CItl Vänersborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CItl Vänersborgs kommun"

Transkript

1 ~ CItl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 8 juni kl OBS PLATS! Plats: Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken, Vänersborg Mats Andersson (C) Ordförande Camilla Saxberg Förvaltningssekreterare Förhinderlör ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Camilla Saxberg, tele/on alt e-post: Ledamöter Mats Andersson (C) Tove af Geijerstam (FP) Joakim Sjöling (S) Nils Dahlgren (S) Birgitta Persson (S) Cln'ister Bogren (MP) Emelie Carl bom (M) Gunnar Bäckman (KD) Stefan Kärvling (V) Magnus Bäckström (VFP) Ola Wesley (SD) Personalföreträdare Helene Westerlund Ahlberg, SACO Ninna Silvonsaari, TCO Ann-Sofie Dolk Olsson, Kommunal Ersättare Kate Bernhardsson (S) Hemik J osten (M) Angelica König Cassel (S) Hussein Madar Ismail (S) Marianne Karlsson (C) Gunnel Dirsäter (MP) Anton Lidell (M) Jenny Hjort (KD) Kate Giaever (V) Kent Karlsson (V) Carina Jällbrink (SD) Ers: Hemik Månsby, SACO Ers: Karin Einevik, TCO Ers: Övriga Kent J avette, förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef grundskola Lena Ericsson, elevhälsochef Susanne Lundin, lärare, Mobila skolteamet Anna Mattsson, socialpedagog, Mobila skolteamet Mariette Edkvist, förvaltningsekonom Madelene Garwi, utvecklingsledare Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare

2 ~---"L-1 Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/uNDERRÄTTELSE Föredragningslista l. Mötets öppnande - val av protokolljusterare 2. Verksamhetsuppföljning: -Verksamhetsuppföljning och systematiskt Info kvalitetsarbete dm 2015/15 M Garwi 3. Information om långtidsfrånval'o inom skolan Info A-L Kriewitz dm 2015/77 L Ericsson S Lundin A Mattsson 4. Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 dm 2015/43 Beslut A-L Kriewitz 5. Information gällande tillsyn av fristående förskolor dm 2015/63 Info M Garwi 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Slutrapport till Barn- och utbildningsnämnden dm 2015/82 Info M Garwi 7. Budgetuppföljning maj dm 2015/27 Info MEdkvist 8. Budget 2015; Mål- och resul'splan : Återhållsamhet Beslut dm 2015/50 K Javetie MEdkvist 9. Information från förvaltningschef 10. Information från ordförande 11. Anmälan av postlista och delegationsbeslut

3 ~ l41j Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 2 dm Verksamhetsuppföljning: - Verksamhetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsledare Madelene Garwi informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

4 l.

5 ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSEfUNDERRÄTTELSE Ärende 3 dm Information om långtidsfrånvaro inom skolan Verksamhetschef A-L Kriewitz, elevhälsocheflena Ericsson samt Susanne Lundin och Anna Mattsson, lärare respektive socialpedagog från Mobila skolteamet, informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

6 G.

7 t-..-y-=-«l--i Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 4 dm 2015/43 Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 Stefan Kärvling (V) med flera, har för Vänsterpartiet inlämnat en motion till Barn- och utbildningsnämnden. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen vill Vänsterpmiiet att Barn- och utbildningsnämnden ska uttala sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att inför betyg från åk 4. Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat yttrande daterat , i vilket beskrivs att det inte åligger huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande i försöksverksamheten, varpå förvaltningen föreslår att motionen avslås. Verksamhetschef Anne-Len Kriewitz föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.

8 (3 Vänersborgs kommun Yttrande Dm: VÄNERSBORGS KOMMUN Barn~ och utbildningsnämnden.fl i &t,;u) I ~, I-{Ob Ank JUl 5("',,,:; e>'f) Dnr... L(11... "....,.~:._ t')u-r Anne-Len Kriewitz Verksamhets chef Grundskola! grundsärskola Barn- och utbildningsförvaltingen Barn och utbildningsnämnden Yttrande över Vänsterpartiets motion tm Barn~ och ut~ bildningsnämnden "Om införandet av betyg årskurs 4" Sammanfattning I motionen framförs argument mot att införa betyg i årskurs 4 samt att nämnden uppmanas uttala som sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i den av regeringen utlysta försöksverksamheten att införa betyg från åk4. När det gäller deltagande i försöksverksamhet så åligger det inte, enligt nuvarande uppgifter och skrivningar, huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande. Beslutet om deltagande i försöksverksamhet åligger rektor och fattas av rektor efter samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare. Förslag till beslut Nämnden föreslås att avslå motionen Barn- oc~ utbildni /' sfönraltningen

9 VÄNERSBORGS.KOMMUN Bru:n~ ooh utbildni11gsrtämndt-"t1 \.--tv ;LC>\ 5', r';2.:l Allk ~02~ 1 6 Vänersborg Motion till Barn- och Utbildningsnämnden Den 11 februari offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade om att införa betyg fr~r\ årskurs 4. Betyg från åk 4 ska införas år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. En förutsättning för att ingå l försöksverksamheten, enligt överenskommelsen, är att II det finns Intresse hos skolans ledning och ItJrare samt att samråd skett med förtjidrar, " När förslaget om att införa betyg redan läk 4 var ute på remiss så avstyrkte 34 av 44 remissinstanser förslaget Bland de skeptiska återfinner vi Skolinspektionen, Skolver.ket, alla tillfrågade universitet som bedriver forslming om pedagogik och utbildning av lärare, de båda lärari'acken och elevorganisationer. Det är ganska ovanligt med en sådan här entydigremisskår. Det finns flera argument mot att införa betyg redan från åk 4, Argumenten handlar bland annat om att effekterna av den.senasteändringen, betyg i årskurs G,.ännu inte studerats och att den kommande försöksverksamheten inte är vetenskaplig. Det finns nämligen ingen slumpmässighet när 100 skolor får anmäla sig frivilligt. Skolinspektionen skriver i sitt remissvar: "att en utvtjrdering och anglys av effekterncrav Införandet av betyg I årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs. 1/ Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan. Vänsterpartiet i Vänersborg anser att skolorna i Vänersborg behöver arbetsro efter flera.år av reformer och att lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är skolans huvuduppdrag - att ge varje elev möjlighet att uppfylla kunskapskraven. I överenskommelsen mellan regeringen och alliansen framgar det också att de skolor som inför betyg från åk 4 1 så "upphävs skyldigheten att utftirda {UP/Skriftliga omdömen." VänsterpClrtiet tror att elevernas lärande och kunskapsutveckling bättre gynnas av IUP:er och skriftliga omdömen än betyg, formativ bedömnhig är bättre än summativ. Vänsterpartiet yrkar: Att Barn- och Utbildningsnämnden uttalar sin mening och Vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att Införa betyg från åk 4. -~,// Stefan Kärvling KateGlaever Kent Karlsson Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet

10 10.

11 (I. ~ GKl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 5 dm 2015/63 Information gällande tillsyn av fristående förskolor Utvecklingsledare Madelen Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

12

13 J3, ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden I~LLELSEIUNDERRÄTTELSE Ärende 6 dm 2015/54 Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Slutrapport till Barnoch utbildningsnämnden Skolinspektionen genomförde hösten 2013 så kallad regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt har därefter upprättat inspektionsrapport. Barn- och ungdomsförvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med de Olmåden som luitiserats. Skolinspektionen har översänt beslut per om att Vänersborgs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälps, tillsynen avslutas därmed. Förvaltningen har därefter arbetat med implementering av åtgärderna utifrån planen. Yttrande finnes, daterat Utvecklingsledare M Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

14 ; Vänersborgs kommun Yttrande Dm: 2015/82 1 (1) VÄNERSBORGS KOMMUN Bai11~ och utbudnlngsu!inmden,ih et 6l()1\5".?W)- Ank M05~ 2 1 S~olinspektionen regelbundna tillsyn~ -Slutrapport till 8arn~ och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnällmden beslutar att: - notera informationen till handhngu1'l1a. Bal{grund Skolinspektionen hal' under hösten 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt därefter upprättat inspektionsrapport. I inspektionsrapporten framkommer luitik mot skola, fritidshem och förskola samt mot huvudmannen i 27 punkter. Barn- och utbildningsforvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan föl' vilka åtgärder som ska vidtas for att kolluna till rätta med ktitikpullktel'11u. Sista datum for att vidta dessa åtgärder sattes Skolinspektionell översände beslut om att Vänersborgs konmmll hal' vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bl'iste1'1la i verksamheten hal' avhjälpts och tiltsynen från skolinspektionen avslutades därmed. Förvaltningen hal' därefter arbetat med att implementera åtgärderna utifrån planen. Vid dagens datum unser förvaltningen att åtgärde1'1lu enligt planen är utförda. Det finns dock fortfarande områden som förvaltningen anser att det fi1u1s tydliga utvecklingsbehov inom, utifrån de kritikpunkter som framkommit under Skolinspektionens tillsyn. Dessa är: o o o Skolbiblioteken vid Brålanda skola och Dalboskolan Tillgången till tidsenliga lärvel'ktyg Studiehandledning tillnyanlänc1a ~i7!!ifjfe5gen Förvaltningschef V1[,t<kllA~ &Vvf\.,\~ Mac1elene Gal'wi Utveck1ingsledare

15 ( 5, \ Vänersborgs kommun v ÄNERSBORGs-KOMMUN Barn- och ungdomsnämuden,.}j I ct J..V! '-1, (,,:3 (" Ank. 2014,04.. O Z 8.013/f C \ ~::.:::.:~:::.::Lg!~::~~ ~e Skolinspektionen Ekelundsgatan Göteborg Genomförd regelbunden tillsyn i Vänersborgs kom.. mun. Bal'11- och ungdomsnäumden översänder härmed svaren på Skolinspektionens tillsynsrapport över grundskolan, föl'skolan, fritidshemmen och huvudmatlllell i Vällersborgs kommun, utifrån den tillsyn som gjordes under hösten Ba1'l1- och ungdomsföl'va1tllingen hm' tillsammans med l'ektorer och förskolechefer upprättat en plan föl' vilka åtgärder som behöver vidtas inom de områden som Skolinspektionen hal' påpekat i sina rapporter. Planen är uppbyggd enligt en liknande struktur S0111 Skolinspektionel1s rapporter, där vmjc bcdöffil1ingspunkt S0111 fått påpekanden 0111 åtgärder tas upp. För vmje punkt l'edovisas önskvärda l'esultat, åtgärder, utvärdering/uppföljning samt en tidsplan. Ba1'l1- och ungdol11snämnden Lena Eckerbom Wendel Ordförande Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Vänersoorg Sundsgatan E-post Hemsida wlw/,vanersborg,se

16 Ib. Vänersborgs kommun 2 InnebålI Förskola Grundskolan Brålanda skola Dalboskolall Frälldeskolan Mal'iedalskolan Norra siwian Skerrud skola Tärnan Sida FritidsheIn Huvu(hnannen Hnvudnlannens samnlanfattning Bilaga 1; Barnhälsoplan föl' förskolan Bilaga 2; Översyn av bibliotel\1werlrnamhet

17 \ Vänersborgs kommun Dm: 3 (28) Förskolan, ÅtO'ärder Varje förskolechef upprättar årligen en plan ror varje rorskola där för- skolepersonal, barn och vårdnads- havare är delaktiga Planen ska in- nehålla roljande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer T -- h - ;..., - - :h stum, Mål Att planerna mot 1cränkande behandling ska innehålla de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt en redogörelse för hur föregående års åtgärder genomförts. Tids-pIan Under året 2014 när förskolecheferna upprättar den årliga planen rnot 1cränkande behandling ser varje förskolecheftill att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärdering/uppföljning Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen) I Särskilt stöd Mål ÅtO'ärder Att alla barnen som behöver En barnhälsoplan har utarbetats (se särskilt stöd ska få ett tillräckligt bilaga 1) sådant. Tidsplan Planen kommer under året 2014 implementeras inom verksamhetema. Utvärde~g/uppiöljning Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen) Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax 462 ss Vil;nersborg Sundsgatan E-post Hemsida ----

18 DQ Vänersborgs kommun 4 Pedagogisk1: ledarskap och utveckling Mål l Åtgärder Att huvudmannen ska bedriva Fortsatt arbete kring att implemenett systematiskt kvalitetsarbete tera det systematiska kvalitetsarsom består i planering, uppfölj- betet som har påbörjats, med särning och utveckling av utbild- skilt fokus på mått och analyserning. Att huv-udmannens systematiska kvalitetsarbete ska inriktas mot de mål som :finns ror utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter. Att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras. Tidsplan Senast den 31 december 2014 kommer implementeringen vara klar gällande utvecklingsarbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Ut'värderingluppföI,jning Uppföljning sker senast den 31 december Därefter sker kontinuerlig upproljning.

19 Vänersborgs kommun 5 Grundskola Brålanda skola Undervisnin2: och lärande Mål AtO"ärder,.., Tidsplan Utvärdering/uPPlöI.ining Att samarbetsformer mellan Tydliga mål sätts för samarbets- Arbetet kommer att genomföras Uppföljning sker genom det ordinaförskoleklass, skola och fritids- former. Tid avsätts för samarbete. under läsåret ne systematiska kvalitetsarbetet hem ska utvecklas för att berika Särskild insats (prio) kommer att senast 30 juni 2015 varje elevs mångsidiga utveckl- genomföras med stöd av uting och lärande vecklingsledare "" Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölining Att betygen ska utrardas i enig- Anvisad blankett ska användas. Atgärdat Terminsbetygen höstterminen 2013 het med författningarnas krav utfardades i enlighet med f6rfattoch roreskrifter. ningarnas krav och roreskrifter -,.SJ

20 -~ Vänersborgs kommun 6 N O ~ -~~--- ~- -- Mål Åtgärder Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla handling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En till huvlldmannen. anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Tidsplan Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga. Utvärdering/uppföljning Huvudmannen (verksamhetschefen) följer upp rutinföljsamheten det årliga systematiska kvalitetsarbetet, senast den 31 december Mål Att det ska :finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs ror att rorebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella året Åtgärder Varje rektor upprättar årligen en plan för varje skolenhet där lärare, elev och vårdnadshavare är de1- aktiga. Planen ska innehålla rol- jande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer Tidsplan Under året 2014 när rektorerna upprättar den årliga planen mot kränkande behandling ser varje rektor till att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärderingfuppfö\in~ Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen). I

21 Vänersborgs kommun 7 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att beslut om anpassad studie- Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljnmg sker den 30 juni 2014 gång ska fattas enligt författ- som finns för rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsningamas krav. gärdsprogram ska upprättas i en- författrringamas krav. arbetet Att åtgärdsprogram ska ange lighet med anvisade dokument vilka behoven är, hur de ska Ett särskilt stöd (prio) sätt in till Fortbildning inom området har tillgodoses och hur åtgärderna rektor. påbörjats. ska fchjas upp och utvärderas. Ped - -. ktledarsk ----~ h utvecklin tbildnin -- Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 UppfOljnmg sker senast den 31 bedrivs ett systematiskt kvali- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker kontetsarbete som består i plane- tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbete tinuerlig uppföljning genom det ring, uppföljning och utveckling särskilt fokus på mått och ana- kring systematiskt kvalitetsarbete. systematiska kvalitetsarbetet. av utbildningen. lyser. Extra stödinsatser ges till skolenheten. (0

22 Vänersborgs kommun 8 }--) I---J - Åtgärder En översyn och inventering av verktyg och kompetenser kom- mer att genomföras. Tillgången tilllärverktyg kommer art utö- kas. Utökad utbildning av personal kommer att ske. Mål Att eleven ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas Tidsplan Översyn och inventering sker under vårterminen Utökning av lärverktyg och utbildning kommer att ske under läsåret 2014/2015 Utvärderin~uppfoljning Uppföljning sker senast den 3 O juni 2015 av huvudmannen. i Mål Att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek Åtgärder Huvudmannen har genomfort en översyn av all biblioteksverksamhet (se bilaga l) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Tidsplan Arbetet kommer att genomföras under läsåret 2014/2015 Utvärdering/uppföl.ininu Uppföljning sker senast den 30 juni 2015 av huvudmannen.

23 Vänersborgs kommun 9 Dalboskolan UndernsIDn2: och lärande --~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppf6HnmO' Att rektor och lärare ska klargöra Rektor och lärare ska tydligt Arbetet har påborjats under vårter- Upproljrring sker senast den 30 ror elever vilka mål utbildningen ange mål för undervisningen i minen 2014 och kommer att fort- juni 2015 av huvudmannejl har. alla tillgängliga forum; på lekt- sätta under läsåret 2014/2015 ioner, i utvecklingssarntal, på roräldrarnöten, i elevråd och vid övriga bedömningssituationer. Rektor och lärare ska utveckla och praktisera formativ bedömrring. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölj~ Att lärare ska anpassa undervis- Rektor ansvarar för att varje lä- Arbetet har påbörjats under vår- Uppföljrring sker senast den 30 ningen efter elevers behov, förot- rare utvecklar arbetsformer som terminen 2014 och kommer att juni 2015 av huvudmannen. sättnin",oar, erfarenheter och tän- tydliggör elevernas behov, sätt att fortsätta under läsåret 2014/2015 kande. lära och ge kontinuerlig återkopp- Att lärarna ska ge elever som lätt ling. når kunskapskraven som minst ska uppnås, ledning och stimulans ror att nå längre i sin kunskapsutveckling.,\.:)

24 Vänersborgs kommun 10-1:: --~ Grnndli2:!!aIlde värden och inflytande Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Uppföljning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisningens innehåll ens innehåll och planering, så fortsätta under läsåret 2014/2015 elevernas uppfa:ttningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett -- reellt inflytand~öve!_sitt lärande. Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning. Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljning sker senast den 30 behoven är, hur de ska tillgodoses som finns rör rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt juni 2014 genom det systematiska och hur åtgärderna ska f Oljas upp gärdsprogram ska upprättas i rörfattningarnas krav kvalitetsarbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor- påbörjats

25 Vänersborgs kommun 11 Omfattni h ~å ~. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljniD2 Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs ror en tidsen- ve:cktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske /2015 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uPl>följning Att eleverna ska ha tillgång till Huvudmannen har genomfört en Arbetet kommer att genomf0ras UppfOljning sker juni 2015 av skolbibliotek översyn av all biblioteksverksamhet under läsåret 2014/2015 huvudmannen. (se bilaga 1) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Frändeskolan -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljning Betyg utfärdas i enlighet med Anvisad blankett ska gälla Åtgärdat Terminsbetygen ht 13 utrardades författningarnas krav och före- i enlighet med författningarnas skrifterna om betyg ska följas. krav och föreskrifter

26 Vänersborgs kommun 12 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfö~ining Att omdömen i de skriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet pågår under vårtenninen Utvärdering sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som:finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling i givna allmänna råden. förhållande till kunskapskraven. Specialpedagogen ska ha ett särskilt ansvar i kvalitetssäkring av Att i de individuella utvecklings- planerna. Rektor ska säkerställa planerna ska det framgå vilka och följa upp. insatser som behövs ror att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. - ~~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) följer upp rutinf01jsamheten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen, genom det systematiska ation har lagts ut på intranätet och kvalitetsarbetet senast den 31 dehemsidan. cember _._- -

27 -_ Vänersborgs kommun 13 Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att det ska finnas en plan mot Varje rektor upprattar ärligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 sker laänkande behandling som anger plan för varje rorskola där lärare, tar den årliga planen mot krän- upproljning av huvudmannen de ~crärder som behövs för att elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varje rektor (verksanihetschefen). förebygga och :förhindra laän- aktiga. Planen ska innehålla :fol- till att planen motsvarar målet. kande behandling det aktuella jande delar: Senast den 31 december 2014 sker året. - Utvärdering av :föregående år upp:följnmg av huvudmannen - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). - Kartläggnmg - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer ~ Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Upp:följning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisnmgens innehåll ens innehåll och planering, så forsätta under läsåret 2014/2015. elevernas uppfattningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande ---- ~-... _..._..._-----,-

28 Vänersborgs kommun 14 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång Uppföljning sker den 30 juni 2014 behoven är" hur de ska tillgodoses som finns ror rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsoch hur åtgärderna ska följas upp gärdsprogram ska upprättas i författningarnas krav. arbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor. påbörjats ::.-o.-~ _. --~ ,.,. ""' Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderingluppföl.illin2: I Att rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 Uppföljning sker senast den 31 I bedrivs ett systematiskt kvalitets- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker I arbete som består i planering, tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbetet kontinuerlig uppföljning genom uppföljning och utveckling av särskilt fokus på mått och ana- kring det systematiska kvalitets- det systematiska kvalitetsarbetet. utbildningen. lyser. arbetet. Att rektor ska ta ansvar för att kvalitetsarbetet är dokumenterat. Extra stödinsatser ges till skolen- Att kvalit~tsarbetet ska genomfö- heten. ras under medverkan av lärare, övrig personal och elever _._.- --

29 Vänersborgs kommun 15 Omfattnln2: och resurstill2:ån<t ~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs för en tidsen- verktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske. _._ /2015 Mariedalskolan p _ _.-- alk, :t Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering!uppf'61.i~ Att personalen vid skolenheten Förvaltningens personalspecia- Klart hösten 2015 Uppföljning av lararnas utbildska ha utbildning ror den under- lister kartlägger och samordnar ning och behörigheter kommer att visning de bedriver vid anställningar för att kvalitets- ske i juni och i december 2014 av I säkra behörighets1craven i hela huvudmannen. kommunen. Tjänstfördelningar sammanställs och utgör underlag rör organisation, både på den egna skolan och kommunövergripande. Personalspecialistema tillhanda håller underlag till rektorerna för planering av kompetensutveckling, pån::rinnelse om behörighetsoch legitimationsansökningar.

30 Vänersborgs kommun 16 (./J ("""").,~ Personal specialisterna samordnar även lärarlyftinsatserna. Flera lärare kommer att kunna söka kompletterande behörigheter under våren/sommaren Några är klara med sina lärarlyftskurser januari 2014 och en lärare är klar juni Två lärare kommer att söka utökad behörighet under våren Tjänstef<5rdelning och organisering av arbetslagen inför lå ska vara klar våren Norra skolan Trv2:2:het och studi, ~~ -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande behandling ska anmälas skyndsamt till huvudmannen. Utbildning genomförd för alla rektorer och förskolechefer. En anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Huvudmannen (verksamhetsche- fen) följer upp rutinföljsamheten årligen, i det systematiska kvalitetsarbetet senast den 31 december Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga., -

31 ~ -- -~ ~- Vänersborgs kommun 17 Skerrud skola ~ ~ Mål ÅtGärder,., Tidsplan UtvärderinWuI!I)f ölining Att omdömen i de slcriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling givna allmänna råden. i rorhållande till kunskapskraven Specialpedagogen ska ha ett säroch i övrigt utvecklas i förhål- skilt ansvar i kvalitetssäkring av lande till kunskapskraven. planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt. Mål Åtgärder Tidsplan UtvärdeQJ).glum!:följning Att i de individuella utvecklings- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 planerna ska det framgå vilka som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. insatser som behövs för att eleven givna allmänna råden. ska nå kunskapskraven och i öv- Specialpedagogen ska ha ett särrigt utvecklas så långt som möjligt. skilt ansvar i kvalitetssäkring av planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt _

32 Vänersborgs kommun 18 - ~~-- Mål ÅtO"ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning ~ --~-- Att signaler om lcränkande be- Utbildning genomf6rd :för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) roljer upp rutinfoljsam.heten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen. ation har la""o-ts ut på intranätet och hemsidan Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning I I Att skolan ska genomföra åtgärder Varje rektor upprättar årligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 ror att rorebygga och förhindra att plan ror varje förskola där lärare, tar den årliga planen mot lcrän- rolj er huvudmannen (verksamelever utsätts ror kränkande be- elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varj e rektor hetschefen) upp att detta roljts. handling aktiga. Planen ska innehålla rol- till att planen motsvarar målet. Att det ska finnas en plan mot jande delar: Senast den 31 december 2014 sker kränkande behandling som anger - Utvärdering av roregående år upproljning av huvudmannen de åtgärder som behövs ror att - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). :förebygga och rorhindra krän- - Kartläggning kande behandling det aktuella - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer ~et.

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Tid: Måndag den 23 januari, klockan 08:30

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Tid: Måndag den 23 januari, klockan 08:30 Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 23 januari, klockan 08:30 Plats: Konferensrummet plan 3, Barn- och utbildningsförvaltningen, Residensgatan Vänersborg Mats Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet.

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet. Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 17 oktober, klockan 08:30 Plats: Konferensrummet plan 3, Barn- och utbildningsförvaltningen, Residensgatan Vänersborg Mats Andersson

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 20 juni kl 08.30 OBS! PLATS! Plats: Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken Information: Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29,Vänersborg

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29,Vänersborg Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 21 mars kl 08.30 Plats: Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29,Vänersborg Information: Barn- och utbildningsnämndens sammanträde är offentligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning 2915-11-17 1 (9) Kils kommun kommun@kil.se Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning efter tillsyn i Kils kommun Uppföljning av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun Information och Kompetens i Sverige AB gabriella.nylander@klaragymnasium.se Rektorn för Klara Gymnasium i Västerås johan.wewel@klaragymnasium.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-13 Kristianstads Montessoriskola Rektom vid Kristianstads Montessoriskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kristianstads Montessoriskola i Kristianstads

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola rn I Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(6) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847) Trygghet och studiero 1. Se till att ordningsregler finns och att dessa har utarbetats

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578)

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578) Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr 43-2014:7578) Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(7) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Beslut Dnr 43-2015:533 Nordmalings kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Bikupan särskola och träningskola belägen i Nordmalings kommun 2(12) Dnr 43-2015:533 Tillsyn i Bikupan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Dnr 43-2015:9278 Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola i Marks kommun Beslut 2 (14) Tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer