CItl Vänersborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CItl Vänersborgs kommun"

Transkript

1 ~ CItl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 8 juni kl OBS PLATS! Plats: Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken, Vänersborg Mats Andersson (C) Ordförande Camilla Saxberg Förvaltningssekreterare Förhinderlör ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Camilla Saxberg, tele/on alt e-post: Ledamöter Mats Andersson (C) Tove af Geijerstam (FP) Joakim Sjöling (S) Nils Dahlgren (S) Birgitta Persson (S) Cln'ister Bogren (MP) Emelie Carl bom (M) Gunnar Bäckman (KD) Stefan Kärvling (V) Magnus Bäckström (VFP) Ola Wesley (SD) Personalföreträdare Helene Westerlund Ahlberg, SACO Ninna Silvonsaari, TCO Ann-Sofie Dolk Olsson, Kommunal Ersättare Kate Bernhardsson (S) Hemik J osten (M) Angelica König Cassel (S) Hussein Madar Ismail (S) Marianne Karlsson (C) Gunnel Dirsäter (MP) Anton Lidell (M) Jenny Hjort (KD) Kate Giaever (V) Kent Karlsson (V) Carina Jällbrink (SD) Ers: Hemik Månsby, SACO Ers: Karin Einevik, TCO Ers: Övriga Kent J avette, förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef grundskola Lena Ericsson, elevhälsochef Susanne Lundin, lärare, Mobila skolteamet Anna Mattsson, socialpedagog, Mobila skolteamet Mariette Edkvist, förvaltningsekonom Madelene Garwi, utvecklingsledare Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare

2 ~---"L-1 Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/uNDERRÄTTELSE Föredragningslista l. Mötets öppnande - val av protokolljusterare 2. Verksamhetsuppföljning: -Verksamhetsuppföljning och systematiskt Info kvalitetsarbete dm 2015/15 M Garwi 3. Information om långtidsfrånval'o inom skolan Info A-L Kriewitz dm 2015/77 L Ericsson S Lundin A Mattsson 4. Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 dm 2015/43 Beslut A-L Kriewitz 5. Information gällande tillsyn av fristående förskolor dm 2015/63 Info M Garwi 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Slutrapport till Barn- och utbildningsnämnden dm 2015/82 Info M Garwi 7. Budgetuppföljning maj dm 2015/27 Info MEdkvist 8. Budget 2015; Mål- och resul'splan : Återhållsamhet Beslut dm 2015/50 K Javetie MEdkvist 9. Information från förvaltningschef 10. Information från ordförande 11. Anmälan av postlista och delegationsbeslut

3 ~ l41j Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 2 dm Verksamhetsuppföljning: - Verksamhetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsledare Madelene Garwi informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

4 l.

5 ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSEfUNDERRÄTTELSE Ärende 3 dm Information om långtidsfrånvaro inom skolan Verksamhetschef A-L Kriewitz, elevhälsocheflena Ericsson samt Susanne Lundin och Anna Mattsson, lärare respektive socialpedagog från Mobila skolteamet, informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

6 G.

7 t-..-y-=-«l--i Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 4 dm 2015/43 Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 Stefan Kärvling (V) med flera, har för Vänsterpartiet inlämnat en motion till Barn- och utbildningsnämnden. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen vill Vänsterpmiiet att Barn- och utbildningsnämnden ska uttala sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att inför betyg från åk 4. Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat yttrande daterat , i vilket beskrivs att det inte åligger huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande i försöksverksamheten, varpå förvaltningen föreslår att motionen avslås. Verksamhetschef Anne-Len Kriewitz föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.

8 (3 Vänersborgs kommun Yttrande Dm: VÄNERSBORGS KOMMUN Barn~ och utbildningsnämnden.fl i &t,;u) I ~, I-{Ob Ank JUl 5("',,,:; e>'f) Dnr... L(11... "....,.~:._ t')u-r Anne-Len Kriewitz Verksamhets chef Grundskola! grundsärskola Barn- och utbildningsförvaltingen Barn och utbildningsnämnden Yttrande över Vänsterpartiets motion tm Barn~ och ut~ bildningsnämnden "Om införandet av betyg årskurs 4" Sammanfattning I motionen framförs argument mot att införa betyg i årskurs 4 samt att nämnden uppmanas uttala som sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i den av regeringen utlysta försöksverksamheten att införa betyg från åk4. När det gäller deltagande i försöksverksamhet så åligger det inte, enligt nuvarande uppgifter och skrivningar, huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande. Beslutet om deltagande i försöksverksamhet åligger rektor och fattas av rektor efter samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare. Förslag till beslut Nämnden föreslås att avslå motionen Barn- oc~ utbildni /' sfönraltningen

9 VÄNERSBORGS.KOMMUN Bru:n~ ooh utbildni11gsrtämndt-"t1 \.--tv ;LC>\ 5', r';2.:l Allk ~02~ 1 6 Vänersborg Motion till Barn- och Utbildningsnämnden Den 11 februari offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade om att införa betyg fr~r\ årskurs 4. Betyg från åk 4 ska införas år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. En förutsättning för att ingå l försöksverksamheten, enligt överenskommelsen, är att II det finns Intresse hos skolans ledning och ItJrare samt att samråd skett med förtjidrar, " När förslaget om att införa betyg redan läk 4 var ute på remiss så avstyrkte 34 av 44 remissinstanser förslaget Bland de skeptiska återfinner vi Skolinspektionen, Skolver.ket, alla tillfrågade universitet som bedriver forslming om pedagogik och utbildning av lärare, de båda lärari'acken och elevorganisationer. Det är ganska ovanligt med en sådan här entydigremisskår. Det finns flera argument mot att införa betyg redan från åk 4, Argumenten handlar bland annat om att effekterna av den.senasteändringen, betyg i årskurs G,.ännu inte studerats och att den kommande försöksverksamheten inte är vetenskaplig. Det finns nämligen ingen slumpmässighet när 100 skolor får anmäla sig frivilligt. Skolinspektionen skriver i sitt remissvar: "att en utvtjrdering och anglys av effekterncrav Införandet av betyg I årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs. 1/ Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan. Vänsterpartiet i Vänersborg anser att skolorna i Vänersborg behöver arbetsro efter flera.år av reformer och att lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är skolans huvuduppdrag - att ge varje elev möjlighet att uppfylla kunskapskraven. I överenskommelsen mellan regeringen och alliansen framgar det också att de skolor som inför betyg från åk 4 1 så "upphävs skyldigheten att utftirda {UP/Skriftliga omdömen." VänsterpClrtiet tror att elevernas lärande och kunskapsutveckling bättre gynnas av IUP:er och skriftliga omdömen än betyg, formativ bedömnhig är bättre än summativ. Vänsterpartiet yrkar: Att Barn- och Utbildningsnämnden uttalar sin mening och Vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att Införa betyg från åk 4. -~,// Stefan Kärvling KateGlaever Kent Karlsson Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet

10 10.

11 (I. ~ GKl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 5 dm 2015/63 Information gällande tillsyn av fristående förskolor Utvecklingsledare Madelen Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

12

13 J3, ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden I~LLELSEIUNDERRÄTTELSE Ärende 6 dm 2015/54 Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Slutrapport till Barnoch utbildningsnämnden Skolinspektionen genomförde hösten 2013 så kallad regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt har därefter upprättat inspektionsrapport. Barn- och ungdomsförvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med de Olmåden som luitiserats. Skolinspektionen har översänt beslut per om att Vänersborgs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälps, tillsynen avslutas därmed. Förvaltningen har därefter arbetat med implementering av åtgärderna utifrån planen. Yttrande finnes, daterat Utvecklingsledare M Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

14 ; Vänersborgs kommun Yttrande Dm: 2015/82 1 (1) VÄNERSBORGS KOMMUN Bai11~ och utbudnlngsu!inmden,ih et 6l()1\5".?W)- Ank M05~ 2 1 S~olinspektionen regelbundna tillsyn~ -Slutrapport till 8arn~ och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnällmden beslutar att: - notera informationen till handhngu1'l1a. Bal{grund Skolinspektionen hal' under hösten 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt därefter upprättat inspektionsrapport. I inspektionsrapporten framkommer luitik mot skola, fritidshem och förskola samt mot huvudmannen i 27 punkter. Barn- och utbildningsforvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan föl' vilka åtgärder som ska vidtas for att kolluna till rätta med ktitikpullktel'11u. Sista datum for att vidta dessa åtgärder sattes Skolinspektionell översände beslut om att Vänersborgs konmmll hal' vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bl'iste1'1la i verksamheten hal' avhjälpts och tiltsynen från skolinspektionen avslutades därmed. Förvaltningen hal' därefter arbetat med att implementera åtgärderna utifrån planen. Vid dagens datum unser förvaltningen att åtgärde1'1lu enligt planen är utförda. Det finns dock fortfarande områden som förvaltningen anser att det fi1u1s tydliga utvecklingsbehov inom, utifrån de kritikpunkter som framkommit under Skolinspektionens tillsyn. Dessa är: o o o Skolbiblioteken vid Brålanda skola och Dalboskolan Tillgången till tidsenliga lärvel'ktyg Studiehandledning tillnyanlänc1a ~i7!!ifjfe5gen Förvaltningschef V1[,t<kllA~ &Vvf\.,\~ Mac1elene Gal'wi Utveck1ingsledare

15 ( 5, \ Vänersborgs kommun v ÄNERSBORGs-KOMMUN Barn- och ungdomsnämuden,.}j I ct J..V! '-1, (,,:3 (" Ank. 2014,04.. O Z 8.013/f C \ ~::.:::.:~:::.::Lg!~::~~ ~e Skolinspektionen Ekelundsgatan Göteborg Genomförd regelbunden tillsyn i Vänersborgs kom.. mun. Bal'11- och ungdomsnäumden översänder härmed svaren på Skolinspektionens tillsynsrapport över grundskolan, föl'skolan, fritidshemmen och huvudmatlllell i Vällersborgs kommun, utifrån den tillsyn som gjordes under hösten Ba1'l1- och ungdomsföl'va1tllingen hm' tillsammans med l'ektorer och förskolechefer upprättat en plan föl' vilka åtgärder som behöver vidtas inom de områden som Skolinspektionen hal' påpekat i sina rapporter. Planen är uppbyggd enligt en liknande struktur S0111 Skolinspektionel1s rapporter, där vmjc bcdöffil1ingspunkt S0111 fått påpekanden 0111 åtgärder tas upp. För vmje punkt l'edovisas önskvärda l'esultat, åtgärder, utvärdering/uppföljning samt en tidsplan. Ba1'l1- och ungdol11snämnden Lena Eckerbom Wendel Ordförande Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Vänersoorg Sundsgatan E-post Hemsida wlw/,vanersborg,se

16 Ib. Vänersborgs kommun 2 InnebålI Förskola Grundskolan Brålanda skola Dalboskolall Frälldeskolan Mal'iedalskolan Norra siwian Skerrud skola Tärnan Sida FritidsheIn Huvu(hnannen Hnvudnlannens samnlanfattning Bilaga 1; Barnhälsoplan föl' förskolan Bilaga 2; Översyn av bibliotel\1werlrnamhet

17 \ Vänersborgs kommun Dm: 3 (28) Förskolan, ÅtO'ärder Varje förskolechef upprättar årligen en plan ror varje rorskola där för- skolepersonal, barn och vårdnads- havare är delaktiga Planen ska in- nehålla roljande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer T -- h - ;..., - - :h stum, Mål Att planerna mot 1cränkande behandling ska innehålla de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt en redogörelse för hur föregående års åtgärder genomförts. Tids-pIan Under året 2014 när förskolecheferna upprättar den årliga planen rnot 1cränkande behandling ser varje förskolecheftill att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärdering/uppföljning Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen) I Särskilt stöd Mål ÅtO'ärder Att alla barnen som behöver En barnhälsoplan har utarbetats (se särskilt stöd ska få ett tillräckligt bilaga 1) sådant. Tidsplan Planen kommer under året 2014 implementeras inom verksamhetema. Utvärde~g/uppiöljning Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen) Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax 462 ss Vil;nersborg Sundsgatan E-post Hemsida ----

18 DQ Vänersborgs kommun 4 Pedagogisk1: ledarskap och utveckling Mål l Åtgärder Att huvudmannen ska bedriva Fortsatt arbete kring att implemenett systematiskt kvalitetsarbete tera det systematiska kvalitetsarsom består i planering, uppfölj- betet som har påbörjats, med särning och utveckling av utbild- skilt fokus på mått och analyserning. Att huv-udmannens systematiska kvalitetsarbete ska inriktas mot de mål som :finns ror utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter. Att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras. Tidsplan Senast den 31 december 2014 kommer implementeringen vara klar gällande utvecklingsarbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Ut'värderingluppföI,jning Uppföljning sker senast den 31 december Därefter sker kontinuerlig upproljning.

19 Vänersborgs kommun 5 Grundskola Brålanda skola Undervisnin2: och lärande Mål AtO"ärder,.., Tidsplan Utvärdering/uPPlöI.ining Att samarbetsformer mellan Tydliga mål sätts för samarbets- Arbetet kommer att genomföras Uppföljning sker genom det ordinaförskoleklass, skola och fritids- former. Tid avsätts för samarbete. under läsåret ne systematiska kvalitetsarbetet hem ska utvecklas för att berika Särskild insats (prio) kommer att senast 30 juni 2015 varje elevs mångsidiga utveckl- genomföras med stöd av uting och lärande vecklingsledare "" Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölining Att betygen ska utrardas i enig- Anvisad blankett ska användas. Atgärdat Terminsbetygen höstterminen 2013 het med författningarnas krav utfardades i enlighet med f6rfattoch roreskrifter. ningarnas krav och roreskrifter -,.SJ

20 -~ Vänersborgs kommun 6 N O ~ -~~--- ~- -- Mål Åtgärder Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla handling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En till huvlldmannen. anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Tidsplan Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga. Utvärdering/uppföljning Huvudmannen (verksamhetschefen) följer upp rutinföljsamheten det årliga systematiska kvalitetsarbetet, senast den 31 december Mål Att det ska :finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs ror att rorebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella året Åtgärder Varje rektor upprättar årligen en plan för varje skolenhet där lärare, elev och vårdnadshavare är de1- aktiga. Planen ska innehålla rol- jande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer Tidsplan Under året 2014 när rektorerna upprättar den årliga planen mot kränkande behandling ser varje rektor till att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärderingfuppfö\in~ Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen). I

21 Vänersborgs kommun 7 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att beslut om anpassad studie- Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljnmg sker den 30 juni 2014 gång ska fattas enligt författ- som finns för rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsningamas krav. gärdsprogram ska upprättas i en- författrringamas krav. arbetet Att åtgärdsprogram ska ange lighet med anvisade dokument vilka behoven är, hur de ska Ett särskilt stöd (prio) sätt in till Fortbildning inom området har tillgodoses och hur åtgärderna rektor. påbörjats. ska fchjas upp och utvärderas. Ped - -. ktledarsk ----~ h utvecklin tbildnin -- Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 UppfOljnmg sker senast den 31 bedrivs ett systematiskt kvali- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker kontetsarbete som består i plane- tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbete tinuerlig uppföljning genom det ring, uppföljning och utveckling särskilt fokus på mått och ana- kring systematiskt kvalitetsarbete. systematiska kvalitetsarbetet. av utbildningen. lyser. Extra stödinsatser ges till skolenheten. (0

22 Vänersborgs kommun 8 }--) I---J - Åtgärder En översyn och inventering av verktyg och kompetenser kom- mer att genomföras. Tillgången tilllärverktyg kommer art utö- kas. Utökad utbildning av personal kommer att ske. Mål Att eleven ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas Tidsplan Översyn och inventering sker under vårterminen Utökning av lärverktyg och utbildning kommer att ske under läsåret 2014/2015 Utvärderin~uppfoljning Uppföljning sker senast den 3 O juni 2015 av huvudmannen. i Mål Att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek Åtgärder Huvudmannen har genomfort en översyn av all biblioteksverksamhet (se bilaga l) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Tidsplan Arbetet kommer att genomföras under läsåret 2014/2015 Utvärdering/uppföl.ininu Uppföljning sker senast den 30 juni 2015 av huvudmannen.

23 Vänersborgs kommun 9 Dalboskolan UndernsIDn2: och lärande --~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppf6HnmO' Att rektor och lärare ska klargöra Rektor och lärare ska tydligt Arbetet har påborjats under vårter- Upproljrring sker senast den 30 ror elever vilka mål utbildningen ange mål för undervisningen i minen 2014 och kommer att fort- juni 2015 av huvudmannejl har. alla tillgängliga forum; på lekt- sätta under läsåret 2014/2015 ioner, i utvecklingssarntal, på roräldrarnöten, i elevråd och vid övriga bedömningssituationer. Rektor och lärare ska utveckla och praktisera formativ bedömrring. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölj~ Att lärare ska anpassa undervis- Rektor ansvarar för att varje lä- Arbetet har påbörjats under vår- Uppföljrring sker senast den 30 ningen efter elevers behov, förot- rare utvecklar arbetsformer som terminen 2014 och kommer att juni 2015 av huvudmannen. sättnin",oar, erfarenheter och tän- tydliggör elevernas behov, sätt att fortsätta under läsåret 2014/2015 kande. lära och ge kontinuerlig återkopp- Att lärarna ska ge elever som lätt ling. når kunskapskraven som minst ska uppnås, ledning och stimulans ror att nå längre i sin kunskapsutveckling.,\.:)

24 Vänersborgs kommun 10-1:: --~ Grnndli2:!!aIlde värden och inflytande Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Uppföljning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisningens innehåll ens innehåll och planering, så fortsätta under läsåret 2014/2015 elevernas uppfa:ttningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett -- reellt inflytand~öve!_sitt lärande. Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning. Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljning sker senast den 30 behoven är, hur de ska tillgodoses som finns rör rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt juni 2014 genom det systematiska och hur åtgärderna ska f Oljas upp gärdsprogram ska upprättas i rörfattningarnas krav kvalitetsarbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor- påbörjats

25 Vänersborgs kommun 11 Omfattni h ~å ~. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljniD2 Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs ror en tidsen- ve:cktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske /2015 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uPl>följning Att eleverna ska ha tillgång till Huvudmannen har genomfört en Arbetet kommer att genomf0ras UppfOljning sker juni 2015 av skolbibliotek översyn av all biblioteksverksamhet under läsåret 2014/2015 huvudmannen. (se bilaga 1) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Frändeskolan -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljning Betyg utfärdas i enlighet med Anvisad blankett ska gälla Åtgärdat Terminsbetygen ht 13 utrardades författningarnas krav och före- i enlighet med författningarnas skrifterna om betyg ska följas. krav och föreskrifter

26 Vänersborgs kommun 12 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfö~ining Att omdömen i de skriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet pågår under vårtenninen Utvärdering sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som:finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling i givna allmänna råden. förhållande till kunskapskraven. Specialpedagogen ska ha ett särskilt ansvar i kvalitetssäkring av Att i de individuella utvecklings- planerna. Rektor ska säkerställa planerna ska det framgå vilka och följa upp. insatser som behövs ror att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. - ~~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) följer upp rutinf01jsamheten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen, genom det systematiska ation har lagts ut på intranätet och kvalitetsarbetet senast den 31 dehemsidan. cember _._- -

27 -_ Vänersborgs kommun 13 Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att det ska finnas en plan mot Varje rektor upprattar ärligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 sker laänkande behandling som anger plan för varje rorskola där lärare, tar den årliga planen mot krän- upproljning av huvudmannen de ~crärder som behövs för att elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varje rektor (verksanihetschefen). förebygga och :förhindra laän- aktiga. Planen ska innehålla :fol- till att planen motsvarar målet. kande behandling det aktuella jande delar: Senast den 31 december 2014 sker året. - Utvärdering av :föregående år upp:följnmg av huvudmannen - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). - Kartläggnmg - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer ~ Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Upp:följning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisnmgens innehåll ens innehåll och planering, så forsätta under läsåret 2014/2015. elevernas uppfattningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande ---- ~-... _..._..._-----,-

28 Vänersborgs kommun 14 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång Uppföljning sker den 30 juni 2014 behoven är" hur de ska tillgodoses som finns ror rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsoch hur åtgärderna ska följas upp gärdsprogram ska upprättas i författningarnas krav. arbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor. påbörjats ::.-o.-~ _. --~ ,.,. ""' Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderingluppföl.illin2: I Att rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 Uppföljning sker senast den 31 I bedrivs ett systematiskt kvalitets- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker I arbete som består i planering, tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbetet kontinuerlig uppföljning genom uppföljning och utveckling av särskilt fokus på mått och ana- kring det systematiska kvalitets- det systematiska kvalitetsarbetet. utbildningen. lyser. arbetet. Att rektor ska ta ansvar för att kvalitetsarbetet är dokumenterat. Extra stödinsatser ges till skolen- Att kvalit~tsarbetet ska genomfö- heten. ras under medverkan av lärare, övrig personal och elever _._.- --

29 Vänersborgs kommun 15 Omfattnln2: och resurstill2:ån<t ~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs för en tidsen- verktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske. _._ /2015 Mariedalskolan p _ _.-- alk, :t Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering!uppf'61.i~ Att personalen vid skolenheten Förvaltningens personalspecia- Klart hösten 2015 Uppföljning av lararnas utbildska ha utbildning ror den under- lister kartlägger och samordnar ning och behörigheter kommer att visning de bedriver vid anställningar för att kvalitets- ske i juni och i december 2014 av I säkra behörighets1craven i hela huvudmannen. kommunen. Tjänstfördelningar sammanställs och utgör underlag rör organisation, både på den egna skolan och kommunövergripande. Personalspecialistema tillhanda håller underlag till rektorerna för planering av kompetensutveckling, pån::rinnelse om behörighetsoch legitimationsansökningar.

30 Vänersborgs kommun 16 (./J ("""").,~ Personal specialisterna samordnar även lärarlyftinsatserna. Flera lärare kommer att kunna söka kompletterande behörigheter under våren/sommaren Några är klara med sina lärarlyftskurser januari 2014 och en lärare är klar juni Två lärare kommer att söka utökad behörighet under våren Tjänstef<5rdelning och organisering av arbetslagen inför lå ska vara klar våren Norra skolan Trv2:2:het och studi, ~~ -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande behandling ska anmälas skyndsamt till huvudmannen. Utbildning genomförd för alla rektorer och förskolechefer. En anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Huvudmannen (verksamhetsche- fen) följer upp rutinföljsamheten årligen, i det systematiska kvalitetsarbetet senast den 31 december Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga., -

31 ~ -- -~ ~- Vänersborgs kommun 17 Skerrud skola ~ ~ Mål ÅtGärder,., Tidsplan UtvärderinWuI!I)f ölining Att omdömen i de slcriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling givna allmänna råden. i rorhållande till kunskapskraven Specialpedagogen ska ha ett säroch i övrigt utvecklas i förhål- skilt ansvar i kvalitetssäkring av lande till kunskapskraven. planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt. Mål Åtgärder Tidsplan UtvärdeQJ).glum!:följning Att i de individuella utvecklings- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 planerna ska det framgå vilka som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. insatser som behövs för att eleven givna allmänna råden. ska nå kunskapskraven och i öv- Specialpedagogen ska ha ett särrigt utvecklas så långt som möjligt. skilt ansvar i kvalitetssäkring av planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt _

32 Vänersborgs kommun 18 - ~~-- Mål ÅtO"ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning ~ --~-- Att signaler om lcränkande be- Utbildning genomf6rd :för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) roljer upp rutinfoljsam.heten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen. ation har la""o-ts ut på intranätet och hemsidan Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning I I Att skolan ska genomföra åtgärder Varje rektor upprättar årligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 ror att rorebygga och förhindra att plan ror varje förskola där lärare, tar den årliga planen mot lcrän- rolj er huvudmannen (verksamelever utsätts ror kränkande be- elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varj e rektor hetschefen) upp att detta roljts. handling aktiga. Planen ska innehålla rol- till att planen motsvarar målet. Att det ska finnas en plan mot jande delar: Senast den 31 december 2014 sker kränkande behandling som anger - Utvärdering av roregående år upproljning av huvudmannen de åtgärder som behövs ror att - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). :förebygga och rorhindra krän- - Kartläggning kande behandling det aktuella - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer ~et.

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer