Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall"

Transkript

1 Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall 13

2 EL-Vis Originalet sedan 1995! EL-Vis - Dataprogram för elproffs, används av tusentals nöjda kunder från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder är elinstallationsföretag, elkonsulter, tillverkande industrier, kommuner, landsting, energibolag, utbildningsföretag och branschorganisationer. EL-Vis Info ÖVER BOKSI DOR ANP ASSAT FÖ R EL BR ANSC HEN. MASSO R AV FR ÅGO R OC H SV AR. ELINST ALL AT IO NSREGLER NA INGÅR. ALL TID UPPDATERAD. EL-Vis Kabel BERÄK NA BELASTNING SFÖ RMÅG A, SP ÄNNI NG SFALL OCH U T LÖ SNINGSVIL LKO R I EN OCH SAMMA ARBE TSYT A P Å ETT SNABB T OC H E N KEL T SÄTT. ALL T E NLIG T SVENSK ST ANDARD. EL-Vis Mall SP AR TI D OC H PENG AR G E NOM AT T ANV ÄND A EL-VIS MALL SOM ÄR E TT DOKUME NTM ALL S SY STEM MED NÄRMARE 300 M ALL AR

3 Fungerande miljöer OPERAT IVSY STEM Windows 8/7/Vista/XP (32- och 64 bitars) Det finns ingen särskild nätverksinstallation men däremot är det inga problem att köra programmet via t.ex. en terminalserver eller Citrix. Det enda som krävs är.net Framework 3.5 och en giltig licensnyckel OFFICEPROG RAM (NÖDVÄ ND IGT FÖ R EL-VIS MALL) Microsoft Office 2013/2010/2007/2003 Värt att veta 1) EL-Vis BEHÖVER I NTE installeras på datorn a) Det räcker med att lägga programmappen på valfri plats och köra programmet. Självklart krävs giltig licens. 2) EL-Vis SKRI VER I NTE i några register 3).NET 3.5 KRÄVS för att köra EL-Vis 4) Du BEHÖVER I NTE vara lokal administratör för att uppdatera a) Det RÄCKE R med fullständiga rättigheter till endast EL-Vis katalogen Uppdateringar EL-Vis uppdateras automatiskt via internet vilket gör att man som årsabonnemangskund alltid kan vara säker på att man har den senaste information och den senaste programvaran. INGA ADMINI STR AT ÖRSR Ä TTIG HETE R KR ÄVS UT AN E ND AST SKR IV- OC H ÄND R AR ÄTTI GHE TER TILL EL-VI S K AT ALOGE N

4 EL-Vis Info Marknadens mest sålda och kompletta informationsprogram Anpassat för elbranschen Innehåller SS Utgåva 2 Över boksidor Över 200 Frågor & Svar Samla dina standarder direkt i programmet EL-Vis Info är ett informationsprogram som ska göra det enkelt för dig som arbeta inom elbranschen att söka upp väsentlig information som är nödvändig för arbetet. Programmet innehåller över boksidor med allt ifrån lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd, frågor & svar m.m. Med EL-Vis årsabonnemang håller du dig uppdaterad med den senaste informationen och du kan känna dig helt trygg med att i EL-Vis Info finns det senaste informationen tillgänglig när du behöver den. Elinstallationsreglerna (utgåva 2) ingår.

5 Dokument Under fliken DOKUMENT finns all information i form av lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd m.m. Samtliga dokument visas som PDF-format i den integrerade PDF-läsaren (ingen extern PDF-läsare behövs). Hitta rätt information genom filtrering I EL-Vis finns det en sökfunktion som har till uppgift att filtrera de över PDF:er som finns i programmet. Detta för att underlätta för dig som användare att hitta det du söker. Det finns tre sätt att söka på. Alternativen är till för att underlätta sökningen och för att få ett så bra sökresultat som möjligt. Med alla dessa ord Med den exakta frasen Med något av dessa ord

6 Hitta rätt information genom trädet Vet man inte riktigt vad man ska söka på kan man också bläddra sig fram med hjälp av dokumentträdet. I EL-Vis Info är trädet uppdelat i fyra olika kategorier: BÖCKER Under dessa blå böcker finner du alla information så gör du någon sökning i programmet bör dessa vara aktiverade i trädet. ANLÄGGNINGAR Under dessa röda ikoner döljer sig anläggningar i form av AMA koder. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika AMA koder, anläggningstyper. Perfekt om du vet vilken typ av anläggning det är så kommer du få veta vilka standarder du ska ha och vilken övrig information som är viktig att känna till vid just den anläggningstypen. BYGGNADE R Under dessa gula byggnader döljer sig olika typer av byggnadstyper. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika byggnadstyper. Perfekt om du t.ex. vet vilket typ av rum du ska arbeta i. CE-MÄRK NI NG Under dessa CE-märkningsikoner döljer sig olika typer kategorier som handlar om CEmärkning. Här har vi filtrerat ut dokument från de blå böckerna som rör endast CEmärkning.

7 Övriga användbara funktioner Utöver fliken Dokument i EL-Vis Info, finns det en rad tilläggsfunktioner SS utg. 2 Elinstallationsreglerna ingår med komplett text i EL-Vis Info. Standarden går att finna under fliken DOKUMENT men har också en egen flik där vi har förenklat sökningen i just denna så kallade BIBEL. Under denna flik är det enklare att arbeta med standarden då det finns en enkel, snabb begreppssökning som i realtid sorterar ut de avsnitt som det ord som sökningen har gjorts på innehåller. Med andra ord är det väsentligt mycket snabbare att hitta här än i boken. Frågor & Svar Under fliken FRÅGOR & SVAR går det finna välbehövlig hjälp som kan underlätta i arbetet att finna den information som eftersöks. Frågorna finns i hundratals och kommer bara bli fler och fler. Här går det att finna frågor och svar om: Arbete på elanläggningar Behörighet CE-märkning Elinstallationsreglerna Elmateriel Högspänning Starkström Etc

8 Formelsamling Formelsamlingen innehåller bl.a. följande formler: Belysningsstyrka, Impedans, Effekt, Rumsindex, Spänningsfall, Kortslutningsströmmar, Ljusflöde m.m. Formler visas med sina originaltecken. I en speciell beräkningsdel av formuläret anges de parametrar som är aktuella för den valda formeln. Fyll i värdena och programmet utför beräkningen. Det framräknade värdet visas längst ner i formuläret. Tabeller Följande tabeller är inkluderade i EL-Vis Info: Belastningsdimensionering bostäder Effekt i kw till strömstyrka i A Effektomvandling Energikvivalenter Energiomvandling Glödlampor Halogenlampor, lågvolt och nätspänning Högtrycksnatriumlampor, teknisk data Kapslingsklasser 1(2) Kapslingsklasser 2(2) Klimatdata Kvicksilverlampor, teknisk data Lysrör och kompaktlysrör, teknisk data Metallers egenskaper Metallhalogen, teknisk data Värmeisolering, U-värde Symboler för märkning av trafikarmaturer

9 EL-Vis Kabel Sveriges mest använda kabeldimensioneringsprogram Undvik att dimensionera fel Enligt svensk standard Spar tid Dokumentationen på köpet EL-Vis Kabel är ett kabeldimensioneringsprogram för ledningsdimensionering av märkspänning, högst 1 kv, som gör det enkelt att beräkna belastningsförmåga, skydd mot kortslutning samt att utföra beräkningar av utlösningsvillkoret. Programmet är uppbyggt och utför beräkningar i överensstämmelse med Svensk Standard. EL-Vis Kabel inkluderar bland annat: Beräkning av belastningsförmåga enligt SS utgåva 6 Kontroll av utlösningsvillkoret enligt SS Beräkning av spänningsfallet samt spänningsfall i kedja Sammanställning av beräknade ledningar i samma nät i kabellista Räkna med säkringar med olika utlösningstider (5s, 0,4s, 0,2s), dvärgbrytare eller effektbrytare Professionella utskrifter Möjlighet att skapa enlinjeschema (huvudledningsschema, stigarschema) som är direkt kopplat till kabelberäkningen Utskriftsfunktioner för fulländad dokumentation.

10 Beräkning av belastningsförmåga EL-Vis Kabel kan dimensionera en kabel med hänsyn till belastningsförmåga med skydd mot överlast enligt SS Att dimensionera kablar med hänsyn till belastningsförmåga, syftar till att skydda ledningar mot överlast. Skyddet mot kortslutning beräknas i UTLÖSNINGSVI LL KO RET. Genom att välja kabeltyp, typ av skydd samt skyddets storlek kan en beräkning av belastningsförmåga göras på bara några få klick. I Exemplet nedan har en EKKJ/FKKJ valts med en 25 A säkring som överlastskydd. Resultatet blir en area på 6/6, en total korrektionsfaktor på 0,78 och ett totalt korrigerat strömvärde på 33,54 A.

11 Beräkning av spänningsfall Genom att fortsätta på föregående exempel går det snabbt och enkelt att räkna fram spänningsfallet också (aktivera beräkning av spänningsfall, fyll i kabelns längd och fyll i en ström eller effekt under rutan belastningsuppgifter). Självklart går det bra att beräkna spänningsfall utan att ha gjort en belastningsberäkning innan. I exemplet nedan anges en 38 meter lång kabel samt en ström på 18 A. Resultatet blir ett spänningsfall på 0,92 % vilket är acceptabelt.

12 Beräkning av utlösningsvillkor Förutom att ledningar måste dimensioneras så att de inte blir för varma p.g.a. överlast gäller också enligt ELINSTALL ATIO NSRE GLER NA att de måste vara skyddade mot kortslutning och jordslutning. Dessa beräkningar benämns UTLÖSNI NG SVILLKO RET och handlar till stor del om att se till att kretsen inte har för stor impedans så att kortslutnings-/jordslutningsströmmen blir för låg. Med för låg felström tar det för lång tid innan skyddet löser ut. För lång utlösningstid kan orsaka såväl personsom egendomsskador. Impedansen i matningspunkten och ledningslängden är avgörande för totala impedansen. Därför blir dessa beräkningar ofta beräkning av max tillåten ledningslängd. För att kunna göra beräkningen måste impedansen i den matande ändan av ledningen vara känd. I exemplet nedan, som är en fortsättning på föregående, har 5 mω i förimpedans samt 20 ka i kortslutningsström angetts. Ett kortslutningsskydd i form av en 0.4 s säkring har också valts. Resultatet blir en max tillåten ledningslängd på 180 meter, total impedans på 256,5 mω samt en kortslutningsström på 1,96 ka.

13 Enlinjeschema I EL-Vis Kabel finns möjligheten att kunna rita upp ett enlinjeschema, även kallat huvudledningsschema eller stigarschema. Den stora fördelen med detta är att användaren får en bra överblick över värdena för respektive krets. Det blir även enklare att strukturera upp ett projekt som består av flera kretsar (se bild nedan). Modulerna ENLINJESC HEM A och KABEL hör ihop och är en del av varandra. Ändras något i en krets i kabeldimensioneringsmodulen ändras även värdena i kretsen under enlinjeschemat. Öppnas en krets i enlinjeschemat kommer den att öppnas i kabeldimensioneringsmodulen.

14 Spänningsfall i kedja SP ÄNNING SFALL I KE DJ A är en separat modul till skillnad från KABEL och ENLINJESC HEMAT som är sammankopplade. Däremot går det bra att importera ett enlinjeschema för att undvika att behöva fylla i uppgifter två gånger.

15 EL-Vis Mall Dokumentera lätt och rätt Närmare 300 färdiga dokumentmallar Spar tid VI gör mallarna åt dig EL-Vis Mall är ett komplett dokumentmallsystem med närmare 300 färdiga mallar anpassat för eloch telebranschen. Mallarna är uppbyggda i Microsoft Word och Excel. EL-Vis Mall är kompatibelt med Office 2013/2010/2007/2003. Det fungerar till viss del med Open Office, men inte klockrent. Mallarna är enkla att fylla genom tydliga formulärfält. Självklart går det bra att ändra i mallarna om egna anpassningar önskas (bara att ta bort dokumentskyddet). Med EL-Vis årsabonnemang kommer du få nya mallar, uppdatering av befintliga samt möjlighet att ta kontakt med oss om du saknar en mall så gör vi den åt dig. Då kan du spendera de timmarna till att vara ute hos dina kunder och tjäna pengar istället.

16 Innehåll i EL-Vis EL-Vis Mall består av närmare 300 färdiga dokumentmallar för dig som arbetar inom el- och telebranschen. Majoriteten av mallarna berör dig inom elbranschen. Mallarna är gjorda i Word- och Excelformat och ska vara ett bra hjälpmedel för dig och din organisation. Saknas en mall säger man bara till oss så skapar vi den åt dig. ADMINIST RATIO N Körjournal ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan Protokoll för skyddsrond Riskbedömning entreprenad Riskbedömning projektering allmän Riskbedömning projektering installation BESIK TNINGSUTL ÅT ANDE OCH E NT REPRE NADER Besiktningsutlåtande Efterbesiktning

17 Elbesiktning vid köp/överlåtelse Förbesiktning Garantibesiktning Slutbesiktning Entreprenader Anbud elarbeten Anmälan om avvikelse Avvikelserapport Dagbok Anläggningsintyg för elanläggning Offert elarbeten Prestationsrapport ÄTA-arbeten Överenskommelse ROT-arbeten CE-MÄRK NI NG CE-märke CE-märke för installationer Installationsintyg CE-märkning EG-försäkran om överensstämmelse Original Enligt EMC Enligt LVD Riskbedömning Övrigt Enligt EMC & LVD Avseende maskindirektivet sammansatt maskin Riskbedömning Checklista riskbedömning AF-text Anbudstext Ansvarsfördelning Fullmakt Förfrågan - Offerter Pärmregister Tillverkningsdokumentation Uppdragsbekräftelse Översikt över maskiner

18 ELSÄKE RHE T Delegering Anvisningar Delegering av elansvar 1 Delegering av elansvar 2 Delegering av rätten att utföra begränsade elarbeten Delegering av rätten att utföra elarbeten Delegering av kontrollansvar Elarbetsansvarig - Egna arbeten Elarbetsansvarig - Flera montörer Kopplingssedel/Arbetsbevis/Driftbevis FÖR- OCH FÄRD IG ANM ÄL AN För- och färdiganmälan Färdiganmälan flerbostadshus Delegering av rätt att underteckna anmälan av elinstallationsarbete FÖRTECKNI NG AR OC H L I S T OR Allmän bilaga Armaturspecifikation Distributionslista Kabellista Ritningsförteckning Allmän bilaga Kabellista GRUPP FÖRTECKNI NG AR Gängsäkringscentraler Gängsäkringscentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Gängsäkringscentraler - Med kolumn för kabelnummer Normcentraler Normcentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Normcentraler - Med kolumn för kabelnummer INDU STR IELLA ELANL ÄGG NI NG AR Dokumentlista Inre förbindningstabell Kabeltabell

19 Objektlista Objektlista huvuddokument Signallista Yttre anslutningstabell Yttre förbindningstabell JORDFELSBR YT ARE Checklistor Checklista jordfelsbrytarinstallation Instruktioner Gängsäkringscentraler Normcentraler KONTROLL Egenkontroll av elanläggning Egenkontroll av elanläggning (medelstor) Egenkontroll av elanläggning (mindre) Dokumentation av elektriska starkströmsanläggningar enligt ELSÄK-FS KV ALITETSM ALL AR Avvikelserapport Bilaga kontrollprogram Dokumentlista egenkontrollplan Granskning av dokumentation Kontrollplan enl PBL Kontrollrapport Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 Kvalitetsplan Kvalitetssäkringsprogram ISO 9001:1994 Kvalitetssäkringsprogram konsulter ISO 9001:1994 MATERIEL/RETURSE DEL Materielsedel Retursedel PROTO KOLL Kontroll före idrifttagning Installation av jordfelsbrytare Installation av uttag och eventuellt jordfelsbrytare

20 Mindre installationer Större installationer Överlämning av anläggning Överlämning av anläggning A4 Överlämning av anläggning A5 Batteriurladdningsprov avbrottsfri kraft Belastningsprov på reservkraft Driftprov på elmotorer Funktionsprovning Isolationsmätning starkström Isolationsmätning tele Kontroll av potentialutjämningsledarens kontinuitet Kontroll av skyddsjordning Kontroll av skyddsjordningens kontinuitet Ledningslista för dimensionering och säkring Mätning av jordtagsresistans Nödbelysning med inbyggt aggregat Nödbelysning med inbyggt aggregat samt självtestsystem Nödbelysning - centrala batterisystem med tillhörande armaturer Nödbelysningskontroll Provning av jordfelsbrytare Reläprov Stötprovning Test av jordfelsbrytarfunktion Test av nödstoppsfunktion Uppmätta värden för belastning och utlösningsvillkor TELE- OCH L ARMANL ÄGG NI NG AR Nätschema Nätschema A3 L Nätschema A4 L Nätschema A4 S Symbolförteckning nätschema Teleregistrering enligt SS utgåva 6 Anslutningskort Fiber och Mikrokanalisation Förbindningsschema Förbindningstabell 1

21 Förbindningstabell 2 Förbindningstabell för Yttre Nät Fördelningslista Kabel- och kanalistationslista Monteringsritning sida 1 Monteringsritning sida 2 Panelkort Plintkort upp till 100 par Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 1 Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 2 Stycklista Klass A Stycklista Klass B Teleregistrering enligt tidigare standarder (upphävda ) Apparatlista Förbindningsschema Förbindningstabell Monteringsritning ställ Monteringsritning Panelkort 3x8 Panelkort 4x8 Plintkort Ställförteckning Anläggningsintyg för larmanläggningar Förbindningsschema

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke, produktchef Leif Lundberg, specialist Snabbkurs i apparat- och ledningsdimensionering Koordinering mellan skydd Selektivitet Säkerställ att endast ett/rätt skydd löser

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 NETKOLL har tagits fram för att underlätta genomförandet av de nödvändiga, komplicerade beräkningarna för såväl projektören som installatören. Programmet

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ralf Späth, projektledare Bo Borgquist, produktsupport Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Dimensionering av lågspänningsnät och apparater Små felströmmar värre

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Program för att dimensionera kabel, beräkna utlösningsvillkor, spänningsfall osv Postad av Pelle Svensson - 04 jul 2011 22:45

Program för att dimensionera kabel, beräkna utlösningsvillkor, spänningsfall osv Postad av Pelle Svensson - 04 jul 2011 22:45 Program för att dimensionera kabel, beräkna utlösningsvillkor, spänningsfall osv Postad av Pelle Svensson - 04 jul 2011 22:45 Har hört att det finns några olika program för detta.. Den mest kända är väl

Läs mer

Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering Ledningsdimensionering enligt HB 421, en vägledning i dimensionering i ledningsnät för lågspänning skydd vid kortslutning och skydd mot elchock Bygger din kompetens Ledningsdimensionering enligt HB 421

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Att mäta vid Kontroll före idrifttagning

Att mäta vid Kontroll före idrifttagning Att mäta vid Kontroll före idrifttagning Christoffer Boqvist Megger Fördelar med provning Vinner Nöjda kunder Säker arbetsplats Ett väldokumenterat arbete Kunskap och erfarenhet Tid Slipper Oanade fel

Läs mer

Så mäter du Kontroll före idrifttagning

Så mäter du Kontroll före idrifttagning Så mäter du Kontroll före idrifttagning Christoffer Boqvist Megger Fördelar med provning Vinner Nöjda kunder Säker arbetsplats Ett väldokumenterat arbete Kunskap och erfarenhet Tid Slipper Oanade fel Förstörda

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Det finns ju exempel i elinstallationsreglerna, eio har något, osv.. Men till mindre installationer behöver man kanske inte dessa stora protokoll..

Det finns ju exempel i elinstallationsreglerna, eio har något, osv.. Men till mindre installationer behöver man kanske inte dessa stora protokoll.. Kontroll före idrifttagning Postad av Mats Persson - 17 jan 2011 21:00 Vad annvänder ni för protokoll till kontroll före idrifttagning? Tror nog att det finns många bra hemmasnickrade protokoll! Dela med

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ)

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ) Bilaga 6F Beskrivning av den installation som ska kontrolleras Denna bilaga är särskilt lämplig för dokumentation av kontroll i bostadsinstallationer Typ av kontroll: Kontroll före idrifttagning Periodisk

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Person- och produktsäkerhet genom koordinerade lågspänningsprodukter Så får du apparaterna att fungera tillsammans! Samverkan

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete för Ängelholms Elduo AB Företagets uppgifter Juridiskt namn Ängelholms Elduo AB Adress Älvdalsgatan 7 Postnummer och ort 26273 Organisationsnummer 556943-6305

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Föranmälan via webben - så här gör du

Föranmälan via webben - så här gör du Föranmälan via webben - så här gör du Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert, som när du utför dina bankärenden över Internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan kommit oss tillhanda

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Funktionsöversikt 2014 09 28

Funktionsöversikt 2014 09 28 ic 6 LT 6.9 Basic Basic Integrerat CAD program BricsCAD ingår. AutoCAD/ AutoCAD LT behövs inte! Fungerar bara tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT 2015 2016 Fungerar bara tillsammans med AutoCAD 2015

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler.

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. 2008:1 1. Vad menas med friledning? 2. Räknas ett utomhusställverk som ett driftrum? 3. Hur uppfyller vi kraven i kap. 2 om god elsäkerhetsteknisk

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar.

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar. El och elektronik Material SIS Förlag 2008 Har du det senaste? Här presenterar vi ett urval av våra produkter inom el och elektronik. På www.sis.se hittar du fler standarder, handböcker och andra publikationer

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen.

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. http://www.byggsamverkan.se/kort_om_programmet.html BYGGSAMORDNAREN Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. Samhället ställer större krav

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9)

Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) Säkerhetsteknikcentralen STT2.1/2010 1 (9) ELSÄKERHETSEXAMEN 2 22.4.2010 SVARSSERIE Examen består av två delar. För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. Besvara

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Härnösand Elnät Installationsregler Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Installationsreglerna är vägledning för dig som är elinstallatör. Reglerna hjälper dig i samarbetet med Härnösand

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Regler vid mätning av kontinuitet Postad av Lars Blomkvist - 20 sep 2012 15:48 Hej vet ngn vilka regler som gäller vid mätning av kontinuitet. Vid byte av armatur på befintlig anläggning. Vid nyinstallation

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug :26

N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug :26 N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug 2014 18:26 Jag har utfört elinstallationsarbete för första gången på mycket länge. Riktigt kul faktiskt. Nu fick jag pröva den kabel jag ofta

Läs mer

139795/JBD Ändring: Jesper Berglund

139795/JBD Ändring: Jesper Berglund 139795/JBD MEDBORGARHUSET GAMLESTADEN 53:6 BRAHEGATAN 11 GÖTEBORG LOKALANPASSNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG EL- OCH TELESYSTEM Bilaga 3 ar Drift och Underhållsinstruktioner 2014-06-02 Ändring: - - - REJLERS

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? EL & maskinsäkerhet Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Elinstallation Elinstallationsreglerna

Läs mer

Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% Postad av Ronnie Lidström - 07 apr :16

Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% Postad av Ronnie Lidström - 07 apr :16 Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% Postad av Ronnie Lidström - 07 apr 2011 09:16 Jag var på en kurs i beräkningsprogrammet EL-Vis igår. Kursledaren där menade på att man i princip kan beräkna

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Versionsinformation om de olika versionerna av EL-Vis Info, Kabel och Mall + = nyhet. Version 15.2 (2015-09-18)... 3. Version 15.1 (2015-05-18)...

Versionsinformation om de olika versionerna av EL-Vis Info, Kabel och Mall + = nyhet. Version 15.2 (2015-09-18)... 3. Version 15.1 (2015-05-18)... Nyheter i EL-Vis Versionsinformation om de olika versionerna av EL-Vis Info, Kabel och Mall + = nyhet = uppdatering/fix Innehållsförteckning Version 15.2 (2015-09-18)... 3 Version 15.1 (2015-05-18)...

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Patrik Calén

Patrik Calén PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Entreprenad Kom i gång manual Patrik Calén 2016-01-06 Innehå ll Kom igång o Orientering och verktygsfält 3 o Nytt projekt 5 o Dokument mallar 6 o Projektkortet 14 o Lägga till

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44 EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Postad av Ronnie Lidström - 03 maj 2012 12:48 EL-Vis Q&A är en ny "app" med 121 frågor och svar om elinstallationsreglerna. Finns att ladda ner på

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning

Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Anslutning Från förfrågan till färdig anläggning Agenda Information Var kan man läsa om småskalig produktion Var kan man vända sig för frågor Vilka krav ställs Ansluta produktion Föranmälan - Vad ska bifogas

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Köra programportalen med Windows 8

Köra programportalen med Windows 8 1 (8) Köra programportalen med Windows 8 Landstinget i Uppsala län 2 (8) Innehåll 1 Versioner...2 2 Bilagor...2 3 Syfte...3 4 Förutsättningar...3 5 Tillvägagångsätt...4 Bilaga...7 1 Versioner 0.1 Dokument

Läs mer