Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller"

Transkript

1 Definitioner 1 OPQ personlighetsdimensioner 2 Kompetenser 3 Stressorer 4 Teamroller 5 Ledarstilar 6 Medarbetarstilar 7 Kund utvecklings roller 8 Kommersiella roller 9 Program Management roller 2011, Copyright Leadership Development processes and enablers B.V. Bilaga 4 till LDT Användar handboken

2 2 1 OPQ32 personlighets dimensioner Relationer förklaring låg score Dimension förklaring hög score Försöker sällan få andra att ändra åsikt, tycker inte om att sälja, trivs inte i förhandlingssituationer. Övertygande Tycker om att sälja och trivs i förhandlingssituationer, vill gärna få andra att ändra åsikt. Låter gärna andra ta kommandot, tycker inte om att säga till andra vad de ska göra. Håller tillbaka kritik, uttrycker inte alltid sina tankar och åsikter. Accepterar majoritetens beslut, beredd att följa gruppen. Tyst och reserverad i grupper, tycker inte om att vara i centrum. Har inget emot ensamarbete, något av en ensamvarg, längtar sällan efter sällskap. Föredrar informella sammanhang, kan känna sig osäker tillsammans med nya människor. Uppmärksammar omgivningen på sina styrkor och prestationer, berättar om personliga framgångar. Är beredd att ta beslut utan att rådfråga någon, föredrar att själv fatta beslut. Begränsar sin omtanke och sympati till en snäv krets, förblir oberörd av andras personliga problem. Dominerande Frispråkig Egensinnig Utåtriktad Sällskaplig Socialt säker Blygsam Demokratisk Omtänksam Tar gärna kommandot, talar om för andra vad de ska göra. Uttrycker öppet sina åsikter, tydliggör meningsskillnader, är beredd att kritisera andra. Använder helst sina egna metoder, kan sätta sig över majoritetsbeslut. Uppträder livfullt i grupper, har lätt att prata, gillar uppmärksamhet. Tycker om sällskap, vill ha människor omkring sig, längtar efter gemenskap. Känner sig lugn och trygg vid första mötet med nya människor, är avslappnad i formella sammanhang. Talar ogärna om de egna prestationerna, håller sina personliga framgångar för sig själv. Rådgör med andra, uppmuntrar andra att medverka i beslutsprocesser, mindre benägen att fatta beslut själv. Är välvillig och omtänksam, hjälpsam och stödjande, bryr sig om människor med problem. Thinking style förklaring låg score Dimension förklaring hög score Föredrar att arbeta utifrån åsikter och känslor snarare än fakta och siffror, är benägen att undvika statistik. Sifferorienterad Tycker om att arbeta med siffror och att analysera statistik, grundar sina beslut på fakta och siffror. Ser inte potentiella begränsningar, är ingen kritisk analytiker, letar sällan efter fel. Ifrågasätter inte orsakerna till människors beteende, brukar inte analysera människor. Stödjer förändringar i arbetsmetoder, föredrar nya tillvägagångssätt, är inte så konventionell. Föredrar praktiska frågor framför teoretiska, vill inte befatta sig med abstrakta begrepp. Mer intresserad av att utveckla befintliga idéer än av att hitta nya lösningar, sällan kreativ och nyskapande. Föredrar fasta rutiner, är beredd att göra repetitivt arbete, söker inte variation. Beter sig på samma sätt oavsett situation, uppträder sällan annorlunda mot olika människor. Analytisk Psykologisk Konventionell Teoretisk Kreativ Variations sökande Anpassningsbar Granskar information på ett kritiskt sätt, ser potentiella begränsningar, koncentrerar sig på felaktigheter. Försöker förstå motiv och beteenden, är intresserad av att analysera människor. Föredrar väletablerade och konventionella metoder. Intresserad av teorier, diskuterar gärna i abstrakta termer. Genererar nya idéer, älskar att vara kreativ, hittar originella lösningar. Vill ha omväxling, provar nyheter, ändrar gärna sina rutiner, blir ofta uttråkad av rutinarbete. Anpassar sitt beteende efter situationen, bemöter inte alla på samma sätt.

3 3 Fokuserar hellre på aktuella frågor än på de långsiktiga, mindre benägen att ha ett strategiskt perspektiv. Absorberas troligtvis inte av småsaker, mindre organiserad och systematisk, ogillar detaljarbete. Anser att tidsramar är flexibla, kan lämna arbetsuppgifter oavslutade. Begränsas inte av regler och procedurer, beredd att bryta mot regler, ogillar ofta byråkrati. Strategisk Detaljmedveten Ihärdig Regelstyrd Har ett långsiktigt perspektiv, sätter upp mål för framtiden, tänker strategiskt. Koncentrerar sig på detaljer, är metodisk, organiserad och systematisk, kan bli helt absorberad av småsaker. Inriktad på att genomföra sina åtaganden, framhärdar till dess arbetsuppgifterna är avslutade. Följer regler och förordningar, föredrar tydliga riktlinjer, bryter ogärna mot regler. Feelings and emotions förklaring låg score Dimension förklaring hög score Tenderar att känna sig spänd, har svårt att koppla av, är uppvarvad efter arbetet. Avspänd Har lätt att koppla av, känner sig sällan spänd, är vanligtvis lugn och obekymrad. Känner sig lugn före viktiga händelser, påverkas sällan av viktiga evenemang, oroar sig inte. Känslig, såras lätt av kritik, blir upprörd av orättvisa kommentarer eller förolämpningar. Bekymrad över framtiden, förväntar sig ofta det värsta, fokuserar på de negativa sidorna. På sin vakt mot människors avsikter, har svårt att lita på andra, är inte lättlurad. Visar öppet sina känslor och har svårt att dölja dem. Uppskattar ett jämnt och lugnt tempo, ogillar stor arbetsbelastning. Ogillar att konkurrera med andra, anser det viktigare att delta än att vinna. Är inte så inriktad på att göra karriär, sätter mål som är realistiska snarare än ambitiösa. En försiktig beslutsfattare, vill tänka igenom besluten i lugn och ro. Orolig Svårsårad Optimistisk Tillitsfull Behärskad Energisk Konkurrens inriktad Prestations inriktad Beslutsam Blir ofta nervös inför viktiga händelser, oroar sig för att något ska gå fel. Är inte lättsårad, kan förbise förolämpningar, kan vara okänslig för personlig kritik. Förväntar sig att allt ska gå bra, ser det positiva i en situation, har framtidstro. Litar på människor, utgår från att de flesta är pålitliga och ärliga, tror på det som sägs. Kan dölja sina känslor för andra, blir sällan affekterad. Tycker om aktivitet, vill ha mycket att göra. Har behov av att vinna, gillar konkurrenssituationer, ogillar att förlora. Ambitiös och karriärinriktad, antar gärna krävande utmaningar. Fattar snabba beslut, har lätt att dra slutsatser, är inte så försiktig. Har inte varit så konsekvent i sina svar Konsistens Har varit konsekvent i sina svar

4 4 2 Kompetenser PERSONAL: LEDARSKAP Kompetens Definition Har samband med Lagledning Delegering Motivera andra Personal utveckling Ger medarbetarna klara direktiv; tar befälet, organiserar resurserna och leder teamet till en framgångsrikt lösning av uppgiften. Delegerar ansvar till lämpliga underordnade; ger medarbetarna frihet att arbeta självständigt och förser dem med de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med sin uppgift. Är entusiasmerande; gör medarbetarna målmedvetna och positivt inställda till uppgiften och får dem att vilja lyckas. Arbetar för att utveckla medarbetarnas kunskap och begåvning; bistår med konstruktiv kritik, uppmuntran och utbildningsmöjligheter; ger medarbetarna krävande uppgifter som sätter dem på prov och sporrar till fortsatt utveckling. Dominerande (+) Frispråkig (+) Beslutsam (+) Psykologisk (+) Detaljmedveten (-) Orolig (-) Tillitsfull (+) Övertygande (+) Psykologisk (+) Optimistisk (+) Tillitsfull (+) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Prestationsinriktad (+) PERSONAL: INTERPERSONLIGT Kompetens Definition Har samband med Omtänksamhet Samarbets förmåga Relationer Flexibilitet Stresstolerans Ihärdighet Mångkulturellt medvetande Visar hänsyn, respekt och engagemang gentemot andra människor; är intresserad av andras åsikter och visar tolerans för deras skiftande behov och synsätt. Samarbetar väl i syfte att uppnå teamets mål; låter andra ta del av information; stöder andra människor. Skapar och upprätthåller relationer med människor på alla nivåer; får människor att slappna av; bidrar till harmoni och samförstånd genom diplomatisk hantering av meningsskillnader och hotande konflikter. Anpassningsbar; mottaglig för nya idéer; beredd att hantera nya förutsättningar och omständigheter. Förblir lugn och behärskad i stressande situationer; tappar inte fattningen under press; kan ta kritik utan att komma med bortförklaringar eller gå till motangrepp. Slagtålig och uthållig; fortsätter sträva mot målet även i motgång (så länge det är realistiskt att uppnå); kan hantera besvikelse och bakslag. Kan kommunicera och umgås med människor från andra kulturer och har förståelse för deras synsätt i olika sammanhang. Frispråkig (-) Blygsam(+) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Egensinnig (-) Omtänksam (+) Anpassningsbar (+) Tillitsfull (+) Utåtriktad (+) Socialt säker (+) Tillitsfull (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Variations sökande (+) Anpassningsbar (+) Regelstyrd (-) Optimistisk (+) Avspänd (+) Orolig (-) Svårsårad (+) Optimistisk (+) Ihärdig (+) Optimistisk (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Frispråkig (-) Psykologisk (+) Anpassningsbar (+) Tillitsfull (+)

5 5 ANALYTISKT TÄNKANDE Kompetens Definition Har samband med Omdöme Informations hantering Problemanalys Sätta mål Organisations styrning Fattar rationella, realistiska och kloka beslut där alla tillgängliga fakta och alternativ har beaktats. Letar upp all information som är relevant för problemlösandet eller beslutsfattandet; rådgör med andra, tar reda på fakta, analyserar en fråga ur olika perspektiv. Bryter ned problem i sina beståndsdelar och skiljer mellan huvudsak och bisak; tänker logiskt; drar de rätta slutsatserna med utgångspunkt från tillgänglig information. Skapar detaljerade projektplaner med väldefinierade mål och med tydligt angivna åtgärder för hur målen ska uppnås. Fastställer tydliga prioritering; planerar verksamheten för att optimera användningen av tid och resurser; övervakar arbetets gång mot målet. Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Beslutsam (-) Social säker (+) Sifferorienterad (+) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Detaljorienterad (+) Dominerande (+) Ihärdig (+) Orolig (+) AFFÄRSTÄNKANDE Kompetens Definition Har samband med Strategiskt perspektiv Affärsmässighet Kreativitet Karriär Har ett långsiktigt synsätt, tänker i breda banor, överväger många alternativ när det gäller att skapa en vision för den framtida organisationen. Väl insatt i finansiella och kommersiella frågor; fokuserad på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter och på verksamheter som ger störst avkastning. Presenterar nya och spännande idéer; ser oprövade infallsvinklar; ogillar slentriantänkande. Tar ansvar för den egna utvecklingen; söker aktivt efter möjligheter till förkovran och karriärutveckling; vill ha synpunkter på egna brister så att de kan korrigeras. Konventionell (-) Detaljorienterad (-) Sifferorienterad (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Konventionell (-) Variantionssökande (+) Prestations inriktad (+)

6 6 DYNAMIK Kompetens Definition Har samband med Självförtroende Utstrålning Beslutsförmåga Arbetsglädje Initiativ Kunna övertyga Oberoende och tillitsfull; har en realistisk tro på den egna förmågan att vidta lämpliga åtgärder och att lyckas med uppgiften; kan hantera protester och opposition. Ger ett gott första intryck; har pondus; framstår som kraftfull och trovärdig. Beredd att fatta bestämda och snabba beslut och att göra definitiva vägval - om så krävs även utifrån ett begränsat beslutsunderlag. Entusiastisk och hängiven; kan arbeta hårt och ihärdigt under långa tidsperioder. Initiativrik och självgående; skapar tillfällen och tar vara på dem, skrider till handling och behåller greppet om den fortsatta utvecklingen. Kan påverka andra människors åsikter och attityder; driver igenom egna förslag, planer och idéer; en skicklig förhandlare. Frispråkig (+) Socialt säker (+) Blygsam (-) Övertygande (+) Frispråkig (+) Utåtriktad (+) Socialt säker (+) Democratisk (-) Omtänksam (-) Svårsårad (+) Beslutsam (+) Optimistisk (+) Energisk (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Dominerande (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+) Övertygande (+) Frispråkig (+) Socialt säker (+) Psykologisk (+) OPERATIONELL ENERGI Kompetens Definition Har samband med Kvalitets tänkande Kundorientering Arbetar för att uppnå och bibehålla normer och kvalitet; ställer höga krav, både på andras och egna prestationer. Angelägen om att kunderna får snabb, effektiv och personlig service; mån om att tillmötesgå individuella kundbehov. Är drivande, åstadkommer resultat, ser till att projektmålen uppnås. Analytisk (+) Detaljorienterad (+) Ihärdig (+) Orolig (+) Sälskaplig (+) Omtänksam (+) Anpassningsbar (+) Ihärdig (+) Dominerande (+) Ihärdig (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+)

7 7 3 Stressors Stressors i samband med arbetets organisation Stressor Definition Har samband med Förändring och Osäkerhet Ändring i organisationskultur, struktur, systemer och arbetsmetoder; ändring av befattning/roll eller roll kwalifikationer; ändring av arbetplats eller arbetsmiljö; Tvetydighet, oberäknelighet, osäkerhet, i kombination eller orsakad av dessa förändringar. Oberäknelighet och plötsligt ändrade villkor, ständigt behov att kämpa sig igenom och problemlösning utan att kunna planera i förväg. Konventionell (+) Teoretisk (-) Kreativ (-) Variations sökande (-) Regelstyrd (+) Oförutsebara förhållanden Detalj medveten (+) Ihärdig (+) Stark tidspress Ständig arbetspress med deadline och pressad tidsfrist. Ihärdig (+) Avspänd (-) Orolig (+) Avsaknad av klara mål Byråkratiska strukturer Avsaknad av strategi och tydlig riktning. Prestations inriktad (+) Vara tvungen till att arbeta i en byråkratisk tvångströja och att orka med en auktoritär, hierarkisk, traditionell organisation. Vara tvungen att arbeta med oändliga pappershögar och/eller onödig byråkrati. Demokratisk (+) Konventionell(-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Stressors i samband med arbetsmiljö Stressor Definition Har samband med Sälja/förhandla Offentlig uppträdande Dåliga arbetsförhållanden Avsaknad av social stöd Budbärare av dåliga nyheter Management Samarbete med kolleger Avsaknad av social kontakt Vara tvungen att övertyga och övertala och att sälja idéer och produkter och att förhandla i komplexa situationer. Övertygande (-) Utåtriktad (-) Socialt säker (-) Anpassningsbar (-) Utåtriktad (-) Socialt säker (-) Vara tvungen till att uppträda offentlig och att kommunicera med publiken. Gräl och strid, meningsskiljaktigheter på arbetet. Övertygande (-) Socialt säker (-) Svårsårad (-) Att dra med sig tunga bördor, att måste bedöma och ta svåra beslut; att handskas med mödosamma, besvärliga processer utan andras stöd. Att vara tvungen att vara budbärare av dåliga nyheter eller obehagliga fakta eller att vara tvungen till att verkställiga beslut med svåra sociala konsekvenser. Ta ansvar för verkställandet och kontroll över andra, och att organisera andras arbeten, att måsta vara chefen. Vara en del av laget i stället för att själv ta kontroll och sträva efter sina egna mål. Att arbeta separat, avskiljd från andra under långa perioder. Avsaknad av möjligheter till social interaktion. Svårsårad (-) Omtänksam (+) Psykologisk (+) Svårsårad (-) Dominerande (-) Independent Minded (-) Affiliative (+) Socially Confident (-) Dominerande (+) Sällskaplig (-) Blygsam (-) Democratisk (-) Omtänksam (-) Anpassningsbar (-) Konkurrens inriktad (+) Egensinnig (-)

8 8 Stressors i samband med ens känsla av värdering Stressor Definition Har samband med Brist på inflytande Brist på erkännande Brist på autonomi Brist på möjlighet att påverka Brist på utvecklings perspectiv Grusade ambitioner Avsaknad av varje form av auktoritet eller inflytande, inte ha någon möjlighet att påverka situationen. Avsaknad av formell position eller status, brist på erkännande för ens prestationer. Avsaknad av frihet, självständighet och/eller chanser att ta initiativ. Avsaknad av möjlighet att vara del av eller påverka beslutsformningsprocessen. Minskad möjlighet att förbättra sin position i organisationen eller att få nya utmaningar. Att uppleva blockader för ens aspirationer eller när man sträar efter vissa mål, att vara tvungen till att arbeta i en arbetsomgivning utan resultatorientering. Dominerande (+) Sällskaplig (-) Socialt säker (+) Blygsam (-) Konventionell (+) Konkurrens inriktad (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Analytisk (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Blygsam (-) Presationsinriktad (+) Konkurrens inriktad (+) Prestations inriktad (+) Stressors i samband med arbetets innehåll Stressor Definition Har samband med Lösa komplexa problem Brist på intellektuell utmaning Obstakel mot kreativiteten Rutinarbete Svåra beslut Att ha att göra mycket komplexa arbetsuppgifter, som kräver svåra intellectuella kvalifikationer. Att vara tvungen att arbeta i en omgivning utan intellectuella stimulanser. Brist på möjlighetertill att utveckla och bidra med egna idéer. Brist på variation i förutsägbara arbetsuppgifter som knappast kräver någon kvalifikation och som inte är tilltalande. Att tvingas ta ansvar för impopulära och diskutabla beslut. Sifferorienterad (-) Analytisk (-) Teoretisk (-) Kreativ (-) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Kreativ (+) Konventionell (-) Kreativ (+) Regelstyrd (-) Konventionell (-) Teoretisk(+) Kreativ (+) Variations sökande (+) Detaljmedveten (-) Ihärdig (-) Egensinnig (-) Omtänksam (+) Svårsårad (-) Beslutsam (-)

9 9 4 Belbin team roller Roll Typiska grunddrag Positiva egenskaper Godtagbara svagheter Chairman (CH) Lugn, självsäker, behärskad En förmåga att ta hand om och att Genomsnittlig begåvad vad beträffar fördomsfritt välkomna värdefulla bidrag med intellect och kreativ förmåga. från deltagarna, utan förutfattad mening. En stark målinriktning. Shaper (SH) Nervös, utåtriktad, dynamisk Driver på och beredd att utmana tröghet, inaktivitet, självbelåtenhet eller självbedrägeri. Benägen till provokation, irritation och otålighet. Plant (PL) Individualistisk, eftertänksam, okonventionell Snille med föreställningsförmåga, begåvad, allsidiga kunskaper Upp i skyn, benägen att bortse från praktiska detaljer eller umgängesregler. Monitor Evaluator (ME) Allvarsam, oemotionell, försiktig Resource Utåtvänd, entusiast, Investigator nyfiken, kommunikativ (RI) Completer Finisher (CF) Team Worker (TW) Company Worker (CW) Noggrann, välordnad, samvetsgrann, angelägen Socialt, vänlig, mänsklig, känslig Konservativ, plikttrogen, förutsägbar Värdeomdöme, diskretion, beräknande, envis. En förmåga att kontakta människor och att explorera nya saker. Förmåga att reagera positivt på utmaningar. En förmåga att fullfölja. Perfektionism. En förmåga att besvara människor och vara känslig för situationer och att befordra laganda. Organisationsförmåga, praktisk, sunt förnuft, arbetsam, självdisciplin. Saknar inspiration eller förmågan att motivera andra. Benägen att tappa intresse efter den första tjusningen har gått över. En benägenhet att bekymra sig om små saker. En ovillighet att släppa obeslutsamhet i krislägen. Brist på flexibilitet, mindre mottaglig för obevisade idéer Roll Chairman (CH) Shaper (SH) Plant (PL) Monitor Evaluator (ME) Övertygande (+) Dominerande (+) Övertygande (+) Frispråkig (+) Sällskaplig (-) Övertygande (-) Frispråkig (+) Utåtriktad (-) Resource Övertygande (+) Investigator Utåtriktad (+) (RI) Socialt säker (+) Completer Finisher (CF) Team Worker (TW) Company Worker (CW) Dominerande (-) Sällskaplig (-) Sifferorienterad (+) Utåtriktad (-) Egensinnig (-) Dominerande (+) Socialt säker (-) Sifferorienterad (+) Socialt säker (+) Utåtriktad (+) Dertaljmedveten (-) Avspänd (-) Konventionell (-) Sifferorienterad (+) Analytisk (+) Blygsam (-) Variations sökande (+) Anpassningsbar (+) Analytisk (+) Konventionell (+) Blygsam (+) Omtänksam (+) Variations sökande (-) Detaljorienterad (+) Har samband med Avspänd (+) Orolig (+) Behärskad (-) Konkurrens inriktad (+) Kreativ (+) Strategisk (-) Detaljmedveten (+) Optimistisk (-) Tillitsfull (-) Strategisk (-) Avspänd (+) Worrying (-) Optimistisk (+) Detaljorienterad (+) Ihärdig (+) Regelstyrd (+) Sifferorienterad (-) Analytisk (-) Kreativ (-) Ihärdig (+) Regelstyrd (+) Svårsårad (+) Optimistisk (+) Behärskad (+) Prestations inriktad (+) Beslutsam (+) Detaljinriktad (-) Svårsårad (-) Behärskad (+) Prestations inriktad (-) Beslutsam (-) Tillitsfull (+) Energisk (+) Beslutsam (+) Avspänd (-) Orolig (+) Behärskad (+) Svårsårad (-) Konkurrens inriktad (-) Beslutsam (-) Behärskad (+) Beslutsam (-)

10 10 5 Ledarstilar MANAGEMENT STIL Directiv manager Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Lagledning, Ihärdighet, Beslutsförmåga, Den DIREKTIVA MANAGERN har benägenheten att dominera andra. Han/hon dirigerar i viss mån sina underordnade och ger instruktion. Han/hon driver organisationen utifrån definierade mål och evaluerar sina subordnade mot deras bidrag till realisationen av dessa mål. Utvecklare Lagledning, Delegering, Strategisk perspektiv, Kunna övertyga UTVECKLAREN är framtidsinriktad och engagerar sig för att realisera en vision. Han/hon är deltagare i och ledare av realiseringsprocessen, uppmuntrar andra till lagarbete och ständigt bättre prestation och ställer för sig själv och andra gång på gång nya genomförbara (del)mål. Demokratisk manager Förvaltare Personalutveckling, Flexibilitet, Kunna övertyga Delegering, Ihärdighet, Strategisk perspektiv Den DEMOKRATISKA MANAGERN ser organisationer som sociala system och accepterar människor som de är. Han/hon är människointresserat, riktar sig på att optimalisera lagprestationen och är hängiven att lösa konflikter när de uppstår. Han/hon är empatisk och stödjar och motiverar andra. FÖRVALTAREN håller avstånd och delegerar. Han/hon har förmågan att förse sig med den rätta informationen beträffande operationens framsteg och äger nätverk av högsta kvalitet både inom och utanför organisationen. Sina interventioner är riktade mot att korrigera avvikelser från den rätta målriktningen. Entreprenör Förhandlare Lagledning, Strategisk perspektiv, Kreativitet Flexibilitet, Stresstolerans, Ihärdighet, Kunna övertyga ENTREPRENÖREN är en praktisk förnyare som kan bygga upp saker från grunden och får de att växa. Han/hon är målinriktad och strävar med stort engagemang efter att realisera sina mål. Sina underordnade kommer, tack vare den tydligt utsatta kursen, att vara mycket hängiven att bidra till målrealisationen. FÖRHANDLAREN har styrkan att uppnå resultat i komplexa omgiviningar med många olika intressenter. Han/hon har förmågan att förstå och umgås med skilda motiv och argument av de olika intressenterna. Sina interventioner är riktade mot att få inflytelse i och påverka situationen sådant att man slutligt kan nå uppgörelse.

11 11 VÄXELVERKAN MED MÄNNISKOR Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Kommunikator Utstrålning, Kunna övertyga (2x) KOMMUNIKATORN vet hur man får folk i rörelse. Han/hon har en anmärkningsvärd förmåga att kommunicera tydliga budskap och har i sitt sätt att uttrycka sig stor övertygelse och känsla för timing och kontext. Mobilisator Coachande ledare Networker Lagspelare Teambuilder Utstrålning, Initiativ Personalutveckling, Beslutsförmåga Relationer (2x), Självförtroende, Initiativ Samarbetsförmåga (2x), Flexibilitet Providing direction, Sätta mål MOBILISATORN har styrkan att engagera människor i sin förändringssträvan. Han/hon har en förmåga att, med målinriktade initiativ, översätta sin positiv relation med människor till en gemensam målorientering. Den COACHANDE LEDAREN har förmågan att fria potentiella kvaliteter i andra människor och få dem att uppnå förbättrad funktionerade och personlig utveckling. Den coachande ledaren i engagerad och uppmärksam, men håller tillräcklig avstånd för att uppmuntra den andra till reflektion och lärdom. NETWORKERN är kompetent i att bygga och underhålla relationer och glädjar sig med att röra sig omkring i nätverk som är nyttiga för sin professionella roll. Han/hon har förmågan att sammla tillämplig information från talrika källor i dessa nätverk. LAGSPELAREN har en människoorientering och är en social person. Han/hon appassar sig till laget och vill samarbeta i att realisera organisationens mål. Där så behövs kommer han/hon att stödja och uppmuntra andra. TEAM BUILDERN tror på utvecklingsbarheten van människor och laget. Sitt perspektiv är det av 'team effectiveness' och lagsuccé på längre sikt. Han/hon har känsla för den individuella läroprocessen hos den individuella underordnade, men han/hon förlorar inte sin syn på korttidsmålsättningarna.

12 12 PROBLEM ANALYS & ORGANISATIONS UTVECKLING Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Problemlösare Lagledning, Problemanalys, Initiativ, PROBLEMLÖSAREN utmanas av problemet och tycker om att diagnosticera, lösa och förebygga problem. Han/hon har förmågan att utforska problem genom att ställa de rätta frågorna. Sak samma om det gäller fakta eller känslor, ekvation eller emotion, problemlösaren arbetar ständigt på problemens lösning. Byggare/ Realisator Process vägledaren Uppsikts hållaren Strateg Konsept utvecklare Lagledning, Delegering, Beslutsförmåga, Delegering, Problemanalys, Organisationsstyrning, Kvalitetstänkande Lagledning, Strategisk perspektiv, Självförtroende, Kunna övertyga Strategisk perspektiv, Kreativitet, Initiativ BYGGAREN/REALISATORN operationaliserar en vision genom att utveckla organisationen och att få den att funktionera. Han/hon är förändringsorienterad och vill gärna implementera. Hon/hon leder transformationen från den konseptuella modellen tills funktionerandet. PROCESS VÄGLEDAREN ser organisationer som en sammansättning av processer. Kvaliteten av produktions processen beror på den kvalitativa och kvantitativa insatsen av människor. Process vägledaren fokuserar på att optimera människoprestationen, båda från individen och laget, i att realisera organisationens mål. UPPSIKTSHÅLLAREN fokuserar på kontinuiteten av produktionsprocessen. Han/hon håller uppsikt över kvaliteten i produkten och processen och är motiverat för att uppnå hög kundbelåtenhet och positiva arbetsrelationer. Han/hon stimulerar sina underordnade och bevekar dem till goda arbetsprestationer. STRATEGEN har en framtidorientering och ser det strategiska perspektivet. Han/hon har förmågan att övertyga och engagera andra i sin vision och genom att skapa långtidsperspektivet som inspirerar andra och sig själv. KONSEPTUTVECKLAREN är en konseptuell tänkare med förmågan att logiskt resonera och kraften att realisera. Han/hon är en kompetent formgivare av processer och processregler och beskrivningar som behövs för att realisera sina idéer och för att få organisationen att funktionera. Han har också förmågan att få andra att komformera sig och arbeta med det.

13 13 DYNAMIK Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Initiativrik Utstrålning, Initiativ (3x), Initiativrik är ledarna med en anmärkningsvärd och stark förmåga att stimulera organisationen genom succérika initiativ. Engagemang Utstrålning, Arbetsglädje (3x), Den energiska ledaren med förmågan att driva på. Beslutsam Utstrålning, Beslutsförmåga (3x), Den snabba beslutsamma ledaren som är aktions inriktad. Övertygande Rationell Målinriktad Utstrålning, Kunna övertyga (3x), Organisationsstyrning, Utstrålning, Lagledning, Självförtroende, Arbetsglädje, Ledaren som har en stark förmåga att övertyga och påverka andra. Rationella ledare har en förmåga att definiera och kommunicera tydliga målsättningar och att realisera dessa på ett effektivt sätt. Målinriktade ledare är självsäkra och har ett starkt behov att realisera de mål som de har satt för sig själv och sina medarbetare. De håller sig till de stora drag och tappar sig inte bort i detaljer.

14 14 6 Arbets stilar ARBETS ORIENTERING Produktiv Arbetare Participativ Arbetare Analytisk Arbetare Utmanare Kvalitets tänkare Stil Kopplad till kompetens Beskrivning LAG ORIENTERING Stresstolerans, Ihärdighet, Kvalitetstänkande, Kundorientering, Samarbetsförmåga, Flexibilitet, Problemanalys, Organisationsstyrning, Problemanalys, Strategisk perspektiv, Utstrålning Organisationsstyrning, Självförtroende, Kvalitetstänkande (2x), Den produktiva arbetaren är hängiven till att realisera sin arbetsuppgift på ett starkt kvalitativt sätt. Han/hon föjler instruktioner och riktlinjer, är tjänstvillig och ihärdig i att slutföra sitt uppdrag. Den participativa arbetaren vill leverara ett starkt bidrag i uppdragets verkställande, Han/hon är flexibel, har ett positivt kritiskt tillmötesgående och håller sig själv motiverad och fokuserad på lagets identifierade gemensamma målsättningar. Den analytiska arbetaren är lösningsorienterad och arbetar metodisk genom att systematisk utforska det uppgiften. Han/hon är kompetent i att uttänka lösningar som kommer att bidra till de indentifierade målsättningar. Utmanaren är ivrig i att analysera och utveckla sin egen bedömning och har een bra känsla vad som förväntas av honom/henne. Han/hon är en kritisk medarbetare som vill förstå varför arbetat måsta äga rum. Utmanaren försöker ställa sig frågor beträffande sammanhanget och vill känna till avsikten bakom uppgiften. Kvalitetstänkaren vill leverera ett bidrag genom att fokusera på (tillverknings/utvecklings)processens kvalitet. Han/hon koncentrerar sig på att testa och pröva aktiviteter och (del)lösningar gentemot formulerade mål, normer, stadgar, villkor och kvalitetsrestriktioner. Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Stimulator Samarbetsförmåga, Flexibilitet, Kundorientering, Execution Stimulatorn är övertygad om att målsättningens realisation är en produkt av lagarbete. Stimulatorn är hängiven till att bidra till det gemensamma lagansträngningen och lagets prestanda. Han/hon är anpassningsbar och smidig och stimulerar andra lagmedlemmar till att bidra till lagets resultat. Activ Organisator Kreativ Lagspelare Social Lagspelare Teamwork, Management control, Utstrålning, Kunna övertyga, Verställighet Samarbetsförmåga, Problemanalys, Strategisk perspektiv, Kreativitet, Samarbetsförmåga (2x), Relationer Den aktiva organisatorn är en lagmedlem som systematisk, övertygande och med stor iver startar upp aktiviteter som, i sina ögon behövs för att realisera de tilltänkta målsättningar. Detta är varför den aktiva organisatorn har stort inflytande på den pågående realisationsprocessen. Den kreativa lagspelaren är aktiv och uppfinningsrik. På grund av en klar analys och en ofta markant formulerad syn på de tilltänkta målsättningarna tar han med sig laget i sitt, emellanåt vitaliserande, tillvägagångssätt att handskas med problem och utmaningar. Den sociala lagspelaren har övertygelsen att topp prestationer enbart kan uppnås att topp teams. Han/hon finner sin motivation i att delta i sådana lag och är hängiven i att stimulera en gos arbetsklimat och underhåller utomordentliga relationer med samtliga kolleger i laget. Coachande Lagspelare Personalutveckling, Utstrålning Den coachande lagspelaren har förmågan att utlösa andras förmågor och kvaliteter och hjälpa dem att bli mera effektiv, så att de optimalt bidrar till lagarbetets resultat. Han/hon är engagerad och omsorgsfull, men håller tillräcklig avstånd för att sporra de andra till reflektion och lärdom.

15 15 PROBLEM/KUND ORIENTERING Modell Byggare Stil Kopplad till kompetens Beskrivning Strategisk perspektiv, Kreativitet, Initiativ Modellbyggaren är teoretisk tänkare med förmågan att resonera logisk och analytisk och att formulera de rätta förutsättningarna for succérika lösningar. Med sina lösningskoncepter förmår han/hon att oftast övertyga sina kolleger. Problem analist Problemlösare Tjänaren Service Leverantör Problemanalys (2x), Initiativ, Affärsmässighet, Kundorientering, Ihärdighet, Problemanalys, Utstrålning, Kundorientering Problem analisten är fokuserad på analys och konstruktion av lösningsalternativ som kan bidra till de tilltänkta målsättningarnas realisation. Det kan då handla om de ursprungliga målen eller de problem och hinder man möter på vägen. Problemlösaren känner sig utmanad av problemet och fokuserar på att diagnostisera och att lösa problemet. Med energisk sammanbitenhet tränger han/hon till problemet kärna och kommer med en gedigen lösning. Tjänaren är hängiven till att skapa en fruktbar kundrelation. Han/hon är en utomordentlig nätverkare, som å ena sidan ser kundens behov medan han/hon å andra sidan anstränger sig för att leverera de rätta tjänsterna. Service leverantören är tjänstvillig och kundorienterad. Han/hon är empatisk, en bra lyssnare och grundlig i att förstå sig på problemet. Han/hon gör en täckande diagnos och hittar en lösning för det påträffade problemet.

16 16 7 KUND UTVECKLINGS ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Säljare Cold canvassing Ännu låg kundintimitet Kundbehov fortfarande okänd Account Utvecklare Utveckling kundrelationen Tillltagande kundintimitet Kundbehov fortfarande okänd Anbudsansvarig Anbudsfasen Kundbehovet känd Erbjuda tjänster till kund Leveransansvarig Delivery Phase Kundbehovet känd Hög kundintimitet Affärsmässighet, Självförtroende, Utstrålning, Kunna övertyga, Kundorientering Organisationsstyrning, Strategisk perspektiv, Affärsmässighet, Kunna övertyga Lagledning, Ihärdighet, Affärsmässighet, Kvalitetstänkande Affärsmässighet, Utrstrålning, Kundorientering Säljaren är starkt fokuserat på att utveckla nya relationer. Han/hon har en medfödd nätverk talang och tycker om att lära känna människor. Han/hon anstränger sig i att förvandla nya kontakter till varaktiga kundrelationer. Han/hon motiveras starkt av att bygga nätverk och att öppna kundrelationen för sitt företags tjänster. Account utvecklaren bygger en varaktig kundrelation genom att rekognosera nyckelpersoner inom kundorganisationen. Han/hon (arbetar för och) regisserar ett starkt kontaktnätverk mellan kundorganisationen och den egna organisationen. Den Anbudsansvarige fokuserar på affärsskapandet efter att kunden yttrar sig om ett visst behov tills att kontraktet är tecknat. Han/hon sammanställer anbudsgruppen och leder budgivningsarbetet, organiserar kommunikationen med kunden och kortslutar där det finns möjlighet till att rivstarta och följer noggrann kundens unningsprocess. Den Leveransansvarige är kundens affärspartner under hela leveransprocessen. Han/hon ses av kunden som leveransorganisationens representant under denna fas och ser samtidigt till att kunden betalar för levererade tjänster, diskuterar eventuella känsligheter och försöker hela tiden att identifiera nya affärsmöjligheter.

17 17 8 KOMMERSIELLA ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Account Executive Jaga nya affärer Leveransföretagets representant Starkt kommersiellt beteende Personlig Coach Kundens förtroendeperson Empatisk, stödjande Beteendet blir inte uppfattad som kommersiell Leverans Manager Levererar lösningar Starkt engagerat i att bistå kunden Uppfattas av kunden som Mr. Delivery Leading Partner Executiv nivå / kundens motpart Upptrappningsnivå vid konflikter Avstånd till det operationella leveransarbetet Samarbetsförmåga, Affärsmässighet Personalutveckling, Problemanalys, Strategisk perspektiv Affärsmässighet, Utstrålning, Kundorientering, Omdömet, Strategisk perspektiv, Kunna övertyga En Account Executive koördinerar kundkontakterna. Han/hon fokuserar på att identifiera kundbehovet, tar initiativ till att skapa affärsåtaganden genom att underhålla dialogen med kundens nyckelpersoner och etablerar kontakter mellan specialister och experts med avsikten att utveckla affärstillfällen. Den Personliga Coachen är en person som kundens ledning starkt litar på. Han/hon uppfattas som en värdefull rådgivare som förstår sig på kundens situation och utmaningarna, kompetent nog för att fungera som sparringpartner i att hitta lösningar. Även om personen har en utmärkt kommersiell talang, ett för kommersiellt beteende kan riskera den speciella förtroendeposition. Leverans Managern har sin fokus på 'delivery excellence' och verkställandet av leveransarbetet. Han förstår sig på kontraktdetaljerna och ser till att den överenskomna tjänsten levereras i tid och över kundförväntan. Leveransmanagern följer och vägleder kundens förväntningar. Han/hon signalerar och definierar kompletterande behov. Han/hon handlägger ändrings förslag. Leading Partnern är kundens referenspartner på direktionsnivå. Han/hon är en hängiven sponsor av projektet/programmet and angageras i officiella evenemang: som ledande motpart i det formella kontraktundertecknandet, under leveransprocessen i officiella situationer, när kontraktets omfattning revideras eller när konflikter behöver lösas. Han/hon underhåller kontakt med kundorganisationens högsta ledning.

18 18 9 PROGRAM MANAGEMENT ROLLER Roll Behövliga kompetenser Beskrivning Program Ledare Skapar visionen Förväntnings management Starka mobiliserande kvaliteter Program Realisator Utvecklar planen Förmåga att omsätta idéer till utförbara planer Starkt verkställande förmåga Operationell ProgrMgr Organiserar leveransprocessen Fokuserar på utförbarhet Bygger leveransteamet och leder leveransarbetet Inspirerande ProgrMgr Verkställer förändringen Mobiliserar och vägleder människor Starkt fokuserat på succérik leverans Mångkulturellt medvetande, Kreativitet, Kunna övertyga, Ihärdighet Strategis perspektiv, Lagledning, Utstrålning Kunna övertyga, Organisationsstyrning, Lagledning, Delegering, samarbetsförmåga, Ihärdighet, Program Ledaren är den ledande personen i förändringsprogrammet Han/hon har en klar förståelse av kundorganisationens processer och behov, skapar visionen, formger propositionen, har förmågan att stämma av och förbinda organisationen och vet hur man skall binda de bägge organisationerna (kunden och leverantören). Program Realisatorn organiserar programmets aktiviteter; han/hon skapar realisationsplanerna, tar nödvändiga initiativ för att komma igång med förverkligandet, mobiliserar organisationerna, tar hand om bemanningen och sätter mål. Han/hon styr och leder program arbetet, håller noga ögonen på beredskapen i kundorganisationen och förväntningarna i kundorganisationens ledning. Operationella Program managern har ansvar för projektgenomförandet i tid, inom de definierade tids- och kostnadsramarna. Han/hon bavakar projektets framskridande och tar nödvändiga åtgärder som möjliggör leveransen. Han/hon tar hand om projektbemanningen och dess vägledande, sätter standards och organiserar hur projektet skall utföras. Han/hon känner sig personligen ansvarig for att resultat levereras. Den Inspirerande Program managern är en ledare som har förmågan att inspirera och leda människor till 'delivery excellence'. Han/hon förstår att delegera men vet ochså när han/hon behöver ingripa och korrigera. Den inspirerande Program managern skapar ett perfekt arbetsklimat för optimalt resultat.

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Ledarskapsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Ledarskapsrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Det ramverk som används i denna rapport särskiljer förvaltning och ledarskap enligt den allmänt

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari 05,

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15, 2012 2 0 0 9 H

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på bra information och idéer att ta för framtiden ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!!

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!! Din personlighetstyp Bengt Kallenberg 1 Innehåll Beteendemodeller - vad och varför? Analys av din profil Hur är andra? Hur vill de bli bemötta? Introvert vs extrovert Om beteendestilarnas karaktärsdrag

Läs mer

Andreas Suupio 2015-08-22

Andreas Suupio 2015-08-22 Andreas Suupio 2015-08-22 Bedömning Färdigställd datum Språk Dimensions 2012-01-29 Svenska Innehåll Karaktärsdragsprofil Karaktärsdragsprofilen är tänkt att användas såväl i rekryterings- som utvecklingssammanhang.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10 Gerry Larsson Disposition Antagande om ledarskap - säkerhet Personlighet - ledarskap Generell ledarskapsteori Fördjupning i indirekt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

ARBETSPLATS- PROFIL. George Corro 20.03.2015. Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49

ARBETSPLATS- PROFIL. George Corro 20.03.2015. Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49 ARBETSPLATS- PROFIL PROFIL TILL HANDLING. George Corro 20.03.2015 Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49 INTRODUKTION TILL DiSC George, har du någonsin

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

UPP: Understanding Personal Potential

UPP: Understanding Personal Potential UPP: Understanding Personal Potential Förenklad rapport för demonstrationstestning Testutlåtande för TestID: xxxx Testningen genomfördes 2013-xxxx Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg Denna

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism.

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism Målsättning Att öka förståelsen och kunskapen hos olika myndighetspersoner som möter

Läs mer