Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015

2 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Tid: 29 januari Kl januari Kl (lunch) ca (gemensam middag ca 18.00) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Regionutvecklingsnämndens årrsredovisning 2014 Diarienummer RUN Detaljbudget 2015 tillägg med anledning av minskat index Diarienummer RUN Redovisning till regionstyrelsen kring regionutvecklingssekretariatets säkerhetsarbete 2014 Diarienummer RUN Beredningsrutiner för regionutvecklingsnämnden Diarienummer RUN Delegeringsordning Diarienummer RUN Firmatecknare för regionutvecklingsnämnden Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande 7. STAR GU Holding Social Innovation & Tillväxt fas 2 Diarienummer RUN Maritim strategi 8. Förstudie till testbädd i marin bioteknik under Centrum för Maritim Näringslivsutveckling i Bohuslän Diarienummer RUN Uppbyggnad av mötesplatsen för Havsförvaltning inom det maritima klustret Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för Life science 10. Etableringsstöd life science Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar 11. Etablering av nationell arena för den offentliga måltiden Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 12. Förstärkt tågtrafik till Norge Diarienummer RUN Sommartrafik på Lysekilsbanan Diarienummer RUN ÖVRIGT 14. Återrapportering av handlingsplan för jämställd regional tillväxt Diarienummer RUN Regleringsbrev och villkorsbeslut 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) 16. Förtroendeuppdrag Sociala Ekonomins Råd (SER) i Västra Götaland Diarienummer RUN Djupare uppföljning Företagsakuten Diarienummer RUN Återrapportering delregionala tillväxtmedel 2014 Diarienummer RUN Återrapportering av slutredovisade projekt december 2014 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 21. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut anställning av tillsvidareanställd personal andra halvåret 2014 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 24. Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) SVAR PÅ MOTIONER OCH REMISSER 25. Svar på motion av Bijan Zainali (S) Västra Götalandsregionen som nav för kunskapsutveckling inom integration och mångfald Diarienummer RUN Svar på motion av Egon Frid (V) Gröna jobb inom naturvårdsområdet Diarienummer RUN Bilagor till ärende 1-26

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) Informationsärenden Fortsättning på utbildning från 28 januari, följt av gemensam lunch a) Allmän information Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) b) Rapport från Nationellt forum, Presidiet (kl inkl frågor) c) Information om kommande överläggning med Region Skåne om arbetsmarknadspolitik, Presidiet (kl inkl frågor) d) Information om Återrapportering av handlingsplan för jämställd regional utveckling, Marie Sjövall, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) e) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

6 Ärende 1

7 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: Till regionutvecklingsnämnden Regionutvecklingsnämndens årsredovisning 2014 Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna 2014-års årsredovisning 2. Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat. Fördjupad beskrivning av ärendet Årsredovisningen ska ge regionfullmäktige, regionstyrelsen och lokala nämnder och styrelser en sammanfattning av händelser under det gångna året och en redovisning av det ekonomiska resultatet och övrig måluppfyllelse. Årsredovisningen är upplagd enligt regionens beslutade mall. Här beskrivs bland annat nämndens insatser för att för att uppnå regionfullmäktiges mål till nämnden, regionutvecklingsnämndens egna mål och kopplingen till prioriteringar i VG2020. Även regionfullmäktiges uppdrag till nämnden återrapporteras här. Sammanfattning av ärendet Under 2014 har genomförandet av utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 satt igång. Bland nya satsningar under 2014 kan nämnas starten på arbetet med sociala investeringar, lansering av ett nytt program för internationellt forskarutbyte, investeringar i Sweden Game Arena i Skövde och i forsknings- och innovationsmiljön på och omkring Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Fortsatta insatser har även gjorts inom life scienceområdet på klinisk forskning och prövning på Gothia Forum och innovationer inom hälso- och sjukvården. En överenskommelse har ingåtts om maritim klustersamverkan. Västra Götalandsregionen har vässat sin nationella agenda och ökat närvaron i Stockholm. Nya EU-program för perioden fram till 2020 har kommit på plats. En ny regional transportinfrastrukturplan med ökad inriktning på järnväg och cykel har antagits. Regeringen har beslutat om utbyggnad av E20 i enlighet med förslag från Västra Götalandsregionen och andra parter. Ett pilotprojekt för att motverka ungdomsarbetslöshet har startats inom regionens egna verksamheter. Nämndens ekonomiska resultat uppgår till +21,3 miljoner kronor. Orsaken till plusresultatet är förseningar inom infrastruktur- och bredbandsutbyggnad. Postadress: Box Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 Datum (2) Diarienummer RUN Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Karin Stadig Roswall Bilagor Årsredovisning 2014 Bilaga 1 Regionfullmäktiges och regionutveckling nämndens mål 2014 Bilaga 2 Statligt finansierade projekt 2014 Bilaga 3 Konsultkostnader mm (Omfattar kostnader för konsult, tryck, PR, information 2013 och 2014) Bilaga 4 Bokslutsdokument RUN 2014 Bilaga 4:1 Avsättning RUN Skickas till Regionstyrelsen

9 Årsredovisning 2014 Regionutvecklingsnämnden RUN ,

10 Sida 1(30) Dnr RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Årsredovisning Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete för Västra Götalands utveckling och verksamheten skiljer sig inte dramatiskt från år till år. Mycket av nämndens verksamhet sker inom ramarna för tidigare beslutade handlingsprogram och satsningar. Under 2014 har genomförandet av utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 satt igång. Bland nya satsningar under 2014 kan nämnas starten på arbetet med sociala investeringar, lansering av ett nytt program för internationellt forskarutbyte, investeringar i Sweden Game Arena i Skövde och i forsknings- och innovationsmiljön på och omkring Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Fortsatta insatser har även gjorts inom life scienceområdet på klinisk forskning och prövning på Gothia Forum och innovationr inom hälso- och sjukvården. En överenskommelse har ingåtts om maritim klustersamverkan. Västra Götalandsregionen har vässat sin nationella agenda och ökat närvaron i Stockholm. Nya EU-program för perioden fram till 2020 har kommit på plats. En ny regional transportinfrastrukturplan med ökad inriktning på järnväg och cykel har antagits. Regeringen har beslutat om utbyggnad av E20 i enlighet med förslag från Västra Götalandsregionen och andra parter. Ett pilotprojekt för att motverka ungdomsarbetslöshet har startats inom regionens egna verksamheter. Årets resultat är +21,3 miljoner kronor, en avvikelse med totalt 51,3 miljoner kronor eftersom budgeten byggde på resultatet -30 miljoner kronor som skulle täckas med medel från eget kapital. Skälet till avvikelsen är försenade beslut om infrastruktur- och bredbandsutbyggnad. 2. Verksamheten Rättighetsfrågor Vårt arbete med rättighetsfrågor har under 2014 varit fokuserat på att integrera genus, jämställdhet och jämlikhet i det regionala tillväxtarbetet. Målet är att alla företagsfrämjande verksamheter som får stöd av Västra Götalandsregionen ska vara jämställdhetsintegrerade år Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt, som vi fick i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra under perioden , har varit vägledande i arbetet. Merparten av de aktiviteter som ingick i handlingsplanen har genomförts och resultatet har redovisats till näringsdepartementet. Sammanlagt har 130 personer från ett 50-tal organisationer ur målgruppen deltagit i aktiviteter som ska leda till att företagsfrämjande sker på jämställda och jämlika villkor. Vi har också gjort en jämställdhetskartläggning av företagsstöden, som lett till att vi ser över hur verksamheten kan bli mer jämställd. En stor del av vårt arbete går ut på att i samarbete med ideella organisationer korta ner vägen till egen försörjning hos nyanlända flyktingar och andra grupper av utrikes födda som saknar arbete. Ett exempel är samarbetet med Rotary genom projektet Yrkesmentorer, som under

11 Sida 2(30) Dnr RUN lett till att mer än 40 utrikes födda adepter fått en praktikplats eller ett reguljärt arbete. Ett annat exempel är samarbetet med den ideella föreningen Forum Skill genom projektet Mamas Retro i Gårdsten. Projektet ska bidra till att utrikes födda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden, får möjlighet att skapa ett socialt företag, utifrån sina egna förutsättningar. Sedan ett antal år deltar regionutvecklingssekretariatet i kultursekretariatets arbete med att bygga upp en regional samverkansplattform för interkulturell dialog. I slutet av året tog regionutvecklingsnämnden beslut om att stödja samverkansplattformen, som består av två arenor. Den ena arenan utgörs av ett forskningsråd med seniora forskare från Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst och den andra av företrädare från civilsamhället, statliga myndigheter, kommuner och Västra Götalandsregionen. 2.1 Regionfullmäktiges mål Läsanvisning: För vart och ett av regionfullmäktiges (RF) mål anges de indikatorer, de av regionutvecklingsnämndens (RUN:s) egna mål och de prioriteringar i Västra Götaland 2020 som hör samman med målet. Texten är uppdelad efter dessa indikatorer, mål och prioriteringar. Ibland har vi för sammanhangets skull valt att ha en gemensam text för flera indikatorer, RUN-mål och prioriteringar. Måluppfyllelse på indikatorerna redovisas i Bilaga 1 RFs och RUNs mål Mål RF: Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Indikator: Andel år med minst treårig högskoleutbildning RUN:s mål Fler insatser för att främja ungas intresse för matematik, naturvetenskap och högre studier Prioritering i Västra Götaland 2020 Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Regionutvecklingsnämnden delfinansierar sex science center i Västra Götaland Science Center Väst - och avsätter även finansiering för samverkan dem emellan. Under 2014 har det gemensamma arbetet fokuserats på mångfaldsarbete som syftar till att verksamheten ska nå alla. Samtliga science center har lagt mycket kraft på detta långsiktiga arbete. Vid flera av dem har antalet elevbesök, antalet lärarfortbildningar och den nationella och internationella samverkan ökat under året. Regionutvecklingsnämnden har också gett stöd till projekt som underlättar för elever att fullfölja gymnasiet, intressera sig för högre studier och framtida yrkesval. Nämnden medfinansierar en regional spridning av mentorskapsprogrammet Intize, där studenter från lärosäten agerar mentorer inom matematik för elever i gymnasiet. Programmet startade i Göteborg och har med hjälp av nämndens stöd utvecklats i både Trollhättan och Skövde.

12 Sida 3(30) Dnr RUN Möjligheternas Värld är en samverkansarena för att får fler unga intresserade av naturvetenskap och teknik som nu spridit sig i Västra Götaland. Möjligheternas Värld har genomfört flera aktiviteter i samverkan med science center. En parallell satsning görs även på Tekniktävlingen, som engagerar elever i grundskolan att lösa konkreta problem med teknisk innovation under lättsamma tävlingsformer. Under 2014 har vi byggt upp organisation och styrning av regionens sociala investeringsmedel tillsammans med folkhälsokommitténs sekretariat, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och rättighetskommitténs sekretariat. Investeringarnas övergripande mål är att barn och unga ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Till att börja med har ett informations- och förankringsarbete skett i regionens utförarverksamheter. Dialoger inför pilotsatsningar har förts med verksamheter i ett antal kommuner. Uppbyggnaden av en investering har påbörjats i Gullspångs kommun och fler är på gång. Följeforskning har startat. Indikator: Ökade möjligheter till livslångt lärande RUN:s mål Utveckla regionalt initiativ för studie- och yrkesvägledning Utveckla initiativ kopplat till lärcentra och distansutbildning som stärker livslångt lärande Prioritering Västra Götaland 2020 Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Regionutvecklingsnämnden har tillsammans med Tillväxtverket finansierat en satsning som ska leda till en oberoende och självständig studie- och yrkesvägledning, tillgänglig för alla. Satsningen innefattar bland annat en gemensam webbaserad plattform, kallad SYVonline, samt samordning och metodutveckling. Satsningen fokuserar på gymnasiet men nya målgrupper kommer att tillkomma. Validering kan förkorta tiden i utbildning för personer med tidigare erfarenhet och kan bidra till att individer kommer i sysselsättning snabbare. Det finns stor efterfrågan på metoder för att synliggöra kompetens hos målgrupper som inte kan valideras mot formella krav, betyg eller bransch. Regionutvecklingsnämnden driver tillsammans med kommunalförbunden i Västra Götaland Validering Väst, som är en stödstruktur för validering i Västra Götaland. Validering Väst är unikt i landet och intresset för verksamheten är stort. Såväl departement som andra regioner har besökt verksamheten under Samarbetet har fördjupats med Arbetsförmedlingen på lokal, regional och nationell nivå för att öka antalet valideringar för nyanlända. En kartläggning av validering inom vård- och omsorg i Västra Götaland visar att 46 kommuner använder validering. En uppdatering av valideringsmodellen inom byggsektorn har genomförts. I november arrangerade Validering Väst konferensen Matchad arbetsmarknad 2020 med rundabordsdialoger varvat med korta föreläsningar. Konferensen lockade 110 deltagare.

13 Sida 4(30) Dnr RUN Regionutvecklingsnämnden har finansierat en förstudie som bedrivs av nätverket Westum inför en kommande ansökan till Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Projektets syfte är att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden genom bland annat distansutbildning. Indikator: Klimatpåverkan från industrin Indikator: Elproduktion från havsbaserad vindkraft RUN:s mål Inom handlingsprogrammet för energi prioritera aktiviteter inom teknisk utveckling samt test och demonstration som bidrar till ett hållbart energisystem. Prioritering Västra Götaland 2020 Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden En stor del av Västra Götalandsregionens projektfinansiering sker inom ett antal handlingsprogram för samverkan mellan forskning, näring och myndigheter. Genom handlingsprogrammen för energi och transport har Västra Götalandsregionen möjlighet att direkt prioritera utvecklingsinsatser inom energieffektivisering, förnybara bränslen och förnybara råvaror som ersättning för fossil energi i industrin. Inom det maritima området pågår flera projekt med stöd av regionutvecklingsnämnden för att minska energiåtgången av konventionella bränslen och för att utveckla metanol som drivmedel för sjöfart. Metanol har betydligt lägre utsläpp av svavel och kväve än konventionell bunkerolja. Kemiföretagen i Stenungssund har antagit en gemensam vision om att vara fossiloberoende till år Det finns en nära samverkan mellan kemiföretagen och den akademiska forskningen som syftar till att underlätta och påskynda övergången från fossila till förnyelsebara råvaror i kemisektorn. Västra Götaland är Sveriges ledande län när det gäller etablering av vindkraft på land. I regionen finns också viktiga underleverantörer till vindkraftsindustrin med betydande export till den globala vindkraftsindustrin. Power Väst har nu startat ett nationellt nätverk för havsbaserad vindkraft. Etablering av den havsbaserade vindkraften i Sverige kan leda till ökad efterfrågan på maritima underleverantörer i Västsverige. Ett annat exempel som kan leda till minskad klimatpåverkan från industrin är projektet Hållbar industriell utveckling som drivs av Industrial Development West Sweden (IDC) i Skövde. Genom projektet får industrin hjälp med att tänka hållbart i hela produktionskedjan; från val av material, omställning till hållbar produktion och återvinning. Indikator: Andel yrken som har balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft RUN:s mål Utveckla en modell för kompetenskartläggning inom styrkeområden Öka kunskap om strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora företag Verktyget för utbildningsplanering (VUP) ska färdigställas och spridas i hela Västra Götaland

14 Sida 5(30) Dnr RUN Prioritering Västra Götaland 2020 Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov Sedan 2009 har regionerna uppdraget från näringsdepartementet att ansvara för regionala kompetensplattformar, som ska skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden. Regionutvecklingsnämndens följer arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt och tar fram kunskap om utbudet av utbildningar. Nämnden stödjer även initiativ och projekt som underlättar matchning. Arbetet sker i nära samverkan med kommunalförbunden i Västra Götaland, arbetsförmedling, utbildningsaktörer och näringsliv. Regionutvecklingssekretariatet svarar även för koordinering och dialog med regeringskansliet. Under 2014 har regionutvecklingsnämnden tillsammans med Tillväxtverket finansierat en kartläggning av kompetensbehov inom life science-sektorn i Västra Götaland. Syftet var att utveckla en modell för kompetensförsörjning som kan användas även i andra branscher. Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen driver gemensamt projektet REKAS (REgional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande), ett databaserat verktyg som syftar till att ge underlag för utbildningsplanering och verktyg för studie- och yrkesvägledning. Under 2014 har verktyget utvecklats vidare. Under 2014 har Västra Götalandsregionen arrangerat möten och haft dialog med Yrkeshögskolemyndigheten kring regional efterfrågan av yrkeshögskoleutbildningar. Regionutvecklingsnämnden har beslutat stödja ett antal projekt under 2014 som ska skapa bättre förutsättningar för konkret matchning mellan näringslivet och utbildningssystemet. I Fyrbodal har ett projekt kring kompetensmäklare startat och i Skaraborg och Sjuhärad utvecklas nya modeller för branschråd. Mål RF: Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för ett breddat och hållbart näringsliv Indikator: Nya företag per 1000 invånare Indikator: Antal gasellföretag Indikator: Andelen företagare som är kvinnor RUN:s mål Ett ökat ungt entreprenörskap GENVÄG (Guide för entreprenörer i Västra Götaland ) är en attraktiv och välbesökt webbplats som lotsar besökaren till rätt hjälp Föreningar och kooperativ är aktiva i genomförandet av programmet för Social ekonomi Fler kunskapsintensiva innovativa företag

15 Sida 6(30) Dnr RUN Företag som tar del av samhällets utvecklingsinsatser visar högre, sysselsättning, överlevnadsgrad, lönsamhet, än motsvarande företag som inte deltar i utvecklingsinsatser 80 % av företagen som får företagsstöd ska uppleva att konkurrenskraften har stärkts Prioritering Västra Götaland 2020 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Ungt entreprenörskap i Västra Götaland har utvecklats starkt under senare år. Ungdomar i åldern i Västra Götaland ligger högst i landet när det gäller intresse för att starta eget företag. En rad aktiviteter pågår inom Handlingsprogrammet för ungt entreprenörskap Flera entreprenörskapsprojekt riktade till ungdomar på landsbygden och yrkesinriktade linjer pågår. Verksamheter har utvidgats till fler orter. I slutet av 2014 lanserades det nyinstiftade Unga landsbygdspriset i Väst för att premiera och främja ungt entreprenörskap på landsbygden. Andelen gymnasieelever som driver UF-företag (Ung företagsamhet) har ökat kraftigt. Drivhusets fyra delregioner når fortsatt många äldre ungdomar i sin företagsrådgivning. Samtidigt har andra organisationer som till exempel affärsidétävlingen Venture Cup och förskole- och grundskoleorganisationen Framtidsfrön haft en svacka i antalet deltagare. Fjorton kommuner i Västra Götaland har i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västsvenska Turistrådet deltagit i Sveriges kommuner och landstings utbildning Förenkla helt enkelt under Syftet med utbildningen är att förbättra kommunens bemötande av företag och öka kommunens egen kreativitet och intraprenörskap. Ett flerårigt utbildningsprojekt hos Sahlgrenska akademin riktat som poänggivande kurser till vårdstuderande för att inspirera till eget företagande har rapporterat betydande svårigheter att ta sig in och påverka befintliga strukturer. Innovationsslussen, som är Västra Götalandsregionens satsning på att stötta medarbetares idéutveckling, har fortsatt 2014 med ökad intensitet. Vinnova har utvärderat verksamheten och rapporterar bra resultat. Ett arbete har påbörjats med att utveckla så kallade testbäddar där företag, både stora och små, skall kunna få hjälp med att testa idéer och projekt i hälso- och sjukvården. Insatser för att stärka den sociala ekonomin genomförs inom programmet för social ekonomi. Arbetet sker i bred samverkan med representanter från föreningslivet genom sociala ekonomins regionala råd. Under 2014 beviljades 19 föreningar projektmedel genom utlysningar i socialt entreprenörskap. Utlysningar ger möjlighet till mindre föreningar att arbeta med nya idéer, tjänster och produkter för en socialt hållbar utveckling. Under 2014 har Västra Götalandsregionen tillsammans med aktörer från den sociala ekonomin arbetat fram en gemensam överenskommelse som undertecknades vid en ceremoni i december. Totalt ingår 68 föreningar i överenskommelsen. Riktat verksamhetsstöd har getts till Coompanion i Västra Götaland som har hjälpt 119 nya kooperativa företag med totalt 8000 medlemmar att starta under Bland nystartade kooperativa företag återfinns två huvudgrupper: sociala företag och fiberföreningar. De

16 Sida 7(30) Dnr RUN sociala företagen underlättar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet. Prioritering Västra Götaland 2020 Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Nyföretagandet ökar. Enligt den senast tillgängliga nyföretagarstatistiken startas 11,3 nya företag per 1000 invånare i Västra Götaland. När det gäller kvinnors företagande visar de senaste sex åren att företagandet hos kvinnor i Västra Götaland ökat dubbelt så mycket som männens. Regeringens satsning på det sju år långa programmet för att främja kvinnors företagande, som avslutades 2014, har sannolikt haft viss betydelse för utvecklingen. Resultatet av de senaste tre årens insatser för att främja kvinnors företagande visar att en fjärdedel av företagen som deltagit i programmet har ökat omsättningen och även fått en bättre lönsamhet. Drygt 11 procent av deltagande företag har dessutom påbörjat en exportsatsning och därmed fått tillgång till en större marknad. 54 nya företag har startats som ett direkt resultat från projekten under den senaste programperioden. I mitten av november avslutade vi programmet med en konferens på temat Lyft näringslivet. Regionutvecklingsnämndens särskilda satsningar på att erbjuda rådgivningsservice i bostadsområden med hög andel utrikes födda invånare fyller ett stort behov. I dagsläget finns servicen i Angered i Göteborg och Kronogården i Trollhättan. Fram till november 2014 har satsningen bidragit till att 76 nya företag har startats (varav 26 startats av kvinnor) och att 246 personer fått rådgivning. Vi samarbetar med Business Region Göteborg (BRG) för att stärka kvaliteten i företagsrådgivningen. Bland annat har vi varit i Lyon för att titta närmare på hur de organiserar och kvalitetssäkrar rådgivningstjänster till nyföretagare. Tillsammans med BRG och ett tiotal rådgivningsorganisationer deltog vi också i nyföretagardagen, som nådde över 800 personer som funderar på att starta företag. Regionutvecklingsnämnden har under ett antal år varit med och medfinansierat nio inkubatorer i Västra Götaland. Syftet har varit att öka antalet nya innovativa teknik- och kunskapsbaserade företag. Inkubatorerna erbjuder idéer med stor tillväxtpotential tillgång till kontor, kompetens och kapital. De har olika inriktningar, allt från kulturella och kreativa näringar till life science. I de nio inkubatorer som Västra Götalandsregionen stödjer finns idag drygt 180 projekt/företag, varav ca 110 bildats det senaste året. Inkubatorbolagen inklusive bolag som har lämnat inkubatorn har närmare 1500 sysselsatta varav 25 procent är kvinnor. Bolagen omsatte under 2013 närmare 1,3 miljarder kronor, enligt inkubatorernas rapportering. Några av inkubatorerna som regionutvecklingsnämndens långsiktigt stödjer håller världsklass. Under 2014 kom både Chalmers Innovation och Encubator högt i det europeiska forskningsinitiativet UBI:s index över världens mest framgångsrika inkubatorer. Chalmers Innovation kom i sin klass på sjunde plats och Encubator kom på åttonde plats i rakningen av universitetsnära inkubatorer.

17 Sida 8(30) Dnr RUN Prioritering Västra Götaland 2020 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Regionutvecklingsnämnden finansierar arbetet med att utveckla ett regionalt system för kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Samarbetet mellan regionens högskolor, universitet, industriforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra har utvecklats under 2014, främst genom att utveckla analyser av företagens internationaliseringspotential. Industriell Dynamik/Enterprise Europe Network är ett stödsystem för innovation och internationalisering i små och medelstora företag i Västra Götaland. Under 2014 har Industriell Dynamik/ Enterprise Europe Network besökt mer än 600 små och medelstora företag, genomfört mer än 400 behovs- och internationaliseringsanalyser och initierat över 90 utvecklingsprojekt var sista året för den förstärkta satsningen i Fyrbodal med anledning av SAABs konkurs. De utökade satsningarna på Innovatum samt Omställningskontoret+ når i allt väsentligt de förväntade målen. Insatserna kommer att utvärderas under våren I satsningarna ingick bland annat bildandet av Industriellt utvecklingscentrum Väst AB i Fyrbodal. Bolaget ska arbeta utifrån samma arbetssätt/modell som systerbolaget Industrial Development Center i Skaraborg. I november arrangerades en avslutande nationell konferens på temat Från kris till kreativitet i Trollhättan. Tillgången till riskvilligt kapital behöver öka. Västra Götalandsregionen medverkar till att skapa strukturer som kan stimulera riskkapitalfonder och affärsänglar att investera i tidigare skeden än i dag genomfördes för första gången riskkapitalkonferensen Connect2Capital för att synliggöra riskkapitalet för små och medelstora företag och även för att visa upp västsvenska företag för nationella och internationella investerare. Västra Götalandsregionen medverkar även till att stödja små och medelstora företag i regionen genom olika finansieringslösningar. Det handlar bland annat om såddfinansiering, konsultcheckar, FoUkort, EU-kort och investeringsbidrag inom stödområdet. Antalet kvinnor som fick såddlån mer än fördubblades under 2014 och att antalet såddlån inom life science nästan tredubblades. Enligt en utvärdering 2014 om företagsstödets betydelse för företag som fick stöd 2011 upplevde 63 procent av företagen att företagsstödet från Västra Götalandsregionen direkt hade ökat företagets lönsamhet. 69 procent av företagen bedömer att stödet kommer att leda till en ökad lönsamhet efter projektavslut. Västra Götalandsregionen har under året haft det regionala operativa ansvaret för att hantera Tillväxtverkets program för affärsutvecklingscheckar i nära samverkan med Almi Företagspartner AB. Västra Götalandsregionen är regional delägare i Almi Väst AB som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. Almis utlåning under 2014 uppgick till ca 408 miljoner kronor (jämfört med 361 miljoner kronor 2013). Almi Väst ansvarar även för Innovation Västra Götaland och ger rådgivning till innovatörer som behöver stöd för att testa om idéer går att förverkliga till en kommersiell innovation. Under året har ca 650 nya kunder fått rådgivning och 148 projekt har beviljats förstudiemedel, i båda fallen en ökning sedan De Almi-ägda riskkapitalbolagen Almi Invest Fond SI och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser.

18 Sida 9(30) Dnr RUN Indikator: Forskningsresurser/näringslivets FoU-investeringar ska öka RUN:s mål Genomföra första utlysning inom MoRE. Sex forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland ges möjlighet att delta i MoRe 80 ansökningar till FoU-kortet Prioritering Västra Götaland 2020 Attrahera fler studenter och forskare för att öka utbytet med omvärlden I regionfullmäktiges budget prioriteras handlingsprogrammen för hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar samt life science. De omfattar insatser kopplat till FoU, innovation och kompetensförsörjning. Insatser görs även för att öka samarbetet med omvärlden samt attrahera studenter, forskare, kapital och företag. Internationella forsknings- och innovationssamarbeten Regionutvecklingsnämndens handlingsprogram för att stimulera internationella forskningsoch innovationssamarbeten syftar till större västsvensk medverkan och ökad påverkan på EUs nya forskningsprogram Horisont Inom handlingsprogrammet initierar och driver regionutvecklingsnämnden utvecklingsarbete. Aktörer kan söka planeringsbidrag och finansiering för samverkansprojekt. Insatser sker även via organisationer som Västra Götalandsregionen finansierar. Under 2014 har 36 ansökningar kommit in om stöd till förberedelse inför Horisont 2020, varav 24 beviljades. Inom handlingsprogrammet bidrar regionutvecklingsnämnden även till att påverka Horisont 2020 till fördel för västsvenska aktörer inom styrkeområden. Under 2014 bidrog regionutvecklingsnämnden till detta arbete i synnerhet genom att delta i den VINNOVAfinansierade påverkansplattformen CelluTex, inom styrkeområdet textil. Västra Götalandsregionen deltar också i EU-projektet EraSysAPP, ett life science-projekt inom systembiologi där västsvenska företag och forskare kan ansöka om finansiering i konkurrens med aktörer från andra life science-regioner i Europa. Västsvenska ansökningar var konkurrenskraftiga vid utlysningen som stängde i maj Fyra av de totalt sju projekt som beviljades var projekt med västsvenska företag och forskare. De västsvenska företagens och forskarnas medverkan i samverkansprojekten som beviljades medfinansierades av regionutvecklingsnämnden. Inom handlingsprogrammet ingår även arbete med att stärka Västra Götalandsregionens eget deltagande i Horisont Under 2014 har arbetet fokuserats på hälso- och sjukvårdens deltagande. Regionutvecklingsnämnden har genom en utökad finansiering till Gothia Forum inrättat en tjänst som EU-rådgivare med uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdsanställdas deltagande i Horisont Tjänsten tillsätts i början av I början av 2014 startade programmet MoRE (Mobility for Regional Excellence). Det är ett internationellt utbytesprogram för seniora forskare som drivs av Västra Götalandsregionen under perioden och som medfinansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Under 2014 genomfördes programmets första utlysning. I samband med denna besöktes samtliga lärosäten och science parks för att sprida information om programmet och

19 Sida 10(30) Dnr RUN utlysningen. Insatser under året omfattar även ett gediget arbete för att kvalitetssäkra bedömnings- och beslutsprocessen av internationella forskningsansökningar. Utlysningen resulterade i 17 ansökningar fördelat på 10 kvinnor och 7 män. 11 forskare sökte medel för att åka ut från Västra Götaland och 6 forskare sökte för att komma till Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden fattade beslut om att finansiera 6 projekt i december Målsättningen är att skicka och ta emot totalt 18 forskare under programmets löptid. Prioritering Västra Götaland 2020 Forskning, utveckling och innovation inom styrkeområden (handlingsprogram) Handlingsprogram för life science Under 2014 har arbetet med handlingsprogrammet för life science fortsatt med fokus på de fyra områdena Infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvården, FoU i samverkan, Innovation och företagstillväxt och Samhandling nationellt och internationellt. Den stora satsningen på Gothia Forum, som är Västra Götalandsregionens initiativ för att stötta och effektivisera klinisk forskning och prövning, har fortsatt. Verksamheten har utvecklats under året med tydligare organisation och samarbete med industri och akademi genom vidareutveckling av det så kallade Advisory Board. En rad viktiga nationella satsningar har gjorts inom life science-området under 2014 med koppling till Västra Götaland. Under sommaren meddelade regeringen att den särskilda myndighet som skall samordna klinisk prövning i Sverige kommer förläggas till Göteborg. Knut och Alice Wallenbergstiftelsen beslutade också under hösten 2014 att tillsammans med Göteborgs universitet, AstraZeneca och Västra Götalandsregionen satsa 620 miljoner på ett centrum för molekylär medicin som bland annat ska bidra till att den forskning som görs snabbare når patienterna. Den nationella myndigheten VINNOVA har under 2014 beviljat ett antal ansökningar där Västra Götalandsregionen medverkar. VINNOVA beslutade till exempel att finansiera ansökan SIO - Folksjukdomar med 133 miljoner kronor mellan 2014 och 2017 där Västra Götalandsregionen samarbetar med Stockholm, Uppsala och Region Skåne för att stärka den nationella innovationskraften inom life science. Efter 2017 är anslaget 55 miljoner kronor årligen fram till VINNOVA beviljade också en ansökan inom transplantation där ett stort konsortium av forskare från akademi och hälso- och sjukvården tillsammans med företag skall ta fram artificiella organ för att kunna utföra tester av olika slag. Projektet leds av Sveriges Tekniska institut (SP) och regionutvecklingsnämnden deltar som medfinansiär. Handlingsprogram för hållbara transporter Handlingsprogrammet för hållbara transporter är ett samverkansprogram för regional tillväxt och utveckling inom fordon och transporter. Programmet är ett samarbete mellan nämnderna för kollektivtrafik, miljö och regionutveckling och har som mål att bidra till utveckling av energieffektiv teknik, förnybara bränslen och ökad effektivitet i transportsystemen och i användningen av transporter. Regionutvecklingsnämndens insatser under året omfattar bland annat stöd till energieffektivisering via projektet LIGHTer lättviktsarena, strategiarbete och analys inom elektrifierade bussystem samt etablering av en ny infrastruktur för forskning och studentprojekt med fokus på aktiv säkerhet och automatisering. Inom förnybara bränslen har regionutvecklingsnämnden tagit beslut om etablering av tankstation för vätgas. Inom området transporteffektivitet sker insatser för att utveckla centrat CLOSER med bas på Lindholmen Science Park som nationell nod för transporteffektivitet. Västra Götalandsregionen deltar även i nationell samverkan inom Forum för innovation inom transport.

20 Sida 11(30) Dnr RUN Handlingsprogram för hållbar energi Inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar energi har resurser avsatts för att stimulera utvecklingen av biogas i kommersiella fordon. Genom att ställa resurser till förfogande har Västra Götalandsregionen ökat andelen biogasfordon i verksamhetens egna transporter. Projektmedel har beviljats för 2015 för fortsatt utveckling av kemiindustriklustret och 2015 ska en långsiktig organisationsform för samverkan inom kemibranschen etableras. Regionutvecklingsnämnden har beslutat om finansiering av en ny programperiod för vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) på Chalmers i syfte att stärka och utveckla näringslivssamverkan inom programmet. SWPTC drivs huvudsakligen med resurser från Energimyndigheten, deltagande företag samt Chalmers. Handlingsprogrammet har även inriktats på stöd mot förnybara och andra alternativa drivmedel. Satsningar har gjorts inom det marina området, där intresset att få fram alternativ till bunkerolja med hög svavel- och kväveoxidhalt nu är stort. I Göteborgsklustret testas flera möjligheter att använda metanol för både större fartyg och inom kustsjöfarten. Regionutvecklingsnämnden har även medfinansierat forskning som syftar till att få fram biodrivmedel som baseras på algbiomassa. Sveriges Tekniska Forskningsinsitut (SP) driver bland annat en anläggning för algodlingstester som öppnade under Under året lämnades också stöd till Chalmers Industriteknik för att bygga upp ett interregionalt samarbete mellan svenska regioner som har kluster inom bioenergiområdet. Inriktningen gäller särskilt bioenergi för uppvärmning, ett område där Västra Götaland har ett betydande kluster av småföretag. Handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar En process har startats för att skapa ett college för livsmedel och gröna näringar. En framtidssatsning på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för gröna näringar har gjorts för att stärka forsknings- och innovationsmiljön på och omkring Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Genom satsningen har AgroVäst fått utökade resurser och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har etablerat en filial i Skara. Kontakter har skapats mellan aktörer från universitet, högskola, näringsliv och offentlig sektor inom interreg-projektet Food Best. Syftet är att förbereda en Food KIC (Knowledge and Innovation Community) där Sverige och Danmark kommer att bilda en gemensam nod i ett nätverk av europeiska centra för innovation inom livsmedelsområdet. Nordic Taste and Flavour Centre som finansierats via programmet har fått ca 30 medlemmar där de flesta är livsmedelsföretag. Centret håller på att etableras som en viktig mötesplats för forskning, kunskapsbyggnad och utbildning om smak. Lokalproducerat i Väst, som är ett resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion, har fördjupat samarbetet med Västsvenska Turistrådet under året och 88 företag ingår i konceptet Smaka på Västsverige livsmedelsproducenter, restauranger och gårdsbutiker runt om i Västra Götaland. LivsmedelsAcceleratorn har genomfört sitt första verksamhetsår där man träffat ett 50-tal företag och kartlagt deras utvecklingsbehov. Inriktningen kompletterar de kompetenser som finns vid institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) på ett bra sätt och planering pågår för att expandera LivsmedelsAcceleratorn från regional till nationell verksamhet. Utöver de fyra handlingsprogrammen ovan finns ytterligare prioriterade områden som regionutvecklingsnämnden har arbetat med under Maritima frågor År 2013 utförde Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Chalmers en maritim klusteranalys som legat till grund för en satsning på det maritima styrkeområdet under Den modell för klusterutveckling som läggs fram i studien bygger på nära samverkan mellan akademi/institut och avnämare, som regel näringsliv men även offentlig förvaltning. Sex

Årsredovisning 2014. Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29

Årsredovisning 2014. Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29 Årsredovisning 2014 Regionutvecklingsnämnden RUN 14-1090-14, 2015-01-29 Sida 1(30) REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Årsredovisning 2014 1. Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 2013 vgregion.se/vg2020 www... www... www... www... www...

Läs mer

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk Regional planering Västra Götaland Plan och byggdag Länsstyrelsen 2014-04-24 Max Falk Agenda Transportinfrastrukturplaner Projekt Bredband VG2020 Framtidsbild www.nationellaplanen.se Regional plan 2014-2025

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Johanneberg Science Park Vi är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Profilområden: Samhällsbyggnad, Energi,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer