Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus"

Transkript

1 Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus

2

3 Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus

4 Innehållsförteckning Förord Varför en rapport om framgångsrika företag?...6 Kunder och personal skapar värde åt aktieägarna...10 Koppling mellan strategi, företagskultur och ledarskap...12 Affärskoncept och strategi Fokus på enkla affärskoncept och minutiöst genomförande...12 Strategin måste utnyttja den fulla potentialen i produkterna...15 Överväger risker noga och förespråkar organisk tillväxt...17 Företagskultur...19 Företagskulturen är avgörande...19 Företagskulturen präglas av kundfokus, teamarbete, ansvar och engagemang...22 Ledning och ledarskap...28 Ledning rekryteras internt Intern rekrytering av chefer...30 Cheferna är företagets kulturbärare Ett delegerande ledarskap...35 Syn på organisation och personal...37 Sparsamt med omorganisationer och drastiska förändringar...37 Använder inte managementkonsulter...40 Kombination av centralisering och decentralisering...41 Ärlig och öppen kommunikation...45 Personalen är människor...45 Värderingar är avgörande vid rekrytering...47 Belöningssystem ej avgörande för framgångsföretagen...48 Utveckling av anställda...51 Framgångsreceptet är en paketlösning...54 Källor...56 Bilaga

5 Förord Rapporten Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus beskriver hur de mest framgångsrika företagen drivs och agerar. Oavsett bransch och verksamhet har forskning visat att det finns gemensamma drag hos de företag som är mest framgångsrika sett till lönsamhet och tillväxt i sina respektive branscher. Utmärkande för dessa företag är dock inte bara ekonomisk framgång, utan också hur de ser på medarbetarnas roll i företaget. Det råder en kultur av jämlikhet och delaktighet, vilket frigör motivation och drivkraft hos anställda. Detta skapar en tillväxtkraft som är svår att kopiera och som skapar goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Ur facklig synvinkel vill vi därför sätta fokus på vad som utmärker riktigt framgångsrika företag och starta en diskussion om hur vi ska få fler sådana i Sverige. Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan och är del i enhetens rapportserie. Enheten har ansvar för att upprätthålla kompetens om trender, strukturförändringar samt följa utvecklingen i de företag där Unionens medlemmar finns. Enhetens arbete ska bidra till att Unionen påverkar företagens utveckling och förändra arbetsplatser till det bättre. Rapporten bygger dels på en genomgång av olika forskningsresultat om framgångsrika företag och dels på fallstudier av två svenska riktigt framgångsrika företag, H&M och Scania. Rapporten har utarbetats av Elisabeth Åberg på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Hon har tidigare under närmare tio år arbetat med bransch- och företagsanalys i näringslivet i olika befattningar. Hon har också arbetat som organisationskonsult. Den samlade erfarenheten av genomgripande analyser av nästan 100 företag i olika branscher har lett till en erfarenhet av vad som gör företag riktigt framgångsrika. Denna erfarenhet har varit vägledande i valet av områden att fokusera på och val av företag för fallstudier. Stockholm,

6 Varför en rapport om framgångsrika företag? Hur företagen drivs är i mångt och mycket en fråga om värderingar. Idéerna har stor makt när det gäller att lösa problem och utveckla möjligheter i företagsvärlden. Idéer och trender skapas och får stort genomslag på företagens strategier, agerande och påverkar i mycket hög utsträckning de anställda. Det kan gälla exempelvis downsizing, lean, offshoring eller outsourcing. Trots att idén kanske inte alltid är framgångsrik för företagen, lever den vidare. Företagen visar stora skillnader i hur de väljer att agera för att driva sin verksamhet. Vissa är mer framgångsrika än andra. Inte beroende på att de är verksamma på extrema tillväxtmarknader eller i branscher med hög tillväxt, har unika produkter eller geniala affärsidéer utan för att deras sätt att bedriva sin verksamhet är genomfört med långsiktighet, konsekvens och uthållighet. Dessa företag utmärks av att de är stjärnor i klassen, bäst i sina respektive branscher när det gäller lönsamhet och tillväxt i marknadsandelar. De lyckas prestera bättre än branschen under mycket långa tidsperioder. Det har genomförts både europeiska och amerikanska studier av vad som utmärker stjärnföretag, vad de har för organisatoriska egenskaper. Studierna baseras på fallstudier av företag som varit mest framgångsrika finansiellt sett (i tillväxt och lönsamhet) i sina respektive branscher under långa tidsperioder. Dessa fallstudier har utgjort en grund i de egenskaper hos företagen som beskrivs i rapporten. Vi har också valt att lyfta fram två svenska exempel på sådana stjärnföretag, H&M och Scania. Fallstudierna av H&M och Scania är baserade på publicerat material om företagen samt intervjuer med företrädare för företagen och aktieanalytiker som bevakat företagen under år. För mer information om material se källförteckning. För information om tillväxt och lönsamhet se bilaga 1. 6

7 H&M H&M är en global detaljhandelskedja inom mode med över butiker i 43 länder. Företaget har cirka anställda, vilket omräknat till heltidstjänster motsvarar drygt anställda. Deras affärsidé är mode och kvalitet till bästa pris. H&M har under lång tid visat en exceptionell tillväxt och lönsamhet. Vinst och omsättning kan visa tillfälliga hack i kurvorna över åren, men butiksbeståndet växer stadigt. H&M grundades 1947 av Erling Persson och börsintroducerades Grundarens son Stefan Persson tillträdde som VD Under hans 16 år som VD fokuserade företaget på internationell expansion, som utgör en grundbult i att företaget har blivit så stort och framgångsrikt. Sedan 2009 är Karl-Johan Persson, son till Stefan Persson, VD för H&M. Källor: Årsredovisningar, Affärsvärlden Scania Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industrioch marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och kundfinansiering. Målet är kunna erbjuda kunderna produkter med den bästa driftekonomin. Företaget är verksamt i ett hundratal länder och har drygt anställda. Scania är världens mest lönsamma lastbiltillverkare och har år efter år visat både högre lönsamhet och tillväxt än branschen. Företaget grundades 1891 och ingått i olika bolagsgrupperingar, men renodlades och introducerades på börsen År 2000 blev Volkswagen Scanias huvudägare. Scanias VD Leif Östling har varit högste chef över verksamheten sedan 1989, och varit den som format dagens Scania. När Scania blev självständigt företag 1994, blev han VD. Källor: DI Dimension, årsredovisningar 7

8 Utmärkande drag för dessa företag är inte bara ekonomisk framgång utan också goda arbetsförhållanden för de anställda. Växande företag ger goda karriär- och utvecklingsmöjligheter för de anställda, till skillnad från krympande företag som skapar en hård konkurrens om färre befattningar. Det råder också en jämlikhets- och delaktighetskultur i framgångsrika företag, vilket stämmer väl överens med svenskt ledarskap, svensk kultur och den svenska modellen med delaktighet. Ur facklig synvinkel vill vi därför sätta fokus på vad som utmärker riktigt framgångsrika företag och starta en diskussion om hur vi ska få fler sådana i Sverige. Detta är ett sätt att stärka svensk konkurrenskraft på den globala arenan, att bli bäst på att driva riktigt framgångsrika företag. Här har Sverige ett nationellt särdrag som kan bli en konkurrensfördel. Ett företag som lyckas frigöra den kraft och motivation som finns hos de anställda ökar möjligheterna att bli framgångsrika och ge hög lönsamhet och tillväxt. Många av företagen drivs idag mycket kortsiktigt, med omfattande organisations- och strategiändringar, personalneddragningar och ledarbyten. Allt detta skapar otydlighet, instabilitet och osäkerhet i organisationen. Företagen lyckas då inte frigöra den dolda potentialen hos de anställda, bland annat på grund av att företaget inte ser till de anställdas trygghet och kapacitet i tillräckligt stor utsträckning. Trygga anställda presterar mer och bättre. Trygghet skapas genom att organisationen och dess chefer är konsekventa och förutsägbara. Forskning har visat att en bra personalpolitik har klart samband med lönsamheten i företaget 1. Företagets personalpolitik bestämmer förhållandet mellan den enskilde medarbetaren och dennes arbete. 1) Personalekonomi idag, U Johansson och A Johrén 8

9 Vi kommer i rapporten att beskriva de egenskaper eller karaktärsdrag som riktigt framgångsrika företag uppvisar vad gäller strategi, företagskultur, ledarskap och syn på organisation och personal. Vi kommer också att illustrera detta med exempel från H&M och Scania. Vi har valt att inte belysa ägandet av företagen, för vi anser att själva ägandet i sig inte är avgörande för om företaget blir framgångsrikt eller inte. Däremot spelar ägarnas syn på långsiktighet och kriterier vid VDtillsättning en avgörande roll för företagens förmåga att bli riktigt framgångsrika. Både Scania och H&M är börsnoterade, men med en stark huvudägare. Detta gör att de har kunnat drivas på ett långsiktigt sätt samt att huvudägaren har fullt inflytande över VD-tillsättningen. 9

10 Kunder och personal skapar värde åt aktieägarna Aktieägarvärde, shareholder value, har länge varit begreppet på modet i näringslivet. Företagen har fokuserat på att aktieägarna ska få så hög avkastning som möjligt, men talar mindre om hur detta värde uppstår. En ensidig fokusering på aktieägarvärde som började få fäste i Sverige i mitten på 1990-talet har snedvridit perspektivet om hur värde egentligen skapas i företagen. Ett företag är en del av samhället och intressenterna är därför fler än bara aktieägarna. Två mycket viktiga grupper i detta sammanhang har fallit bort; de anställda och företagets kunder. Sverigestudien 2 bekräftar denna bild och går så långt att de talar om den försvunna kunden. Kunden är frånvarande på arbetsplatsen och hamnar långt ner i företagens arbetsplatskultur. I studien beskrivs också den svenska arbetsplatsen som fylld av osäkerhet, kortsiktighet och utan utrymme för delaktighet och ansvar. Cheferna tycks springa ifrån både medarbetare och ledarskapsideal. Det leder till att de anställdas engagemang och teamkänsla går ner. Företaget har tre huvudintressenter; kunder, personal och aktieägare. Samtliga dessa grupper måste vara med och påverka företaget. Tre intressentgrupper måste vara i balans Det finns en inbyggd kultur i många företag att personal kostar, personalen har reducerats till en kostnadspost i resultaträkningen. I själva verket är personalen intäktsdrivande och avgörande för om företaget kan behålla kunder eller inte. 2) Sverigestudien Kartläggning av Sveriges kultur och värdegrund

11 I ett kunskaps- och tjänstesamhälle är det tveklöst personalen som är företagets viktigaste resurs. Det är de anställda som skapar värde för kunderna genom de tjänster som produceras och säljs. Kunderna skapar i sin tur värde för aktieägarna genom att de köper företagets produkter och tjänster. Grunden för att företaget ska kunna tjäna pengar är därför personalen. Sambandet mellan medarbetar- och kundnöjdhet är klart fastställt 3. I sin ambition att skapa värde för aktieägarna borde företagen därför i större utsträckning fokusera på att utveckla sin personal. Personaloch ledarskapsfrågor måste då få en större tyngd i företagen. I denna rapport kommer vi att visa att riktigt framgångsrika företag lägger mycket stor vikt vid kund-, personal- och ledarskapsfrågor. H&M När H&M presenterar bolaget har man främst fokus på kunderna, sedan de anställda och sist investerarna. De brukar säga att de säljer kläder, inte aktier. De har kundfokus och vill ge sina kunder det bästa erbjudandet till lägst pris. Om kunden är nöjd så tjänar H&M pengar. En del konkurrenter är däremot endast inriktade på att tjäna maximalt. Källa: Intervju ABG Scania Scania har varit börsnoterade sedan början på 90-talet, vilket påverkat bolagets förhållningssätt. De försöker hålla isär ägarfrågor respektive kund- och verksamhetsfrågor. Leif Östling är också alltid mån om att kommunicera vikten av uthållighet till aktiemarknaden. På grund av företagets framgång har man också fått arbetsro. Scania är mer slipade i sin kommunikation utåt i synen på medarbetarna. De är helt enkelt smidigare i sitt sätt att kommunicera, vilket skapar bättre lojalitet och laganda bland de anställda. Källor: Intervju Scania, intervju Carnegie 3) Eskildsen & Dahlgaard A casual model for employee satisfaction 11

12 Koppling mellan strategi, företagskultur och ledarskap Hos företag som är riktigt framgångsrika finns en nära koppling mellan strategi, företagskultur, tillämpningen av ledarskapet och den förmåga som ledarskapet skapar hos personalen. Framgångsföretag har funnit ett unikt sätt att kombinera strategi, värderingar och praktisk handling. Det är svårt att åstadkomma och inte enkelt att kopiera. Därför har de företag som lyckats med detta skapat en bestående konkurrensfördel. Vi kommer nu att i tur och ordning beskriva de framgångsrika företagens syn på strategi, företagskultur och ledarskap. Affärskoncept och strategi Fokus på enkla affärskoncept och minutiöst genomförande Framgångsrika företag är konstigt nog inte besatta av tillväxt. Ändå skapar de bestående, lönsam tillväxt som är långt större än för vanliga företag som är besatta av att växa. Framgångsrika företag fokuserar istället på affärskonceptet och fattar beslut i enlighet med det. Då skapas en sådan energi att det främsta problemet inte blir hur företaget ska få tillväxt, utan att förhindra att det går för fort. Framgångsrika företag förenklar den komplexa verkligheten till en enda sammanfattande tanke, en grundläggande princip eller ett övergripande affärskoncept som ligger till grund för allt. Det spelar ingen roll hur komplex verkligheten är, alla utmaningar och dilemman prövas mot detta grundkoncept. Enkelheten består i att se det väsentliga och strunta i resten. Det krävs dock djup insikt och förståelse av verksamheten för att kunna reducera komplexiteten. Affärskonceptet växer fram ur en djup förståelse av och insikt om: Vad företaget kan bli bäst på. Det gäller att fokusera på vad man kan göra bättre än andra företag, hur företaget på så sätt kan bli unika på marknaden. Kärnan i företagets affärsmodell uttryckt i ett enda nyckeltal som har störst bestående inverkan på företagets ekonomiska motor. 12

13 Ett exempel på kombination framgångskoncept och nyckeltal är världens bästa, mest praktiska och lättillgängliga apotek med hög vinst per kundbesök. Bekvämlighet för kunden har kopplats till en enkel ekonomisk tanke, vinst per kundbesök. Framgångsrika företag tar fram enkla affärskoncept som de sedan genomför med fanatisk konsekvens. Affärskonceptet används som referensram för alla beslut. Företagen fokuserar då inte bara på vad de ska göra, utan är också inriktade på att förstå vad de inte ska göra och vad de måste sluta att göra. De är med andra ord bra på att prioritera och välja bort. Det handlar om att göra medvetna val 4 och identifiera vad som tillför värde för kunden i enlighet med affärskonceptet. H&M När Stefan Persson började i företaget 1972 var H&M bara inriktade på låga priser. Företaget lade då till kvalitetsbegreppet, trots att alla sade att det inte gick att kombinera de två begreppen på ett framgångsrikt sätt. H&M var dock övertygade om att de kunde det. Idag är företagets affärskoncept mode och kvalitet till bästa pris. H&M har skruvat på affärskonceptet för att först få lägre priser, sedan högre modegrad och slutligen hygglig kvalitet och parallellt har de arbetat med att bli bättre på att skaffa lokaler, bygga butiker och rekrytera rätt personer. H&M har inte ett mått/nyckeltal som man fokuserar på för alla. H&M använder inte individuella mål och mätetal eftersom företaget är inriktade på teamwork, det vill säga alla spelar roll. Det är svårt att nå företagsmålet om individer och enheter har mål. Då blir det lätt suboptimering, man försöker flytta över kostnader på någon annan enhet. Alla är tävlingsinriktade, men det är lagtävling och inte individuella prestationer som räknas. Källor: Business Week, årsredovisningar, Handelsmännen, intervju H&M 4) Collins Good to Great 13

14 Scania Scanias framgång beror till stor del på ett unikt modulsystem. Det går ut på att erbjuda en nästan oändlig variation av produkterna till kund men med förhållandevis få ingående komponenter. Genom att antalet komponenter uppgår till knappt hälften av konkurrenternas kan Scania spara i varje led i produktprocessen; på FoU, inköp, produktion och service i form av reservdelar. Affärskonceptet är en kombination av unika, anpassade kunderbjudanden och effektiv produktionsprocess. Scania är enbart inriktade på segmentet tunga lastbilar, vilket har bättre marginaler än medeltunga och lätta lastbilar. Kunderna består i stor utsträckning av mindre åkeriföretag, ett kundsegment där Scania kan ta ut ett högre pris. Modulsystemet som är basen i kostnadseffektiv kundanpassning för Scania lämpar sig väl för segmentet tunga lastbilar, men är svårt att införa för övriga lastbilsgrupper. Därför är Scania troget grundkonceptet i affärsidén, och håller fast vid segmentet tunga lastbilar. Rent finansiella mål har Scania övergett. En enkel tumregel som Scania använder internt är antal producerade lastbilar per anställd och år. Det blir en tydlig koppling till det övergripande målet att öka produktionskapaciteten till lastbilar genom investeringar i befintliga anläggningar och effektiviseringar i arbetsprocesser. Standardiseringen i sig blottlägger hur tid och resurser används. Scania styr mot fysiska mått som exempelvis kilo och använder scorecards. Vem kan relatera till något så abstrakt som exempelvis overheadkostnader menar Leif Östling. Källor: Ny Teknik, Intelligent Logistik, intervju Carnegie 14

15 Strategin måste utnyttja den fulla potentialen i produkterna Framgångsrika företag ser inte innovationer eller pionjärskap som den främsta källan till tillväxt. De växer snarare genom att till fullo utnyttja potentialen av befintliga innovationer 5. Företag som satsar och ligger i framkant inom forskning och utveckling eller etablering betalar ofta ett högt pris för detta. De lyckas helt enkelt aldrig blir stjärnor i branschen lönsamhetsmässigt. De lyckas inte nå den fulla marknadspotentialen med sina produkter. Inte sällan är forskning och utvecklingsverksamheten för fristående och har inte tillräckligt fokus på kund och marknad. Kreativitet leder inte heller automatiskt till innovationer. Det är dock en tydlig skillnad mellan kreativitet och innovation. Kreativitet innebär att tänka ut nya saker, medan innovation är att göra nya saker. Tyvärr överskattas ofta det kreativa på bekostnad av det innovativa. Det är ingen brist på nya idéer, däremot brist på människor som kan genomföra nya idéer och därigenom skapa innovationer i företaget, det vill säga entreprenörer. Precis som för affärsstrategier läggs inte tillräcklig tonvikt vid genomförandefasen 6. Det gäller att omsätta idéer i praktisk handling, vilket är dagligt gnetande. Stjärnföretagen lägger vikt vid ständig förändring, dialog kring förbättringar och betonar ansvar och handlingskraft. Allt detta lyfter entreprenörskapet i organisationen. 5) Stadler The Four Principles of Enduring Success 6) Peters & Waterman - In Search of Excellence 15

16 H&M H&M har gjort det till princip att inte vara pionjärer. Det må gälla butiker i Östeuropa eller försäljning via internet. Företagets hela affärsidé är ju att följa modemarknadens trendsättare, men att inte själva skapa modet. H&M ser heller inget egenvärde med att vara först på en marknad. Kunden är inte lojal med den som kommer först, utan med den som är bäst. Förhållningssättet bygger på en stark tilltro till den egna styrkan, förmågan att komma ifatt och förbi när tiden känns mogen. H&M öppnar nya butiker i snitt två gånger i veckan och är dokumenterat skickliga på att snabbt få upp lönsamheten. De är lite vassare än konkurrenterna på att starta nya butiker och bra på att komma ikapp konkurrenterna på nya marknader. Genom lansering av märket COS (Collection of Style) och förvärv av märkena Monki och Weekday har H&M utökat antalet varumärken och kan täcka in fler marknadssegment både pris- och modemässigt. H&M satsar sedan 2004 på samarbeten med stora modeskapare. Det var dock inte H&M som ursprungligen kom på idén att gifta ihop lågpriskedja med designeliten. Den har funnits internationellt i många år med exempel som det franska postorderföretaget La Redoute som regelbundet samarbetet med kända designers. Men det som H&M gjort bättre än någon annan är att till fullo utnyttja marknadsföringspotentialen i designsamarbetet. Som reklaminsatser är designerkollektionerna ovärderliga. Ända sedan starten med Karl Lagerfeld har de skapat massor av uppmärksamhet, kalabalik i butikerna och garanterade inslag på nyheterna. Det har effektivt befäst H&Ms position som ett företag med högsta modegrad till lägsta pris. H&M började sin internationalisering i länder som ansågs likna Sverige i värderingar. Norge blev första landet 1964, sedan följde Danmark (1968), Storbritannien (1976), Schweiz (1978) och Tyskland (1980). Sedan har en mängd länder följt efter, bland annat USA och Japan. H&M talar om en stad i taget vid etablering. Expansionen utgår från största staden i en region och fortsätter sedan etableringen i samma region så att man utnyttjar sin existerande infrastruktur så mycket som möjligt. H&M prioriterar att expandera vidare i länder där de redan har verksamhet, i stället för att gå in på helt nya, okända marknader. Källor: Handelsmännen, årsredovisningar, Affärsvärlden, H&Ms internationalisering 16

17 Överväger risker noga och förespråkar organisk tillväxt Framgångsrika företag har också en speciell syn på risk. Det finns ett risktänkande som genomsyrar organisationen. De vill ha en begränsad finansiell risk genom att inte ha för stor skuldbörda, tillväxten sker på ett sätt som övervägts noga och de är försiktiga vid företagsförvärv 7. Många av stjärnföretagen växer främst organiskt, det vill säga av egen kraft, inte genom förvärv. H&M H&M har från allra första början levt enligt principen hög självfinansiering och låg kapitalbindning. De har inga lån, utan finansierar sin expansion helt genom intjänade medel. De är extremt försiktiga finansiellt för att ha beredskap att hantera risken för modesvängningar. En annan försiktighetsprincip är att H&M vill ta alla kostnader för olika satsningar på exempelvis IT direkt i resultatet och inte skjuta något på framtiden. H&M har inte gjort några stora förvärv, utan växer främst genom att öppna fler butiker och införa nya butikskoncept, det vill säga organiskt. När förvärv gjorts kan H&M betecknas som en försiktig förvärvare. Man vill inte betala ett överpris och H&M gillar inte goodwill i balansräkningen. Det första egentliga förvärvet skedde 1968, då Hennes köpte jakt- och vapenaffären Mauritz. På 70-talet förvärvade H&M Beklädnadskompaniet, BK. Butikerna och konceptet avvecklades dock mot slutet av 1990-talet. På 80-talet köpte H&M postorderföretaget Rowells. H&M har idag fasat ut varumärket Rowells, och säljer kläder via internet och postorder under sitt vanliga namn. H&M har på senare år genomfört ett mindre förvärv av Fabrics med klädkedjorna Monki och Weekday. De förvärvade butikskedjorna beräknas omsätta cirka 400 miljoner kronor. I relation till hela H&Ms omsättning på drygt 100 miljarder kronor, påverkar det H&Ms verksamhet i mycket liten utsträckning. Källor: Handelsmännen, årsredovisningar, DI, intervju ABG 7) Beer M IVA-seminarium

18 Scania Scania satsar på organisk tillväxt, inte på sammanslagningar med andra lastbilstillverkare eftersom det är svårt att få lönsamhet i sammanslagningar. Scanias ledning har uttryckt ett mycket tydligt motstånd mot företagsfusioner. De menar att det med tiden uppstår en symbios mellan ett företag, dess personal och kunder. I nio fall av tio slutar en företagsfusion illa eftersom två företagskulturer blandas. De som förespråkar företagsfusioner förstår inte hur nära kopplade kulturen är till produkterna som säljs till respektive kundbas. Finansiellt fokus med en blind tro på skalfördelar (ju större desto bättre) dominerar fusioner, istället för insikt om hur en kundbas samverkar med sin leverantör, det vill säga företaget. Scania har en försiktig strategi vid etablering på nya marknader. De vill lära känna en marknad genom exportförsäljning och nå tillräckliga försäljningsvolymer innan de bygger en egen produktionsanläggning på marknaden. Jämför exempelvis Volvo som snabbt etablerade sig i Indien med egen tillverkning och inte lyckades nå lönsamhet förrän efter sju år, eftersom volymen inte var tillräckligt stor. Källor: Elit, intervju Carnegie 18

19 Företagskultur Företagskulturen är avgörande Framgångsrika företag har tydliga kärnvärderingar och lyckas bevara dessa över tid, samtidigt som de kontinuerligt utvecklar och anpassar affärsstrategier och metoder till omvärlden. Genom en tydlig företagskultur skapar företaget stabilitet, konsekvens och förutsägbarhet för de anställda. Eftersom framgångsrika företag växer, är det en utmaning att bevara företagskulturen och kärnvärderingarna när det nyanställs. Det är därför viktigt att tydliggöra och skapa system för att bevara dessa, genom värderingsstyrd rekrytering, introduktion av nyanställda och genom ledartillsättning och ledarskapsprogram. Företagets kultur och strategi måste också vara i samklang för att företaget ska bli framgångsrikt. Företaget kan ha en utmärkt strategi, men om kulturen inte stödjer den strategin kommer företaget inte att lyckas. Detta innebär att företagets beslut i olika frågor måste överensstämma med dess värderingar. Saker som överensstämmer med företagets värderingar är enkla att införa, medan sådant som går emot företagets värderingar är svårt och riskfyllt att förändra. Företagskulturen kan alltså stödja eller sätta käppar i hjulet för strategin. Företaget måste därför ställa sig frågan vid varje strategiskt beslut om de stämmer överens med företagets kultur och värderingar 8. Exempelvis är SAS företagskultur inriktad på att ge god service till kunderna sedan Jan Carlzon införde servicekulturen på 80-talet. Företagets strategiomläggning under 2000-talet var otydlig om vilken målgrupp som egentligen prioriterades, affärsresenärer eller lågprisresenärer. Att inrikta sig på lågprissegmentet med låg servicenivå till resenärerna var inte förenligt med SAS företagskultur och kunde därmed inte bli framgångsrikt. 8) Weeks Culture eats strategy 19

20 Vad är företagskultur Företagskulturen uttrycks genom värderingar, beteenden och praktiska handlingar i organisationen. Värderingar är övertygelser och åsikter om vad som viktigt, principer som är viktiga för en person eller grupp i företaget. Alla organisationer förmedlar vad som är viktigt och har värderingar, även om dessa inte är klart uttalade. Företaget kan uttrycka vikten av till exempel kunder, anställda, aktieägarvärde, kostnadskontroll, vinst, tillväxt, teamwork eller individuella prestationer. För att en person ska nå framgång i en organisation måste han eller hon förstå värderingarna. Genom att vara observanta på vad som belönas och bestraffas, hur och vilka som befordras och genom att iaktta och lyssna på ledningen, blir de anställda varse vilka värderingar som råder i organisationen. Praktiska handlingar och policies på alla nivåer i företaget uttrycker mycket tydligt vad som värderas. Exempelvis hur mycket tid VD tillbringar med kunder, hur många idéer från anställda som genomförs och belönas, hur VD agerar i kundrelationer och hur ledningen kommunicerar med anställda. Tyvärr har företag många gånger värderingar som uttrycks på papper och i ord, men som inte avspeglas i organisationens handlande. Källor: Pfeffer & O Reilly Hidden Value, Meehan, Gadiesh & Hori Culture as Competitive Advantage Det är de små dagliga besluten som måste stämma överens med och främja företagets kultur och värderingar. Riktlinjer, beslut och system i organisationen exempelvis i form av rekrytering, utbildning, belöningar, chefstillsättning och chefernas beteenden och företagsförvärv måste stödja värderingarna. 20

21 Tre saker måste vara uppfyllda för att arbetet med företagets värderingar ska bli framgångsrikt: 1 Företagets handlingar måste överensstämma med värderingarna. 2 Hela organisationen måste genomsyras av värderingarna. Det går inte att lyfta ut vissa fristående delar, allt bildar en helhet. 3 Företaget måste vara uthålligt och långsiktigt i värderingsarbetet. Kulturen skapar samhörighet och gemensam vision för de anställda. Forskning har visat att endast 15 procent av företagen lyckas skapa kulturer som leder till framgångsrika prestationer 9. Företagskultur som leder till höga prestationer kan se olika ut för olika företag, eftersom kulturen måste passa för den marknad där företaget är verksamt. Framgångsrika företagskulturer är unika och mycket svåra för konkurrenter att kopiera. H&M Expansionen i USA gick inte så snabbt som först utlovat beroende på att det inte gick att hitta attraktiva butikslägen till bra pris och att det tog tid att förmedla H&M-andan till de anställda i USA. Det behövdes mer tid att ta hand om både personal och kunder. Utbyggnadstakten bestäms till stor del av tillgången på personal. Det är inte så lätt att hitta lämpliga personer. För att lyckas måste man ta steg för steg och hinna utbilda personal som får erfarenhet. Källa: DN 9) Meehan, Gadiesh & Hori Culture as Competitive Advantage 21

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Östra Torggatan 2C - 652 24 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer