Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse"

Transkript

1 OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller

2 1

3 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Disposition 5 Övergripande mål och strategier 6 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 8 Systematiskt förbättringsarbete 10 Riskanalys 10 Omvårdnad Gävles framtida arbete med riskanalyser 10 Avvikelsehanteringssystem 11 Medicinska och sociala avvikelser Synpunkter och klagomål under Personalens rapporteringsskyldighet vid vårdskador och missförhållanden Omvårdnad Gävles framtida avvikelsehantering 14 Egenkontroll och uppföljning 15 Omvårdnad Gävles framtida arbete med egenkontroller 15 Utveckling och förbättring 16 Samverkan för att förebygga vårdskador 18 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete aktiviteter och åtgärder Avvikelsemodul 19 Läkemedel 19 Kvalitetsregister 19 Samverkan 20 Utbildningsinsatser 21 Övriga aktiviteter och åtgärder 22 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utfall Uppföljning av styrkort 23 Uppföljning av månadsrapporter 25 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 27 Öppna jämförelser äldreomsorg 29 Öppna jämförelser funktionsnedsättning 31 Socialstyrelsens äldreguide 35 Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar 36 Nattfasta på vård- och omsorgsboende 37 Kvalitetsrevisioner och avtalsuppföljningar 37 MAS årliga tillsyn och enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och patientsäkerhet 37 Referenser 39 2

4 Sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) årligen upprätta en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas utöver patientsäkerhetsberättelsen. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Omvårdnad Gävle beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument. Omvårdnad Gävle är en uppdragsorienterad organisation med formulerade samhällsuppdrag och kunduppdrag. I dessa uppdragsformuleringar beskrivs vilka krav som ställs på de tjänster som Omvårdnad Gävle tillhandahåller. Kraven härrör från såväl lagar och föreskrifter som från omvårdnadsnämndens prioriteringar. Uppföljning av i vilken utsträckning kraven uppfylls sker löpande. En förutsättning för att kunna leverera god kvalitet och hög patientsäkerhet är ett systematiskt förbättringsarbete. Detta arbete är uppbyggt kring riskanalyser, utredning av avvikelser och egenkontroller. Den systematiska uppföljningen av samhällsuppdraget för år 2013, förvaltningens egenkontroll, omfattade följande: Uppföljning av styrkort Månadsrapporter Redovisning av resultat i Socialstyrelsens äldreguide Redovisning av resultat i Öppna jämförelser Redovisning av resultat i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Redovisning av resultat i Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar Kvalitetsrevisioner Avtalsuppföljningar Nattfastemätningar MAS årliga tillsyn och enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och patientsäkerhet 3

5 Inledning Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft. I föreskrifterna framgår hur en så kallad patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 i Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vara utformad. Vidare lämnas ett allmänt råd om att vårdgivare som omfattas av SOSFS 2011:9 utöver patientsäkerhetsberättelsen även bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I SOSFS 2011:9 definieras kvalitetsbegreppet som i vilken grad uppsatta krav och mål uppfylls. Denna kvalitetsdefinition utgör utgångspunkten för Omvårdnad Gävles syn på kvalitetsbegreppet. Omvårdnad Gävle har valt att ta fasta på hur kvalitet kan ses i relation till de olika delarna i den så kallade effektkedjan (se figur 1). Effektkedjan består av fyra steg; resurser, aktiviteter, prestationer och effekter (Statskontoret 2011). Omvårdnad Gävle sätter de olika delarna i effektkedjan i relation till tre huvudsakliga kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet: Strukturkvalitet i vilken grad egenskaperna hos verksamhetens resurser uppfyller uppställda krav Processkvalitet i vilken grad egenskaperna hos verksamhetens aktiviteter uppfyller uppställda krav Resultatkvalitet i vilken grad de egenskaperna hos verksamhetens prestationer uppfyller uppställda mål samt i vilken mån effekterna av verksamheten leder till måluppfyllelse. Skillnaden mellan kvalitet i relation till prestationer respektive effekter är viktig då det handlar om två olika slags resultatkvalitet. Figur 1. Effektkedjan. Uppföljning av krav Uppföljning av krav Uppföljning av mål Uppföljning av mål Då patientsäkerhet är ett av de viktigare kraven och målsättningarna inom den kommunala vården och omsorgen är en god patientsäkerhet en förutsättning för en god kvalitet. En god kvalitet förutsätter dock att även andra krav och mål uppfylls vid sidan av patientsäkerheten. I linje med detta konstaterar Socialstyrelsen, i en kommentar till SOSFS 2011:9, att skillnaden mellan kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna ligger i omfattningen av desamma. En kvalitetsberättelse ska beskriva kvaliteten i vården och omsorgen ur flera 4

6 olika aspekter, varav patientsäkerhet är en. Socialstyrelsen konstaterar att en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan upprättas i ett och samma dokument, förutsatt att de i PSL och SOSFS 2011:9 föreskrivna uppgifterna går att utläsa ur densamma (Socialstyrelsen 2012, s 37). Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Omvårdnad Gävle beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument. Det finns vissa krav och råd rörande innehållet i en sådan kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse. Det ska/bör framgå: hur patientsäkerheten och kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur ansvaret rörande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor har varit organisatoriskt fördelat (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur patientsäkerhetsarbetet och arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och för att säkra verksamhetens kvalitet (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) hur samverkan enligt 4 kap. 6 har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur risker har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur rapporter från personalen rörande patientsäkerhet och kvalitet har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten och kvaliteten har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 PSL under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) vilka resultat som har uppnåtts (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) Disposition Den föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är disponerad på följande sätt. Först beskrivs de övergripande målen och strategierna för Omvårdnad Gävles verksamhet. Därefter redovisas hur det organisatoriska ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat. Efter detta beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet är uppbyggt inom förvaltningen. I denna beskrivning ingår redogörelser för hur arbetet med riskanalyser ska ske, hur avvikelser och klagomål ska hanteras, hur förvaltningen ska arbeta med Lex Sarah och Lex Maria samt hur strukturen för egenkontroll och uppföljning ska se ut. Vidare beskrivs hur förbättrings- och 5

7 utvecklingsarbete bedrivs inom Omvårdnad Gävle och hur samverkan sker i syfte att förebygga vårdskador. Efter dessa beskrivningar av de strukturer som ligger till grund för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Omvårdnad Gävle följer en redovisning av vilka aktiviteter, åtgärder och uppföljningar som genomförts under Avslutningsvis redovisas utfallet av den samlade uppföljningen av kvalitetsavvikelser under 2013 samt vissa underlag från den förvaltningsövergripande egenkontrollen för Övergripande mål och strategier Omvårdnad Gävle är en uppdragsorienterad organisation med formulerade samhällsuppdrag och kunduppdrag. I dessa uppdragsformuleringar beskrivs vilka krav som ställs på de tjänster som Omvårdnad Gävle tillhandahåller. Kraven härrör från såväl lagar och föreskrifter som från omvårdnadsnämndens prioriteringar. Kunduppdragen är i princip grundade på beslut om bistånd enligt SoL och/eller beslut om insatser enligt LSS. Dessa beslut fattas av biståndshandläggare vid myndighetsenheten. Utöver insatser med beslut enligt SoL och LSS ansvarar Omvårdnad Gävle även för förebyggande verksamhet inklusive anhörigstöd och, sedan 2013, för hemsjukvårdsinsatser. Samhällsuppdraget preciseras i nämndens och förvaltningens verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen består av olika delar som är nära relaterade till varandra och binds ihop av ett långsiktigt förbättringsprogram: Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan (fyraårig). Rullande förbättringsprogram (fyraårigt). Internbudget med styrkort på både nämnds- och verksamhetsnivå. Styrkortet består av mätbara mål för aktuellt år. Långsiktig strategisk planering i form av olika sektorsplaner till exempel för boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. I omvårdnadsnämndens verksamhetsplan återfinns övergripande målformuleringar för Omvårdnad Gävle. Dessa målformuleringar är kopplade till de fyra perspektiven i omvårdnadsnämndens balanserade styrkort: Medborgare och brukare. Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet. Medarbetare. Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som arbetsgivare. Hållbart samhälle. Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en 6

8 ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ekonomi. En ekonomi i balans. I det fyråriga förbättringsprogrammet återfinns de olika aktiviteter som krävs för att de övergripande målen ska uppnås. Att förbättringsprogrammet är på fyra år möjliggör en koppling mellan kortsiktiga och mer långsiktiga projekt och aktiviteter. Dessa långsiktiga förbättringar är samtidigt och som regel delar av nämndens strategiska planer som berör framtida tjänsteutbud och dess förutsättningar. 7

9 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet I detta stycke beskrivs roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Omvårdnad Gävle. Omvårdnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälsooch sjukvårdslagen (HSL) när det gäller personer som är 18 år och äldre 1. Nämnden har ett övergripande ansvar för att det finns ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Nämnden fastställer övergripande mål för verksamheten och följer upp målen inom ramen för balanserad styrning. Som ett led i detta rapporteras kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen årligen till nämnden. Förvaltningschefen fastställer riktlinjer och rutiner kopplade till de mål och krav som lagstiftningen och omvårdnadsnämnden ställt upp. Förvaltningsledningen ska ha en god insyn och informeras i det kvalitetsarbete som bedrivs. Som ett led i detta följs nämndens mål i månadsrapportering och styrkort. Kvalitetsledningssystemet förvaltas av kvalitetscontrollern som ansvarar för att utveckla detsamma på central nivå och rapportera systemets prestanda till förvaltningsledningen för granskning och underlag för förbättringar. Förvaltningsledningen värderar om ledningssystemet är tillräckligt och effektivt. Planerings- och utvecklingsenheten har rollen som beställare och kravställare gentemot såväl utförare i kommunal regi som externa utförare. Enheten ansvarar för att ta fram underlag för mål och resursfördelning inom ramen för omvårdnadsnämndens samhällsuppdrag. Dessutom medverkar enheten vid upphandlingar och genomför kvalitetsuppföljningar. Inom ramen för omvårdnadsnämndens kunduppdrag utreder och beslutar myndighetsenheten om insatser till enskilda samt har tillsynsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Kunduppdragen följs upp löpande; exempelvis finns ett löpande uppföljningsansvar för fattade biståndsbeslut. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har rollen som kravställare gentemot såväl utförare i kommunal regi som externa utförare i den verksamhet som en kommun bedriver enligt 18 och 18a i HSL. MAS arbetar fortlöpande med att upprätthålla, utveckla, styra och rapportera till omvårdnadsnämnden 1 Den 1 februari 2013 tog Gävle kommun över ansvaret för hemsjukvården i kommunen. Detta innebär att omvårdnadsnämnden numer ansvarar för sådana hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till hemsjukvårdspatienter över 18 år som utförs av sjuksköterskor/distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 8

10 hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamheterna. Uppföljningen ska ske löpande och via den årliga kvalitetstillsynen som genomförs av MAS, verksamhetschef HSL samt kvalitetscontroller vid planerings- och utvecklingsenheten. Verksamhetschef HSL ansvarar för att tillhandahållna tjänster uppfyller de målsättningar och krav som ställts upp av omvårdnadsnämnden, lagstiftning och föreskrifter i den verksamhet som en kommun bedriver enligt 18 och 18a i HSL. Första linjens chef ansvarar för att de tillhandahållna tjänsterna uppfyller de målsättningar och krav som ställts upp av omvårdnadsnämnd, lagstiftning och föreskrifter. Verksamheterna genomför löpande egenkontroller för att säkerställa att beställningar utförs och att genomförandeplaner är uppdaterade. 9

11 Systematiskt förbättringsarbete Det ovan beskrivna arbetet med övergripande mål och strategier utgör utgångspunkten för Omvårdnad Gävles systematiska arbete med kvalitetsförbättringar. Arbetet i sig är uppbyggt kring riskanalyser, utredning av avvikelser och egenkontroller. Det systematiska kvalitetsförbättringsarbetet ska betraktas som en ständigt pågående process. Nedan beskrivs kortfattat hur Omvårdnad Gävle har arbetat med riskanalyser, utredningar av avvikelser och egenkontroller under Då strukturen för det systematiska förbättringsarbetet inom Omvårdnad Gävle är under utveckling beskrivs även, under respektive rubrik, strukturen för det framtida arbetet med riskanalyser, utredningar av avvikelser och egenkontroller. Riskanalys I Patientsäkerhetslagen poängteras vikten av preventionsarbete. Riskanalyser ska därför utföras i förebyggande syfte för att identifiera svagheter och brister som skulle kunna bidra till att uppställda krav och målsättningar inte uppfylls. Under 2013 har riskbedömningar på individnivå gjorts efter fastställda tidsintervall inom ramen för kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD. Sjuksköterska/distriktssköterska inom verksamheten har ansvarat för genomförandet. Riskbedömningar på individnivå har även gjorts på förekommen anledning, exempelvis då personal uppmärksammat förändringar i kunds beteende, sinnesstämning, eller då kund uttryckt konkreta självmordstankar. Riskanalyser i samband med verksamhetsförändringar har genomförts i enlighet med förvaltningens rutin för riskbedömning och konsekvensanalys vid förändrad verksamhet. Ansvaret för att initiera och genomföra dessa riskanalyser ligger på berörd verksamhetschef. Riskanalyserna genomförs i följande steg; (1) precisera den planerade förändringen, (2) gör en riskbedömning, (3) åtgärda och gör en handlingsplan samt (4) kontrollera genomförda åtgärder. Omvårdnad Gävles framtida arbete med riskanalyser I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att riskanalyser inom Omvårdnad Gävle i framtiden ska genomföras både på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå. Verksamhetens riskanalys ska genomföras dels på individnivå dels på verksamhetsnivå. Riskanalys på individnivån ska genomföras för att förebygga skador för den enskilde kunden. Riskanalys på verksamhetsnivån ska genomföras både gällande befintliga processer och i samband med verksamhetsförändringar. 10

12 Förvaltningens riskanalys ska ske i samband med den interna kontroll som genomförs i enlighet med bestämmelserna i 6 kap 7 kommunallagen. Avvikelsehanteringssystem Inom Omvårdnad Gävle finns rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda de bakomliggande orsakerna. De vidtagna åtgärdernas effekt ska följas upp. Systemet är uppbyggt för att hantera medicinska avvikelser och sociala avvikelser som rapporterats av personal samt synpunkter och klagomål som framförts av kunder, närstående, medborgare eller andra externa parter. Parallellt finns strukturer för att hantera missförhållanden och risker för missförhållanden inom verksamheten (Lex Sarah) samt inträffade allvarliga skador/sjukdomar och risker för allvarliga skador/sjukdomar (Lex Maria). Medicinska och sociala avvikelser 2013 Från och med andra kvartalet 2012 ska verksamheterna registrera och hantera medicinska avvikelser och sociala avvikelser i en avvikelsemodul i verksamhetssystemet Treserva. I tabell 1 redovisas avvikelsestatistik för perioden Det bör noteras att det troligtvis finns en underrapportering av framförallt sociala avvikelser i Treserva, varför siffrorna i tabell 1 bör tolkas med försiktighet. 11

13 Tabell 1. Avvikelser registrerade i verksamhetssystemet Treserva under perioden Avvikelse Ordinärt boende VoB BoS Hemsjukv. PASS Summa Medicinska avvikelser Läkemedel - ej givet Läkemedel felaktig Läkemedel - kund avstår Behandling - utebliven Behandling felaktig Behandling - kund avstår Vårdrelaterad infektion Trycksår Fall med höftbyxa Fall utan höftbyxa Självmord eller självmordsförsök Sociala avvikelser Avvikelser som avser både social och medicinsk verksamhet Insats - ej utförd Insats - felaktigt utförd Upprepade avsägelser/icke önskvärda händelser Hot eller våld av medboende Sekretessbrott Övrigt SUMMA

14 Synpunkter och klagomål under 2013 I tabellerna 2 och 3 redovisas centralt registrerade synpunkter och klagomål, det vill säga sådana synpunkter och klagomål som är diarieförda hos Omvårdnad Gävle. Här kan det handla om såväl synpunkter och klagomål rörande individer som andra mer övergripande synpunkter och klagomål. Det bör dock noteras att det under 2013 har funnits andra kanaler för att lämna synpunkter och klagomål på Omvårdnad Gävles verksamheter. Då denna rapportering är mycket ofullständig redovisas dessa synpunkter och klagomål inte här. Tabell 2. Antal centralt registrerade synpunkter och klagomål (beröm exkluderat) fördelade efter verksamhet Omvårdnad Gävle Externa utförare Totalt Hemtjänst Äldreboende Psykiatrin 1-1 Boende och stöd Förebyggande Biståndsenheten 5-5 Pass PFV 2-2 Omvårdnad Gävle TOTALT Tabell 3. Antal centralt registrerade synpunkter och klagomål (beröm exkluderat) fördelade efter kategori Klagomål avseende Antal Utförande 21 Bemötande 19 Tillgänglighet 4 Information 4 Annat 15 Personal 14 Policy/regler - Taxa/kostnader - TOTALT 77 Personalens rapporteringsskyldighet vid vårdskador och missförhållanden 2013 Enligt 13 kap. 2 SoL och 24 a LSS är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden inom verksamheten. Rapporteringsskyldigheten gäller för alla personer inom nämndens verksamhet och går konkret ut på att rapportera till närmaste chef. För varje sådan Lex Sarah-rapport genomförs en Lex Sarah-utredning. I de fall där en Lex Sarahutredning kommer fram till att ett allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande har förekommit, upprättar medicinskt ansvarig 13

15 sjuksköterska en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom 80 Lex-rapporter från Omvårdnad Gävles egenregi, varav tre resulterade i Lex Sarah-anmälningar till IVO. När det gäller externa utförare åligger det varje vårdgivare att själv utreda och eventuellt anmäla Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälningsskyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) samt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) gäller för samtliga verksamheter som bedriver hälsooch sjukvård inom Omvårdnad Gävle. Inom Omvårdnad Gävle är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som tar beslut om anmälan enligt Lex Maria ska ske till IVO samt ansvarar för utredning och information till omvårdnadsnämnden. Under 2013 anmäldes två Lex Maria till IVO. Omvårdnad Gävles framtida avvikelsehantering I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att förtydliga hur avvikelsehanteringen ska fungera i framtiden. Omvårdnad Gävles avvikelsehanteringssystem ska hantera kvalitetsavvikelser inom verksamheterna. Med en kvalitetsavvikelse avses fel eller avsteg från krav, planerad insats eller förväntat förlopp som har eller kan innebära men, skada eller olägenhet för kund/er. En kvalitetsavvikelse kan också handla om avsteg från riktlinjer, rutiner eller instruktioner som direkt eller indirekt kan leda till sämre kvalitet 2. En kvalitetsavvikelse kan avse såväl en aktivitet som en utebliven aktivitet. Precis som tidigare ska personal som uppmärksammar en kvalitetsavvikelse rapportera denna. När det gäller synpunkter och klagomål som framförts av kunder, närstående, medborgare eller andra externa parter ska ansvarig handläggare bedöma om synpunkten eller klagomålet är att betrakta som en (eller flera) kvalitetsavvikelser. Om så är fallet ska ansvarig handläggare rapportera avvikelsen/avvikelserna. En upprättad Lex Sarah-rapport ska alltid parallellt registreras som en kvalitetsavvikelse. Parallellt med en utredning/händelseanalys enligt Lex Maria ska, om så inte redan skett, händelsen registreras som en kvalitetsavvikelse. Ansvarig chef ska se till att varje enskild avvikelse analyseras. Ansvarig chef ska även se till att en samlad uppföljning och analys av verksamhetens avvikelser sker. Syftet med denna sammanställning är att synliggöra eventuella mönster och/eller trender bland avvikelserna. Liksom på verksamhetsnivån ska en samlad uppföljning och analys av förvaltningens avvikelser genomföras. Förvaltningschef ansvarar för att den samlade uppföljningen och analysen genomförs. 2 Notera att det kan finnas andra typer av avvikelser som inte hanteras inom ramen för detta avvikelsehanteringssystem, till exempel gällande utförda hemtjänsttimmar, avvikelser från budget etc. 14

16 Egenkontroll och uppföljning Uppföljning och utvärdering inom Omvårdnad Gävle innebär, enligt förvaltningens principer för ledning och styrning, att verksamheten som helhet regelbundet utvärderas och att resultat och måluppfyllelse beträffande kunder, personal, miljö och ekonomi redovisas. Egenkontroll inom Omvårdnad Gävle handlar om att internt granska i vilken utsträckning verksamheten uppfyller uppställda krav och mål rörande kund. Övriga uppföljningsområden beskrivs i andra sammanhang. Egenkontroll ska genomföras inom Omvårdnad Gävles verksamheter med sådan frekvens och sådan omfattning att verksamhetens kvalitet kan säkras. Under 2013 har månadsvisa uppföljningar av utfallen på indikatorerna i verksamheternas styrkort på olika nivåer skett. I uppföljningen ingick också uppföljning av andra nyckeltal och verksamhetsmått som beskriver trendutveckling på kort och längre sikt. Under året har resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar, Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar, Äldreguiden, Öppna jämförelser och andra liknande typer av kommunjämförelser följts upp. Vid tre tillfällen har nattfastan vid Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden följts upp. Vidare har medicinskt ansvarig sjuksköterska genomfört en tillsyn och en enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och säkerhet. Uppföljningar har också skett av omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti, uppdragsbeskrivningar och avtal i kvalitetsrevisioner och avtalsuppföljningar. Omvårdnad Gävles framtida arbete med egenkontroller I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att egenkontroller inom Omvårdnad Gävle, precis som i fallet med riskanalyser, i framtiden ska genomföras både på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå. Verksamhetens egenkontroll ska genomföras dels på individnivå dels på verksamhetsnivå. Egenkontroll på individnivån omfattar medarbetarnas kontroll av det egna arbetet med kund. Egenkontroll på verksamhetsnivån omfattar den kontroll av den egna verksamheten som ansvarig chef genomför. Egenkontroll på verksamhetsnivån innebär: Egenkontroll avseende strukturkvalitet, exempelvis kontroll av att verksamhetens lokala instruktioner är ändamålsenliga Egenkontroll avseende processkvalitet, exempelvis kontroll av att riktlinjer, rutiner och instruktioner följs i verksamheten Egenkontroll avseende resultatkvalitet, det vill säga kontroll av huruvida den egna verksamheten når de mål som ställts upp för densamma Förvaltningens egenkontroll är en del av det som kallas för ledningens genomgång. Underlag för ledningens genomgång är bland annat de rapporter 15

17 och uppföljningar som gjorts enligt nämndens uppföljningsplan och vissa kontroller som gjorts inom ramen för förvaltningens interna kontroll. Även resultat från kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar och Öppna jämförelser kan användas som underlag. Egenkontroll på förvaltningsnivån innebär: Egenkontroll avseende strukturkvalitet, exempelvis kontroll av att ledningssystemets riktlinjer och rutiner är ändamålsenliga Egenkontroll avseende processkvalitet, exempelvis kontroll av att riktlinjer, rutiner och instruktioner följs i de olika verksamheterna Egenkontroll avseende resultatkvalitet, det vill säga kontroll av huruvida verksamheterna når de mål som ställts upp för desamma Utveckling och förbättring Som nämndes i inledningen finns ett fyrårigt förbättringsprogram i omvårdnadsnämndens verksamhetsplan med olika aktiviteter som krävs för att uppställda mål ska nås. I praktiken kan man tala om ett rullande förbättringsprogram där man kan omprioritera eller lägga till aktiviteter som aktualiserats under året i samband med exempelvis förvaltningens riskanalyser, avvikelsehantering och egenkontroll. Rullande förbättringsprogram finns på alla nivåer och verksamheter inom Omvårdnad Gävle. Figur 2 visar i vilken tidsordning ett systematiskt förbättringsarbete normalt sett genomförs i fyra olika faser; planerande, genomförande, utvärdering och förbättring. Det är dock värt att notera att underlagen till det arbete som sker i förbättringsfasen kan komma fram direkt under samtliga övriga tre faser. Exempelvis kan riskanalyser i planeringsfasen direkt ge underlag för ett förbättringsarbete utan att processen behöver passera genomförande- och utvärderingsfaserna. Detta illustreras i figuren med de långa streckade pilarna. 16

18 Figur 2. Ledningssystemet som ett förbättringshjul. 17

19 Samverkan för att förebygga vårdskador För ökad samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommunerna finns en välfärdsgrupp och till denna finns kopplat vårdkedjegrupper för respektive område (äldre, vuxna och barn). För läkarmedverkan i vård- och omsorgsboende samt hemsjukvården finns avtal upprättade där bland annat samverkan för genomförande av läkemedelsgenomgångar ingår. Upprättande av läkaravtal för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Även i dessa avtal ingår läkemedelsgenomgångar. Utöver den ovan beskrivna löpande samverkan sker samverkan även kopplat till enskilda projekt och aktiviteter. Hur denna typ av samverkan skett under 2013 beskrivs under stycket kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet under 2013 aktiviteter och åtgärder. 18

20 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete aktiviteter och åtgärder 2013 Det fyråriga förbättringsprogram som återfinns i omvårdnadsnämndens verksamhetsplan innehåller olika aktiviteter som krävs för att uppställda mål ska nås. Nedan redogörs för några av de aktiviteter som genomförts under 2013 i detta syfte. Avvikelsemodul I Treserva finns en avvikelsemodul som ska säkerställa att den som är med om en händelse registrerar den. Avvikelsemodulen ska vidare ge stöd att slutföra processen med åtgärder och fånga upp sådana Lex Sarah/Lex Maria som annars hade riskerat att förbli oupptäckta. Under 2013 har ett arbete påbörjats med att se över och kvalitetssäkra avvikelserapporteringen inom omvårdnad Gävle. Detta arbete kommer att fortgå även under Läkemedel Multiprofessionella läkemedelsgenomgångar i samverkan med apotekare och hälsocentralens läkare har genomförts vid 3 särskilda boenden för äldre under 2013, 80 st. Med syfte att öka kunskapen hos omvårdnadspersonalen samt för att säkerställa en säker delegering av sjuksköterskor köpte ett vård- och omsorgsboende in ett webbaserat delegeringstest framtaget av apotekare. Kvalitetsregister Syftet med Senior Alert är att skapa ett systematiskt arbetssätt för att förebygga vårdskador genom att bedöma risker, analysera bakomliggande orsaker, sätta in förebyggande åtgärder samt följa upp dessa. Omvårdnad Gävle uppnådde i den nationella mätningen 2013 en täckningsgrad i Senior Alert på 94 procent gällande riskbedömningar som var högst 12 månader gamla. Det nationella målet var att uppnå en täckningsgrad på över 90 procent. Omvårdnad Gävle har antagit ett eget, mer ambitiöst, mål att uppnå en täckningsgrad på över 90 procent för riskbedömningar som är högst sex månader gamla. Mätt på detta sätt uppnådde Omvårdnad Gävle en täckningsgrad på 77 procent under Under 2013 har arbetet med riskbedömning av munhälsa i Senior Alert fortgått och vid den nationella mätningen hade Omvårdnad Gävle utfört flest riskbedömningar av munhälsa av samtliga kommuner i landet som deltar i Kvalitetsregistret Senior Alert. Under hösten 2013 har Senior Alert även implementerats för individer över 65 år inom avlösningsvistelse, Villa Milbo/Villa Brynäs. Även i denna grupp har riskbedömning av munhälsa i Senior Alert implementerats. Omvårdnad Gävle har fortsatt implementeringen av kvalitetsregistret BPSD, vilket är ett verktyg för att ge god vård och omsorg vid beteendemässiga och 19

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2014 2015-03-18 Lisa Hartung, MAS Ulrika Carlsson, MAS Lena Yngvesson, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden 2015 2016-02-15 Iris Kjellander Ing-Marie Berglund Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål... 2 Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Riktlinje Avvikelseprocess inom hälso- och sjukvård och omsorg

Riktlinje Avvikelseprocess inom hälso- och sjukvård och omsorg 2014-02-03 rev. 2014-03-24 Vö 46/2014 Vv 44/2014 Nf 190/2014 Riktlinje Avvikelseprocess inom hälso- och sjukvård och omsorg Utarbetad för förvaltning Vård och omsorg och förvaltning för funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE STORFORS 2014 2014-01-30 Hans-Bertil Hermansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse år 2012

Patientsäkerhetsberättelse år 2012 1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2012 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer