VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland"

Transkript

1 VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare. Planering av flertalet avsnitt i detta mål- och visionsdokument förväntas ske även mot bakgrund av idéer och förslag i planen för marknadskommunikation för Vård- och omsorgscollege Västmanland (separat dokument). Sammanställt av Anders Björnstig, projektledare, augusti 2010, reviderat november

2 Pågående aktiviteter och mål APU och APU-dokumentation Enhetlig APU-dokumentation för elevers praktik (APU/APL) introduceras och prövas från januari 2010 i Västmanland, OP vux/ungd. Pågår. Samarbete inleds under vt -10 för att på sikt bidra till riksgiltig normering av dokumentation för APU-området inom VO-Collegesystemet. Frågan drivs av regionala projektledare nationellt. Information om VO-College-materialet till utvalda andra yrkesprogram i Västmanland, som inspiration och idématerial (ht -10). Programrektorsgruppen beslutar. Marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APL-lösningar inom VO-College. Gymnasiereformen Gy 11 APU-/APL-dokumentation Ev. anpassningar av APU-materialet enligt beslut om Gy 11. Fortsatt aktiv medverkan från VO-C Västmanland nationellt, att frågan om riksgiltig normering av APU-dokumentaton utvecklas och når långsiktig lösning. VO-College Västmanlands APUdokumentaton inspirerar flera andra VO- Collegområden i Sverige, regionalt/lokalt. VO-College känd inspirationskälla för andra program i länet i samband med kraven i Gy 11 på samverkan utbildningar och arbetsliv. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College Visioner/målbilder APL-dokumentation APU- material och principer en självklar grund i VO-College Västmanlands samtliga verksamheter. Ev. anpassningar till reformeringen Vux 12. Riksgiltig normer av APU-dokumentation finns inom samtliga VO-Collegeområden i Sverige; material där Västmanland varit aktiva i utvecklingsarbetet. Vara fortsatt inspirationskälla för andra yrkesprogram i länet och i nära samarbetsregioner. Riksgiltig normering av APUdokumentation hålls permanent på agendan : utveckling, anpassning. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College. 2

3 - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering Tillräckligt antal av kvalitetssäkrade APU-platser inom VO-College Västmanland - samverkan påbörjas i länet för att säkra antal platser och hur interkommunal samverkan kan fungera. Arbetslivet ha tilllräckligt antal kvalificerade handledare utbildade enligt VO-College Västmanlands kvalitetssäkringsmodell. Avstämning mot kommande nationella riktlinjer. Handledare/handledarutbildningar. Kvalitetssäkrade handledarutbildningar för samtliga handledare inom VO-College Västman-land påbörjas vt Hel eller del av 100 gyp-kurs enligt kursplan profilerad för VO-College Västmanland. Valideringsinstrument, regionala utvecklas. Valideringssamverkan i länet. Samverkan runt utvecklingsarbete pågår. Avstäms mot nationella förslag till principiella riktlinjer. Rutiner för interkommunal samverkan om APU-/APL-platser prövas mellan flera kommuner och rutiner fastställs regionalt. Antalet utbildade, kvalificerade VO-Collegehandledare täcker behovet i länet. Samtliga fem lokala collegeområden satsar på att alla handledare inom certifierade verksamheter har VO- College Västmanlands handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. Valdieringsprinciper, valideringsinstrument och rutiner fastställda av regionala styrgruppen och används länet runt. Justeringar och förfining av metoder. Harmoniserat gentemot Gy 11 och nationella principer inom VO-College. Interkommunal samverkan om APU- /APL-platser är en naturlig del av samverkan inom VO-College Västmanland. Fortsatt, kompletterande utbildning av certifierade handledare inom VO-College Certifierade handledare inom VO-College har motsvarande 100 gymnasiepoängs utbildning enligt, certifierad modell för VO-College Västmanland. VO-College Västmanlands principer och instrument bidragit till generell länssamverkan, när det gäller validering. 3

4 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Skolledarna samverkar runt planering/genomförande/utveckling inom VO-College utifrån gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Elevflöde möjliggöras mellan kommuner Kurser/profiler/spetsutbildningar kunna genomföras (ekonomiskt, praktiskt) i annan kommun än där huvudutbildningen genomförs. Gymnasierektorerna arbetar med frågan under Spetskompetenskurser i Västmanland. Regional samsyn och fördelning. De första spetskompetenskurserna definieras och inordnas i VO-College, bl.a. psykiatri Sala. Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever Gemensamma temaveckor/länsövergripande projekt för elever kunna genomföras mellan några/alla collegeområden i Västmanland. IT som gemensamt kommunikationsmedelpåbörja att söka metoder som underlättar IT-kommunikation inom VO- College Västmanland. Skolledarna inom VO-College Västmanlands utbildningar samverkar kring nya Vård- och omsorgsprogrammets implementering på de olika orterna. Elevflöde utan byråkratiska hinder löst för ytterligare kommuner än under Spetskompetenskurser och Gy 11, avstämning, funktion och möjligheter. Fler spetskompetenskurser definieras och förbereds inom VO-College Västmanland, Jämfört med Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever; de första projekten prövas. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. Skolledarna/programrektorerna en tydlig samverkansgrupp med delegerat ledningsansvar inom vissa områden av VO-Collegeverksamheten. Elevflöde mellan VO-C Västmanlands samtliga lokala college naturlig, väl fungerande del i samverkan. Utnyttjas främst för profilval, spetskompetenskurser och projektarbeten. Spetskompetenskurser inom VO-College Västmanland en självklar, omtalad och väl utnyttjad möjlighet för studerande på gymnasienivå ungdom/vuxna, för redan verksam personal i verksamheter inom VO-College samt för studerande från Yrkeshögskola och Högskola Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt en naturlig och ofta använd arbetsform, för att utveckla pedagogik och manifestera samverkan inom VO-College. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. 4

5 Fortsättning 2010 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Vuxenutbildningar i länet, inom vård och omsorg Stödja utvecklingen, antal studerande, kvalitet. Under året värdera arbetsmarknadsbehov mot beställda utbildningar hos respektive lokalt college. Samverkan med Mälardalens Högskola Få del av forskning; utveckla möjligheter till validering vid ansökan till Mdh; skapa mötespunkter VO-C och Mdh (kompetensutveckling, expertmedverkan). Reell, kontinuerlig samverkan prövas inom flera områden med Folkhälsoprogrammet. Frisök - konsekvenser Regionala styrgruppen övervaka och förutse konsekvenser/initiera åtgärder vid olika former av frisök.arrangemang. Yrkes-SM, regional angelägenhet Stödja deltagande i Yrkes-SM för vård och omsorg; uttagning i regionen. Första insatserna på området under Yrkesbeteckning gymnasial nivå Verka för att en gemensam yrkesbeteckning skapas, att kunna användas efter fullbordade studier ungd/vux. Omvärldsanalyser inom VO-College Västmanland används för att informera arbetsgivarsidan om balansen mellan utbildningsbehov och arbetsmarknadens behov. Samverkan med Mdh följer ett årsprogram, skapat tillsammans med Folkhälsoprogrammet. Även andra program inom Mdh Akademin HVV kopplas in i denna samverkan. Anpassning till nationella regler för frisök samt regionala lösningar för interkommunal elevrörlighet inom VO-College Västmanland är fullbordad. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland. Sträva efter mediauppmärksamhet. Nationell anpassning. Om ingen yrkesbeteckning tas fram nationellt skapar VO-College Västmanland, i samverkan med övriga VO-Collegeregioner en sådan. VO-College Västmanland är en självklar diskussionspartner när arbetsmarknadsutbildningar planeras. VO-College Västmanland och Mälardalens högskola Akademin HVV är marknadsledande inom området samverkan högskola och externa utbildningar inom områden lägre än högskola. Frisök/interkommunal elevrörlighet fungerar smidigt och självklart inom VO-College Västmanland, vilket bidrar till att utbildningarna inom college även sticker ut organisatorsikt och funktionellt. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland etablerad som samverkan. Sträva efter mediauppmärksamhet. Yrkesbeteckning lanseras systematiskt i samband med information från VO- College Västmanland. 5

6 Kompetensutveckling Kompetensutveckling Kompetensutveckling Fortbildning/kompetensutveckling för alla verksamma inom VO-College; exempel påviktiga områden. Stödja gemensam kompetensutveckling. Handledarutbildning VO-College. Demenssjukdomar Grundläggande sjukvård Psykiatri, olika specialiteter Fysiska/psykiska funktionsnedsättningar Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Läkemedelskunskaper Etiskt förhållningssätt Datorer/datorkunskap Dokumentation Teknologi i vård-/omsorgsarbete Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Internationalisering, internationellt samarbete; både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg. Arbetsbyte/praktik: lärare ut på arbetsplatser, vård-/omsorgspersonal medverka i skolan, räknas här som kompetensutveckling. Nya områden för kompetensutveckling vilka tillkommer över tid och integreras vartefter i VO-College. Plan för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs för. Alla fem collegeområden har planeringar, specifiserade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Avtalsinstrumenten utvärderas och förbättras. Informationsvägar om utbildningar är fastställda.utvärderas och förbättras. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. Planer för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs med flerårigt perspektiv för alla fem collegeområden, specificerade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Informationsvägar om utbildningar är fastställda och fungerar. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. VO-College Västmanland ses som självklar samarbetspartner när det gäller kompetensutveckling mellan regioner i Västmanlands närområde. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. 6

7 Baskompetens Baskompetens Baskompetens Samsyn baskompetens Regional samsyn i Västmanland runt begreppet baskompetens. Regional nätverksgrupp levererar beslutsunderlag till regional styrgrupp. Beslut om definitioner under Interregional samordning runt begreppet baskompetens inleds med närliggande VO-Collegeregioner. Definitioner och principer för begreppet baskompetens arbetas in hos personal och studerande inom VO-College Västmanland. Initiativ tas för seminarier runt baskompetensbegreppet inom VO-College, för intressenter utanför VO-College-organisationen, som t.ex. högskola och yrkeshögskola. Interregional samordning runt begreppet baskompetens fortsätter. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation. Samsyn baskompetens fortsatt implementering. VO-College Västmanlands definitioner av baskompetens hålls levande och arbetas in via arbetsplatsträffar och särskilda seminarier för berörd personal och studerande. Personal inom VO-College Västmanland används som inspiratörer i andra VO-Collegeregioner, som behöver stöd i utvecklandet av baskompetensbegreppet. VO-College Västmanland bidrar till nationella definitioner och beskrivingar av baskompetenser inom vård och omsorg. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation 7

8 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är regelbundet återkommande inom VO-College Västmanland både lokalt och regionalt, med fokus på områden som arbetsmarknad, personalbehov inom vård och omsorg, förändrade brukar- och patientbehov samt bosättnings- och pendlingsvanor hos befolkningen i Västmanland och kringliggande län. Första analys efter ansökan 2008 sker Uppdrage; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är program-rektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverks-grupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Enhetliga kvalitetsprinciper arbetas fram enligt VO-College Västmanlands ambitioner angivna i ansökans kriteriebeskrivningar till Nationella Rådet. Omvärldsbevakningens resultat används efter analys för att informera och påverka interna och externa intressenter till VO- College Västmanland, att fatta strategiskt riktiga beslut när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Fortsatt arbete med gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande av VO-College Västmanlands verksamhet skrivs av lokala collegeverksamheter enligt VO-Collegeprinciper. Omvärldsbevakningen inom VO-College Västmanland förfinas ytterligare och blir en etablerad resurs även för externa intressenter och regioner i närområdet. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande enligt VO-College Västmanlands principer är en självklar del av verksamheternas kvalitetsredovisningar. 8

9 Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Verka för att nya karriärmöjligheter utvecklas, för t.ex. handledare och personal med spetskompetenser. VO-College Västmanland är utvecklande organisation; berörda fackliga organisationer och arbetsgivare ansvarar för konkret utveckling av befattningar, inom sina ordinarie verksamheter. Verka för att individuella utvecklingsplaner upprättas även i det samverkande arbetslivet inom VO-College. I utbildningar är detta redan regel enligt fackliga avtal. Verksamheten inom VO-College Västmanland inspirerar arbetsgivare och fackliga organisationer till att individuella utvecklingsplaner för personal inom VO- Collegeverksamheter börjar upprättas samt att nya karriärvägar definieras och införande påbörjas. Individuella utvecklingsplaner för definierade personalgrupper inom VO-Collegeverksamheter är införda. Flera nya karriärvägar för personal inom VO-College är definierade, fackligt förankrade och införda. Dessa förhållanden ingår som viktig information i extern och intern marknadsföring lför VO-College Västmanland. 9

10 Hälsoperspektiv inom VO-College Samlat grepp och helhetssyn på hälsoperspektivet skall genomsyra de lokala verksamheter som ingår i VO-College Västmanland (för berörda elever, personal samt brukare/patienter). Kartläggning över det som redan finns i bruk bland verksamheterna. Utifrån kartläggningen fastställa områden regionala styrgruppen kan vara pådrivande i. Gemensam målbild och handlingsprogram i hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter arbetas fram (utbildningar och arbetsplatser) och presenteras för regional styrgrupp hösten Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, etableras även i dessa frågor. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild och principer för handlingsprogram avseende hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter slutjusteras och beslutas som riktlinjer inom VO-College (utbildningar och arbetsplatser). Eventuella anpassningar enligt Gy 11. Nya idéer och lärdomar sprids inom VO-College Västmanland och tas emot från samverkande regioner. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, fördjupas. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild för hälsofrågor och principer för lokala handlingsprogram inom VO-College Västmanlands verksamheter är etablerade som en naturlig och levande del i verksamheterna. Kontinuerligt kunskaps- och idéutbyte inom länet och interregionalt i frågor som rör hälsoperspektiv för elever, personal samt brukare/patienter. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Är naturliga och kontinuerliga frågor i utbildningar och arbetsliv. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, är en självklar och återkommande del av arbetet med hälsofrågor inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 10

11 Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfalds- och genusfrågor vilar enligt certifieringarna från Nationella Rådet huvudsakligen på respektive lokalt Vårdoch omsorgscollege. Viktigaste frågorna är att få fler pojkar/män till utbildningar och arbeten inom vård och omsorg, men även personer med utländsk bakgrund. Behovet av strategiska språk-/kulturkompetenser är stort i länet, likaså behovet av välutbildade invandrare med goda språkkunskaper i svenska. VO-College Västmanland verkar för att regionalt uppmuntra och stödja insatser som underlättar för studieupplägg som är flexibla och individuella, något som bedöms ha extra stor betydelse i dessa sammanhang; arbetsprinciper som redan används, men kommer att ytterligare utvecklas inom VO-College. Funktioner för utbyte via IT mellan parter i VO-College utvecklas. Eventuella anpassningar enligt Gy 11, i mångfalds- och genusfrågor. Vårdambassadörers verksamhet utökas; modeller för tjänsteutrymme och inrikting på verksamheten finns framtagna, mellan fackliga organisationer och arbetsgivarparter. Särskild inrikting mot grundskolan. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling. Modeller/lösningar för flexibla och individuella utbildningar för invandrarelever samlas in i länet och från andra regioner och sprids inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev. Mångfalds- och genusfrågor inom VO-Collegeverksamheter når en funktion som inspirerar andra utbildningar och verksamheter. Inom VO-College Västmanland utvecklas metoder för att möta genus- och mångfaldsfrågorna och positiva resultat kan under perioden mätas. Vårdambassadörers informationsarbete är en naturlig del av informationsarbetet inom hela länet, både inom grundskolan och i andra verksamheter relevanta för VO- College. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling och samverkan kring dessa frågor. VO-College Västmanland utvecklar fortsatt interregional samverkan i mångfalds- och genusfrågor. Information om intressanta, fungerande nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 11

12 VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ansvar för utvecklingen av VO-College Västmanland 2010: En person som projektledare halvtid för Västmanland, vars tjänst är kombinerad med halvtid för VO-College Västerås. Dessutom projektledare halvtid från Landstinget Västmanland. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. Rutiner för ekonomi och fördelning av interna och externa uppdragsutbildningar inom VO-College arbetas fram. Sidor inom VKL:s hemsida för VO- College Västmanlands information. Årlig utvärdering av regionala styrgruppens funktion och sammansättning införs. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ny organisationsform börjar utredas. Fast kanslifunktion inom VKL, med inrättad tjänst för en samordnare utreds. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar en samverkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. För vissa mötestyper inom VO-College Västmanland prövas turnerande värdskap i länet, som del i internutbildning om varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. VO-College Västmanland och IT- /lärplattform utreds. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. Fast kanslifunktion inom VO-College, med inrättad tjänst för en samordnare. Rullande översyn tjänstens omfattning och innehåll. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar sam-verkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Turnerande värdskap är rutin i länet, för utvalda mötestyper. Detta som del i kontinuerlig internutbildning i varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. VO-CollegeVästmanland fungerar och framstår som en enhetlig utbildningsorganisation även i avtalsfrågor. 12

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Föreningen VO-College

Föreningen VO-College Föreningen VO-College Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvalitén på utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Vård- och omsorgscollege på Höglandet

Vård- och omsorgscollege på Höglandet Förstärkt samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv Vård- och omsorgscollege på Höglandet En förstudie Höglandets kommunalförbund Jill Lundblad 2010-12-29 Sammanfattning Titel: Förstärkt samverkan

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg 1 Omcertifiering VTS 1. Varför Vård och omsorgscollege? Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg Mål Trygga god kvalitet och tillgång på utbildad vård och omsorgspersonal

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer