PM fr ån TFN TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM fr ån TFN 2007. TFN:s arbetsformer. Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer"

Transkript

1 PM fr ån TFN 2007 TFN:s arbetsformer Några utgångspunkter för TFN:s arbetsformer

2 Innehåll 1 Sammanfattning Uppdraget och genomförandet Kravprofil för ordinarie domare Chefsrekrytering Varför anlitar TFN psykologkonsulter? Vilken typ av chefstester bör användas? Urvalet inför test Rutiner för omtest av en sökande Konsulternas skriftliga yttranden Information om chefstesterna TFN:s egna intervjuer Chefsprofilen Övriga frågor Referensmaterialet Testning i ärenden om anställning av domare i rådsklassen Intervjuer i ärenden om anställning av domare i rådsklassen Ny information Information om TFN:s arbetsformer TFN:s beslutsskäl...16 Bilagor 1 Kravprofil för ordinarie domare 2 TFN:s policy för konsultmedverkan vid rekrytering av chefer inom Sveriges Domstolar 3 Chefsprofil för chefer inom Sveriges Domstolar 4 Exempelrapport nr 1 5 Innehåll i yttrande över sökande till domaranställning 6 Innehåll i yttrande över sökande till chefsdomaranställning 2

3 1 Sammanfattning En arbetsgrupp har haft i uppdrag att se över rutinerna och arbetsformerna i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (TFN). De förändringar som föreslås syftar till att höja kvaliteten på det underlag som ligger till grund för nämndens och regeringens beslut i tillsättningsärenden. Förslagen har efter en del justeringar antagits av TFN den 16 augusti Förslagen med TFN:s ändringar redovisas i denna promemoria. Kravprofil för ordinarie domare Arbetsgruppen har tagit fram en ny kravprofil för ordinarie domare för att tydliggöra vilka krav som domaryrket ställer och för att öka öppenheten i förfarandet. Enligt arbetsgruppen bör nämnden klargöra att det är denna profil som nämnden håller sig till då nämnden bedömer sökande. Se avsnitt 3. Chefsrekrytering Arbetsgruppen anser att den konsultmedverkan som i dag förekommer vid rekrytring av chefsdomare är värdefull. TFN bör därför även fortsättningsvis anlita utomstående konsulter för att förbättra underlaget vid rekryteringen av chefer. Konsulternas uppdrag har förändrats med åren. Tidigare ålåg det konsulterna att skaffa sig kunskaper om den domstol där anställningen fanns och att bedöma vem eller vilka av sökandena som var lämpligast för anställningen med beaktande av de krav som ställdes på en domstolschef i den aktuella domstolen. Det som konsulterna numera bidrar med är snarare en personbedömning som ska ge en kompletterande och djupare bild av sökandenas svaga och starka sidor när det gäller ledarskap. Den bedömning som konsulterna gör i dag är således mer neutral och bör kunna användas i alla chefsärenden oberoende av vilken typ av chefstjänst och vilken domstol som är aktuell. Arbetsgruppen anser att denna utveckling är positiv. Det uppdrag som konsulterna har i dag avspeglar sig emellertid inte i den Policy för rekrytering av domstolschefer som togs fram av TFN för några år sedan. Arbetsgruppen har därför arbetat om denna. Se avsnitt 4.1. Arbetsgruppen är av den uppfattningen att det främst är begåvnings- och personlighetstester som kan antas tillföra den relevanta information som TFN behöver för att kunna bedöma sökandenas lämplighet för anställningar som chefsdomare. Sådana tester görs i dag. Arbetsgruppen föreslår alltså ingen ändring i den delen men anser att ledamöterna i TFN fortsättningsvis måste involveras mer i arbetet inför en upphandling av konsulttjänster. Se avsnitt 4.2. Arbetsgruppen förordar att alla sökande som i ärendet bedöms kunna komma ifråga för den aktuella chefsdomartjänsten ska testas. Enligt arbetsgruppen bör vidare urvalet av vilka som skall testas göras med utgångspunkt dels i sökandenas meriter, dels i allt det referensmaterial som nämnden lägger till grund för sitt beslut. Se avsnitt 4.3. Om en sökande redan har testats, bör befintliga testresultat så långt det är möjligt användas. Omtester av en sökande kan emellertid inte helt undvikas. Ett skäl till omtestning kan vara att sökanden på grund av sjukdom eller liknande inte kunde prestera normalt vid det tidigare testet. Ett annat skäl kan naturligtvis vara att tidigare testresultat inte längre är tillgängliga för det anlitade konsultföretaget. Se avsnitt 4.4. Arbetsgruppen föreslår att konsulternas yttranden framöver ska baseras på TFN:s chefsprofil och att konsulterna fortsättningsvis ska avstå från att rangordna sökandena. Yttrandena ska anpassas till en ny chefsprofil (se avsnitt 4.8). Sökandenas olika förmågor 3

4 ska bedömas enligt en tregradig skala. Enligt arbetsgruppen skulle sådana utlåtanden bli tydligare och mer ändamålsenliga. Se avsnitt 4.5. TFN:s ledamöter bör regelbundet få information om konsulternas test- och bedömningsmetoder samt forskningen bakom dessa. Se avsnitt 4.6. TFN:s egna intervjuer är också ett viktigt inslag i rekryteringsprocessen. Ordningen med intervjuer bör därför bibehållas. Arbetsgruppen har sett över TFN:s intervjudisposition och arbetat om denna. Arbetsgruppen har vidare diskuterat om det kan finnas skäl för att gå tillbaka till den tidigare ordningen som innebar att TFN höll sina intervjuer tillsammans med psykologkonsulterna. Frågan bör enligt arbetsgruppen övervägas vidare. Se avsnitt 4.7. TFN:s chefsprofil har arbetats om av arbetsgruppen. Den nya chefsprofilen har färre variabler och tanken med detta är att den ska vara lättare att använda för såväl konsulterna som TFN:s ledamöter. Enligt arbetsgruppen kan samma chefsprofil användas för anställning som domstolschefer och chefsrådmän. Chefsprofilen bör också kunna användas för anställningar som vice ordförande. Se avsnitt 4.8. Övriga frågor Referensmaterialet är vid sidan av de formella meriterna det viktigaste underlaget för bedömningen av skickligheten. Det är därför angeläget att detta material på ett så fullständigt sätt som möjligt återspeglar sökandenas förmågor och färdigheter. Ett problem är att inhämtade referenser ofta är ganska onyanserade. Vad som kan uppfattas som negativa omdömen saknas ofta i referenserna. För att underlätta utformandet av vitsord och tolkningen av dessa tog TFN för några år sedan fram anvisningar för vad vitsorden ska innehålla. Dessa anvisningar har arbetsgruppen arbetat om. Syftet med detta är att anvisningarna mer än i dag skall påverka utformningen av vitsorden så att dessa om möjligt blir mer rättvisande. Se avsnitt 5.1. Enligt arbetsgruppens uppfattning är en sådan konsultmedverkan som förekommer vid rekrytering av domstolschefer inte lika värdefull beträffande anställning av domare i rådsklassen. Enligt arbetsgruppen kan det emellertid framgent finnas anledning att överväga s.k. färdighetstester vid rekrytering av personer som saknar erfarenhet från arbete som domare. Arbetsgruppen har dock inte utrett denna fråga närmare. Se avsnitt 5.2. Arbetsgruppen har bedömt att värdet av den information som en intervju i TFN:s regi skulle kunna tillföra ett ärende om anställning av domare i rådsklassen är ganska begränsat. Arbetsgruppen lämnar därför inte något förslag som går ut på att TFN ska hålla intervjuer i sådana ärenden. Se avsnitt 5.3. Arbetsgruppen framhåller vikten av att TFN dokumenterar ny information som lämnas om sökandena vid sammanträdena och att denna information om den kan antas ha betydelse för ärendet normalt kommuniceras med sökanden ev. alla sökande. Se avsnitt 5.4 För att öka öppenheten i förfarandet är det viktigt att informera om TFN:s verksamhet och arbetsformer. Arbetsgruppen föreslår därför att TFN genom Domstolsverket ska ta fram en informationsbroschyr. Se avsnitt

5 Arbetsgruppen pekar på vikten av att TFN fortsätter på den nyligen inslagna vägen att bättre motivera sina beslut. Se avsnitt Uppdraget och genomförandet Vid praxisdiskussion i nämnden den 25 oktober 2006 beslutade TFN att vissa frågor som diskuterats vid sammanträdet skulle studeras närmare av en särskild arbetsgrupp. Syftet med gruppens uppdrag var att förbättra TFN:s möjligheter att göra en adekvat bedömning av det underlag som TFN har till sitt förfogande. Enligt direktiven för uppdraget skulle detta särskilt omfatta följande frågor. Hur skall konsulternas material presenteras för nämnden? Hur skall TFN samarbeta med de konsulter som genomför chefstesterna? Är det lämpligt att använda samma chefsprofil för anställning som domstolschefer, chefsrådmän och vice ordförande? Bör TFN utarbeta en kravprofil för ordinarie domare? Skall TFN anordna tester och intervjuer även beträffande ärenden som avser obefordrade domaranställningar? Arbetsgruppen har bestått av lagmannen Sigurd Heuman, ordförande i arbetsgruppen, avdelningschefen Monica Dahlbom, lagmannen Barbro Thorblad, hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och rådmannen, f.d. föredraganden i TFN, Lotten Ögren, sekreterare. Arbetsgruppen har diskuterat de ovannämnda frågorna och några tillkommande frågor vid fyra möten. Till ett av mötena inbjöd Arbetsgruppen psykologkonsulten Henric Karlsson, Assessio. Syftet med detta var att ge arbetsgruppen ökade kunskaper om arbetspsykologiska tester. De förslag som arbetsgruppen har lämnat i denna promemoria har efter en del justeringar antagits av TFN vid sammanträdet den 16 augusti Justeringarna har arbetats in i denna promemoria. 3 Kravprofil för ordinarie domare Enligt 11 kap 9 regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst fästas avseende endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med förtjänst avses i huvudsak den erfarenhet som en sökande har fått genom tidigare tjänstgöring (prop. 1973:90 s. 405). Med skicklighet brukar förstås lämpligheten för den sökta anställningen, visad främst genom teoretisk och praktisk utbildning, samt erfarenheter från tidigare verksamheter (prop. 1973:90 s. 406). Efter 1990 års meritvärderingsreform ska sedan den 1 juli 1990 tillsättning av samtliga domaranställningar ske främst med utgångspunkt i sökandens skicklighet (prop. 1989/90:79). Vid lika skicklighet skall i princip förtjänsten vara utslagsgivande. Därutöver ska även sådant som jämställdhet beaktas. I TFN gör man en ingående och nyanserad bedömning av sökandenas skicklighet i varje tillsättningsärende. Till ledning för bedömningen används främst de värderingsgrunder som närmare har utvecklats i prop. 1989/90:79. När det gäller chefsdomare har TFN vidare i ett särskilt dokument, Chefsprofilen, närmare klargjort vilka egenskaper som ska 5

6 anses särskilt värdefulla för en chefsdomare. Vilka egenskaper hos de sökande som TFN särskilt beaktar vid tillsättning av ordinarie domartjänster framgår dock inte av något dokument som TFN tagit fram. Arbetsgruppen har diskuterat frågan om det finns skäl för TFN att ta fram en kravprofil för ordinarie domare. I dag finns en del profiler av detta slag (se SOU 2003:102 s. 265 ff. och Testprojektet, Domstolsverkets rapportserie 2006:3). Enligt arbetsgruppen bör TFN klargöra att nämnden håller sig till en viss kravprofil gällande för ordinarie domare. Det skulle mer påtagligt förtydliga bilden av vilka krav som domaryrket ställer och inte minst öka öppenheten i TFN:s förfarande. Detta skulle i sin tur öka förtroendet för nämndens verksamhet. Arbetsgruppen har arbetat fram en kravprofil, som i allt väsentligt ansluter till nyssnämnda profiler, se bilaga 1. 4 Chefsrekrytering 4.1 Varför anlitar TFN psykologkonsulter? År 1997 började TFN mer regelmässigt anlita utomstående konsulter vid beredningen av ärenden om anställning av chefsdomare. Till en början gällde detta främst anställningar som lagman men kom efterhand att bli ett obligatoriskt inslag i rekryteringsprocessen även beträffande anställningar som chefsrådman. Genom beslut vid en praxisdiskussion den 25 oktober 2006 har även ärenden om anställningar av vice ordförande på avdelning i överrätt kommit att omfattas av dessa rutiner. Detta har motiverats med att rollen som vice ordförande har utvecklats under senare år till att i allt större utsträckning omfatta personalledande uppgifter. Nämnden har som mål att genom sitt rekryteringsförfarande få fram en så fullständig och rättvisande bild som möjligt av sökandenas färdigheter och förmågor. När det gäller ärenden om anställning av chefer är det mycket vanligt att sökandena inte har någon tidigare chefserfarenhet. Meriterna och de skriftliga referensmaterialet är därför inte ett tillräckligt urvalsinstrument när det gäller att bedöma om sökandena har de egenskaper som anses vara särskilt betydelsefulla för en chef; social kompetens, kommunikativ förmåga, målmedvetenhet och drivkraft etc. TFN kan genom sina egna intervjuer få en viss uppfattning om sökandenas förutsättningar att klara en chefsbefattning. Den bild som TFN får av sökandena behöver dock kompletteras och förtydligas av någon som har expertkunskaper på området. Det är därför som TFN anlitar arbetspsykologer sedan några år. Meningen med chefstesterna är således att de ska ge sådan information om sökandena som TFN inte kan inhämta på något annat sätt. Syftet är bara att få en kompletterande bild av sökandena. Det förhållandet att TFN i sin rekryteringsprocess tar in synpunkter från personer som har en annan profession än ledamöterna torde också om synpunkterna hanteras rätt öka tilltron till nämndens beslut. När TFN år 1997 började anlita utomstående konsulter vid beredning av ärenden om anställning av chefer ålåg det konsulterna att skaffa sig kunskaper om den domstol där anställningen fanns och att med beaktande av dessa kunskaper göra en bedömning av vilken sökande som var lämpligast för aktuell anställning. Efterhand har dock konsulternas uppdrag kommit att förändras. Numera inhämtar konsulterna normalt inte några uppgifter om den domstol där anställningen finns utan deras uppdrag går i dag i stället ut på att göra rena personbedömningar utifrån den profession de har och med hjälp av de verktyg som de har till hands. Arbetsgruppen anser att denna utveckling är positiv. Konsulterna behöver varken ha några kunskaper om aktuell domstol eller om sökandenas prestationer i 6

7 arbetslivet när de drar sina slutsatser. Konsulterna ska endast bidra med en kompletterande och djupare bild av sökandenas svaga och starka sidor när det gäller ledarskap. De ska inte bedöma vem som är lämpligast för den aktuella anställningen. Med den utgångspunkten blir konsulternas bedömningar mer neutrala och bör kunna användas i olika chefsärenden oberoende av vilken typ av chefstjänst och vilken domstol som är aktuell. Eftersom det uppdrag som konsulterna har i dag inte avspeglar sig i den policy vid rekrytering av domstolschefer som TFN tog fram för några år sedan har arbetsgruppen skrivit om denna. Den nya policyn tar sikte på konsulternas medverkan i rekryteringsprocessen, se bilaga 2. Det är tänkbart att personer som är lämpliga för chefsdomaranställningar avstår från att söka sådana tjänster, eftersom de inte vill underkasta sig något testförfarande. Detta är en nackdel med chefstester som arbetsgruppen diskuterat. Arbetsgruppen anser dock att fördelarna med tester överväger nackdelarna. Arbetsgruppen vill också i detta sammanhang framhålla att ett chefstest kan komma till användning för den enskilde i andra sammanhang än som ett urvalsinstrument vid ett ansökningsförfarande. Såväl den som får chefsdomaranställningen som övriga kandidater bör exempelvis kunna se testresultatet som en rådgivning för personlig utveckling. Sammanfattningsvis är det viktigaste underlaget för TFN:s bedömning av sökandenas skicklighet de formella meriterna och referenserna. Resultatet från chefstesterna ska i första hand ses som ett kompletterande underlag för bedömningen av chefsegenskaperna. Det kan också framhållas att resultatet av ett chefstest inte har samma tyngd beträffande sökande som har erfarenheter och referenser från en tidigare chefsbefattning som beträffande sådana som inte har detta. 4.2 Vilken typ av chefstester bör användas? För tillförlitlighetens skull är det viktigt att de tester som används är vetenskapligt utformade och har god prognosförmåga. Det är också viktigt att de som använder testerna har rätt utbildning. Dessa krav säkerställs vid upphandlingen av konsulttjänsterna. När det gäller frågan om vilken typ av test som ska användas är utgångspunkten att testerna ska bidra med för anställningen relevant information om sökandena som TFN inte kan få på något annat sätt. Genom det skriftliga referensmaterialet och de intervjuer som genomförs av en ledamot av TFN kan TFN få en god bild av en sökandes färdigheter och personlighet. För att ta reda på hur en person beter sig i mer udda situationer är TFN dock i behov av specialistkompetens. Detsamma gäller vid bedömningen av en persons förmåga att snabbt ta till sig ny information och analysera denna. Det är alltså en djupare bild av personligheten som TFN vill ha fram genom chefstesterna. TFN anlitar i dag ett konsultföretag som använder ett problemlösningstest som mäter analytisk förmåga (Watson-Glaser) och ett skriftligt personlighetstest (16 PF). Testet av den analytiska förmågan handlar bl.a. om att dra korrekta slutsatser utifrån komplicerade påståenden. Det skriftliga personlighetstestet kan i stort jämföras med en mycket strukturerad intervju. Efter dessa två skriftliga arbetspsykologiska test håller en psykologkonsult en uppföljande strukturerad djupintervju som närmast kan beskrivas som ett kompletterande muntligt personlighetstest. Under den strukturerade intervjun tillfrågas den som testas om hur han eller hon ser på olika frågor och skulle agera i olika situationer. Tanken är att intervjuaren härigenom ska kunna gräva under ytan och få en djupare förståelse för kandidatens personlighet. Konsulternas arbete i dag avslutas med en kortare skriftlig presentation av sökandena och en rangordning av dessa. Skrivelsen ges in till TFN. Konsulterna medverkar också vid det sammanträde där tillsättningsärendet 7

8 behandlas. Där redogör de muntligen för innehållet i det skriftliga yttrandet samt svarar på frågor från ledamöterna. Värdet av ett analytiskt test vid ställningstagandet till hur framgångsrik en sökande kan komma att bli som chefsdomare är något svårbedömt. Generellt utvisar forskning att god analytisk förmåga är den enskilt bästa prediktorn vid bedömningen av om en person ska bli framgångsrik som chef. Erfarenheter av tester av analytisk förmåga har emellertid också visat att sökandenas form vid dagen för testet och inlärningseffekter kan få stort genomslag på resultatet. Ju fler tester som mäter logiskt tänkande som man har gjort desto enklare blir de att lösa. Värdet av sådana tester kan därför ifrågasättas. Trots detta anser arbetsgruppen att denna typ av test bör bibehållas. Det analytiska testet är nämligen ett nödvändigt verktyg för konsulternas personbedömningar. TFN anser också att kunskapen om sökandenas förmåga att under pressade förhållanden analysera given information och hitta lösningar är värdefull som en fingervisning vid bedömningen av sökandenas förutsättningar att fungera väl som chef. Den framgångsrika chefen måste nämligen vara duktig på att fatta snabba beslut där lång- och kortsiktiga konsekvenser har beaktats. Samtidigt måste man som sagt vara medveten om att det finns felkällor som kan påverka resultatet av ett analytiskt test. Testresultaten måste därför hanteras med stor försiktighet och omdöme. Arbetsgruppen anser att man genom bra rutiner bör kunna minimera riskerna för inlärningseffekter och andra felkällor. Se mer om detta nedan. När det gäller personlighetstesterna finns det självklart också felkällor som kan påverka resultatet av dessa. Den som testas kan exempelvis ha dålig självinsikt eller medvetet lämna missvisande självskattningar i syfte att framstå i en så positiv dager som möjligt. Det kan dock antas att riskerna härför är av liten praktisk betydelse, bl.a. eftersom det i personlighetstestet är inbakat en rad kontroller för att identifiera dem som försöker förställa sig. Det kan här också tilläggas att sökandenas självskattningar i konsulternas personlighetstester ställs mot referenspersonernas skattningar av personligheten samt mot de intryck som TFN:s ledamöter får vid TFN:s egna intervjuer. Risken för att TFN skulle bli vilseledd av konsulternas personlighetstester bedöms därför som liten. De felkällor som är förenade med personlighetstest utgör således enligt arbetsgruppens uppfattning inga märkbara problem. Det är snarare konsulternas skriftliga redovisningar av resultatet från personlighetstesterna som arbetsgruppen inte känner sig helt nöjd med. Presentationen består i dag av en mycket kort beskrivning av sökandenas personlighetsdrag och arbetssätt samt en rangordning. Enligt arbetsgruppens uppfattning borde psykologkonsulterna i stället presentera resultatet från de skriftliga testerna och intervjuerna på ett sätt som gör att sökandena i större utsträckning än i dag kan jämföras beträffande de krav som anges i TFN:s chefsprofil. Se mer om detta nedan. Sammanfattningsvis är arbetsgruppen av den uppfattningen att det främst är begåvningsoch personlighetstester som kan antas tillföra den relevanta information som TFN behöver för att bedöma sökandenas skicklighet inför anställningar som chefsdomare. Det finns på marknaden en mycket stor mängd av mätmetoder för mätning av begåvning och personlighet. Vilken av dessa metoder som TFN ska använda bestäms i viss utsträckning av den enskilde konsulten men också genom det val av konsult och konsulttjänster som TFN gör i samband med upphandlingen. Hitintills har TFN:s ledamöter dock inte varit särskilt involverade inför upphandlingsarbetet. Enligt arbetsgruppens uppfattning är detta en brist. Arbetsgruppen föreslår därför att ledamöterna i TFN inför en upphandling under ett seminarium eller liknande ska få information om test och testanvändning och om de större testleverantörerna på marknaden. Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP), som 8

9 arbetar med att ta fram nationella standarder för både test och testanvändning och som utvärderar test som testleverantörer lämnar in för granskning, skulle exempelvis kunna bjudas in till ett sådant seminarium. Efter ett sådant seminarium skulle ledamöterna kunna diskutera och lägga fram förslag beträffande förfrågningsunderlagets utformning m.m. 4.3 Urvalet inför test När det gäller frågan vilka sökande som skall tas ut till testförfarande anser arbetsgruppen att utgångspunkten bör vara att alla som i ärendet rimligen kan komma i fråga för den aktuella anställningen bör testas. Endast sådana sökande som man på grund av inhämtat referensmaterial etc. kan utgå från inte kan bli aktuella för tjänsten bör således uteslutas från testförfarande. Denna praxis tillämpas i stort sett i dag. Nämnden brukar inte utesluta endast någon enstaka av flera sökande från testförfarande, en praxis som enligt arbetsgruppen starkt kan ifrågasättas. Vad gäller frågan om omtest, se avsnitt 4.4. Bedömningen av vilka som ska testas görs på grundval av sökandenas formella meriter och det referensmaterial som nämnden vid tidpunkten har till hands. Vid den samlade bedömningen av vilka som ska tas ut för test kan även åldern ha viss betydelse. Åldern har exempelvis beaktats när det varit fråga om sökande för vilka pensioneringen varit relativt nära förestående. Ett gott ledarskap förutsätter normalt att innehavaren av tjänsten kan upprätthålla denna under inte alltför kort tid. Det har också förekommit att yngre domare som har framstått som chefsämnen valts bort när beslut fattas om chefstester. Detta har dock snarare motiverats med för kort erfarenhet av dömande verksamhet än med för låg ålder. Arbetsgruppen föreslår ingen ändring av den praxis som beskrivits ovan. Beslutet om vilka sökande som ska genomgå chefstester tas i regel vid det nästkommande sammanträdet med nämnden efter att ansökningstiden för anställningen har gått ut. Vid den tidpunkten har normalt det referensmaterial som åberopats och som är mest relevant i ärendet ännu inte inkommit till TFN. Detta är förklaringen till att beslutet i regel endast grundas på formella meriter och på det referensmaterial som kommit in till nämnden i tidigare ärenden. Enligt arbetsgruppens uppfattning är denna ordning inte tillfredsställande, eftersom de vitsord som kommer in senare under beredningen kan motivera ett helt annat ställstagande i frågan om test. Arbetsgruppen anser därför att TFN bör vänta med att fatta beslut om testförfarande tills allt relevant referensmaterial har kommit in i ärendet. Tidsutdräkten kan visserligen innebära vissa olägenheter, men kravet på rättssäkerhet måste väga tyngre i detta sammanhang. Olägenheterna torde för övrigt kunna reduceras om beslut om uttagning för test fattas per capsulam efter utbyte av synpunkter via e-post. En viss försiktighet måste dock iakttas när känsliga uppgifter skickas via e-post. Arbetsgruppen anser vidare att man kan överväga om inte TFN generellt bör kunna delegera uppgiften att ta beslut i frågor om testförfarande till ordföranden i nämnden. Med lite fastare rutiner för testförfarande bör detta vara möjligt. 4.4 Rutiner för omtest av en sökande Det är inte ovanligt att den som söker chefsanställning inom Sveriges Domstolar gör om chefstestet vid ett eller flera tillfällen. Att en person får göra om ett test kan bero på att längre tid har förflutit sedan testet senast genomfördes (mer än två år). Enligt riktlinjer som bestämts vid senaste upphandlingen förstörs nämligen efter två års tid testformulären och de svar som lämnats av kandidaterna, dvs. de handlingar som förvaras hos konsultföretaget och som aldrig ges in till TFN. Ett annat skäl till att en person får göra om chefstestet kan vara att vederbörande när testet genomfördes var trött, stressad eller 9

10 mådde dåligt. Som ovan nämnts kan sådana faktorer få stor inverkan på testresultatet. Vidare har i några fall personer som varit på ledarskapsutbildningar och gjort gällande att de kommit till nya insikter i ämnet ledarskap efter begäran härom fått göra om chefstestet. Omsättning av personal hos konsultföretaget har också för många sökande föranlett att delar av testförfarandet fått göras om vid upprepade tillfällen. I de senare fallen har det framför allt handlat om djupintervjun. Omtester kan enligt arbetsgruppen inte undvikas. Det gäller dock att ha bra rutiner för när omtest skall ske, eftersom ett omtest av en sökande kan rubba förutsättningarna för en objektiv jämförelse mellan sökandena i ärendet. Det lämnas visserligen inte ut några rätta svar på frågorna i samband med testerna. Den som har sett eller hört en fråga i ett testsammanhang kan dock dra nytta av detta i ett kommande test. Det kan också vara på det sättet att man presterar bättre vid ett omtest, eftersom man känner igen processen och därför känner sig mer bekväm med situationen. Arbetsgruppen har kommit fram till att det måste krävas särskilda skäl för att en sökande skall få göra om ett test. Det är också viktigt att de konsulter som anlitas har ett sådant förråd med tester och frågor att de så långt det är möjligt kan undvika att sökandena får exakt samma frågor när de gör om testerna som när de tidigare testats. Med hänsyn till det sagda anser arbetsgruppen att följande utgångspunkter bör vara styrande när frågan om omtest aktualiseras. Befintliga testresultat bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Det måste dock finnas möjlighet att göra om ett eller flera tester om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara omständigheter som sannolikt har inverkat på sökandens tidigare testresultat. Om en sökande ska göra om det analytiska testet bör ett nytt testinstrument användas. Beträffande personlighetstestet bör konsulterna vid ett omtest i största möjliga utsträckning använda andra frågor än dem som ställts till sökanden vid tidigare tester. Om dessa principer följs, bör det minimera eventuella inlärningseffekter och därmed öka möjligheterna att jämföra de sökande på ett rättvist sätt. 4.5 Konsulternas skriftliga yttranden En förutsättning för att TFN ska ha någon nytta av de tester som konsulterna genomför är att resultatet från dessa presenteras på ett sätt som gör att sökandena kan jämföras beträffande de krav som anges i TFN:s chefsprofil. Så som konsulternas yttranden i dag är utformade är detta bara delvis möjligt. Arbetsgruppen anser därför att utlåtandena från ett chefstest i fortsättningen bör anpassas till TFN:s chefsprofil. Utlåtandena bör disponeras i enlighet med chefsprofilens huvudrubriker, angående chefsprofilen se avsnitt 4.8. Vidare bör av utlåtandet framgå om sökanden, när det gäller de olika kraven enligt chefsprofilen, ligger under, över eller motsvarar genomsnittet jämfört med andra personer som söker motsvarande anställningar. Om utlåtandena får den här föreslagna utformningen, torde det inte vara nödvändigt att låta konsulterna rangordna sökandena i fortsättningen. Nuvarande ordning med att konsulterna rangordnar sökandena kan ge den oriktiga bilden att konsulterna bedömer sökandenas lämplighet för den aktuella anställningen. Som tidigare framhållits är det inte konsulternas utan TFN:s uppgift att ta ställning till vilken eller vilka kandidater som är lämpligast för en viss anställning med hänsyn till bakgrund, förmågor, domstolens storlek, 10

11 hur arbetet bedrivs vid domstolen, i vilket skede av en förändringsprocess som domstolens befinner sig i etc. Det som TFN vill ha information om från konsulterna är sökandenas starka och svaga sidor när det gäller ledarskap. Sådan information bör kunna lämnas utan någon rangordning. Arbetsgruppen anser således att konsulterna fortsättningsvis bör avstå från att rangordna kandidaterna. Konsulterna bör även fortsättningsvis medverka vid det sammanträde där tillsättningsärendet behandlas. 4.6 Information om chefstesterna Arbetsgruppen anser att nämndens ledamöter och ersättarna för dessa behöver mer kunskap om de bedömningsinstrument som psykologkonsulterna använder och om tekniken bakom utformningen av de skriftliga yttrandena. Arbetsgruppen föreslår därför att TFN regelbundet ska inbjuda konsulterna till ett informationsmöte. Vid dessa möten bör konsulterna redogöra bl.a. för sina test- och bedömningsmetoder samt forskningen bakom dessa. De bör också i detta sammanhang berätta om alternativa testmetoder och vilka för- och nackdelar som de olika testmetoderna har. 4.7 TFN:s egna intervjuer TFN håller, för att få ett bättre underlag, intervjuer i samtliga ärenden om anställning av chefsdomare. Intervjuerna genomförs av en ledamot av TFN. Som sekreterare deltar även föredraganden i TFN. När det handlar om anställningar som chefsrådman eller vice ordförande brukar TFN och domstolschefen samordna intervjuerna så att dessa genomförs i ett sammanhang. Genom intervjuerna tillförs ärendet värdefull kunskap. Ofta belyser intervjuerna formuleringarna i de skriftliga vitsorden på ett bra sätt. Intervjuerna är också viktiga för att få fram en bättre bild av kandidaterna när det gäller deras intresse för ledarskap, ledningsfilosofi och ambitioner med den sökta anställningen. Vissa delar av personligheten kan också bli uppenbara vid en anställningsintervju. Enligt arbetsgruppen bör TFN även i fortsättningen hålla intervjuer med personer som söker chefsdomartjänster. Om en sökande bedöms inte kunna komma ifråga för tjänsten, behövs dock inget intervjuförfarande. När det gäller en sökande som tidigare har intervjuats av TFN behöver normalt en ny intervju inte hållas om den ledamot av TFN som ska genomföra intervjun nyligen har intervjuat den sökande i annat ärende. Det är självklart att en intervju för några kan vara påfrestande och att personer med mindre social förmåga inte alltid kan komma till sin rätt vid en intervju. Det intryck som ledamoten får under intervjuerna ställs emellertid alltid mot referensmaterialet och chefstesterna. Därmed torde risken vara ganska liten för att ovidkommande brister i den sociala förmågan får alltför stort genomslag vid TFN:s bedömning. TFN har tagit fram en intervjudisposition som används vid intervjuerna. Intervjudispositionen omfattar framför allt frågor som berör ledarskap och ledningsfilosofi. Intervjudispositionen ska bidra till att intervjuerna blir mer strukturerade för att underlätta en jämförelse mellan kandidaterna. Arbetsgruppen anser att den nuvarande intervjudispositionen kan förbättras. Arbetsgruppen har därför utarbetat en ny intervjudisposition. Den nya intervjudispositionen är anpassad till den nya chefsprofilen, se avsnitt 4.8 om ny chefsprofil. Den nya disposition innehåller också fler frågor om ledarskap för att TFN skall få en djupare bild av sökandena när det gäller deras intresse för sådana frågor. 11

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA

TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) KIRPPU, LAILA TFN / DOMARNÄMNDEN 1(17) Dnr 54-2013 Dnr 11-2013 Dnr 97-2012 621212 *********************************************** Hon är sedan oktober 2010 chefsåklagare vid åklagarkammaren i Växjö 2005 2010 Rådman

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Notarietjänstgöringens

Notarietjänstgöringens Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll DV-rapport 2003:5 Domstolsverkets publikation: 2003:5 Produktionsår: 2003 Titel: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rätt man på rätt plats

Rätt man på rätt plats Rätt man på rätt plats En studie om anställningstester Jonna Linderholm och Pia Ljunggren Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för sociologi LINKÖPINGS UNIVERSITET

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag -

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Arbetsvetenskap 61-90 Vårterminen 2008 Kariin Adolfsson

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

God domarsed. Grundsatser och frågor

God domarsed. Grundsatser och frågor God domarsed Grundsatser och frågor Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Grundsatser och frågor 4 1 Inledning 1.1 Utgångspunkter Domstolarnas uppgift är ytterst att upprätthålla rättsordningen.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07. Sammanfattning ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/09 Mål nr A 147/07 Sammanfattning En man, med ursprung från Bosnien, sökte arbete som originalare hos ett bemanningsföretag för uthyrning till ett detaljhandelsföretag. Fråga

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer