Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall"

Transkript

1 Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall 13

2 EL-Vis Originalet sedan 1995! EL-Vis - Dataprogram för elproffs, används av tusentals nöjda kunder från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder är elinstallationsföretag, elkonsulter, tillverkande industrier, kommuner, landsting, energibolag, utbildningsföretag och branschorganisationer. EL-Vis Info ÖVER BOKSI DOR ANP ASSAT FÖ R EL BR ANSC HEN. MASSO R AV FR ÅGO R OC H SV AR. ELINST ALL AT IO NSREGLER NA INGÅR. ALL TID UPPDATERAD. EL-Vis Kabel BERÄK NA BELASTNING SFÖ RMÅG A, SP ÄNNI NG SFALL OCH U T LÖ SNINGSVIL LKO R I EN OCH SAMMA ARBE TSYT A P Å ETT SNABB T OC H E N KEL T SÄTT. ALL T E NLIG T SVENSK ST ANDARD. EL-Vis Mall SP AR TI D OC H PENG AR G E NOM AT T ANV ÄND A EL-VIS MALL SOM ÄR E TT DOKUME NTM ALL S SY STEM MED NÄRMARE 300 M ALL AR

3 Fungerande miljöer OPERAT IVSY STEM Windows 8/7/Vista/XP (32- och 64 bitars) Det finns ingen särskild nätverksinstallation men däremot är det inga problem att köra programmet via t.ex. en terminalserver eller Citrix. Det enda som krävs är.net Framework 3.5 och en giltig licensnyckel OFFICEPROG RAM (NÖDVÄ ND IGT FÖ R EL-VIS MALL) Microsoft Office 2013/2010/2007/2003 Värt att veta 1) EL-Vis BEHÖVER I NTE installeras på datorn a) Det räcker med att lägga programmappen på valfri plats och köra programmet. Självklart krävs giltig licens. 2) EL-Vis SKRI VER I NTE i några register 3).NET 3.5 KRÄVS för att köra EL-Vis 4) Du BEHÖVER I NTE vara lokal administratör för att uppdatera a) Det RÄCKE R med fullständiga rättigheter till endast EL-Vis katalogen Uppdateringar EL-Vis uppdateras automatiskt via internet vilket gör att man som årsabonnemangskund alltid kan vara säker på att man har den senaste information och den senaste programvaran. INGA ADMINI STR AT ÖRSR Ä TTIG HETE R KR ÄVS UT AN E ND AST SKR IV- OC H ÄND R AR ÄTTI GHE TER TILL EL-VI S K AT ALOGE N

4 EL-Vis Info Marknadens mest sålda och kompletta informationsprogram Anpassat för elbranschen Innehåller SS Utgåva 2 Över boksidor Över 200 Frågor & Svar Samla dina standarder direkt i programmet EL-Vis Info är ett informationsprogram som ska göra det enkelt för dig som arbeta inom elbranschen att söka upp väsentlig information som är nödvändig för arbetet. Programmet innehåller över boksidor med allt ifrån lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd, frågor & svar m.m. Med EL-Vis årsabonnemang håller du dig uppdaterad med den senaste informationen och du kan känna dig helt trygg med att i EL-Vis Info finns det senaste informationen tillgänglig när du behöver den. Elinstallationsreglerna (utgåva 2) ingår.

5 Dokument Under fliken DOKUMENT finns all information i form av lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd m.m. Samtliga dokument visas som PDF-format i den integrerade PDF-läsaren (ingen extern PDF-läsare behövs). Hitta rätt information genom filtrering I EL-Vis finns det en sökfunktion som har till uppgift att filtrera de över PDF:er som finns i programmet. Detta för att underlätta för dig som användare att hitta det du söker. Det finns tre sätt att söka på. Alternativen är till för att underlätta sökningen och för att få ett så bra sökresultat som möjligt. Med alla dessa ord Med den exakta frasen Med något av dessa ord

6 Hitta rätt information genom trädet Vet man inte riktigt vad man ska söka på kan man också bläddra sig fram med hjälp av dokumentträdet. I EL-Vis Info är trädet uppdelat i fyra olika kategorier: BÖCKER Under dessa blå böcker finner du alla information så gör du någon sökning i programmet bör dessa vara aktiverade i trädet. ANLÄGGNINGAR Under dessa röda ikoner döljer sig anläggningar i form av AMA koder. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika AMA koder, anläggningstyper. Perfekt om du vet vilken typ av anläggning det är så kommer du få veta vilka standarder du ska ha och vilken övrig information som är viktig att känna till vid just den anläggningstypen. BYGGNADE R Under dessa gula byggnader döljer sig olika typer av byggnadstyper. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika byggnadstyper. Perfekt om du t.ex. vet vilket typ av rum du ska arbeta i. CE-MÄRK NI NG Under dessa CE-märkningsikoner döljer sig olika typer kategorier som handlar om CEmärkning. Här har vi filtrerat ut dokument från de blå böckerna som rör endast CEmärkning.

7 Övriga användbara funktioner Utöver fliken Dokument i EL-Vis Info, finns det en rad tilläggsfunktioner SS utg. 2 Elinstallationsreglerna ingår med komplett text i EL-Vis Info. Standarden går att finna under fliken DOKUMENT men har också en egen flik där vi har förenklat sökningen i just denna så kallade BIBEL. Under denna flik är det enklare att arbeta med standarden då det finns en enkel, snabb begreppssökning som i realtid sorterar ut de avsnitt som det ord som sökningen har gjorts på innehåller. Med andra ord är det väsentligt mycket snabbare att hitta här än i boken. Frågor & Svar Under fliken FRÅGOR & SVAR går det finna välbehövlig hjälp som kan underlätta i arbetet att finna den information som eftersöks. Frågorna finns i hundratals och kommer bara bli fler och fler. Här går det att finna frågor och svar om: Arbete på elanläggningar Behörighet CE-märkning Elinstallationsreglerna Elmateriel Högspänning Starkström Etc

8 Formelsamling Formelsamlingen innehåller bl.a. följande formler: Belysningsstyrka, Impedans, Effekt, Rumsindex, Spänningsfall, Kortslutningsströmmar, Ljusflöde m.m. Formler visas med sina originaltecken. I en speciell beräkningsdel av formuläret anges de parametrar som är aktuella för den valda formeln. Fyll i värdena och programmet utför beräkningen. Det framräknade värdet visas längst ner i formuläret. Tabeller Följande tabeller är inkluderade i EL-Vis Info: Belastningsdimensionering bostäder Effekt i kw till strömstyrka i A Effektomvandling Energikvivalenter Energiomvandling Glödlampor Halogenlampor, lågvolt och nätspänning Högtrycksnatriumlampor, teknisk data Kapslingsklasser 1(2) Kapslingsklasser 2(2) Klimatdata Kvicksilverlampor, teknisk data Lysrör och kompaktlysrör, teknisk data Metallers egenskaper Metallhalogen, teknisk data Värmeisolering, U-värde Symboler för märkning av trafikarmaturer

9 EL-Vis Kabel Sveriges mest använda kabeldimensioneringsprogram Undvik att dimensionera fel Enligt svensk standard Spar tid Dokumentationen på köpet EL-Vis Kabel är ett kabeldimensioneringsprogram för ledningsdimensionering av märkspänning, högst 1 kv, som gör det enkelt att beräkna belastningsförmåga, skydd mot kortslutning samt att utföra beräkningar av utlösningsvillkoret. Programmet är uppbyggt och utför beräkningar i överensstämmelse med Svensk Standard. EL-Vis Kabel inkluderar bland annat: Beräkning av belastningsförmåga enligt SS utgåva 6 Kontroll av utlösningsvillkoret enligt SS Beräkning av spänningsfallet samt spänningsfall i kedja Sammanställning av beräknade ledningar i samma nät i kabellista Räkna med säkringar med olika utlösningstider (5s, 0,4s, 0,2s), dvärgbrytare eller effektbrytare Professionella utskrifter Möjlighet att skapa enlinjeschema (huvudledningsschema, stigarschema) som är direkt kopplat till kabelberäkningen Utskriftsfunktioner för fulländad dokumentation.

10 Beräkning av belastningsförmåga EL-Vis Kabel kan dimensionera en kabel med hänsyn till belastningsförmåga med skydd mot överlast enligt SS Att dimensionera kablar med hänsyn till belastningsförmåga, syftar till att skydda ledningar mot överlast. Skyddet mot kortslutning beräknas i UTLÖSNINGSVI LL KO RET. Genom att välja kabeltyp, typ av skydd samt skyddets storlek kan en beräkning av belastningsförmåga göras på bara några få klick. I Exemplet nedan har en EKKJ/FKKJ valts med en 25 A säkring som överlastskydd. Resultatet blir en area på 6/6, en total korrektionsfaktor på 0,78 och ett totalt korrigerat strömvärde på 33,54 A.

11 Beräkning av spänningsfall Genom att fortsätta på föregående exempel går det snabbt och enkelt att räkna fram spänningsfallet också (aktivera beräkning av spänningsfall, fyll i kabelns längd och fyll i en ström eller effekt under rutan belastningsuppgifter). Självklart går det bra att beräkna spänningsfall utan att ha gjort en belastningsberäkning innan. I exemplet nedan anges en 38 meter lång kabel samt en ström på 18 A. Resultatet blir ett spänningsfall på 0,92 % vilket är acceptabelt.

12 Beräkning av utlösningsvillkor Förutom att ledningar måste dimensioneras så att de inte blir för varma p.g.a. överlast gäller också enligt ELINSTALL ATIO NSRE GLER NA att de måste vara skyddade mot kortslutning och jordslutning. Dessa beräkningar benämns UTLÖSNI NG SVILLKO RET och handlar till stor del om att se till att kretsen inte har för stor impedans så att kortslutnings-/jordslutningsströmmen blir för låg. Med för låg felström tar det för lång tid innan skyddet löser ut. För lång utlösningstid kan orsaka såväl personsom egendomsskador. Impedansen i matningspunkten och ledningslängden är avgörande för totala impedansen. Därför blir dessa beräkningar ofta beräkning av max tillåten ledningslängd. För att kunna göra beräkningen måste impedansen i den matande ändan av ledningen vara känd. I exemplet nedan, som är en fortsättning på föregående, har 5 mω i förimpedans samt 20 ka i kortslutningsström angetts. Ett kortslutningsskydd i form av en 0.4 s säkring har också valts. Resultatet blir en max tillåten ledningslängd på 180 meter, total impedans på 256,5 mω samt en kortslutningsström på 1,96 ka.

13 Enlinjeschema I EL-Vis Kabel finns möjligheten att kunna rita upp ett enlinjeschema, även kallat huvudledningsschema eller stigarschema. Den stora fördelen med detta är att användaren får en bra överblick över värdena för respektive krets. Det blir även enklare att strukturera upp ett projekt som består av flera kretsar (se bild nedan). Modulerna ENLINJESC HEM A och KABEL hör ihop och är en del av varandra. Ändras något i en krets i kabeldimensioneringsmodulen ändras även värdena i kretsen under enlinjeschemat. Öppnas en krets i enlinjeschemat kommer den att öppnas i kabeldimensioneringsmodulen.

14 Spänningsfall i kedja SP ÄNNING SFALL I KE DJ A är en separat modul till skillnad från KABEL och ENLINJESC HEMAT som är sammankopplade. Däremot går det bra att importera ett enlinjeschema för att undvika att behöva fylla i uppgifter två gånger.

15 EL-Vis Mall Dokumentera lätt och rätt Närmare 300 färdiga dokumentmallar Spar tid VI gör mallarna åt dig EL-Vis Mall är ett komplett dokumentmallsystem med närmare 300 färdiga mallar anpassat för eloch telebranschen. Mallarna är uppbyggda i Microsoft Word och Excel. EL-Vis Mall är kompatibelt med Office 2013/2010/2007/2003. Det fungerar till viss del med Open Office, men inte klockrent. Mallarna är enkla att fylla genom tydliga formulärfält. Självklart går det bra att ändra i mallarna om egna anpassningar önskas (bara att ta bort dokumentskyddet). Med EL-Vis årsabonnemang kommer du få nya mallar, uppdatering av befintliga samt möjlighet att ta kontakt med oss om du saknar en mall så gör vi den åt dig. Då kan du spendera de timmarna till att vara ute hos dina kunder och tjäna pengar istället.

16 Innehåll i EL-Vis EL-Vis Mall består av närmare 300 färdiga dokumentmallar för dig som arbetar inom el- och telebranschen. Majoriteten av mallarna berör dig inom elbranschen. Mallarna är gjorda i Word- och Excelformat och ska vara ett bra hjälpmedel för dig och din organisation. Saknas en mall säger man bara till oss så skapar vi den åt dig. ADMINIST RATIO N Körjournal ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan Protokoll för skyddsrond Riskbedömning entreprenad Riskbedömning projektering allmän Riskbedömning projektering installation BESIK TNINGSUTL ÅT ANDE OCH E NT REPRE NADER Besiktningsutlåtande Efterbesiktning

17 Elbesiktning vid köp/överlåtelse Förbesiktning Garantibesiktning Slutbesiktning Entreprenader Anbud elarbeten Anmälan om avvikelse Avvikelserapport Dagbok Anläggningsintyg för elanläggning Offert elarbeten Prestationsrapport ÄTA-arbeten Överenskommelse ROT-arbeten CE-MÄRK NI NG CE-märke CE-märke för installationer Installationsintyg CE-märkning EG-försäkran om överensstämmelse Original Enligt EMC Enligt LVD Riskbedömning Övrigt Enligt EMC & LVD Avseende maskindirektivet sammansatt maskin Riskbedömning Checklista riskbedömning AF-text Anbudstext Ansvarsfördelning Fullmakt Förfrågan - Offerter Pärmregister Tillverkningsdokumentation Uppdragsbekräftelse Översikt över maskiner

18 ELSÄKE RHE T Delegering Anvisningar Delegering av elansvar 1 Delegering av elansvar 2 Delegering av rätten att utföra begränsade elarbeten Delegering av rätten att utföra elarbeten Delegering av kontrollansvar Elarbetsansvarig - Egna arbeten Elarbetsansvarig - Flera montörer Kopplingssedel/Arbetsbevis/Driftbevis FÖR- OCH FÄRD IG ANM ÄL AN För- och färdiganmälan Färdiganmälan flerbostadshus Delegering av rätt att underteckna anmälan av elinstallationsarbete FÖRTECKNI NG AR OC H L I S T OR Allmän bilaga Armaturspecifikation Distributionslista Kabellista Ritningsförteckning Allmän bilaga Kabellista GRUPP FÖRTECKNI NG AR Gängsäkringscentraler Gängsäkringscentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Gängsäkringscentraler - Med kolumn för kabelnummer Normcentraler Normcentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Normcentraler - Med kolumn för kabelnummer INDU STR IELLA ELANL ÄGG NI NG AR Dokumentlista Inre förbindningstabell Kabeltabell

19 Objektlista Objektlista huvuddokument Signallista Yttre anslutningstabell Yttre förbindningstabell JORDFELSBR YT ARE Checklistor Checklista jordfelsbrytarinstallation Instruktioner Gängsäkringscentraler Normcentraler KONTROLL Egenkontroll av elanläggning Egenkontroll av elanläggning (medelstor) Egenkontroll av elanläggning (mindre) Dokumentation av elektriska starkströmsanläggningar enligt ELSÄK-FS KV ALITETSM ALL AR Avvikelserapport Bilaga kontrollprogram Dokumentlista egenkontrollplan Granskning av dokumentation Kontrollplan enl PBL Kontrollrapport Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 Kvalitetsplan Kvalitetssäkringsprogram ISO 9001:1994 Kvalitetssäkringsprogram konsulter ISO 9001:1994 MATERIEL/RETURSE DEL Materielsedel Retursedel PROTO KOLL Kontroll före idrifttagning Installation av jordfelsbrytare Installation av uttag och eventuellt jordfelsbrytare

20 Mindre installationer Större installationer Överlämning av anläggning Överlämning av anläggning A4 Överlämning av anläggning A5 Batteriurladdningsprov avbrottsfri kraft Belastningsprov på reservkraft Driftprov på elmotorer Funktionsprovning Isolationsmätning starkström Isolationsmätning tele Kontroll av potentialutjämningsledarens kontinuitet Kontroll av skyddsjordning Kontroll av skyddsjordningens kontinuitet Ledningslista för dimensionering och säkring Mätning av jordtagsresistans Nödbelysning med inbyggt aggregat Nödbelysning med inbyggt aggregat samt självtestsystem Nödbelysning - centrala batterisystem med tillhörande armaturer Nödbelysningskontroll Provning av jordfelsbrytare Reläprov Stötprovning Test av jordfelsbrytarfunktion Test av nödstoppsfunktion Uppmätta värden för belastning och utlösningsvillkor TELE- OCH L ARMANL ÄGG NI NG AR Nätschema Nätschema A3 L Nätschema A4 L Nätschema A4 S Symbolförteckning nätschema Teleregistrering enligt SS utgåva 6 Anslutningskort Fiber och Mikrokanalisation Förbindningsschema Förbindningstabell 1

21 Förbindningstabell 2 Förbindningstabell för Yttre Nät Fördelningslista Kabel- och kanalistationslista Monteringsritning sida 1 Monteringsritning sida 2 Panelkort Plintkort upp till 100 par Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 1 Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 2 Stycklista Klass A Stycklista Klass B Teleregistrering enligt tidigare standarder (upphävda ) Apparatlista Förbindningsschema Förbindningstabell Monteringsritning ställ Monteringsritning Panelkort 3x8 Panelkort 4x8 Plintkort Ställförteckning Anläggningsintyg för larmanläggningar Förbindningsschema

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Föranmälan via webben - så här gör du

Föranmälan via webben - så här gör du Föranmälan via webben - så här gör du Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert, som när du utför dina bankärenden över Internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan kommit oss tillhanda

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Allmänt Nyttjandet av eldrivna hjälpmedel och utrustningar inom verksamhet med fritidsbåtar har ökat under senare

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar El och maskinsäkerhet Standarder, handböcker och utbildningar 2010 NY! Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Torrisolerade transformatorer TBE 116 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...2 3.1 Standardisering...2

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav.

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav. Funktionsbeskrivning Kraven är att man med Easy Planning ska kan hålla reda på flera mindre projekt, undvika att resurser blir dubbelbokade samt få en överblick över pågående projekt samt beläggning. Här

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5

Versionsnyheter FEBDOK 5.5 2014-11-19 Sida 1/19 Versionsnyheter FEBDOK 5.5 FEBDOK 5.5 Vi har nöjet att lansera en ny version av FEBDOK under 2014. Programmet har en hel del nyheter och är även anpassat för den nya norska normen

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Skyddsronder med. Dokumentmall... 2. Fil - Checklistan... 2. Steg 1 - Skyddsronden... 3. Checklistan... 3. Skyddsronden... 3. Steg 2a Felrapport...

Skyddsronder med. Dokumentmall... 2. Fil - Checklistan... 2. Steg 1 - Skyddsronden... 3. Checklistan... 3. Skyddsronden... 3. Steg 2a Felrapport... F o r d o n s k o n t r o l l S k y d d s r o n d S i d a 1 Skyddsronder med Innehåll Dokumentmall... 2 Fil - Checklistan... 2 Steg 1 - Skyddsronden... 3 Checklistan... 3 Skyddsronden... 3 Steg 2a Felrapport...

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 Manual Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 2 av 31 Manual Projektstyr innehållsförteckning Kapitel 1 - Projektstyr, allmänt om systemet Sid 3 Kapitel 2 - Lägga upp nya

Läs mer

P r i s l i s ta. Trycksaker och hjälpmedel från eio Gäller fr.o.m. juni 2007

P r i s l i s ta. Trycksaker och hjälpmedel från eio Gäller fr.o.m. juni 2007 P r i s l i s ta Trycksaker och hjälpmedel från eio Gäller fr.o.m. juni 2007 EIO:s Förlagsservice, 811 88 Sandviken Fax: 026-24 90 10 Telefon: 026-24 90 28 E-post: order@eio.se Internet: www.eio.se Innehåll

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare

Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare Är du god man, ställföreträdare eller förvaltare som tycker det är mycket jobb med redovisningen? Då kanske

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben

Introduktion. Indextal. SÅindex. Mer på webben Översikt SÅ Index 5 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BOX 7248 103 89 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0)8-753 54 0 0 +46 (0)8-755 60 01 email: info@akeri.se www.akeri.se 2(13) Kostnadsförändring

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien

Handbok KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Innehåll 1 Använda KSystemLog 5 1.1 Inledning........................................... 5 1.1.1 Vad är KSystemLog?................................ 5 1.1.2 Funktioner......................................

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer