Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall"

Transkript

1 Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall 13

2 EL-Vis Originalet sedan 1995! EL-Vis - Dataprogram för elproffs, används av tusentals nöjda kunder från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder är elinstallationsföretag, elkonsulter, tillverkande industrier, kommuner, landsting, energibolag, utbildningsföretag och branschorganisationer. EL-Vis Info ÖVER BOKSI DOR ANP ASSAT FÖ R EL BR ANSC HEN. MASSO R AV FR ÅGO R OC H SV AR. ELINST ALL AT IO NSREGLER NA INGÅR. ALL TID UPPDATERAD. EL-Vis Kabel BERÄK NA BELASTNING SFÖ RMÅG A, SP ÄNNI NG SFALL OCH U T LÖ SNINGSVIL LKO R I EN OCH SAMMA ARBE TSYT A P Å ETT SNABB T OC H E N KEL T SÄTT. ALL T E NLIG T SVENSK ST ANDARD. EL-Vis Mall SP AR TI D OC H PENG AR G E NOM AT T ANV ÄND A EL-VIS MALL SOM ÄR E TT DOKUME NTM ALL S SY STEM MED NÄRMARE 300 M ALL AR

3 Fungerande miljöer OPERAT IVSY STEM Windows 8/7/Vista/XP (32- och 64 bitars) Det finns ingen särskild nätverksinstallation men däremot är det inga problem att köra programmet via t.ex. en terminalserver eller Citrix. Det enda som krävs är.net Framework 3.5 och en giltig licensnyckel OFFICEPROG RAM (NÖDVÄ ND IGT FÖ R EL-VIS MALL) Microsoft Office 2013/2010/2007/2003 Värt att veta 1) EL-Vis BEHÖVER I NTE installeras på datorn a) Det räcker med att lägga programmappen på valfri plats och köra programmet. Självklart krävs giltig licens. 2) EL-Vis SKRI VER I NTE i några register 3).NET 3.5 KRÄVS för att köra EL-Vis 4) Du BEHÖVER I NTE vara lokal administratör för att uppdatera a) Det RÄCKE R med fullständiga rättigheter till endast EL-Vis katalogen Uppdateringar EL-Vis uppdateras automatiskt via internet vilket gör att man som årsabonnemangskund alltid kan vara säker på att man har den senaste information och den senaste programvaran. INGA ADMINI STR AT ÖRSR Ä TTIG HETE R KR ÄVS UT AN E ND AST SKR IV- OC H ÄND R AR ÄTTI GHE TER TILL EL-VI S K AT ALOGE N

4 EL-Vis Info Marknadens mest sålda och kompletta informationsprogram Anpassat för elbranschen Innehåller SS Utgåva 2 Över boksidor Över 200 Frågor & Svar Samla dina standarder direkt i programmet EL-Vis Info är ett informationsprogram som ska göra det enkelt för dig som arbeta inom elbranschen att söka upp väsentlig information som är nödvändig för arbetet. Programmet innehåller över boksidor med allt ifrån lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd, frågor & svar m.m. Med EL-Vis årsabonnemang håller du dig uppdaterad med den senaste informationen och du kan känna dig helt trygg med att i EL-Vis Info finns det senaste informationen tillgänglig när du behöver den. Elinstallationsreglerna (utgåva 2) ingår.

5 Dokument Under fliken DOKUMENT finns all information i form av lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder, broschyrer, allmänna råd m.m. Samtliga dokument visas som PDF-format i den integrerade PDF-läsaren (ingen extern PDF-läsare behövs). Hitta rätt information genom filtrering I EL-Vis finns det en sökfunktion som har till uppgift att filtrera de över PDF:er som finns i programmet. Detta för att underlätta för dig som användare att hitta det du söker. Det finns tre sätt att söka på. Alternativen är till för att underlätta sökningen och för att få ett så bra sökresultat som möjligt. Med alla dessa ord Med den exakta frasen Med något av dessa ord

6 Hitta rätt information genom trädet Vet man inte riktigt vad man ska söka på kan man också bläddra sig fram med hjälp av dokumentträdet. I EL-Vis Info är trädet uppdelat i fyra olika kategorier: BÖCKER Under dessa blå böcker finner du alla information så gör du någon sökning i programmet bör dessa vara aktiverade i trädet. ANLÄGGNINGAR Under dessa röda ikoner döljer sig anläggningar i form av AMA koder. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika AMA koder, anläggningstyper. Perfekt om du vet vilken typ av anläggning det är så kommer du få veta vilka standarder du ska ha och vilken övrig information som är viktig att känna till vid just den anläggningstypen. BYGGNADE R Under dessa gula byggnader döljer sig olika typer av byggnadstyper. Här har vi filtrerat ut dokument som döljer sig under de blå böckerna i olika byggnadstyper. Perfekt om du t.ex. vet vilket typ av rum du ska arbeta i. CE-MÄRK NI NG Under dessa CE-märkningsikoner döljer sig olika typer kategorier som handlar om CEmärkning. Här har vi filtrerat ut dokument från de blå böckerna som rör endast CEmärkning.

7 Övriga användbara funktioner Utöver fliken Dokument i EL-Vis Info, finns det en rad tilläggsfunktioner SS utg. 2 Elinstallationsreglerna ingår med komplett text i EL-Vis Info. Standarden går att finna under fliken DOKUMENT men har också en egen flik där vi har förenklat sökningen i just denna så kallade BIBEL. Under denna flik är det enklare att arbeta med standarden då det finns en enkel, snabb begreppssökning som i realtid sorterar ut de avsnitt som det ord som sökningen har gjorts på innehåller. Med andra ord är det väsentligt mycket snabbare att hitta här än i boken. Frågor & Svar Under fliken FRÅGOR & SVAR går det finna välbehövlig hjälp som kan underlätta i arbetet att finna den information som eftersöks. Frågorna finns i hundratals och kommer bara bli fler och fler. Här går det att finna frågor och svar om: Arbete på elanläggningar Behörighet CE-märkning Elinstallationsreglerna Elmateriel Högspänning Starkström Etc

8 Formelsamling Formelsamlingen innehåller bl.a. följande formler: Belysningsstyrka, Impedans, Effekt, Rumsindex, Spänningsfall, Kortslutningsströmmar, Ljusflöde m.m. Formler visas med sina originaltecken. I en speciell beräkningsdel av formuläret anges de parametrar som är aktuella för den valda formeln. Fyll i värdena och programmet utför beräkningen. Det framräknade värdet visas längst ner i formuläret. Tabeller Följande tabeller är inkluderade i EL-Vis Info: Belastningsdimensionering bostäder Effekt i kw till strömstyrka i A Effektomvandling Energikvivalenter Energiomvandling Glödlampor Halogenlampor, lågvolt och nätspänning Högtrycksnatriumlampor, teknisk data Kapslingsklasser 1(2) Kapslingsklasser 2(2) Klimatdata Kvicksilverlampor, teknisk data Lysrör och kompaktlysrör, teknisk data Metallers egenskaper Metallhalogen, teknisk data Värmeisolering, U-värde Symboler för märkning av trafikarmaturer

9 EL-Vis Kabel Sveriges mest använda kabeldimensioneringsprogram Undvik att dimensionera fel Enligt svensk standard Spar tid Dokumentationen på köpet EL-Vis Kabel är ett kabeldimensioneringsprogram för ledningsdimensionering av märkspänning, högst 1 kv, som gör det enkelt att beräkna belastningsförmåga, skydd mot kortslutning samt att utföra beräkningar av utlösningsvillkoret. Programmet är uppbyggt och utför beräkningar i överensstämmelse med Svensk Standard. EL-Vis Kabel inkluderar bland annat: Beräkning av belastningsförmåga enligt SS utgåva 6 Kontroll av utlösningsvillkoret enligt SS Beräkning av spänningsfallet samt spänningsfall i kedja Sammanställning av beräknade ledningar i samma nät i kabellista Räkna med säkringar med olika utlösningstider (5s, 0,4s, 0,2s), dvärgbrytare eller effektbrytare Professionella utskrifter Möjlighet att skapa enlinjeschema (huvudledningsschema, stigarschema) som är direkt kopplat till kabelberäkningen Utskriftsfunktioner för fulländad dokumentation.

10 Beräkning av belastningsförmåga EL-Vis Kabel kan dimensionera en kabel med hänsyn till belastningsförmåga med skydd mot överlast enligt SS Att dimensionera kablar med hänsyn till belastningsförmåga, syftar till att skydda ledningar mot överlast. Skyddet mot kortslutning beräknas i UTLÖSNINGSVI LL KO RET. Genom att välja kabeltyp, typ av skydd samt skyddets storlek kan en beräkning av belastningsförmåga göras på bara några få klick. I Exemplet nedan har en EKKJ/FKKJ valts med en 25 A säkring som överlastskydd. Resultatet blir en area på 6/6, en total korrektionsfaktor på 0,78 och ett totalt korrigerat strömvärde på 33,54 A.

11 Beräkning av spänningsfall Genom att fortsätta på föregående exempel går det snabbt och enkelt att räkna fram spänningsfallet också (aktivera beräkning av spänningsfall, fyll i kabelns längd och fyll i en ström eller effekt under rutan belastningsuppgifter). Självklart går det bra att beräkna spänningsfall utan att ha gjort en belastningsberäkning innan. I exemplet nedan anges en 38 meter lång kabel samt en ström på 18 A. Resultatet blir ett spänningsfall på 0,92 % vilket är acceptabelt.

12 Beräkning av utlösningsvillkor Förutom att ledningar måste dimensioneras så att de inte blir för varma p.g.a. överlast gäller också enligt ELINSTALL ATIO NSRE GLER NA att de måste vara skyddade mot kortslutning och jordslutning. Dessa beräkningar benämns UTLÖSNI NG SVILLKO RET och handlar till stor del om att se till att kretsen inte har för stor impedans så att kortslutnings-/jordslutningsströmmen blir för låg. Med för låg felström tar det för lång tid innan skyddet löser ut. För lång utlösningstid kan orsaka såväl personsom egendomsskador. Impedansen i matningspunkten och ledningslängden är avgörande för totala impedansen. Därför blir dessa beräkningar ofta beräkning av max tillåten ledningslängd. För att kunna göra beräkningen måste impedansen i den matande ändan av ledningen vara känd. I exemplet nedan, som är en fortsättning på föregående, har 5 mω i förimpedans samt 20 ka i kortslutningsström angetts. Ett kortslutningsskydd i form av en 0.4 s säkring har också valts. Resultatet blir en max tillåten ledningslängd på 180 meter, total impedans på 256,5 mω samt en kortslutningsström på 1,96 ka.

13 Enlinjeschema I EL-Vis Kabel finns möjligheten att kunna rita upp ett enlinjeschema, även kallat huvudledningsschema eller stigarschema. Den stora fördelen med detta är att användaren får en bra överblick över värdena för respektive krets. Det blir även enklare att strukturera upp ett projekt som består av flera kretsar (se bild nedan). Modulerna ENLINJESC HEM A och KABEL hör ihop och är en del av varandra. Ändras något i en krets i kabeldimensioneringsmodulen ändras även värdena i kretsen under enlinjeschemat. Öppnas en krets i enlinjeschemat kommer den att öppnas i kabeldimensioneringsmodulen.

14 Spänningsfall i kedja SP ÄNNING SFALL I KE DJ A är en separat modul till skillnad från KABEL och ENLINJESC HEMAT som är sammankopplade. Däremot går det bra att importera ett enlinjeschema för att undvika att behöva fylla i uppgifter två gånger.

15 EL-Vis Mall Dokumentera lätt och rätt Närmare 300 färdiga dokumentmallar Spar tid VI gör mallarna åt dig EL-Vis Mall är ett komplett dokumentmallsystem med närmare 300 färdiga mallar anpassat för eloch telebranschen. Mallarna är uppbyggda i Microsoft Word och Excel. EL-Vis Mall är kompatibelt med Office 2013/2010/2007/2003. Det fungerar till viss del med Open Office, men inte klockrent. Mallarna är enkla att fylla genom tydliga formulärfält. Självklart går det bra att ändra i mallarna om egna anpassningar önskas (bara att ta bort dokumentskyddet). Med EL-Vis årsabonnemang kommer du få nya mallar, uppdatering av befintliga samt möjlighet att ta kontakt med oss om du saknar en mall så gör vi den åt dig. Då kan du spendera de timmarna till att vara ute hos dina kunder och tjäna pengar istället.

16 Innehåll i EL-Vis EL-Vis Mall består av närmare 300 färdiga dokumentmallar för dig som arbetar inom el- och telebranschen. Majoriteten av mallarna berör dig inom elbranschen. Mallarna är gjorda i Word- och Excelformat och ska vara ett bra hjälpmedel för dig och din organisation. Saknas en mall säger man bara till oss så skapar vi den åt dig. ADMINIST RATIO N Körjournal ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöplan Protokoll för skyddsrond Riskbedömning entreprenad Riskbedömning projektering allmän Riskbedömning projektering installation BESIK TNINGSUTL ÅT ANDE OCH E NT REPRE NADER Besiktningsutlåtande Efterbesiktning

17 Elbesiktning vid köp/överlåtelse Förbesiktning Garantibesiktning Slutbesiktning Entreprenader Anbud elarbeten Anmälan om avvikelse Avvikelserapport Dagbok Anläggningsintyg för elanläggning Offert elarbeten Prestationsrapport ÄTA-arbeten Överenskommelse ROT-arbeten CE-MÄRK NI NG CE-märke CE-märke för installationer Installationsintyg CE-märkning EG-försäkran om överensstämmelse Original Enligt EMC Enligt LVD Riskbedömning Övrigt Enligt EMC & LVD Avseende maskindirektivet sammansatt maskin Riskbedömning Checklista riskbedömning AF-text Anbudstext Ansvarsfördelning Fullmakt Förfrågan - Offerter Pärmregister Tillverkningsdokumentation Uppdragsbekräftelse Översikt över maskiner

18 ELSÄKE RHE T Delegering Anvisningar Delegering av elansvar 1 Delegering av elansvar 2 Delegering av rätten att utföra begränsade elarbeten Delegering av rätten att utföra elarbeten Delegering av kontrollansvar Elarbetsansvarig - Egna arbeten Elarbetsansvarig - Flera montörer Kopplingssedel/Arbetsbevis/Driftbevis FÖR- OCH FÄRD IG ANM ÄL AN För- och färdiganmälan Färdiganmälan flerbostadshus Delegering av rätt att underteckna anmälan av elinstallationsarbete FÖRTECKNI NG AR OC H L I S T OR Allmän bilaga Armaturspecifikation Distributionslista Kabellista Ritningsförteckning Allmän bilaga Kabellista GRUPP FÖRTECKNI NG AR Gängsäkringscentraler Gängsäkringscentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Gängsäkringscentraler - Med kolumn för kabelnummer Normcentraler Normcentraler - Med instruktion för jordfelsbrytare Normcentraler - Med kolumn för kabelnummer INDU STR IELLA ELANL ÄGG NI NG AR Dokumentlista Inre förbindningstabell Kabeltabell

19 Objektlista Objektlista huvuddokument Signallista Yttre anslutningstabell Yttre förbindningstabell JORDFELSBR YT ARE Checklistor Checklista jordfelsbrytarinstallation Instruktioner Gängsäkringscentraler Normcentraler KONTROLL Egenkontroll av elanläggning Egenkontroll av elanläggning (medelstor) Egenkontroll av elanläggning (mindre) Dokumentation av elektriska starkströmsanläggningar enligt ELSÄK-FS KV ALITETSM ALL AR Avvikelserapport Bilaga kontrollprogram Dokumentlista egenkontrollplan Granskning av dokumentation Kontrollplan enl PBL Kontrollrapport Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 Kvalitetsplan Kvalitetssäkringsprogram ISO 9001:1994 Kvalitetssäkringsprogram konsulter ISO 9001:1994 MATERIEL/RETURSE DEL Materielsedel Retursedel PROTO KOLL Kontroll före idrifttagning Installation av jordfelsbrytare Installation av uttag och eventuellt jordfelsbrytare

20 Mindre installationer Större installationer Överlämning av anläggning Överlämning av anläggning A4 Överlämning av anläggning A5 Batteriurladdningsprov avbrottsfri kraft Belastningsprov på reservkraft Driftprov på elmotorer Funktionsprovning Isolationsmätning starkström Isolationsmätning tele Kontroll av potentialutjämningsledarens kontinuitet Kontroll av skyddsjordning Kontroll av skyddsjordningens kontinuitet Ledningslista för dimensionering och säkring Mätning av jordtagsresistans Nödbelysning med inbyggt aggregat Nödbelysning med inbyggt aggregat samt självtestsystem Nödbelysning - centrala batterisystem med tillhörande armaturer Nödbelysningskontroll Provning av jordfelsbrytare Reläprov Stötprovning Test av jordfelsbrytarfunktion Test av nödstoppsfunktion Uppmätta värden för belastning och utlösningsvillkor TELE- OCH L ARMANL ÄGG NI NG AR Nätschema Nätschema A3 L Nätschema A4 L Nätschema A4 S Symbolförteckning nätschema Teleregistrering enligt SS utgåva 6 Anslutningskort Fiber och Mikrokanalisation Förbindningsschema Förbindningstabell 1

21 Förbindningstabell 2 Förbindningstabell för Yttre Nät Fördelningslista Kabel- och kanalistationslista Monteringsritning sida 1 Monteringsritning sida 2 Panelkort Plintkort upp till 100 par Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 1 Plintkort upp till 20 ledarparter alternativ 2 Stycklista Klass A Stycklista Klass B Teleregistrering enligt tidigare standarder (upphävda ) Apparatlista Förbindningsschema Förbindningstabell Monteringsritning ställ Monteringsritning Panelkort 3x8 Panelkort 4x8 Plintkort Ställförteckning Anläggningsintyg för larmanläggningar Förbindningsschema

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

Så här använder du. Erik Eliasson 2009

Så här använder du. Erik Eliasson 2009 Så här använder du Bb Bb Erik Eliasson 2009 1 Gratis eller inte? finns i två versioner varav den ena är gratis. I gratisversionen ingår Kontaktregister, Brev och offerter, Anteckningar, Att göra-lista

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer