Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 april 2015 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Patientsäkerhetsfrågor Anne Olmarker, Görel Nergelius 2. Presentation av nya stabsområdet medicinsk information Anette Falkenroth Kaffe Kommentarer till aktuella händelser Barbro Fridén Rapporter från styrelsens ledamöter Beslutsärenden 5. TU: Årsrapport från arkivansvarig 2014 Charlotta Tengbert Diarienummer: SU / TU: Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Göteborgs Stad rörande ansvar och ansvarsfördelning Charlotta Tengberg Diarienummer: SU / TU: Fastställande av styrelsens arbetsordning Claire Melin Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om översyn av rutiner avseende läkare anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare Ali Khatami Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen Martin Rösman Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid Per Karlsson Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 11. TU: Inköp av linjäraccelerator till strålbehandlingen, Sahlgrenska sjukhuset Rolf Väänänen Diarienummer: SU / Bilaga Lunch Informationsärenden 12. Ambulansverksamheten på Öckerö samt i södra skärgården Göran Matejka och Anna-Karin Juwel Egeland Beslutsärenden 13. Delårsrapport mars 2015 Synnöve Helander Diarienummer: SU / TU: Strategiska frågor inför vårdöverenskommelse Synnöve Helander Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga skickas senare Kaffe TU: Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser Eira Stokland Diarienummer: SU /201 Beslutsärenden 16. TU: Yttrande avseende remiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Johanna Knape Diarienummer: SU / Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilagor 18. Övriga frågor

4 Punkt 5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsrapport från arkivansvarig för år 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som årsberättelse från arkivansvarig Bakgrund och syfte Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen 6 ska varje myndighet ha en formellt beslutad arkivorganisation som består av en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. Arkivansvarig ska ha ansvar för arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten, samt informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig ska också vara arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar till enheten Arkiv och informationsstruktur. Den 28 november 2013 fattade styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut om fastställande av arkivorganisation. Arkivchef utsågs till arkivansvarig. Det beslutades också att det ska finnas en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde. Arkivorganisationens verksamhet under 2014 Arkivansvarig begärde i början av året in namn på utsedda arkivredogörare från chefer vid samtliga direktörsområden, områdesstaber och verksamhetsområden, tillsammans med att information om arkivorganisation sändes ut. Nästan alla har nu utsedda arkivredogörare. Listan omfattade vid årets slut 72 personer. Arkiv och informationsstruktur bjöd därefter in till sammanlagt sex utbildningstillfällen för arkivredogörare under året. Utbildningarna innehöll grunderna i offentlighet och sekretess, allmän handling, diarieföring, Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Datum (2) Diarienummer SU /2015 dokumenthantering och arkivvård enligt arkivlagen. Först genomfördes fyra tillfällen under januari och februari Därefter ytterligare två tillfällen i september på grund av stor efterfrågan. Utbildningstillfällena inriktade sig på arkivverksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men var öppna för medarbetare inom andra delar av regionen i mån av plats. Totalt utbildades 160 personer i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Av dessa var 92 anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga 68 var arkivansvariga, arkivredogörare och registratorer från andra delar av Västra Götalandsregionen. Arkivredogörarna fick därefter i uppgift att informera vidare utifrån ett kortfattat informationsmaterial vid sina egna verksamheter. Flera arkivredogörare har bett om stöd med detta och totalt 15 områdes- och verksamhetsledningar har besökts under Parallellt med arbetet att starta upp arkivorganisationen har enheten Arkiv och informationsstruktur arbetat vidare med att ta emot leveranser av arkivbestånd, ordna och förteckna arkiv samt arbeta med arkivredovisningens tre delar; arkivförteckning, arkivbeskrivning och klassificeringsstruktur. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till ---

6 Punkt 6 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar till arkivnämnden avseende tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning. Sammanfattning av ärendet Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga: Rapport från arkivansvarig Beslutet skickas till arkivnämnden Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 Tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Bakgrund och syfte Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Tillsyn Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. 1. Har arkivansvarig utsetts? Ja. Arkivchef är utsedd till arkivansvarig. 2. Finns ett formellt beslut? Ja. Formellt beslut om fastställande av arkivorganisation fattades av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt 214 den 28 november 2013 (Dnr SU /2013). 3. Har arkivansvarig budget eller personalansvar? Ja. Arkivansvarig arkivchef har både budget och personalansvar för enheten Arkiv och informationsstruktur. 4. Finns tid avsatt för arkivansvarig att arbeta med arkivfrågor? Ja. Arkivansvarig har till huvuduppgift att arbeta med arkivfrågor. 5. Vet personalen vem som är arkivansvarig? Ja. Information om beslut om arkivansvarig har skickats till samtliga direktörer, områdeschefer och verksamhetschefer. Återkommande information lämnas på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät under dokumenthanteringsportalen och vid årliga informations- och utbildningstillfällen för utsedda arkivredogörare. 6. Har arkivredogörare utsetts? Ja. I april 2015 finns sammanlagt 78 utsedda arkivredogörare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

8 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU / Inom vilka funktioner finns arkivredogörare? Det finns en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde, i enlighet med det formella beslutet Dnr SU / Finns tid avsatt för arkivredogörare att arbeta med arkivfrågor? Det varierar hur mycket tid arkivredogörarna har fått avsatt för att arbeta med arkivfrågor. De flesta arkivredogörare är verksamhetsassistenter eller områdeschefssekreterare och har sedan tidigare en central administrativ roll inom sina enheter. 9. Finns registrator? Ja. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en registrator på central nivå. Därtill har områdeschefssekreterarna en roll som registrator vid områdesstaberna och verksamhetsassistenterna fungerar som registratorer vid verksamhetsområdena. 10. Är registratorstjänsten en heltidstjänst? Ja, den centrala registratorn sköter diarieföring och tillkommande registratorsuppgifter för styrelsen, sjukhusledning och stab samt Gemensam administration på heltid. 11. Finns ersättare till registrator? Ja, det finns ersättare vid registratorns frånvaro. 12. Hur många ersättare finns? Det finns för närvarande tre ersättare för den centrala registratorn. 13. Finns arkivarie? Ja. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns för närvarande tre utbildade arkivarier inklusive arkivchefen. 14. Har arkivarien utbildning inom arkivområdet? Ja, arkivarierna har akademisk examen med inriktning arkiv- och informationsvetenskap. 15. Är ansvarsfördelningen mellan arkivansvarig och arkivredogörare fastställd? Ja, enligt beslut Dnr SU /2013. Arkivansvarig ansvarar för att utveckla arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten samt att informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig är också arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar

9 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 till enheten Arkiv och informationsstruktur. 16. Vilka befattningar ingår i arkivorganisationen? I arkivorganisationen ingår arkivansvarig och arkivredogörare inom hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arkivansvarig har en arkivfunktion till hjälp, enheten Arkiv och informationsstruktur. Inom Arkiv och informationsstruktur finns arkivchef, sektionsledare, arkivarie, registrator, arkivhandläggare, arkivadministratörer, samordnare och systemadministratörer. 17. Känner personalen till vilka som ingår i arkivorganisationen? Ja. Information om vilka som ingår i arkivorganisation och arkivfunktion finns publicerad på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät. 18. Var är arkivorganisationen placerad inom myndigheten? Arkivorganisationen täcker hela Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation. Arkivfunktionen Arkiv och informationsstruktur är placerad inom Gemensam administration under Kansli och juridik. 19. Vilken funktion ansvarar för bevarande av digital information? Varje handläggare ansvarar för att digital information förvaras på avsedd plats. VGR IT ansvarar för att digital information som finns inom regionens ansvar hanteras så att den kan bevaras. Arkivansvarig ansvarar för att föra fram behov av system för bevarande av digital information. 20. Vilken funktion ansvarar för arbetet med att uppdatera arkivbeskrivning och arkivförteckning? Enheten Arkiv och informationsstruktur. 21. Vilken funktion ansvarar för inköp av skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel? Utsedd beställare vid respektive enhet ansvarar för att köpa in skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel, via regionalt upphandlade tjänster i Marknadsplatsen och ekatalog. Hänvisning och länk till Regionarkivets regler om skrivmateriel på finns tillgängliga på intranätet under Dokumenthanteringsportalen. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Charlotta Tengbert Arkivchef

10

11

12

13 Punkt 7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Claire Melin Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställande av reviderad arbetsordning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen antar arbetsordning i enlighet med tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning av ärendet För varje mandatperiod skall styrelsen fastställa en arbetsordning. Förslag till arbetsordning har arbetats fram. I förslaget anges dels principiell inriktning för styrelsens arbete, dels styrelsens arbetsformer och former för sammanträden. I föreliggande förslag har, i förhållande till arbetsordningen för förra mandatperioden, en del ändringar gjorts för ökad tydlighet, vissa språkliga justeringar mm. Arbetsordningen från förra mandatperioden bifogas (bilaga). SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Förvaltningschef Bilaga Förslag till ny arbetsordning Tidigare arbetsordning, antagen Beslutet skickas till Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

14 Antagen , xx Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige 2010 (med revideringar RF 177/10 och 171/14). Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar: de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUUfrågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till förvaltningschefen, som sedan har rätt att delegera vidare i vissa av ärendena. 1 (3)

15 Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med förvaltningschefen förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och förvaltningschefen och genomföra studiebesöket efter samråd med verksamhetschefen (t.ex. med hänsyn till sekretess etc.). En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till förvaltningschefen Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser 2 (3)

16 Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte alltid kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar. Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar förvaltningschefen, styrelsens sekreterare och en chefläkare. Förvaltningschefen bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Förvaltningschefen utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. 3 (3)

17 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUU-frågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till sjukhusdirektören, som sedan har rätt att delegera vidare. Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med sjukhusdirektören förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om

18 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och sjukhusdirektören. En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Sjukhusdirektörens kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till sjukhusdirektören Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar.

19 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar sjukhusdirektören, styrelsens sekreterare, chefläkare, kanslichef samt kommunikationschef. Sjukhusdirektören bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Sjukhusdirektören utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. Kerstin Brunnström Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt Vice ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

20 Punkt 8 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2014 Förvaltning/enhet Handläggare: Anne Olmarker Telefon: E-post: Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare, dnr RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar svar från chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utgöra styrelsens svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare. Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att rutinerna för läkares anmälningsplikt ses över och att plikten tydliggörs i syfte att öka trafiksäkerheten. Anmälningsplikt för läkare gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare är lagstadgad. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas alla medarbetare att fullfölja lagstadgade skyldigheter. Endast om lagen skulle vara en ramlag som kräver tolkning görs separata rutiner för att underlätta lagefterlevnad. Skyldighet för läkare att till transportstyrelsen anmäla körkortsinnehavare som av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, enligt körkortslagens 10 kap. 2, är tydlig och precis, samt uppfattas vara allmänt känd. Behov av en förtydligande rutin anses därmed inte finnas. Fördjupad beskrivning av ärendet Läkares anmälningsplikt ändrades den 1 september 2010 så att läkare nu är skyldiga att anmäla körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Tidigare gällde att personen skulle vara uppenbart olämplig att ha körkort. Ändringen innebär att det är lättare att anmäla personer vars körkortsinnehav kan ifrågasättas av medicinska skäl. Ytterligare en skärpning infördes den 1 februari 2012 och innebär att skyldigheten att anmäla en körkortshavare som motsätter sig fortsatt undersökning eller Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus ande: Maria Frisk (KD), ordförande Helena Stålhammar (C) Desiré Törnqvist (S) (ers Marcus Eskdahl (S) Övriga: Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst Dokumentet består av tre delar. Först

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård 1 (6) Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård Datum Tid 14.00 16.00 Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (FP) Hans Åberg 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård 1(3) Datum Diarienummer RS130077 Regionens revisorer Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård Regionsstyrelsen vill härmed avge följande svar på revisionsrapporten Diariehantering

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen 154-174 Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 167 Granskning av diarieföring Diarienummer: RJL 2016/2882 Vid protokollet Beslut Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden SID 1(10) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg 1 Tid: 2005-01-11 kl. 16.00-18.00 Plats: SDF centrum, Engelbrektsgatan 71 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare: Dario Espiga (s) Göteborgs kommun Lennart Johansson Arbetsförmedlingen Gunilla Fyhrlund

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-18624/15 Sida 1 (6) 2015-03-23 SSA 2015:02 Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Närvarande

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 200, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF100 v 1.0 2007-03-14 SID 1 (5) 2010-03-08 Arkivinstruktion för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se Besöksadress

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer