Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 april 2015 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Patientsäkerhetsfrågor Anne Olmarker, Görel Nergelius 2. Presentation av nya stabsområdet medicinsk information Anette Falkenroth Kaffe Kommentarer till aktuella händelser Barbro Fridén Rapporter från styrelsens ledamöter Beslutsärenden 5. TU: Årsrapport från arkivansvarig 2014 Charlotta Tengbert Diarienummer: SU / TU: Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Göteborgs Stad rörande ansvar och ansvarsfördelning Charlotta Tengberg Diarienummer: SU / TU: Fastställande av styrelsens arbetsordning Claire Melin Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om översyn av rutiner avseende läkare anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare Ali Khatami Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen Martin Rösman Diarienummer: SU / TU: Svar på motion om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid Per Karlsson Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 11. TU: Inköp av linjäraccelerator till strålbehandlingen, Sahlgrenska sjukhuset Rolf Väänänen Diarienummer: SU / Bilaga Lunch Informationsärenden 12. Ambulansverksamheten på Öckerö samt i södra skärgården Göran Matejka och Anna-Karin Juwel Egeland Beslutsärenden 13. Delårsrapport mars 2015 Synnöve Helander Diarienummer: SU / TU: Strategiska frågor inför vårdöverenskommelse Synnöve Helander Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga skickas senare Kaffe TU: Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser Eira Stokland Diarienummer: SU /201 Beslutsärenden 16. TU: Yttrande avseende remiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Johanna Knape Diarienummer: SU / Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilagor 18. Övriga frågor

4 Punkt 5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsrapport från arkivansvarig för år 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som årsberättelse från arkivansvarig Bakgrund och syfte Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen 6 ska varje myndighet ha en formellt beslutad arkivorganisation som består av en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. Arkivansvarig ska ha ansvar för arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten, samt informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig ska också vara arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar till enheten Arkiv och informationsstruktur. Den 28 november 2013 fattade styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut om fastställande av arkivorganisation. Arkivchef utsågs till arkivansvarig. Det beslutades också att det ska finnas en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde. Arkivorganisationens verksamhet under 2014 Arkivansvarig begärde i början av året in namn på utsedda arkivredogörare från chefer vid samtliga direktörsområden, områdesstaber och verksamhetsområden, tillsammans med att information om arkivorganisation sändes ut. Nästan alla har nu utsedda arkivredogörare. Listan omfattade vid årets slut 72 personer. Arkiv och informationsstruktur bjöd därefter in till sammanlagt sex utbildningstillfällen för arkivredogörare under året. Utbildningarna innehöll grunderna i offentlighet och sekretess, allmän handling, diarieföring, Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Datum (2) Diarienummer SU /2015 dokumenthantering och arkivvård enligt arkivlagen. Först genomfördes fyra tillfällen under januari och februari Därefter ytterligare två tillfällen i september på grund av stor efterfrågan. Utbildningstillfällena inriktade sig på arkivverksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men var öppna för medarbetare inom andra delar av regionen i mån av plats. Totalt utbildades 160 personer i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Av dessa var 92 anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga 68 var arkivansvariga, arkivredogörare och registratorer från andra delar av Västra Götalandsregionen. Arkivredogörarna fick därefter i uppgift att informera vidare utifrån ett kortfattat informationsmaterial vid sina egna verksamheter. Flera arkivredogörare har bett om stöd med detta och totalt 15 områdes- och verksamhetsledningar har besökts under Parallellt med arbetet att starta upp arkivorganisationen har enheten Arkiv och informationsstruktur arbetat vidare med att ta emot leveranser av arkivbestånd, ordna och förteckna arkiv samt arbeta med arkivredovisningens tre delar; arkivförteckning, arkivbeskrivning och klassificeringsstruktur. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till ---

6 Punkt 6 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Charlotta Tengbert Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar till arkivnämnden avseende tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning. Sammanfattning av ärendet Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga: Rapport från arkivansvarig Beslutet skickas till arkivnämnden Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 Tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning Bakgrund och syfte Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 arkivförordningen (1991:446) och 3 arkivreglemente för Västra Götalandsregionen. Enligt 4 arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet. Tillsyn Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på följande frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård. 1. Har arkivansvarig utsetts? Ja. Arkivchef är utsedd till arkivansvarig. 2. Finns ett formellt beslut? Ja. Formellt beslut om fastställande av arkivorganisation fattades av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt 214 den 28 november 2013 (Dnr SU /2013). 3. Har arkivansvarig budget eller personalansvar? Ja. Arkivansvarig arkivchef har både budget och personalansvar för enheten Arkiv och informationsstruktur. 4. Finns tid avsatt för arkivansvarig att arbeta med arkivfrågor? Ja. Arkivansvarig har till huvuduppgift att arbeta med arkivfrågor. 5. Vet personalen vem som är arkivansvarig? Ja. Information om beslut om arkivansvarig har skickats till samtliga direktörer, områdeschefer och verksamhetschefer. Återkommande information lämnas på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät under dokumenthanteringsportalen och vid årliga informations- och utbildningstillfällen för utsedda arkivredogörare. 6. Har arkivredogörare utsetts? Ja. I april 2015 finns sammanlagt 78 utsedda arkivredogörare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

8 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU / Inom vilka funktioner finns arkivredogörare? Det finns en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde, i enlighet med det formella beslutet Dnr SU / Finns tid avsatt för arkivredogörare att arbeta med arkivfrågor? Det varierar hur mycket tid arkivredogörarna har fått avsatt för att arbeta med arkivfrågor. De flesta arkivredogörare är verksamhetsassistenter eller områdeschefssekreterare och har sedan tidigare en central administrativ roll inom sina enheter. 9. Finns registrator? Ja. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en registrator på central nivå. Därtill har områdeschefssekreterarna en roll som registrator vid områdesstaberna och verksamhetsassistenterna fungerar som registratorer vid verksamhetsområdena. 10. Är registratorstjänsten en heltidstjänst? Ja, den centrala registratorn sköter diarieföring och tillkommande registratorsuppgifter för styrelsen, sjukhusledning och stab samt Gemensam administration på heltid. 11. Finns ersättare till registrator? Ja, det finns ersättare vid registratorns frånvaro. 12. Hur många ersättare finns? Det finns för närvarande tre ersättare för den centrala registratorn. 13. Finns arkivarie? Ja. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns för närvarande tre utbildade arkivarier inklusive arkivchefen. 14. Har arkivarien utbildning inom arkivområdet? Ja, arkivarierna har akademisk examen med inriktning arkiv- och informationsvetenskap. 15. Är ansvarsfördelningen mellan arkivansvarig och arkivredogörare fastställd? Ja, enligt beslut Dnr SU /2013. Arkivansvarig ansvarar för att utveckla arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten samt att informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig är också arkivmyndighetens kontaktperson. Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar

9 Rapport Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert Arkivchef Bilaga SU /2015 till enheten Arkiv och informationsstruktur. 16. Vilka befattningar ingår i arkivorganisationen? I arkivorganisationen ingår arkivansvarig och arkivredogörare inom hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arkivansvarig har en arkivfunktion till hjälp, enheten Arkiv och informationsstruktur. Inom Arkiv och informationsstruktur finns arkivchef, sektionsledare, arkivarie, registrator, arkivhandläggare, arkivadministratörer, samordnare och systemadministratörer. 17. Känner personalen till vilka som ingår i arkivorganisationen? Ja. Information om vilka som ingår i arkivorganisation och arkivfunktion finns publicerad på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät. 18. Var är arkivorganisationen placerad inom myndigheten? Arkivorganisationen täcker hela Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation. Arkivfunktionen Arkiv och informationsstruktur är placerad inom Gemensam administration under Kansli och juridik. 19. Vilken funktion ansvarar för bevarande av digital information? Varje handläggare ansvarar för att digital information förvaras på avsedd plats. VGR IT ansvarar för att digital information som finns inom regionens ansvar hanteras så att den kan bevaras. Arkivansvarig ansvarar för att föra fram behov av system för bevarande av digital information. 20. Vilken funktion ansvarar för arbetet med att uppdatera arkivbeskrivning och arkivförteckning? Enheten Arkiv och informationsstruktur. 21. Vilken funktion ansvarar för inköp av skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel? Utsedd beställare vid respektive enhet ansvarar för att köpa in skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel, via regionalt upphandlade tjänster i Marknadsplatsen och ekatalog. Hänvisning och länk till Regionarkivets regler om skrivmateriel på finns tillgängliga på intranätet under Dokumenthanteringsportalen. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Charlotta Tengbert Arkivchef

10

11

12

13 Punkt 7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Claire Melin Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställande av reviderad arbetsordning Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen antar arbetsordning i enlighet med tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning av ärendet För varje mandatperiod skall styrelsen fastställa en arbetsordning. Förslag till arbetsordning har arbetats fram. I förslaget anges dels principiell inriktning för styrelsens arbete, dels styrelsens arbetsformer och former för sammanträden. I föreliggande förslag har, i förhållande till arbetsordningen för förra mandatperioden, en del ändringar gjorts för ökad tydlighet, vissa språkliga justeringar mm. Arbetsordningen från förra mandatperioden bifogas (bilaga). SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Förvaltningschef Bilaga Förslag till ny arbetsordning Tidigare arbetsordning, antagen Beslutet skickas till Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

14 Antagen , xx Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige 2010 (med revideringar RF 177/10 och 171/14). Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar: de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUUfrågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till förvaltningschefen, som sedan har rätt att delegera vidare i vissa av ärendena. 1 (3)

15 Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med förvaltningschefen förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och förvaltningschefen och genomföra studiebesöket efter samråd med verksamhetschefen (t.ex. med hänsyn till sekretess etc.). En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till förvaltningschefen Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser 2 (3)

16 Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte alltid kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar. Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar förvaltningschefen, styrelsens sekreterare och en chefläkare. Förvaltningschefen bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Förvaltningschefen utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. 3 (3)

17 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Arbetsordning för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inledning Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antagit denna arbetsordning. Den reglerar styrelsens arbetsformer och är ett komplement till kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för styrelsen. Arbetsordningen för Västra Götalandsregionen är i tillämpliga delar ytterligare en utgångspunkt för styrelsens arbete. Principiell inriktning för styrelsens arbete Grunderna för styrelsens uppdrag framgår av reglementet som beslutades av regionfullmäktige Styrelsen har ett verksamhets- och utvecklingsansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen ska arbeta för att verksamheten vid sjukhuset utvecklas i en riktning som motsvarar de mål och direktiv som beslutats av ägaren (regionfullmäktige och regionstyrelsen) de överenskommelser och avtal som sluts med hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra beställare och vårdgivare som sjukhuset samarbetar med de lagar och regler som finns inom sjukvårdsområdet de behov på kort och lång sikt som finns hos patienter som får vård vid sjukhuset de uppgifter som följer av rollen som arbetsgivare för sjukhusets personal den uppgift som sjukhuset har att ansvara för forskning, utveckling och utbildning inom medicin och hälsovetenskap. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och för att säkra verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och utveckling. Styrelsens utvecklingsansvar innebär att arbetet ska präglas av långsiktighet och omvärldsanalys. Strategi- och FoUU-frågor är exempel på viktiga inslag i styrelsens arbete. Styrelsen har även beslutat om en delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av den framgår bl a vilka beslut som inte kan delegeras. Dit hör bl a frågor rörande verksamhetens övergripande mål, inriktning, omfattning och kvalitet, större och/eller strategiska verksamhetsförändringar samt framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Delegationsordningen innebär att all delegering av frågor som inte ska avgöras av styrelsen i ett första steg görs till sjukhusdirektören, som sedan har rätt att delegera vidare. Styrelsens arbetsformer Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden, som i samråd med sjukhusdirektören förbereder styrelsens sammanträden. Det är styrelsens ordförande som fastställer förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Inriktningen är att hela styrelsen skall involveras i styrelsearbetet. Styrelsen kan dock besluta att delegera beslutanderätten i en viss fråga till ordförande. Ett sådant beslut om

18 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde delegering ska redovisas i styrelsens protokoll. Beslutet ska sedan protokollföras och anmälas i styrelsen. Styrelsens ledamöter gör även samordnat eller enskilt studiebesök i verksamheten för att orientera sig om förhållanden och bidra till en bra kommunikation mellan styrelsen och verksamheten. Önskemål om gemensamma studiebesök tas upp i styrelsen. Enskilda ledamöter som gör studiebesök ska i förväg informera styrelsens ordförande och sjukhusdirektören. En kort muntlig rapport från besöket bör lämnas på ett efterföljande sammanträde. Beslut om deltagande i kurser och konferenser fattas av styrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande. Styrelsens sammanträden Sammanträdestider och ärenden till sammanträden Inför varje år fastställer styrelsen en sammanträdesplan. Sammanträdena utgörs i regel av heldagssammanträden. Extra sammanträden kan utlysas av ordföranden eller om minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden Planering av styrelsens sammanträden utgår från följande typ av ärenden som styrelsen har att hantera: Mål och policy Strategiska frågor Beslut om överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnder Beslut om sjukhusets balanserade styrkort Beslut om sjukhusets budget Månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. Yttrande över motioner och remisser Framställningar till regionstyrelsen Uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet samt ansvarsärenden Sjukhusdirektörens kommentarer till aktuella händelser Rapporter och kommentarer med anledning av inkomna revisionsrapporter Beslut om större investeringar och upphandlingar (enligt delegation) Redovisning av uppdrag från styrelsen Beslut i övriga frågor som inte delegerats till sjukhusdirektören Inbjudningar, utbildning för ledamöter, konferenser Anmälningsärenden (inkommande post, verkställighets- och delegationsbeslut) Kallelse och beslutsunderlag för styrelsens sammanträden Till styrelsesammanträdena ska samtliga ledamöter och ersättare kallas. Kallelsen och beslutsunderlag ska sändas ut senast en vecka före sammanträdet. Media får kopia av kallelse och kan rekvirera beslutsunderlagen. Regionens tidplan för månads- och delårsrapport är mycket snäv, vilket innebär att underlaget i dessa ärenden inte kan skickas ut en vecka före sammanträdet. Det ska dock skickas med e-post så snart som möjligt och absolut senast dagen innan sammanträdet så att ledamöter och ersättare ges möjlighet att ta del av underlaget innan sammanträdet. Vid sammanträdet kompletteras det skriftliga underlaget med muntliga föredragningar i den utsträckning styrelsen efterfrågar.

19 Dnr SU /2011 Fastställd vid styrelsesammanträde Deltagare vid styrelsens sammanträden Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsen, personalorganisationernas representanter och en företrädare för Sahlgrenska Akademin. Från förvaltningen deltar sjukhusdirektören, styrelsens sekreterare, chefläkare, kanslichef samt kommunikationschef. Sjukhusdirektören bedömer vilka ytterligare tjänstemän som bör delta från förvaltningen för varje fråga. Ordförande vid styrelsens sammanträde Ordförande leder styrelsens sammanträde. Vid ordförandes förhinder tjänstgör vice ordföranden. Vid både ordförandens och vice ordförandens förhinder leds mötet av den ledamot som längst har varit med i styrelsen till dess en tillfällig ordförande har utsetts. Protokoll Ordföranden ansvarar för protokollet. Sjukhusdirektören utser sekreterare i samråd med ordföranden. Sekreteraren för protokoll som ska justeras av ordföranden och av den ledamot som styrelsen vid varje sammanträde utser. Justering sker genom att sekreterarens förslag till protokoll sänds till ordföranden och justeringspersonen för eventuella korrigeringar och sedan för undertecknande. Protokollet offentliggörs sedan på regionens anslagstavla. Kopior av protokoll ska sändas till samtliga ledamöter och ersättare samt regionens revisorer. De som berörs av styrelsens beslut ska erhålla protokollsutdrag. Kerstin Brunnström Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt Vice ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

20 Punkt 8 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2014 Förvaltning/enhet Handläggare: Anne Olmarker Telefon: E-post: Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare, dnr RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen antar svar från chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utgöra styrelsens svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare. Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att rutinerna för läkares anmälningsplikt ses över och att plikten tydliggörs i syfte att öka trafiksäkerheten. Anmälningsplikt för läkare gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare är lagstadgad. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas alla medarbetare att fullfölja lagstadgade skyldigheter. Endast om lagen skulle vara en ramlag som kräver tolkning görs separata rutiner för att underlätta lagefterlevnad. Skyldighet för läkare att till transportstyrelsen anmäla körkortsinnehavare som av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, enligt körkortslagens 10 kap. 2, är tydlig och precis, samt uppfattas vara allmänt känd. Behov av en förtydligande rutin anses därmed inte finnas. Fördjupad beskrivning av ärendet Läkares anmälningsplikt ändrades den 1 september 2010 så att läkare nu är skyldiga att anmäla körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Tidigare gällde att personen skulle vara uppenbart olämplig att ha körkort. Ändringen innebär att det är lättare att anmäla personer vars körkortsinnehav kan ifrågasättas av medicinska skäl. Ytterligare en skärpning infördes den 1 februari 2012 och innebär att skyldigheten att anmäla en körkortshavare som motsätter sig fortsatt undersökning eller Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer