Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse"

Transkript

1 OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller

2 1

3 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Disposition 5 Övergripande mål och strategier 6 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 8 Systematiskt förbättringsarbete 10 Riskanalys 10 Omvårdnad Gävles framtida arbete med riskanalyser 10 Avvikelsehanteringssystem 11 Medicinska och sociala avvikelser Synpunkter och klagomål under Personalens rapporteringsskyldighet vid vårdskador och missförhållanden Omvårdnad Gävles framtida avvikelsehantering 14 Egenkontroll och uppföljning 15 Omvårdnad Gävles framtida arbete med egenkontroller 15 Utveckling och förbättring 16 Samverkan för att förebygga vårdskador 18 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete aktiviteter och åtgärder Avvikelsemodul 19 Läkemedel 19 Kvalitetsregister 19 Samverkan 20 Utbildningsinsatser 21 Övriga aktiviteter och åtgärder 22 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utfall Uppföljning av styrkort 23 Uppföljning av månadsrapporter 25 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 27 Öppna jämförelser äldreomsorg 29 Öppna jämförelser funktionsnedsättning 31 Socialstyrelsens äldreguide 35 Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar 36 Nattfasta på vård- och omsorgsboende 37 Kvalitetsrevisioner och avtalsuppföljningar 37 MAS årliga tillsyn och enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och patientsäkerhet 37 Referenser 39 2

4 Sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare som bedriver verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) årligen upprätta en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas utöver patientsäkerhetsberättelsen. Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Omvårdnad Gävle beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument. Omvårdnad Gävle är en uppdragsorienterad organisation med formulerade samhällsuppdrag och kunduppdrag. I dessa uppdragsformuleringar beskrivs vilka krav som ställs på de tjänster som Omvårdnad Gävle tillhandahåller. Kraven härrör från såväl lagar och föreskrifter som från omvårdnadsnämndens prioriteringar. Uppföljning av i vilken utsträckning kraven uppfylls sker löpande. En förutsättning för att kunna leverera god kvalitet och hög patientsäkerhet är ett systematiskt förbättringsarbete. Detta arbete är uppbyggt kring riskanalyser, utredning av avvikelser och egenkontroller. Den systematiska uppföljningen av samhällsuppdraget för år 2013, förvaltningens egenkontroll, omfattade följande: Uppföljning av styrkort Månadsrapporter Redovisning av resultat i Socialstyrelsens äldreguide Redovisning av resultat i Öppna jämförelser Redovisning av resultat i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Redovisning av resultat i Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar Kvalitetsrevisioner Avtalsuppföljningar Nattfastemätningar MAS årliga tillsyn och enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och patientsäkerhet 3

5 Inledning Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft. I föreskrifterna framgår hur en så kallad patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 i Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vara utformad. Vidare lämnas ett allmänt råd om att vårdgivare som omfattas av SOSFS 2011:9 utöver patientsäkerhetsberättelsen även bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I SOSFS 2011:9 definieras kvalitetsbegreppet som i vilken grad uppsatta krav och mål uppfylls. Denna kvalitetsdefinition utgör utgångspunkten för Omvårdnad Gävles syn på kvalitetsbegreppet. Omvårdnad Gävle har valt att ta fasta på hur kvalitet kan ses i relation till de olika delarna i den så kallade effektkedjan (se figur 1). Effektkedjan består av fyra steg; resurser, aktiviteter, prestationer och effekter (Statskontoret 2011). Omvårdnad Gävle sätter de olika delarna i effektkedjan i relation till tre huvudsakliga kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet: Strukturkvalitet i vilken grad egenskaperna hos verksamhetens resurser uppfyller uppställda krav Processkvalitet i vilken grad egenskaperna hos verksamhetens aktiviteter uppfyller uppställda krav Resultatkvalitet i vilken grad de egenskaperna hos verksamhetens prestationer uppfyller uppställda mål samt i vilken mån effekterna av verksamheten leder till måluppfyllelse. Skillnaden mellan kvalitet i relation till prestationer respektive effekter är viktig då det handlar om två olika slags resultatkvalitet. Figur 1. Effektkedjan. Uppföljning av krav Uppföljning av krav Uppföljning av mål Uppföljning av mål Då patientsäkerhet är ett av de viktigare kraven och målsättningarna inom den kommunala vården och omsorgen är en god patientsäkerhet en förutsättning för en god kvalitet. En god kvalitet förutsätter dock att även andra krav och mål uppfylls vid sidan av patientsäkerheten. I linje med detta konstaterar Socialstyrelsen, i en kommentar till SOSFS 2011:9, att skillnaden mellan kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna ligger i omfattningen av desamma. En kvalitetsberättelse ska beskriva kvaliteten i vården och omsorgen ur flera 4

6 olika aspekter, varav patientsäkerhet är en. Socialstyrelsen konstaterar att en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse kan upprättas i ett och samma dokument, förutsatt att de i PSL och SOSFS 2011:9 föreskrivna uppgifterna går att utläsa ur densamma (Socialstyrelsen 2012, s 37). Då patientsäkerheten är en central aspekt av kvaliteten på de tjänster som den kommunala vården och omsorgen tillhandahåller har Omvårdnad Gävle beslutat att upprätta kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna i ett och samma dokument. Det finns vissa krav och råd rörande innehållet i en sådan kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse. Det ska/bör framgå: hur patientsäkerheten och kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur ansvaret rörande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor har varit organisatoriskt fördelat (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur patientsäkerhetsarbetet och arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och för att säkra verksamhetens kvalitet (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) hur samverkan enligt 4 kap. 6 har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur risker har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur rapporter från personalen rörande patientsäkerhet och kvalitet har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten och kvaliteten har hanterats (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) hur många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 PSL under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga (SOSFS 2011:9 7 kap 2 ; Socialstyrelsen 2012, s 37) vilka resultat som har uppnåtts (PSL 3 kap. 10, SOSFS 2011:9 7 kap 1 ) Disposition Den föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är disponerad på följande sätt. Först beskrivs de övergripande målen och strategierna för Omvårdnad Gävles verksamhet. Därefter redovisas hur det organisatoriska ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat. Efter detta beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet är uppbyggt inom förvaltningen. I denna beskrivning ingår redogörelser för hur arbetet med riskanalyser ska ske, hur avvikelser och klagomål ska hanteras, hur förvaltningen ska arbeta med Lex Sarah och Lex Maria samt hur strukturen för egenkontroll och uppföljning ska se ut. Vidare beskrivs hur förbättrings- och 5

7 utvecklingsarbete bedrivs inom Omvårdnad Gävle och hur samverkan sker i syfte att förebygga vårdskador. Efter dessa beskrivningar av de strukturer som ligger till grund för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Omvårdnad Gävle följer en redovisning av vilka aktiviteter, åtgärder och uppföljningar som genomförts under Avslutningsvis redovisas utfallet av den samlade uppföljningen av kvalitetsavvikelser under 2013 samt vissa underlag från den förvaltningsövergripande egenkontrollen för Övergripande mål och strategier Omvårdnad Gävle är en uppdragsorienterad organisation med formulerade samhällsuppdrag och kunduppdrag. I dessa uppdragsformuleringar beskrivs vilka krav som ställs på de tjänster som Omvårdnad Gävle tillhandahåller. Kraven härrör från såväl lagar och föreskrifter som från omvårdnadsnämndens prioriteringar. Kunduppdragen är i princip grundade på beslut om bistånd enligt SoL och/eller beslut om insatser enligt LSS. Dessa beslut fattas av biståndshandläggare vid myndighetsenheten. Utöver insatser med beslut enligt SoL och LSS ansvarar Omvårdnad Gävle även för förebyggande verksamhet inklusive anhörigstöd och, sedan 2013, för hemsjukvårdsinsatser. Samhällsuppdraget preciseras i nämndens och förvaltningens verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen består av olika delar som är nära relaterade till varandra och binds ihop av ett långsiktigt förbättringsprogram: Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan (fyraårig). Rullande förbättringsprogram (fyraårigt). Internbudget med styrkort på både nämnds- och verksamhetsnivå. Styrkortet består av mätbara mål för aktuellt år. Långsiktig strategisk planering i form av olika sektorsplaner till exempel för boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. I omvårdnadsnämndens verksamhetsplan återfinns övergripande målformuleringar för Omvårdnad Gävle. Dessa målformuleringar är kopplade till de fyra perspektiven i omvårdnadsnämndens balanserade styrkort: Medborgare och brukare. Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet. Medarbetare. Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som arbetsgivare. Hållbart samhälle. Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en 6

8 ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ekonomi. En ekonomi i balans. I det fyråriga förbättringsprogrammet återfinns de olika aktiviteter som krävs för att de övergripande målen ska uppnås. Att förbättringsprogrammet är på fyra år möjliggör en koppling mellan kortsiktiga och mer långsiktiga projekt och aktiviteter. Dessa långsiktiga förbättringar är samtidigt och som regel delar av nämndens strategiska planer som berör framtida tjänsteutbud och dess förutsättningar. 7

9 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet I detta stycke beskrivs roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Omvårdnad Gävle. Omvårdnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälsooch sjukvårdslagen (HSL) när det gäller personer som är 18 år och äldre 1. Nämnden har ett övergripande ansvar för att det finns ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Nämnden fastställer övergripande mål för verksamheten och följer upp målen inom ramen för balanserad styrning. Som ett led i detta rapporteras kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen årligen till nämnden. Förvaltningschefen fastställer riktlinjer och rutiner kopplade till de mål och krav som lagstiftningen och omvårdnadsnämnden ställt upp. Förvaltningsledningen ska ha en god insyn och informeras i det kvalitetsarbete som bedrivs. Som ett led i detta följs nämndens mål i månadsrapportering och styrkort. Kvalitetsledningssystemet förvaltas av kvalitetscontrollern som ansvarar för att utveckla detsamma på central nivå och rapportera systemets prestanda till förvaltningsledningen för granskning och underlag för förbättringar. Förvaltningsledningen värderar om ledningssystemet är tillräckligt och effektivt. Planerings- och utvecklingsenheten har rollen som beställare och kravställare gentemot såväl utförare i kommunal regi som externa utförare. Enheten ansvarar för att ta fram underlag för mål och resursfördelning inom ramen för omvårdnadsnämndens samhällsuppdrag. Dessutom medverkar enheten vid upphandlingar och genomför kvalitetsuppföljningar. Inom ramen för omvårdnadsnämndens kunduppdrag utreder och beslutar myndighetsenheten om insatser till enskilda samt har tillsynsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Kunduppdragen följs upp löpande; exempelvis finns ett löpande uppföljningsansvar för fattade biståndsbeslut. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har rollen som kravställare gentemot såväl utförare i kommunal regi som externa utförare i den verksamhet som en kommun bedriver enligt 18 och 18a i HSL. MAS arbetar fortlöpande med att upprätthålla, utveckla, styra och rapportera till omvårdnadsnämnden 1 Den 1 februari 2013 tog Gävle kommun över ansvaret för hemsjukvården i kommunen. Detta innebär att omvårdnadsnämnden numer ansvarar för sådana hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till hemsjukvårdspatienter över 18 år som utförs av sjuksköterskor/distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 8

10 hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamheterna. Uppföljningen ska ske löpande och via den årliga kvalitetstillsynen som genomförs av MAS, verksamhetschef HSL samt kvalitetscontroller vid planerings- och utvecklingsenheten. Verksamhetschef HSL ansvarar för att tillhandahållna tjänster uppfyller de målsättningar och krav som ställts upp av omvårdnadsnämnden, lagstiftning och föreskrifter i den verksamhet som en kommun bedriver enligt 18 och 18a i HSL. Första linjens chef ansvarar för att de tillhandahållna tjänsterna uppfyller de målsättningar och krav som ställts upp av omvårdnadsnämnd, lagstiftning och föreskrifter. Verksamheterna genomför löpande egenkontroller för att säkerställa att beställningar utförs och att genomförandeplaner är uppdaterade. 9

11 Systematiskt förbättringsarbete Det ovan beskrivna arbetet med övergripande mål och strategier utgör utgångspunkten för Omvårdnad Gävles systematiska arbete med kvalitetsförbättringar. Arbetet i sig är uppbyggt kring riskanalyser, utredning av avvikelser och egenkontroller. Det systematiska kvalitetsförbättringsarbetet ska betraktas som en ständigt pågående process. Nedan beskrivs kortfattat hur Omvårdnad Gävle har arbetat med riskanalyser, utredningar av avvikelser och egenkontroller under Då strukturen för det systematiska förbättringsarbetet inom Omvårdnad Gävle är under utveckling beskrivs även, under respektive rubrik, strukturen för det framtida arbetet med riskanalyser, utredningar av avvikelser och egenkontroller. Riskanalys I Patientsäkerhetslagen poängteras vikten av preventionsarbete. Riskanalyser ska därför utföras i förebyggande syfte för att identifiera svagheter och brister som skulle kunna bidra till att uppställda krav och målsättningar inte uppfylls. Under 2013 har riskbedömningar på individnivå gjorts efter fastställda tidsintervall inom ramen för kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD. Sjuksköterska/distriktssköterska inom verksamheten har ansvarat för genomförandet. Riskbedömningar på individnivå har även gjorts på förekommen anledning, exempelvis då personal uppmärksammat förändringar i kunds beteende, sinnesstämning, eller då kund uttryckt konkreta självmordstankar. Riskanalyser i samband med verksamhetsförändringar har genomförts i enlighet med förvaltningens rutin för riskbedömning och konsekvensanalys vid förändrad verksamhet. Ansvaret för att initiera och genomföra dessa riskanalyser ligger på berörd verksamhetschef. Riskanalyserna genomförs i följande steg; (1) precisera den planerade förändringen, (2) gör en riskbedömning, (3) åtgärda och gör en handlingsplan samt (4) kontrollera genomförda åtgärder. Omvårdnad Gävles framtida arbete med riskanalyser I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att riskanalyser inom Omvårdnad Gävle i framtiden ska genomföras både på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå. Verksamhetens riskanalys ska genomföras dels på individnivå dels på verksamhetsnivå. Riskanalys på individnivån ska genomföras för att förebygga skador för den enskilde kunden. Riskanalys på verksamhetsnivån ska genomföras både gällande befintliga processer och i samband med verksamhetsförändringar. 10

12 Förvaltningens riskanalys ska ske i samband med den interna kontroll som genomförs i enlighet med bestämmelserna i 6 kap 7 kommunallagen. Avvikelsehanteringssystem Inom Omvårdnad Gävle finns rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda de bakomliggande orsakerna. De vidtagna åtgärdernas effekt ska följas upp. Systemet är uppbyggt för att hantera medicinska avvikelser och sociala avvikelser som rapporterats av personal samt synpunkter och klagomål som framförts av kunder, närstående, medborgare eller andra externa parter. Parallellt finns strukturer för att hantera missförhållanden och risker för missförhållanden inom verksamheten (Lex Sarah) samt inträffade allvarliga skador/sjukdomar och risker för allvarliga skador/sjukdomar (Lex Maria). Medicinska och sociala avvikelser 2013 Från och med andra kvartalet 2012 ska verksamheterna registrera och hantera medicinska avvikelser och sociala avvikelser i en avvikelsemodul i verksamhetssystemet Treserva. I tabell 1 redovisas avvikelsestatistik för perioden Det bör noteras att det troligtvis finns en underrapportering av framförallt sociala avvikelser i Treserva, varför siffrorna i tabell 1 bör tolkas med försiktighet. 11

13 Tabell 1. Avvikelser registrerade i verksamhetssystemet Treserva under perioden Avvikelse Ordinärt boende VoB BoS Hemsjukv. PASS Summa Medicinska avvikelser Läkemedel - ej givet Läkemedel felaktig Läkemedel - kund avstår Behandling - utebliven Behandling felaktig Behandling - kund avstår Vårdrelaterad infektion Trycksår Fall med höftbyxa Fall utan höftbyxa Självmord eller självmordsförsök Sociala avvikelser Avvikelser som avser både social och medicinsk verksamhet Insats - ej utförd Insats - felaktigt utförd Upprepade avsägelser/icke önskvärda händelser Hot eller våld av medboende Sekretessbrott Övrigt SUMMA

14 Synpunkter och klagomål under 2013 I tabellerna 2 och 3 redovisas centralt registrerade synpunkter och klagomål, det vill säga sådana synpunkter och klagomål som är diarieförda hos Omvårdnad Gävle. Här kan det handla om såväl synpunkter och klagomål rörande individer som andra mer övergripande synpunkter och klagomål. Det bör dock noteras att det under 2013 har funnits andra kanaler för att lämna synpunkter och klagomål på Omvårdnad Gävles verksamheter. Då denna rapportering är mycket ofullständig redovisas dessa synpunkter och klagomål inte här. Tabell 2. Antal centralt registrerade synpunkter och klagomål (beröm exkluderat) fördelade efter verksamhet Omvårdnad Gävle Externa utförare Totalt Hemtjänst Äldreboende Psykiatrin 1-1 Boende och stöd Förebyggande Biståndsenheten 5-5 Pass PFV 2-2 Omvårdnad Gävle TOTALT Tabell 3. Antal centralt registrerade synpunkter och klagomål (beröm exkluderat) fördelade efter kategori Klagomål avseende Antal Utförande 21 Bemötande 19 Tillgänglighet 4 Information 4 Annat 15 Personal 14 Policy/regler - Taxa/kostnader - TOTALT 77 Personalens rapporteringsskyldighet vid vårdskador och missförhållanden 2013 Enligt 13 kap. 2 SoL och 24 a LSS är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden inom verksamheten. Rapporteringsskyldigheten gäller för alla personer inom nämndens verksamhet och går konkret ut på att rapportera till närmaste chef. För varje sådan Lex Sarah-rapport genomförs en Lex Sarah-utredning. I de fall där en Lex Sarahutredning kommer fram till att ett allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande har förekommit, upprättar medicinskt ansvarig 13

15 sjuksköterska en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom 80 Lex-rapporter från Omvårdnad Gävles egenregi, varav tre resulterade i Lex Sarah-anmälningar till IVO. När det gäller externa utförare åligger det varje vårdgivare att själv utreda och eventuellt anmäla Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälningsskyldighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) samt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) gäller för samtliga verksamheter som bedriver hälsooch sjukvård inom Omvårdnad Gävle. Inom Omvårdnad Gävle är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som tar beslut om anmälan enligt Lex Maria ska ske till IVO samt ansvarar för utredning och information till omvårdnadsnämnden. Under 2013 anmäldes två Lex Maria till IVO. Omvårdnad Gävles framtida avvikelsehantering I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att förtydliga hur avvikelsehanteringen ska fungera i framtiden. Omvårdnad Gävles avvikelsehanteringssystem ska hantera kvalitetsavvikelser inom verksamheterna. Med en kvalitetsavvikelse avses fel eller avsteg från krav, planerad insats eller förväntat förlopp som har eller kan innebära men, skada eller olägenhet för kund/er. En kvalitetsavvikelse kan också handla om avsteg från riktlinjer, rutiner eller instruktioner som direkt eller indirekt kan leda till sämre kvalitet 2. En kvalitetsavvikelse kan avse såväl en aktivitet som en utebliven aktivitet. Precis som tidigare ska personal som uppmärksammar en kvalitetsavvikelse rapportera denna. När det gäller synpunkter och klagomål som framförts av kunder, närstående, medborgare eller andra externa parter ska ansvarig handläggare bedöma om synpunkten eller klagomålet är att betrakta som en (eller flera) kvalitetsavvikelser. Om så är fallet ska ansvarig handläggare rapportera avvikelsen/avvikelserna. En upprättad Lex Sarah-rapport ska alltid parallellt registreras som en kvalitetsavvikelse. Parallellt med en utredning/händelseanalys enligt Lex Maria ska, om så inte redan skett, händelsen registreras som en kvalitetsavvikelse. Ansvarig chef ska se till att varje enskild avvikelse analyseras. Ansvarig chef ska även se till att en samlad uppföljning och analys av verksamhetens avvikelser sker. Syftet med denna sammanställning är att synliggöra eventuella mönster och/eller trender bland avvikelserna. Liksom på verksamhetsnivån ska en samlad uppföljning och analys av förvaltningens avvikelser genomföras. Förvaltningschef ansvarar för att den samlade uppföljningen och analysen genomförs. 2 Notera att det kan finnas andra typer av avvikelser som inte hanteras inom ramen för detta avvikelsehanteringssystem, till exempel gällande utförda hemtjänsttimmar, avvikelser från budget etc. 14

16 Egenkontroll och uppföljning Uppföljning och utvärdering inom Omvårdnad Gävle innebär, enligt förvaltningens principer för ledning och styrning, att verksamheten som helhet regelbundet utvärderas och att resultat och måluppfyllelse beträffande kunder, personal, miljö och ekonomi redovisas. Egenkontroll inom Omvårdnad Gävle handlar om att internt granska i vilken utsträckning verksamheten uppfyller uppställda krav och mål rörande kund. Övriga uppföljningsområden beskrivs i andra sammanhang. Egenkontroll ska genomföras inom Omvårdnad Gävles verksamheter med sådan frekvens och sådan omfattning att verksamhetens kvalitet kan säkras. Under 2013 har månadsvisa uppföljningar av utfallen på indikatorerna i verksamheternas styrkort på olika nivåer skett. I uppföljningen ingick också uppföljning av andra nyckeltal och verksamhetsmått som beskriver trendutveckling på kort och längre sikt. Under året har resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar, Omvårdnad Gävles kund- och närståendeundersökningar, Äldreguiden, Öppna jämförelser och andra liknande typer av kommunjämförelser följts upp. Vid tre tillfällen har nattfastan vid Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden följts upp. Vidare har medicinskt ansvarig sjuksköterska genomfört en tillsyn och en enkätundersökning rörande medicinsk kvalitet och säkerhet. Uppföljningar har också skett av omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti, uppdragsbeskrivningar och avtal i kvalitetsrevisioner och avtalsuppföljningar. Omvårdnad Gävles framtida arbete med egenkontroller I samband med den pågående översynen av det systematiska förbättringsarbetet har Omvårdnad Gävle beslutat att egenkontroller inom Omvårdnad Gävle, precis som i fallet med riskanalyser, i framtiden ska genomföras både på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå. Verksamhetens egenkontroll ska genomföras dels på individnivå dels på verksamhetsnivå. Egenkontroll på individnivån omfattar medarbetarnas kontroll av det egna arbetet med kund. Egenkontroll på verksamhetsnivån omfattar den kontroll av den egna verksamheten som ansvarig chef genomför. Egenkontroll på verksamhetsnivån innebär: Egenkontroll avseende strukturkvalitet, exempelvis kontroll av att verksamhetens lokala instruktioner är ändamålsenliga Egenkontroll avseende processkvalitet, exempelvis kontroll av att riktlinjer, rutiner och instruktioner följs i verksamheten Egenkontroll avseende resultatkvalitet, det vill säga kontroll av huruvida den egna verksamheten når de mål som ställts upp för densamma Förvaltningens egenkontroll är en del av det som kallas för ledningens genomgång. Underlag för ledningens genomgång är bland annat de rapporter 15

17 och uppföljningar som gjorts enligt nämndens uppföljningsplan och vissa kontroller som gjorts inom ramen för förvaltningens interna kontroll. Även resultat från kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar och Öppna jämförelser kan användas som underlag. Egenkontroll på förvaltningsnivån innebär: Egenkontroll avseende strukturkvalitet, exempelvis kontroll av att ledningssystemets riktlinjer och rutiner är ändamålsenliga Egenkontroll avseende processkvalitet, exempelvis kontroll av att riktlinjer, rutiner och instruktioner följs i de olika verksamheterna Egenkontroll avseende resultatkvalitet, det vill säga kontroll av huruvida verksamheterna når de mål som ställts upp för desamma Utveckling och förbättring Som nämndes i inledningen finns ett fyrårigt förbättringsprogram i omvårdnadsnämndens verksamhetsplan med olika aktiviteter som krävs för att uppställda mål ska nås. I praktiken kan man tala om ett rullande förbättringsprogram där man kan omprioritera eller lägga till aktiviteter som aktualiserats under året i samband med exempelvis förvaltningens riskanalyser, avvikelsehantering och egenkontroll. Rullande förbättringsprogram finns på alla nivåer och verksamheter inom Omvårdnad Gävle. Figur 2 visar i vilken tidsordning ett systematiskt förbättringsarbete normalt sett genomförs i fyra olika faser; planerande, genomförande, utvärdering och förbättring. Det är dock värt att notera att underlagen till det arbete som sker i förbättringsfasen kan komma fram direkt under samtliga övriga tre faser. Exempelvis kan riskanalyser i planeringsfasen direkt ge underlag för ett förbättringsarbete utan att processen behöver passera genomförande- och utvärderingsfaserna. Detta illustreras i figuren med de långa streckade pilarna. 16

18 Figur 2. Ledningssystemet som ett förbättringshjul. 17

19 Samverkan för att förebygga vårdskador För ökad samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommunerna finns en välfärdsgrupp och till denna finns kopplat vårdkedjegrupper för respektive område (äldre, vuxna och barn). För läkarmedverkan i vård- och omsorgsboende samt hemsjukvården finns avtal upprättade där bland annat samverkan för genomförande av läkemedelsgenomgångar ingår. Upprättande av läkaravtal för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. Även i dessa avtal ingår läkemedelsgenomgångar. Utöver den ovan beskrivna löpande samverkan sker samverkan även kopplat till enskilda projekt och aktiviteter. Hur denna typ av samverkan skett under 2013 beskrivs under stycket kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet under 2013 aktiviteter och åtgärder. 18

20 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete aktiviteter och åtgärder 2013 Det fyråriga förbättringsprogram som återfinns i omvårdnadsnämndens verksamhetsplan innehåller olika aktiviteter som krävs för att uppställda mål ska nås. Nedan redogörs för några av de aktiviteter som genomförts under 2013 i detta syfte. Avvikelsemodul I Treserva finns en avvikelsemodul som ska säkerställa att den som är med om en händelse registrerar den. Avvikelsemodulen ska vidare ge stöd att slutföra processen med åtgärder och fånga upp sådana Lex Sarah/Lex Maria som annars hade riskerat att förbli oupptäckta. Under 2013 har ett arbete påbörjats med att se över och kvalitetssäkra avvikelserapporteringen inom omvårdnad Gävle. Detta arbete kommer att fortgå även under Läkemedel Multiprofessionella läkemedelsgenomgångar i samverkan med apotekare och hälsocentralens läkare har genomförts vid 3 särskilda boenden för äldre under 2013, 80 st. Med syfte att öka kunskapen hos omvårdnadspersonalen samt för att säkerställa en säker delegering av sjuksköterskor köpte ett vård- och omsorgsboende in ett webbaserat delegeringstest framtaget av apotekare. Kvalitetsregister Syftet med Senior Alert är att skapa ett systematiskt arbetssätt för att förebygga vårdskador genom att bedöma risker, analysera bakomliggande orsaker, sätta in förebyggande åtgärder samt följa upp dessa. Omvårdnad Gävle uppnådde i den nationella mätningen 2013 en täckningsgrad i Senior Alert på 94 procent gällande riskbedömningar som var högst 12 månader gamla. Det nationella målet var att uppnå en täckningsgrad på över 90 procent. Omvårdnad Gävle har antagit ett eget, mer ambitiöst, mål att uppnå en täckningsgrad på över 90 procent för riskbedömningar som är högst sex månader gamla. Mätt på detta sätt uppnådde Omvårdnad Gävle en täckningsgrad på 77 procent under Under 2013 har arbetet med riskbedömning av munhälsa i Senior Alert fortgått och vid den nationella mätningen hade Omvårdnad Gävle utfört flest riskbedömningar av munhälsa av samtliga kommuner i landet som deltar i Kvalitetsregistret Senior Alert. Under hösten 2013 har Senior Alert även implementerats för individer över 65 år inom avlösningsvistelse, Villa Milbo/Villa Brynäs. Även i denna grupp har riskbedömning av munhälsa i Senior Alert implementerats. Omvårdnad Gävle har fortsatt implementeringen av kvalitetsregistret BPSD, vilket är ett verktyg för att ge god vård och omsorg vid beteendemässiga och 19

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer