Mariehamn 2014 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Shipboard Management Praktiska verktyg för ledarskap till sjöss Av: Gustav Carlsson Gustav Carlsson Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 30/2014 Program: Sjöfart Mariehamn 2014 ISSN Mariehamn 2009

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Sjökapten Gustav Carlsson Shipboard Management Praktiska verktyg för ledarskap till sjöss. Johan Hansen Högskolan på Åland Abstrakt: Detta arbete har haft som syfte att söka handfasta och praktiska metoder för att lära känna sin besättning och därefter anpassa sitt ledarskap till sjöss på bästa sätt. Bra ledarskap går ut på att vara kunnig och viss förmåga att läsa av andra människor. Mina frågeställningar handlar om hur man lär känna sin besättning på bästa sätt, samt vilket behov av ledarskap de kräver. Jag skriver också om vilka metoder som kan finnas till förfogande och hur ledaren själv kan förbättra sin förmåga att kommunicera. Jag använder mig av en kvalitativ litteraturstudie som metod, eftersom jag vill bygga vidare på redan etablerade idéer och göra arbetet lättillgängligt för oberoende granskare. Jag har främst använt mig av böcker och när jag har stött på en källa som kan ifrågasättas så gör jag det. Det jag har kommit fram till är att befälhavaren måste rannsaka sig själv och sitt ledarskap innan denne ger sig i kast med att leda en besättning. Befälhavaren ska därtill lära känna sin besättning och ett bra sätt att göra det på är att använda sig av MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Det är ett enkelt redskap för att ta reda på vad de olika besättningsmedlemmarna behöver för ledarskap. Nyckelord (sökord): Ledarskap, management, möten, besättning, multikultur, kommunikation, SWOT-analys, planering, befälhavare, beslutsfattning, delegering, att leda en grupp, MBTI, personlighetstyper, Ledarskapspyramiden, organisation, sjöfart. Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 2014: Svenska 30 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Nautical Science Gustav Carlsson Shipboard Management Practical Tools for Leading a Crew at Sea Johan Hansen Johan Hansen Abstract: The purpose of this thesis is to present practical and hands-on methods for learning more about your crew and adapt your managing skills to get the best results from the crew. Solid management comes from getting to know your crew and find out their needs. I will also write about which methods the leader has at his/her disposal and how the leader can improve his/her ability to communicate. I will, for this thesis, use a qualitative literature study because I want to continue working on well-established ideas and make my thesis more accessible for independent viewers. I have mostly used books and if I have encountered a source that seems questionable, I will question it. What I have discovering on is that the Master must first examine himself and his management at sea, before embark his mission to lead the crew. The Master should also get to know his crew and one way to do so is to use the Myers Briggs personality test. It is easy means to find out which types of leadership every member needs and how to get the crew to work together. Key words: Leadership, management, meetings, crew, multi culture, communication, SWOT, planning, master, decision making, delegation, lead a group, MBTI, types of personality, the chain of command, organization, shipping. Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 2014: Swedish 30 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Syfte Frågeställningar Avgränsningar BAKGRUND Att leda en grupp Lär känna dig själv Vilken typ är du? Lär känna din besättning Vilka typer finns det i gruppen? Multikulturella besättningar Led gruppen Vem bedömer vem? Vad säger STCW-konventionen? Vad säger ISM? Ledarskapspyramiden Sätt upp tydliga mål Att berömma Att Tillrättavisa Att delegera Hur ska uppgiften delegeras? Beslutsfattning - Den Logiska Beslutstrappan Att Planera Samla information Mind Mapping SWOT-analys Tidsplanering (Time Management) Riskplanering och Riskbenägenhet Gruppers förmåga att hantera förändringar... 18

5 2.12. Kommunikation Att leda möten Mål och stilart hur ska man som ordförande bete sig? Vad ska finnas på dagordningen? Hur ska en deltagare bete sig? Deltagare och Nya deltagare vilka typer finns det? Att förhandla Skriftlig/Radiokommunikation Kroppsspråk METOD RESULTAT SLUTSATSER Diskussion Metoddiskussion REFERENSER Figurförteckning: Figur 1, the Eleven Qualities of a Succesful Manager (Tallack, 1996, s. 17)... 6 Figur 2, Social Styles (Bossanova Consulting: Social Style Category, 2014)... 8 Figur 3, Ledarskapspyramiden, (Tallack, 1996, s. 20) Figur 4, Reaktionsfaser (Blomquist & Röding, 2013, s. 175) Tabellförteckning: Tabell 1, Första motsatsparet (Lycken, 2000, s. 20)... 9 Tabell 2, Andra motsatsparet (Tallack, 1996, s. 19)... 9 Tabell 3, Tredje motsatsparet (Tallack, 1996, s. 19) Tabell 4, Fjärde motsatsparet (Lycken, 2000, ss ) Tabell 5, Matris (Tallack, 1996, s. 38) Tabell 6, Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level (IMO, 2011, s. 122)... 12

6

7 1. INLEDNING 1.1. Syfte Med detta arbete vill jag söka praktiska/handfasta verktyg och råd på hur en ledare skall vara på sjön. I arbetet nämns oftast befälhavaren eller befälet som arbetsledare, men detta arbete skall även kunna ses som ett hjälpmedel även för andra befattningar ombord i ledarpositioner Frågeställningar Hur lär man känna sin besättning på bästa sätt? Har olika typer av människor/besättningar olika behov av andra typer av ledarskap? Vilka metoder/verktyg finns för att leda besättningen på bästa sätt i det dagliga arbetet? Hur kan man själv som befäl förbättra sin förmåga att kommunicera med besättningen? 1.3. Avgränsningar Mitt arbete skrivs med avseende på det dagliga arbetet ombord på fartygets däcksavdelning. Jag tar alltså inte upp andra avdelningar, såsom maskin- eller intendenturavdelningarna. Jag tar heller inte upp extraordinära situationer, såsom nödsituationer eller dylikt. Detta arbete speglar det normala dagliga arbetet ombord på ett fartyg. I arbetet förutsätter jag att befälhavaren redan har en grundläggande kunskap i ämnet sjöfart. Detta arbete är skrivet utifrån att befälet har en grundläggande tillit till sin besättning. Trots att dagens sjöfart utvecklas till mer multikulturella besättningar kommer det multikulturella perspektivet till viss del stå tillbaka i detta arbete. Jag kommer skriva kort om det, men hela arbetet är skrivet utgående från att 3

8 besättningen är kulturellt homogen och ser på ledarskap och auktoritet på ungefär samma sätt. Därför skriver jag heller inte huruvida religion påverkar ledarskapet i det dagliga arbetet. Orsaken till detta är att litteraturen jag har sökt och läst inte tar det multikulturella perspektivet i så stort beaktande. Vad gäller riskplanering och riskbenägenhet anser jag det vara så stort ämne och varierar med olika fartyg att en enskild utredning vore aktuell, därför nämner jag det här bara kort. Detta gör att kapitlet om planering är något nerbantat i det hela. Det finns många sätt att planera och i mitt projektarbete har jag valt att ta ett par av de enklaste, eftersom de går att implementera i flera olika perspektiv. 4

9 2. BAKGRUND 2.1. Att leda en grupp På alla fartyg är besättningen ordnade i mer eller mindre traditionella organisationer och inuti dessa bildas formella eller informella grupperingar. Dessa grupperingar kan förekomma inom vissa avdelningar, sociala förhållanden eller inom kulturella och religiösa kretsar. Det finns också grupper med avseende på den hierarkiska strukturen ombord, såsom däcksavdelningen, maskinavdelningen, etc. Grupperingarna kan te sig annorlunda när man ser hela organisationen ur ett fågelperspektiv; vissa grupper är aktiva, andra är passiva. Vissa är en tillgång för fartygets drift och andra är kontraproduktiva. Befälhavarens utmaning består i att få alla dessa individer (och deras grupperingar) att dra åt samma håll och skapa sammanhållning. Detta ska i sin tur leda till att fartygsoperationen blir så effektiv och ekonomiskt hållbar som det bara är möjligt. (Tallack, 1996, s. 16) Lär känna dig själv Vilken typ är du? Det finns en person som alltid kommer finnas med i alla besättningar man arbetar med och det är en själv. Det är viktigt att veta vilka färdigheter och förutsättningar man har och vilka man behöver. Bilden nedan illustrerar ett flödesschema för vilka färdigheter som krävs av en befälhavare. 5

10 Figur 1, the Eleven Qualities of a Succesful Manager (Tallack, 1996, s. 17) De elva egenskaperna, som är till vänster i figuren, delas upp i tre större grupper. Basic Knowledge and Information 1 är den grund en befälhavare står på när han/hon ska ta avgörande beslut i fartygsoperationen. Skills and Attributes 2 påverkar befälhavarens 1 Grundläggande kunskap och information. 2 Färdigheter och kännetecken. 6

11 beteende och prestationer. Den tredje gruppen, Meta-qualities 3, inverkar på hur bra befälhavaren tar till sig den information och kunskap som krävs i grupp ett och två. Bilden visar att befälhavaren måste vara uppmärksam på olika typer av information och ständigt värdera vilka färdigheter som krävs för olika typer av information. Man talar då om intern och extern information, mjuk och hård information. Intern information kommer från fartyget och dess besättning. Extern information kommer från rederiet, hamnar, befraktare osv. Mjuk information kommer ofta i det interna flödet. Då handlar det ofta om besättningens åsikter och känslor. Hård information kan komma både från det interna och det externa flödet, då talar man ofta om data och siffror. Befälhavaren måste optimera sina färdigheter och själv förstå hur en viss typ av information ska behandlas. I slutändan måste befälhavaren ständigt rannsaka 4 sig själv och hela tiden vara kritisk till sitt ledarskap. Det finns olika tekniker, checklistor och diagram för detta. (Tallack, 1996, s. 17). I fig.2 visas ett exempel på ett diagram man kan använda i självkritiskt syfte. Ledaren måste efter sin rannsakan av sig själv sätta upp tydliga mål med sitt ledarskap för att få ut något av sina ansträngningar (Bossanova Consulting: Social Style Category, 2014). 3 Kvalitéer som inte är direkt mätbara. 4 Grundligt utforska. 7

12 Figur 2, Social Styles (Bossanova Consulting: Social Style Category, 2014) 2.3. Lär känna din besättning Vilka typer finns det i gruppen? Myers-Biggs personlighetstest (MBTI) bygger på Carl Jungs försök att kategorisera de olika personlighetstyper som finns bland oss människor. Det är ett av världens mest använda personlighetstest och har fler decenniers forskning bakom sig. Det är framtaget framförallt i syfte att bättra på kunskaperna om sig själv, men det går att applicera på tredje person (Briggs Myers & Myers, 1980). De olika typerna delas upp i fyra motsatspar. Den övergripande särskiljningen görs mellan den extroverta 5 och den introverta 6 typen. Den extroverta personen riktar sin uppmärksamhet mot människor och ting i den yttre världen, medan den introverta riktar sitt intresse mot idéer och koncept i den inre världen (inom sig). Det andra motsatsparet (Tänkare - Sinnesförnimmelse) handlar om vilken typ av information som känns mest naturlig att ta till sig. Tredje paret (Tanke - Känsla) berör hur man väljer att bearbeta 5 Utåtvänd i sociala sammanhang. 6 Inåtvänd i sociala sammanhang. 8

13 informationen. Slutligen, det fjärde motsatsparet (Bedömning - Varseblivning) handlar om hur man upplever och förhåller sig till omvärlden (Lycken, 2000, ss ). Se tabellerna 1-4. Tabell 1, Första motsatsparet (Lycken, 2000, s. 20) Extrovert Utåtriktad Introvert Inåtriktad Tabell 2, Andra motsatsparet (Tallack, 1996, s. 19) Sinnesförnimmelse Handlingskraftig, men utan tålamod i planeringsstadiet. Trivs med rutin. Använder ofta sunt förnuft och är praktiskt lagd. Jobbar engagerat och har ordning och reda. Målmedveten Ombord: Den besättningsmedlem som är initiativrik, problemlösande och har god förmåga att ombilda idéer till handling. Intuition Gillar att bolla idéer med andra. Har en god översiktsbild, men glömmer ofta detaljer. Kreativ och god fantasi. Får föraningar som ofta visar sig stämma. Ombord: Den besättningsmedlem som är duktig på att planera långsiktigt, kan uttrycka sig bra, kan tänka utanför lådan. 9

14 Tabell 3, Tredje motsatsparet (Tallack, 1996, s. 19) Tanke Använder logiskt tänkande för ta itu med problem. Har en stark analytisk förmåga, men är dålig på att implementera sina idéer. Arbetar metodiskt. Är ofta skeptisk till planer som saknar hård data som grund. Ombord: Den besättningsmedlem som är duktig på ta reda på fakta/data och analysera den korrekt. Känsla Trivs med sällskap. Värdesätter social förmåga snarare än tekniska meriter. Är varm och sympatisk mot sina medmänniskor. Är mottaglig för människors humör och känslor. Har en tendens att förbise fakta och data, till fördel för magkänsla. Ombord: Bra på att skapa lagkänsla med sin besättning, ger gärna råd, duktig på att medla och kommunicera. Har lätt för att prata med alla, från stuvare till redare. Tabell 4, Fjärde motsatsparet (Lycken, 2000, ss ) Bedömning Ordning och reda Gillar struktur och planering. Detta ger en känsla av kontroll, utan detta infinner sig en känsla av obehag. Punktlig och har en god tidsuppfattning. Har en stark känsla för ordning och reda. Varseblivning Det ordnar sig... Improviserar och har ett öppet förhållningssätt till omvärlden. Diffus tidsuppfattning. Förhållandet till ordning och reda är ganska avslappnat. Man kan verka slarvig, men kan ändå få saker gjorda på rätt sätt. MBTI har dock kritiserats för att vara förlegad och man bör ha i åtanke att detta personlighetstest endast ger en fingervisning om människors olika typskillnader. Mycket av kritiken handlar om att det finns fler än de 16 typer som finns fastställda i Myers-Biggs test. Den är inte heller framtagen av forskare. Skaparna bakom testet är inga certifierade psykologer. (Sjöberg, 2010). 10

15 2.4. Multikulturella besättningar Ombord på dagens fartyg är det närmast omöjligt att inte komma i kontakt med andra kulturer då marknaden är mer global än någonsin. Den största skillnaden mellan kulturer i arbetslivet är oftast attityden angående auktoritet och regler gjorde Hofstede en undersökning som involverade fyrtio länder och utvecklade ett slags index på kulturella maktavvikelser (Power Differential Index, PDI) 7. Detta index mäter distansen mellan chefer och deras underordnade. Hofstede skapade sedan ett liknande index för attityder kring företagsregler och policies (Rule Orientation Index, ROI) 8. Nedan följer en matris på hur indexen kan användas och typexempel på länder och nationaliteter. (Tallack, 1996, s. 38). Tabell 5, Matris (Tallack, 1996, s. 38) High ROI Low ROI High PDI France, Italy, Greece, Spain, S America, India, Malaysia, Singapore Japan, Philipines, West Africa, East Africa Low PDI Germany USA, N W Europe, Scandinavia, Canada, Australia 2.5. Led gruppen Vem bedömer vem? Vid det här laget borde befälhavaren lärt känna sig själv och vilken typ av ledarroll han har. Dessutom ska han kunna identifiera styrkorna och svagheterna bland officerare och manskap. Nästa steg blir att få besättningen att arbeta ihop på ett produktivt och effektivt sätt. Detta är direkt beroende av hur de (besättningen) uppfattar och värderar befälhavarens ledarskap. Det har blivit allt vanligare i alla typer av organisationer att utvärderingar inte bara går nedåt i ledarskapspyramiden, utan också uppåt mot ledarna. (Tallack, 1996, s. 20) 7 Diversifierad syn på makt. 8 Uppfattning om rätt och fel. 11

16 Vad säger STCW-konventionen? I nedan tabell från STCW 2010 Manila Amandments kan man utröna följande: Tabell 6, Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level (IMO, 2011, s. 122) Tabellen visar att personer med ledarroller ombord på ett fartyg ska ha kännedom om internationella konventioner, rekommendationer och nationella lagstiftningar. Därtill ska befälet kunna planera och koordinera, prioritera och ha en förmåga att bedöma tidsperspektivet för operationen. Därefter ska befälet kunna allokera arbetet över tid, delegera arbetet och ta beslut. Att befälet kan göra allt detta ska dokumenteras och utvärderas genom godkänd träning. Det finns många sätt att utvärdera befälhavarens ledarskapskompentens och det enklaste sättet att i efterhand utröna detta är om de 12

17 operationer som utförts har varit effektiva och i enlighet med rådande regler och lagar. (IMO, 2011, s. 122) Vad säger ISM? Ett problem befälhavaren har i val av ledarstrategi är att den måste stämma överens med omgivningens (redare, hamnar myndigheter etc.). Detta kan skapa svårigheter och missförstånd i verksamheten. (Tallack, 1996, s. 20) I ingressen, på plats nummer sex, till ISM-konventionen finns följande citat: The cornerstone of good safety management is commitment from the top. In matters of safety and pollution prevention it is the commitment, competence, attitudes and motivation of individuals at och vidare så står det att: all levels that determines the end result. (IMO, 2002, s. 1) "Safety Management Certificate" means a document issued to a ship which signifies that the Company and its shipboard management operate in accordance with the approved safety management system. (IMO, 2002, s. 2) ISM-konventionen syftar på hur befälhavaren och resten av besättningen ska utföra sina arbeten och vilka roller de har vid en nödsituation, samt åtgärder i händelse av miljöförstöring (IMO, 2002). Men det är inget som hindrar befälhavaren/rederiet att lägga till viktiga punkter i manualen. Konventionen lämnar alltså mycket åt befälhavaren att bestämma om sitt ledarskap, men det skall dokumenteras. Följande punkter är de som befälet kan påverka direkt hos sitt manskap: Engagemang (commitment): Uppstår när man har tydliga och identifierbara mål med verksamheten, både på gruppnivå och individnivå (Beer, 2009, s. 223). Kompetens (competence): Detta är den del som befälet inte själv kan ansvara för att besättningen har, utan han/hon måste lita på sina officerare att de kan sina saker. Dessa kommer då i sin tur att instruera och lära de övriga i manskapet (McEvoy, o.a., 2005). 13

18 Attityd (attitude): Motsvarar summan av tidigare erfarenheter och förväntningar på framtiden. Ofta kommer besättningens attityd spegla din egen. Det krävs mycket tillit och förtroende för att förändra attityder. Man måste också uppvisa engagemang och vara konsekvent i sitt handlande (Tallack, 1996, s. 21) Ledarskapspyramiden En vanlig syn på ledarskap belyses med hjälp av den s.k. Ledarskapspyramiden (fig.3). Den vänstra pyramiden i bilden visar det traditionella synsättet som finns mellan befäl och manskap, där information manskapet rapporterar uppåt i hierarkin och instruktioner färdas nedåt. Men på senare tid har perspektivet förändrats till pyramiden till höger. Manskapet har fått ett erkännande som den del av besättningen som ger inkomsterna, eller sänker utgifterna. Detta gör då att pyramiden blir omkastad. (Sales Laundry, 2009). Detta gör befälen till handledare, snarare än chefer. Befälen måste vara uppmärksamma på manskapets behov och kunna ge den resurser, övning och träning som krävs för att göra fartygsoperationen effektiv. (Tallack, 1996) Figur 3, Ledarskapspyramiden, (Tallack, 1996, s. 20) 14

19 Sätt upp tydliga mål Befälhavaren måste vara säker på att alla i besättningen vet vad de ska göra och vad för resultat som förväntas av dem. Ansvaret för särskilda nyckelområden måste vara identifierade och kunna sammanfattas med några enkla meningar. Befälhavaren bör berätta hur manskapet sköter sig under själva operationen. Om han gör det själv eller instruerar sina underbefäl att göra det spelar ingen roll (Tallack, 1996, s. 21) Att berömma För att förbättra besättningens prestationer är det viktigt att som befäl utvärdera dem och låta dem veta hur arbetet går. Man ska i princip alltid berömma direkt och helst offentligt, men man måste samtidigt fundera på vilken typ man har att göra med. Vissa tycker inte om att stå i centrum och i dessa fall ska man undvika offentliga uttalanden. (Henshaw, 2011) Att tillrättavisa En tillrättavisning måste på förhand vara meddelad av befälet att det kan komma när någon gör fel. Den bör komma så fort som möjligt, men helst inte offentligt (om det inte handlar om en grupp som gjort fel). Tillrättavisningen ska delas upp i två delar. Den första delen handlar om att förmedla exakt vad som gick fel och hur man gör rätt till nästa gång. Den andra handlar om att förlåta och blicka framåt 9. (Henshaw, 2011) Att delegera Syftet med att delegera arbete är att bli av med tradiga och ihärdiga sysslor som någon annan i besättningen klarar av. Dessutom är det också för att befälhavaren ska kunna göra mer produktiva sysslor. Det kan till exempel vara att planera (återkommer nedan om det) för framtiden och skaffa sig ett fågelperspektiv för hela fartygsoperationen. Detta ställer vissa krav på befälhavaren, såsom att han/hon ska veta vilka uppgifter som kan delegeras och vilka som befälhavaren ska göra. (Tallack, 1996, s. 22) Hur ska uppgiften delegeras? Det finns olika sätt att genomföra en delegation. Nedan följer några exempel (Tallack, 1996, s. 23): 9 Att dra ett streck över en fadäs. 15

20 Beordra: I dagens samhälle ses det förlegat att beordra sitt manskap att göra diverse sysslor. Det är i nödsituationer orders får en ordentlig genomslagskraft. Instruera: Detta är det vanligaste sättet att delegera till sjöss. Ofta är mottagaren ovan vid uppgifterna och troligtvis ovan vid den auktoritet som kan förväntas av en. Ett exempel på detta kan vara när ett juniorbefäl får en uppgift som befälhavaren i normala fall gör, men överbelastning i arbetet tvingar befälet till delegering. Begära: Ett fullt acceptabelt sätt att delegera, men mottagaren kan få en känsla av att befälet är skyldig en gentjänst efter genomförd tjänst. Föreslå: Kan vara riskabelt om man inte vet hur mottagaren kommer reagera. Det finns en risk för att mottagaren slingrar sig ur arbetet som skall utföras. Rådfråga: Denna möjlighet är genomförbar om befälet har i syfte att ska lagkänsla. Bönfalla: Befälhavaren får aldrig bönfalla. Det kan få helt motsatt effekt på vad befälet vill uppnå, eftersom det gör att besättningen kan tappa förtroendet för befälets ledarskap Beslutsfattning - Den Logiska Beslutstrappan Om befälhavaren hamnar i en situation där han/hon inte vet vilket beslut som är mest korrekt kan följande flödesschema vara till stor hjälp (Tallack, 1996, s. 24): Identifiera problemet: De flesta problemlösningar är generiska och kan passa in på många olika typer av problem. Därför spelar rutin en väldigt stor roll hos befälhavaren. Ju mer rutinerad befälhavare, desto snabbare kan ett problem identifieras. Definiera problemet: Görs på bästa sätt genom att samla information och data. Använd gruppen och delegera! Inom vilka ramar: Man måste vara tydlig med vilket resultat man vill uppnå, samt en passande åtgärd för ändamålet. 16

21 Tillvägagångssätt: Beslutas om tillsammans med ovanstående punkter i beaktning. Anpassa beslutet: Behöver man göra kompromisser för att uppnå önskat resultat bör man på förhand ha tagit reda på vilka dessa kompromisser kan vara och vilka man går med på. Implementera! Gör uppföljning: Är beslutet rätt? Behöver man ändra åtgärderna över tid? 2.8. Att planera Med planering menas insamlandet av och jämförelser med information, så man är förberedd för det oväntade. Där ingår även gruppen, som ska veta vad befälet har för intentioner och vad som förväntas av dem. (Tallack, 1996, s. 25) Samla information Mind Mapping 10 De flesta människor är vana (och upplärda) att planera med ett linjärt perspektiv, men svårigheten ligger då i att prioritera och göra uppgifter i rätt ordning. Mycket tid läggs då på själva utformandet av planen. Med Mind Mapping skapas en mer naturlig process i den mänskliga hjärnan. Allt som behöver utföras noteras ned på papper och kan sedan övervägas och prioritera. Man kan likna processen vid att planen formas i moduler, istället för att byggas upp sten för sten. (Tallack, 1996, s. 27) SWOT-analys I samband med att man börjar med ovanstående metod bör man göra en SWOT-analys för att lättare överblicka styrkor och svagheter. Strengths/Weaknesses 11 : Sammanfatta besättningens styrkor. Vilken attityd förekommer ombord? Finns det särskilda färdigheter som kan utnyttjas? Hur fungerar utrustningen ombord? Opportunities/ Threats 12 : Hur ser marknaden ut? Hur påverkar politiska beslut verksamheten? Finns det ett embargo? Risk för krig? (Branch, 1998, ss ). 10 Tankekarta, anteckning i fri stil. 11 Styrkor och svagheter. 17

22 2.9. Tidsplanering (Time Management) Ledarskap och planering handlar i stora drag om allokering av resurser (personal, material, pengar, etc.). Men den resurs som kan vara svårast att fördela rätt är tid, eftersom den inte är lagringsbar eller återbetalningsbar. Är man osäker på hur tidseffektiv man är kan man anteckna ned vad man har gjort och hur lång tid det tagit. Sedan kan man budgetera tiden och man får då en övergripande bild på hur man spenderar sin arbetstid. Man bör snabbt kunna se vilka uppgifter som kan ta en mindre andel av den vakna tiden och vad man kan delegera till andra i besättningen. (Tallack, 1996, s. 30) Riskplanering och riskbenägenhet Hur man hanterar risker är till stor del en attitydfråga. Om befälet går runt och tänker att det händer aldrig mig blir chocken mycket större och smällen slår hårdare. Sambandet mellan riskplanering och implementering av denna lyder:...mindre riskbenägenhet, bättre förberedd, färre överraskningar - (Magnusson & Lewenhaupt, 2013, s. 13) Gruppers förmåga att hantera förändringar Förändring är något varje organisation (som vill överleva) kommer att behöva utföra. Exakt vad en förändring innebär är olika från situation till situation. När en förändring äger rum uppfattas den antingen som ett hot eller fara. Detta är beroende av vilken typ man är. Oftast är reaktionen en kombination av båda och alla i gruppen/besättningen kommer gå igenom faserna som beskrivs nedan. Förnekelse är det första som inträffar vid en större förändring. Befälet måste vara uppmärksam på detta, eftersom det kan tolkas som att personen i fråga redan har accepterat förändringen. I förnekelsestadiet krävs det att befälet tillhandahåller mycket information och tid för den att smälta hos mottagaren. Under motståndsfasen uppkommer de flesta problemen. Här kommer besättningen visa tecken på vrede, klander, ångest, depression etc. Med stor sannolikhet är det befälet själv som insett att en förändring har varit oundviklig (och då genomfört) varför han/hon kommer få en del personliga påhopp. Det bästa befälet kan göra under denna fas är att lyssna på besättningen, vara sympatisk och uppmuntrande. Man ska 12 Möjligheter och hot. 18

23 undvika att gå i diskussion och försöka få besättningen på andra tankar. När befälet väl klarat av motståndet kommer förvirringsstadiet. Nu börjar besättningen fundera på vad som gäller och komma med egna synpunkter. Man börjar också utforska möjligheter ur förvirringen som har uppstått. Alla i manskapet kommer inte komma till denna fas samtidigt, utan de som är mottagliga för förändring kommer också agera testgrupp. Nu börjar själva inlärningsprocessen för den förändring som ägt rum. Endast kortsiktiga mål är rekommenderade att man sätter upp. Engagemang uppstår när individerna i besättningen börjar jobba som en grupp. De som är mest engagerade ser redan fram emot nästa utmaning. I denna fas är det läge att sätta upp mer långsiktiga mål och samtidigt försöka få besättningen att inse att förändring är en naturlig del om man vill nå framgång. (Blomquist & Röding, 2013, ss ). Figur 4, Reaktionsfaser (Blomquist & Röding, 2013, s. 175) Kommunikation En förutsättning med god kommunikation är att förstå andra människors behov och önskemål. Kommunikation handlar till stor del om perspektiv och kunna förstå andra människors vinklar när ett problem uppstår. (Blomquist & Röding, 2013, s. 113). Det finns en rad olika sätt kommunicera och nedan kommer några av dem att tas upp Att leda möten Många tycker att möten ofta ett slöseri med tid och att det är en plats där idéer tas upp för att sedan strypas och glömmas bort. Men det är fortfarande det bästa sättet (och vanligaste) formen för att få ut stora mängder information till så många som möjligt som i sin tur ska förstå och tolka informationen korrekt (Tallack, 1996, s. 31). Möten kan variera, från att vara formella till väldigt spontana och okonventionella. Men några saker man ska tänka är följande: 19

24 Mål och stilart hur ska man som ordförande bete sig? Beroende på syftet med mötet så kan man antingen göra det formellt/informellt, informativt etc. Ett exempel på formellt möte kan vara ett säkerhetsmöte, där dagordningen är av en mer seriös natur. Den typen av möte med bredast syfte (alltså att man kan ta i stort sett vad som helst på dagordningen) är det s.k. informella planerade mötet. (Blomquist & Röding, 2013, s. 212) Ordföranden på mötet skall beakta följande (Tallack, 1996, s. 32): Håll själva processen av mötet inom ramen för syftet. Man ska alltså inte påverka själva utfallet av mötet utan snarare se mötet som ett förlopp. Man ska göra en övergripande summering av varje punkt på dagordningen. Vid ett beslut där man kommit överens om något skall det noteras tydligt om vad som ska göras, vem som ska göra vad, och när det skall göra. Man ska vara beredd att tillfälligt lämna ifrån sig ordförandeposten när punkten på dagordningen handlar om något som en besättningsmedlem har större kunskap om, t.ex. maskinfrågor. Var ombord man väljer att hålla mötet visar deltagarna hur formellt mötet blir. T.ex. om man väljer att ha det på bryggan eller i mässen och vilken typ av bord man använder. Ett fyrkantigt har tydliga platser som visar på rang (i kortändorna) medan ett runt bord gör alla jämlika och ger en mer informell känsla. (Tallack, 1996, s. 32) Vad ska finnas på dagordningen? Själva innehållet kan man konstruera hur man vill, men vissa saker bör man ha i åtanke. Ordningen för punkterna ska man tänka på, samt om det finns något på dagordningen som kan vara föremål för konflikt/skilda intressen. Man ska då på förhand fundera ut hur konflikten ska hanteras (Blomquist & Röding, 2013, s. 126) Hur ska en deltagare bete sig? Man ska inte förhasta sig, utan låta andra tala ut före dig och våga ge sig tid till att logiskt och metodiskt konstruera sina argument (Fletcher, 1984). Om man vet på förhand att någon annan tycker samma sak kan det vara bra att låta denne tala först och sedan förstärka och bygga på argumenten. Men man ska samtidigt inte fastna på detaljer, det finns då risk för att man tappar känslan för själva mötet (Tallack, 1996, s. 32). 20

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag -

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Arbetsvetenskap 61-90 Vårterminen 2008 Kariin Adolfsson

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation Strategiskt och kommunikativt ledarskap i en organisationskultur med unga medarbetare En fallstudie på en telemarketingavdelning Linda Nordén Sociologiska institutionen Medie-

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän

Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän Sebastian Oey Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2015 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer