LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2

3 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING 4 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN 5 DET SOCIALA PROGRAMMET 7 VÄGAR UT 9 KURSER OCH UTBILDNING 11 KONFERENSER OCH NÄTVERKSARBETE 13 UTÅTRIKTAT ARBETE 15 ACKREDITERING ACKREDITERINGSPROCESSEN 16 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET 18 BILAGOR ACKREDITERINGSBREV ÅRSREDOVISNING REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSREVISORNS RAPPORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

4 KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET Ett pågående arbete under det gångna året har varit ackrediteringen, vilket innebär att vår verksamhet har genomgått en kvalitetssäkring. Syftet med ackrediteringen är att se hur pass bra vi följer riktlinjerna för fontänhusmodellen och att hitta styrkor och svagheter i vårt hus här på Götgatan. Innan ackrediterarna kom till oss i november på ett fyra dagar långt besök hade vi redan i mars börjat arbetet med den självstudie som ligger till grund för ackrediteringen. Ackrediterarna behövde inte leta, våra styrkor är Jag vill tacka er fantastiska människor som varje dag kommer och fyller Fountain House på Götgatan 38 med liv, kreativitet, kraft och vilja. tydliga och vi är ett välfungerande klubbhus. Vi fick det bästa resultatet man kan få, en ackreditering för tre år framåt. Hurra! I vår självstudie var alla på vårt hus engagerade. Verksamhetens samtliga delar har belysts och där det behövts har förbättringar påbörjats. Mer om hur vi jobbat med vår självstudie, vad det innebär och resultatet kommer du att kunna läsa om längre fram i verksamhetsberättelsen. Till dig som inte känner till Fountain House Stockholm sedan tidigare kommer här en kort presentation. Stiftelsen Fountain House Stockholm är en del av en världsomfattande organisation. Det finns i dag 340 Fontänhus eller klubbhus som de också kallas i 34 länder. 12 av klubbhusen ligger i Sverige. Alla fontänhus jobbar för att stödja människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Fountain House är en medlemsburen verksamhet. Medlemmar deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Fountain House Stockholm är en inbjudande arbetsplats med högt i tak där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta utan väntetid och administration. Förutom ett arbetsinriktat dagsprogram erbjuder klubbhuset ett program som ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar samt stöd till att hitta rätt utbildningar. Vägar ut - programmet har fått en allt större och tydligare roll i vårt klubbhus under I slutet av året söktes och beviljades medel till ett projekt med namnet Vägen till arbete. Projektet utformades 2014 och kontakter togs med externa aktörer som kommer att bidra med den expertis vi saknar i huset. Vårt sociala program som tagit ny form under 2014 har erbjudit medlemmar ett varierat utbud av aktiviteter efter arbetsdagens slut. Hälsogrupp, meditation, afternoon tea with english conversation, odlingsgrupp, filmkvällar, Qigong och en jamgrupp för att nämna några. Glädjande är att flera av grupperna letts av medlemmar med intresse och kunskap i olika ämnen. Jag är glad och stolt över att vara chef på Fountain House. Jag vill tacka er fantastiska människor som varje dag kommer och fyller Fountain House på Götgatan 38 med liv, kreativitet, kraft och vilja. Med gemensamma arbetsinsatser inte bara driver vi vår verksamhet, vi utvecklar den och gör den attraktiv för fler som behöver den. Här samlas unga och gamla, låg- och högutbildade, enkla arbetsuppgifter och mer avancerade. De som genast känner att de vill börja med att hitta en väg till arbete och de som känner att klubbhuset är en plats att stanna på en lång tid framöver. Det fina är att alla får plats. Den som vill kan vara med och man bidrar efter förmåga. I den andan är även den här verksamhetsberättelsen skriven. Någon har skrivit mycket, någon annan satt bredvid. Några tog foton och andra intervjuades. Det beställdes papper och bråkades med kopiatorn och här är den Verksamberättelsen 2014, varsågoda! Gunilla Byström Klubbhuschef 1 CHEFEN HAR ORDET FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

5 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL Vid sidan av våra internationella riktlinjer och stadgarna för Stiftelsen Fountain House Stockholm anger verksamhetsplanen ramarna och målen för verksamheten. Verksamhetsplanen som guidat oss genom 2014 är sammanfattad i punkterna nedan. Hur vi arbetat med och uppfyllt målen beskrivs i verksamhetsberättelsens olika kapitel. Se även verksamhetsrevisorns rapport (bilaga). I år har vi valt att lyfta fram vårt arbete med ackrediteringen. EKONOMI OCH FINANSIERING - Verka för att öka antalet biståndsbedömda medlemmar från kranskommunerna. - Fortsätta arbetet med att bli erkända som kompletterande aktör i Arbetsförmedlingens rehabiliteringsutbud. - Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering. VERKSAMHETEN - Fortsätta vårt arbete med att stödja människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara hos varje individ. - Förstärka och fördjupa samarbete och samverkan med de psykiatriska enheterna i länet. - Komplettera handledarnas övergripande ansvar med ansvar för specifika områden och fortsätta utveckla och utbilda husets medarbetare genom klubbhusutbildning och gästföreläsare. - Förstärka handledargruppen med två personer under året. DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN OCH VÄGAR UT - Erbjuda medlemmar meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla färdigheter, med målet att stärka självkänsla och självtillit samt skapa förutsättningar för att återgå till arbete eller studier för den som så önskar. - Fortsätta arbetet med att skapa ett brett och varierat program för vägar ut från huset. - Erbjuda ett studieprogram som ska tillgodose medlemmars behov, tillsammans med olika studiesamordnare. SOCIALT PROGRAM - Fortsätta ha öppet på söndagar och onsdagskvällar och fira samtliga helgaftnar på klubbhuset den dag de infaller. - Ge medlemmarna möjlighet att delta i nationella och internationella evenemang, samt sociala och kulturella aktiviteter. - Fortsätta satsa på friskvård och hälsa. UTÅTRIKTAD INFORMATION - Ha ett fortsatt tydligt fokus på utåtriktad information. - Fortsätta arbetet med stödverksamheten Vänner till Fountain House. - Fortsätta med Radio Totalnormals livesändningar från huset. - Arrangera en Fontänhögskolekurs i Stockholm. - Arrangera Ångestloppet den 23 mars. ÖVRIGT INTERNT - Utveckla former för uppföljning av verksamhetens kvalitet. - Utveckla ett medlems och statistikprogram som underlättar att se resultat och göra uppföljningar av medlemsgruppen. - Samarbeta med Göteborgsfontänen i syfte att utveckla en utbildning i fontänhusmodellen. ÖVRIGT EXTERNT - Fortsätta vara aktiva i Sveriges Fontänhus, Clubhouse Europe, CE och Clubhouse International, CI samt i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och andra nationella och internationella sammanslutningar inom området psykisk hälsa. - Arrangera och erbjuda intressenter i övriga Europa en kurs i fontänhusmodellen. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

6 ROBBAN BERÄTTAR Jag var ett barn med mycket fantasi och energi som växte upp på Södermalm med min syster, bror och mamma. Vi bodde i fyra rum och kök på Malmgårdsvägen vid Vitabergsparken. Huset var orangerött och kvarteret hette passande nog Moroten. Min pappa bodde vid Slussen i en etta. Från och med två års ålder var jag och pappa ofta på landet tillsammans - framförallt på somrarna. Jag bodde växelvis hos mina föräldrar. När jag var 10 år började jag på boxningsklubben på St:Paulsgatan. Så småningom började jag tävla och när jag var 14 år blev jag till och med SM-mästare i min boxningsklass! Sofiaskolan hette min skola under lågoch mellanstadiet, men i sjuan fick jag flytta till en annan skola på grund av att jag inte hängde med i skolarbetet. Det var inget roligt alls att behöva byta Det bästa med Fountain House är att skola. Första dagen man får vara precis som man är! i den nya skolan i Ropsten var jobbig eftersom det visade sig vara ett tufft klimat bland ungdomarna. Jag fick snabbt anpassa mig och det var ingen bra miljö för mig. Efter skolan har jag haft många kortare anställningar men gått in i väggen och varit sjukskriven i olika omgångar. Jag fick kontakt med Fountain House Stockholm genom att några från Huset kom och föreläste på Hagsätra psykiatriska avdelningen när jag var inlagd där. Jag tyckte att verksamheten lät intressant och ställde många frågor om den. Jag fick då reda på att det fanns en köksenhet vilket jag tyckte lät intressant. Kort därefter var jag inlagd på Gubbängens psykiatriska avdelning och då kom jag att tänka på Fountain House. Under min första vecka på Huset var jag inlagd på Gubbängens psykiatriska avdelning. Jag mådde psykiskt väldigt dåligt när jag kom men började successivt må bättre och bättre med hjälp av miljön på Huset. Jag har länge haft intresse av att arbeta i kök men har inte velat vara på en vanlig köksarbetsplats i och med att mitt mående varierar från dag till dag. Jag har känt mig trygg med att kunna gå till Fountain House Stockholm även de dagar jag inte har känt mig på topp, vilket gjort att jag har kunnat utveckla mitt matintresse och matlagningsfärdighet i egen takt. Sedan jag började arbeta på Fountain House har jag i princip varit där dagligen. Fountain House Stockholm har för mig även inneburit att utvecklas socialt, att utveckla mig själv och att bli en ödmjuk och trevlig person. Den struktur som finns på Huset passar mig bra, till exempel att vi tillsammans planerar dagarna under enhetsmöten och att man själv får välja vilka uppgifter man vill göra. Det bästa med Fountain House är att man får vara precis som man är! Mitt mål är att vara kvar på Huset så länge jag utvecklas här. 3 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

7 EKONOMI OCH FINANSIERING Klubbhuset finansieras till cirka 50 procent av föreningsbidrag från Stockholms stad. Socialstyrelsen är vår näst största bidragsgivare och står för nästan en fjärdedel av våra totala intäkter. Även landstinget har gett ett bidrag. Därtill kommer ersättning från länets övriga kommuner för medlemmar som blivit biståndsbedömda i respektive kommun. Vi söker kontinuerligt fondmedel och beviljades 2014 medel till sociala aktiviteter och utvecklingsprogram. Sedan hösten 2013 har ett utomstående företag arbetat med att utforma ett medlemsregister, tillika statistikprogram, för vårt klubbhus. Programmet är utformat utifrån våra unika behov och för att kunna redovisa sådan statistik som efterfrågas av Clubhouse International och våra bidragsgivare. I december 2014 var delar av programmet färdiga för att tas i bruk, däribland inmatningen av medlemsnärvaro som är det främsta underlaget för statistik om vår verksamhet. I början av 2015 kommer de sista delarna av programmet att färdigställas och först då kan vi utnyttja medlemsregistret med alla dess funktioner fullt ut och presentera heltäckande statistik över alla delar av verksamheten. NYBESÖK OCH INTRODUKTION Under året har 126 personer varit här på så kallat nybesök, ett första besök på Fountain House för att få information om verksamheten och därefter ha möjlighet att påbörja introduktion. Av dessa har 38 blivit medlemmar och 16 gick fortfarande på introduktion vid årets slut. Stödet från våra bidragsgivare har gett oss förutsättningar till framtida resursförstärkningar av handledare. En resursförstärkning som ger oss möjlighet till att utveckla verksamheten, säkerställa och höja vårt verksamhetsmål samt därmed skapa en stabilare grund med vårt arbete. Översyn av löpande fasta kostnader i verksamheten samt rutiner har gett ett märkbart resultat och en grund för att bevara en uppnådd förstärkning av stiftelsens kapital. Vår löpande bokföring och lönehantering sköts av en anställd på 30 procent. Medlemmar är involverade i arbetet med löpande ekonomiuppgifter och i fondarbetet. VI PÅ GÖTGATAN 38 Under året fick vi 39 nya medlemmar (jämfört med 22 stycken år 2013) Det totala medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1139 stycken. Genomsnittet på besökare ligger på 50 medlemmar per dag och 138 unika medlemmar varje månad. ANSTÄLLDA Handledargruppen har under året bestått av välutbildade, ambitiösa och skickliga medarbetare. De flesta är socionomer. Tanken var att under ett tidigt skede av året utöka handledargruppen. Vi har haft två nyanställningsprocesser med gott resultat. En handledare valde att säga upp sig efter 16 års tjänst och en handledare efter sex månaders provtjänstgöring. Så sammantaget är antalet handledare det samma vid årets ingång som utgång. PRAKTIKANTER Under hösten har två socionomstuderande utbytesstudenter från Skottland och Tyskland praktiserat på Fountain House Stockholm. På våren hade vi även två studenter från Åland som gick en yrkesförberedande utbildning. Ytterligare två socionomstudenter gjorde en kortare praktikperiod hos oss på hösten FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

8 DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN Allt arbete som utförs på ett klubbhus är sådant som ingår i den dagliga driften av fontänhuset. Arbetet utförs av medlemmarna och ett fåtal handledare. På Fountain House Stockholm organiseras det dagliga arbetet på två enheter: kontors- och köksenheten. På båda enheterna finns arbetsuppgifter av både enklare och mer komplicerad karaktär. Tanken är att det ska finnas arbetssuppgifter som passar alla, oavsett förkunskaper. KONTORET Kontorsenheten har två huvudsakliga ansvarsområden, administration och information. Det innebär en mängd mångfacetterade arbetsuppgifter, som exempelvis reception, ekonomi, statistik, arbete mer än hälften av den närvarorapportering som legat på hyllan de senaste åren. Utöver ordinarie möten med Vägar ut har vi även förlagt en del av arbetet till enheterna. På kontoret har man dagligen kunnat välja att arbeta med uppgifter relaterade till Vägar ut. Vi har även jobbat med att strukturera upp arbetet kring fondansökningar. Detta är en viktig del i husets arbete. Erhållna fondmedel används oftast till utbildningar, resor och sociala aktiviteter. KÖKET Köksenheten har under 2014 ansvarat för tillagning av husets luncher och kaffeservering. Även matplanering, storhandling, disk, tvätt, städning, återvinning samt daglig bokföring av kökets utgifter och intäkter ingår med vår klubbhustidning Fontänbladet samt att ta emot studiebesök. Städning ingår också i de dagliga arbetsuppgifterna. Under 2014 har vi fått vår nya hemsida på plats och länkat samman instagram och facebook med hemsidan. Vi har börjat producera informationsfoldern Hänt i veckan, där vi använder våra bilder från facebook och instagram. Hänt i veckan är framför allt till för de som inte har tillgång till sociala medier. Vi har även gjort en ny introbroschyr, en liten presentationsbroschyr för intros och nybesök. Dessutom har vi köpt in 4 nya I-pads till huset som vi använder i det dagliga arbetet, till exempel när vi uppdaterar sociala medier. Vi har infört ett nytt statistikprogram för närvarostatistiken. Att uppdatera närvaro i programmet blev snabbt en populär arbetsuppgift på kontoret och vi har redan tagit igen i uppgifterna. Dessutom har vi dagligen hört av oss till medlemmar som vi saknat. Under året har antalet lunchgäster ökat vilket gjort att vi lagat lunch till flera mellan 35 och 50 personer har ätit lunch hos oss varje dag. Det har varit ett ökat intresse för den vegetariska maten, både gällande tillagning och också antalet matgäster som önskar äta den. Förutom de vanliga luncherna har köket även haft i uppdrag att laga enklare rätter vid evenemang som öppet hus, öppen scen, Ångestloppet, styrelsemöten samt middagar för medlemmar i arbete utanför huset. Ökad medvetenhet kring vikten av hälsosam och ekologisk mat har påverkat våra inköp av basvaror. Köket ansvarar för sin budget och har under året gjort ett strålande arbete med att hålla den i balans. 5 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

9 Köksgruppen har även fokuserat på miljön i kök och matsal. Vi har bland annat köpt nya stolar till matsalen, fått vårt matsalsgolv slipat, inhandlat en hel del nytt porslin och köksutrustning. Dessutom har den allmänna hygienen i lokalerna prioriterats. För övrigt har köksgruppen börjat ta emot både nybesök och studiebesök samt deltagit i övrigt informationsarbete utanför huset. INFORMATIONSARBETE Under 2014 har infogruppen fortsatt sitt arbete med att sprida information om vår verksamhet. I huvudsak uppdelat i tre områden; nybesök, studiebesök och föreläsningar. Dessa uppdrag är öppna för de av husets medlemmar som är intresserade. Inga förkunskaper krävs. Vi har fortsatt informera runtom på länets psykiatriska avdelningar, både på slutenvård och öppenvård. Rekordet i antal besökare på ett och samma studiebesök togs i augusti då Socialdepartementet tillsammans med en delegation från Japans regering (48 besökare) besökte oss. Under 2014 tog vi även en första kontakt med Studenthälsan vid Stockholms Universitet för att göra oss tillgängliga för studentkåren och föreläsa för deras personalgrupp. Varje vecka hålls ett infomöte på huset, där veckans besök planeras och vilka som vill vara med och ta emot. Under året har vi anordnat kurser för vad som ska förmedlas vid ny- och studiebesök. Tillströmningen av nya medlemmar till infogruppen har varit bra under året och särskilt roligt är att så många från köksenheten har varit involverade. REACH OUT Varje för- och eftermiddag ringer, SMS:ar eller mejlar enheterna till frånvarande medlemmar för att höra hur de mår och uppmuntra dem att komma till klubbhuset. Vi håller också kontakt med och besöker de som för tillfället är inlagda för vård eller arbetar utanför huset. Även medlemmar som inte längre är aktiva uppmärksammas med födelsedagskort och klubbhustidningen Fontänbladet. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

10 DET SOCIALA PROGRAMMET En viktig uppgift för fontänhus är att, förutom ett meningsfullt arbete, också kunna erbjuda medlemmar ett rikt och varierat socialt program. Som vanligt har vi haft öppet under söndagar och vi har även firat alla högtider under året tillsammans. Det sociala programmet har förlagts efter ordinarie arbetstid. Under verksamhetsåret har utbudet utökats med qigong, yoga, odlingsgrupp, meditation, filmklubb, föreläsningar, matlagningskvällar, öppen scen, konstkvällar, handarbetskvällar, afternoon tea med engelsk konversation, jämställdhetscirklar samt musikjam. Detta har möjliggjorts genom en omfördelning av handledarnas arbetstider. Initiativet till aktiviteterna har tagits gemensamt och hålls och leds av både medlemmar och handledare. Det sociala programmet har utvärderats på ett husmöte och många positiva röster hördes. I texten nedan lyfts två sociala aktiviteter fram. MUSIKJAM I början av året startade vi en musikgrupp på huset som anordnade musikjam s kvällar två gånger i månaden. Ett fontänhus stänger aldrig mer än två dagar i följd. Huset var öppet hela sommaren och varje torsdag åkte handledare och medlemmar på utflykter i Stockholmsområdet. Tack vare att huset har beviljats fondmedel har medlemmar och handledare kunnat genomföra en mängd aktiviteter under året, till exempel bio-, teaterbesök, konstutställningar och Ålandsresor. Som en del av vårt friskvårdsprogram deltog vi i Blodomloppet i juni. Vi har också gått och simmat regelbundet på Forsgrenska badet. Hasse och Jim berättar Efter önskemål om att spela instrument ihop drog vi igång ett musikjam på huset. Gitarrer, en fiol, trombon och fina stämmor samsades om utrymmet. Det var ett trevligt sätt att möta andra klubbhusmedlemmar och att kunna utvecklas musikaliskt tillsammans.vi spelade både covers och egna verk, fikade och pratade. Det var en trevlig och utvecklande stund för alla. Det har lett till diverse musikaliska samarbeten mellan medlemmarna, till exempel har vi arrangerat öppen scen, liveuppträdanden på Radio Totalnormal, livespelningar samt bandet Acoustic Anxiety. 7 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

11 I slutet av året började vi fundera på att utöka vårt samarbete till musikprojektet Vi måste våga tala om det där fler kan engagera sig och delta. Vi hoppas på ett fortsatt musikaliskt samarbete under HÄLSOGRUPP Under 2014 startade vi en hälsogrupp på huset. Det började med en önskan om att baka nyttigt och att träna tillsammans. I hälsogruppen har vi promenerat, tränat på utegym, provat på yoga och besökt Friskis och Svettis. Både nybörjare och de som tränar regelbundet kom med. Vi deltog även i blodomloppet. Några joggade, andra gick och efteråt samlades vi nöjda kring en picknick. Vi har även tittat på tv-program på temat hälsa och diskuterat innehållet. Till dessa tillfällen har vi förberett näringsrika tilltugg. dem som köpte en stegräknare och det var roligt att få en uppfattning om hur mycket man går. Malin berättar Jag gick med i hälsogruppen då jag sedan lång tid tillbaka har varit intresserad av både kost och motion som en del i att må bra både psykiskt och fysiskt. Jag kände att det var kul att vi var flera som kunde stötta och tipsa varandra. Det är så kul när man väl kommit igång att man då kommer på fler och fler saker som bidrar till en sundare livsstil och hur bra man mår då man lyckats stå emot frestelser (t.ex. alla goda bullar från huset)! Jag förstår att det är tungt och motigt för vissa att ta tag i förändringar. Det kan kännas som en lång uppförsbacke men just därför är det så bra att vara flera, som sitter i samma sits. Det är ofta de små sakerna i vardagen som kan göra stor skillnad har jag märkt, såsom att gå av tunnelbanan eller bussen en hållplats tidigare och promenera. Det gör också skillnad att försöka äta mer grönsaker och dra ner på socker, man mår ju så mycket bättre och det är så mycket roligare när kläderna sitter snyggt och man känner sig fin. Sen vet jag ju att det är alltför enkelt att trilla tillbaks i gamla mönster, men det är aldrig för sent att ta nya tag - kroppen är förlåtande! Under hösten köpte huset in 20 stegräknare. En stegräknare kan för vissa vara en utmärkt sporre för att ta några extra steg varje dag. Vi har pratat om vikten av vardagsmotion och uppmuntrat varandra att ta fler steg än vanligt. Thomas berättar För mig blev hälsogruppen en bra hjälp att komma igång med träning. Nu efter 4 månader tränar jag faktiskt 2-3 gånger i veckan på Friskis och Svettis. Jag var en av FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

12 VÄGAR UT Vägar Ut är Fountain House s program för att hjälpa medlemmar att komma ut i studier, arbete eller/ och praktik. Under 2014 hade vi fortsatt fokus på organiseringen av Vägar Ut-arbetet. Vi iordningställde ett rum, välutrustat med nya datorer, som är basen för vårt arbete. Vi har tagit fram material för individuell målplanering, affischer som synliggör Vägar Ut-arbetet på huset samt tagit fram ett nyhetsblad om Vägar Ut. Vi begränsade de öppna mötena till förmån för individuella möten mellan handledare och medlem. De öppna möternas syfte är att sprida information, bjuda in nya och nyfikna och att stämma av i grupp gällande pågående arbete och att dela erfarenheter. De individuella mötena ger alla medlemmar möjligheten att boka en tid för att kartlägga erfarenheter och att planera för framtida mål på ett mer detaljerat plan. Vi arrangerade även kortare kurser på olika teman som personligt brev, CV-gransking, förberedelser inför intervjuer samt förberedelse inför att tala och skriva om sin eventuella frånvaro från arbetslivet. Besök och kontakter på arbetsförmedlingar och försäkringskassan är ett stående inslag i vårt arbete. Vi har även deltagit på MISA s företagande- och mångfaldhetsmässa. att jag ens vågade söka jobb. Jag kände mig dock väldigt motiverad och stark och ville inget hellre än att få börja jobba igen. Nu har jag timanställning på tre olika verksamheter. Jag arbetar både dag/kväll/natt och helger. Det går jättebra och är så kul! Det är skönt att ingå i ett sammanhang, att få riktig lön, känna sig behövd och att tillhöra någonting. Mina två barn är så glada och är stolta över mamma. En anhörig sa häromdagen: Vad kul att du börjat jobba Fountain House var en starkt bidragande orsak till att jag ens vågade söka jobb. Jag kände mig väldigt motiverad och stark och ville inget hellre än att få börja jobba igen. Under hösten formulerade vi en projektplan för ett samarbete med externa aktörer inom kommunikation, personalfrågor och rekrytering. Syftet med projektet är att kombinera resurserna och stödet från Fountain House med extern expertis inom området rekrytering samt att skapa bättre förutsättningar för medlemmar att hitta anställningar. Slutligen har vi byggt upp rutiner för uppföljning med medlemmar som fått anställning och samtidigt önskar ha kvar kontakten med klubbhuset. MALIN BERÄTTAR Jag har deltagit i Fountain House s program Vägar ut vilket har varit mycket bra för mig då jag fått hjälp med att bland annat skriva ett proffsigt CV och personligt brev. Det hade jag aldrig hade klarat av själv. Jag har även fått stöttning och peppning då det gällt att skicka ansökan och att gå på intervjuer, vilket var väldigt ovant efter många år utan arbete. Fountain House var en starkt bidragande orsak till igen, vi har ju alla vetat att du skulle fixa det - det är bara du själv som inte trott på det. Jag blev varm i hjärtat av att höra det! Jag hoppas att fler som varit borta från arbete kan hitta en väg tillbaka. MARIA BERÄTTAR Jag var sjukskriven på grund av depression när jag kom i kontakt med Fountain House Stockholm i september. Jag arbetade på ett företag där jag var ensam på ett kontor. När jag sedan blev dålig fick jag inget stöd. Fountain House Stockholm blev min oas, gav mig rutiner och sammanhang som jag inte hade när jag var ensam hemma. När jag började må bättre och kunde tänka på ett fortsatt arbetsliv gick jag på ett av Vägar Ut- möterna och blev så inspirerad att jag bokade tid för ett individuellt samtal. Till en början var jag lite vilsen och visste inte 9 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

13 om jag ville studera eller arbeta. Tillsammans med en handledare på huset diskuterade vi mina möjligheter och önskemål på återkommande möten. Ett stort stöd för mig, var att en av handledarna följde med mig på ett möte med min förra arbetsgivare. Med stöd av henne kunde jag reflektera kring mötet och ta ställning till min framtid. 15 utav våra aktiva medlemmar har påbörjat studier, arbete eller praktik med hjälp av huset, varav 10 medlemmar har börjat arbeta 2 medlemmar har jobbat på övergångsanställning 1 medlem har börjat studera 2 medlemmar har börjat praktisera klubbhuset. På ett övergångsarbete arbetar man i sex till nio månader och får avtalsenlig lön från arbetsgivaren. Anställningen ägs av fontänhuset som garanterar arbetsgivaren att arbetet alltid kommer att bli utfört och täcker upp vid sjukdom eller annan frånvaro. Jag har haft ett övergångsarbete på Inuti. Arbetsuppgifterna bestod i att städa deras lokaler. Det var ett jobb som jag trivdes med. Framför allt var det väldigt trevliga människor som jobbade där. Jag beslutade mig för att säga upp mig från min tjänst och söka arbete på nya företag. På Vägar Ut-möten fick jag stöd med att skriva personligt brev och att förnya mitt CV. Det var underbart att möta intresse och entusiasm både från medlemmar och handledare. Jag blev riktigt peppad, det här kommer att gå. Det fina med ett fontänhus är att man får stöd både från medlemmar och handledare. Jag fick mycket hjälp med att översätta mitt personliga brev och CV till engelska och det gjorde succé. Jag blev kallad till en intervju och sedan en till och en till och sen tackade jag JA till ett JOBB i slutet på januari. Det var en bra möjlighet för mig, för jag kunde få en större inkomst under den här perioden. Jag kan varmt rekommendera det här övergångsarbetet till andra medlemmar på Fountain House. Vi har nu diskuterat mycket hur jag ska lägga upp arbetet, så att jag kan behålla jobbet och inte bli sjuk igen. Behöver jag någon att prata med så vet jag att Fountain House alltid finns där för mig. PETER BERÄTTAR Övergångsarbete är fontänhusmodellens eget koncept för att erbjuda medlemmar möjlighet att arbetsträna på den ordinarie arbetsmarknaden med stöd från FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

14 KURSER OCH UTBILDNING FONTÄNHÖGSKOLAN Fontänhögskolan startade som ett projekt år Idén var att personer från fontänhus i Sverige, medlemmar, handledare, samt studenter från socionomutbildningen skulle få mötas under en kursvecka. Efter tre projektår valde vi på Fountain House Stockholm att göra kursen till ett permanent inslag i vår verksamhet, driven av vårt hus i samarbete med Ersta Sköndals Högskola. Vi upplevde att Den atmosfär av demokratiskt och jämställt deltagande som är så unikt för Fontänhusidén genomsyrade med andra ord också kursveckan. kursen, förutom att det var en spännande och unik plattform för studenter och fontänare, även gav mycket till vår egen verksamhet. Det blev en plattform för oss från olika fontänhus att träffas på, knyta kontakter och utbyta erfarenheter, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om vår modell till studenterna och deras klasskamrater. I oktober 2014 kom drygt 20 deltagare till vår kurs. Studenter och lärare från Ersta Sköndals Högskolas socionomutbildning, medlemmar och handledare från sex olika Fontänhus runt om i Sverige deltog i den fjärde omgången av Fontänhögskolans kurs i Stockholm. Kursen i Stockholm utgick från perspektiv som makt och bemötande, relationen mellan brukare och socialarbetare samt utsatthet och kommunikation. Fontänhusmodellen stod i fokus under hela kursveckan. Under kursveckan varvades föreläsningar och seminarier på högskolan, med värderingsövningar och ett aktivt deltagande på enheterna. Dessa moment blev utgångspunkten för grupparbeten om cirka sex personer. Grupparbetena redovisades sedan för andra studenter på högskolan i slutet på kursveckan. I år avslutades kursveckan med en föreläsning av Alan Doyle och Tracy Uren. Alan är utbildningsansvarig på Fountain House New York och Tracy är medlem på Fountain House Stockholm. Kenneth Sundh, universitetslektor på Ersta Sköndals Högskola, var en av deltagarna på Fontänhögskolan: Årets fontänhögskolevecka har för mig varit lika omtumlande och engagerande som tidigare år. När jag fick frågan i slutet på veckan vad som varit mest betydelsefullt ur mitt eget perspektiv svarade jag spontant att den känsla av delaktighet som alla uttryckte även inkluderade mig som lärare. (...) Den atmosfär av demokratiskt och jämställt deltagande som är så unikt för Fontänhusidén genomsyrade med andra ord också kursveckan. UTBILDNING I MOTIVERANDE SAMTAL Fountain House Stockholm har inlett ett samarbete med Stadsmissionen. Blivande undersköterskor och mentalskötare från Grillska gymnasiet har gjort studiebesök och deltagit i vårt arbete. Ett fortsatt samarbete är inplanerat, där bland annat Fountain House kan ta emot praktikanter från Grillska Gymnasiet och de kan ta emot praktikanter från huset. Under hösten 2014 fick vi även erbjudandet att delta under tre eftermiddagar på deras MI-utbildning tillsammans med skolans elever. MI är en metod som används inom socialt arbete, även känt som motiverande samtal. Flera medlemmar deltog och var nöjda med utbildningen. 11 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

15 En medlen på Fountain House berättar: MI-kursen gav mig en inblick i hur man bland annat ska bemöta missbrukare och få dem att ändra sina missbruksvanor. COLLEAGUE TRAINING Det team som i slutet av 2013 deltog i en tre-veckors-utbildning på Fountain House New York har under året fortsatt sin utbildning. Deltagarna har haft möjligheten, genom Skypesamtal en gång i månaden, att ytterligare fördjupa och cementera ny och gammal kunskap kring vårt sätt att arbeta. Utbildningen och uppföljningen har gett deltagare en chans att på ett levande och utvecklande sätt fördjupa sig i fontänhusmodellen. COLLEAGUE TRAINING KAZAKSTAN En medlem på Fountain House Stockholm har under året varit engagerad i uppstarten av ett Fontänhus i Kazakstan. Ett uppdrag inom klubbhusvärlden är att sprida fontänhusmodellen. Intresset fanns i Kazakstan av att starta ett klubbhus efter att en grupp psykiatriker från Kazakstan varit på studiebesök på ett klubbhus i Warszawa. De tyckte om fontänhusmodellen och kontaktade Fountain House New York då de var intresserade av colleague training. På grund av att det var ett helt nytt koncept för dem så anpassades utbildningen efter deras behov. Det blev en vecka teoretiskt i Warszawa på polska, ryska och engelska och en vecka praktiskt i Kazakstan på ryska och engelska. En handledare från New York, en medlem från Stockholm och klubbhuschefen från Warszawa var involverade i utbildningen. Uppföljning gjordes sex månader senare under en vecka på Fountain House Stockholm. som utgick från medlemmarnas individuella intressen och behov. Kursen var uppskattad och medlemmarna tyckte att de blev betydligt säkrare på att använda datorer. Det erbjöds också en nybörjarkurs i Publisher. Under hösten har vi även haft en Ipad-kurs en gång i veckan. Framförallt har det varit våra praktikanter som lett kursen. För medlemmarna innebar kursen en möjlighet att öva på att söka information med hjälp av ny teknik. Kursen har även tagit upp hur man använder applikationer till olika sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter. Under sommaren hade vi även en smartphonekurs för medlemmar på huset. Skrivarcirkel Liksom tidigare år har medlemmarna kunnat delta i en uppskattad författarledd skrivarcirkel. Skrivargruppen har träffats varje onsdag på klubbhuset. Under året hade skrivarcirkeln vernissage. Då medlemmar läste upp sina alster skrivna med inspiration utifrån två fotografier. Det blev många olika texter och tolkningar. KURSER OCH STUDIECIRKLAR PÅ HUSET Datorkurs och Ipadkurs Under året arrangerade vi i samarbete med Studieverksamheten nybörjarkurser i datoranvändning FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

16 KONFERENSER OCH NÄTVERKSARBETE EUROPAKONFERENS I oktober åkte tio personer till Stirling, Skottland, där den 13:e Europakonferensen ägde rum. Det var sex medlemmar, två handledare, ordförande i Fountain House Stockholms styrelse och klubbhuschefen. Tack vare ett stort bidrag från Rotary Skanstull kunde en så stor grupp åka. För att delge resten av medlemmarna och handledarna det våra delegater varit med om på konferensen redovisade de sina erfarenheter på ett husmöte. Inspelade intervjuer från konferensen sändes i Radio Totalnormal och en artikel skrevs och trycktes i Fontänbladet. Delegaterna berättade att de hade skapat en fin gemenskap under resan. Människorna som de mött gav dem inspiration och energi som de tog med sig hem till klubbhuset och arbetet. Citat från medlemmar: Jag hade en fantastisk upplevelse på konferensen. Jag lärde mig så mycket och blev inspirerad av alla människor jag mötte. Resan är ett minne för livet! Resan var fantastisk! Vi fick resa och se Skottlands landskap och besöka några städer. Vi fick också träffa många människor från olika länder på konferensen och jag kände mig stolt över att arbeta på Fountain House Stockholm. Europakonferenser äger rum vartannat år och alla klubbhus i Europa är inbjudna till att delta. I år var det cirka 155 deltagare. Konferensen varade i tre dagar och bestod av plenumföreläsningar och workshops med varierande teman kring arbetet i våra klubbhus. Konferensdeltagarna fick även besöka klubbhus i Glasgow. Fountain House Stockholm deltog i panelen i tre av konferensens workshops : Wellbeing, Independent and Supported Employment och Using social media. Under konferensen blev en medlem från Fountain House Stockholm vald till vice ordförande i Clubhouse Europe! Det fanns även tid för umgänge och nätverkande då gemensamma kvällsaktiviteter hade ordnats. Konferensen avslutades med en stor bankett för alla deltagare. Under konferensen blev en medlem från Fountain House Stockholm vald till vice ordförande i Clubhouse Europe! FORSKARSYMPOSIUM Den november flög två handledare och en medlem iväg till London på en tre-dagars WASPkongress. WASP står för World Association of Social Psychiatry och är ett forum för psykiatriker med inriktning inom socialpsykiatri. Uppdraget var att presentera fontänhusmodellen och genom konkreta medlemsberättelser peka på hur den arbetsinriktade dagen på ett Fontänhus uppmuntrar till personlig utveckling och stärker förmågan till egna initiativ. Seminariet som delegaterna deltog i, Recovery through Community, Opportunity & Leadership the Impact of the Clubhouse Movement on Member s lives through Inclusion & Achievment, var det enda seminariet på kongressen med en panel bestående alltigenom av brukare. Många kom till seminariet och intresset var stort. Den positiva 13 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

17 feedbacken kan kanske summeras av den engelska kvinnliga psykiatrikern som imponerad och bestört utbrast; - Why haven t I heard of this before!? Delegaterna från Fountain House Stockholm kände sig stolta över att vara med i ett sådant stort sammanhang och sprida kunskap om fontänhusmodellen. Sveriges Fontänhus Riksförbund har två representater med i NSPH nationellt. En av dessa representanter är medlem i Fountain House Stockholm. Hon deltog bland annat i en tvådagars nätverksträff i april där hon agerade som språkrör mellan Fontänhusen och NSPH. CLUBHOUSE EUROPE Clubhouse Europe arbetar med målsättningen att främja fortsatt utveckling av fontänhusmodellen i Europa. Clubhouse Europe består av en styrelse och fyra olika arbetsgrupper. En av medlemmarna vid Fountain House Stockholm blev under året invald i Clubhouse Europe som viceordförande och är ordförande i gruppen som arbetar med kommunikation. Under året har hon deltagit i styrelsemöten i Finland, Amsterdam och Skottland. SVERIGES FONTÄNHUS Fontänhusen i Sverige är organiserade i ett nätverk som en ideell förening - Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR). Ändamålet med Sveriges Fontänhus Riksförbund är att sprida kunskap om fontänhusmodellen, främja start och utveckling av nya fontänhus, bevaka riksfrågor som berör organisationen, vara vägledande och skydda modellens varumärke och vara en aktiv länk till den internationella klubbhusvärlden. Fountain House Stockholm är representerade i riksförbundets styrelse. Under 2014 har styrelsens arbete fokuserat på att skapa en gemensam plattform för de tolv husen. NSPH Under året har Fountain House Stockholm varit med och formaliserat ett regionalt nätverk för Stockholm, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Stockholms län). HILTON PRIZE Fountain House/Clubhouse International har utsetts till 2014 års mottagare av The Conrad N. Hilton prize. Priset är det största humanitära priset i världen i pengar räknat. Motiveringen till priset löd enligt följande: Problem med psykisk ohälsa är förbluffande stort i sin globala påverkan och omfattning. Det har betydande negativa återverkningar både för miljontals familjer och för samhället som helhet. Klubbhusmodellen som bygger på gemenskap och meningsfullt arbete har bokstavligen räddat tusentals liv under de senaste 66 åren. Fountain House s arbete visar att vi kan frigöra personer med psykisk ohälsa från isolering och stigma och välkomna dem som produktiva självständiga människor med förmågor, som kan lämna viktiga bidrag till vårt samhälle. Priset kommer att komma oss tillgodo genom utveckling och spridning av fontänhusmodellen. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 KLUBBHUSÅRET

18 UTÅTRIKTAT ARBETE ÅNGESTLOPPET Ångestloppet 2014 hölls i år på en fredag. Cirka 300 deltagare lockades till årets lopp. Som vanligt började planeringen inför loppets intensiva minuter månader i förväg. På planeringsmöten på Fountain House lade vi upp kontakter med handlarna på Götgatan, som de senaste åren varit mycket positiva till att delta i eventet genom att ge rabatter till deltagare i loppet. I år hade vi även ett lotteri i målgången, där man bland annat kunde vinna ett träningsset från Team Sportia. Även i år spelade Awaj Reggae Collective och bidrog i hög grad till att locka deltagare och publik till Ångestloppet. Scenteknik och ljud sponsrades av Studiefrämjandet. Efter loppet var det öppet hus på Fountain House där mer musik spelades och guidade turer hölls för alla som var intresserade. Ångestloppet 2014 lockade en hel del media, bland annat Expressen Tv, SVT ABC samt P4 Radio Stockholm. Hammarby Friidrott lånade ut sin startpistol och Reference Audio sponsrade stereoutrustning till startområdets uppvärmning. WORLD MENTAL HEALTH DAY På världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober var infogruppen på ABF-huset och informerade om vår verksamhet på en konferens anordnad av Hjärnkoll. På huset hade vi öppet hus och guidade turer under dagen. Dagen avslutades med en föreläsning i Ersta Sköndal högskolas aula med Alan Doyle och Tracy Uren, som pratade om fontänhusmodellen inför socionomstudenter, lärare, medlemmar och handledare på Fountain House Stockholm. RADIO TOTALNORMAL Radio Totalnormal, som har gett ut en bok under året, har fortsatt att sända närradio från matsalen på torsdagar. Många medlemmar har medverkat i programmen och som publik. Inför valet samarbetade Fountain House Stockholm och Radio Totalnormal med en politikerutfrågning som sändes från huset. Under våren flyttade radion ut på Götgatan och sände live vid ett par tillfällen. Radio Totalnormal drivs av föreningen Fanzingo med stöd av Socialstyrelsen och i samarbete med Fountain House Stockholm. 15 KLUBBHUSÅRET 2014 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

19 ACKREDITERING ACKREDITERINGSPROCESSEN Under året har Fountain House Stockholm genomgått en ackreditering, vilket är ett sätt för verksamheten att kvalitetssäkras av Clubhouse International, CI. CI är en paraplyorganisation för världens alla 340 fontänhus. En av deras uppgifter är att kvalitetssäkra klubbhusen. Syftet med ackrediteringen är att följa upp hur väl vi följer modellen. Fontänhusmodellen är formulerad i 36 riktlinjer som omfattar verksamhetens samtliga områden. Dessa områden är: medlemskap, relationer, utrymme, den arbetsinriktade dagen, arbete och utbildning, husets verksamhet och finansiering, ledning och administration. Ett fontänhus kan bli ackrediterat på tre, ett, respektive inget år framåt, med eller utan rekommendationer. Ackrediteringen utmynnar i förslag till förbättringar och finns det brister i verksamheten får klubbhuset rekommendationer på områden i verksamheten som måste utvecklas. I november förra året kom Knut och Louise, två erfarna klubbhusmänniskor, för ett fyra dagar långt besök för att följa oss i vårt arbete och prata med medlemmar, anställda och styrelsen om hur vi arbetar. Besöket genomfördes för att få en komplettering till självstudien och genom detta ytterligare kunna skapa en bild av vårt klubbhus. ackrediteringsfika i matsalen. Vid dessa tillfällen har vi sakta men säkert arbetat oss igenom de olika teman i självstudiematerialet och avhandlat tillhörande diskussionsfrågor. Inför dessa fikor träffades en mindre grupp bestående av kunniga personer i fontänhusmodellen och förberedde diskussionerna. Väldigt fina och ingående diskussioner fördes kring riktlinjerna och många olika aspekter beaktades. Ett husmöte i månaden ägnades åt att presentera vad som utmynnat under ackrediteringsfika tillfällena och ordet lämnades återigen fritt. Detta skapade och främjade ett klimat grundat på nyfikenhet och en gedigen vikänsla. Det fördes noggranna anteckningar under diskussionerna och allt detta samanställdes och översattes till engelska och skickades till ackrediterarna. Att göra en sådan här självstudie är en krävande process som tar både tid och energi i anspråk. Men Att vi fick besök av ett par ackrediterare under några dagar var bara en liten del i ackrediteringsprocessen. Det största och det mest lärorika i processen var självstudien. Det omfattande arbetet med självstudien påbörjades i mars. En självstudie där vi själva kritiskt granskar vår verksamhet och definierar styrkor och svagheter. Som hjälp för detta fick vi ett omfattande studiematerial från CI som bestod av diskussionsfrågor till de 36 riktlinjerna. Utöver detta var det en del statistikuppgifter rörande medlemsantal, -aktiviteter m.m. som togs fram. På ett klubbhus är det viktigt att så många som möjligt ges möjlighet att vara med så även när det gäller en självstudie. Varje tisdag eftermiddag träffades vi för det var otroligt givande och lärorikt att träffas varje vecka och tillsammans vrida och vända på innebörden av olika riktlinjer och granska vårt hus utifrån de olika diskussionsfrågorna. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014 ACKREDITERING 16

20 Naturligtvis hittade vi såväl styrkor som svagheter i verksamheten. Det var inspirerande både att konstatera vad vi är bra på och vad som behövde bli bättre. Den gemenamma självstudien pågick fram till midsommar och tog därefter en paus på grund av semester. När vi kom tillbaka var det bara att hugga in i översättningsarbetet. Ett gediget material på svenska skulle sammanställas, översättas och formuleras till svar på frågorna i självstudien. Resultatet blev ett 40-sidigt dokument som äntligen kunde skickas till ackrediterarna och CI. Då vi fått en ackrediteringsperiod på tre år, anses vi vara ett av de bästa husen i världen. Ett harmoniskt starkt klubbhus i världsklass! Åter till Knuts och Louises besök på klubbhuset. Innan de lämnade oss fick vi under ett stort möte i vår matsal ta del av deras preliminära muntliga rapport. En rapport som väckte stora förhoppningar och förväntningar då deras respons var av det positiva slaget. Den slutgiltiga rapporten kom lagom till lucia och var en glädjens dag för oss alla. Med verbala penslar hade vårt klubbhus målats upp i väldigt positiva ordalag och ett sigill samt certifikat tilldelades oss. Då vi fått en ackrediteringsperiod på tre år, anses vi vara ett av de bästa husen i världen. Ett harmoniskt, starkt klubbhus i världsklass! Självklart fick vi också förslag på förbättringar och utvecklingsområden där fokus låg på att vi måste bli än bättre på att stödja våra medlemmar att komma ut i arbete, studier och praktik. CITAT FRÅN RAPPORTEN (ÖVERSATTA) -Fountain House Stockholm är en levande klubbhusgemenskap som ägnar sig åt att erbjuda de bästa möjligheterna för sina medlemmar. -Klubbhuschefen har en stark framtidsvision för klubbhuset och en stor portion entusiasm över den dagliga verksamheten. -Det finns en stark kärngrupp av motiverade medlemmar som tar på sig många ledarroller i klubbhuset. -Alla relationer inom Fountain House Stockholm är baserade på respekt och värdighet. -Klubbhuset är en varm och välkomnande miljö, där det är tydligt att medlemmar och handledare är angelägna att arbeta sida vid sida. -Handledarna är hängivna och motiverade och erbjuder stöd och möjligheter av högsta kvalitet till medlemmarna. -Klubbhusets Vägar Ut - program hjälper att trygga anställningar för medlemmar samt att tillgodose deras behov för återinträde på arbetsmarknaden. 17 ACKREDITERING FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2014

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Vision Falkenbergs Fontänhus ska möta varje individ på den nivå som hon/han befinner sig på. Verksamheten ska anpassas efter de som använder den. Vi ska identifiera

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F. Verksamhetsplan 2016

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F. Verksamhetsplan 2016 ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING R.F Verksamhetsplan 2016 1 Vision Vår vision är att alla människor med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011 moa.lindvert@gmail.com Praktikplats: Miljödiplomeringsgruppen, avdelningen Stadsmiljö på Miljöförvaltningen Göteborgs stad Adress: Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 414 59 Göteborg Inriktning på tidigare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

VI HAR ARBETAT FÖR PSYKISK HÄLSA I STOCKHOLM I 35 ÅR!

VI HAR ARBETAT FÖR PSYKISK HÄLSA I STOCKHOLM I 35 ÅR! VI HAR ARBETAT FÖR PSYKISK HÄLSA I STOCKHOLM I 35 ÅR! FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VI HAR ARBETAT FÖR PSYKISK HÄLSA I STOCKHOLM I 35 ÅR FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Åsa Gardelli Föreläsningens innehåll Hur jag har arbetat med mitt uppdrag Vad jag sett hittills resultat Hur kan man gå vidare? Lektor i pedagogik

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer