CItl Vänersborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CItl Vänersborgs kommun"

Transkript

1 ~ CItl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 8 juni kl OBS PLATS! Plats: Rum 249, Mötesplats Vänersborg, Vänerparken, Vänersborg Mats Andersson (C) Ordförande Camilla Saxberg Förvaltningssekreterare Förhinderlör ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Camilla Saxberg, tele/on alt e-post: Ledamöter Mats Andersson (C) Tove af Geijerstam (FP) Joakim Sjöling (S) Nils Dahlgren (S) Birgitta Persson (S) Cln'ister Bogren (MP) Emelie Carl bom (M) Gunnar Bäckman (KD) Stefan Kärvling (V) Magnus Bäckström (VFP) Ola Wesley (SD) Personalföreträdare Helene Westerlund Ahlberg, SACO Ninna Silvonsaari, TCO Ann-Sofie Dolk Olsson, Kommunal Ersättare Kate Bernhardsson (S) Hemik J osten (M) Angelica König Cassel (S) Hussein Madar Ismail (S) Marianne Karlsson (C) Gunnel Dirsäter (MP) Anton Lidell (M) Jenny Hjort (KD) Kate Giaever (V) Kent Karlsson (V) Carina Jällbrink (SD) Ers: Hemik Månsby, SACO Ers: Karin Einevik, TCO Ers: Övriga Kent J avette, förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, verksamhetschef grundskola Lena Ericsson, elevhälsochef Susanne Lundin, lärare, Mobila skolteamet Anna Mattsson, socialpedagog, Mobila skolteamet Mariette Edkvist, förvaltningsekonom Madelene Garwi, utvecklingsledare Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare

2 ~---"L-1 Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/uNDERRÄTTELSE Föredragningslista l. Mötets öppnande - val av protokolljusterare 2. Verksamhetsuppföljning: -Verksamhetsuppföljning och systematiskt Info kvalitetsarbete dm 2015/15 M Garwi 3. Information om långtidsfrånval'o inom skolan Info A-L Kriewitz dm 2015/77 L Ericsson S Lundin A Mattsson 4. Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 dm 2015/43 Beslut A-L Kriewitz 5. Information gällande tillsyn av fristående förskolor dm 2015/63 Info M Garwi 6. Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Slutrapport till Barn- och utbildningsnämnden dm 2015/82 Info M Garwi 7. Budgetuppföljning maj dm 2015/27 Info MEdkvist 8. Budget 2015; Mål- och resul'splan : Återhållsamhet Beslut dm 2015/50 K Javetie MEdkvist 9. Information från förvaltningschef 10. Information från ordförande 11. Anmälan av postlista och delegationsbeslut

3 ~ l41j Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 2 dm Verksamhetsuppföljning: - Verksamhetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsledare Madelene Garwi informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

4 l.

5 ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSEfUNDERRÄTTELSE Ärende 3 dm Information om långtidsfrånvaro inom skolan Verksamhetschef A-L Kriewitz, elevhälsocheflena Ericsson samt Susanne Lundin och Anna Mattsson, lärare respektive socialpedagog från Mobila skolteamet, informerar i ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

6 G.

7 t-..-y-=-«l--i Vänersborgs kommun Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 4 dm 2015/43 Svar på motion till Barn- och utbildningsnämnden gällande försöksverksamhet med införande av betyg från åk 4 Stefan Kärvling (V) med flera, har för Vänsterpartiet inlämnat en motion till Barn- och utbildningsnämnden. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen vill Vänsterpmiiet att Barn- och utbildningsnämnden ska uttala sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att inför betyg från åk 4. Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat yttrande daterat , i vilket beskrivs att det inte åligger huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande i försöksverksamheten, varpå förvaltningen föreslår att motionen avslås. Verksamhetschef Anne-Len Kriewitz föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.

8 (3 Vänersborgs kommun Yttrande Dm: VÄNERSBORGS KOMMUN Barn~ och utbildningsnämnden.fl i &t,;u) I ~, I-{Ob Ank JUl 5("',,,:; e>'f) Dnr... L(11... "....,.~:._ t')u-r Anne-Len Kriewitz Verksamhets chef Grundskola! grundsärskola Barn- och utbildningsförvaltingen Barn och utbildningsnämnden Yttrande över Vänsterpartiets motion tm Barn~ och ut~ bildningsnämnden "Om införandet av betyg årskurs 4" Sammanfattning I motionen framförs argument mot att införa betyg i årskurs 4 samt att nämnden uppmanas uttala som sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i den av regeringen utlysta försöksverksamheten att införa betyg från åk4. När det gäller deltagande i försöksverksamhet så åligger det inte, enligt nuvarande uppgifter och skrivningar, huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande. Beslutet om deltagande i försöksverksamhet åligger rektor och fattas av rektor efter samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare. Förslag till beslut Nämnden föreslås att avslå motionen Barn- oc~ utbildni /' sfönraltningen

9 VÄNERSBORGS.KOMMUN Bru:n~ ooh utbildni11gsrtämndt-"t1 \.--tv ;LC>\ 5', r';2.:l Allk ~02~ 1 6 Vänersborg Motion till Barn- och Utbildningsnämnden Den 11 februari offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade om att införa betyg fr~r\ årskurs 4. Betyg från åk 4 ska införas år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. En förutsättning för att ingå l försöksverksamheten, enligt överenskommelsen, är att II det finns Intresse hos skolans ledning och ItJrare samt att samråd skett med förtjidrar, " När förslaget om att införa betyg redan läk 4 var ute på remiss så avstyrkte 34 av 44 remissinstanser förslaget Bland de skeptiska återfinner vi Skolinspektionen, Skolver.ket, alla tillfrågade universitet som bedriver forslming om pedagogik och utbildning av lärare, de båda lärari'acken och elevorganisationer. Det är ganska ovanligt med en sådan här entydigremisskår. Det finns flera argument mot att införa betyg redan från åk 4, Argumenten handlar bland annat om att effekterna av den.senasteändringen, betyg i årskurs G,.ännu inte studerats och att den kommande försöksverksamheten inte är vetenskaplig. Det finns nämligen ingen slumpmässighet när 100 skolor får anmäla sig frivilligt. Skolinspektionen skriver i sitt remissvar: "att en utvtjrdering och anglys av effekterncrav Införandet av betyg I årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs. 1/ Det finns inte heller några vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan. Vänsterpartiet i Vänersborg anser att skolorna i Vänersborg behöver arbetsro efter flera.år av reformer och att lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är skolans huvuduppdrag - att ge varje elev möjlighet att uppfylla kunskapskraven. I överenskommelsen mellan regeringen och alliansen framgar det också att de skolor som inför betyg från åk 4 1 så "upphävs skyldigheten att utftirda {UP/Skriftliga omdömen." VänsterpClrtiet tror att elevernas lärande och kunskapsutveckling bättre gynnas av IUP:er och skriftliga omdömen än betyg, formativ bedömnhig är bättre än summativ. Vänsterpartiet yrkar: Att Barn- och Utbildningsnämnden uttalar sin mening och Vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att Införa betyg från åk 4. -~,// Stefan Kärvling KateGlaever Kent Karlsson Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet

10 10.

11 (I. ~ GKl Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden KALLELSElUNDERRÄTTELSE Ärende 5 dm 2015/63 Information gällande tillsyn av fristående förskolor Utvecklingsledare Madelen Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

12

13 J3, ~ CI1J Vänersborgs kommun ~ Barn- och utbildningsnämnden I~LLELSEIUNDERRÄTTELSE Ärende 6 dm 2015/54 Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Slutrapport till Barnoch utbildningsnämnden Skolinspektionen genomförde hösten 2013 så kallad regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt har därefter upprättat inspektionsrapport. Barn- och ungdomsförvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med de Olmåden som luitiserats. Skolinspektionen har översänt beslut per om att Vänersborgs kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälps, tillsynen avslutas därmed. Förvaltningen har därefter arbetat med implementering av åtgärderna utifrån planen. Yttrande finnes, daterat Utvecklingsledare M Garwi föredrar ärendet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

14 ; Vänersborgs kommun Yttrande Dm: 2015/82 1 (1) VÄNERSBORGS KOMMUN Bai11~ och utbudnlngsu!inmden,ih et 6l()1\5".?W)- Ank M05~ 2 1 S~olinspektionen regelbundna tillsyn~ -Slutrapport till 8arn~ och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnällmden beslutar att: - notera informationen till handhngu1'l1a. Bal{grund Skolinspektionen hal' under hösten 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Vänersborgs kommun, samt därefter upprättat inspektionsrapport. I inspektionsrapporten framkommer luitik mot skola, fritidshem och förskola samt mot huvudmannen i 27 punkter. Barn- och utbildningsforvaltningen svarade Skolinspektionen med en plan föl' vilka åtgärder som ska vidtas for att kolluna till rätta med ktitikpullktel'11u. Sista datum for att vidta dessa åtgärder sattes Skolinspektionell översände beslut om att Vänersborgs konmmll hal' vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bl'iste1'1la i verksamheten hal' avhjälpts och tiltsynen från skolinspektionen avslutades därmed. Förvaltningen hal' därefter arbetat med att implementera åtgärderna utifrån planen. Vid dagens datum unser förvaltningen att åtgärde1'1lu enligt planen är utförda. Det finns dock fortfarande områden som förvaltningen anser att det fi1u1s tydliga utvecklingsbehov inom, utifrån de kritikpunkter som framkommit under Skolinspektionens tillsyn. Dessa är: o o o Skolbiblioteken vid Brålanda skola och Dalboskolan Tillgången till tidsenliga lärvel'ktyg Studiehandledning tillnyanlänc1a ~i7!!ifjfe5gen Förvaltningschef V1[,t<kllA~ &Vvf\.,\~ Mac1elene Gal'wi Utveck1ingsledare

15 ( 5, \ Vänersborgs kommun v ÄNERSBORGs-KOMMUN Barn- och ungdomsnämuden,.}j I ct J..V! '-1, (,,:3 (" Ank. 2014,04.. O Z 8.013/f C \ ~::.:::.:~:::.::Lg!~::~~ ~e Skolinspektionen Ekelundsgatan Göteborg Genomförd regelbunden tillsyn i Vänersborgs kom.. mun. Bal'11- och ungdomsnäumden översänder härmed svaren på Skolinspektionens tillsynsrapport över grundskolan, föl'skolan, fritidshemmen och huvudmatlllell i Vällersborgs kommun, utifrån den tillsyn som gjordes under hösten Ba1'l1- och ungdomsföl'va1tllingen hm' tillsammans med l'ektorer och förskolechefer upprättat en plan föl' vilka åtgärder som behöver vidtas inom de områden som Skolinspektionen hal' påpekat i sina rapporter. Planen är uppbyggd enligt en liknande struktur S0111 Skolinspektionel1s rapporter, där vmjc bcdöffil1ingspunkt S0111 fått påpekanden 0111 åtgärder tas upp. För vmje punkt l'edovisas önskvärda l'esultat, åtgärder, utvärdering/uppföljning samt en tidsplan. Ba1'l1- och ungdol11snämnden Lena Eckerbom Wendel Ordförande Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Vänersoorg Sundsgatan E-post Hemsida wlw/,vanersborg,se

16 Ib. Vänersborgs kommun 2 InnebålI Förskola Grundskolan Brålanda skola Dalboskolall Frälldeskolan Mal'iedalskolan Norra siwian Skerrud skola Tärnan Sida FritidsheIn Huvu(hnannen Hnvudnlannens samnlanfattning Bilaga 1; Barnhälsoplan föl' förskolan Bilaga 2; Översyn av bibliotel\1werlrnamhet

17 \ Vänersborgs kommun Dm: 3 (28) Förskolan, ÅtO'ärder Varje förskolechef upprättar årligen en plan ror varje rorskola där för- skolepersonal, barn och vårdnads- havare är delaktiga Planen ska in- nehålla roljande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer T -- h - ;..., - - :h stum, Mål Att planerna mot 1cränkande behandling ska innehålla de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt en redogörelse för hur föregående års åtgärder genomförts. Tids-pIan Under året 2014 när förskolecheferna upprättar den årliga planen rnot 1cränkande behandling ser varje förskolecheftill att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärdering/uppföljning Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen) I Särskilt stöd Mål ÅtO'ärder Att alla barnen som behöver En barnhälsoplan har utarbetats (se särskilt stöd ska få ett tillräckligt bilaga 1) sådant. Tidsplan Planen kommer under året 2014 implementeras inom verksamhetema. Utvärde~g/uppiöljning Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen) Vänersborgs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax 462 ss Vil;nersborg Sundsgatan E-post Hemsida ----

18 DQ Vänersborgs kommun 4 Pedagogisk1: ledarskap och utveckling Mål l Åtgärder Att huvudmannen ska bedriva Fortsatt arbete kring att implemenett systematiskt kvalitetsarbete tera det systematiska kvalitetsarsom består i planering, uppfölj- betet som har påbörjats, med särning och utveckling av utbild- skilt fokus på mått och analyserning. Att huv-udmannens systematiska kvalitetsarbete ska inriktas mot de mål som :finns ror utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter. Att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras. Tidsplan Senast den 31 december 2014 kommer implementeringen vara klar gällande utvecklingsarbete kring systematiskt kvalitetsarbete. Ut'värderingluppföI,jning Uppföljning sker senast den 31 december Därefter sker kontinuerlig upproljning.

19 Vänersborgs kommun 5 Grundskola Brålanda skola Undervisnin2: och lärande Mål AtO"ärder,.., Tidsplan Utvärdering/uPPlöI.ining Att samarbetsformer mellan Tydliga mål sätts för samarbets- Arbetet kommer att genomföras Uppföljning sker genom det ordinaförskoleklass, skola och fritids- former. Tid avsätts för samarbete. under läsåret ne systematiska kvalitetsarbetet hem ska utvecklas för att berika Särskild insats (prio) kommer att senast 30 juni 2015 varje elevs mångsidiga utveckl- genomföras med stöd av uting och lärande vecklingsledare "" Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölining Att betygen ska utrardas i enig- Anvisad blankett ska användas. Atgärdat Terminsbetygen höstterminen 2013 het med författningarnas krav utfardades i enlighet med f6rfattoch roreskrifter. ningarnas krav och roreskrifter -,.SJ

20 -~ Vänersborgs kommun 6 N O ~ -~~--- ~- -- Mål Åtgärder Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla handling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En till huvlldmannen. anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Tidsplan Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga. Utvärdering/uppföljning Huvudmannen (verksamhetschefen) följer upp rutinföljsamheten det årliga systematiska kvalitetsarbetet, senast den 31 december Mål Att det ska :finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs ror att rorebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella året Åtgärder Varje rektor upprättar årligen en plan för varje skolenhet där lärare, elev och vårdnadshavare är de1- aktiga. Planen ska innehålla rol- jande delar: - Utvärdering av föregående år - Mål och främjande insatser - Kartläggning - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer Tidsplan Under året 2014 när rektorerna upprättar den årliga planen mot kränkande behandling ser varje rektor till att planen motsvarar målet. Senast den 31 december 2014 sker uppföljning av huvudmannen (verksamhetschefen). Utvärderingfuppfö\in~ Senast den 31 december 2014 sker upproljning av huvudmannen (verksamhetschefen). I

21 Vänersborgs kommun 7 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att beslut om anpassad studie- Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljnmg sker den 30 juni 2014 gång ska fattas enligt författ- som finns för rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsningamas krav. gärdsprogram ska upprättas i en- författrringamas krav. arbetet Att åtgärdsprogram ska ange lighet med anvisade dokument vilka behoven är, hur de ska Ett särskilt stöd (prio) sätt in till Fortbildning inom området har tillgodoses och hur åtgärderna rektor. påbörjats. ska fchjas upp och utvärderas. Ped - -. ktledarsk ----~ h utvecklin tbildnin -- Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 UppfOljnmg sker senast den 31 bedrivs ett systematiskt kvali- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker kontetsarbete som består i plane- tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbete tinuerlig uppföljning genom det ring, uppföljning och utveckling särskilt fokus på mått och ana- kring systematiskt kvalitetsarbete. systematiska kvalitetsarbetet. av utbildningen. lyser. Extra stödinsatser ges till skolenheten. (0

22 Vänersborgs kommun 8 }--) I---J - Åtgärder En översyn och inventering av verktyg och kompetenser kom- mer att genomföras. Tillgången tilllärverktyg kommer art utö- kas. Utökad utbildning av personal kommer att ske. Mål Att eleven ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas Tidsplan Översyn och inventering sker under vårterminen Utökning av lärverktyg och utbildning kommer att ske under läsåret 2014/2015 Utvärderin~uppfoljning Uppföljning sker senast den 3 O juni 2015 av huvudmannen. i Mål Att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek Åtgärder Huvudmannen har genomfort en översyn av all biblioteksverksamhet (se bilaga l) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Tidsplan Arbetet kommer att genomföras under läsåret 2014/2015 Utvärdering/uppföl.ininu Uppföljning sker senast den 30 juni 2015 av huvudmannen.

23 Vänersborgs kommun 9 Dalboskolan UndernsIDn2: och lärande --~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppf6HnmO' Att rektor och lärare ska klargöra Rektor och lärare ska tydligt Arbetet har påborjats under vårter- Upproljrring sker senast den 30 ror elever vilka mål utbildningen ange mål för undervisningen i minen 2014 och kommer att fort- juni 2015 av huvudmannejl har. alla tillgängliga forum; på lekt- sätta under läsåret 2014/2015 ioner, i utvecklingssarntal, på roräldrarnöten, i elevråd och vid övriga bedömningssituationer. Rektor och lärare ska utveckla och praktisera formativ bedömrring. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfölj~ Att lärare ska anpassa undervis- Rektor ansvarar för att varje lä- Arbetet har påbörjats under vår- Uppföljrring sker senast den 30 ningen efter elevers behov, förot- rare utvecklar arbetsformer som terminen 2014 och kommer att juni 2015 av huvudmannen. sättnin",oar, erfarenheter och tän- tydliggör elevernas behov, sätt att fortsätta under läsåret 2014/2015 kande. lära och ge kontinuerlig återkopp- Att lärarna ska ge elever som lätt ling. når kunskapskraven som minst ska uppnås, ledning och stimulans ror att nå längre i sin kunskapsutveckling.,\.:)

24 Vänersborgs kommun 10-1:: --~ Grnndli2:!!aIlde värden och inflytande Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Uppföljning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisningens innehåll ens innehåll och planering, så fortsätta under läsåret 2014/2015 elevernas uppfa:ttningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett -- reellt inflytand~öve!_sitt lärande. Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning. Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång UppfOljning sker senast den 30 behoven är, hur de ska tillgodoses som finns rör rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt juni 2014 genom det systematiska och hur åtgärderna ska f Oljas upp gärdsprogram ska upprättas i rörfattningarnas krav kvalitetsarbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor- påbörjats

25 Vänersborgs kommun 11 Omfattni h ~å ~. Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljniD2 Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs ror en tidsen- ve:cktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske /2015 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uPl>följning Att eleverna ska ha tillgång till Huvudmannen har genomfört en Arbetet kommer att genomf0ras UppfOljning sker juni 2015 av skolbibliotek översyn av all biblioteksverksamhet under läsåret 2014/2015 huvudmannen. (se bilaga 1) och beslutat att lyfta den till Kommunstyrelsens mål- och resursarbete inför Kompletterande bokinköp kommer att göras. Frändeskolan -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderin~uppföljning Betyg utfärdas i enlighet med Anvisad blankett ska gälla Åtgärdat Terminsbetygen ht 13 utrardades författningarnas krav och före- i enlighet med författningarnas skrifterna om betyg ska följas. krav och föreskrifter

26 Vänersborgs kommun 12 Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppfö~ining Att omdömen i de skriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet pågår under vårtenninen Utvärdering sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som:finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling i givna allmänna råden. förhållande till kunskapskraven. Specialpedagogen ska ha ett särskilt ansvar i kvalitetssäkring av Att i de individuella utvecklings- planerna. Rektor ska säkerställa planerna ska det framgå vilka och följa upp. insatser som behövs ror att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. - ~~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande be- Utbildning genomförd för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) följer upp rutinf01jsamheten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen, genom det systematiska ation har lagts ut på intranätet och kvalitetsarbetet senast den 31 dehemsidan. cember _._- -

27 -_ Vänersborgs kommun 13 Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att det ska finnas en plan mot Varje rektor upprattar ärligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 sker laänkande behandling som anger plan för varje rorskola där lärare, tar den årliga planen mot krän- upproljning av huvudmannen de ~crärder som behövs för att elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varje rektor (verksanihetschefen). förebygga och :förhindra laän- aktiga. Planen ska innehålla :fol- till att planen motsvarar målet. kande behandling det aktuella jande delar: Senast den 31 december 2014 sker året. - Utvärdering av :föregående år upp:följnmg av huvudmannen - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). - Kartläggnmg - Förebyggande - Atgärder i akuta situationer ~ Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleverna ska ha reellt infly- Rektor och lärare ska utveckla Kompetensutveckling är inplane- Upp:följning sker senast den 30 tande på arbetssätt, arbetsformer arbetsformerna kring utbildning- rad och pågår. Arbetet kommer att juni 2015 av huvudmannen. och undervisnmgens innehåll ens innehåll och planering, så forsätta under läsåret 2014/2015. elevernas uppfattningar samt åsikter inhämtas och ger eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande ---- ~-... _..._..._-----,-

28 Vänersborgs kommun 14 Särskilt stöd Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att åtgärdsprogram ska ange vilka Rektor ska använda de blanketter Beslut om anpassad studiegång Uppföljning sker den 30 juni 2014 behoven är" hur de ska tillgodoses som finns ror rektorsbeslut. Åt- och åtgärdsprogram fattas enligt genom det systematiska kvalitetsoch hur åtgärderna ska följas upp gärdsprogram ska upprättas i författningarnas krav. arbetet. och utvärderas enighet med anvisade dokument. Ett särskilt stöd (prio) sätts in till Fortbildning inom området har rektor. påbörjats ::.-o.-~ _. --~ ,.,. ""' Mål Åtgärder Tidsplan Utvärderingluppföl.illin2: I Att rektor ska ansvara för att det Fortsatt arbete kring att imple- Senast den 31 december 2014 Uppföljning sker senast den 31 I bedrivs ett systematiskt kvalitets- mentera det systematiska kvali- kommer implementeringen vara december Därefter sker I arbete som består i planering, tetsarbetet som har påbörjats, med klar gällande utvecklingsarbetet kontinuerlig uppföljning genom uppföljning och utveckling av särskilt fokus på mått och ana- kring det systematiska kvalitets- det systematiska kvalitetsarbetet. utbildningen. lyser. arbetet. Att rektor ska ta ansvar för att kvalitetsarbetet är dokumenterat. Extra stödinsatser ges till skolen- Att kvalit~tsarbetet ska genomfö- heten. ras under medverkan av lärare, övrig personal och elever _._.- --

29 Vänersborgs kommun 15 Omfattnln2: och resurstill2:ån<t ~ Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att eleven ska ha tillgång till lär- En översyn och inventering av Översyn och inventering sker under Uppföljning sker juni 2015 av verktyg som behövs för en tidsen- verktyg och kompetenser kom- vårterminen huvudmannen. lig utbildning och för att syftet mer att genomföras. Tillgången med utbildningen ska kunna upp- tilllärverktyg kommer att utö- Utökning av lärverktyg och utbildfyllas kas. Utökad utbildning av perso- ning kommer att ske under läsåret nal kommer att ske. _._ /2015 Mariedalskolan p _ _.-- alk, :t Mål Åt~ärder Tidsplan Utvärdering!uppf'61.i~ Att personalen vid skolenheten Förvaltningens personalspecia- Klart hösten 2015 Uppföljning av lararnas utbildska ha utbildning ror den under- lister kartlägger och samordnar ning och behörigheter kommer att visning de bedriver vid anställningar för att kvalitets- ske i juni och i december 2014 av I säkra behörighets1craven i hela huvudmannen. kommunen. Tjänstfördelningar sammanställs och utgör underlag rör organisation, både på den egna skolan och kommunövergripande. Personalspecialistema tillhanda håller underlag till rektorerna för planering av kompetensutveckling, pån::rinnelse om behörighetsoch legitimationsansökningar.

30 Vänersborgs kommun 16 (./J ("""").,~ Personal specialisterna samordnar även lärarlyftinsatserna. Flera lärare kommer att kunna söka kompletterande behörigheter under våren/sommaren Några är klara med sina lärarlyftskurser januari 2014 och en lärare är klar juni Två lärare kommer att söka utökad behörighet under våren Tjänstef<5rdelning och organisering av arbetslagen inför lå ska vara klar våren Norra skolan Trv2:2:het och studi, ~~ -- - Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning Att signaler om kränkande behandling ska anmälas skyndsamt till huvudmannen. Utbildning genomförd för alla rektorer och förskolechefer. En anvisning har upprättats. Information har lagts ut på intranätet och hemsidan. Huvudmannen (verksamhetsche- fen) följer upp rutinföljsamheten årligen, i det systematiska kvalitetsarbetet senast den 31 december Senast 1 maj ska anvisningar och blanketter finnas tillgängliga., -

31 ~ -- -~ ~- Vänersborgs kommun 17 Skerrud skola ~ ~ Mål ÅtGärder,., Tidsplan UtvärderinWuI!I)f ölining Att omdömen i de slcriftliga indi- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 viduella utvecklingsplanerna ska som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. avse elevens kunskapsutveckling givna allmänna råden. i rorhållande till kunskapskraven Specialpedagogen ska ha ett säroch i övrigt utvecklas i förhål- skilt ansvar i kvalitetssäkring av lande till kunskapskraven. planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt. Mål Åtgärder Tidsplan UtvärdeQJ).glum!:följning Att i de individuella utvecklings- Lärarna ska använda de mallar Arbetet sker under vårterminen Upproljning sker senast den 30 planerna ska det framgå vilka som finns i de av skolverket ut juni 2014 av huvudmannen. insatser som behövs för att eleven givna allmänna råden. ska nå kunskapskraven och i öv- Specialpedagogen ska ha ett särrigt utvecklas så långt som möjligt. skilt ansvar i kvalitetssäkring av planerna Rektor kommer att rolja upp att denna används på rätt sätt _

32 Vänersborgs kommun 18 - ~~-- Mål ÅtO"ärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning ~ --~-- Att signaler om lcränkande be- Utbildning genomf6rd :för alla Senast 1 maj ska anvisningar och Huvudmannen (verksamhetschehandling ska anmälas skyndsamt rektorer och förskolechefer. En blanketter finnas tillgängliga. fen) roljer upp rutinfoljsam.heten till huvudmannen. anvisning har upprättats. Infonn- årligen. ation har la""o-ts ut på intranätet och hemsidan Mål Åtgärder Tidsplan Utvärdering/uppföljning I I Att skolan ska genomföra åtgärder Varje rektor upprättar årligen en Under året 2014 när rektor upprät- Senast den 31 december 2014 ror att rorebygga och förhindra att plan ror varje förskola där lärare, tar den årliga planen mot lcrän- rolj er huvudmannen (verksamelever utsätts ror kränkande be- elever och vårdnadshavare är del- kande behandling ser varj e rektor hetschefen) upp att detta roljts. handling aktiga. Planen ska innehålla rol- till att planen motsvarar målet. Att det ska finnas en plan mot jande delar: Senast den 31 december 2014 sker kränkande behandling som anger - Utvärdering av roregående år upproljning av huvudmannen de åtgärder som behövs ror att - Mål och främjande insatser (verksamhetschefen). :förebygga och rorhindra krän- - Kartläggning kande behandling det aktuella - Förebyggande - Åtgärder i akuta situationer ~et.

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Lena Eckerbom Wendel (m)

Lena Eckerbom Wendel (m) 2008-06-16 1 (19) Plats Albert kök Hotell & konferens, Strömsberg, Trollhättan Tid Måndagen den 16 juni 2008, kl 15.00-17.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer