VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland"

Transkript

1 VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare. Planering av flertalet avsnitt i detta mål- och visionsdokument förväntas ske även mot bakgrund av idéer och förslag i planen för marknadskommunikation för Vård- och omsorgscollege Västmanland (separat dokument). Sammanställt av Anders Björnstig, projektledare, augusti 2010, reviderat november

2 Pågående aktiviteter och mål APU och APU-dokumentation Enhetlig APU-dokumentation för elevers praktik (APU/APL) introduceras och prövas från januari 2010 i Västmanland, OP vux/ungd. Pågår. Samarbete inleds under vt -10 för att på sikt bidra till riksgiltig normering av dokumentation för APU-området inom VO-Collegesystemet. Frågan drivs av regionala projektledare nationellt. Information om VO-College-materialet till utvalda andra yrkesprogram i Västmanland, som inspiration och idématerial (ht -10). Programrektorsgruppen beslutar. Marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APL-lösningar inom VO-College. Gymnasiereformen Gy 11 APU-/APL-dokumentation Ev. anpassningar av APU-materialet enligt beslut om Gy 11. Fortsatt aktiv medverkan från VO-C Västmanland nationellt, att frågan om riksgiltig normering av APU-dokumentaton utvecklas och når långsiktig lösning. VO-College Västmanlands APUdokumentaton inspirerar flera andra VO- Collegområden i Sverige, regionalt/lokalt. VO-College känd inspirationskälla för andra program i länet i samband med kraven i Gy 11 på samverkan utbildningar och arbetsliv. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College Visioner/målbilder APL-dokumentation APU- material och principer en självklar grund i VO-College Västmanlands samtliga verksamheter. Ev. anpassningar till reformeringen Vux 12. Riksgiltig normer av APU-dokumentation finns inom samtliga VO-Collegeområden i Sverige; material där Västmanland varit aktiva i utvecklingsarbetet. Vara fortsatt inspirationskälla för andra yrkesprogram i länet och i nära samarbetsregioner. Riksgiltig normering av APUdokumentation hålls permanent på agendan : utveckling, anpassning. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College. 2

3 - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering Tillräckligt antal av kvalitetssäkrade APU-platser inom VO-College Västmanland - samverkan påbörjas i länet för att säkra antal platser och hur interkommunal samverkan kan fungera. Arbetslivet ha tilllräckligt antal kvalificerade handledare utbildade enligt VO-College Västmanlands kvalitetssäkringsmodell. Avstämning mot kommande nationella riktlinjer. Handledare/handledarutbildningar. Kvalitetssäkrade handledarutbildningar för samtliga handledare inom VO-College Västman-land påbörjas vt Hel eller del av 100 gyp-kurs enligt kursplan profilerad för VO-College Västmanland. Valideringsinstrument, regionala utvecklas. Valideringssamverkan i länet. Samverkan runt utvecklingsarbete pågår. Avstäms mot nationella förslag till principiella riktlinjer. Rutiner för interkommunal samverkan om APU-/APL-platser prövas mellan flera kommuner och rutiner fastställs regionalt. Antalet utbildade, kvalificerade VO-Collegehandledare täcker behovet i länet. Samtliga fem lokala collegeområden satsar på att alla handledare inom certifierade verksamheter har VO- College Västmanlands handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. Valdieringsprinciper, valideringsinstrument och rutiner fastställda av regionala styrgruppen och används länet runt. Justeringar och förfining av metoder. Harmoniserat gentemot Gy 11 och nationella principer inom VO-College. Interkommunal samverkan om APU- /APL-platser är en naturlig del av samverkan inom VO-College Västmanland. Fortsatt, kompletterande utbildning av certifierade handledare inom VO-College Certifierade handledare inom VO-College har motsvarande 100 gymnasiepoängs utbildning enligt, certifierad modell för VO-College Västmanland. VO-College Västmanlands principer och instrument bidragit till generell länssamverkan, när det gäller validering. 3

4 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Skolledarna samverkar runt planering/genomförande/utveckling inom VO-College utifrån gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Elevflöde möjliggöras mellan kommuner Kurser/profiler/spetsutbildningar kunna genomföras (ekonomiskt, praktiskt) i annan kommun än där huvudutbildningen genomförs. Gymnasierektorerna arbetar med frågan under Spetskompetenskurser i Västmanland. Regional samsyn och fördelning. De första spetskompetenskurserna definieras och inordnas i VO-College, bl.a. psykiatri Sala. Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever Gemensamma temaveckor/länsövergripande projekt för elever kunna genomföras mellan några/alla collegeområden i Västmanland. IT som gemensamt kommunikationsmedelpåbörja att söka metoder som underlättar IT-kommunikation inom VO- College Västmanland. Skolledarna inom VO-College Västmanlands utbildningar samverkar kring nya Vård- och omsorgsprogrammets implementering på de olika orterna. Elevflöde utan byråkratiska hinder löst för ytterligare kommuner än under Spetskompetenskurser och Gy 11, avstämning, funktion och möjligheter. Fler spetskompetenskurser definieras och förbereds inom VO-College Västmanland, Jämfört med Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever; de första projekten prövas. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. Skolledarna/programrektorerna en tydlig samverkansgrupp med delegerat ledningsansvar inom vissa områden av VO-Collegeverksamheten. Elevflöde mellan VO-C Västmanlands samtliga lokala college naturlig, väl fungerande del i samverkan. Utnyttjas främst för profilval, spetskompetenskurser och projektarbeten. Spetskompetenskurser inom VO-College Västmanland en självklar, omtalad och väl utnyttjad möjlighet för studerande på gymnasienivå ungdom/vuxna, för redan verksam personal i verksamheter inom VO-College samt för studerande från Yrkeshögskola och Högskola Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt en naturlig och ofta använd arbetsform, för att utveckla pedagogik och manifestera samverkan inom VO-College. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. 4

5 Fortsättning 2010 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Vuxenutbildningar i länet, inom vård och omsorg Stödja utvecklingen, antal studerande, kvalitet. Under året värdera arbetsmarknadsbehov mot beställda utbildningar hos respektive lokalt college. Samverkan med Mälardalens Högskola Få del av forskning; utveckla möjligheter till validering vid ansökan till Mdh; skapa mötespunkter VO-C och Mdh (kompetensutveckling, expertmedverkan). Reell, kontinuerlig samverkan prövas inom flera områden med Folkhälsoprogrammet. Frisök - konsekvenser Regionala styrgruppen övervaka och förutse konsekvenser/initiera åtgärder vid olika former av frisök.arrangemang. Yrkes-SM, regional angelägenhet Stödja deltagande i Yrkes-SM för vård och omsorg; uttagning i regionen. Första insatserna på området under Yrkesbeteckning gymnasial nivå Verka för att en gemensam yrkesbeteckning skapas, att kunna användas efter fullbordade studier ungd/vux. Omvärldsanalyser inom VO-College Västmanland används för att informera arbetsgivarsidan om balansen mellan utbildningsbehov och arbetsmarknadens behov. Samverkan med Mdh följer ett årsprogram, skapat tillsammans med Folkhälsoprogrammet. Även andra program inom Mdh Akademin HVV kopplas in i denna samverkan. Anpassning till nationella regler för frisök samt regionala lösningar för interkommunal elevrörlighet inom VO-College Västmanland är fullbordad. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland. Sträva efter mediauppmärksamhet. Nationell anpassning. Om ingen yrkesbeteckning tas fram nationellt skapar VO-College Västmanland, i samverkan med övriga VO-Collegeregioner en sådan. VO-College Västmanland är en självklar diskussionspartner när arbetsmarknadsutbildningar planeras. VO-College Västmanland och Mälardalens högskola Akademin HVV är marknadsledande inom området samverkan högskola och externa utbildningar inom områden lägre än högskola. Frisök/interkommunal elevrörlighet fungerar smidigt och självklart inom VO-College Västmanland, vilket bidrar till att utbildningarna inom college även sticker ut organisatorsikt och funktionellt. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland etablerad som samverkan. Sträva efter mediauppmärksamhet. Yrkesbeteckning lanseras systematiskt i samband med information från VO- College Västmanland. 5

6 Kompetensutveckling Kompetensutveckling Kompetensutveckling Fortbildning/kompetensutveckling för alla verksamma inom VO-College; exempel påviktiga områden. Stödja gemensam kompetensutveckling. Handledarutbildning VO-College. Demenssjukdomar Grundläggande sjukvård Psykiatri, olika specialiteter Fysiska/psykiska funktionsnedsättningar Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Läkemedelskunskaper Etiskt förhållningssätt Datorer/datorkunskap Dokumentation Teknologi i vård-/omsorgsarbete Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Internationalisering, internationellt samarbete; både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg. Arbetsbyte/praktik: lärare ut på arbetsplatser, vård-/omsorgspersonal medverka i skolan, räknas här som kompetensutveckling. Nya områden för kompetensutveckling vilka tillkommer över tid och integreras vartefter i VO-College. Plan för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs för. Alla fem collegeområden har planeringar, specifiserade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Avtalsinstrumenten utvärderas och förbättras. Informationsvägar om utbildningar är fastställda.utvärderas och förbättras. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. Planer för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs med flerårigt perspektiv för alla fem collegeområden, specificerade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Informationsvägar om utbildningar är fastställda och fungerar. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. VO-College Västmanland ses som självklar samarbetspartner när det gäller kompetensutveckling mellan regioner i Västmanlands närområde. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. 6

7 Baskompetens Baskompetens Baskompetens Samsyn baskompetens Regional samsyn i Västmanland runt begreppet baskompetens. Regional nätverksgrupp levererar beslutsunderlag till regional styrgrupp. Beslut om definitioner under Interregional samordning runt begreppet baskompetens inleds med närliggande VO-Collegeregioner. Definitioner och principer för begreppet baskompetens arbetas in hos personal och studerande inom VO-College Västmanland. Initiativ tas för seminarier runt baskompetensbegreppet inom VO-College, för intressenter utanför VO-College-organisationen, som t.ex. högskola och yrkeshögskola. Interregional samordning runt begreppet baskompetens fortsätter. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation. Samsyn baskompetens fortsatt implementering. VO-College Västmanlands definitioner av baskompetens hålls levande och arbetas in via arbetsplatsträffar och särskilda seminarier för berörd personal och studerande. Personal inom VO-College Västmanland används som inspiratörer i andra VO-Collegeregioner, som behöver stöd i utvecklandet av baskompetensbegreppet. VO-College Västmanland bidrar till nationella definitioner och beskrivingar av baskompetenser inom vård och omsorg. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation 7

8 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är regelbundet återkommande inom VO-College Västmanland både lokalt och regionalt, med fokus på områden som arbetsmarknad, personalbehov inom vård och omsorg, förändrade brukar- och patientbehov samt bosättnings- och pendlingsvanor hos befolkningen i Västmanland och kringliggande län. Första analys efter ansökan 2008 sker Uppdrage; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är program-rektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverks-grupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Enhetliga kvalitetsprinciper arbetas fram enligt VO-College Västmanlands ambitioner angivna i ansökans kriteriebeskrivningar till Nationella Rådet. Omvärldsbevakningens resultat används efter analys för att informera och påverka interna och externa intressenter till VO- College Västmanland, att fatta strategiskt riktiga beslut när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Fortsatt arbete med gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande av VO-College Västmanlands verksamhet skrivs av lokala collegeverksamheter enligt VO-Collegeprinciper. Omvärldsbevakningen inom VO-College Västmanland förfinas ytterligare och blir en etablerad resurs även för externa intressenter och regioner i närområdet. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande enligt VO-College Västmanlands principer är en självklar del av verksamheternas kvalitetsredovisningar. 8

9 Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Verka för att nya karriärmöjligheter utvecklas, för t.ex. handledare och personal med spetskompetenser. VO-College Västmanland är utvecklande organisation; berörda fackliga organisationer och arbetsgivare ansvarar för konkret utveckling av befattningar, inom sina ordinarie verksamheter. Verka för att individuella utvecklingsplaner upprättas även i det samverkande arbetslivet inom VO-College. I utbildningar är detta redan regel enligt fackliga avtal. Verksamheten inom VO-College Västmanland inspirerar arbetsgivare och fackliga organisationer till att individuella utvecklingsplaner för personal inom VO- Collegeverksamheter börjar upprättas samt att nya karriärvägar definieras och införande påbörjas. Individuella utvecklingsplaner för definierade personalgrupper inom VO-Collegeverksamheter är införda. Flera nya karriärvägar för personal inom VO-College är definierade, fackligt förankrade och införda. Dessa förhållanden ingår som viktig information i extern och intern marknadsföring lför VO-College Västmanland. 9

10 Hälsoperspektiv inom VO-College Samlat grepp och helhetssyn på hälsoperspektivet skall genomsyra de lokala verksamheter som ingår i VO-College Västmanland (för berörda elever, personal samt brukare/patienter). Kartläggning över det som redan finns i bruk bland verksamheterna. Utifrån kartläggningen fastställa områden regionala styrgruppen kan vara pådrivande i. Gemensam målbild och handlingsprogram i hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter arbetas fram (utbildningar och arbetsplatser) och presenteras för regional styrgrupp hösten Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, etableras även i dessa frågor. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild och principer för handlingsprogram avseende hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter slutjusteras och beslutas som riktlinjer inom VO-College (utbildningar och arbetsplatser). Eventuella anpassningar enligt Gy 11. Nya idéer och lärdomar sprids inom VO-College Västmanland och tas emot från samverkande regioner. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, fördjupas. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild för hälsofrågor och principer för lokala handlingsprogram inom VO-College Västmanlands verksamheter är etablerade som en naturlig och levande del i verksamheterna. Kontinuerligt kunskaps- och idéutbyte inom länet och interregionalt i frågor som rör hälsoperspektiv för elever, personal samt brukare/patienter. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Är naturliga och kontinuerliga frågor i utbildningar och arbetsliv. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, är en självklar och återkommande del av arbetet med hälsofrågor inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 10

11 Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfalds- och genusfrågor vilar enligt certifieringarna från Nationella Rådet huvudsakligen på respektive lokalt Vårdoch omsorgscollege. Viktigaste frågorna är att få fler pojkar/män till utbildningar och arbeten inom vård och omsorg, men även personer med utländsk bakgrund. Behovet av strategiska språk-/kulturkompetenser är stort i länet, likaså behovet av välutbildade invandrare med goda språkkunskaper i svenska. VO-College Västmanland verkar för att regionalt uppmuntra och stödja insatser som underlättar för studieupplägg som är flexibla och individuella, något som bedöms ha extra stor betydelse i dessa sammanhang; arbetsprinciper som redan används, men kommer att ytterligare utvecklas inom VO-College. Funktioner för utbyte via IT mellan parter i VO-College utvecklas. Eventuella anpassningar enligt Gy 11, i mångfalds- och genusfrågor. Vårdambassadörers verksamhet utökas; modeller för tjänsteutrymme och inrikting på verksamheten finns framtagna, mellan fackliga organisationer och arbetsgivarparter. Särskild inrikting mot grundskolan. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling. Modeller/lösningar för flexibla och individuella utbildningar för invandrarelever samlas in i länet och från andra regioner och sprids inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev. Mångfalds- och genusfrågor inom VO-Collegeverksamheter når en funktion som inspirerar andra utbildningar och verksamheter. Inom VO-College Västmanland utvecklas metoder för att möta genus- och mångfaldsfrågorna och positiva resultat kan under perioden mätas. Vårdambassadörers informationsarbete är en naturlig del av informationsarbetet inom hela länet, både inom grundskolan och i andra verksamheter relevanta för VO- College. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling och samverkan kring dessa frågor. VO-College Västmanland utvecklar fortsatt interregional samverkan i mångfalds- och genusfrågor. Information om intressanta, fungerande nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 11

12 VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ansvar för utvecklingen av VO-College Västmanland 2010: En person som projektledare halvtid för Västmanland, vars tjänst är kombinerad med halvtid för VO-College Västerås. Dessutom projektledare halvtid från Landstinget Västmanland. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. Rutiner för ekonomi och fördelning av interna och externa uppdragsutbildningar inom VO-College arbetas fram. Sidor inom VKL:s hemsida för VO- College Västmanlands information. Årlig utvärdering av regionala styrgruppens funktion och sammansättning införs. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ny organisationsform börjar utredas. Fast kanslifunktion inom VKL, med inrättad tjänst för en samordnare utreds. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar en samverkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. För vissa mötestyper inom VO-College Västmanland prövas turnerande värdskap i länet, som del i internutbildning om varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. VO-College Västmanland och IT- /lärplattform utreds. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. Fast kanslifunktion inom VO-College, med inrättad tjänst för en samordnare. Rullande översyn tjänstens omfattning och innehåll. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar sam-verkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Turnerande värdskap är rutin i länet, för utvalda mötestyper. Detta som del i kontinuerlig internutbildning i varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. VO-CollegeVästmanland fungerar och framstår som en enhetlig utbildningsorganisation även i avtalsfrågor. 12

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer