Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder"

Transkript

1 FoU-rapport Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder - riskfaktorer, riskgrupp, risksituationer Beatrice Simsek

2 Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting. Beatrice Simsek och Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting ISSN

3 Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder

4 Förord Denna rapport redogör för ett projekt vars syfte varit att identifiera förekomst av frakturer och därmed sammanhängande riskfaktorer hos en grupp personer med flerfunktionshinder inom vuxenhabiliteringen vid ett habiliteringscenter inom Handikapp & Habilitering. Avsikten med studien har varit att göra det lättare att förebygga uppkomst av frakturer liksom även att kunna ge bättre råd och stöd till berörda brukare, anhöriga och personal. Arbetet har även lagts fram som en magisteruppsats vid Institutionen för sjukgymnastik, Karolinska institutet. Stockholm i april 2003 Carina Hjelm Habiliteringschef

5 Sammanfattning Frakturfrekvensen under en sexårsperiod hos brukare vid Täby habiliteringscenter för vuxna kartlades retrospektivt i november personer deltog i studien (84% av populationen), 53% män och 47% kvinnor mellan år. Mer än hälften hade reducerad gångförmåga varav 1/3 var helt rullstolsburna, 89% hade kognitiva funktionshinder. Kända riskfaktorer för benskörhet och därtill relaterade frakturer som bristande gångförmåga, lågt body mass index (BMI), kontrakturer, medicinering med antiepileptika och kortison, kön, ålder samt diagnoser beskrevs. Syftet var att identifiera förekomst av frakturer och därmed förknippade riskfaktorer för att bättre kunna förebygga frakturer och ge rätt råd och stöd till målgruppen samt personerna i deras närmiljö. Materialet samlades in via enkätundersökning och telefonintervjuer. Resultatet visade att 10% (22/225) av studiegruppen fått minst en fraktur varav sju fått upprepade frakturer. Högst frakturfrekvens fanns i den grupp brukare som sedan lång tid intagit antiepileptika. Även gångförmåga påverkade frakturfrekvens. En signifikant skillnad i frakturfrekvens förelåg mellan rullstolsburna personer som åt antiepileptika (29% drabbades) och rullstolsburna som inte gjorde det (9% drabbades) (p<0.05). Ett lågt BMI föreföll även påverka frekvensen frakturer men ej på ett signifikant sätt. Varken kön, ålder, boendeform eller kontrakturer i närliggande leder påverkade frakturfrekvensen. Av de brukare som drabbades av upprepade frakturer hade 5/7 cerebral pares och 6/7 epilepsi. Ingen hade självständig gångförmåga och 4/7 hade lågt BMI. Hälften av singelfrakturerna uppstod efter fallolyckor medan frakturer hos personer med multipla sådana uppstod främst vid hjälp med kort förflyttning. Slutsats: Frakturfrekvensen var inte alarmerande hög. Om försiktighet tillämpas mot den identifierade riskgruppen kan sjukgymnastisk delegering av kontrakturpro-fylax till personal efter kunskapsöverföring rekommenderas. Rätt hjälpmedel vid kort förflyttning och instruktioner till personal är angeläget. Medicinska insatser för personer som redan fått lågenergiutlösta frakturer eller gravt rörelsehindrade som intar antiepileptika är viktigt. Osteoporosundersökningar och behandling hade för-summats.

6 Författarens förord Inom habiliteringen arbetar man med varje individs förmåga och behov i fokus. Det gör man även inom sjukvården, men hos personer med multipla funktionsnedsättningar är behoven ofta så mångfacetterade och individuella att vanliga utredningsmodeller och behandlingsmetoder ofta inte kan användas utan att modifieras. Därför arbetar vi inom habiliteringen med ett individfokuserat arbetssätt som ger oss god kunskap om varje brukares momentana behov. Eftersom personerna själva kan ha svårt att formulera sig, är det inte så lätt att bedriva forskning inom denna grupp. Detta kan vara en av orsakerna till att samlad kunskap på gruppnivå i stor utsträckning därför saknas. Det är svårt att veta något om prognos eller förebyggande åtgärder då vi inte känner till en viss grupps naturliga utveckling. Att min magisteruppsats skulle belysa någon av många frågor inom vuxenhabiliteringen var en självklarhet. Att ämnet blev kartläggning av frakturer och frakturrisk berodde på en diskussion bland sjukgymnasterna inom vuxenhabiliteringen som gällde vad som kan läras ut till personal och inte. Det fanns många åsikter om fara för benbrott vid delegering av töjövningar, men vi visste ingenting om att frakturrisken faktiskt var förhöjd hos personerna i vår målgrupp. Jag förstod från utländska studier att benskörhet borde vara vanligt förekommande i denna målgrupp. Precis lika intressant och utmanande som det är att arbeta med människor som har flera funktionsnedsättningar, är det att forska kring denna målgrupp. Ingenting går på vanligt beprövade spår, man måste tänka en runda till. Datainsamlingen fungerade främst genom intervjuer. Detta tidskrävande tillvägagångssätt visade sig vara det trevligaste momentet i undersökningen. Jag tackar alla er som deltog i studien men även föräldrar, personal och juridiska företrädare som besvarade enkäterna eller lät sig intervjuas. IT-sekreterare Sylvia Johansson delade med sig av sina programmeringskunskaper i kalkylering och tackas härmed för det. Vaktmästeriet på Handikapp & Habilitering tackas för att de hjälpte mig att distribuera närmare 300 brev och FoU för finansiellt stöd. Tack även till mina kollegor Ulf Ljungquist och Marianne Sandvik för deras uppmuntran och stöd. Inte minst tackar jag min handledare Eva Brogren Carlberg som alltid i rätt moment backade upp mig och verkade ha evigt tålamod. Tel Aviv den 18.e Mars 2003 Beatrice Simsek

7 Innehåll Bakgrund... 3 Benskörhet... 3 Nutrition och benskörhet... 3 Sekundär benskörhet... 4 Frakturer och benskörhet... 4 Funktionshinder och benskörhet... 4 Multipla frakturer... 5 Vuxenhabilitering... 5 Frågeställningar... 6 Material och metod...7 Material... 7 Metod... 7 Genomförande... 8 Bortfall... 9 Statistisk metod... 9 Resultat...10 Antal frakturer i hela studiegruppen Kön frakturfrekvens Personkretstillhörighet frakturfrekvens Ålder frakturfrekvens Boendeform frakturfrekvens BMI frakturfrekvens Förflyttningsförmåga frakturfrekvens Stela leder/kontrakturer frakturfrekvens Mediciner frakturfrekvens Förflyttningsförmåga och antiepileptika frakturfrekvens Diagnoser frakturfrekvens Beskrivning av brukare med multipla frakturer Situationsbeskrivning av frakturtillfällen Diskussion...18 Prevalens Riskfaktorer Situationsbeskrivning av frakturtillfällen Beskrivning av de brukare som fått upprepade frakturer Allmänna reflektioner Konklusion Referenser...23 Bilagor ( Ej i PDF-Fil)

8 Bakgrund Benbrott drabbar ca människor i Sverige varje år och är därmed ett stort och växande problem (SBU 1995, Svenska osteoporossällskapet 1996). Förebyggande åtgärder är därför viktiga. Det första steget i denna process är att belysa livsprevalens och riskfaktorer. Idag vet man att det finns ett tydligt samband mellan osteoporos och ökad frakturrisk (Hui et al. 1988, SBU 1995). Benskörhet Osteoporos, i svenskt språkbruk benskörhet, kännetecknas av minskad benmineraltäthet, förändringar i benets strukturella uppbyggnad och reducerad hållfasthet med ökad risk för benbrott (Consensus development conference 1991, SBU 1995). Diagnosen osteoporos ställs enligt Världshälsoorganisationen (WHO) på grundval av vissa kriterier som är relaterade till benmineraltäthet hos unga vuxna kvinnor. Benmineraltätheten mäts med ett flertal metoder. Den röntgenbaserade DXA (dual energy X-ray absorptiometry) är idag den mest accepterade metoden vid såväl diagnostik av osteoporos som för kontroll av behandlingseffekter (SBU 1995). Benmineraltätheten mäts i g/cm 2. De vanligaste mätställena är ländryggen, lårbenet och höften, men DXA används även för mätningar i underarmen, hälbenet och hela kroppen. Det räcker med ett lågt värde på ett mätställe för att individen skall klassificeras som benskör (SBU 1995). Benskörheten definieras i tre olika svårighetsgrader enligt WHO; osteopeni, osteoporos och manifesterad osteoporos. Osteopeni innebär att benmineraltätheten ligger mellan 1-2,5 standardeviationer (SD) under medelvärdet för unga vuxna kvinnor. Osteoporos innebär att benmineraltätheten är 2,5 SD under medelvärdet. Manifest osteoporos innebär att benmineraltätheten är mer än 2,5 SD under medelvärdet samt att individen fått minst en fraktur som beror på benskörhet (SBU 1995). Benskörhet har ett flertal kända orsaker som genetisk benägenhet samt livsstil såsom för lite solljusexponering, cigarettrökning, fysisk inaktivitet och viktminskning (SBU 1995). Bentätheten minskar med stigande ålder (Hui et al. 1988, SBU 1995). Den viktigaste enskilda faktor som inverkar på bentätheten är fysisk träning dvs. träning där man belastar sina ben (Welten et al. 1994, Fehily et al. 1998, Henderson et al. 1998). Benmassan byggs upp under uppväxtåren. Bentätheten är högst mellan år (peak bone mass), men den går att påverka under hela livet (Henderson et al. 1998). Nutrition och benskörhet Att inta tillräckligt med näring är en annan viktig faktor som påverkar bentätheten (Shaw et al. 1994, Henderson et al. 1995, Duncan et al. 1999). Body Mass Index (BMI) anger förhållandet mellan längd och vikt. Indexets normalvärde ligger mellan för män och för kvinnor. Är BMI-värdet över 25 hos män respek- 3

9 tive 24 hos kvinnor, betecknas detta som övervikt och är det under 20 hos män eller 19 hos kvinnor så väger man för lite (SoS 1991). Otillräckligt näringsintag av ämnen som bygger upp skelettet samt för lite belastning på skelettet kan medföra ett lågt BMI och det i sin tur är en stor riskfaktor för benskörhet (Shaw et al.1994, Fehily et al. 1998). Sekundär benskörhet Sekundär osteoporos betyder att benskörheten förorsakas av sjukdomar eller biverkningar av mediciner. Sjukdomar som inflammatoriska mag/tarmsjukdomar, reumatoid artrit, svår astma och långtidsbehandling med kortison eller antiepileptika kan leda till sekundär osteoporos (Nilsson et al. 1986, SBU 1995). Frakturer och benskörhet Risken för frakturer ökar ju lägre bentätheten är (Hui et al. 1988, SBU 1995). Frakturrisken ökar två till tre gånger för varje SD under normalvärden (SBU 1995, Heany 1996). Enligt den metaanalys som gjorts av SBU 1995, grundad på prospektiva studier publicerade efter 1985, kan man efter mätning av mineraltätheten i ben dock inte förutsäga vilka enskilda personer som kommer att få frakturer, utan bara förutsäga framtida risk för grupper av individer. De flesta osteoporosrelaterade frakturer dvs. frakturer som orsakades av lågenergitrauma har multifaktoriella orsaker. Med lågenergitrauma menas frakturer efter att benstommen utsatts för obetydlig påfrestning (Sääf 1996). Fallolycka utgör den största risken för fraktur (SBU 1995, Heany 1996, Ramnemark et al. 1998). Risken för att få frakturer ökar med ökad ålder även om benmassan är konstant. Ålder utgör enligt denna studie en större riskfaktor än minskad bentäthet (Hui et al. 1988). Riskfaktorer kan adderas och därmed ytterligare öka risken för benbrott. Förekomsten av brott på lårbenshalsen hos strokepatienter är 2-4 ggr högre jämfört med normalbefolkningen både på grund av en ökad fallrisk och sjukdomsrelaterad osteoporos (Ramnemark et al. 1998). Funktionshinder och benskörhet Personer med funktionshinder påverkas av många faktorer som kan leda till benskörhet. Studier visar att funktionsnedsättningar som innebär att man har svårt att röra sig som stroke och cerebral pares (CP) hos barn och ungdom medför osteopeni /osteoporos (Shaw et al. 1994, Henderson et al. 1995, Wilmshurst et al. 1996, Haas et al. 1997, Duncan et al. 1999). Bentätheten sänks alltid snabbt på den paretiska sidan det första året efter en stroke även om patienten fortsätter att gå och använda den paretiska handen (Ramnemark et al. 1999). Bentätheten är korrelerad till gångförmågan och kroppsvikt hos barn och ungdomar med CP (Shaw et al. 1994, Henderson et al. 1995, Brunner & Doderlein 1996, Wilsmshurst et al. 1996). Adekvat näringstillförsel är viktig för personer med CP och andra grava rörelsehinder, då risken för frakturer därmed reduceras (Lee & Lyne 1990, Shaw et al. 1994, Henderson et al. 1995). 19 gravt rörelsehindrade bensköra barn och ungdomar med CP, 4

10 vilka också sondmatades, fick inte i sig den dagligt rekommenderade mängden kalorier (Duncan et al. 1999). 13 av dem fick inte ens i sig 50% av den rekommenderade dagliga mängden trots sondmatning. Fem av barnen, vilka var bensköra, fick frakturer efter bagatelltrauma. Författarna anser att det är lättare att förbättra nutritionen hos personer med grava rörelsehinder än gångförmågan. Det råder delade meningar om personer med CP och grava rörelsehinder lättare drabbas av frakturer än personer med CP utan större rörelsehinder (McIvor & Samilson 1966, Henderson et al. 1995, Brunner & Doderlein 1996). Brunner & Doderlein samt McIvor & Samilson menar att grava rörelsehinder ökar frakturrisken medan Henderson och hans forskarkollegor menar att barnen, trots minskad bentäthet, inte löper större risk för frakturer. Det senare påståendet relaterar författarna till att barnen sällan deltar i fysiska aktiviteter och lekar. De flesta frakturer som förekommer hos personer med CP och grava rörelsehinder uppträder mellan års ålder (Brunner & Doderlein 1996). Benbrotten lokaliseras ofta till långa rörben och kontrakturer finns ofta i närliggande leder (McIvor & Samilson 1966, Brunner & Doderlein 1996). Dessa studier belyste dock inte frågan om det var kontrakturerna som var problemet eller om det möjligtvis var rörelsehindret med alla påföljande konsekvenser. Multipla frakturer Anamnesen hos patienter med CP som fått en enstaka fraktur skiljer sig från anamnesen hos patienter som fått ett flertal frakturer (Lee & Lyne 1990). Singelfrakturer förekommer oftast efter betydande fallolycka, medan personer som får upprepade frakturer ofta får dem efter vaga traumatiska händelser i vårdsituationer (Lee & Lyne 1990). Återkommande frakturer uppträder ofta i samma ben, framför allt om benen vuxit ihop fel på grund av kontrakturer, höftdislokationer eller båda i kombination (McIvor & Samilson 1966). I denna grupp av personer med CP bryter de flesta benet i en vårdsituation (Lee & Lyne 1990, Brunner & Doderlein 1996) eller i sjukgymnastisk behandling (Brunner & Doderlein 1996). Många personer med grava hjärnskador har även epilepsi, men epileptiska anfall förfaller inte vara en riskfaktor i sig (Brunner & Doderlein 1996). Många av ovanstående riskfaktorer för benbrott är påverkbara och miljörelaterade. Mediciner mot osteoporos, som exempelvis biphosphonater, reducerar frakturfrekvensen (Storm et al. 1990). Vuxenhabilitering Den öppna vuxenhabiliteringen vänder sig främst till personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande tillstånd, grava rörelsehandikapp eller förvärvad hjärnskada. Den utgör en specialistnivå och träder in när basnivån för primärvård, socialtjänst och andra kommunala insatser inte räcker till. Vuxenhabiliteringen ska fungera som en plusresurs till de vanliga insatserna, inte ersätta dem. Målet med verksamheten är att personerna i målgruppen (brukarna) ska kunna delta i vardagliga aktiviteter och i samhällslivet utifrån sina egna förut- 5

11 sättningar. På varje enskilt habiliteringscenter för vuxna i Stockholms läns landsting finns tvärvetenskapliga team bestående av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast som samarbetar utifrån den enskildes behov. Habiliteringsinsatserna består av utredning, råd och stöd samt olika typer av behandling och utgår från brukarens önskemål. Ibland förs brukarens talan av en juridisk företrädare. Personer som får insatser av vuxenhabiliteringen torde ha en ökad benägenhet att få frakturer på grund av faktorer som nedsatt gångförmåga, medicinering som kan medföra sekundär osteoporos, lågt BMI och dålig balans (som ger ökad fallrisk). Inga svenska studier har hittills genomförts för att belysa frakturfrekvens och frakturorsaker inom denna grupp. Syftet med studien var att identifiera en riskgrupp, riskfaktorer samt risksituationer som har lett till frakturer hos vuxna personer med funktionshinder inskrivna vid ett habiliteringscenter. Denna retrospektiva kartläggning kan tjäna som underlag för att bättre kunna förebygga frakturer och ge rätt råd och stöd till målgruppen samt personerna i deras närmiljö. Frågeställningar Hur ofta förekom frakturer i en population av brukare i åldersgruppen år inskrivna vid Täby habiliteringscenter för vuxna november 2000 under tidsperio-den jan nov 2000? Skiljer sig brukare utan frakturer och de med frakturer åt med avseende på kön, ålder, boendeform, BMI, gångförmåga, förekomst av kontrakturer, medicinering samt diagnos? Vad karakteriserar den grupp som fått upprepade (multipla) frakturer? I vilka situationer har frakturen/frakturerna inträffat? 6

12 Material och metod Material Vid undersökningstillfället fanns 268 brukare registrerade för aktuella insatser på Täby HC. Svar erhölls från 225 personer. Av dessa var 53% män och 47% kvinnor mellan år. Mer än hälften hade nedsatt rörelseförmåga varav ungefär en tredjedel var helt rullstolsburna. Brukarna delas in i tre personkretstillhörigheter vilka definieras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (referens SFS nr: 1993: 387). Personkrets 1 innefattar brukare med utvecklingsstörning och/eller autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 innefattar brukare med betydande och bestående begåvningshandikapp efter hjärnskada i vuxen ålder. Personkrets 3 innefattar brukare med normal begåvning men med andra grava och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. I populationen tillhörde 87% personkrets 1, 3% personkrets 2 och 10% personkrets 3. Fördelningen mellan personkretsarna i relation till inkomna svar redovisas i tabell I. Tabell I. Population, svarsfrekvens och svarskälla. PK=Personkrets PK 1 PK 2 PK 3 Population n= Antal svar totalt n= Antal svar erhållna från: Juridisk företrädare/personal Brukare Bortfall Bortfall i % Metod Materialet samlades in via enkätundersökning (Bilaga D1, D2) och strukturerade telefonintervjuer. Frågorna i enkäten prövades med avseende på begriplighet av omsorgsassistenter som arbetade inom daglig verksamhet i de särskilda omsorgerna. Dessa personer var inte uppgiftslämnare i den fortsatta undersökningen. 7

13 Genomförande Information om undersökningen (Bilaga A1, A2), frågeformulär (Bilaga B1, B2) samt samtycke av eventuell kontroll av uppgifter i patientjournal (Bilaga C1, C2) skickades till: alla juridiska företrädare för brukarna i personkrets ett och två direkt till fem personer i grupp två som ej hade juridiska företrädare direkt till alla brukare i grupp tre Informationen och frågeformuläret var likartade för de olika personkretsarna, formuleringen var dock anpassad efter om den riktade sig till juridiska företrädare eller direkt till brukaren. Förfrågan om skriftligt samtycke till undersökningen skickades till de juridiska företrädarna (Bilaga C1). Med de frankerade och adresserade svarskuverten skickades en anmodan att besvara enkäten inom två veckor. Två juridiska företrädare (som även var föräldrar) avböjde efter skriftlig förfrågan deltagande i studien. En genomgång gjordes och de som inte skriftligen besvarat enkäten kontaktades per telefon. Även vid ofullständig skriftlig uppgiftsinlämning blev uppgiftslämnaren uppringd och frågorna kompletterades. Telefonintervjuerna standardiserades. Först gavs information om studien motsvarande informationsbrevet och sedan ställdes exakt samma frågor och i samma följd som de stod i frågeformuläret. Varje brukare eller juridisk företrädare blev upplyst om frivilligheten i undersökningen, att personerna skulle avkodas, att de uppgifter de lämnade skulle bearbetas och publiceras. Muntligt samtycke till undersökningen gavs av alla dem som deltog i telefonintervjuerna, antingen av dem själva eller via juridisk företrädare. Det gavs utrymme till frågor både gällande undersökningen och även andra frågor som av uppgiftslämnaren uppfattades som viktiga. Många juridiska företrädare som inte kunde besvara enkätens alla frågor gav antingen skriftligen eller muntligen tillstånd för att inhämta uppgifter från kontaktperson eller annan personal i gruppbostad. Personalen kompletterade via telefonsamtal de återstående frågorna. Juridiska företrädare besvarade skriftligen frågor om 53 brukare och gav uppgifter via telefonintervjuer om 117 brukare. Nio brukare besvarade skriftligen själv enkäter medan 18 gav uppgifter via telefonintervjuer. Personal lämnade uppgifter via telefonintervjuer för 28 personer efter tillstånd från juridiska företrädare (figur 1). 8

14 enkät brukare 4% telefon personal 12% telefon brukare 8% enkät juridisk företrädare 24% telefon juridisk företrädare 52% Figur 1. Olika källor för inhämtning av data Projektet bedömdes av forskningsetiska kommittén Nord, KS vara ett kvalitetssäkringsprojekt och föll därmed utanför dess verksamhet. Bortfall När svar ifrån 84% av populationen samlats in avbröts vidare uppgiftsinsamling då bortfallet ej längre ansågs kunna påverka resultatet. Statistisk metod χ 2 test användes för att analysera skillnader mellan grupper vid kategoridata. Vid mindre gruppstorlek, dvs. skillnader mellan grupperna singelfraktur/multipla fraktur, beräknades med Fishers exact test. 9

15 Resultat Antal frakturer i hela studiegruppen 22 personer av de 225 som ingick i studiegruppen (10%) hade brutit något skelettben mellan jan nov Fyra av dessa 22 personer hade smärre frakturer i fingrar eller nyckelben. Sju av 22 personer bröt benet på nytt, dvs. en refrakturfrekvens på 32%. Frakturernas antal under den studerade tiden var 30, varav sex var fingerfrakturer och en nyckelbensfraktur. Kön - frakturfrekvens 13% av kvinnorna i studien drabbades av frakturer jämfört med 7% av männen (ingen signifikant skillnad) (figur 2, tabell II). Upprepade frakturer drabbade dock i högre utsträckning män. Tre av de åtta män ådrog sig upprepade frakturer jämfört med fyra av 14 kvinnor (ingen signifikant skillnad) (tabell II). 100% 80% 60% 40% multipla frakturer en frakturer inga frakturer 20% 0% män kvinnor Figur 2. Den procentuella fördelningen av frakturer relaterat till kön. Personkretstillhörighet - frakturfrekvens Det fanns inga signifikanta skillnader mellan personkretstillhörighet och frakturförekomst. 10% av brukarna tillhörande personkrets 1 (19/196) bröt minst ett skelettben. Sex av de sju personer som bröt benet flera gånger tillhörde även denna personkrets (tabell II). Siffrorna i nedanstående tabeller II - V redovisar antal personer. Ålder - frakturfrekvens Inga signifikanta skillnader förelåg i ålder mellan de som inte fick någon fraktur, de som bröt skelettet en enda gång och de som fick upprepade frakturer under den studerade tiden (tabell II). Ålder beräknades alltid vid den tidpunkt då den första frakturen inträffade. Boendeform - frakturfrekvens 10

16 Personer som bodde i gruppbostad drabbades procentuellt oftare av frakturer än de som bodde i egen lägenhet eller hemma hos sina föräldrar. Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. Av de som bodde i gruppbostad bröt 11% (16/142 ) minst ett ben jämfört med 6% (2/31) av de som bodde i föräldrahemmet eller 7% (4/52) av de som hade eget boende (tabell II). 11

17 Tabell II. Redovisar frakturförekomsten i studiegruppen med avseende på variablerna kön, personkretstillhörighet, ålder, boendeform, förflyttningsförmåga och kontrakturer. Ålder och BMI vid första frakturtillfället redovisas. Antal Inga frakturer Singelfrakturer Multipla frakturer Singel + Multipla frakturer n = 22 n = 225 n = 203 n = 15 n = 7 Kön Män Kvinnor Personkrets PK PK PK Ålder (år) Median Medelvärde Range Boendeform Eget Föräldrahem Gruppbostad BMI Median Medelvärde Range Bortfall Förflyttning Går själv Rollator/stöd Rullstolsburen Bortfall Kontrakturer Inga Kontrakturer Bortfall BMI - frakturfrekvens 12

18 Medelvärde och median för BMI var lägre i frakturgrupperna än i den grupp som inte drabbades av benbrott (tabell II). I singelfrakturgruppen hade fem av 15 personer BMI 20. De lägsta värdena för BMI fanns dock i gruppen multipla frakturer. Både medianvärdet och medelvärdet var här 20. Fyra av sju i denna grupp låg precis på BMI 20 eller långt under ända ner till BMI 12. BMI som redovisas i tabell II är den som gällde vid första frakturtillfället. Förflyttningsförmåga - frakturfrekvens Personer som förflyttade sig enbart med rullstol (rullstolsburna) uppvisade en frakturfrekvens på 17% (11/64). Tre av 48 brukare (6%) med reducerad gångförmåga (gånghjälpmedel/levande stöd inomhus) fick frakturer medan 7% av de som gick självständigt drabbades. Skillnaden i frakturfrekvens var signifikant mellan rullstolsburna och de som gick självständigt (p<0.05). Multipla frakturer förekom endast hos personer med nedsatt eller obefintlig gångförmåga (tabell II). Stela leder/kontrakturer - frakturfrekvens 39% av alla som besvarade denna fråga hade en eller flera stela leder (85/217). Ingen signifikant skillnad i frakturfrekvens förelåg mellan de personer som hade kontrakturer jämfört med de personer som inte hade kontrakturer (tabell II). Frakturer förekom sällan i närheten av stela leder, förutom hos personer som hade generellt stela leder orsakade av grava rörelsehinder. Mediciner - frakturfrekvens 31% (66/211) åt antiepileptika. Av dessa fick 18% (12/66) benbrott jämfört med 6% (9/145) av dem som inte fick sådan medicinering. Skillnaden var signifikant (p=0.004). I multifrakturgruppen åt alla brukare utom en antiepileptika (tabell III). 13

19 Tabell III Medicinintag i de olika grupperna. NO5 = Neuroleptika, lugnande, sömnmedel NO6 = Antidepressiva medel Mediciner Antal Inga frakturer Singelfrakturer Multipla frakturer n = 225 n = 203 n = 15 n = 7 Antiepileptika Antiepilep. + NO5, NO6 NO Kortison Annan medicin än ovan Ingen medicin Bortfall Förflyttningsförmåga och antiepileptika - frakturfrekvens Det fanns en signifikant skillnad i frakturfrekvensen mellan rullstolsburna personer som behandlades med antiepileptika och rullstolsburna brukare som inte gjorde det. Av de rullstolsburna brukarna som åt antiepileptika drabbades 29% (8/28) av frakturer, medan 9% (3/32) av de rullstolsburna personer som inte intog antiepileptika drabbades (p<0.05) (tabell IV). Tabell IV. Frakturfrekvensen hos rullstolsburna personer och intag av antiepileptika. Antal Inga frakturer Singelfrakturer Multipla frakturer n = n = 53 n = 7 n = 4 64 Antiepileptika Ingen antiepileptika Bortfall Diagnoser - frakturfrekvens I studiegruppen hade 150 av 217 personer minst en av läkare ställd diagnos. 31% hade ingen diagnos. 14

20 Tabell V. Redovisar kartläggningen av diagnoser i de olika grupperna. Siffrorna anger antalet brukare. Diagnos Antal Inga frakturer Singelfrakturer Multipla frakturer n =225 n = 203 n = 15 n = varav endast epilepsi epilepsi med CP epilepsi med annat Cerebral pares varav enbart CP CP med epilepsi CP med annat Downs syndrom varav enbart Downs syndrom Downs syndrom med annat Autism /Aspergers syndrom ADHD/DAMP/MBD Stroke MS Retts syndrom varav enbart Retts syndrom Retts syndrom med epilepsi Vet ej Bortfall Den vanligaste bekräftade diagnosen var epilepsi, följd av CP och Downs syndrom (tabell V). Av de 15 som drabbades av en enstaka fraktur hade nio en diagnos som påverkar bentätheten negativt, som CP (Shaw et al. 1994, Henderson et al. 1995), epilepsi på grund av medicineringen (SBU 1995) samt stroke (Ramnemark 1999). Av de personer som drabbades av multipla frakturer hade alla sju en diagnos som ofta medför benskörhet på grund av själva sjukdomen eller medicineringen; fem av sju hade CP. Bland personerna i gruppen multipla frakturer hade sex av sju epilepsi (tabell V). 15

21 Beskrivning av brukare med multipla frakturer Det var främst personer med grava handikapp som bröt skelettet upprepade gånger. Ingen hade normal gångförmåga, fyra av sju var rullstolsburna och CP-skadade, sex av sju åt mediciner mot epilepsi. Hos fyra personer i denna grupp var BMI lågt vid frakturtillfället. Situationsbeskrivning av frakturtillfällen Under den studerade perioden uppstod 30 frakturer. Frakturerna inträffade signifikant oftare inomhus jämfört med utomhus (p< 0.05) (tabell VI). Tabell VI. Redovisar var varje enskild fraktur uppstod. Antal n = 30 Singelfrakturer n = 15 Multipla frakturer n = 15 Inomhus Utomhus Alla frakturer i studien utom en, hade observerats i frakturmomentet av någon i närmiljön. Den frakturen som uppkom i ett obevakat ögonblick, inträffade troligtvis då en rullstolsburen brukare fastnade med foten under rullstolens fotplatta. Denna situation redovisas i tabell VII som fraktur efter obetydlig påfrestning då farten var mycket låg, den tämligen kraftlöse brukaren körde rullstolen själv med händerna. Av 30 frakturer var minst 21 resultatet efter någon lågenergitrauma. Hos de resterande nio frakturerna var påfrestningens storlek på benstommen oklar. Bortser man från de fyra tumfrakturerna (efter ringa tryck mot densamma) hos en och samme brukare så uppkom 10 av de övriga 11 skelettbrotten hos personerna i gruppen multipla frakturer i vårdsituationer. Av 15 frakturer i denna grupp var med säkerhet 14 resultatet av lågenergitrauma (tabell VII). De personer som bröt skelettet i vårdsituationer, dvs vid hjälp med korta förflyttningar (att komma ur eller i sängen, att komma ur eller i rullstolen, att komma från stol till soffa eller liknande) eller ADL (på-/avklädning, tvättning, vändning i sängen, toaletthygien, matning eller liknande) hade alla grava rörelsehinder. Frakturer som uppstod i vårdsituationer uppstod främst vid hjälp med korta förflyttningar. Två frakturer uppstod i direkta vårdmoment som påklädning, tvättning eller matning. Här bröt en person med grava rörelsehinder fotleden när vikarierande personal tog på honom en sko. Tre brukare drabbades av frakturer under sjukgymnastisk behandling eller hos massör (tabell VII). 16

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad

Personer (16-65 år) med förvärvad hjärnskada som bor på sjukhem en kartläggande pilotstudie i Stockholms stad Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Personer (16-65 år)

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder FoU-rapport 2003-01 Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder Marie Johansson Handikapp & Habilitering Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.

Läs mer

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens?

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? En kvantitativ studie av socionomstudenters attityder, kunskaper och erfarenheter

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder en studie av neuropsykologers metoder. Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder en studie av neuropsykologers metoder. Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Vetenskapligt specialistarbete Klinisk psykologi/neuropsykologi

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer