Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 april 2015 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Patientsäkerhetsfrågor Anne Olmarker, Görel Nergelius 2. Presentation av nya stabsområdet medicinsk information Anette Falkenroth Kaffe Kommentarer till aktuella händelser Barbro Fridén Rapporter från styrelsens ledamöter Beslutsärenden 5. TU: Årsrapport från arkivansvarig 2014 Charlotta Tengbert Diarienummer: SU / TU: Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Göteborgs Stad rörande ansvar och ansvarsfördelning Charlotta Tengberg Diarienummer: SU / TU: Fastställande av styrelsens arbetsordning Claire Melin Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om översyn av rutiner avseende läkare anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare Ali Khatami Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen Martin Rösman Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid Per Karlsson Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 11. TU: Inköp av linjäraccelerator till strålbehandlingen, Sahlgrenska sjukhuset Rolf Väänänen Diarienummer: SU / Bilaga Lunch Informationsärenden 12. Ambulansverksamheten på Öckerö samt i södra skärgården Göran Matejka och Anna-Karin Juwel Egeland Beslutsärenden 13. Delårsrapport mars 2015 Synnöve Helander Diarienummer: SU / TU: Strategiska frågor inför vårdöverenskommelse Synnöve Helander Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga skickas senare Kaffe TU: Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser Eira Stokland Diarienummer: SU /201 Beslutsärenden 16. TU: Yttrande avseende remiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Johanna Knape Diarienummer: SU / Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilagor 18. Övriga frågor

4 Punkt 5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsrapport från arkivansvarig för år 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som årsberättelse från arkivansvarig Bakgrund och syfte Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen 6 ska varje myndighet ha en formellt beslutad arkivorganisation som består av en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. Arkivansvarig ska ha ansvar för arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten, samt informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig ska också vara arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar till enheten Arkiv och informationsstruktur. Den 28 november 2013 fattade styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut om fastställande av arkivorganisation. Arkivchef utsågs till arkivansvarig. Det beslutades också att det ska finnas en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde. Arkivorganisationens verksamhet under 2014 Arkivansvarig begärde i början av året in namn på utsedda arkivredogörare från chefer vid samtliga direktörsområden, områdesstaber och verksamhetsområden, tillsammans med att information om arkivorganisation sändes ut. Nästan alla har nu utsedda arkivredogörare. Listan omfattade vid årets slut 72 personer. Arkiv och informationsstruktur bjöd därefter in till sammanlagt sex utbildningstillfällen för arkivredogörare under året. Utbildningarna innehöll grunderna i offentlighet och sekretess, allmän handling, diarieföring, Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Datum (2) Diarienummer SU /2015 dokumenthantering och arkivvård enligt arkivlagen. Först genomfördes fyra tillfällen under januari och februari Därefter ytterligare två tillfällen i september på grund av stor efterfrågan. Utbildningstillfällena inriktade sig på arkivverksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men var öppna för medarbetare inom andra delar av regionen i mån av plats. Totalt utbildades 160 personer i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Av dessa var 92 anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga 68 var arkivansvariga, arkivredogörare och registratorer från andra delar av Västra Götalandsregionen. Arkivredogörarna fick därefter i uppgift att informera vidare utifrån ett kortfattat informationsmaterial vid sina egna verksamheter. Flera arkivredogörare har bett om stöd med detta och totalt 15 områdes- och verksamhetsledningar har besökts under Parallellt med arbetet att starta upp arkivorganisationen har enheten Arkiv och informationsstruktur arbetat vidare med att ta emot leveranser av arkivbestånd, ordna och förteckna arkiv samt arbeta med arkivredovisningens tre delar; arkivförteckning, arkivbeskrivning och klassificeringsstruktur. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till ---

6 Punkt 6 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar till arkivnämnden avseende tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning. Sammanfattning av ärendet Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga: Rapport från arkivansvarig Beslutet skickas till arkivnämnden Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 Tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Bakgrund och syfte Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Tillsyn Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. 1. Har arkivansvarig utsetts? Ja. Arkivchef är utsedd till arkivansvarig. 2. Finns ett formellt beslut? Ja. Formellt beslut om fastställande av arkivorganisation fattades av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt 214 den 28 november 2013 (Dnr SU /2013). 3. Har arkivansvarig budget eller personalansvar? Ja. Arkivansvarig arkivchef har både budget och personalansvar för enheten Arkiv och informationsstruktur. 4. Finns tid avsatt för arkivansvarig att arbeta med arkivfrågor? Ja. Arkivansvarig har till huvuduppgift att arbeta med arkivfrågor. 5. Vet personalen vem som är arkivansvarig? Ja. Information om beslut om arkivansvarig har skickats till samtliga direktörer, områdeschefer och verksamhetschefer. Återkommande information lämnas på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät under dokumenthanteringsportalen och vid årliga informations- och utbildningstillfällen för utsedda arkivredogörare. 6. Har arkivredogörare utsetts? Ja. I april 2015 finns sammanlagt 78 utsedda arkivredogörare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

8 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU / Inom vilka funktioner finns arkivredogörare? Det finns en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde, i enlighet med det formella beslutet Dnr SU / Finns tid avsatt för arkivredogörare att arbeta med arkivfrågor? Det varierar hur mycket tid arkivredogörarna har fått avsatt för att arbeta med arkivfrågor. De flesta arkivredogörare är verksamhetsassistenter eller områdeschefssekreterare och har sedan tidigare en central administrativ roll inom sina enheter. 9. Finns registrator? Ja. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en registrator på central nivå. Därtill har områdeschefssekreterarna en roll som registrator vid områdesstaberna och verksamhetsassistenterna fungerar som registratorer vid verksamhetsområdena. 10. Är registratorstjänsten en heltidstjänst? Ja, den centrala registratorn sköter diarieföring och tillkommande registratorsuppgifter för styrelsen, sjukhusledning och stab samt Gemensam administration på heltid. 11. Finns ersättare till registrator? Ja, det finns ersättare vid registratorns frånvaro. 12. Hur många ersättare finns? Det finns för närvarande tre ersättare för den centrala registratorn. 13. Finns arkivarie? Ja. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns för närvarande tre utbildade arkivarier inklusive arkivchefen. 14. Har arkivarien utbildning inom arkivområdet? Ja, arkivarierna har akademisk examen med inriktning arkiv- och informationsvetenskap. 15. Är ansvarsfördelningen mellan arkivansvarig och arkivredogörare fastställd? Ja, enligt beslut Dnr SU /2013. Arkivansvarig ansvarar för att utveckla arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten samt att informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig är också arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar

9 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 till enheten Arkiv och informationsstruktur. 16. Vilka befattningar ingår i arkivorganisationen? I arkivorganisationen ingår arkivansvarig och arkivredogörare inom hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arkivansvarig har en arkivfunktion till hjälp, enheten Arkiv och informationsstruktur. Inom Arkiv och informationsstruktur finns arkivchef, sektionsledare, arkivarie, registrator, arkivhandläggare, arkivadministratörer, samordnare och systemadministratörer. 17. Känner personalen till vilka som ingår i arkivorganisationen? Ja. Information om vilka som ingår i arkivorganisation och arkivfunktion finns publicerad på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät. 18. Var är arkivorganisationen placerad inom myndigheten? Arkivorganisationen täcker hela Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation. Arkivfunktionen Arkiv och informationsstruktur är placerad inom Gemensam administration under Kansli och juridik. 19. Vilken funktion ansvarar för bevarande av digital information? Varje handläggare ansvarar för att digital information förvaras på avsedd plats. VGR IT ansvarar för att digital information som finns inom regionens ansvar hanteras så att den kan bevaras. Arkivansvarig ansvarar för att föra fram behov av system för bevarande av digital information. 20. Vilken funktion ansvarar för arbetet med att uppdatera arkivbeskrivning och arkivförteckning? Enheten Arkiv och informationsstruktur. 21. Vilken funktion ansvarar för inköp av skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel? Utsedd beställare vid respektive enhet ansvarar för att köpa in skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel, via regionalt upphandlade tjänster i Marknadsplatsen och ekatalog. Hänvisning och länk till Regionarkivets regler om skrivmateriel på finns tillgängliga på intranätet under Dokumenthanteringsportalen. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Charlotta Tengbert Arkivchef

10

11

12

13 Punkt 7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Claire Melin Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställande av reviderad arbetsordning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen antar arbetsordning i enlighet med tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning av ärendet För varje mandatperiod skall styrelsen fastställa en arbetsordning. Förslag till arbetsordning har arbetats fram. I förslaget anges dels principiell inriktning för styrelsens arbete, dels styrelsens arbetsformer och former för sammanträden. I föreliggande förslag har, i förhållande till arbetsordningen för förra mandatperioden, en del ändringar gjorts för ökad tydlighet, vissa språkliga justeringar mm. Arbetsordningen från förra mandatperioden bifogas (bilaga). SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Förvaltningschef Bilaga Förslag till ny arbetsordning Tidigare arbetsordning, antagen Beslutet skickas till Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

14 Antagen , xx Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige 2010 (med revideringar RF 177/10 och 171/14). Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar: de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUUfrågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till förvaltningschefen, som sedan har rätt att delegera vidare i vissa av ärendena. 1 (3)

15 Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med förvaltningschefen förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och förvaltningschefen och genomföra studiebesöket efter samråd med verksamhetschefen (t.ex. med hänsyn till sekretess etc.). En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till förvaltningschefen Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser 2 (3)

16 Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte alltid kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar. Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar förvaltningschefen, styrelsens sekreterare och en chefläkare. Förvaltningschefen bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Förvaltningschefen utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. 3 (3)

17 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUU-frågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till sjukhusdirektören, som sedan har rätt att delegera vidare. Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med sjukhusdirektören förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om

18 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och sjukhusdirektören. En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Sjukhusdirektörens kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till sjukhusdirektören Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar.

19 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar sjukhusdirektören, styrelsens sekreterare, chefläkare, kanslichef samt kommunikationschef. Sjukhusdirektören bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Sjukhusdirektören utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. Kerstin Brunnström Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt Vice ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

20 Punkt 8 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2014 Förvaltning/enhet Handläggare: Anne Olmarker Telefon: E-post: Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare, dnr RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar svar från chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utgöra styrelsens svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare. Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att rutinerna för läkares anmälningsplikt ses över och att plikten tydliggörs i syfte att öka trafiksäkerheten. Anmälningsplikt för läkare gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare är lagstadgad. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas alla medarbetare att fullfölja lagstadgade skyldigheter. Endast om lagen skulle vara en ramlag som kräver tolkning görs separata rutiner för att underlätta lagefterlevnad. Skyldighet för läkare att till transportstyrelsen anmäla körkortsinnehavare som av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, enligt körkortslagens 10 kap. 2, är tydlig och precis, samt uppfattas vara allmänt känd. Behov av en förtydligande rutin anses därmed inte finnas. Fördjupad beskrivning av ärendet Läkares anmälningsplikt ändrades den 1 september 2010 så att läkare nu är skyldiga att anmäla körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Tidigare gällde att personen skulle vara uppenbart olämplig att ha körkort. Ändringen innebär att det är lättare att anmäla personer vars körkortsinnehav kan ifrågasättas av medicinska skäl. Ytterligare en skärpning infördes den 1 februari 2012 och innebär att skyldigheten att anmäla en körkortshavare som motsätter sig fortsatt undersökning eller Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer