 7 KUND UTVECKLINGS ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Säljare Cold canvassing Ännu låg kundintimitet Kundbehov fortfarande okänd Account Utvecklare Utveckling kundrelationen Tillltagande kundintimitet Kundbehov fortfarande okänd Anbudsansvarig Anbudsfasen Kundbehovet känd Erbjuda tjänster till kund Leveransansvarig Delivery Phase Kundbehovet känd Hög kundintimitet Affärsmässighet, Självförtroende, Utstrålning, Kunna övertyga, Kundorientering Organisationsstyrning, Strategisk perspektiv, Affärsmässighet, Kunna övertyga Lagledning, Ihärdighet, Affärsmässighet, Kvalitetstänkande Affärsmässighet, Utrstrålning, Kundorientering Säljaren är starkt fokuserat på att utveckla nya relationer. Han/hon har en medfödd nätverk talang och tycker om att lära känna människor. Han/hon anstränger sig i att förvandla nya kontakter till varaktiga kundrelationer. Han/hon motiveras starkt av att bygga nätverk och att öppna kundrelationen för sitt företags tjänster. Account utvecklaren bygger en varaktig kundrelation genom att rekognosera nyckelpersoner inom kundorganisationen. Han/hon (arbetar för och) regisserar ett starkt kontaktnätverk mellan kundorganisationen och den egna organisationen. Den Anbudsansvarige fokuserar på affärsskapandet efter att kunden yttrar sig om ett visst behov tills att kontraktet är tecknat. Han/hon sammanställer anbudsgruppen och leder budgivningsarbetet, organiserar kommunikationen med kunden och kortslutar där det finns möjlighet till att rivstarta och följer noggrann kundens unningsprocess. Den Leveransansvarige är kundens affärspartner under hela leveransprocessen. Han/hon ses av kunden som leveransorganisationens representant under denna fas och ser samtidigt till att kunden betalar för levererade tjänster, diskuterar eventuella känsligheter och försöker hela tiden att identifiera nya affärsmöjligheter.

17 17 8 KOMMERSIELLA ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Account Executive Jaga nya affärer Leveransföretagets representant Starkt kommersiellt beteende Personlig Coach Kundens förtroendeperson Empatisk, stödjande Beteendet blir inte uppfattad som kommersiell Leverans Manager Levererar lösningar Starkt engagerat i att bistå kunden Uppfattas av kunden som Mr. Delivery Leading Partner Executiv nivå / kundens motpart Upptrappningsnivå vid konflikter Avstånd till det operationella leveransarbetet Samarbetsförmåga, Affärsmässighet Personalutveckling, Problemanalys, Strategisk perspektiv Affärsmässighet, Utstrålning, Kundorientering, Omdömet, Strategisk perspektiv, Kunna övertyga En Account Executive koördinerar kundkontakterna. Han/hon fokuserar på att identifiera kundbehovet, tar initiativ till att skapa affärsåtaganden genom att underhålla dialogen med kundens nyckelpersoner och etablerar kontakter mellan specialister och experts med avsikten att utveckla affärstillfällen. Den Personliga Coachen är en person som kundens ledning starkt litar på. Han/hon uppfattas som en värdefull rådgivare som förstår sig på kundens situation och utmaningarna, kompetent nog för att fungera som sparringpartner i att hitta lösningar. Även om personen har en utmärkt kommersiell talang, ett för kommersiellt beteende kan riskera den speciella förtroendeposition. Leverans Managern har sin fokus på 'delivery excellence' och verkställandet av leveransarbetet. Han förstår sig på kontraktdetaljerna och ser till att den överenskomna tjänsten levereras i tid och över kundförväntan. Leveransmanagern följer och vägleder kundens förväntningar. Han/hon signalerar och definierar kompletterande behov. Han/hon handlägger ändrings förslag. Leading Partnern är kundens referenspartner på direktionsnivå. Han/hon är en hängiven sponsor av projektet/programmet and angageras i officiella evenemang: som ledande motpart i det formella kontraktundertecknandet, under leveransprocessen i officiella situationer, när kontraktets omfattning revideras eller när konflikter behöver lösas. Han/hon underhåller kontakt med kundorganisationens högsta ledning.

18 18 9 PROGRAM MANAGEMENT ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Program Ledare Skapar visionen Förväntnings management Starka mobiliserande kvaliteter Program Realisator Utvecklar planen Förmåga att omsätta idéer till utförbara planer Starkt verkställande förmåga Operationell ProgrMgr Organiserar leveransprocessen Fokuserar på utförbarhet Bygger leveransteamet och leder leveransarbetet Inspirerande ProgrMgr Verkställer förändringen Mobiliserar och vägleder människor Starkt fokuserat på succérik leverans Mångkulturellt medvetande, Kreativitet, Kunna övertyga, Ihärdighet Strategis perspektiv, Lagledning, Utstrålning Kunna övertyga, Organisationsstyrning, Lagledning, Delegering, samarbetsförmåga, Ihärdighet, Program Ledaren är den ledande personen i förändringsprogrammet Han/hon har en klar förståelse av kundorganisationens processer och behov, skapar visionen, formger propositionen, har förmågan att stämma av och förbinda organisationen och vet hur man skall binda de bägge organisationerna (kunden och leverantören). Program Realisatorn organiserar programmets aktiviteter; han/hon skapar realisationsplanerna, tar nödvändiga initiativ för att komma igång med förverkligandet, mobiliserar organisationerna, tar hand om bemanningen och sätter mål. Han/hon styr och leder program arbetet, håller noga ögonen på beredskapen i kundorganisationen och förväntningarna i kundorganisationens ledning. Operationella Program managern har ansvar för projektgenomförandet i tid, inom de definierade tids- och kostnadsramarna. Han/hon bavakar projektets framskridande och tar nödvändiga åtgärder som möjliggör leveransen. Han/hon tar hand om projektbemanningen och dess vägledande, sätter standards och organiserar hur projektet skall utföras. Han/hon känner sig personligen ansvarig for att resultat levereras. Den Inspirerande Program managern är en ledare som har förmågan att inspirera och leda människor till 'delivery excellence'. Han/hon förstår att delegera men vet ochså när han/hon behöver ingripa och korrigera. Den inspirerande Program managern skapar ett perfekt arbetsklimat för optimalt resultat.

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation Strategiskt och kommunikativt ledarskap i en organisationskultur med unga medarbetare En fallstudie på en telemarketingavdelning Linda Nordén Sociologiska institutionen Medie-

Läs mer

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer